Innkalling til AU-møte onsdag 4. februar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til AU-møte onsdag 4. februar 2015"

Transkript

1 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar Sveen, Hedmark FK Fylkesordfører Tore Sandvik, Sør-Trøndelag FK Leder i Fjellregionen rådmannsforum, Erling Straalberg Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg, Hedmark FK Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen, Sør-Trøndelag FK Dato: Arkiv: B Jnr: 9019 Innkalling til AU-møte onsdag 4. februar 2015 Vi innkaller med dette til møte i arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 4. februar 2015 kl i Kompetansesenteret Aumliveien, Tynset. Alle AU-medlemmene oppfordres til å være med på frokostmøte ved Nord-Østerdal videregående skole fra kl 8.30 (foredrag om entreprenørskap kl 09.00) i forbindelse med Skapende Ungdomsmesse, og åpningen av messa i Tynsethallen kl 10. Det er ikke nødvendig for den enkelte å melde seg på til frokostmøtet! Det vil bli uformell lunsj i messelokalene etter AU-møtet. Ev. forfall varsles til eller tlf eller eller tlf Med vennlig hilsen Bersvend Salbu (s) regionrådsleder Rune Jørgensen regionrådgiver

2 SAKSLISTE AU-MØTE Dato: Onsdag 04. februar 2015 Tid: Kl Sted: Kompetansesenteret Aumliveien, Tynset Sak 06/2015: Godkjenning av protokollen fra møte 7. januar 2015 Sak 07/2015: Rullering Strategisk plan Sak 08/2015: Rullering av Strategisk næringsplan for Fjellregionen Sak 09/2015: Forslag til endringer i lov om interkommunale selskaper - høring Sak 10/2015: Orienteringer Sak 11/2015: Eventuelt Vedlegg: Protokoll fra AU-møtet Oppdatert oversikt over innspill til rullering av Strategisk plan og Strategisk næringsplan Rapport fra besøksrunde til ungdomsrådene Forslag til rullert Strategisk plan Forslag til rullert Strategisk næringsplan

3 SAKSUTREDNING AU-MØTE Sak 06/2015: Godkjenning av protokollen fra møte 7. januar 2015 Saksbehandler: Rune Jørgensen Utkastet til protokoll fra møtet ble sendt ut på vanlig måte. Det er ikke framkommet forslag til endringer i utkastet. Forslag til vedtak: Protokollen fra AU-møtet godkjennes. SAKSUTREDNING AU-MØTE Sak 07/2015: Rullering Strategisk plan Saksbehandler: Rune Jørgensen Regionrådet for Fjellregionen skal rullere Strategisk plan og Strategisk næringsplan for perioden De gjeldende styringsdokumentene, som begge planene er, kan leses på følgende link: I invitasjonen til å komme med innspill ble det vist til at «Denne rulleringen gjelder planen for perioden , og det bør legges opp til en grundigere prosess fram mot en ny planutgave for perioden for årene etter dette. Dette kan likevel ikke være til hinder for at kommunene kan foreslå endringer både i hovedinnsatsområder og strategier. Det viktigste vil likevel være, etter regionrådgivers vurdering, å utfordre kommunene til å foreslå konkrete tiltak til Handlingsplan 2015/2016.» Det vises til informasjons- og diskusjonssak i forrige møte i arbeidsutvalget, utsendte utredninger og innspill fra kommunene og andre. Oppdatert oversikt over innspill følger vedlagt (endringer markert med rød skrift), og det samme gjør rapporten «Gode råd fra ungdommen». På denne bakgrunn har regionrådgiver valgt å kommentere noen av innspillene og forslagene med tanke på oppfølging i Handlingsplanen for 2015/2016. Alle innspillene som ikke foreslås fulgt opp nå tas med i arbeidet med hovedrulleringen neste år, men noen er det også kommunene enkeltvis som må følge opp. I denne saken kommenteres innspill som etter regionrådgivers vurdering hører hjemme i Strategisk plan, mens innspill som er har utgangspunkt i næringsutvikling kommenteres i neste sak. Det understrekes at flere av tiltakene må ses i sammenheng i forhold til å skape flere arbeidsplasser og øke innbyggertallet i tråd med visjonen « i klart vi kan!». Tolga kommune har foreslått at «Overordnet samarbeid» tas inn som et nytt hovedsatsingsområde med fokus: eksisterende samarbeid, fremtidig samarbeid og prosessen og resultat av kommunereformen. Intensjonene i innspillet er ivaretatt i gjeldende plan med rådmennene som ansvarlige, men er ikke fulgt opp med tilstrekkelig kraft. Dette er et tema under arbeidet med en fellesutredning i forhold til kommunereformen, og det vil bli lagt et godt grunnlag for å vurdere et videre arbeid i tråd med forslaget fra Tolga. Det vil derfor etter regionrådgivers vurdering være riktig å gjennomføre arbeidet med utredningen i forhold til kommunereformen før det foretas nye vurderinger av strategier, mål og arbeidsoppgaver i forbindelse med hovedrulleringen av Strategisk plan neste år og utarbeidelse av handlingsplanen for 2017/2018. Det foreslås på denne bakgrunn at visjon, overordnet målsetting, hovedinnsatsområder og strategier (med unntak av noen redaksjonelle endringer) ligger fast, men at disse altså vurderes på nytt ved hovedrulleringen av planene. Nærmere om forslaget til Handlingsplan 2015/2016: Næringsutvikling: I den Strategiske planen er det foreslått tiltak på overordnet nivå, mens det er mer konkret i Strategisk næringsplan. Se neste sak.

4 Rekruttering: Her foreslås det at pågående arbeid sluttføres. Det legges til grunn at nødvendig oppfølging og videreutvikling av modeller og systemer for integrering og kvalifisering av innflyttere følges opp gjennom nye tiltak/prosjekter. Det foreslås tre nye tiltak innen satsingsområdet rekruttering: Utrede muligheten for omfattende bosetting av flyktninger Utrede muligheten for å etablere et flerkulturelt verdiskapningssenter som del av felles kompetansesenter Utarbeide markedsføringsstrategi og plan, inkludert vurdering av regionens navn Forslaget om å utrede muligheten for omfattende bosetting av flyktninger har følgende begrunnelse: Over 50 millioner mennesker i verden er i dag på flukt. Behovet for å bosette flere flyktninger i norske kommuner er stadig økende. Det bør etter regionrådgivers oppfatning vurderes om kommunene i Fjellregionens kan ta et noe større ansvar for disse menneskenes situasjon enn i dag. Et slikt tiltak vil også være et viktig bidrag for å nå visjonen i 2020 klart vi kan! ved at vi blir flere innbyggere som både øker behovet for arbeidsplasser i seg selv og kan skape nye virksomheter. Det må gjennomføres en grundig utredning for å finne svar på hva som må til for å kunne gjennomføre en omfattende bosetting av flyktninger, der fastsettelse av måltall også inngår. Administrasjonen vil eventuelt legge fram en prosjektplan for en utredning om hva som skal til for å kunne gjøre dette. Utredningen vil blant annet måtte dreie seg om: forsvarlig og målrettet mottak godt og framtidsrettet boligtilbud systemer for kvalifisering til utdanning og arbeid helsetjenester og sosiale tiltak muligheten for ytterligere koordinering av tilflyttingsarbeid i hele regionen. økonomi Dette tiltaket er forberedt fra administrasjonen, og med et positivt vedtak tas det sikte på å levere en søknad om regionale utviklingsmidler innen fristen 25. februar. IMDI har signalisert interesse for både å delta i arbeidet med en utredning og finansiering av dette tiltaket. Forslaget om å utrede muligheten for å etablere et flerkulturelt verdiskapningssenter som del av felles kompetansesenter har følgende begrunnelse: Gjennom arbeidet i avsluttede og pågående prosjekter med integrering av innflyttere er det dokumentert et stort behov for å etablere bedre og mer skreddersydd opplæringstilbud, som skal kvalifisere de til fagutdannelse og deltakelse i arbeidslivet. Bedre norskopplæring på flere nivåer er pekt på som et av de aller viktigste tiltakene for eksempel i forhold til arbeidsinnvandrere med begrensede rettigheter mht språkopplæring. Det er iverksatt flere tiltak som skal styrke denne opplæringen både gjennom egne norskkurs uten rettigheter og prekvalifisering for etablereropplæring. Det er også behov for å vedlikeholde og utvikle systemer og modeller som er eller blir tatt i bruk i tiden som kommer for å skape fremtidsrettede og robuste fagmiljøer. En kompetansekartlegging innen næringslivet som nå er i ferd med å bli sluttført, vil også være et viktig bakgrunnsteppe for en utredning om tiltak og organisering av dette arbeidet i årene som kommer. Uavhengig av om det er snakk om arbeidsinnvandrere eller flyktninger, er det også en stor utfordring å bidra til at disse innflytterne skal få en aktiv deltakelse i arbeidslivet. Administrasjonen vil eventuelt legge fram en prosjektplan for en utredning om hva som skal til for å kunne gjøre dette. Det er hentet inspirasjon blant annet fra et senter i Drammen, og utredningen vil blant annet dreie seg om: avklaring av hovedarbeidsoppgaver til senteret forslag til tiltak som kan iverksettes (ulike målgrupper, innhold og mulig finansiering) organisering av arbeidet økonomi I dette arbeidet vil det være behov for sterk involvering av en lang rekke aktører både i kommunene, videregående skoler, NAV med flere.

5 Dette tiltaket er forberedt fra administrasjonen, og med et positivt vedtak tas det sikte på at dette finansieres gjennom et nytt Interreg-prosjekt med søknadsfrist 20.februar. Våre samarbeidspartnere i Dalarna er innstilt på å gjennomføre et tilsvarende arbeid på svensk side. Forslaget om å utarbeide markedsføringsstrategi og plan, inkludert vurdering av regionens navn legges fram med bakgrunn i innspill fra Tolga kommune og diskusjonen på siste møte i arbeidsutvalget. Dette er etter regionrådgivers vurdering en krevende oppgave, som det ikke er mulig å se isolert fra arbeidet med kommunereformen. Her kan det komme løsninger som innebærer alt fra ingen endring i forhold til dagens medlemskommuner, at en eller flere kommuner vender blikket mot andre regioner/områder og at enkelte av dagens kommuner kan bli delt. Dersom Regionrådet for Fjellregionen skal skifte navn, vil dette kunne få konsekvenser også for andre virksomheter. Dersom Fjellregionen ikke skal benyttes, vil en naturlig konsekvens også være at Fjellregionen Interkommunale Avfallselskap AS endrer navn. Dette vil kreve kostnadskrevende prosesser med utarbeidelse av nye profiler, informasjonsmateriell etc. Administrasjonen vil eventuelt legge fram en plan for arbeidet med dette tiltaket, og tar sikte på å kunne gjøre dette i løpet av høsten Oppsummert er det regionrådgivers vurdering at de innspill som et kommet til hovedinnsatsområdet rekruttering i stor grad ivaretas gjennom de forslag til tiltak som fremmes både på dette og andre områder. Kompetanseutvikling: Her foreslås det i prinsippet ingen nye tiltak ut over forslaget om å utrede muligheten for å etablere et flerkulturelt verdiskapningssenter som del av felles kompetansesenter, som er foreslått under satsingsområdet rekruttering. Men det er etter regionrådgivers vurdering viktig å tydeliggjøre samarbeidet mellom en rekke aktører, og det må være et mål at fellesskapet også fremstår med ett navn. I dag brukes det en rekke betegnelser som Senter for voksnes læring, VIL-senteret, Tynset studie- og høyskolesenter og Røros ressurs etc. Det vil bli tatt initiativ for å vurdere hvordan dette kan løses. Finansieringen av arbeidet med høyskoletilbudet er fortsatt krevende, og undervisningen foregår i dag i sponsede lokaler i Kompetansesenteret Aumliveien. Det må sammen med en rekke samarbeidspartnere finnes løsninger i forhold til framtidig samlingsteder i løpet av planperioden, samtidig som tilbudet utvides for eksempel i forhold til arkivutdanning i samarbeid med Høyskolen i Sør-Trøndelag. Det må være et mål at den totale virksomheten på dette området er selvfinansierende og langsiktig. Rendalen kommune har foreslått et tiltak om å jobbe aktivt inn mot grunnskolen for å framsnakke utdanningstilløp for skole- og helsesektoren. Dette er det mange av aktørene som må ta ansvar for i den ordinære drift, og det fremmes ingen konkrete forslag til tiltak. Oppsummert er det regionrådgivers vurdering at de innspill som et kommet til hovedinnsatsonmrådet kompetanse i stor grad ivaretas gjennom de forslag til tiltak som fremmes både på dette og andre områder. Kultur og idrett: Det er lenge arbeidet for å få på plass en kultur- og idrettskoordinator som kan bidra til mer kraft i dette arbeidet uten at dette har lyktes. På kulturfronten er det nå tatt flere initiativ som kan gjøre det mulig å styrke samarbeidet og gjennomføre felles utviklingstiltak på andre måter, for eksempel i forhold til arrangementsutvikling. I forhold til idretten, er det uavklart om det lar seg gjøre å få realisert tidligere lovnader om økonomisk bidrag fra organisasjonene. Det er også flere tiltak som er plassert under overskriften næringsutvikling.

6 Regionrådgiver har på denne bakgrunn konkludert med at det ikke fremmes forslag et eget varslet tiltak med arbeidstittelen «Kultur og idrett som vekstfaktor i Fjellregionen» nå, men at dette eventuelt vurderes på nytt i løpet av perioden. Oppsummert er det regionrådgivers vurdering at de innspill som et kommet til hovedinnsatsområdet kultur og idrett i stor grad ivaretas gjennom de forslag til tiltak som fremmes både på dette og andre områder. Infrastruktur: Det foreslås i realiteten ingen nye tiltak, men handlingsplanen oppdateres i tråd med iverksatte tiltak/utviklingen i arbeidet på noen områder. Oppsummert er det regionrådgivers vurdering at de innspill som et kommet til arbeidet med hovedinnsatsområdet infrastruktur i stor grad ivaretas gjennom de forslag til tiltak som fremmes i handlingsplanen. Helse: Det ble gjennomført en prosess i forhold til helse på slutten av 2014 for å kunne «restarte» arbeidet i Fjellhelse, der gjennomføringen av igangsatt arbeid prioriteres. Dersom dette lykkes vil det kunne gjennomføres en rekke tiltak i tråd med den reviderte prosjektplanen. Begge fylkesmennene er søkt om midler til en koordinator/prosjektleder for dette arbeidet, og det forventes en avklaring i løpet av kort tid. Det er ikke kommet innspill om og foreslås på denne bakgrunn ingen nye tiltak. Annet: Her er felles utredning om kommunereformen lagt inn som ett av tiltakene, gjeldende tiltak om interkommunalt arbeid er formulert om i tråd med omtalen av forslag fra Tolga kommune om nytt hovedinnsatsområde. Dersom alle søknader om tilskudd til ulike tiltak som nå forberedes får gjennomslag, kan det bli nødvendig å engasjere ytterligere et par medarbeidere tilknyttet regionrådet. Dette må vurderes fortløpende i forhold til avgjørelser på de søknader som allerede er levert eller vil bli levert og den kapasitet vi i dag har gjennom de medarbeiderne som er tilknyttet regionrådet. I vedlagte forslag til rullert plan er forslag til endringer i forhold til gjeldende plan og Handlingsplan markert med rød skrift. Planen må behandles på møte i Regionrådet for Fjellregionen i mai. Forslag til innstilling til Regionrådet : Forslaget til rullering av Strategisk plan Regionrådet for Fjellregionen med tilhørende Handlingsplan 2015/2016 vedtas. Planen rulleres av regionrådet på nytt høsten Sak 08/2015: Rullering av Strategisk næringsplan for Fjellregionen Saksbehandler: Rune Jørgensen Det vises til saksutredningen i foregående sak. De to regionale næringssjefene har etter etableringen på vårparten i fjor brukt mye tid på dialog med det øvrige næringsapparatet, bedrifter og andre både for å diskutere hva det skal satses på, organisering og rollefordeling. Dette har skjedd samtidig med at det er gjennomført og iverksatt nye tiltak, som det er redegjort for ved flere tidligere rapporteringer. Engasjementet og forventningene til resultater er store. Det viser også innspillene til rulleringen av Strategisk næringsplan både fra kommunene, Næringsforum i Fjellregionen og andre.

7 Regionrådgiver velger å legge fram et forslag til rullert plan med Handlingsplan for 2015/2016 som inneholder de prosjekter/tiltak som allerede er avklart og som er under detaljplanlegging for at det kan leveres søknader til ulike samarbeidspartnere de nærmeste ukene. Næringssjefene detaljplanlegger samtidig tiltak som det er mulig å gjennomføre for eksempel innenfor rammen av prosjektet «Næringsutvikling i Fjellregionen». Prioriteringer forankres hos en rekke offentlige og private aktører, og det arbeides også for å fastsette måltall for etablering av nye arbeidsplasser innenfor de ulike bransjer. Flere av de innspill som er levert kan gjennom dette bli prioritert i en intern tiltaksplan, selv om de ikke er direkte omtalt i planforslaget. Dette arbeidet vil gi et solid grunnlag for enda tydeligere mål og prioriteringer ved den neste rulleringen av Strategisk næringsplan, dersom den løsningen for næringsarbeidet som nå er gjennomført blir videreført på permanent basis etter prosjektperioden ( ). Nærmere om forslaget til Handlingsplan 2015/2016: Tiltakene om etablering av eventuelt felles næringsfond og investeringsfond er en direkte oppfølging av arbeidet som ble gjennomført i Prosjektene «Etablering av datasentre i Fjellregionen» og «Næringsutvikling i Fjellregionen» er for 2015 fullfinansiert med god hjelp av fylkeskommunene, og her er det muligheter for å prioritere arbeid med flere av de innspillene som er levert. Næringssjefene må etter regionrådgivers vurdering ha stor frihet til å ta beslutninger om dette innenfor de økonomiske rammer som gjelder. Prosjektskisse for «Tynset og Røros som motorer i regional utvikling i Fjellregionen» er godkjent av styringsgruppa. Interreg-prosjektet «Scandinavian Heartland Business» er over tid planlagt sammen med Länsstyrelsen i Dalarna. De arbeidsoppgavene som er foreslått dreier seg i stor grad om å forsterke innsats som allerede er i gang eller er planlagt, med utveksling av metoder på tvers av riksgrensen. Det pågår nå avklaringer med flere aktuelle samarbeidspartnere innenfor de ulike satsingsområdene. Søknad må leveres innen 20.februar etter utlysning i midten av januar og beslutning om tildelinger er ventet i mai. Søknaden vil på grunn av den korte perioden mellom utlysning og søknadsfrist måtte legges fram for arbeidsutvalget etter at den er levert og prosjektplanen eventuelt godkjennes når det er avklart om dette prosjektet lar seg realisere. I vedlagte forslag til rullert plan er forslag til endringer i forhold til gjeldende plan og Handlingsplan markert med rød skrift. Det vil i tillegg altså arbeides etter en mer detaljert tiltaksplan. Planen må behandles på møte i Regionrådet for Fjellregionen i mai. Forslag til innstilling til Regionrådet : Forslaget til rullering av Strategisk næringsplan for Fjellregionen med tilhørende Handlingsplan 2015/2016 vedtas. Planen rulleres av regionrådet på nytt høsten SAKSUTREDNING AU-MØTE Sak 09/2015: Forslag til endringer i lov om interkommunale selskaper - høring Saksbehandler: Rune Jørgensen KMD har sendt ut forslag til endringer i lov om interkommunale selskap (IKS-loven). Høringsfristen er Bakgrunnen for forslagene til endring av loven er å sikre bedre samsvar mellom IKS-loven og EØS-avtalens regler om offentlig støtte, og i tillegg at endringene kan bidra til mer like konkurransevilkår mellom interkommunale selskaper og andre aktører som opptrer i det samme markedet. Det er særlig ordningen med ubegrenset ansvar kombinert med konkursforbudet lovendringene skal ta sikte på å ivareta overfor EØS-avtalen. Et forslag til høringsuttalelse vil bli ettersendt, fordi det dessverre ikke har vært mulig å få utarbeidet dette tidsnok i forhold til utsendelse av sakspapirene.

8 SAKSUTREDNING AU-MØTE Sak 10/2015: Orienteringer Det vil bli orientert om søknad om å overta fast sekretariat for Fjellnettverket (tidligere Fjelregionsamarbeidet), framdrift i arbeidet med utredningen om kommunereformen og andre aktuelle saker. SAKSUTREDNING AU-MØTE Sak 11/2015: Eventuelt

Innkalling til AU-møte onsdag 6. mai 2015

Innkalling til AU-møte onsdag 6. mai 2015 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 7. januar 2015

Innkalling til AU-møte onsdag 7. januar 2015 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 5. februar 2014

Innkalling til AU-møte onsdag 5. februar 2014 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 5. mars 2014

Innkalling til AU-møte onsdag 5. mars 2014 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 3. februar 2016

Innkalling til AU-møte onsdag 3. februar 2016 Ordfører Johnny Hagen Ordfører Hans Vintervold Ordfører Norvald Illevold Ordfører Hilde Frankmo Tveråen Ordfører Runa Finborud Ordfører Merete Myhre Moen Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 3. oktober 2012

Innkalling til AU-møte onsdag 3. oktober 2012 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 18. juni 2014

Innkalling til AU-møte onsdag 18. juni 2014 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 3. september 2014

Innkalling til AU-møte onsdag 3. september 2014 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 10. juni 2015

Innkalling til AU-møte onsdag 10. juni 2015 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 3. april 2013

Innkalling til AU-møte onsdag 3. april 2013 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 12. juni 2013

Innkalling til AU-møte onsdag 12. juni 2013 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 25. mai 2016

Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 25. mai 2016 Til medlemmene i Regionrådet for Fjellregionen og andre i følge liste Dato 11.05.2016 Arkiv: A-2016 Jnr: 9363 Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 25. mai 2016 Vi innkaller med dette

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 9. januar 2013

Innkalling til AU-møte onsdag 9. januar 2013 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

PROTOKOLL fra møte 09/2014 i ARBEIDSUTVALGET, Regionrådet for Fjellregionen

PROTOKOLL fra møte 09/2014 i ARBEIDSUTVALGET, Regionrådet for Fjellregionen PROTOKOLL fra møte 09/2014 i ARBEIDSUTVALGET, Regionrådet for Fjellregionen Dato: 05. november 2014 Sted: Nord-Østerdal videregående skole, Tynset Medlemmer tilstede: Bersvend Salbu, Ragnhild Aashaug,

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 6. november 2013

Innkalling til AU-møte onsdag 6. november 2013 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

mandag 23. november fra kl i Kompetansesenteret Aumliveien, Aumliveien 4 c, Tynset

mandag 23. november fra kl i Kompetansesenteret Aumliveien, Aumliveien 4 c, Tynset Til medlemmene i Regionrådet for Fjellregionen, formannskapene i medlemskommunene og andre i følge liste Dato 09.11.2015 Arkiv: A-2015 Jnr: 9249 Vi viser til tidligere varsel og inviterer med dette til

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 7. desember 2016

Innkalling til AU-møte onsdag 7. desember 2016 Ordfører Johnny Hagen Ordfører Hans Vintervold Ordfører Norvald Illevold Ordfører Hilde Frankmo Tveråen Ordfører Runa Finborud Ordfører Merete Myhre Moen Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 14. desember 2011

Innkalling til AU-møte onsdag 14. desember 2011 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Fylkesrådsleder Njål Føsker, Hedmark FK Fylkesordfører Tore

Detaljer

Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 24. mai 2017

Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 24. mai 2017 Til medlemmene i Regionrådet for Fjellregionen og andre i følge liste Dato 08.05.2017 Arkiv: A-2017 Jnr: 9635 Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 24. mai 2017 Vi innkaller med dette

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 29. februar 2012

Innkalling til AU-møte onsdag 29. februar 2012 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Njål Føsker,

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 9. september 2015

Innkalling til AU-møte onsdag 9. september 2015 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Prosjektplan. «Næringsutvikling i Fjellregionen»

Prosjektplan. «Næringsutvikling i Fjellregionen» Prosjektplan «Næringsutvikling i Fjellregionen» Regionrådet for Fjellregionen, Tynset, april 2013 BAKGRUNN Næringssamarbeidet i de åtte kommunene i Fjellregionen har vært og er noe forskjellig organisert.

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 7. november 2012

Innkalling til AU-møte onsdag 7. november 2012 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Sak 56/2011: Godkjenning av protokollen fra møte 2. november 2011

Sak 56/2011: Godkjenning av protokollen fra møte 2. november 2011 PROTOKOLL fra møte 10/2011 i ARBEIDSUTVALGET, Regionrådet for Fjellregionen Dato: 14. desember 2011, Fjellregionen Næringshage, Tynset Medlemmer tilstede: Bersvend Salbu, Ragnhild Aashaug, Birgit Wikan

Detaljer

Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen og invitasjon til felles kommunestyre-møte onsdag 23. oktober 2013

Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen og invitasjon til felles kommunestyre-møte onsdag 23. oktober 2013 Til medlemmene i Regionrådet, øvrige representanter i kommunestyrene og andre Dato 08.10.2013 Arkiv: A-2013 Jnr: 8712 Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen og invitasjon til felles kommunestyre-møte

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 7. mai 2014

Innkalling til AU-møte onsdag 7. mai 2014 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 4. mars 2015

Innkalling til AU-møte onsdag 4. mars 2015 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Alle formannskapsmedlemmene og andre er hjertelig velkommen til å være med under hele samlingen!

Alle formannskapsmedlemmene og andre er hjertelig velkommen til å være med under hele samlingen! Regionrådet for Fjellregionen Formannskapsmedlemmer i Fjellregionen Fylkesordfører, fylkesråd og opposisjon i Hedmark Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag Andre med møterett i følge adresseliste Dato 2011-11-07

Detaljer

Sak 28/2016: Godkjenning av protokollen fra møte 06. april 2016

Sak 28/2016: Godkjenning av protokollen fra møte 06. april 2016 PROTOKOLL fra møte 05/2016 i ARBEIDSUTVALGET, Regionrådet for Fjellregionen Dato: 25. mai 2016 Sted: Kompetansesenteret Aumliveien, Tynset Medlemmer tilstede: Ragnhild Aashaug, Jan Håvard Refsethås, Johnny

Detaljer

Flerkulturelt arbeid - regionrådets bidrag. Regionrådgiver Rune Jørgensen Tynset 10. august 2017

Flerkulturelt arbeid - regionrådets bidrag. Regionrådgiver Rune Jørgensen Tynset 10. august 2017 Flerkulturelt arbeid - regionrådets bidrag Regionrådgiver Rune Jørgensen Tynset 10. august 2017 Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen kommuner, Hedmark og Sør- Trøndelag fylkeskommuner

Detaljer

PROTOKOLL fra møte 2/ 2011 Regionrådet for Fjellregionen

PROTOKOLL fra møte 2/ 2011 Regionrådet for Fjellregionen PROTOKOLL fra møte 2/ 2011 Regionrådet for Fjellregionen Dato: 23.november 2011 Sted: Røros hotell, Røros Medlemmer tilstede: Alvdal kommune Folldal kommune Os kommune Rendalen kommune Tolga kommune Tynset

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 5. september 2012

Innkalling til AU-møte onsdag 5. september 2012 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 23. november 2016

Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 23. november 2016 Til medlemmene i Regionrådet for Fjellregionen og andre ifølge liste Dato: 08.11.2016 Arkiv: A-2016 Jnr.: 9490 Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 23. november 2016 Vi innkaller

Detaljer

Fjellregionen er «annerledeslandet»

Fjellregionen er «annerledeslandet» Fjellregionen er «annerledeslandet» Egentlig «dårlige odds» Langt fra kysten Lang til nærmeste storby Stadig aldrende befolkning Lave fødselstall Klarer seg likevel svært bra Høyt kompetansenivå Kultur

Detaljer

Saksutredninger til møte i Regionrådet onsdag 21 november 2012

Saksutredninger til møte i Regionrådet onsdag 21 november 2012 Til medlemmene i Regionrådet, øvrige representanter i kommunestyrene og andre Dato.07.11.2012 Arkiv: A-2012 Jnr: 8444 Saksutredninger til møte i Regionrådet onsdag 21 november 2012 Det vises til innkalling

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 4. januar 2017

Innkalling til AU-møte onsdag 4. januar 2017 Ordfører Johnny Hagen Ordfører Hans Vintervold Ordfører Norvald Illevold Ordfører Hilde Frankmo Tveråen Ordfører Runa Finborud Ordfører Merete Myhre Moen Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per

Detaljer

Innkalling til AU-møte tirsdag 19. juni 2012

Innkalling til AU-møte tirsdag 19. juni 2012 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen"

Prosjekt Næringsutvikling i Fjellregionen Saknr. 14/8894-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Næringsutvikling i Fjellregionen er forenlig med

Detaljer

Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 22. november 2017

Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 22. november 2017 Til medlemmene i Regionrådet for Fjellregionen og andre i følge liste Dato 08.11.2017 Arkiv: A-2017 Jnr: 9724 Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 22. november 2017 Vi innkaller med

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 17.august 2016

Innkalling til AU-møte onsdag 17.august 2016 Ordfører Johnny Hagen Ordfører Hans Vintervold Ordfører Norvald Illevold Ordfører Hilde Frankmo Tveråen Ordfører Runa Finborud Ordfører Merete Myhre Moen Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 1. februar 2012

Innkalling til AU-møte onsdag 1. februar 2012 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Njål Føsker,

Detaljer

RULLERING STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN

RULLERING STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN RULLERING STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 med handlingsplan 2015-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen

Detaljer

RULLERING STRATEGISK PLAN FOR REGIONRÅDET FOR FJELLREGIONEN Med handlingsplan

RULLERING STRATEGISK PLAN FOR REGIONRÅDET FOR FJELLREGIONEN Med handlingsplan RULLERING STRATEGISK PLAN FOR REGIONRÅDET FOR FJELLREGIONEN 2009 2016 Med handlingsplan 2015 2016 Vedtatt av Regionrådet 24. november 2010, rullering vedtatt i Regionrådet 20. mai 2015 Regionrådet for

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 8. mai 2013

Innkalling til AU-møte onsdag 8. mai 2013 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0005 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Tynset og Røros som motorer i regional utvikling -

Detaljer

Skapende Ungdomsmesse Søknad om tilskudd

Skapende Ungdomsmesse Søknad om tilskudd Saknr. 15/7162-2 Saksbehandler: Turid Lie Skapende Ungdomsmesse 2016. Søknad om tilskudd Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Skapende ungdomsmesse 2016 er forenlig med gjeldende Samarbeidsprogram

Detaljer

Innkalling til AU-møte mandag 29. februar 2016

Innkalling til AU-møte mandag 29. februar 2016 Ordfører Johnny Hagen Ordfører Hans Vintervold Ordfører Norvald Illevold Ordfører Hilde Frankmo Tveråen Ordfører Runa Finborud Ordfører Merete Myhre Moen Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Kl Felles møte med Røros formannskap på Tolga

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Kl Felles møte med Røros formannskap på Tolga TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: Kl. 09.00 Kl. 11.30 Felles møte med Røros formannskap på Tolga TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 148/14 REGIONRÅDET

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 3. mai 2017

Innkalling til AU-møte onsdag 3. mai 2017 Ordfører Johnny Hagen Ordfører Hans Vintervold Ordfører Norvald Illevold Ordfører Hilde Frankmo Tveråen Ordfører Runa Finborud Ordfører Merete Myhre Moen Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per

Detaljer

Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen»

Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen» Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen» BAKGRUNN De åtte kommunene i Fjellregionen (Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen - 0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 6. januar 2016

Innkalling til AU-møte onsdag 6. januar 2016 Ordfører Johnny Hagen Ordfører Hans Vintervold Ordfører Norvald Illevold Ordfører Hilde Frankmo Tveråen Ordfører Runa Finborud Ordfører Merete Myhre Moen Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar, Saknr. 12/1043-5 Ark.nr. 037 &40 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering forprosjekt Onner Invest AS Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 5. oktober 2011

Innkalling til AU-møte onsdag 5. oktober 2011 Ordfører Olov Grøtting Ordfører Hans Vintervold Ordfører Erling Aas-Eng Ordfører Norvald Illevold Ordfører Eva Tørhaug Ordfører Arne Grue Fylkesrådsleder Svein Borkhus, Hedmark FK Fylkesordfører Tore Sandvik/repr.

Detaljer

PROSJEKTPLAN Tynset og Røros som motorer i regional utvikling i Fjellregionen»

PROSJEKTPLAN Tynset og Røros som motorer i regional utvikling i Fjellregionen» PROSJEKTPLAN Tynset og Røros som motorer i regional utvikling i Fjellregionen» Tynset/Røros april 2014 Prosjektplan Tynset kommune, Røros kommune og Regionrådet for Fjellregionen 1 Bakgrunn Tynset og Røros

Detaljer

Innkalling til møte i Regionrådet onsdag 1. juni 2011

Innkalling til møte i Regionrådet onsdag 1. juni 2011 Til medlemmene i Regionrådet og andre i følge vedlagte adresseliste Dato.13.05.2011 Arkiv: A-2011 Jnr: 7931 Innkalling til møte i Regionrådet onsdag 1. juni 2011 Vi innkaller med dette til møte i Regionrådet

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR REGIONRÅDET FOR FJELLREGIONEN

STRATEGISK PLAN FOR REGIONRÅDET FOR FJELLREGIONEN STRATEGISK PLAN FOR REGIONRÅDET FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Vedtatt av 24. november 2010, vedtatt november 2012. for Fjellregionen er et samarbeidsorgan mellom Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal,

Detaljer

VEDLEGG TIL ÅRSMELDING FOR 2016:

VEDLEGG TIL ÅRSMELDING FOR 2016: VEDLEGG TIL ÅRSMELDING FOR 2016: Saker behandlet i Regionrådet for Fjellregionen Antall møter og saker i Regionrådet og arbeidsutvalget Regionrådet Arbeidsutvalget 2 møter 13 saker 10 møter 74 saker Saker

Detaljer

Kl Lett lunsj med gruppesamtaler. Kl Spørsmålsrunde til innlederne, rapport fra gruppesamtaler

Kl Lett lunsj med gruppesamtaler. Kl Spørsmålsrunde til innlederne, rapport fra gruppesamtaler Program Kl 10.00-10.30: Velkommen v/regionrådsleder Bersvend Salbu Presentasjon av arbeidet i prosjektet «Tynset og Røros som motorer i regional utvikling i Fjellregionen» inkludert «Samfunnsanalyse av

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 4. oktober 2017

Innkalling til AU-møte onsdag 4. oktober 2017 Ordfører Johnny Hagen Ordfører Hans Vintervold Ordfører Norvald Illevold Ordfører Hilde Frankmo Tveråen Ordfører Runa Finborud Ordfører Merete Myhre Moen Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per

Detaljer

Rekrutteringsarbeid i Fjellregionen.

Rekrutteringsarbeid i Fjellregionen. Rekrutteringsarbeid i Fjellregionen. Målsetting Styrke regionsentrene som motorer i rekrutteringsarbeidet i Fjellregionen, i nær samhandling med sine nabokommuner. Det skal arbeides for at alle skal kunne

Detaljer

VEDLEGG TIL ÅRSMELDING FOR 2015:

VEDLEGG TIL ÅRSMELDING FOR 2015: VEDLEGG TIL ÅRSMELDING FOR 2015: Saker behandlet i Regionrådet for Fjellregionen Antall møter og saker i Regionrådet og arbeidsutvalget Regionrådet Arbeidsutvalget 2 møter 12 saker 10 møter 61 saker Saker

Detaljer

VEDLEGG TIL ÅRSMELDING FOR 2014:

VEDLEGG TIL ÅRSMELDING FOR 2014: VEDLEGG TIL ÅRSMELDING FOR 2014: Saker behandlet i Regionrådet for Fjellregionen Antall møter og saker i Regionrådet og arbeidsutvalget Regionrådet 2 møter 9 saker Arbeidsutvalget 10 møter 65 saker Saker

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 7. juni 2017

Innkalling til AU-møte onsdag 7. juni 2017 Ordfører Johnny Hagen Ordfører Hans Vintervold Ordfører Norvald Illevold Ordfører Hilde Frankmo Tveråen Ordfører Runa Finborud Ordfører Merete Myhre Moen Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 6. februar 2013

Innkalling til AU-møte onsdag 6. februar 2013 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Innkalling til AU-møte mandag 26. september 2016

Innkalling til AU-møte mandag 26. september 2016 Ordfører Johnny Hagen Ordfører Hans Vintervold Ordfører Norvald Illevold Ordfører Hilde Frankmo Tveråen Ordfører Runa Finborud Ordfører Merete Myhre Moen Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per

Detaljer

Høgskoletilbud i Fjellregionene Støtte til avsluttende prosjektperiode våren 2013

Høgskoletilbud i Fjellregionene Støtte til avsluttende prosjektperiode våren 2013 Saknr. 12/5377-9 Saksbehandler: Unni Fornæss Høgskoletilbud i Fjellregionene Støtte til avsluttende prosjektperiode våren 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE FOLLDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 23.11.2017 Tid: Rett etter møtet i administrasjonsutvalget TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 96/17 15/694

Detaljer

Erfaringer og utfordringer med integrasjonsarbeidet i Fjellregionen

Erfaringer og utfordringer med integrasjonsarbeidet i Fjellregionen Erfaringer og utfordringer med integrasjonsarbeidet i Fjellregionen Regionrådgiver Rune Jørgensen Sälen 22. februar 2017 Holtålen Røros Os Tolga Tynset Alvdal Folldal 23000 innbyggere Rendalen Åtte kommuner

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Vi trenger hverandre kvalifisering og inkludering i Fjellregionen. Tynset oktober 2012 Regionrådet for Fjellregionen

PROSJEKTPLAN. Vi trenger hverandre kvalifisering og inkludering i Fjellregionen. Tynset oktober 2012 Regionrådet for Fjellregionen PROSJEKTPLAN Vi trenger hverandre kvalifisering og inkludering i Fjellregionen Tynset oktober 2012 Regionrådet for Fjellregionen 1 Innledning Regionrådet for Fjellregionen har det siste tiåret hatt stor

Detaljer

Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd

Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd 2016-2020 Mål: «Vekst og utvikling med basis i regionens natur- og kulturressurser» Vedtatt i Regionrådet 10. mars 2016 1.0 Bakgrunn: Regionrådet for

Detaljer

Årsmelding. Regionrådet for Fjellregionen

Årsmelding. Regionrådet for Fjellregionen Årsmelding Regionrådet for Fjellregionen 2014 INNHOLD 1. Vedtekter 2. Regionrådet sammensetning 3. Regionrådets sekretariat 4. Regionrådets ressurser og arbeidsområder 4.1. Regionrådets ressurser 4.2.

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar forslag til retningslinjer for tildeling av 5 millioner kr. til kommunale prosjekter.

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar forslag til retningslinjer for tildeling av 5 millioner kr. til kommunale prosjekter. Saknr. 12/946-11 Ark.nr. U01 Saksbehandler: Espen Køhn Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar forslag til retningslinjer for tildeling av 5

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2010 Tid: etter FUP til kl. 14.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Fra kl. 08.30 er det orientering om følgende saker: Sølnkletten v/astrid A. haug

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Velkommen til Fjellregionen - omdømme og markedsføring. Tynset desember 2012/mars 2013 Regionrådet for Fjellregionen

PROSJEKTPLAN. Velkommen til Fjellregionen - omdømme og markedsføring. Tynset desember 2012/mars 2013 Regionrådet for Fjellregionen PROSJEKTPLAN Velkommen til Fjellregionen - omdømme og markedsføring Tynset desember 2012/mars 2013 Regionrådet for Fjellregionen 1 Innledning Regionrådet for Fjellregionen har det siste tiåret hatt stor

Detaljer

SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET

SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Torsdag 09.04.2015 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET Før behandlingen av de ordinære møtesakene vil det bli en orientering om velferdsteknologi

Detaljer

med Handlingsplan Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen

med Handlingsplan Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen 2017 2021 med Handlingsplan 2017 2018 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 18.10.2016 Tid: 08:15 Sted: Savalen Fjellhotell & Spa, Tynset Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Thomas Breen - permisjon Dessuten

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen

Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen 2017 2021 med Handlingsplan 2017 2018 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 25.08.2015 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 54/15 KOMMUNEREFORMEN - VIDERE FRAMDRIFT TYNSET, den 21.08.2015

Detaljer

Saksutredning: Referat styringsgruppemøte i Fjellhelse Sted: Tynset, Kompetansesenteret.

Saksutredning: Referat styringsgruppemøte i Fjellhelse Sted: Tynset, Kompetansesenteret. Referat styringsgruppemøte i Fjellhelse 21.06.2013 Sted: Tynset, Kompetansesenteret. Medlemmer tilstede: Bersvend Salbu, regionrådsleder og Tynset kommune Hans Vintervoll, Røros kommune Jan Håvard Refsethås,

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Herøy Rådhus, formannskapssalen Møtedato: 30.09.2014 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 2. november 2016

Innkalling til AU-møte onsdag 2. november 2016 Ordfører Johnny Hagen Ordfører Hans Vintervold Ordfører Norvald Illevold Ordfører Hilde Frankmo Tveråen Ordfører Runa Finborud Ordfører Merete Myhre Moen Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per

Detaljer

NORD-ØSTERDAL RESSURSSENTER - OPPLØSNING AV SAMARBEIDSAVTALE

NORD-ØSTERDAL RESSURSSENTER - OPPLØSNING AV SAMARBEIDSAVTALE Sak nr. 11/3125-3 Ark.nr. A00 & 01 Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 7. september 2011

Innkalling til AU-møte onsdag 7. september 2011 Ordfører Olov Grøtting Ordfører Hans Vintervold Ordfører Erling Aas-Eng Ordfører Norvald Illevold Ordfører Eva Tørhaug Ordfører Arne Grue Fylkesrådsleder Svein Borkhus, Hedmark FK Fylkesordfører Tore Sandvik/repr.

Detaljer

Årsmelding. Regionrådet for Fjellregionen

Årsmelding. Regionrådet for Fjellregionen Årsmelding Regionrådet for Fjellregionen 2015 INNHOLD 1. Vedtekter 2. Regionrådet sammensetning 3. Regionrådets sekretariat 4. Regionrådets ressurser og arbeidsområder 4.1. Regionrådets ressurser 4.2.

Detaljer

Høringsuttalelser til Strategisk plan

Høringsuttalelser til Strategisk plan Høringsuttalelser til Strategisk plan Tolga kommunestyre: Forslag til «Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen 2017-2021» med handlingsplan2017-2018 vedtas, med følgende endringer; Tolga kommune

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 6.april 2016

Innkalling til AU-møte onsdag 6.april 2016 Ordfører Johnny Hagen Ordfører Hans Vintervold Ordfører Norvald Illevold Ordfører Hilde Frankmo Tveråen Ordfører Runa Finborud Ordfører Merete Myhre Moen Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per

Detaljer

Notat med innspill til strategisk plan og strategisk næringsplan

Notat med innspill til strategisk plan og strategisk næringsplan Notat med innspill til strategisk plan og strategisk næringsplan Tynset kommune: Behandlet formannskapet4.12.2014 148/14 REGIONRÅDET - RULLERING AV STRATEGISK PLAN OG STRATEGISK NÆRINGSPLAN Rådmannens

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 16.09.2014 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen fredag 12.09.14. Varamedlemmer

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 17.03.2014 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Saksframlegg. UTVIKLINGSPLAN 2010 FOR TRONDHEIMSREGIONEN - SAMARBEID FOR UTVIKLING Arkivsaksnr.: 09/20302

Saksframlegg. UTVIKLINGSPLAN 2010 FOR TRONDHEIMSREGIONEN - SAMARBEID FOR UTVIKLING Arkivsaksnr.: 09/20302 Saksframlegg UTVIKLINGSPLAN 2010 FOR TRONDHEIMSREGIONEN - SAMARBEID FOR UTVIKLING Arkivsaksnr.: 09/20302 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet slutter seg til Utviklingsplan

Detaljer

1. I henhold til Plan- og bygningslovens 7-2 vedtar Fylkestinget regional planstrategi for Hedmark og oversender den til Kongen for godkjenning.

1. I henhold til Plan- og bygningslovens 7-2 vedtar Fylkestinget regional planstrategi for Hedmark og oversender den til Kongen for godkjenning. Saknr. 12/1296-41 Ark.nr. 120 Saksbehandler: Hans Ove Hjelsvold Regional planstrategi for Hedmark Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Regional planstrategi

Detaljer

Innkalling til styremøte i Østre Agder fredag 3.juni 2016 på Scandic hotell dyreparken i Kristiansand.

Innkalling til styremøte i Østre Agder fredag 3.juni 2016 på Scandic hotell dyreparken i Kristiansand. Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 05.04.2016 Innkalling til styremøte i Østre Agder fredag 3.juni 2016 på Scandic hotell dyreparken i Kristiansand. Styremøtet er fra kl. 09.00-11.15. Møtet avholdes

Detaljer

Styremedlemmer mfl i Østre Agder

Styremedlemmer mfl i Østre Agder Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 15.september 2017 Innkalling til styremøte i Østre Agder fredag 22.september 2017 i Tvedestrand kommunehus Styremøtet fredag 22.september 2017 kl.09.00-13.00

Detaljer

Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014

Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014 Saknr. 14/1006-2 Saksbehandler: Randi Langøigjelten Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014 Innstilling til vedtak: Midlene som er avsatt til Idrettens kompetansesenter

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 25.august 2017 i Almuestaua Gjerstad.

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 25.august 2017 i Almuestaua Gjerstad. Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Kommunenes postmottak Arendal 28.august 2017 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 25.august 2017 i Almuestaua Gjerstad. Følgende møtte: Ordfører Per Kristian

Detaljer

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar,

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar, Saknr. 5574/09 Ark.nr. 130. Saksbehandler: Ingrid Lauvdal SAMARBEIDSPROGRAMMET FOR HEDMARK 2010-2011(13) Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger

Detaljer