Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til ordinært sameiermøte 2011"

Transkript

1 1 Slåbråtan Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Slåbråtan Boligsameie, avholdes tirsdag 22. mars 2011, kl. 19:00 på Valentinos Pizza, Pianobaren, Greverudsenteret. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og en eller to seksjonseiere til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2010 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET Det er ikke fremmet forslag til styrehonorar for perioden 2010/ INNKOMNE FORSLAG A) Egen beplantning i henhold til godkjente plantegninger - Forslag fra Kari Mette Christiansen B) Utvidet område for hellelegging - Forslag fra Kari Mette Christiansen 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av 1 styremedlemmer for 2 år B) Valg av 1 alternativt 2 varamedlemmer for 1 år Oppegård, 14/ Styret i Slåbråtan Boligsameie Siri Johansen Mjøsund/s/ Kim Bergseth/s/ Kari Mette Christiansen/s/ I sameiermøtet har sameierne stemmerett med en stemme for hver seksjon de eier. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 Side 2 Slåbråtan Boligsameie TILLITSVALGTE ÅRSBERETNING FOR 2010 Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: STYRET Leder Siri Johansen Mjøsund Rolf Presthus Vei 59 Styremedlem Kim Bergseth Rolf Presthus Vei 49 VARAMEDLEMMER TIL STYRET Varamedlem Kari Mette Christiansen Rolf Presthus Vei 69 Varamedlem Frøydis Boge Tvete Rolf Presthus Vei 71 GENERELLE OPPLYSNINGER OM SAMEIET TILLITSVALGTE OG ANSATTE Av sameiets 1 styremedlemmer er det 1 kvinne og 1 mann. Sameiet er positiv til likestilling og tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har ingen ansatte. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Regnskapsførselen har til og med vært ivaretatt av Bolig og Eiendomsutvikling AS, Moss. Fra 1. januar 2011 er det inngått ny forretningsførerkontrakt OBOS Forvaltor AS, Ski. Autorisert regnskapsfører fra (oppdragsansvarlig) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Sameiets benytter ikke revisor. EIENDOMMEN Sameiet består av 16 seksjoner. Sameiet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer Sameiet ligger i Oppegård kommune og har følgende gårds- og bruksnummer: Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Selskapet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter.

3 Side 3 Slåbråtan Boligsameie VAKTMESTERTJENESTE Sameiet har ingen fast vaktmesterordning. Imidlertid blir snøbrøyting og vårrengjøring/feiing ivaretatt av H. Fjeldstad AS, Ski, i henhold til avtale. FORSIKRING Sameiets eiendommer er fullverdiforsikret i if.. med polisenummer Fullverdiforsikring vil si at forsikringsselskapet har ansvaret for at sameiet til enhver tid har de riktige forsikringssummer. En forutsetning for dette er at forsikringsselskapet får melding om vesentlige verdiøkninger på bygninger, f.eks. ved rehabilitering eller påbygging. Ved totalskade skal erstatningsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av samme standard og størrelse. Forsikringen omfatter også bygningsmessige forandringer som den enkelte seksjonseier gjør inne i boligen. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Hvis sameiets forsikring skal benyttes, må beboerne straks melde skaden til Forsikringsavdelingen i OBOS tlf faks Oppfølging av forsikringsaker blir gjort av Forsikringsavdelingen i OBOS. BRANNSIKRINGSUTSTYR I henhold til forskriftene skal det være installert røykvarsler og brannslokningsapparat eller brannslange i alle leilighetene. Eier/beboer har ansvaret for at utstyret er tilstede og fungerer. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. HMS Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplasser og elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning: Sameiet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift. LÅN Sameiet har ingen lån. TELENOR Sameiet tilbys mulighet for tilslutning til samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS Eiendomsforvaltning om rabattordning på bruk av fasttelefon og bredbåndstelefon for

4 Side 4 Slåbråtan Boligsameie beboere med abonnement i Telenor. Den enkelte beboer vil da kunne få rabatt ved bestilling av ADSL bredbånd og bruk av mobiltelefon. Bestilling av mobiltelefoni- og internettjenester kan gjøres på KABEL-TV Canal Digital er leverandør av tv- og bredbåndstjenester. Har du spørsmål vedrørende ditt kabel-tv-abonnement, digital-tv eller bredbånd, kan du ringe tlf Åpningstider hos kundeservice er mandag - fredag kl , lørdag kl Søndager er stengt. Oppstår det feil på kabelanlegget utenom normal åpningstid, kan dette rapporteres via telefon lørdager kl og søndager kl For ytterligere informasjon vises det til Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet på antenne-kontakten og foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-tv anlegget. AVTALE OM LEVERANSE AV ELEKTRISK KRAFT Sameiet får levert kraft til fellesanlegg fra Hafslund. ENERGIMERKING Fra og med ble det obligatorisk med en energiattest for alle boliger som skal selges eller leies ut. Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvaret for implementeringen av ordningen. På kan seksjonseieren utarbeide en energiattest for sin bolig. STYRETS ARBEID Informasjon om driften I siste styreperiode og planer for neste periode. Tirsdag ble det hold ekstraordinært sameiemøte. Daværende styreleder i Slåbråtan Boligsameie Bjørn Hetty Osa trakk seg som styreleder og helt nytt styre ble valgt. Møtet fant sted på Oppegård Kro kl Det forrige styret besto av: Bjørn Hetty Osa Frøydis Boge Tvedte Tonje Kristina Haug Det ble valgt nytt styre: Styreleder: Siri Mjøsund Styremedlem: Kim Bergseth Styremedlem: Nils Varamedlem: Kari Mette Christiansen Varamedlem: Frøydis Boge Tvedte Det var meget trist da styre ble informert om at styremedlem Nils falt bort i desember 2010.

5 Side 5 Slåbråtan Boligsameie Utelamper: Det gamle styre vedtok på styremøte som ble avholdt at det skulle bli installert utelys på alle husene. Elektriker skulle estimere kostnadene dette ville påføre de berørte husstandene. Et skriv skulle bli sendt ut til disse. Ett skriv ble sendt ut til de berørte husstandene om at dette skulle bergenes av en elektriker og at styret garanterte at ingen av husstandene ville gå i økonomisk tap pga dette. SE SKRIV FRA BJØRN. Utelamper ble hengt opp den på yttervegg av hus nr. 59 og 51 og nummer 57, samt garasjen. I forrige styrets periode ble det ikke foretatt en estimering av kostnadene dette ville påføre de berørte husstandene. Det nye styret har vært i snakk med en elektriker om hva han mener om denne ordningen. Han sier at dette er meget vanskelig å bergene pga at strømprisene går opp og ned. Man må regne ca. 60øre KW pluss nettleie. Det må undersøkes nærmere hvem som er sakkyndig nok til å regne ut dette. Elektroinnstallatør/ strømleverandør skal estimere dette. De berørte parter må ha muligheten til å kunne fjerne utelampen på sin vegg, hvis evnt ny kjøper skulle henge seg opp i dette. Det må det skrives et vedtak om. Det nye styret mener dette vil være svært vanskelig å gjennomføre en utregning på. Spørsmålet er nå hva skal vi gjøre. Muligheter: Det nye styret mener dette vil være svært vanskelig å gjennomføre en utregning på. Spørsmålet er nå hva skal vi gjøre. Muligheter: 1. Undersøke med en elektriker/sakkyndig, å ta i litt ekstra hva dette vil koste pr år og trekke fra dette på felleskostnadene til de berørte huseierne. 2. De berørte husstandene skal få refundert alle utgifter til nå, og vi tar ned utelampene. Husordensregler: Det gamle styret lagde husordensregler for Slåbråten boligsameie. Disse husordensreglene frafaller da det ikke er tatt opp i ett sameiemøte og stemt over, samt flere husstander som ikke ønsket å skrive under på disse. Styret vil komme med ett nytt forslag til husordensregler medio høsten 2011, hvor det vil bli avholdt ett nytt sameiemøte og avstemming over disse. Inntil videre er det ordensregler i de allerede eksisterende vedtektene som skal overholdes. Hver husstand vil da ha mulighet til å sende forslag til husordensregler til styret. Styremøter: Nytt styre hadde første styremøte 7. desember Det ble enighet om å møtes en gang hver mnd i 2011, dette for at sameie skal få progresjon i oppstartstiden. Nytt styre gikk i gang med å kartlegge boligsameiets økonomi. Det nye styret har vært i kontakt med flere leverandører for å kontrollere at borettslaget har de beste avtalene som mulig. Forretningsfører til sameie: På ekstraordinært sameiemøte skulle drøfting av videre drift diskuteres og stemmes over. Ang videre drift i sameie ble det avtalt at nytt styre skulle velge forretningsfører.

6 Side 6 Slåbråtan Boligsameie Nytt styre gikk i gang med å innhente anbud på forretningsfører. Vi var i kontakt med Hbri As, Obos Forvaltor, advokat Odd Rødseth, Debett & Kreditt Regnskap AS. Styre valgte Obos Forvaltor AS i Ski på grunnlag av best pris og beste tilbud I forhold til det vi trengte av forretningsførsel/drift av sameie. Avtalen inneholder: Fakturering av husleie, regnskapsførsel, stiller med en representant på årsmøte, tilgang på gunstige priser hos ulike leverandører. Pris på denne tjenesten: kr ,- inkl mva. Viktig: Styret gjør oppmerksom på at alle henvendelser mot Obos Forvaltor må gå gjennom Slåbråtan Boligsameies styre Hvis boenheter kontakter Obos direkte vil det faktureres en sum fra Obos Forvaltor på kr pr time. Se avtale mellom SBS og Obos. Snøbrøyting Styre har innhentet anbud fra Fjellstad, Alt-mann og Ren-Vakt AS. vinneren av anbudet er fortsatt H.Fjeldstad som er dagens leverandør. De har 50 % rimeligere avtale enn billigste anbud blant de andre leverandørene. Vi ønsker nå å skrive en fast avtale med Fjelstad på snøbrøyting, slik at vi slipper å avtale ny avtale for hver sesong. Gressklipping Vi har innhentet anbud på gressklipping og fant ut at det er dyrt å klippe gresset. Beste pris var Fjeldstad som vi i 2010 betalte kr ,- for å gjøre jobben. Som vara har Kari- Mette deltatt på styremøtene og kom med ett forslag at hun selv og mannen kan selv gjøre jobben med å klippe plenen for halve prisen av det Fjelstad tar, dette sparer sameie for masse penger, og styre er veldig fornøyd med at de påtar seg jobben med å klippe plenen. Styret vedtok på styremøte fredag 17. februar 2011 at Kari-Mette Christiansen og Rune Christiansen skal klippe plenen pr sesong for en sum på kr ,-. Det skal settes opp en plan for plenklippingen. Forsikring Styret har hentet inn anbud fra ulike forsikringsselskap som If, Gjensidige, Storebrand, Enter. Vi så raskt at det tilbudet vi allerede hadde fra Gjensidige Nor var et meget godt tilbud. Men Einar Apalnes fra sameiet og som jobber i if.., tok tak i saken og klarte å gi oss en enda bedre avtale enn Gjensidige Nor. Vi fikk en total besparelse på ca kr 1 500,-, og i tillegg en litt bedre fullverdiforsikring av byggene enn vi hadde tidligere. Vi takker Einar Apalnes for bra jobb! Strømleverandør: Gjennom Obos Forvaltor får vi tilgang på strøm via LOS. Dette er overskuddstrøm som er meget gunstig. Vi har byttet over fra februar Strømmåleren er lest av og innlevert. Maling av husene: Vi har også sjekket mulighetene for maling av alle bygg. Prisene her varierer fra kr kr pr. bygning. Etter styrets kunnskap og rådføring er dette en jobb som bør gjøres noe med, men eventuelt på dugnad eller ved avtale med utbygger dersom dette viser seg og være en garantijobb for å få kostnader ned.

7 Side 7 Slåbråtan Boligsameie Økning av husleien: Det nye styre sendte ut et varsel om økning I husleien I desember 2010, hvor det ble satt at husleien kom til å settes opp ytterligere I Dette pga at forretningsførsel er en ny kostnad på kr ,-. Men siden styre har klart å forhandle frem gode avtaler kan vi legge oss på kr 1 100,- pr. mnd. Regnskap 2010/ Budsjett 2011 Slåbråtan boligsameiets regnskap ble sendt til styre i starten av februar 2011 fra Bolig og Eindoms Utvikling. Selv om styret hadde innhentet anbud fra ulike leverandører var det enklere å se hvordan budsjettet for 2011 skulle se ut, samt hva husleien skulle ende på, når regnskapet fra 2010 forelå. Det var en del spørsmål til regnskapet styret reagerte på. Det var strøm og vann. Vi forsto raskt at både strøm og vann kun har vært stipulert og aldri avlest. Strømmåleren for felles strøm er nå avlest og ryddet opp med strømleverandør. Det samme gjelder vann. Dette gjør at vi skal få noe tilbake. BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET 2010 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Årsregnskapet for 2010 utarbeidet av Bolig og Eiendomsutvikling AS er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. RESULTAT Årets resultat på kr 4 845,- som fremkommer i resultatregnskapet foreslås overført til egenkapital. INNTEKTER Inntektene i 2010 var til sammen kr ,-, hvilket er kr ,- høyere enn for KOSTNADER Driftskostnadene i 2010 var på kr ,- mot kr ,- for For øvrig vises til de enkelte tallene i resultatrapport NS og til balansen (se bakerst i årsberetningen). Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. KOSTNADSUTVIKLING RENTER Rentesatsene i OBOS Forvaltor AS pr. den : Renter på driftskonto: 0,10 % Renter på sparekonto: 3,00 % under kr ,05 % fra kr til kr 2 mill. 3,10 % over kr 2 mill

8 Side 8 Slåbråtan Boligsameie FORSIKRING Bygningsforsikringen vil ikke endres av betydning fra 2010 til Antatt årspremie er beregnet å være kr ,-, med andre ord en liten reduksjon fra året før. ØVRIGE KOSTNADER Når det gjelder de øvrige kostnadene i budsjettet har styret regnet med en generell prisstigning. INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG FOR 2011 (Budsjett) Til orientering for sameiermøtet har styret satt opp en oversikt over beregnede driftsinntekter og driftskostnader i Tallene er vist som egen kolonne lengst til høyre for resultatoppstillingen. Budsjettet viser et forventet driftsresultat på kr ,- og et forventet årsresultat på kr ,-. Oversikten er basert på en økning av felleskostnadene til kr 1 100,- pr. måned fra 1. januar I oversikten er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. Oppegård, 14/ I styret for Slåbråtan Boligsameie Siri Johansen Mjøsund/s/ Kim Bergseth/s/ Kari Mette Christiansen/s/

9 9 Slåbråtan Boligsameie

10 10 Slåbråtan Boligsameie

11 11 Slåbråtan Boligsameie

12 Side 12 Slåbråtan Boligsameie BUDSJETT 2011 Slåbråtan boligsameie Budsjett 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader 0 Styrehonorar 0 Revisjonshonorar 0 Forretningsførerhonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter 0 Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter 0 Finanskostnader 0 RES. FINANSINNT./-KOSTNADER 0 ÅRSRESULTAT

13 Side 13 Slåbråtan Boligsameie 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET Det er ikke fremmet forslag til styrehonorar for perioden 2010/ INNKOMNE FORSLAG C) Egen beplantning i henhold til godkjente plantegninger - Forslag fra Kari Mette Christiansen D) Utvidet område for hellelegging - Forslag fra Kari Mette Christiansen 6. VALG AV TILLITSVALGTE C) Valg av 1 styremedlemmer for 2 år D) Valg av 1 alternativt 2 varamedlemmer for 1 år

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Ekerud Boligsameie, avholdes torsdag 3. mars 2011, kl. 18:00 i kommunens lokaler (Snippen/Mølla), Triaden. Til behandling foreligger: 1.

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Vevelstadlia Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Vevelstadlia Sameie, avholdes mandag 14.mars 2011, kl. 1800 i Nabosenteret. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 19.00 hos Obos Eiendomsforvaltning, Hammerborg torg 1. Til behandling foreligger:

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Sletteløkka Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie, avholdes onsdag 30.03.2011, kl. 18:00 i bowlinglokalene i Veitvet senter, inngang fra

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 07.05.2008, kl. 19.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 4. mai 2011, kl. 18.00 i Salemkirken, Sannergata 12. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Ordinært sameiermøte i Fredensborg Sameie 1 avholdes tirsdag 22 april 2008 kl 18:00 i Takhuset i Jess Carlsens gate 12 TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel, avholdes onsdag 11. mars 2009, kl. 18:00 i Etterstad videregående skole (kantinen). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Ringnes Park Vest Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Ringnes Park Vest Sameie, avholdes onsdag 13.04.2011, kl. 18:00 i sal 2 på Ringen Kino. Til behandling foreligger:

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 21. april

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 21. mai 2008, kl. 1800 på Sagene Lunsjbar, 2 etg. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 24.4 2006, kl. 20.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen. Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Rognerud Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 384 Side 1 Sandbakken Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 23. april 2009, kl. 19.00 i Samlingssalen, Kjelsås skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong.

P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong. P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong. Tilstede var 18 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Hundsund 4 Sameie. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Hundsund 4 Sameie. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet 1 Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Velkommen til sameiermøte; torsdag 1. April 214 kl. 18 i Rica Hotel Helsfyr. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 213.

Detaljer

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen.

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen. Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. sameiermøte Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer