INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I BOMBEROMMET ONSDAG 28. APRIL 2010, KL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I BOMBEROMMET ONSDAG 28. APRIL 2010, KL 18.00."

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I BOMBEROMMET ONSDAG 28. APRIL 2010, KL Til behandling foreligger (forslag til beslutninger se side 2): 1. ÅPNING OG KONSTITUERING a. Godkjenning av møtets lovlighet b. Valg av møteleder c. Opptak av navnefortegnelse d. Valg av møteleder, tellekorps, referent og to sameiere til å underskrive protokollen 2. STYRETS ÅRSBERETNING for 2009 Vedlegg 1 3. REGNSKAP OG REVISJONSBERETNING a. Årsregnskap for 2009 og budsjett for 2010 Vedlegg 2 b. Revisjonsberetning Vedlegg 3 4. STYREHONORAR FOR 2009 Vedlegg 4 5. INNKOMNE FORSLAG Ingen innkomne forslag 6. VALG Vedlegg 5 a. Valg av styre og valgkomité b. Valg av revisor 7. Årsberetning og regnskapet til Garasjen (til orientering) Vedlegg 6 8. OPPLESING OG GODKJENNING AV PROTOKOLL NAVNESLIPP MED EVENTUELL FULLMAKT - ÅRSMØTE 2010 LEVERES FERDIG UTFYLT TIL STYRET VED ANKOMST NAVN : OPPGANG : FULLMAKT ER GITT TIL: NAVN : OPPGANG : FULLMAKTGIVERS UNDERSKRIFT : Side : 1

2 Side : 2

3 SAKER TIL BEHANDLING PÅ SAMEIERMØTET 28. april Sak 1. Åpning og konstituering. Sak 2. Styrets årsberetning 2009/2010 (vedlegg 1). Forslag til vedtak: Årsmøtet tar styrets årsberetning til etterretning. Sak 3. Regnskap og revisjonsberetning. a. Årsregnskap 2009 og budsjett 2010 (vedlegg 2) Forslag til vedtak: Regnskapet godkjennes. Styret gis ansvarsfrihet. Forslag til vedtak: Budsjettet tas til etterretning. b. Revisjonsberetning (vedlegg 3). Forslag til vedtak: Revisjonsberetningen tas til etterretning. Sak 4. Styrehonorar og annen godtgjørelse for 2009 (vedlegg 4). Forslag til vedtak: Styrehonorar for 2008 fastsettes til kr ,-- Forslag til vedtak: Arild Falch bevilges kr ,- for vaktmestertjeneste. Forslag til vedtak: Jonny Seigerud bevilges kr 3.300,- for prosjektledelse med fellestomten. Sak 5. Sak 6. Innkomne forslag : (Det er ikke kommet inn noen forslag som ønskes behandlet) Valg a. Valg av styre og valgkomité (vedlegg 5) Forslag til vedtak: Valgkomiteens forslag vedtas b. Valg av revisor. Forslag til vedtak: Avtalen med DBO Revico forlenges for perioden Sak 7. Årsberetning og Regnskapet til Garasjen (vedlegg 6) Forslag til vedtak: Tas til orientering I sameiermøtet har sameierne stemmerett med en stemme for hver seksjon de eier. Sameierne har rett til å møte med fullmektig. Side : 3

4 Vedlegg 1 (Sak 2) Styrets årsberetning for perioden 2009 / 2010 Sameiet Nordre Skrenten 1 ligger i Oppegård kommune og består av 88 seksjoner og har følgende gårds- og bruksnummer Sameiet er registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer Sameiets formål er å drive sameiets felles eiendom og å drive virksomhet som henger sammen med dette. Sameiet forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad utover det som må anses normalt for et boligselskap. Sameiets styre har bestått av: Styremedlemmer Arild Edler Christensen, leder Torunn S. Ellefsen Sigrun Røstad Knut Franck Varamedlemmer Arild Falch Matias Mäkiperä Selskapet har ingen ansatte. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og legger vekt på et godt arbeidsmiljø. Av sameiets 4 styremedlemmer er det 2 kvinner og 2 menn. Sameiet er positiv til likestilling og tilstreber lik representasjon av begge kjønn ved valg. Forretningsfører er OBOS Eiendom AS. Forretningsførsel er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Sameiets revisor er BDO Noraudit Oslo DA. Møtevirksomhet: I perioden fra april 2009 til og med mars 2010 har det vært avholdt 10 styremøter. Det ble i 2007 etablert en komité sammen med sameiene Nordre Skrenten 4 og Søndre Skrenten 3 angående salg av felles areal (fellestomta) som eies av de tre sameiene. Jonny Seigerud er prosjektleder for dette, og Bjørn Christian Tendal engasjert som faglig konsulent. Disse har siste året hatt flere møter med kommunen, politiske partier i kommunen, og gitt innspill i kommuneplanen for Kolbotn øst. Vi håper det vil føre til at fellesarealet vårt kan bli omregulert til boligområde, noe som kan føre til en betydelig gevinst ved salg. I dag er tomten regulert som friområde, noe som er uten verdi for salg. Informasjon: Styret har holdt beboerne informert gjennom oppslag i oppgangene og ved informasjonsskriv til den enkelte beboer. Det er sent ut ett ordinært rundskriv i I tillegg er det satt opp egne skriv på oppslagstavler. Det er avholdt 2 dugnader, og en gatefest. Det har ikke vært gjort noen større investeringer eller vedlikeholdsarbeider i Grunnen er mye den likvide situasjonen vi har slitt med siste år. Lånet som styret fikk fullmakt til å ta opp på årsmøtet i 2009, har ikke vært benyttet. HMS Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplasser og elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning: Sameiet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den Side : 4

5 enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift. SAMEIETS LÅN Sameiet har lån i DnB NOR Bank ASA & NORDEA. Se balansen og note i regnskapet. Forsikring Sameiets eiendommer er fullverdiforsikret i If Skadeforsikring med polisenummer Fullverdiforsikring vil si at forsikringsselskapet har ansvaret for at sameiet til enhver tid har de riktige forsikringssummer. En forutsetning for dette er at forsikringsselskapet får melding om vesentlige verdiøkninger på bygninger, f.eks. ved rehabilitering eller påbygging. Ved totalskade skal erstatningsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av samme standard og størrelse. Forsikringen omfatter også bygningsmessige forandringer som den enkelte seksjonseier gjør inne i boligen. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Hvis sameiets forsikring skal benyttes, må beboerne straks melde skaden til Forsikringsavdelingen i OBOS tlf faks E-post Oppfølging av forsikringssaker blir gjort av Forsikringsavdelingen i OBOS. Brannsikringsutstyr I henhold til forskriftene skal det være installert røykvarsler og brannslokningsapparat eller brannslange i alle leilighetene. Eier/beboer har ansvaret for at utstyret er til stede og fungerer. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. EIENDELER OG GJELD OMSETNING OG TAKSTER Sameierne får tilsendt skjema med oppstilling over den enkelte seksjons andel av sameiets inntekter, utgifter, gjeld og eiendeler. Ligningsverdien får den enkelte oppgitt på ligningskontoret. Omsetning av seksjonene skjer til markedspris. Det finnes ikke takster for seksjonene verken hos styret eller forretningsfører. Så langt forretningsføreren får oppgitt omsetningspriser, blir disse registrert. Forretningsfører kan, på bakgrunn av disse opplysningene, gi antydning om prisnivået for seksjonene. TELENOR Sameiet er tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS Eiendomsforvaltning om rabattordning på bruk av fasttelefon og bredbåndstelefon for beboere med abonnement i Telenor. Den enkelte beboer får også rabatt ved bestilling av ADSL bredbånd og bruk av mobiltelefon. Bestilling av mobiltelefoni- og internettjenester kan gjøres på KABEL-TV Canal Digital er leverandør av tv- og bredbåndstjenester. Har du spørsmål vedrørende ditt kabel-tvabonnement, digital-tv eller bredbånd, kan du ringe tlf Åpningstider hos kundeservice er mandag - fredag kl , lørdag kl Søndager er stengt. Oppstår det feil på kabelanlegget utenom normal åpningstid, kan dette rapporteres via telefon lørdager kl og søndager kl For ytterligere informasjon vises det til Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet på antenne-kontakten og foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-tv anlegget. AVTALE OM LEVERANSE AV ELEKTRISK KRAFT OBOS har fremforhandlet avtale med LOS for leveranse av el-kraft. Kraftforvaltningsavtalen utløper den Sameiet har tiltrådt denne avtalen. Dette gjelder kun strøm til fellesområde og ikke privatabonnement for den enkelte leilighet. Side : 5

6 Vaktmestertjeneste. Sameiet har inngått avtale med Alt-Mann om vaktmestertjeneste. Kontakt med disse skal normalt gå gjennom styret, med mindre det er en kritisk situasjon som haster. Rehabilitering av boligblokken. Etter at rehabiliteringen av ute området er ferdig, skal det normalt ikke være behov for større vedlikeholdsarbeider fram til 2014, som er tidsperspektivet for sameiets vedtatte vedlikeholdsplan. Med 10 års fastrente på byggelånet og nå også på det lille lånet, kan denne delen av husleien holdes på et stabilt nivå. Andre saker: Av mindre vedlikehold er det isolert under 5 leiligheter i F- og G-oppganger, et arbeid som vil fortsette i 2010 (ble fullført i januar / februar 2010). Det er montert lufteluker under blokken, som åpnes og lukkes av vaktmesteren vår og høst. Styret har fulgt opp beboere som har restanser for husleien med et skriv til disse, og situasjonen er noe forbedret. Noen beboere er notorisk sent ute med betaling av husleien. Forfall på husleien er 20 i hver måned, ikke 21 eller 22, noe som ble understreket i brevet. I forbindelse med klager på husbråk og eller manglende betaling for tre leiligheter, har styret benyttet advokatbistand. Det er begjært tvangssalg av to leiligheter og dette har pådratt sameiet utgifter. Det har også i 2009 vært store problemer med konteinerne ved C-oppgangen. Overfylte søppelkonteinere medfører at rotter og mus kommer til området. Styret har oppfordret til å bruke konteinerne foran G-oppgangen når det er fullt ved C-oppgangen. I tillegg anmodes beboerne om ikke å fylle konteinerne med avfall som skal leveres på Miljøstasjonen. Papir og papp skal også brettes slik at det tar minst mulig plass i konteinerne. Isopor kastes selvsagt ikke i papirkonteinerne, men i mindre mengder i konteinere for husholdningsavfall. Større mengder leveres direkte til miljøstasjonen. Det er fortsatt problemer med parkering på området, men det har bedret seg noe. Det er noen få gjengangere som ikke bryr seg om parkeringsbestemmelsene. Vi håper stadig kommunen vil ansette en parkeringsvakt, slik at de som ikke bryr seg om forbudet, blir bøtelagt. Det er foretatt en 3-årsbefaring etter rehabiliteringen. Dette har medført at taket er tettet på flere steder der det var lekkasjer samt noen andre mindre arbeider. Pølser (fuglesperrer) faller ned, og en skal opp til våren. Dette må løses mer permanent. Ventiler mot vestveggen i underetasjer var ikke gjennomgående, noe som er rettet. Det er også noe fukt mellom stenaplater (røde plater på østveggen) og isolering under. Dette er ikke avklart, men underleverandør ser på dette. Vi skal ha ny 5-års befaring om 2 år, og ber alle beboere informere styret om saker som fortsatt ikke er i orden etter rehabiliteringen. Styret har også fulgt nøye med på vannforbruket, og vært under blokken flere netter for å se etter lekkasjer. En beboer hadde et klosett som rant, noe som umiddelbart ble utbedret. Økonomi: Årsregnskapet er satt opp etter forutsetning om fortsatt normal drift, og det er ingen forhold som skulle tilsi noe annet i framtiden. Det ble også i 2009 krevet inn kr 250,- fra de beboere som har hatt frysere i kjellerboden. Dette innbrakte kr 7 000,- fra 28 beboere. Dette er nå overtatt av OBOS der alle som har frysere i kjellerbod fikk en regning i januar. De som har fryser i bruk i kjellerbod, men ikke har mottatt regning, oppfordres til å melde fra om dette til styret. Lagring av dekk i bomberommet er nå avsluttet. Lagring av dekk kan nå gjøres i garasjens underetasje der det er laget et eget rom for dette. Dekklagring her administreres av garasjestyret. Styret har inngått avtale om fastrente også for det lille lånet for 5 år. Det gjør at nedbetaling av dette lånet ikke kan gjøres før denne perioden er over. Det gjør at husleien for denne delen kan holdes uendret denne tiden. Etter siste husleieøking i 2009 er økonomien så god, at vi forventer ingen husleieøking i 2010 og heller ikke i 2011 om kommunale avgifter ikke øker vesentlig og vannforbruket holder seg på 2009 nivå. Side : 6

7 Sameiet har hatt en anstrengt likviditet gjennom september var det bare kr 1 125,83 igjen på vår driftskonto i OBOS (høyrentekontoen var på 44 øre). Nå ser situasjonen atskillig lysere ut, og styret har alt satt i gang visse aktiviteter som har stått på planen i flere år, men blitt utsatt på grunn av dårlig likviditet. I begynnelsen av 2010 skiftet vi ut alle røkvarslere i oppgangen som nå var blitt gamle og ikke til å stole på, til nye optiske og seriekoblete røkvarslere. Vi planlegger også å utbedre gelendere i trappeoppgangen, samt gjøre noe med gangveien på S-siden av blokken. Her kan det være farlig glatt om vinteren, så varmekabel vurderes om dette ikke blir for dyrt. Vi ser også på utskifting av alle lamper i oppgangene som er i ferd med og måtte skiftes, men ser her etter nye typer lamper med minimalt strømforbruk. Disse er på full fart nedover i pris, så kan vi utsette dette et år eller to, spares mye penger. Problemet i økonomien skyldes i hovedsak den betraktelige økningen i kommunale avgifter de senere årene. I år har imidlertid vannforbruket gått betraktelig ned, samtidig som kommunale avgifter øker med bare 3,1 % i 2010 (økingen var 20 % i 2009). Redusert vannforbruk gjør at vi får penger tilbake, samt får et lavere stipulert forbruk i Likviditetssituasjonen forverres ytterligere ved at noen beboere er sene betalere og særlig en hadde en restanse på over kr Her måtte vi til slutt true med tvangssalg, men saken løste seg heldigvis i februar da all gjeld ble innbetalt. Fellekostnadene har betalingsfrist den 20. hver måned, og vi ber innstendig om at alle beboere holder denne betalingsfristen. Vi skulle ut med store lån og avdrag 4 ganger i året med forfall hhv. den 21. og 25. i januar, april, juli og oktober og måtte ha minst kr ,- på konto for å betale disse. Nå har vi forskjøvet renter og avdrag på det ene lånet med en måned, noe som hjelper på likviditeten. REGNSKAPET FOR 2009 Vedlegg 2 - (sak 3) Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om kostnadsutvikling og budsjett for Årsregnskapet for 2009 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. RESULTAT Årets resultat på kr ,- som fremkommer i resultatregnskapet foreslås overført til egenkapital. INNTEKTER Inntektene i 2009 var til sammen kr ,- mot budsjettert med kr ,-. Andre inntekter består i hovedsak av dekkhotell, strøm til frysebokser og omkostninger i forbindelse med beregning av lån. KOSTNADER Driftskostnadene i 2009 var på kr ,- mot budsjettert med kr ,-. Revisors honorar for regnskapsåret 2009 er for revidering av selskapets regnskap og formuesforvaltning. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultatregnskapet. Forøvrig vises til de enkelte tallene i regnskapet og den regnskapsmessige oversikt som fremkommer under noter til regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. KOSTNADSUTVIKLING Rentesatsene i OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. den : Renter på driftskonto : 0,10% Renter på sparekonto: 2,75% under kr ,85% over kr Side : 7

8 STRØMPRISENE Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter: Kraftpris som dekker kostnadene ved å produsere og selge den elektriske kraften utgjør ca. 43% av total strømpris (betales til kraftleverandør). Nettleie for transport av den elektriske kraften utgjør ca. 24% av total strømpris (betales til nettselskapet). Statlige avgifter dvs. forbrukeravgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift utgjør ca. 33% av total strømpris. Strømprisen i Norge varierer med årstidene. Normalt stiger den i vinterhalvåret og reduseres i sommerhalvåret. Dette og andre faktorer som påvirker kraftprisene gjør det vanskelig å spå utviklingen i strømprisene ENERGIMERKING AV BOLIG Fra og med blir det obligatorisk med en energiattest for alle boliger som skal selges eller leies ut. Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvaret for implementeringen av ordningen. På kan sameierne selv utarbeide en energiattest for sin bolig. FORSIKRING Bygningsforsikringen øker fra 2009 til 2010 med 5 562,-. Denne økningen inkluderer 2,8% økning i byggeindeksen som reflekterer prisoppgangen på håndverkstjenester. Indeksøkningen er lik for alle forsikringsselskaper. Ut over dette foretar forsikringsselskapene individuell prisjustering med bakgrunn i sameiets egen skadesituasjon. KOMMUNALE AVGIFTER De kommunale avgifter øker i 2010 med 3,1 % Det gjelder renovasjonsavgiften, vann og avløp. ØVRIGE KOSTNADER Når det gjelder de øvrige kostnadene i budsjettet har styret regnet med en generell prisstigning. INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG FOR ÅR 2010 (Budsjett) Styret har satt opp en oversikt over forventede inntekter og kostnader i Tallene er vist som egen kolonne ved siden av resultatregnskapet. (Budsjett 2010.) Oversikten er basert på uendrede felleskostnader for året Oversikten gir et forventet årsresultat på kr ,-. I oversikten er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. Tårnåsen 7. april 2010 I styret for Nordre Skrenten 1 Sameiet Side : 8

9 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Garasjer Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT: FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Reduksjon udekket tap Side : 9

10 EIENDELER BALANSE Note ANLEGGSMIDLER Andel egenkapital i fellesanlegg Andel anleggsmidler i fellesanlegg 1 1 SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser felleskostnader Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Innestående bank Sparekonto i OBOS Andel omløpsmidler i fellesanlegg SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Udekket tap SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskudd felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Påløpne renter Påløpne avdrag Andel kortsiktig gjeld i fellesanlegg Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar OSLO, Side : 10

11 Tårnåsen 7. april 2010 NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Garasjeleie Lån rehabilitering Felleskostnader Lån balkonger SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Dekkhotell 100 Omkostninger beregn. lån Frysebokser SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Annen lønn Påløpne feriepenger -107 Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt under 0,75 årsverk i selskapet gjennom året. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2008/2009, og er på kr I tillegg har styret fått dekket servering for kr jfr. note 10 Side : 11

12 NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er på kr og er i sin helhet knyttet til revisjon. NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS Eiendomsforvaltning AS Andre konsulenthonorarer SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift /vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold garasjeanlegg -513 Kostnader dugnader -369 SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 9 GARASJER Betalt til Nordre Skrenten Garasjehus Avregning SUM GARASJER NOTE: 10 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Verktøy og redskaper -50 Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Kontor- og datarekvisita Trykksaker Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader -131 Telefon/bredbånd Porto Bankgebyr -983 Velferdskostnader Konstaterte tap SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER Side : 12

13 NOTE: 11 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS 408 Renter bank 84 Renter av for sent innbetalte felleskostnader 910 SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 12 FINANSKOSTNADER Renter på lån i DnB Renter på lån i DnB Renter på lån i Nordea Omkostninger DnB -300 Omkostninger DnB -225 Etalb.gebyr/omkostninger Nordea Renter kassakreditt -5 SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 13 KORTSIKTIGE FORDRINGER Betalt for mye til Nordre Skrenten Garasjehus Andre forskudd, Canal Digital SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskudd" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2010, Med motpost i leverandørgjeld. Kostnadsføring og utbetaling vil skje i NOTE: 14 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN DnB Lånet er et annuitetslån med fastrenteavtale frem til Renter : 4,64%, løpetid 19 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år DnBNOR (avsluttet) Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 5,10%, løpetid 13 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Nordea Lånet er et annuitetslån med fast rente i 5 år. Renter : 6,44%, løpetid 13 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere 0 Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN Side : 13

14 NOTE: 15 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrekk -711 Skyldig arbeidsgiveravgift -223 SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER -934 NOTE: 16 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger -107 Purregebyr Gebyr -75 SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD NOTE: 17 GARANTIANSVAR / ANDEL ANLEGGSMIDLER I FELLESANLEGG Selskapet eier 50% av Nordre Skrenten Garasjehus. Dette refererer seg i sin helhet til solidaransvar for den samlede gjeld i Nordre Skrenten Garasjehus hvor vår andel er 50% Selskapets andel i nevnte selskap vises i balansen som sum anleggsmidler under posten "Andel egenkapital i fellesanlegg". Selskapets andel av driftskostnader og årsresultat er inntatt i resultatregnskapet under posten "garasjer" (note 9). Til orientering vedlegges sameiets regnskap. Side : 14

15 Vedlegg 3 - (sak 3) Side : 15

16 Styrehonorar og annen godtgjørelse for Vedlegg 4 - (sak 4) Styregodtgjøringen for sameiet Nordre Skrenten 1 var forrige år (2007) på kr ,- inklusive møtegodgjøring og godtgjøring til telefon og internett. Det var kr ,- i samlet styregodtgjøring for Grunnen til lavere styregodtgjørelse i 2008 var en anstrengt likviditetssituasjon. Styret vil som generell regel foreslå at det på årsbasis utbetales telefongodtgjøring på kr 3 200,- og evt. utgifter til bredbånd i henhold til statens satser for slik godtgjøring, dvs. kr ,- for et abonnement og 6 400,- for to abonnement. Styreleder som har vært ekstra belastet både med telefoner og bruk av Internett, foreslås dobbelt godtgjørelse på telefon / Internett. Det betales full skatt av denne godtgjørelsen. Det foreslås en samlet styregodtgjørelse for 2009 på kr ,- hvorav kr 3.176,- alt er utbetalt i Styret foretar denne fordelingen. Til Arild Falch foreslås en godtgjørelse for vaktmestertjeneste på kr ,-. Dette kommer i tillegg til styregodtgjørelse. Dette for godt utført arbeid med jevnlig avlesning av vannmålere (spart kr ,- minst), utskifting av låssylindre, innkjøp brannvarslere, skifing lamper i oppgangene med mer. Til Jonny Seigerud foreslås en godtgjørelse på kr 3.300,- for arbeid utført i forbindelse med prosjektledelse for fellestomten. Samme beløp foreslås også til Jonny Seigerud fra Nordre Skrenten 4 og Søndre Skrenten 3 sameier. Styret Vedlegg 5 - (sak 6) Valg av styre og valgkomité i Sameiet Nordre Skrenten 1, for perioden Styrets medlemmer velges for ett år av gangen, mens valgkomiteens medlemmer velges for to år. Kandidatene er forespurt og har sagt seg villige. Valgkomiteen fremmer følgende forslag : Styreleder : Styremedlem : Varamedlem : Valgkomite : Arild Edler Christensen (1G) (foreslås gjenvalgt) Torunn Ellefsen (1B) (foreslås gjenvalgt) Knut Franck (1E) (foreslås gjenvalgt) Silje Kopke Da Fonseca (1G) (ny) Arild Falch (1E) (foreslås gjenvalgt) Morten Christoffersen (1F) (ny) Knut Ballangrud (1C) (foreslås gjenvalgt) Jonny Seigerud (1A) (ny) Berit Lie (1E) (foreslås gjenvalgt) Side : 16

17 Side : 17 Vedlegg 6

18 Side : 18

19 Side : 19

20 Side : 20

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I BOMBEROMMET i Nordre Skrenten 1 ONSDAG 27. APRIL 2011, KL 18.00.

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I BOMBEROMMET i Nordre Skrenten 1 ONSDAG 27. APRIL 2011, KL 18.00. Nordre Skrenten 1 Sameiet INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I BOMBEROMMET i Nordre Skrenten 1 ONSDAG 27. APRIL 2011, KL 18.00. Til behandling foreligger (forslag til beslutninger se side 3): 1. ÅPNING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011 Ordinært årsmøte i, holdes onsdag 30. mars 2011, kl. 18.00 i Sagstua grendehus, Sagstuveien 17E. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes mandag 8. mars 2010, kl. 18:00 i Obos lokaler på Hammersborg torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 9. mars 2010, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Behandling av regnskap for 2009 og disponering av årsresultatet. Oslo, 12.04. 2010 Styret i Professor Dahlsgt 39 AS

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Behandling av regnskap for 2009 og disponering av årsresultatet. Oslo, 12.04. 2010 Styret i Professor Dahlsgt 39 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Ordinær generalforsamling i Professor Dahlsgt 39 AS, avholdes onsdag 19.05. 2010, kl. 18.00 i Tidemannsstuen, Tidemannsgate 4. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Ordinær generalforsamling i, avholdes tirsdag 04.05. 2010, kl. 18.00 i sal 1 hos OBOS, Hammersborg Torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie, avholdes tirsdag 24.04.2007, Kl 20.00 i Bjørndal Idrettsforening klubbhus TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Solsiden 4 Boligsameie, avholdes tirsdag 8. mars 2011, kl. 18.00 på Radisson SAS hotellet i Nydalen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 6. april 2011, kl. 18:00 på Haugjordet Ungdomsskole. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes mandag 20. april 2009, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 25. mars, kl. 19.00 i Hotell Scandic Edderkoppen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Solsiden 2 Boligsameie, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 18:00 på Radisson Blu Hotel Nydalen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i avholdes tirsdag 20. april 2010 kl. 18.00 i møtelokalet mellom blokk nr. 26 og 28. Inngang ved papircontainer. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes mandag 31. mars 2008, kl. 18.00 på Radisson SAS Hotell, Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 10.04.2008, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Ekerud Boligsameie, avholdes torsdag 3. mars 2011, kl. 18:00 i kommunens lokaler (Snippen/Mølla), Triaden. Til behandling foreligger: 1.

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 11. april 2007, kl. 18.00 i OBOS sine lokaler, Hammerborg Torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Side 1 Schøningsgt 34 BL Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Schøningsgt 34 BL, avholdes torsdag 19. mai 2011, kl. 18 i OBOS sine lokaler, Hammersborg Torg 1, 1. etg.

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i avholdes torsdag 17. mars 2011, kl. 18.00 på Etterstad videregående skole, Auditoriet, Etterstadsletta 5. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Vevelstadlia Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Vevelstadlia Sameie, avholdes mandag 14.mars 2011, kl. 1800 i Nabosenteret. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Nordre Åsen Kv. I I A Borettslag, avholdes Tirsdag 12. april 2011, kl. 18:00 på Sandaker videregående skole, Hans Nielsen Hauges

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 4. mars 2009, kl. 19.30 på Sagene Samfunnshus, Kristiansandsgate 2. Det avholdes først et beboermøte for oppgang B og D

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i Stovnersletta Boligsameie, avholdes torsdag 08. mai 2008, kl. 18.00 møtelokalet mellom blokk nr. 26 og 28. Inngang ved papircontainer. TIL

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sameiet Trondheimsveien 43, avholdes torsdag 24. februar 2011, kl. 17.30 hos OBOS Eiendomsforvaltning AS, Hammersborg Torg 1, 9. etg. Til

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie, avholdes torsdag 26.04. 2007, kl. 18.00 i BIs lokaler, Auditorium B1-020. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 4. mai 2011, kl. 18.00 i Salemkirken, Sannergata 12. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 02.04.2009, kl. 18:00 i Bragernes Menighetshus, Kirkegt. Drammen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 07.05.2008, kl. 19.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 19.00 hos Obos Eiendomsforvaltning, Hammerborg torg 1. Til behandling foreligger:

Detaljer