Innkalling til AU-møte onsdag 7. november 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til AU-møte onsdag 7. november 2012"

Transkript

1 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar Sveen, Hedmark FK Fungerende fylkesordfører Arne Braut, Sør-Trøndelag FK Leder i Fjellregionen rådmannsforum, Erling Straalberg Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg, Hedmark FK Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen, Sør-Trøndelag FK Dato: Arkiv: B-2012 Jnr: 8441 Innkalling til AU-møte onsdag 7. november 2012 Vi innkaller med dette til møte i arbeidsutvalget for Regionrådet for Fjellregionen onsdag 7. november kl i Kompetansesenteret Aumliveien (tidligere næringshagen), Tynset Det vil bli servert lunsj underveis, og møtet er beregnet ferdig senest kl Ev. forfall varsles på eller pr. telefon til Regionrådet for Fjellregionen, tlf Med vennlig hilsen Bersvend Salbu (s) regionrådsleder Rune Jørgensen regionrådgiver Kopi til informasjon: Fylkesordfører Hedmark, Dag Rønning Fylkesvaraordfører Hedmark, Gunn Randi Fjæstad Fylkesrådet Ass fylkesdirektør Sigurd Skage Odd Skavern, Sør-Trøndelag fylkeskommune Spesialkonsulent Bjarne Christiansen Sekretariatsleder Berit Myhre Fylkesmannen i Hedmark Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Regionrådene i Sør-Østerdal, Hamar og Glåmdal

2 SAKSLISTE AU-MØTE Dato: Onsdag 7. november 2012 Tid: Kl Sted: Kompetansesenteret Aumliveien (tidligere næringshagen), Tynset Sak 57/2012: Godkjenning av protokollen fra møte 3. oktober 2012 Sak 58/2012: Strategisk plan Regionrådet for Fjellregionen forslag til rullering Sak 59/2012: Strategisk næringsplan for Fjellregionen forslag til rullering Sak 60/2012: Økonomiplan og budsjett 2013 Sak 61/2012: Delegering av myndighet til å vedta årsregnskap og årsbudsjett Sak 62/2012: Orienteringer Sak 63/2012: Eventuelt Vedlegg: Protokoll fra AU-møtet Innspill til Strategisk plan og Strategisk næringsplan på Forslag til rullert Strategisk plan Forslag til rullert Strategisk næringsplan Brev nr 1 fra Hedmark Revisjon IKS 2

3 SAKSUTREDNING AU-MØTE Sak 57/2012: Godkjenning av protokollen fra møte 3. oktober 2012 Utkastet til protokoll etter siste møte ble sendt ut på vanlig måte. Det er ikke framkommet forslag til endringer i protokollen. Forslag til vedtak: Protokollen fra AU-møtet godkjennes. SAKSUTREDNING AU-MØTE Sak 58/2012: Strategisk plan Regionrådet for Fjellregionen forslag til rullering Regionrådet for Fjellregionen skal i høst rullere både Strategisk plan for Fjellregionen og Strategisk næringsplan for Fjellregionen Begge de gjeldende planene kan leses her: I forhold til status for arbeidet med oppfølgingen av planene, vises det til årsmeldingen for 2011, som finnes på samme nettsted som nevnt over. Kort oppsummert kan det sies at oppfølgingen av Strategisk plan er godt i samsvar med vedtakene, mens det er flere tiltak i næringsplanen som krever ytterligere innsats. Invitasjon til å komme med innspill til Strategisk plan ble sendt til medlemskommunene og fylkeskommunene 29. mai med frist 10. september. Alle kommunene med unntak av Holtålen har levert innspill, og begge fylkeskommunene har gjort det samme. Alle næringsrelaterte organisasjoner, inkludert faglagene innen landbruket, ble samtidig invitert til å komme med innspill til Strategisk næringsplan. Næringsforum i Fjellregionen og Os næringsforening benyttet seg av denne muligheten, og det er i tillegg avholdt ett dialogmøte mellom arbeidsutvalget i regionrådet og styret i Næringsforum med solid deltakelse. Alle de skriftlige innspillene er lagt ut på vår hjemmeside og kan oversendes på forespørsel. Regionrådgiver har gjennom prosessen sortert innspillene til begge planene, slik at disse er ivaretatt på en best mulig måte. I forhold til Strategisk plan følger her en oppsummert gjennomgang av innspillene med regionrådgivers vurderinger av innspillene til visjon, overordnet målsetting og hovedinnsatsområder, hovedmål for hovedinnsatsområdene, strategier og annet. Tiltakene i handlingsplanen for 2013/2014 vil bli nærmere kommentert under behandlingen av saken. Visjon Ingen forslag til endringer. Regionrådgivers vurdering: Visjonen står fast og synliggjør at alt arbeidet skal ta utgangspunktet i målet om økt folketall. Overordnet målsetting og hovedinnsatsområder Det er kommet innspill om å endre begrepet moderne og gode liv til gode liv og stramme opp hovedmålsettingen. Dagens hovedinnsatsområder ligger fast. Forslag om å legge inn nye om omdømme og miljø og energi. 3

4 Regionrådgivers vurdering: Forslaget om endring i hovedmålsettingen følges. Helse foreslås av regionrådgiver som nytt hovedinnsatsområde med begrunnelse i at det allerede er utarbeidet Strategisk helseplan for Fjellregionen og at dette vil prege arbeidet framover. Omdømme legges inn i form av tiltak under Rekruttering. Miljø og energi legges ikke inn som nytt hovedinnsatsområde. Dette begrunnes med at AU tidligere har vedtatt at det ikke skal utarbeides en egen plan og at det bør gjennomføres noe mer forarbeid for å kartlegge mulige fellestiltak. Intensjonen ivaretas gjennom målsetting om at bærekraftige og miljøvennlige løsninger skal prege alle tiltak.. og konkrete tiltak i handlingsplanen for å komme videre med dette arbeidet.. Hovedinnsatsområder - hovedmål Det er foreslått at siste kulepunkt i hovedmålsettingen om næringsutvikling tas ut. Ellers ingen andre forslag. Regionrådgivers vurdering: Forslaget i forhold til næringsutvikling følges. Hovedmålsettingen i forhold til helse legges inn i tråd med Strategisk helseplan. For øvrig ingen endringer. Strategier Gjennom dialogen med styret i Næringsforum ble det foreslått at begrepet samarbeidsområder i Strategisk næringsplan skulle byttes ut med strategier, og dette er fulgt opp tilsvarende i forslaget til Strategisk plan. Gjennom dialogen ble strategier for infrastruktur, næringsutvikling og kompetanseutvikling bearbeidet. Regionrådgivers vurdering: Dialogen med styret i Næringsforum er fulgt opp gjennom formuleringene på de tre nevnte hovedinnsatsområdene. Formuleringene om jernbane under infrastruktur er i samsvar med styringsdokumentene til Jernbaneforum Røros- og Solørbanen. For helse er strategiene i Strategisk helseplan lagt inn. Regionrådgiver har utarbeidet forslag til strategier i forhold til rekruttering og kultur og idrett bygd på intensjonene i den gjeldende plan og de signaler som er gitt av arbeidsutvalget i flere sammenhenger. Annet Det er framhevet at det bør til en større grad av ansvarliggjøring både i forhold til gjennomføring, evaluering og økonomi. Regionrådgivers vurdering: Innspillene er fulgt opp gjennom at det i handlingsplanen til Strategisk plan og tiltaksplanen til Strategisk næringsplan er ført opp ansvarlige, noe om økonomi og tid i forhold til alle tiltakene. Det hadde vært ønskelig å være mer konkret i forhold til økonomi, men det har dessverre ikke vært mulig ved denne rulleringen og følges opp ved neste rullering i Det er fra flere kommuner gitt uttrykk for at det bør utredes et utvidet samarbeid mellom kommuner i regionen både på noen av dagens hovedinnsatsområder og andre områder. Regionrådgivers vurdering: Synspunktene er fulgt opp i tiltaksplanen. Det er etter regionrådgivers vurdering gjennom prosessen lagt et godt grunnlag for å utvikle samarbeidet mellom kommunene og fylkeskommunene i Regionrådet for Fjellregionen videre. Hvor mye av arbeidet man i fellesskap lykkes med er avhengig både av hvilke ressurser som stilles til disposisjon, samarbeidsklimaet og evnen til å finne praktiske løsninger i forhold til sammensetningen av medlemmene. Utgangspunktet er meget godt. Forslag til innstilling til Regionrådet : Forslaget til rullering av Strategisk plan Regionrådet for Fjellregionen med tilhørende Handlingsplan 2013/2014 vedtas. Planen rulleres av regionrådet på nytt høsten

5 SAKSUTREDNING AU-MØTE Sak 59/2012: Strategisk næringsplan for Fjellregionen forslag til rullering Det vises til saksutredningen om Strategisk plan i sak 58/2012. De synspunkter som kom gjennom de skriftlige innspillene fra Næringsforum i Fjellregionen, Os næringsforening og dialogmøtet med Næringsforum i forhold til visjon og overordnet målsetting er kommentert i foregående sak. Det samme gjelder for innspill som er framkommet fra kommunene og fylkeskommunene. I forhold til gjeldende plan var det på dialogmøtet enighet om å stryke Fjellregionen i dag og Trender og utviklingstrekk. Regionrådgiver deler denne oppfatningen, fordi innholdet langt på vei var basert på synsing og er unødvendige i det korte plandokumentet. Bondeorganisasjonene som var invitert til å komme med innspill, valgte å la være å benytte seg av denne muligheten. Dette er etter regionrådgivers vurdering beklagelig, og det bør ved neste rullering tas grep som sikrer en bedre dialog med denne viktige delen av næringslivet i Fjellregionen. Flere tiltak direkte knyttet til landbruksnæringen er likevel ivaretatt i tiltaksplanen. Innspillene til tiltaksplanens del under næringsutvikling kan i stikkords form oppsummeres slik: - Strategisk enhet etableres og utvikles - Felles næringsfond i tillegg til investeringsfondet Onner Invest vurderes - Innflagging av nye bedrifter prioriteres av strategisk enhet - Proaktiv jobbing med stimulering og utvikling av eksisterende bedrifter f. eks gjennom klyngedannelser - Etablere godt samarbeid mellom førstelinjetjenesten som er og etableres i kommunene - Styrke samarbeidet med FOU-miljøer - Viderføre Småfeprogrammet - Ytterligere samhandling - Samling om Destinasjon Røros internasjonal satsing De enkelte punktene i tiltaksplanen vil bli kommentert av regionrådgiver under behandlingen av saken. Forslag til innstilling til Regionrådet : Forslaget til rullering av Strategisk næringsplan med tilhørende tiltaksplan vedtas. Planen rulleres på nytt høsten 2014 i samarbeid med næringslivet. SAKSUTREDNING AU-MØTE Sak 60/2012: Økonomiplan og budsjett 2013 De nye vedtektene for Regionrådet for Fjellregionen, som ble vedtatt på mai-møtet, innebærer at det skal utarbeides en fireårig økonomiplan, som rulleres annethvert år av rådet. I paragraf 5 i vedtektene heter det blant annet følgende: Medlemmene yter et økonomisk tilskudd til drift og tiltak i regi av Regionrådet for Fjellregionen i tråd med økonomiplanen. Enkelttiltak eller prosjekter kan i tillegg finansieres særskilt etter vedtak i rådet/arbeidsutvalget. Regionrådet for Fjellregionen har ikke fullmakt til å forplikte kommunene økonomisk utover det som framkommer av disse vedtektene. På mai-møtet ble det gjort følgende vedtak: 5

6 Vedtektene for Regionrådet for Fjellregionen godkjennes. Forslag til økonomiplan behandles av AU og legges fram for Regionrådet til informasjon høsten Satsene for det kommunale tilskuddet til Regionrådets arbeid har ikke vært regulert siden andelen frie midler ble økt fra 10 til 12 kr. fra og med år Satsen på kr. 20,- for bundne midler, dvs. i hovedsak prosjektjobbing, ble økt fra 17,5 til 20 kr. i Kr. 12,- i frie midler til politisk arbeid, frikjøp av regionrådsleder, dekning av møteutgifter, innledere til diverse møter, reiseutgifter for politikere m.m Kr. 20,- i bundne midler som brukes som regionens andel av prosjektmidler. I følge retningslinjene er disse midlene ment å skulle sikre god og rask oppfølging av vedtak som Regionrådet har gjort, samt muliggjøre utredning og klargjøring av mulige innsatsområder/saker for rådet. Midlene brukes for det meste som den lokale andelen for å kunne utløse ekstern finansiering. På grunn av økning i aktiviteten både med politisk arbeid og i forhold til prosjekter/tiltak har arbeidsutvalget og Regionrådet ved flere anledninger behandlet forslag fra administrasjonen om å øke kommunenes bidrag. Forslagene har ikke blitt vedtatt. For 2012 utgjør de frie midlene til drift av Regionrådet kroner og de bundne midler til tiltak og prosjekter kr kroner basert på folketallet per , totalt kroner, inkludert bidrag fra Holtålen kommune som ble medlem tidligere i år. Det blir noen minimale endringer på dette i regnskapet i forhold til folketallsutviklingen. Driften av administrasjonen bekostes av Hedmark fylkeskommune, og prosjektene drives etter egne budsjetter med flere bidragsytere. Rammen for de frie midlene i 2012 vil trolig ble holdt på grunn av følgende forhold: - Tynset kommune bærer reiseutgiftene til regionrådsleder, og de øvrige kommunene dekker i hovedsak reiseutgifter for sine medlemmer. - Det brukes minimalt av midler til for eksempel innledere på møter og andre arrangementer. - Utgifter til blant annet fjellregionen.no har så langt vært belastet prosjekter.. - Frikjøp av regionsrådsleder/-nestleder ble for noen år siden halvert for å få budsjettet til å gå opp. De bundne midlene brukes i 2012 til: Høyfartstog-prosjektet Utvikling av Storsteigen Forprosjekt/etablering Onner Invest Forprosjekt/etbalering Multikult Forprosjekt Rørosambassaden Vilje & Vekst tilskudd Skapende Ungdomsmesse Totalt kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner Overforbruket er mulig siden ikke hele rammen ikke ble brukt opp i Med i dette bildet hører også at flere fellesprosjekter er finansiert med direkte bidrag fra kommunene. Dette skyldes i hovedsak ønsket å gjennomføre flere prosjekter og at de har 6

7 økonomiske rammer som er for høye til at de kan finansieres gjennom midlene Regionrådet har til disposisjon. For øyeblikket gjelder dette: Scandinavian Heartland, Høgskoleprosjketet, Forsterket innsats ungt entreprenørskap og Hest i Fjellregionen. Søknad om tilskudd til prosjektet Vi trenger hverandre kvalifisering og inkludering i Fjellregionen er sendt kommunene med flere. I tillegg kommer også Småfeprogrammet, som er finansiert over statsbudsjettet og ikke inngår i regnskapet for Regionrådet. Det vil etter regionrådgivers vurdering være riktig å styrke økonomien til Regionrådet både i forhold til drift av rådet (frie midler) og tiltak/prosjekter (bundne midler) I forhold til frie midler bør frikjøp av leder/nestleder helst bringes tilbake til minst det nivå den var på, møteutgiftene vil trolig øke på grunn av større felles aktivitet og det samme gjelder for reisevirksomhet. I forhold til bundne midler bør økonomiplanen gi Regionrådet for Fjellregionen noe større handlingsrom og redusere behovet for behandling av enkeltsaker om finansiering av prosjekter/tiltak i kommunene. Strategisk plan og Strategisk plan med handlingsplan og tiltaksplan inneholder flere prosjekter og tiltak som må finansieres om de skal gjennomføres etter planen. Dersom medlemmene velger å styrke økonomien til rådet, vil dette etter regionrådgivers vurdering bety at i tillegg til at flere prosjekter/tiltak kan gjennomføres uten direkte bidrag fra kommunene, kan fellesskapet få utført flere oppgaver enn i dag uten at kostnadene for kommunene behøver å øke. Byråkratiet reduseres ved at man slipper å behandle flere søknader i alle åtte kommunene, og prosjekter og tiltak kan iverksettes raskt. Dette ønsket må selvsagt balanseres opp mot hvilke muligheter kommunene har til å bevilge midler til fellesskapet med de økonomiske rammer man rår over i kommunene i dag. Regionrådgiver vil også peke på tiltaket i forslaget til Strategisk næringsplan om å utrede mulighetene for et felles næringsfond for hele Fjellregionen. Dersom dette arbeidet resulterer i etableringen av et slikt fond, vil det trolig være mulig å bruke deler av dette fondet til å realisere flere av tiltakene i den samme planen som krever prosjektfinansiering. Etter en samlet vurdering av alle disse forholdene velger regionrådgiver å foreslå at kommunenes bidrag til Regionrådet for Fjellregionen i økonomiplanen løftes fra 32 til 50 kroner fra Av dette benyttes 15 kroner til drift av rådets virksomhet (tidligere frie midler) og 35 kroner til prosjekter og tiltak (tidligere bundne midler). Dette vil i forhold til den daglige driften av rådet ikke være tilstrekkelig til frikjøp av leder og nestleder til ønsket nivå, men vil være en forbedring i forhold til de siste årene. I forslaget til økonomiplan og budsjett for 2013 under er den største endringen ellers i forhold til tidligere at det er satt opp kroner til domener ol. Dette dreier seg i hovedsak om kostnader til fortsatt drift av som tidligere har vært finansiert gjennom prosjekter. I forhold til prosjekter og tiltak i Strategisk plan og Strategisk næringsplan er det dessverre ikke mulig å ha noen klar formening om budsjettene og om det vil bli nødvendig å søke kommunene om bidrag til ytterligere prosjekter/tiltak. Dette må klargjøres i tiden som kommer og er avhengig av hva det er mulig å få til av medfinansiering fra samarbeidspartnere ikke minst når det gjelder arbeidet med næringsutvikling. Men med et årlig budsjett til prosjekter og tiltak på kroner, bør det være mulig å komme svært langt når det legges til egeninnsats og finansiering fra samarbeidspartnere. Det bør derfor være et mål at man i løpet av kort tid etablerer en normalsituasjon der det ikke er nødvendig å søke kommunene om økonomisk bidrag til enkeltprosjekter utenom i ekstraordinære situasjoner. Når arbeidet med vurdering av et felles næringsfond er gjennomført, vil det være naturlig å vurdere de kommunale bidragene for 2015 og 2016 på nytt i forbindelse med rulleringen høsten Dagens retningslinjer gir AU fullmakt til å vedta tilskudd på inntil kroner til prosjekter og tiltak. I tråd med de forhold og vurderinger det her er redegjort for, vil regionrådgiver foreslå at denne fullmakten utvides til kroner. 7

8 Oppsummert betyr dette at det legges fram følgende forslag til Økonomiplan for og årsbudsjett for 2013 : Budsjett 2012 Forslag Møter Reiser Gaver Domener ol Kurs/seminarer Kontigenter Frikjøp Andre ut Totalt Bidrag prosjekter/tiltak Totale utgifter Kommunale bidrag Slik det innledningsvis ble redegjort for, vedtok Regionrådet på sitt møte i mai at Forslag til økonomiplan behandles av AU og legges fram for Regionrådet til informasjon høsten Gjennom dialog med Hedmark Revisjon IKS er det i ettertid kommet fram at regionrådet ikke har anledning til dette. I e-post mottatt 27. august heter det følgende: Videre slår vedtektenes 4 andre ledd fast at regionrådet vedtar en fireårig økonomiplan, som rulleres annethvert år av rådet. Dette medfører at regionrådet ikke har anledning til å delegere myndighet til å vedta fireårige økonomiplanen til arbeidsutvalget uten å endre vedtektene. Regionrådgiver anbefaler at dette tas til etterretning og at saken dermed legges fram til endelig behandling på møtet i rådet 21. november. Forslag til innstilling til Regionrådet : 1. Forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2013 godkjennes. 2. Kommunene anmodes om å bevilge kr 50 per innbygger til Regionrådet for Fjellregionen i 2013, hvorav kr 15 benyttes til drift av rådet og kr 35 brukes til prosjekter og tiltak. 3. Arbeidsutvalget gis fullmakt til å disponere de avsatte bidrag til tiltak og prosjekter med inntil kr i tilskudd i enkeltsaker. 4. Økonomiplanen rulleres høsten

9 SAKSUTREDNING AU-MØTE Sak 61/2012: Delegering av myndighet til å vedta årsregnskap og årsbudsjett Regionrådet for Fjellregionen mottok i mai Brev nr 1 årsregnskap 2011 fra Hedmark Revisjon IKS, som følger vedlagt, etter at regnskapet for samme år var godkjent. Flere av de problemstillinger som tas opp, er felles for alle regionrådene i Hedmark. Det pågår derfor en dialog med regnskapsavdelingen i fylkeskommunen og revisor om flere av de problemstillingene som reises, og det ser ut til at de fleste av disse vil kunne løses administrativt. En av problemstillingene er knyttet til behandlingen av årsregnskapet, som i henhold til regelverket skal skje innen 15. februar. Dersom vi skulle flytte Regionrådets normale møte i mai til begynnelsen av februar for å vedta regnskapet, ville det sannsynligvis medføre at det likevel ville bli problematisk å behandle regnskapet til riktig tid. Det er derfor diskutert løsninger som synes mer gjennomførbare i den praktiske hverdagen. I e-post fra Hedmark Revisjon IKS mottatt 27. august heter det blant annet følgende: Etter vår forståelse er ikke de gjeldende vedtekter til hinder for å delegere myndighet til å vedta årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning til arbeidsutvalget. Regionrådets oppgave i forhold til dette blir da å behandle (godkjenne) det avlagte årsregnskapet og revisors beretning. Dersom regionrådet ønsker å delegere fullmakt til å vedta årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning til arbeidsutvalget, anbefaler vi at dette løses gjennom en instruks/skriftlig fullmakt til arbeidsutvalget alternativt at det protokolleres i et av regionrådets møter. Regionrådgiver anbefaler at dette tas til etterretning, og at årsbudsjettet, årsregnskapet med revisors beretning og årsberetningen vedtas av arbeidsutvalget og behandles (godkjennes) av Regionrådet. Forslag til innstilling til Regionrådet : 1. Regionrådet for Fjellregionen delegerer til arbeidsutvalget å vedta årsregnskap med revisors beretning og årsberetning. Dokumentene behandles (godkjennes) av regionrådet. Ordningen gjelder fra regnskapsåret Regionrådet for Fjellregionen deleger til arbeidsutvalget å vedta årsbudsjettet. Årsbudsjettet behandles (godkjennes) av regionrådet. Ordningen gjelder fra budsjettåret SAKSUTREDNING AU-MØTE Sak 62 /2012: Orienteringer Det vil bli orientert om plan for avvikling av felles møte for kommunestyrene/møte i Regionrådet, arbeidet med nasjonal Transportplan, møte i Regionalt partnerskap for opplevelsesnæringen, dialogmøte med Posten og andre aktuelle saker. SAKSUTREDNING AU-MØTE Sak 63/2012: Eventuelt 9

Saksutredninger til møte i Regionrådet onsdag 21 november 2012

Saksutredninger til møte i Regionrådet onsdag 21 november 2012 Til medlemmene i Regionrådet, øvrige representanter i kommunestyrene og andre Dato.07.11.2012 Arkiv: A-2012 Jnr: 8444 Saksutredninger til møte i Regionrådet onsdag 21 november 2012 Det vises til innkalling

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 3. oktober 2012

Innkalling til AU-møte onsdag 3. oktober 2012 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 5. mars 2014

Innkalling til AU-møte onsdag 5. mars 2014 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Alle formannskapsmedlemmene og andre er hjertelig velkommen til å være med under hele samlingen!

Alle formannskapsmedlemmene og andre er hjertelig velkommen til å være med under hele samlingen! Regionrådet for Fjellregionen Formannskapsmedlemmer i Fjellregionen Fylkesordfører, fylkesråd og opposisjon i Hedmark Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag Andre med møterett i følge adresseliste Dato 2011-11-07

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 3. april 2013

Innkalling til AU-møte onsdag 3. april 2013 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 14. desember 2011

Innkalling til AU-møte onsdag 14. desember 2011 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Fylkesrådsleder Njål Føsker, Hedmark FK Fylkesordfører Tore

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 9. januar 2013

Innkalling til AU-møte onsdag 9. januar 2013 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 5. februar 2014

Innkalling til AU-møte onsdag 5. februar 2014 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 12. juni 2013

Innkalling til AU-møte onsdag 12. juni 2013 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 3. februar 2016

Innkalling til AU-møte onsdag 3. februar 2016 Ordfører Johnny Hagen Ordfører Hans Vintervold Ordfører Norvald Illevold Ordfører Hilde Frankmo Tveråen Ordfører Runa Finborud Ordfører Merete Myhre Moen Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 18. juni 2014

Innkalling til AU-møte onsdag 18. juni 2014 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 29. februar 2012

Innkalling til AU-møte onsdag 29. februar 2012 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Njål Føsker,

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 6. mai 2015

Innkalling til AU-møte onsdag 6. mai 2015 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen og invitasjon til felles kommunestyre-møte onsdag 23. oktober 2013

Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen og invitasjon til felles kommunestyre-møte onsdag 23. oktober 2013 Til medlemmene i Regionrådet, øvrige representanter i kommunestyrene og andre Dato 08.10.2013 Arkiv: A-2013 Jnr: 8712 Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen og invitasjon til felles kommunestyre-møte

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 3. september 2014

Innkalling til AU-møte onsdag 3. september 2014 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 25. mai 2016

Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 25. mai 2016 Til medlemmene i Regionrådet for Fjellregionen og andre i følge liste Dato 11.05.2016 Arkiv: A-2016 Jnr: 9363 Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 25. mai 2016 Vi innkaller med dette

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 7. januar 2015

Innkalling til AU-møte onsdag 7. januar 2015 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 5. september 2012

Innkalling til AU-møte onsdag 5. september 2012 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

PROTOKOLL fra møte 2/ 2011 Regionrådet for Fjellregionen

PROTOKOLL fra møte 2/ 2011 Regionrådet for Fjellregionen PROTOKOLL fra møte 2/ 2011 Regionrådet for Fjellregionen Dato: 23.november 2011 Sted: Røros hotell, Røros Medlemmer tilstede: Alvdal kommune Folldal kommune Os kommune Rendalen kommune Tolga kommune Tynset

Detaljer

mandag 23. november fra kl i Kompetansesenteret Aumliveien, Aumliveien 4 c, Tynset

mandag 23. november fra kl i Kompetansesenteret Aumliveien, Aumliveien 4 c, Tynset Til medlemmene i Regionrådet for Fjellregionen, formannskapene i medlemskommunene og andre i følge liste Dato 09.11.2015 Arkiv: A-2015 Jnr: 9249 Vi viser til tidligere varsel og inviterer med dette til

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 6. november 2013

Innkalling til AU-møte onsdag 6. november 2013 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Prosjektplan. «Næringsutvikling i Fjellregionen»

Prosjektplan. «Næringsutvikling i Fjellregionen» Prosjektplan «Næringsutvikling i Fjellregionen» Regionrådet for Fjellregionen, Tynset, april 2013 BAKGRUNN Næringssamarbeidet i de åtte kommunene i Fjellregionen har vært og er noe forskjellig organisert.

Detaljer

PROTOKOLL fra møte 09/2014 i ARBEIDSUTVALGET, Regionrådet for Fjellregionen

PROTOKOLL fra møte 09/2014 i ARBEIDSUTVALGET, Regionrådet for Fjellregionen PROTOKOLL fra møte 09/2014 i ARBEIDSUTVALGET, Regionrådet for Fjellregionen Dato: 05. november 2014 Sted: Nord-Østerdal videregående skole, Tynset Medlemmer tilstede: Bersvend Salbu, Ragnhild Aashaug,

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 10. juni 2015

Innkalling til AU-møte onsdag 10. juni 2015 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Sak 56/2011: Godkjenning av protokollen fra møte 2. november 2011

Sak 56/2011: Godkjenning av protokollen fra møte 2. november 2011 PROTOKOLL fra møte 10/2011 i ARBEIDSUTVALGET, Regionrådet for Fjellregionen Dato: 14. desember 2011, Fjellregionen Næringshage, Tynset Medlemmer tilstede: Bersvend Salbu, Ragnhild Aashaug, Birgit Wikan

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 4. februar 2015

Innkalling til AU-møte onsdag 4. februar 2015 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 24. mai 2017

Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 24. mai 2017 Til medlemmene i Regionrådet for Fjellregionen og andre i følge liste Dato 08.05.2017 Arkiv: A-2017 Jnr: 9635 Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 24. mai 2017 Vi innkaller med dette

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 1. februar 2012

Innkalling til AU-møte onsdag 1. februar 2012 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Njål Føsker,

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 7. mai 2014

Innkalling til AU-møte onsdag 7. mai 2014 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Innkalling til AU-møte tirsdag 19. juni 2012

Innkalling til AU-møte tirsdag 19. juni 2012 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 5. oktober 2011

Innkalling til AU-møte onsdag 5. oktober 2011 Ordfører Olov Grøtting Ordfører Hans Vintervold Ordfører Erling Aas-Eng Ordfører Norvald Illevold Ordfører Eva Tørhaug Ordfører Arne Grue Fylkesrådsleder Svein Borkhus, Hedmark FK Fylkesordfører Tore Sandvik/repr.

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 7. desember 2016

Innkalling til AU-møte onsdag 7. desember 2016 Ordfører Johnny Hagen Ordfører Hans Vintervold Ordfører Norvald Illevold Ordfører Hilde Frankmo Tveråen Ordfører Runa Finborud Ordfører Merete Myhre Moen Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per

Detaljer

Innkalling til møte i Regionrådet onsdag 1. juni 2011

Innkalling til møte i Regionrådet onsdag 1. juni 2011 Til medlemmene i Regionrådet og andre i følge vedlagte adresseliste Dato.13.05.2011 Arkiv: A-2011 Jnr: 7931 Innkalling til møte i Regionrådet onsdag 1. juni 2011 Vi innkaller med dette til møte i Regionrådet

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 9. september 2015

Innkalling til AU-møte onsdag 9. september 2015 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 4. mars 2015

Innkalling til AU-møte onsdag 4. mars 2015 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 4. januar 2017

Innkalling til AU-møte onsdag 4. januar 2017 Ordfører Johnny Hagen Ordfører Hans Vintervold Ordfører Norvald Illevold Ordfører Hilde Frankmo Tveråen Ordfører Runa Finborud Ordfører Merete Myhre Moen Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 8. mai 2013

Innkalling til AU-møte onsdag 8. mai 2013 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Glåmdal Regionråd. Møteinnkalling. Sted: Rådhuset, Kongsvinger Lille festsal Dato: kl

Glåmdal Regionråd. Møteinnkalling. Sted: Rådhuset, Kongsvinger Lille festsal Dato: kl Møteinnkalling Sted: Rådhuset, Kongsvinger Lille festsal Dato: 26.04.2013 kl. 09.00-15.00 Forfall meldes snarest til tlf. 917 63 968 eller glomdal@hedmark.org Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling.

Detaljer

Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 23. november 2016

Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 23. november 2016 Til medlemmene i Regionrådet for Fjellregionen og andre ifølge liste Dato: 08.11.2016 Arkiv: A-2016 Jnr.: 9490 Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 23. november 2016 Vi innkaller

Detaljer

RULLERING STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN

RULLERING STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN RULLERING STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 med handlingsplan 2015-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 6. februar 2013

Innkalling til AU-møte onsdag 6. februar 2013 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Sak 28/2016: Godkjenning av protokollen fra møte 06. april 2016

Sak 28/2016: Godkjenning av protokollen fra møte 06. april 2016 PROTOKOLL fra møte 05/2016 i ARBEIDSUTVALGET, Regionrådet for Fjellregionen Dato: 25. mai 2016 Sted: Kompetansesenteret Aumliveien, Tynset Medlemmer tilstede: Ragnhild Aashaug, Jan Håvard Refsethås, Johnny

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 17.august 2016

Innkalling til AU-møte onsdag 17.august 2016 Ordfører Johnny Hagen Ordfører Hans Vintervold Ordfører Norvald Illevold Ordfører Hilde Frankmo Tveråen Ordfører Runa Finborud Ordfører Merete Myhre Moen Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE FOLLDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 23.11.2017 Tid: Rett etter møtet i administrasjonsutvalget TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 96/17 15/694

Detaljer

Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 22. november 2017

Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 22. november 2017 Til medlemmene i Regionrådet for Fjellregionen og andre i følge liste Dato 08.11.2017 Arkiv: A-2017 Jnr: 9724 Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 22. november 2017 Vi innkaller med

Detaljer

Flerkulturelt arbeid - regionrådets bidrag. Regionrådgiver Rune Jørgensen Tynset 10. august 2017

Flerkulturelt arbeid - regionrådets bidrag. Regionrådgiver Rune Jørgensen Tynset 10. august 2017 Flerkulturelt arbeid - regionrådets bidrag Regionrådgiver Rune Jørgensen Tynset 10. august 2017 Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen kommuner, Hedmark og Sør- Trøndelag fylkeskommuner

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar, Saknr. 12/1043-5 Ark.nr. 037 &40 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering forprosjekt Onner Invest AS Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0005 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Tynset og Røros som motorer i regional utvikling -

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR REGIONRÅDET FOR FJELLREGIONEN

STRATEGISK PLAN FOR REGIONRÅDET FOR FJELLREGIONEN STRATEGISK PLAN FOR REGIONRÅDET FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Vedtatt av 24. november 2010, vedtatt november 2012. for Fjellregionen er et samarbeidsorgan mellom Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal,

Detaljer

Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen"

Prosjekt Næringsutvikling i Fjellregionen Saknr. 14/8894-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Næringsutvikling i Fjellregionen er forenlig med

Detaljer

Innkalling til AU-møte mandag 29. februar 2016

Innkalling til AU-møte mandag 29. februar 2016 Ordfører Johnny Hagen Ordfører Hans Vintervold Ordfører Norvald Illevold Ordfører Hilde Frankmo Tveråen Ordfører Runa Finborud Ordfører Merete Myhre Moen Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per

Detaljer

Regionrådet for Hamarregionen

Regionrådet for Hamarregionen Dato: 05.09.2017 Tid: 08:30 - Sted: Gregers, Hamar Til stede: Hamar kommune Einar Busterud Jane Meyer forfall- Toril Merete Nysæter Thomas L. Jørgensen forfall- Knut Fangberget Ringsaker kommune Anita

Detaljer

RULLERING STRATEGISK PLAN FOR REGIONRÅDET FOR FJELLREGIONEN Med handlingsplan

RULLERING STRATEGISK PLAN FOR REGIONRÅDET FOR FJELLREGIONEN Med handlingsplan RULLERING STRATEGISK PLAN FOR REGIONRÅDET FOR FJELLREGIONEN 2009 2016 Med handlingsplan 2015 2016 Vedtatt av Regionrådet 24. november 2010, rullering vedtatt i Regionrådet 20. mai 2015 Regionrådet for

Detaljer

Årsmelding. Glåmdal regionråd

Årsmelding. Glåmdal regionråd Årsmelding 2016-1 - Innhold VEDLEGG... 2 REGIONRÅDETS SAMMENSETNING... 3 ARBEIDSUTVALGET (AU) FOR GLÅMDAL REGIONRÅD... 3 REGIONRÅDETS ADMINISTRASJON... 3 SAKER I GLÅMDAL REGIONRÅD... 3 REGIONRÅDETS RESSURSER

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen - 0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 7. september 2011

Innkalling til AU-møte onsdag 7. september 2011 Ordfører Olov Grøtting Ordfører Hans Vintervold Ordfører Erling Aas-Eng Ordfører Norvald Illevold Ordfører Eva Tørhaug Ordfører Arne Grue Fylkesrådsleder Svein Borkhus, Hedmark FK Fylkesordfører Tore Sandvik/repr.

Detaljer

Kl Lett lunsj med gruppesamtaler. Kl Spørsmålsrunde til innlederne, rapport fra gruppesamtaler

Kl Lett lunsj med gruppesamtaler. Kl Spørsmålsrunde til innlederne, rapport fra gruppesamtaler Program Kl 10.00-10.30: Velkommen v/regionrådsleder Bersvend Salbu Presentasjon av arbeidet i prosjektet «Tynset og Røros som motorer i regional utvikling i Fjellregionen» inkludert «Samfunnsanalyse av

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 25.10.2010 Kl 11.00 Til stede: Aasa Gjestvang Christian Haugen Svein Borkhus fylkesrådets nestleder Forfall: Siv Tørudbakken Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2010 Tid: etter FUP til kl. 14.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Fra kl. 08.30 er det orientering om følgende saker: Sølnkletten v/astrid A. haug

Detaljer

SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET

SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Torsdag 25.10.2012 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET Før behandlingen av de ordinære møtesakene vil det bli følgende orienteringer: - NAV

Detaljer

VEDLEGG TIL ÅRSMELDING FOR 2016:

VEDLEGG TIL ÅRSMELDING FOR 2016: VEDLEGG TIL ÅRSMELDING FOR 2016: Saker behandlet i Regionrådet for Fjellregionen Antall møter og saker i Regionrådet og arbeidsutvalget Regionrådet Arbeidsutvalget 2 møter 13 saker 10 møter 74 saker Saker

Detaljer

Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen»

Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen» Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen» BAKGRUNN De åtte kommunene i Fjellregionen (Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 6. januar 2016

Innkalling til AU-møte onsdag 6. januar 2016 Ordfører Johnny Hagen Ordfører Hans Vintervold Ordfører Norvald Illevold Ordfører Hilde Frankmo Tveråen Ordfører Runa Finborud Ordfører Merete Myhre Moen Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 07.09.2015 Tid: 08:30 Sted: Osensjøen, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fjellregionen er «annerledeslandet»

Fjellregionen er «annerledeslandet» Fjellregionen er «annerledeslandet» Egentlig «dårlige odds» Langt fra kysten Lang til nærmeste storby Stadig aldrende befolkning Lave fødselstall Klarer seg likevel svært bra Høyt kompetansenivå Kultur

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll Saker til fylkestinget

Fylkesrådet Protokoll Saker til fylkestinget Protokoll Saker til fylkestinget Dato: 17.11.2014 Tid: 11:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten

Detaljer

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark Saknr. 14/8511-20 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark 2012-2017 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar det framlagte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 30.05.2013 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby

Detaljer

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Politisk sekreta Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.06.2010 35610/2010 2010/10738 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/85 Bystyret 16.09.2010 Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Saksopplysninger

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 27.09.2012 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg

Detaljer

Regionrådet for Hamarregionen

Regionrådet for Hamarregionen Dato: 14.03.2017 Tid: 09:00-12:15 Sted: Møterommet Jutulhogget, fylkeshuset Hamar Til stede: Hamar Kommune: Jane Meyer Knut Fangberget Stange kommune: Nils A. Røhne Kirsti Berge Rønnaug Bysveen Ringsaker

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 06.06.2016 Tid: 12:00 Sted: Vinger hotell, Kongsvinger Til stede: Per-Gunnar Sveen Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Forfall: Aasa Gjestvang Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014

Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014 Saknr. 14/1006-2 Saksbehandler: Randi Langøigjelten Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014 Innstilling til vedtak: Midlene som er avsatt til Idrettens kompetansesenter

Detaljer

Skapende Ungdomsmesse Søknad om tilskudd

Skapende Ungdomsmesse Søknad om tilskudd Saknr. 15/7162-2 Saksbehandler: Turid Lie Skapende Ungdomsmesse 2016. Søknad om tilskudd Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Skapende ungdomsmesse 2016 er forenlig med gjeldende Samarbeidsprogram

Detaljer

Handlingsplan for SNP 2012

Handlingsplan for SNP 2012 Handlingsplan for SNP i Os kommune utarbeides årlig. Handlingsplanen inneholder prioriterte tiltak innenfor hvert av fokusområdene i SNP. Handlingsplan for SNP SNP = Strategisk Næringsplan Handlingsplan

Detaljer

Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune

Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune 2013-2020 Strategisk Næringsplan for Tolga kommune 2013 2020 - høringsutkast Side 1 Innholdsfortegnelse: Forord s. 3 Visjon s. 5 Overordnet målsettinger

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE 57/12 REGIONAL SAMFERDSELSPLAN / NASJONAL TRANSPORTPLAN HØRINGSUTTALELSE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE 57/12 REGIONAL SAMFERDSELSPLAN / NASJONAL TRANSPORTPLAN HØRINGSUTTALELSE TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.04.2012 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 57/12 REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021/ NASJONAL TRANSPORTPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

Saknr. 5523/08. Ark.nr Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim OMSTILLINGSTILSKUDD, FJELLREGIONEN NÆRINGSHAGE AS

Saknr. 5523/08. Ark.nr Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim OMSTILLINGSTILSKUDD, FJELLREGIONEN NÆRINGSHAGE AS Saknr. 5523/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at søknad om omstillingstilskudd

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Thor Werner Togstad, leder Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Jon K. Ødegaard Svein Kogstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Kl Felles møte med Røros formannskap på Tolga

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Kl Felles møte med Røros formannskap på Tolga TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: Kl. 09.00 Kl. 11.30 Felles møte med Røros formannskap på Tolga TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 148/14 REGIONRÅDET

Detaljer

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Forslag til PLANPROGRAM Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Innhold 1) Formål med planarbeidet 2) Rammer og føringer for planarbeidet 3) Analyse og utviklingstrender 4) Sentrale tema og problemstillinger

Detaljer

Fylkesmannens utarbeidelse av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark Høringsinnspill

Fylkesmannens utarbeidelse av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark Høringsinnspill Saknr. 12/4069-16 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Fylkesmannens utarbeidelse av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark Høringsinnspill Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 4. oktober 2017

Innkalling til AU-møte onsdag 4. oktober 2017 Ordfører Johnny Hagen Ordfører Hans Vintervold Ordfører Norvald Illevold Ordfører Hilde Frankmo Tveråen Ordfører Runa Finborud Ordfører Merete Myhre Moen Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 12.02.2013 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2011 25. mai 2011 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2011/17020-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Berit Land, leder Halvor Pettersen Helene Benjaminsen Vefik IKS: Kommuneansvarlig

Detaljer

NY ORGANISERING AV REGIONRÅDSARBEIDET I HAMARREGIONEN - NYE VEDTEKTER OG VALG AV REPRESENTANTER

NY ORGANISERING AV REGIONRÅDSARBEIDET I HAMARREGIONEN - NYE VEDTEKTER OG VALG AV REPRESENTANTER Saknr. 11/6983-4 Ark.nr. 000 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen NY ORGANISERING AV REGIONRÅDSARBEIDET I HAMARREGIONEN - NYE VEDTEKTER OG VALG AV REPRESENTANTER Fylkesrådets innstilling til vedtak: :::

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 13.09.2012 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby

Detaljer

Møteinnkalling. Sted: Fylkeshuset, Møterom Femunden. Dato: Klokken:

Møteinnkalling. Sted: Fylkeshuset, Møterom Femunden. Dato: Klokken: Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Møterom Femunden Dato: 22.10.2013 Klokken: 0900-1300 Sak 09/13 Valg av leder og nestleder av Regionrådet for Hamarregionen Innstilling til vedtak: Ordføreren i Løten kommune,

Detaljer

Handlingsplan for SNP 2016

Handlingsplan for SNP 2016 Handlingsplan for SNP i Os kommune utarbeides årlig. Handlingsplanen inneholder prioriterte tiltak innenfor hvert av fokusområdene i SNP. Handlingsplan for SNP 2016 Os kommune SNP = Strategisk Næringsplan

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 3. mai 2017

Innkalling til AU-møte onsdag 3. mai 2017 Ordfører Johnny Hagen Ordfører Hans Vintervold Ordfører Norvald Illevold Ordfører Hilde Frankmo Tveråen Ordfører Runa Finborud Ordfører Merete Myhre Moen Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per

Detaljer

VEDLEGG TIL ÅRSMELDING FOR 2014:

VEDLEGG TIL ÅRSMELDING FOR 2014: VEDLEGG TIL ÅRSMELDING FOR 2014: Saker behandlet i Regionrådet for Fjellregionen Antall møter og saker i Regionrådet og arbeidsutvalget Regionrådet 2 møter 9 saker Arbeidsutvalget 10 møter 65 saker Saker

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad Averøy kommune ORKidé v /Mons Otnes Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/1537-14 Astri Christine Bævre Istad 23.09.2013 Deltakelse i prosjektet "Nordmøre i Samspill - en felles

Detaljer

Fylkesrådet Tilleggssak 69/17 Dato: Tid: 17:15 Sted: Østerdalen Hotell

Fylkesrådet Tilleggssak 69/17 Dato: Tid: 17:15 Sted: Østerdalen Hotell Fylkesrådet Tilleggssak 69/17 Dato: 27.03.2017 Tid: 17:15 Sted: Østerdalen Hotell Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 69/17 FT 16/20848 Årsberetning 2016

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011

REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011 Saknr. 08/3272-10 Ark.nr. 213 &00 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen og Geir Aalgaard REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011 Fylkesrådets innstilling

Detaljer

SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET

SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Torsdag 09.04.2015 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET Før behandlingen av de ordinære møtesakene vil det bli en orientering om velferdsteknologi

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Møtedato/tid: 14.04.2016 kl 08:30-13:55 Møtested: Statens hus, møterom Selbu Møtende medlemmer: Tove Eivindsen Olav Huseby Arne Braut Ragna Vorkinnslien Egil Hestnes Andre møtende: Sverre

Detaljer