Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til ordinært sameiermøte 2011"

Transkript

1 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Solsiden 2 Boligsameie, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 18:00 på Radisson Blu Hotel Nydalen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og en eller to seksjonseiere til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2010 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 5. INNKOMNE FORSLAG A) Omgjøring av badmintonbanen til lekeplass B) Oppsettelse av levegg Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av 1 styremedlem for 1 år C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité Oslo, Styret i Solsiden 2 Boligsameie Dag Fjeldberg /s/ Dag Robin Thrap-Meyer /s/ Ida S. Aarsæther Brandvoll /s/ I sameiermøtet har sameierne stemmerett med en stemme for hver seksjon de eier. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 Side Solsiden 2 Boligsameie TILLITSVALGTE ÅRSBERETNING FOR 2010 Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: STYRET VALGT Leder Dag Fjeldberg Styremedlem Dag Robin Thrap-Meyer Styremedlem Ida S. Aarsæther Brandvoll Varamedlem til styret Hanne Stenbeck Valgkomité Karin Wallin GENERELLE OPPLYSNINGER OM SAMEIET TILLITSVALGTE OG ANSATTE Av sameiets 3 styremedlemmer er det 1 kvinne og 2 menn. Sameiet er positiv til likestilling og tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har ingen ansatte. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Sameiets revisor er BDO AS. EIENDOMMEN Sameiet består av 55 seksjoner. Sameiet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer Sameiet ligger i Oslo kommune og har gårdsnr. 77 og bruksnr Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Selskapet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. VAKTMESTERTJENESTE Sameiets vaktmestertjenester ivaretas av ISS landscaping.

3 Side Solsiden 2 Boligsameie FORSIKRING Sameiets eiendommer er fullverdiforsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer Fullverdiforsikring vil si at forsikringsselskapet har ansvaret for at sameiet til enhver tid har de riktige forsikringssummer. En forutsetning for dette er at forsikringsselskapet får melding om vesentlige verdiøkninger på bygninger, f.eks. ved rehabilitering eller påbygging. Ved totalskade skal erstatningsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av samme standard og størrelse. Forsikringen omfatter også bygningsmessige forandringer som den enkelte seksjonseier gjør inne i boligen. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Hvis sameiets forsikring skal benyttes, må beboerne straks melde skaden til Forsikringsavdelingen i OBOS tlf faks Oppfølging av forsikringsaker blir gjort av Forsikringsavdelingen i OBOS. BRANNSIKRINGSUTSTYR I henhold til forskriftene skal det være installert røykvarsler og brannslokningsapparat eller brannslange i alle leilighetene. Eier/beboer har ansvaret for at utstyret er tilstede og fungerer. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. HMS Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplasser og elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning: Sameiet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift. TELENOR Sameiet er tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS Eiendomsforvaltning om rabattordning på bruk av fasttelefon og bredbåndstelefon for beboere med abonnement i Telenor. Den enkelte beboer får også rabatt ved bestilling av ADSL bredbånd og bruk av mobiltelefon. Bestilling av mobiltelefoni- og internettjenester kan gjøres på

4 Side Solsiden 2 Boligsameie KABEL-TV Get er leverandør av kabel-tv tjenester til sameiet, i tillegg til bredbånd, telefoni og digitaltv. Gets servicetelefon er betjent mandag - fredag mellom kl og og lørdag - søndag mellom kl og Feilmelding og support kan også meldes på Gets kunde- og servicemottak er lokalisert i Maridalsveien 323 i tilknytning til hovedkontoret. Her kan man blant annet hente eller bytte dekoder, internettmodem og "gjør det selv-pakker" for telefoni. På Gets hjemmeside finner du oversikt over aktuelle forhandlere i lokalområdet, samt produktinformasjon og bestillingsmuligheter. OBOS og Get har inngått avtale for beboere i boligselskaper forvaltet av OBOS-konsernet om kollektiv avtale på Digital TV, internett og telefontjenester. Kontakt kundetjenesten for mer informasjon. Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet på antennekontakten og foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-tv anlegget. FJERNVARME Sameiet får levert fjernvarme til fellesanlegg fra Nydalen Energisentral AS. SOLSIDEN UTENOMHUSSAMEIE Felles utearealer for sameiet og øvrige sameier/boligselskap på Solsiden tomten er tenkt eiet av Solsiden utenomhussameie. Hvert enkelt sameie/boligselskap er sameier i dette utenomhussameiet. Utenomhussameiet er eier av det felles avfallsanlegget som samtlige eiendommer på Solsiden tomten er/skal koble seg til. Drift og vedlikehold av dette felles avfallsanlegget blir utført av utenomhussameiet. Andre kommunale avgifter betales og så via dette selskapet. Sameiet plikter å være med i Solsiden utenomhussameie og betale sin andel av de til en hver tid fastsatte felleskostnader for dette. Denne forpliktelsen skal tinglyses på samtlige seksjoner. ENERGIMERKING Fra og med ble det obligatorisk med en energiattest for alle boliger som skal selges eller leies ut. Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvaret for implementeringen av ordningen. På kan seksjonseieren utarbeide en energiattest for sin bolig. STYRETS ARBEID Det er siden forrige ordinære sameiermøte avholdt 4 styremøter og et ekstraordinært sameiermøte. Det er siden forrige ordinære sameiermøte avholdt 4 styremøter og et ekstraordinært sameiermøte.

5 Side Solsiden 2 Boligsameie Utomhussameiet har ansvaret for avtaler innen renhold, vaktmester, vekter, avfallssystemet og tekniske anlegg. Dag Fjeldberg representerer Solsiden 2 i utomhussameiet. Christiaan Dahl trakk seg fra sitt verv som styremedlem fra og med Som følge av dette måtte styret innkalle til et ekstraordinært sameiemøte høsten 2010 hvor Ida Brandvoll ble valgt som styremedlem, frem til generalforsamlingen Det ble også fremmet forslag fra styret om å investere i trykkøkningspumpe på varmt forbruksvann, som ble vedtatt av ekstraordinære sameiemøte. Styret besluttet at husleien blir uforandret for året 2011, på tross av investeringen i trykkøkningspumpen på varmt forbruksvann. Dette forsvares med den gode økonomien sameiet Solsiden 2 har i oppsparte midler. Det har også i inngangen av året 2010 beklageligvis vært innbrudd i kjellerboder. Vekteravtale ble inngått av utomhussameie sommeren Det ser ut til at denne virker preventivt i forhold til antall innbrudd i alle bodene på Solsiden. Utomhussameiet har besluttet å utvide denne avtalen og doble antall besøk i døgnet. Styret har jobbet med; Saken vedrørende samordningen mellom Solsiden 4 og Solsiden 2, hva gjelder trykkøkningspumpen på varmt forbruksvann. Som informert tidligere må dette gjøres i samarbeid med Solsiden 4. Dette betyr også at utgifter til trykkøkningspumpen også deles mellom sameiene 2 og 4. Styret har også hentet inn tilbud fra Sprinklerteknikk som skal utføre jobben for oss. Saken vedrørende defekte lysarmaturer og nødlysarmaturer i oppganger og fellesarealer. Dette utviklet seg slik at styret ovenfor sine sameiere ikke kunne vente med å få dette utført gjennom reklamasjon av ansvarlig installatør Ø. Wiig AS.. 2 stk lysarmaturer og 7 stk nødlysarmaturer ble byttet av Arkel AS på Solsiden 2 s regning. Småsaker som styret fortløpende har behandlet på styremøter eller løst fortløpende gjennom telefonsamtaler. Mange av disse småsakene har gått på at vi bør og skal ta hensyn til hverandre. Hunder SKAL holdes i bånd, røyking er FORBUDT i fellesarealer, oppganger og utenfor hovedinnganger. Disse to punkter reguleres av Norsk lov og skal etterleves. Følge retningslinjer vedrørende søppel og papp/ papiravkast. Dette er kostnader vi ikke trenger. Styret har i perioden også engasjert seg i fellessaksløsninger og oppfølging av egne avtaler. Som forslag til ny avtale på bredbånd, utvidelse av vaktmesterløsning, oppfølging av temporært og avtalt renhold i eget sameiet og sist lekeplass saken. Det har siden forrige ordinære sameiemøte ikke blitt foretatt noe vedlikehold på bebyggelsen som kan anses å være utenom ordinært vedlikehold og renhold. Det er heller ikke planlagt noe spesielt vedlikehold utenom normalt vedlikehold i Dog har Utomhusstyret på vegne av alle sameiene hentet inn tilbud på beising av treverket på fasaden. Dette har styret i Solsiden 2 ikke lagt inn i budsjettet for Det blir å vente med dette til 2012 om leverandør mener dette er forsvarlig. Styret Dag Fjeldberg /s/ Robin Thrap Meyer /s/ Ida Brandvoll /s/

6 Side Solsiden 2 Boligsameie BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET 2010 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Årsregnskapet for 2010 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. RESULTAT Årets resultat på kr ,- som fremkommer i resultatregnskapet foreslås overført til egenkapital. INNTEKTER Inntektene i 2010 var til sammen kr ,- mot budsjettert med kr ,-. Andre inntekter består i hovedsak av innbetaling for utskifting av lås. KOSTNADER Driftskostnadene i 2010 var på kr ,- mot budsjettert med kr ,-. Det er ingen vesentlige avvik i noen av driftskostnadspostene. Revisors honorar for regnskapsåret 2010 er for revidering av selskapets regnskap og formuesforvaltning. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultatregnskapet. For øvrig vises til de enkelte tallene i driftsoversikten og til balansen, samt de etterfølgende regnskapsnotene (se bakerst i årsberetningen). Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. KOSTNADSUTVIKLING RENTER Rentesatsene i OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. den : Renter på driftskonto : 0,10% Renter på sparekonto: 3,00% under kr ,05% fra kr til kr 2 mill. 3,10% over kr 2 mill FORSIKRING Bygningsforsikringen øker fra 2010 til 2011 med ca. kr 850,-. Denne økningen inkluderer 0,9% økning i byggeindeksen og som reflekterer prisoppgangen på håndverkstjenester. Denne indeksøkningen er lik for alle forsikringsselskaper. Ut over dette foretar forsikringsselskapene individuell prisjustering med bakgrunn i sameiets egen skadesituasjon. KOMMUNALE AVGIFTER Renovasjonsavgiften øker med 38%. Ingen økning av de øvrige avgiftene.

7 Side Solsiden 2 Boligsameie ØVRIGE KOSTNADER Når det gjelder de øvrige kostnadene i budsjettet har styret regnet med en generell prisstigning. INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG FOR 2011 (Budsjett) Til orientering for sameiermøtet har styret satt opp en oversikt over beregnede driftinntekter og driftkostnader i Tallene er vist som egen kolonne lengst til høyre for resultatoppstillingen. Budsjettet viser et forventet driftsresultat på kr ,- og et forventet årsresultat på kr ,-. Oversikten er basert på uendrede felleskostnader for året I oversikten er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. Oslo, I styret for Solsiden 2 Boligsameie Dag Fjeldberg /s/ Dag Robin Thrap-Meyer /s/ Ida S Aarsæther Brandvoll /s/

8 8 Solsiden 2 Boligsameie

9 9 Solsiden 2 Boligsameie

10 10 Solsiden 2 Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kostnader sameie Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital

11 11 Solsiden 2 Boligsameie EIENDELER BALANSE Note ANLEGGSMIDLER Andel egenkapital i fellesanlegg SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser felleskostnader Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar OSLO, STYRET FOR SOLSIDEN 2 BOLIGSAMEIE Dag Fjeldberg /s/ Dag Robin Thrap-Meyer /s/ Ida S Aarsæther Brandvoll /s/

12 12 Solsiden 2 Boligsameie NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Lokaler Fjernvarme Felleskostnader Kabel-TV Korreksjon leie SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Innbetalt for utskifting låser/nøkler Husleie, småbeløp overført 292 SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2009/2010, og er på kr NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR OBOS Eiendomsforvaltning AS, tilleggstjenester SUM KONSULENTHONORAR

13 13 Solsiden 2 Boligsameie NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold garasjeanlegg SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 9 ENERGI / FYRING Fjernvarme SUM ENERGI / FYRING NOTE: 10 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Renhold ved firmaer Trykksaker Telefon/bredbånd Porto Bank- og kortgebyr -602 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 11 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS 189 Renter av sparekonto i OBOS Andel renteinntekter Utomhussameie 226 Gjensidige, andel overskudd SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 12 FINANSKOSTNADER Andel renter Utomhussameie -279 Forsinkelsesrenter faktura -74 SUM FINANSKOSTNADER -353 NOTE: 13 GARANTIANSVAR / ANDEL ANLEGGSMIDLER/LANSIKTIG GJELD I FELLESANLEGG Selskapet eier 14,4 % av Solsiden Utomhussameie. Selskapet har solidaransvar for den samlede gjeld i Solsiden Utomhussameie. Denne andel vises i balansen under eiendelssiden under posten Andel egenkapital i fellesanlegg. Selskapets andel av driftskostnadene, inkludert diffferansen mellom balansepostene nevnt over, er inntatt i resultatregnskapet under posten Kostnader Utomhussameie.

14 14 Solsiden 2 Boligsameie A) Omgjøring av badmintonbanen til lekeplass Bakgrunn: Blant foreldre, barn og besteforeldre på Solsiden er det et ønske om å etablere en lekeplass på området. En foreldregruppe med utspring i flere av styrene har arbeidet fram et konkret forslag om å gjøre badmintonbanen om til lekeplass. Badmintonbanen er en del av fellesarealet for alle beboerne i Solsiden, og derfor er det nødvendig med 2/3 flertall på årsmøtet for å kunne gjennomføre en slik bruksendring. Lekeplassen vil rette seg mot de minste barna (1-6 år), og vil gjøre Solsiden enda mer attraktiv for barnefamilier. Totalkostnaden for Utomhussameiet vil ligge rundt kr , og hvert sameie vil bidra i henhold til sameierbrøken. For Solsiden 2 vil kostnaden for etablering ligge på ca kr ,-. En utfyllende presentasjon vil bli gitt på årsmøtet. Forslag til vedtak: Solsiden 2 sier ja til bruksendring av badmintonbanen til lekeplass. Styrets kommenter til forslag A: I 2010 ble det etablert en interessegruppe blant foreldre på Solsiden, det såkalte Foreldreutvalget. Foreldreutvalget har ingen formell status på Solsiden, hverken i forhold til Utenomhussameiet eller Sameiet Solsiden 2. Foreldreutvalget har arbeidet med planer for etablering av en lekepark for barn på området og har kommet frem til et forslag om bruksendring av badmintonbanen mellom Solsiden 2 og 4 til lekepark for barn. Styret har fått seg forelagt forslaget. Styret har valgt å forelegge forslaget for sameierne på den ordinære generalforsamlingen. Det er ventet at Foreldreutvalget vil møte på generalforsamlingen for å redegjøre nærmere for forslaget. Det understrekes at styret ikke har realitetsbehandlet forslaget og slik sett ikke har tatt stilling for eller mot forslaget. Styret finner det imidlertid riktig å gjøre oppmerksom på følgende forhold. Forslaget angir intet om de årlige driftskostnader Solsiden 2 vil måtte bære hvis forslaget blir vedtatt, herunder forsikringskostnader og Foreldreutvalget har ikke foretatt en full vurdering av en mulig alternativ plassering i nærheten av badekulpen. Ellers skal det påpekes at et vedtak om bruksendring som foreslått krever 2/3 flertall.

15 Side Solsiden 2 Boligsameie

16 Side Solsiden 2 Boligsameie Styrets kommentar til sak B: Det forutsettes at alle kostnadene vedrørende montering av levegg bæres av sameier og at det blir søkt om fasadeendring godkjent av Plan & Bygningsetaten. Forslag fra valgkomiteen: Styreleder Dag Fjellberg Nydalen Allé 7 Styremedlem Ida S. Brandvall Nydalen allé 9 Styremedlem Wenche Svoren Nydalen allé 9

17 Side Solsiden 2 Boligsameie SOLSIDEN UTENOMHUSSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Innbetalinger Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Kommunale avgifter Kostnader sameie Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Fra opptjent egenkapital

18 Side Solsiden 2 Boligsameie BALANSE Note EIENDELER OMLØPSMIDLER Restanser felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar 0 0 OSLO, , STYRET FOR SOLSIDEN UTOMHUSSAMEIE Tor Martin Aursland /s/ Dag FJjeldberg /s/ Nils Roll-Hansen /s/ Arne Svenning /s/ Petter Moestue /s/ Kjersti Kuhnle /s/

19 Side Solsiden 2 Boligsameie NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Avgift kabel-tv Lås-/nøkkelskifte garasje Kreditnota fra Nydalen Gårdeierforening for SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2009/2010, og er på kr NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er på kr og er i sin helhet knyttet til revisjon. Av dette gjelder kr år 2009 og kr år NOTE: 7 KONSULENTHONORAR OBOS Eiendomsforvaltning AS SUM KONSULENTHONORAR

20 Side Solsiden 2 Boligsameie NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger -938 Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fellesanlegg Drift/vedlikehold heisanlegg -525 Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold garasjeanlegg Drift/vedlikehold søppelforbrenningsanlegg SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift Kommunale avgifter SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping Vakthold Trykksaker -368 Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kontorkostnader -50 Telefon/bredbånd Porto -634 Bankgebyr -124 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 11 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS 498 Renter av for sent innbetalte felleskostnader SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 12 FINANSKOSTNADER Renter OBOS Renter leverandørgjeld -312

21 Side Solsiden 2 Boligsameie SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 13 KORTSIKTIGE FORDRINGER Andre forskudd - Nydalen Gårdeierforening SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskudd" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2011, med motpost i leverandørgjeld. Kostnadsføring og utbetaling vil skje i 2011.