Innkalling til AU-møte onsdag 9. september 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til AU-møte onsdag 9. september 2015"

Transkript

1 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar Sveen, Hedmark FK Fylkesordfører Tore Sandvik, Sør-Trøndelag FK Leder i Fjellregionen rådmannsforum, Erling Straalberg Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg, Hedmark FK Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen, Sør-Trøndelag FK Dato: Arkiv: B-2015 Jnr: 9186 Innkalling til AU-møte onsdag 9. september 2015 Det innkalles med dette til møte i arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 09. september, kl i Kompetansesenteret Aumliveien, Tynset. Det er satt av tid fra til dialog om kollektivtilbudet med påfølgende lunsj. Stor-Elvdal og Engerdal kommuner er invitert til å delta i denne dialogen. Øvrige saker behandles etter lunsj med møteslutt senest kl med servering av kaffe og kake etterpå. Ev. forfall varsles til eller tlf eller eller tlf Med vennlig hilsen Bersvend Salbu (s) regionrådsleder Rune Jørgensen regionrådgiver

2 SAKSLISTE AU-MØTE Dato: Onsdag 09. september 2015 Tid: Kl Sted: Kompetansesenteret Aumliveien, Aumliveien 4c, Tynset Sak 37/2015: Godkjenning av protokollen fra møte 10. juni 2015 Sak 38/2015: Kollektivtilbudet i Fjellregionen - dialog Sak 39/2015: Etablering av Ungdomsrådet i Fjellregionen Sak 40/2015: Sluttrapport «Integrering av tilflyttere og markedsføring av Fjellregionen» og videre arbeid Sak 41/2015: Rapport om interkommunalt næringsfond videre arbeid Sak 42/2015: Forlengelse av samarbeidet med Ungt Entreprenørskap og SUM Sak 43/2015: Budsjett 2015 revisjon Sak 44/2015: Orienteringer Sak 45/2015: Eventuelt Vedlegg: Protokoll fra AU-møtet Forslag til vedtekter for Ungdomssområdet i Fjellregionen Sluttrapport «Integrering av tilflyttere og Markedsføring av Fjellregionen» og regnskap Utredning om interkommunalt næringsfond Avtale med UE Hedmark

3 Sak 37/2015: Godkjenning av protokollen fra møte 10. juni 2015 Saksbehandler: Rune Jørgensen Utkastet til protokoll fra møtet ble sendt ut på vanlig måte. Det framkom ingen merknader og utkastet er ikke endret bortsett fra et par tekniske justeringer. Forslag til vedtak: Protokollen fra AU-møtet godkjennes. Sak 38/2015: Kollektivtilbudet i Fjellregionen - dialog Saksbehandler: Rune Jørgensen Kollektivtilbudet i Fjellregionen og nabokommunene spesielt busstilbudet har vært gjenstand for kritikk over tid med ulike oppslag i media. Tolga-ordfører Ragnhild Aashaug vil innlede til dialog om de utfordringene som er påpekt, peke på mulige løsninger for et bedre tilbud og en prosess for et arbeid på dette området framover. Fylkesråd med ansvar for samferdsel i Hedmark fylkeskommune, Anne Karin Torp Adolfsen, deltar sammen med administrerende direktør Arne Fredheim og områdeansvarlig Tom Sagen i Hedmark Trafikk, samt trafikksjef Trond Egil Kvisten i Trønderbilene. Engerdal og Stor-Elvdal kommuner er invitert til å delta i denne dialogen. Det legges ikke fram forslag til vedtak i saken. Sak 39/2015: Etablering av Ungdomsrådet i Fjellregionen Saksbehandlere: Rune Jørgensen og Kari R. Granlund Vinteren 2014/2015 var Regionrådet for Fjellregionen på besøk i alle regionens ungdomsråd, i tillegg til elevrådet ved Os skole og styret i Ungdommens Hus i Rendalen. På disse besøkene ble det gjennomført en workshop med spørsmålene: - Hva er et godt samfunn for deg? - Hva kan vi gjøre for at det skal bli enda bedre, for kommunen eller for regionen som helhet? - Hvilke arbeidsplasser skal vi jobbe for å få flere av? - Hva må vi gjøre for å bli flere innbyggere? Det ble også tatt opp muligheten for å opprette et regionalt ungdomsråd i regionen. I etterkant av denne besøksrunden ble det utarbeidet en rapport; «Gode råd fra ungdommen tanker fra ungdomsrådene i Fjellregionen», som det tidligere er orientert om til arbeidsutvalget. På bakgrunn av resultatene som kom fram i rapporten ble det invitert til et møte på Tynset 13. mars for å diskutere et mulig felles regionalt ungdomsråd i Fjellregionen. På dette møtet deltok representanter fra ungdomsrådene i Tynset, Alvdal, Os og Røros kommuner, samt representanter for ungdommens fylkesting i Hedmark. Konklusjonen på dette møtet ble at det er ønskelig å opprette et felles regionalt ungdomsråd i Fjellregionen, som kan være en arena for å dele kunnskap og kompetanse og bidra til å løfte enkeltsaker. I etterkant av dette møtet ble det utarbeidet et notat og invitert til et nytt møte 20. mai, hvor alle ungdomsrådene ble bedt om å komme med innspill til videre arbeid i forkant. Dette møtet samlet representanter fra ungdomsrådene i Tolga, Os, Røros og Tynset kommuner.

4 På møtet 20. mai ble det gjort følgende vedtak: - Det skal etableres et regionalt ungdomsråd for Fjellregionen. - Ungdomsrådet skal velge en fast leder og nestleder, men ellers skal det være åpent for ungdomsrådene å velge hvilke representanter som stiller. Sekretariatet for regionrådet for Fjellregionen vil være sekretariat også for ungdomsrådet. - Følger forslaget om å knytte møter i ungdomsrådet opp mot møter i regionrådet. - Det skal avholdes et valgmøte i medio oktober, når alle ungdomsrådene har fått konstituert seg. Her tas det opp vedtekter, valg og tema for novembermøtet. - Det velges et interrimstyre fram til valgmøtet i oktober med leder og nestleder. - Interrimleder fram til valgmøte Erlend Kvittum Nytrøen - Nestleder Erik Lillebakken - Sekretariatet lager et forslag til vedtekter i samarbeid med leder og nestleder. Administrasjonen i regionrådet har sammen med interimstyret utarbeidet et forslag til vedtekter, som følger vedlagt. Det er planlagt et stiftelsesmøte på Røros 14. oktober. Alle ordførerne i Fjellregionen inviteres til å delta på dette møtet med påfølgende møte i arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen. Det er regionrådgivers vurdering at det er positivt at Ungdomsrådet for Fjellregionen etableres. Gjennom den prosessen som er gjennomført sammen med ungdommene, er det lagt opp til et aktivitetsnivå fra start som det bør være mulig for administrasjonen å bidra til å få gjennomført innenfor dagens rammer. Dersom det skulle vise seg at aktiviteten blir større og behovet for bistand mer omfattende, kan løsninger på dette vurderes underveis. Det er lagt til grunn at kommunene kan dekke kostandene knyttet til møtedeltakelse og transport for ungdommene til møtene i rådet. I forslaget til vedtekter er det lagt opp til at ungdomsrådet får møte- og forslagsrett i arbeidsutvalget og Regionrådet for Fjellregionen. Dette vil etter regionrådgivers vurdering åpne for en langt bedre dialog med ungdommene enn i dag og kunne gi viktige bidrag til samfunnsutviklingen i Fjellregionen. Interimstyret er inneforstått med at en slik rett ikke gir møteplikt, og at det må utvikles en praksis som alle oppfatter som fornuftig. Regionrådgiver anbefaler at det åpnes for deltakelse for en representant i arbeidsutvalget og tre i selve regionrådet. Forslag til vedtak: Arbeidsutvalget stiller seg positivt til etableringen av Ungdomsrådet for Fjellregionen etter de rammer som framgår av saksutredningen og forslaget til vedtekter. Administrasjonen bes legge fram forslag til endring av vedtektene som gir Ungdomsrådet for Fjellregionen møte- og forslagsrett i arbeidsutvalget og Regionrådet for Fjellregionen. Sak 40/2015: Sluttrapport «Integrering av tilflyttere og markedsføring av Fjellregionen» og videre arbeid Saksbehandler: Rune Jørgensen Det vises til tidligere orienteringer og vedlagte sluttrapport fra prosjektleder Dagny S. Mills. Det er regionrådgivers vurdering at alle tiltakene i prosjektplanen er gjennomført, og aktiviteten har vært langt større enn det som var planlagt. Dette har både sammenheng med en meget engasjert og dyktig prosjektleder og en rekke mennesker i Fjellregionen som bidrar i dette arbeidet på ulike vis. Noe av behovet for kompetanseutvikling som er synliggjort, vil kreve fortsatt arbeid sammen med en rekke samarbeidspartnere for å etablere enda bedre tilbud. Kartleggingen av 60 bedrifter i samarbeid med Rørosregionen Næringshage har i seg selv vært et tiltak som har satt dette på dagsorden i næringslivet. Samtidig har det vært mulig å iverksette gode tiltak i høyt tempo gjennom prosjektet. Nærmere 60 personer fra hele regionen gjennomførte en kartleggingstest og fikk tilbud om tilpasset norskopplæring i løpet av noen måneder. Her deltok både arbeidsinnvandrere og andre som per i dag ikke har krav på eller får opplæringstilbud ved opplæringssentrene.

5 Det er stor interesse fra flere om få dette tilbudet, og dette vil bli fulgt opp i høst med nytt tilbud gjennom VIL-senteret etter avklaring med opplæringssentrene om at de ikke kan ta denne oppgaven. En av de planlagte aktivitetene i prosjektet var «å utrede mulighetene for å koordinere tilflyttingsarbeidet i hele regionen gjennom en felles ressurs etter prosjektperioden». Det er vurdert hvordan dette kan skje. Siden det underveis ble klart at det skulle iverksettes et arbeid for å utrede mulighetene for omfattende bosetting av flyktninger i Fjellregionen, har prosjektledelsen i samråd med regionrådgiver valgt å la være og legge fram en konklusjon. Dette fordi arbeidet med tilflytting - uavhengig av bakgrunn til enkeltmenneskene etter vår vurdering må ses i sammenheng. Administrasjonen vil derfor komme tilbake til dette når utredningen om flyktninger legges fram. Dette arbeidet pågår for øvrig for fullt. Prosjektleder har i rapporten anbefalt at det arbeides videre med flere tiltak. Mye av dette er allerede iverksatt, og VIL-senteret vil ha en sentral rolle i dette arbeidet sammen med en rekke andre aktører. Dette kan blant annet skje takket være ett av innsatsområdene i Interreg-prosjektet Scandinavian Heartland Business Improvement etablering av et flerkulturelt verdiskapningssenter. Arbeidet med integrering av tilflyttere er kompleks med en rekke behov og utfordringer, mange av dem knyttet til språk og grunnskolekompetanse/kvalifisering til videgående utdanning. Dette arbeidet må også foregå kontinuerlig med noe varierende utfordringer. Regionrådgiver mener at det nå er viktig å ha fokus på å utvikle VIL-senteret, gjennomføre flyktningeutredningen og fortsette arbeidet med samordning og koordinering av oppgaver og tiltak. Innenfor de økonomiske rammer som står til rådighet på dette området, vil mulighetene for å utvikle dette videre være gode i tiden som kommer. Nye behov vil likevel komme, og dette må håndteres når det er nødvendig. Prosjektarbeidet er som det framgår av vedlagte regnskap gjennomført i tråd med budsjettet. Forslag til vedtak: Sluttrapporten for prosjektet «Integrering av tilflyttere og markedsføring av Fjellregionen» godkjennes. Administrasjonen bes om å følge opp de forslag til videre arbeid som anbefales i rapporten. Sak 41/2015: Rapport om interkommunalt næringsfond videre arbeid Saksbehandler: Rune Jørgensen En av de første oppgavene strategisk enhet for næringsarbeid startet med etter etableringen i 2014, var utredningen om et interkommunalt næringsfond for hele Fjellregionen. Holtålen og Røros kommuner har et slikt felles fond i dag. De regionale næringssjefene leverte sin utredning i mars i år, og denne følger vedlagt. Da planen for dette arbeidet ble skrevet, var det med en ide om at slikt fond både kunne bidra til å finansiere ordningen med to regionale næringssjefer og større næringsrelaterte oppgaver i Fjellregionen. Forutsetningene har siden endret seg betraktelig. Den sittende regjeringen har redusert de regionale utviklingsmidlene med over 30 prosent og overlatt til fylkeskommunene å avgjøre om ordningen med kommunale næringsfond skal fortsette. Både Hedmark og Sør-Trøndelag fylkeskommuner har så langt valgt å videreføre ordningen, men med en reduksjon i størrelsene på beløpene i tråd med den nasjonale reduksjonen. I 2015 har Hedmark fylkeskommune finansiert bidrag til de kommunale næringsfondene med tidligere ubrukte midler. Dette betyr at det knytter seg stor usikkerhet både til om ordningen med kommunale næringsfond vil fortsette og hvor mye penger det i tilfelle kan være snakk om at fylkeskommunene tilfører fondene i årene som kommer. Av utredningen fra næringssjefene framgår det at dersom halvparten av de kommunale næringsfondene på årets nivå plasseres i et felles fond sammen med et fylkeskommunalt bidrag på kroner per kommune (som Holtålen og Røros har), vil dette gi

6 kroner. Dette vil i praksis bety at ideen bak et felles næringsfond for hele Fjellregionen med et slikt grep ikke kan gjennomføres. Det er regionrådgivers vurdering at dersom intensjonene bak ideen om et felles næringsfond skal kunne nås, må minst 75 prosent av dagens kommunale næringsfond supplert med bidrag fra fylkeskommunene inngå i fondet. Dette synes urealistisk, fordi kommunene da vil være tilnærmet uten mulighet til å støtte opp om gode lokale tiltak, slik det er signalisert synspunkter om gjennom dialoger. Det pågående arbeidet med kommunereformen skaper ytterlige usikkerhet om framtiden til de regionale utviklingsmidlene og mulighetene framover. Regionrådgiver har etter en samlet vurdering av disse forholdene konkludert med at det på det nåværende tidspunkt ikke er riktig å bruke store ressurser på å arbeide videre med en realisering av et felles næringsfond. Der er derfor ikke tatt kontakt med fylkeskommunene for å diskutere mulighetsrommet. På denne bakgrunn vil regionrådgiver anbefale at det ikke arbeides videre med saken nå, men at utredningen hentes fram og eventuelt følges opp om rammebetingelsene endrer seg på et senere tidspunkt. Forslag til vedtak: Regionrådet for Fjellregionen arbeider ikke videre med realisering av et felles interkommunalt næringsfond. Saken vurderes på nytt dersom endrete rammebetingelsene tilsier en ny vurdering. Sak 42/2015: Forlengelse av samarbeidet med Ungt Entreprenørskap og SUM Saksbehandler: Runa Finborud Regionrådet for Fjellregionen har arbeidet med entreprenørskapsarbeid i skolen i samarbeid med lokalt næringsliv og mange andre aktører i mange år. Skapende ungdomsmesse ble etablert som møtearena mellom skole og næringsliv i 2004, og har vært arrangert årlig siden, annethvert år på Røros og Tynset. Regionrådet for Fjellregionen har hele tiden eid messa og stått som arrangør. I 2008 inngikk regionrådet en avtale med Ungt Entreprenørskap Hedmark om prosjektledelse av SUM, og den forsterkede innsatsen som gjøres ellers i året. Den innebærer at alle skolene i regionen har tilgang til gratis bruk av ulike programmer i UEs verktøykasse og oppfølging av UE-rådgiver med støtte til skolenes arbeid med elev- og ungdomsbedrifter gjennom skoleåret. De ulike programmene finnes på Avtalen fra 2008 innebar at Fjellregionen fikk en UE-rådgiver med kontorsted i regionen, nærmere bestemt i Veksthuset på Røros. Ny avtale ble inngått fra etter anbudsutlysning og ny prosjektperiode Sju kommuner gjorde vedtak om støtte på til sammen kr per år fordelt mellom: Kommune Årlig I perioden Alvdal Folldal Os Rendalen Røros Tolga Tynset Tilsammen Holtålen kommune var ikke på dette tidspunktet medlem av Regionrådet for Fjellregionen og valgte i stedet å tegne kommunemedlemskap i UE Trøndelag. Gjennom en intern avtale mellom UE Hedmark og UE Trøndelag er det rådgiver i Fjellregionen som i praksis har fulgt opp Holtålen også. Holtålen har hele tiden vært inkludert i SUM.

7 Fra høsten 2012 har UE-rådgiver hatt kontorsted ved Nord-Østerdal vgs på Tynset sammen med andre som samarbeider om kompetanseutviklingen i regionen gjennom VIL-senteret. UEmedlemskapet gjennom regionrådet på vegne av kommunene har muliggjort denne løsningen med en rådgiver med kontorsted her i regionen. Alternativet hadde vært at de kommunene som ønsket det, selv tegnet et kommunemedlemskap med UE Hedmark og UE Trøndelag med en årlig utgift på kr i grunnbeløp, samt kr. 1 pr. innbygger. Dette hadde nødvendigvis ikke medført en rådgiver med tilhold i regionen og den forsterkede innsatsen og fokuset dette gir. «Fjellregionmodellen» har vært en foregangsmodell i Hedmark. Aktivitetstallene til UE Hedmark for perioden Figuren viser antallet elever som har deltatt i UEs programmer for hvert år. Samme elev kan ha deltatt i flere programmer i løpet av året og registreres da med flere treff. I vår region dreier det seg stort sett om programmene «Vårt lokalsamfunn», «gründercamp», elev- og ungdomsbedrift. Kompetanse i entreprenørskap er av EU definert som en av åtte nøkkelkompetanser som bør stimuleres på alle nivåer i utdanningssystemet. I Handlingsplanen for 2015/2016 til Regionrådet for Fjellregionen er ett av tiltakene: «Fortsette den forsterkede innsatsen for entreprenørskap i skolene, vurdere nye tiltak og arrangere Skapende Ungdomsmesse». Det legges ikke opp til etablering av en ny prosjektorganisasjon for en videreføring av satsinga, men at den inngår som en del av virksomheten ved VIL-senteret. Det foreslås at Regionrådet opprettholder medlemskapet i UE Hedmark der kommunene finansierer den forsterkede innsatsen. Videre gis Regionrådet fullmakt til å revidere avtalen med UE Hedmark der føringer for UEs arbeid og organisering legges inn. Bidraget fra kommunene har vært det samme siden Det foreslås en liten påplussing og et enklere system, slik det framgår av tabellen under. Det må avklares med Holtålen kommune om avtalen med UE Sør-Trøndelag skal opprettholdes eller ikke uten at dette får vesentlige praktiske konsekvenser. Kommune Årlig Alvdal Folldal Holtålen Os Rendalen Røros Tolga Tynset Tilsammen

8 Forslag til vedtak: Regionrådet for Fjellregionen opprettholder medlemskapet i Ungt Entreprenørskap Hedmark og gis fullmakt til å revidere gjeldende avtale. Kommunene oppfordres til å gjøre vedtak om finansiering i tråd med foreslått fordeling i 2015 og budsjettere med tilsvarende beløp i økonomiplanen. Sak 43/2015: Budsjett 2015 revisjon Saksbehandler: Rune Jørgensen Det vises til vedtatt budsjett for 2015 i AU-sak 48/ oktober 2014 og sak 08/2014 i Regionrådet for Fjellregionen 22. oktober Det vedtatte budsjettet, som ikke omfatter kontordriften finansiert av Hedmark fylkeskommune, var på vel 9 millioner kroner. I løpet av året er det vedtatt og iverksatt flere nye prosjekter/tiltak med varierende prosjektperiode, som i hovedsak er finansiert av fylkeskommunene og staten samt Tynset og Røros kommuner. Samlet dreier det seg om prosjekter/tiltak med budsjetter på 4,6 millioner kroner i år. Forslaget til revidert budsjett økes derfor til 13,6 millioner kroner, som det framgår av tabellen under. I vedtatt budsjett er det brukt fra disposisjonsfondet for å finansiere virksomheten i år (pluss kroner som var øremerket drift av arbeidsutvalget). Dette inkluderer kroner til Interregprosjektet Scandinavian Heartland, der regionrådets bidrag i det endelige godkjente budsjettet er halvert for i år i forhold til budsjettet. Bruken av disposisjonsfondet reduseres dermed med kroner i revidert budsjett. Forslaget til revidert budsjett inneholder fire nye tiltak/prosjekter som Regionrådet for Fjellregionen har ansvar for. Disse kommenteres nærmere under: - Regionrådets andel i prosjektet «Utredning av muligheten for omfattende bosetting av flyktninger i Fjellregionen» på kroner er dekt opp av budsjetterte midler til «Integrering av tilflyttere og markedsføring» (AU-sak 27/2015). Dette anses som en forlengelse av det arbeidet som er gjennomført tidligere. - Prosjektet «Etablering av datasentre i Fjellregionen» belaster ikke regionrådets budsjett. Tynset, Alvdal og Rendalen kommuner bidrar i finansieringen av arbeidet. Dette arbeidet vil nå bli videreført i et eget selskap som er under etablering. - «Felles utredning av kommunereformen» finansieres av Fylkesmannen i Hedmark og Røros kommune (midler fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag) i tillegg til egeninnsatsen fra regionrådet og kommunene. - «Tynset og Røros som motorer i regional utvikling i Fjellregionen fase 2» delfinansieres av Tynset og Røros kommuner og belaster heller ikke budsjettet til regionrådet. Regionrådgiver vurderer situasjonen slik at virksomheten drives innenfor budsjettrammene for alle prosjektene/tiltakene. Det er derfor ikke behov for å foreslå andre justeringer i budsjettet. På denne bakgrunn legges fram følgende forslag til revidert budsjett for 2015:

9 REGIONRÅDET FOR FJELLREGIONEN Revidert FORSLAG TIL REVIDERT BUDSJETT FOR 2015 Budsjett 2015 Endring Budsjett 2015 Budsjett 2015 Drift av arbeidsutvalget VIL-senteret Forsterket innsats entreprenørskap i skolene Skapende ungdomsmesse Integrering av tilflyttere og markedsføring Utredning bosetting av flyktninger Fishspot for hele Hedmark Næringsutvikling i Fjellregionen Scandinavian Heartland Fjellhelse Vilje til vekst Kommunereformen Etablering av datasentere i Fjellregionen Regionsentre fase Totale utgifter Overføringer fra staten Refusjon fra fylkeskommuner Refusjon fra kommuner Refusjon fra andre Egeninnsats prosjekter Bruk av disposisjonsfond Total inntekt Totalsum Endring inntekter: bevilgninger fra Fylkesmannen og Nina er flyttet fra Refusjon fra andre til Statlige overføringer. Til disposisjon Totalt Tabell fordeling av utgifter knyttet til regionrådets drift: Møter Reiser Markedsføring Gaver 5000 Kurs/seminar Kontingenter Frikjøp av regionrådsleder/-nestleder Andre utgifter 3125 Total Revisor har tidligere påpekt at riktig skjema for samlet oppsett av budsjettet ikke er lagt fram i budsjettsakene til Regionrådet for Fjellregionen. Administrasjonen vil selvsagt at dokumentasjonen skal være i tråd med regelverket. Dette skjemaet følger som vedlegg til behandlingen av revidert budsjett i Regionrådet for Fjellregionen i november. Forslag til vedtak: Forslaget til revidert budsjett for 2015 vedtas og legges fram for regionrådet til behandling (godkjennelse).

10 Sak 44/2015: Orienteringer Det vil bli orientert om ansettelse av nye medarbeidere med hovedansvar for nye tiltak, arbeidet med finansiering av Fjellhelse, halvårsrapport næringsarbeidet, kommunereformen og andre aktuelle saker. Sak 45 /2015: Eventuelt

mandag 23. november fra kl i Kompetansesenteret Aumliveien, Aumliveien 4 c, Tynset

mandag 23. november fra kl i Kompetansesenteret Aumliveien, Aumliveien 4 c, Tynset Til medlemmene i Regionrådet for Fjellregionen, formannskapene i medlemskommunene og andre i følge liste Dato 09.11.2015 Arkiv: A-2015 Jnr: 9249 Vi viser til tidligere varsel og inviterer med dette til

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 5. mars 2014

Innkalling til AU-møte onsdag 5. mars 2014 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 3. oktober 2012

Innkalling til AU-møte onsdag 3. oktober 2012 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 6. mai 2015

Innkalling til AU-møte onsdag 6. mai 2015 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 18. juni 2014

Innkalling til AU-møte onsdag 18. juni 2014 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 5. februar 2014

Innkalling til AU-møte onsdag 5. februar 2014 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 3. april 2013

Innkalling til AU-møte onsdag 3. april 2013 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 25. mai 2016

Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 25. mai 2016 Til medlemmene i Regionrådet for Fjellregionen og andre i følge liste Dato 11.05.2016 Arkiv: A-2016 Jnr: 9363 Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 25. mai 2016 Vi innkaller med dette

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 3. februar 2016

Innkalling til AU-møte onsdag 3. februar 2016 Ordfører Johnny Hagen Ordfører Hans Vintervold Ordfører Norvald Illevold Ordfører Hilde Frankmo Tveråen Ordfører Runa Finborud Ordfører Merete Myhre Moen Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per

Detaljer

Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen og invitasjon til felles kommunestyre-møte onsdag 23. oktober 2013

Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen og invitasjon til felles kommunestyre-møte onsdag 23. oktober 2013 Til medlemmene i Regionrådet, øvrige representanter i kommunestyrene og andre Dato 08.10.2013 Arkiv: A-2013 Jnr: 8712 Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen og invitasjon til felles kommunestyre-møte

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 9. januar 2013

Innkalling til AU-møte onsdag 9. januar 2013 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Alle formannskapsmedlemmene og andre er hjertelig velkommen til å være med under hele samlingen!

Alle formannskapsmedlemmene og andre er hjertelig velkommen til å være med under hele samlingen! Regionrådet for Fjellregionen Formannskapsmedlemmer i Fjellregionen Fylkesordfører, fylkesråd og opposisjon i Hedmark Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag Andre med møterett i følge adresseliste Dato 2011-11-07

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 14. desember 2011

Innkalling til AU-møte onsdag 14. desember 2011 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Fylkesrådsleder Njål Føsker, Hedmark FK Fylkesordfører Tore

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 12. juni 2013

Innkalling til AU-møte onsdag 12. juni 2013 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 7. januar 2015

Innkalling til AU-møte onsdag 7. januar 2015 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 7. desember 2016

Innkalling til AU-møte onsdag 7. desember 2016 Ordfører Johnny Hagen Ordfører Hans Vintervold Ordfører Norvald Illevold Ordfører Hilde Frankmo Tveråen Ordfører Runa Finborud Ordfører Merete Myhre Moen Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 10. juni 2015

Innkalling til AU-møte onsdag 10. juni 2015 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

PROTOKOLL fra møte 09/2014 i ARBEIDSUTVALGET, Regionrådet for Fjellregionen

PROTOKOLL fra møte 09/2014 i ARBEIDSUTVALGET, Regionrådet for Fjellregionen PROTOKOLL fra møte 09/2014 i ARBEIDSUTVALGET, Regionrådet for Fjellregionen Dato: 05. november 2014 Sted: Nord-Østerdal videregående skole, Tynset Medlemmer tilstede: Bersvend Salbu, Ragnhild Aashaug,

Detaljer

Sak 56/2011: Godkjenning av protokollen fra møte 2. november 2011

Sak 56/2011: Godkjenning av protokollen fra møte 2. november 2011 PROTOKOLL fra møte 10/2011 i ARBEIDSUTVALGET, Regionrådet for Fjellregionen Dato: 14. desember 2011, Fjellregionen Næringshage, Tynset Medlemmer tilstede: Bersvend Salbu, Ragnhild Aashaug, Birgit Wikan

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 3. september 2014

Innkalling til AU-møte onsdag 3. september 2014 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 4. februar 2015

Innkalling til AU-møte onsdag 4. februar 2015 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 24. mai 2017

Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 24. mai 2017 Til medlemmene i Regionrådet for Fjellregionen og andre i følge liste Dato 08.05.2017 Arkiv: A-2017 Jnr: 9635 Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 24. mai 2017 Vi innkaller med dette

Detaljer

PROTOKOLL fra møte 2/ 2011 Regionrådet for Fjellregionen

PROTOKOLL fra møte 2/ 2011 Regionrådet for Fjellregionen PROTOKOLL fra møte 2/ 2011 Regionrådet for Fjellregionen Dato: 23.november 2011 Sted: Røros hotell, Røros Medlemmer tilstede: Alvdal kommune Folldal kommune Os kommune Rendalen kommune Tolga kommune Tynset

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 6. november 2013

Innkalling til AU-møte onsdag 6. november 2013 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Sak 28/2016: Godkjenning av protokollen fra møte 06. april 2016

Sak 28/2016: Godkjenning av protokollen fra møte 06. april 2016 PROTOKOLL fra møte 05/2016 i ARBEIDSUTVALGET, Regionrådet for Fjellregionen Dato: 25. mai 2016 Sted: Kompetansesenteret Aumliveien, Tynset Medlemmer tilstede: Ragnhild Aashaug, Jan Håvard Refsethås, Johnny

Detaljer

Skapende Ungdomsmesse Søknad om tilskudd

Skapende Ungdomsmesse Søknad om tilskudd Saknr. 15/7162-2 Saksbehandler: Turid Lie Skapende Ungdomsmesse 2016. Søknad om tilskudd Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Skapende ungdomsmesse 2016 er forenlig med gjeldende Samarbeidsprogram

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 7. november 2012

Innkalling til AU-møte onsdag 7. november 2012 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 7. mai 2014

Innkalling til AU-møte onsdag 7. mai 2014 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Prosjektplan. «Næringsutvikling i Fjellregionen»

Prosjektplan. «Næringsutvikling i Fjellregionen» Prosjektplan «Næringsutvikling i Fjellregionen» Regionrådet for Fjellregionen, Tynset, april 2013 BAKGRUNN Næringssamarbeidet i de åtte kommunene i Fjellregionen har vært og er noe forskjellig organisert.

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 4. januar 2017

Innkalling til AU-møte onsdag 4. januar 2017 Ordfører Johnny Hagen Ordfører Hans Vintervold Ordfører Norvald Illevold Ordfører Hilde Frankmo Tveråen Ordfører Runa Finborud Ordfører Merete Myhre Moen Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per

Detaljer

Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 23. november 2016

Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 23. november 2016 Til medlemmene i Regionrådet for Fjellregionen og andre ifølge liste Dato: 08.11.2016 Arkiv: A-2016 Jnr.: 9490 Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 23. november 2016 Vi innkaller

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 29. februar 2012

Innkalling til AU-møte onsdag 29. februar 2012 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Njål Føsker,

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 5. september 2012

Innkalling til AU-møte onsdag 5. september 2012 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen"

Prosjekt Næringsutvikling i Fjellregionen Saknr. 14/8894-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Næringsutvikling i Fjellregionen er forenlig med

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 4. mars 2015

Innkalling til AU-møte onsdag 4. mars 2015 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 17.august 2016

Innkalling til AU-møte onsdag 17.august 2016 Ordfører Johnny Hagen Ordfører Hans Vintervold Ordfører Norvald Illevold Ordfører Hilde Frankmo Tveråen Ordfører Runa Finborud Ordfører Merete Myhre Moen Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 4. oktober 2017

Innkalling til AU-møte onsdag 4. oktober 2017 Ordfører Johnny Hagen Ordfører Hans Vintervold Ordfører Norvald Illevold Ordfører Hilde Frankmo Tveråen Ordfører Runa Finborud Ordfører Merete Myhre Moen Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0005 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Tynset og Røros som motorer i regional utvikling -

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE FOLLDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 23.11.2017 Tid: Rett etter møtet i administrasjonsutvalget TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 96/17 15/694

Detaljer

Unge ideer for å øke bruken av kollektivtransport

Unge ideer for å øke bruken av kollektivtransport KLIMASATS STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE 2016 Organisasjonsnummer: 991025189 Foretaksnavn: Regionrådet for Fjellregionen Navn: Rune Jørgensen Kontonummer: 18223589525 Adresse: Aumliveien 4c Postnr.:

Detaljer

Saksutredninger til møte i Regionrådet onsdag 21 november 2012

Saksutredninger til møte i Regionrådet onsdag 21 november 2012 Til medlemmene i Regionrådet, øvrige representanter i kommunestyrene og andre Dato.07.11.2012 Arkiv: A-2012 Jnr: 8444 Saksutredninger til møte i Regionrådet onsdag 21 november 2012 Det vises til innkalling

Detaljer

Innkalling til AU-møte tirsdag 19. juni 2012

Innkalling til AU-møte tirsdag 19. juni 2012 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Innkalling til møte i Regionrådet onsdag 1. juni 2011

Innkalling til møte i Regionrådet onsdag 1. juni 2011 Til medlemmene i Regionrådet og andre i følge vedlagte adresseliste Dato.13.05.2011 Arkiv: A-2011 Jnr: 7931 Innkalling til møte i Regionrådet onsdag 1. juni 2011 Vi innkaller med dette til møte i Regionrådet

Detaljer

Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 22. november 2017

Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 22. november 2017 Til medlemmene i Regionrådet for Fjellregionen og andre i følge liste Dato 08.11.2017 Arkiv: A-2017 Jnr: 9724 Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 22. november 2017 Vi innkaller med

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 8. mai 2013

Innkalling til AU-møte onsdag 8. mai 2013 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen - 0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan

Detaljer

Innkalling til AU-møte mandag 29. februar 2016

Innkalling til AU-møte mandag 29. februar 2016 Ordfører Johnny Hagen Ordfører Hans Vintervold Ordfører Norvald Illevold Ordfører Hilde Frankmo Tveråen Ordfører Runa Finborud Ordfører Merete Myhre Moen Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per

Detaljer

Flerkulturelt arbeid - regionrådets bidrag. Regionrådgiver Rune Jørgensen Tynset 10. august 2017

Flerkulturelt arbeid - regionrådets bidrag. Regionrådgiver Rune Jørgensen Tynset 10. august 2017 Flerkulturelt arbeid - regionrådets bidrag Regionrådgiver Rune Jørgensen Tynset 10. august 2017 Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen kommuner, Hedmark og Sør- Trøndelag fylkeskommuner

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 6. januar 2016

Innkalling til AU-møte onsdag 6. januar 2016 Ordfører Johnny Hagen Ordfører Hans Vintervold Ordfører Norvald Illevold Ordfører Hilde Frankmo Tveråen Ordfører Runa Finborud Ordfører Merete Myhre Moen Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per

Detaljer

VEDLEGG TIL ÅRSMELDING FOR 2015:

VEDLEGG TIL ÅRSMELDING FOR 2015: VEDLEGG TIL ÅRSMELDING FOR 2015: Saker behandlet i Regionrådet for Fjellregionen Antall møter og saker i Regionrådet og arbeidsutvalget Regionrådet Arbeidsutvalget 2 møter 12 saker 10 møter 61 saker Saker

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 1. februar 2012

Innkalling til AU-møte onsdag 1. februar 2012 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Njål Føsker,

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2010 Tid: etter FUP til kl. 14.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Fra kl. 08.30 er det orientering om følgende saker: Sølnkletten v/astrid A. haug

Detaljer

RULLERING STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN

RULLERING STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN RULLERING STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 med handlingsplan 2015-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 5. oktober 2011

Innkalling til AU-møte onsdag 5. oktober 2011 Ordfører Olov Grøtting Ordfører Hans Vintervold Ordfører Erling Aas-Eng Ordfører Norvald Illevold Ordfører Eva Tørhaug Ordfører Arne Grue Fylkesrådsleder Svein Borkhus, Hedmark FK Fylkesordfører Tore Sandvik/repr.

Detaljer

VEDLEGG TIL ÅRSMELDING FOR 2016:

VEDLEGG TIL ÅRSMELDING FOR 2016: VEDLEGG TIL ÅRSMELDING FOR 2016: Saker behandlet i Regionrådet for Fjellregionen Antall møter og saker i Regionrådet og arbeidsutvalget Regionrådet Arbeidsutvalget 2 møter 13 saker 10 møter 74 saker Saker

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 25.08.2015 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 54/15 KOMMUNEREFORMEN - VIDERE FRAMDRIFT TYNSET, den 21.08.2015

Detaljer

PROSJEKTPLAN Tynset og Røros som motorer i regional utvikling i Fjellregionen»

PROSJEKTPLAN Tynset og Røros som motorer i regional utvikling i Fjellregionen» PROSJEKTPLAN Tynset og Røros som motorer i regional utvikling i Fjellregionen» Tynset/Røros april 2014 Prosjektplan Tynset kommune, Røros kommune og Regionrådet for Fjellregionen 1 Bakgrunn Tynset og Røros

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 6. februar 2013

Innkalling til AU-møte onsdag 6. februar 2013 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Valg av representanter og vararepresentanter til regionrådene Fjellregionen, Sør-Østerdal og Hamarregionen

Valg av representanter og vararepresentanter til regionrådene Fjellregionen, Sør-Østerdal og Hamarregionen Saknr. 15/8538-1 Saksbehandler: Kari Mette Hoel Valg av representanter og vararepresentanter til regionrådene Fjellregionen, Sør-Østerdal og Hamarregionen Fylkesordførers innstilling til vedtak: Valgene

Detaljer

Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen»

Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen» Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen» BAKGRUNN De åtte kommunene i Fjellregionen (Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 7. juni 2017

Innkalling til AU-møte onsdag 7. juni 2017 Ordfører Johnny Hagen Ordfører Hans Vintervold Ordfører Norvald Illevold Ordfører Hilde Frankmo Tveråen Ordfører Runa Finborud Ordfører Merete Myhre Moen Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per

Detaljer

RULLERING STRATEGISK PLAN FOR REGIONRÅDET FOR FJELLREGIONEN Med handlingsplan

RULLERING STRATEGISK PLAN FOR REGIONRÅDET FOR FJELLREGIONEN Med handlingsplan RULLERING STRATEGISK PLAN FOR REGIONRÅDET FOR FJELLREGIONEN 2009 2016 Med handlingsplan 2015 2016 Vedtatt av Regionrådet 24. november 2010, rullering vedtatt i Regionrådet 20. mai 2015 Regionrådet for

Detaljer

Erfaringer og utfordringer med integrasjonsarbeidet i Fjellregionen

Erfaringer og utfordringer med integrasjonsarbeidet i Fjellregionen Erfaringer og utfordringer med integrasjonsarbeidet i Fjellregionen Regionrådgiver Rune Jørgensen Sälen 22. februar 2017 Holtålen Røros Os Tolga Tynset Alvdal Folldal 23000 innbyggere Rendalen Åtte kommuner

Detaljer

VEDLEGG TIL ÅRSMELDING FOR 2014:

VEDLEGG TIL ÅRSMELDING FOR 2014: VEDLEGG TIL ÅRSMELDING FOR 2014: Saker behandlet i Regionrådet for Fjellregionen Antall møter og saker i Regionrådet og arbeidsutvalget Regionrådet 2 møter 9 saker Arbeidsutvalget 10 møter 65 saker Saker

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 2. november 2016

Innkalling til AU-møte onsdag 2. november 2016 Ordfører Johnny Hagen Ordfører Hans Vintervold Ordfører Norvald Illevold Ordfører Hilde Frankmo Tveråen Ordfører Runa Finborud Ordfører Merete Myhre Moen Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per

Detaljer

Rekrutteringsarbeid i Fjellregionen.

Rekrutteringsarbeid i Fjellregionen. Rekrutteringsarbeid i Fjellregionen. Målsetting Styrke regionsentrene som motorer i rekrutteringsarbeidet i Fjellregionen, i nær samhandling med sine nabokommuner. Det skal arbeides for at alle skal kunne

Detaljer

Høgskoletilbud i Fjellregionene Støtte til avsluttende prosjektperiode våren 2013

Høgskoletilbud i Fjellregionene Støtte til avsluttende prosjektperiode våren 2013 Saknr. 12/5377-9 Saksbehandler: Unni Fornæss Høgskoletilbud i Fjellregionene Støtte til avsluttende prosjektperiode våren 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

"Grønne" jobber med unge ideer og ny kunnskap. Søknad om regional medfinansiering

Grønne jobber med unge ideer og ny kunnskap. Søknad om regional medfinansiering Saknr. 16/11728-2 Saksbehandler: Øyvind Nordstrand "Grønne" jobber med unge ideer og ny kunnskap. Søknad om regional medfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «"Grønne" jobber

Detaljer

KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING SAKLISTE TYNSET KOMMUNE

KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING SAKLISTE TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 06.10.2015 Tid: Kl. 19.00 Felles middag gammelt og nytt kommunestyre Kulturkafeen Kl. 20.00 Vedtaksmøte SAKLISTE Saksnr.

Detaljer

Fjellregionen er «annerledeslandet»

Fjellregionen er «annerledeslandet» Fjellregionen er «annerledeslandet» Egentlig «dårlige odds» Langt fra kysten Lang til nærmeste storby Stadig aldrende befolkning Lave fødselstall Klarer seg likevel svært bra Høyt kompetansenivå Kultur

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 3. mai 2017

Innkalling til AU-møte onsdag 3. mai 2017 Ordfører Johnny Hagen Ordfører Hans Vintervold Ordfører Norvald Illevold Ordfører Hilde Frankmo Tveråen Ordfører Runa Finborud Ordfører Merete Myhre Moen Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per

Detaljer

NORD-ØSTERDAL RESSURSSENTER - OPPLØSNING AV SAMARBEIDSAVTALE

NORD-ØSTERDAL RESSURSSENTER - OPPLØSNING AV SAMARBEIDSAVTALE Sak nr. 11/3125-3 Ark.nr. A00 & 01 Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med

Detaljer

Mandat for gjennomgang av skole-/tilbudsstruktur i Hedmark

Mandat for gjennomgang av skole-/tilbudsstruktur i Hedmark Saknr. 15/505-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Mandat for gjennomgang av skole-/tilbudsstruktur i Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET

SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Torsdag 09.04.2015 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET Før behandlingen av de ordinære møtesakene vil det bli en orientering om velferdsteknologi

Detaljer

Vedtekter for Stiftelsen Nordøsterdalsmuseet

Vedtekter for Stiftelsen Nordøsterdalsmuseet Vedtekter for Stiftelsen Nordøsterdalsmuseet 1 Navn og forretningssted Stiftelsens navn er Stiftelsen Nordøsterdalsmuseet (nedenfor kalt Stiftelsen). Stiftelsen er opprettet i 2004, og er en videreutvikling

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD REISELIV OG KULTURBASERTE OPPLEVELSER I NORD- ØSTERDAL - FORPROSJEKT "SMÅ ALENE, STERKE OG SYNLIGE SAMMEN"

SVAR PÅ SØKNAD REISELIV OG KULTURBASERTE OPPLEVELSER I NORD- ØSTERDAL - FORPROSJEKT SMÅ ALENE, STERKE OG SYNLIGE SAMMEN Saknr. 708/10 Ark.nr. 223 C00. Saksbehandler: Ingrid Lundvall SVAR PÅ SØKNAD REISELIV OG KULTURBASERTE OPPLEVELSER I NORD- ØSTERDAL - FORPROSJEKT "SMÅ ALENE, STERKE OG SYNLIGE SAMMEN" Fylkesrådets innstilling

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 6.april 2016

Innkalling til AU-møte onsdag 6.april 2016 Ordfører Johnny Hagen Ordfører Hans Vintervold Ordfører Norvald Illevold Ordfører Hilde Frankmo Tveråen Ordfører Runa Finborud Ordfører Merete Myhre Moen Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR REGIONRÅDET FOR FJELLREGIONEN

STRATEGISK PLAN FOR REGIONRÅDET FOR FJELLREGIONEN STRATEGISK PLAN FOR REGIONRÅDET FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Vedtatt av 24. november 2010, vedtatt november 2012. for Fjellregionen er et samarbeidsorgan mellom Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal,

Detaljer

KOMMUNEPROSJEKT "ØKT FOLKETALL I HEDMARK", RENDALEN. Saksnr. Utvalg Møtedato 25/13 Formannskapet /13 Kommunestyret

KOMMUNEPROSJEKT ØKT FOLKETALL I HEDMARK, RENDALEN. Saksnr. Utvalg Møtedato 25/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 12/1265-7 Saksbehandler: Mari Holien KOMMUNEPROSJEKT "ØKT FOLKETALL I HEDMARK", RENDALEN Saksnr. Utvalg Møtedato 25/13 Formannskapet 14.03.2013 11/13

Detaljer

OFFENTLIG SAKSLISTE KOMMUNESTYRET SAKSLISTE 56/11 VALG AV REPRESENTANTER TIL REGIONRÅDET I FJELLREGIONEN

OFFENTLIG SAKSLISTE KOMMUNESTYRET SAKSLISTE 56/11 VALG AV REPRESENTANTER TIL REGIONRÅDET I FJELLREGIONEN TYNSET KOMMUNE OFFENTLIG SAKSLISTE KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.10.2011 Tid: Kl. 19.00 Felles bespisning med gammelt kommunestyre i kulturhuskafeen. Kl. 20.00 Konstituerende møte

Detaljer

Årsmelding. Regionrådet for Fjellregionen

Årsmelding. Regionrådet for Fjellregionen Årsmelding Regionrådet for Fjellregionen 2015 INNHOLD 1. Vedtekter 2. Regionrådet sammensetning 3. Regionrådets sekretariat 4. Regionrådets ressurser og arbeidsområder 4.1. Regionrådets ressurser 4.2.

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 06.06.2016 Tid: 12:00 Sted: Vinger hotell, Kongsvinger Til stede: Per-Gunnar Sveen Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Forfall: Aasa Gjestvang Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 5098/08 Løpenr.14110/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Siv Elin Stormoen KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2008 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Saknr. 13/ Saksbehandler: Øyvind Midtskogen. Fordeling av spillemidler til Den kulturelle skolesekken 2013 / 2014

Saknr. 13/ Saksbehandler: Øyvind Midtskogen. Fordeling av spillemidler til Den kulturelle skolesekken 2013 / 2014 Saknr. 13/726-87 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av spillemidlene på kr 8.610.248,-

Detaljer

Kl Lett lunsj med gruppesamtaler. Kl Spørsmålsrunde til innlederne, rapport fra gruppesamtaler

Kl Lett lunsj med gruppesamtaler. Kl Spørsmålsrunde til innlederne, rapport fra gruppesamtaler Program Kl 10.00-10.30: Velkommen v/regionrådsleder Bersvend Salbu Presentasjon av arbeidet i prosjektet «Tynset og Røros som motorer i regional utvikling i Fjellregionen» inkludert «Samfunnsanalyse av

Detaljer

med Handlingsplan Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen

med Handlingsplan Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen 2017 2021 med Handlingsplan 2017 2018 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet

Detaljer

Den kulturelle spaserstokken fordeling av midler for 2015

Den kulturelle spaserstokken fordeling av midler for 2015 Saknr. 13/14596-8 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Den kulturelle spaserstokken 2014 - fordeling av midler for 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av de statlige midlene

Detaljer

Regionrådet for Hamarregionen

Regionrådet for Hamarregionen Dato: 14.03.2017 Tid: 09:00-12:15 Sted: Møterommet Jutulhogget, fylkeshuset Hamar Til stede: Hamar Kommune: Jane Meyer Knut Fangberget Stange kommune: Nils A. Røhne Kirsti Berge Rønnaug Bysveen Ringsaker

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 9888/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Siv Elin Stormoen 1. KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2009 2. UTVIKLING AV FØRSTELINJETJENESTEN I KOMMUNENE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 21.03.2017 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Sekretær Solvår Kolåseter Dette dokumentet

Detaljer

Saknr. 12/ Saksbehandler: Turid Lie. Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Saksbehandler: Turid Lie. Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/136-7 Saksbehandler: Turid Lie Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 46/13 VERTSKOMMUNEAVTALE OM INTERKOMMUNALT GEODATASAMARBEID

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 46/13 VERTSKOMMUNEAVTALE OM INTERKOMMUNALT GEODATASAMARBEID TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Savalen fjellhotell Møtedato: 11.06.2013 Tid: Kl. 15.00 Orientering om Savalen og KDP Savalen med påfølgende befaring Kl. 16.30 Middag Kl. 18.00 Vedtaksmøte

Detaljer

Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen

Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen 2017 2021 med Handlingsplan 2017 2018 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 7. september 2011

Innkalling til AU-møte onsdag 7. september 2011 Ordfører Olov Grøtting Ordfører Hans Vintervold Ordfører Erling Aas-Eng Ordfører Norvald Illevold Ordfører Eva Tørhaug Ordfører Arne Grue Fylkesrådsleder Svein Borkhus, Hedmark FK Fylkesordfører Tore Sandvik/repr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Rendalen kommune

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Rendalen kommune MØTEPROTOKOLL Møtested: Kommunehuset Møtedato: Fredag 19. mai 2017 Tid: Kl. 08.30 Saknr 09/2017 18/2017 Til stede på møtet: Medlemmer: - Ann Kristin Moen (leder) - Karin Wiik (nestleder) - Tor Ove Midtun

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 16.12.2015 Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 272/15 FT 15/10581 Valg av representanter

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Kl Felles møte med Røros formannskap på Tolga

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Kl Felles møte med Røros formannskap på Tolga TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: Kl. 09.00 Kl. 11.30 Felles møte med Røros formannskap på Tolga TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 148/14 REGIONRÅDET

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 17.03.2014 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Årsmelding. Regionrådet for Fjellregionen

Årsmelding. Regionrådet for Fjellregionen Årsmelding Regionrådet for Fjellregionen 2014 INNHOLD 1. Vedtekter 2. Regionrådet sammensetning 3. Regionrådets sekretariat 4. Regionrådets ressurser og arbeidsområder 4.1. Regionrådets ressurser 4.2.

Detaljer