FOYEN Group. Hvordan gjøre vindkraftprosjekter. investeringer og kapital?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOYEN Group. Hvordan gjøre vindkraftprosjekter. investeringer og kapital?"

Transkript

1 vindkraft > FOYEN Group > Hvordan gjøre vindkraftprosjekter attraktive? > Hvordan tiltrekke seg kapital? > Konsesjonsbehandling > Expropriation för vindkraft? > Kommunenes acceptans

2 FOYEN Group FOYEN Group er et samarbeid mellom FØYEN ADVOKATFIRMA i Norge og FOYEN ADVOKATFIRMA i Sverige. Gruppen har bransjefokus mot IKT Media/IT telekom, eiendom og entreprise. Vi yter et fullservicetilbud av juridiske tjenester til bedrifter, private og offentlig sektor. I tillegg har vi spisskompetanse innenfor arbeidsrett, selskapsrett, fornybar energi og miljø. FOYEN Group samarbeider med advokatfirmaer i andre land og kan derfor raskt yte norske og svenske virksomheter bistand i andre jurisdiksjoner. FOYEN Group har ca 120 medarbeidere, fordelt på kontorer i Oslo, Stockholm, Gøteborg, Malmö og Falun. For nærmere informasjon se eller Hvordan gjøre vindkraftprosjekter attraktive for investeringer og kapital? FOYEN Group har Nordens lengste referanseliste fra strukturering og anskaffelser innen vindkraft sektoren. Sammen med ulike aktører inviteres det til uformelle møter i FØYENs lokaler i Oslo. Her vil vi gå igjennom og gi innspill basert på hva vi erfarer og observerer i transaksjonsmarkedet for vindkraft, herunder: Vindkraftprosjekter Utbygging av vindkraft i Norge kommer til å kreve investeringer på flere titalls milliarder kroner de nærmeste årene dersom man skal nå de politiske mål setninger som er satt. En stor del av dette kommer til å være egenkapital, men også fremmedkapital i form av banklån vil spille en vesentlig rolle. Slik vi kjenner dagens aktører i det norske markedet vil det bli store behov både for tilførsel av egenkapital fra eksterne investorer, og lån fra banker. Basert på våre erfaringer fra Sverige vil det antas at kun de beste prosjektene vil være attraktive nok for investorene og bankene. Vi vil trolig også se en utvikling i Norge mot deleierskap, syndikater og rene finansielle aktører innenfor sektoren, slik man i lengre tid har hatt i Sverige. I tillegg til at selve prosjektet må ha en grunnleggende kvalitet og lønnsomhet, må også eier interesser og avtaleverk være rigget på en måte som tiltrekker seg kapital. Aktuelle utfordringer knyttet til strukturering og finansiering av vindkraftprosjekter hvordan kan typiske problemstillinger unngås eller løses? Hvilke finansieringsutfordringer vindkraft utvikling står overfor hvordan vil vindkraftprosjekter kunne finansieres fremover og hva bør man tenke på når man innhenter fremmedkapital? Hvordan vi som finansielle og juridiske råd givere kan bistå på en verdiskapende måte. Dette er en oppfølging av vårt populære vindkraftseminar i november Ta gjerne kontakt med oss for nærmere dialog. Risiko påvirker kapitalkostnaden De deler som i størst grad påvirker lønnsomheten i et vindkraftprosjekt er kapital kostnader, driftskostnader, produksjonsmengde og el- prisen. Kapitalbehovet, og dermed kapitalkostnaden, er størst i begynnelsen på prosjektet. En nøkkel til lønnsomhet er derfor en effektiv finansiering. Banker liker som kjent ikke risiko, og vil ha størst mulig grad av forutsigbarhet. Dette må prosjekteier ta hensyn til i sin tilrette legging, ikke bare operasjonelt og organisa torisk, men også hva gjelder kontraktsstruktur. Ved å forhandle frem avtaler som innebærer en klarlagt risikofordeling øker sannsynligheten for en effektiv finansieringsprosess og en lavere risikopremie. Som ved andre store infrastrukturprosjekter har vindkraftprosjekter gjerne et stort antall leverandører med innbyrdes avhengighet, så som turbinleverandører, entreprenører, mon tører, transportører, utredere, konsulenter m.v. I mange tilfeller er det leverandørene som har overtaket i forhandlingen, og krever at dennes leveransevilkår legges til grunn. Prosjekteieren inngår således en rekke avtaler som gjelder ulike deler av prosjektet under ulike faser. Ikke sjelden blir konsekvensen kostnadsdrivende dublering av garantier eller at ansvarsforhold faller mellom flere stoler. Risikoplassering må inngå i en helhet Det er gjerne i grensesnittene mellom ulike leverandører at risikoen for prosjektarbeidet er størst. Garantiansvaret for feil og forsinkelser i ulike deler av prosjektet må sys sammen til en helhet. Dersom det er huller i ansvarskjeden vil en investor eller en bank med stor sannsynlighet avdekke dette i sin due diligence, og man vil måtte betale en høyere risikopremie for dette dersom finansieringen i det hele tatt lar seg gjennomføre. Banker og investorer vil også vurdere risikoen i driftsfasen. Et sentralt tema vil da være å begrense muligheten for langvarig stillstand i anlegget. I mange tilfeller tilbys en tilgjengelighetsgaranti for en lengre periode av turbinleverandøren, men dette har sin pris. Da vil man gjerne vurdere andre alternativer, og eventuelt utføre noe av vedlikeholdet for egen regning for å spare kostnader. En investor vil imidler tid måtte ta risikoen for nedetid med i sine kalkyler, så betydningen av

3 FOYEN Group VINDKRAFT > > > > > > > > > Jacob Hamilton Joakim Sundqvist Pia Pehrson Sophia Linderstam hvordan tiltrekke seg kapital? et godt avtaleverk som dekker support, reserve deler og eventuelle vedlikeholdstjenester fra tredjeparter kan neppe overvurderes. Unngå komplisert eier- og rettighetsstruktur I Sverige har man lang erfaring med at vindkraftprosjekter har flere eiere allerede fra en tidlig fase. Dette reiser en rekke problem stillinger som kan få betydning for senere finansieringsmuligheter. Investorer og banker vil legge vekt på hvem deleierne er, og hvordan disse er forpliktet til å bidra med sin andel av finansieringen, eller dekke andre behov som kompetanse, lokal forankring eller prosjekt styring. Et annet spørsmål er hvor i verdikjeden profitten skal hentes ut. Kraftselskaper vil gjerne ha strøm som kan markedsføres som «grønn energi», mens den finansielle investoren vil foretrekke aksjeutbytte. Det er heller ikke uvanlig at aksjonæravtaler inneholder bestemmelser om medsalgsrett og andre privilegier for grunneiere eller deleiere. Vinkraftparker innebærer stor kapitaleksponering, og del eierne ønsker ofte en mulighet til å tre ut av prosjektet på forskjellige stadier. Dette må imidlertid avbalanseres mot prosjektets gjennomførbarhet og forutsigbarhet. Dersom tidligere eiere og interessenter har betinget seg mange spesielle rettigheter og forbehold, vil dette kunne utgjøre vanskelige floker å løse opp i når en bank eller finansiell investor senere skal inn i prosjektet. Råder det uklarhet ved prosjektets inn ledning kommer dette til å påvirke tidstabellen for helheten, og ha en stor innvirkning på gjennomførbarheten av prosjektet. Samtidig må avtaleverket være tilstrekkelig robust til å kunne håndtere de ulike situasjonene som kan oppstå under en periode på opp til 20 år. Dette er en vanskelig balansegang hvor det etter hvert har utviklet seg noen modeller og løsninger som har vist seg å virke bedre enn andre. Sikre transparens og forutsigbarhet Investoren og banken krever gjerne at prosjektet har sikrede inntekter gjennom et «off-take»- arrangement eller kraftkjøpsavtale der kraften som skal produseres de kommende år er solgt innen turbinene settes i drift. Långiveren krever ofte en fast minimumspris i kraftkjøpsavtalen for å unngå risiko for utvikling av kraftprisen. Prosjektselskapet risikerer da å miste den fulle inntekten fra kraftsalget ettersom heller ikke selskapet kan ta hele den negative prisrisikoen. Vindkraftselskapet kan imidlertid forhandle frem ulike prismodeller og inntektsdelingsprisnipper med kraftforhandleren som kan gi bedre lønnsomhet. Også dette er derfor et tema som bør på agendaen i en tidlig fase. Som vi forstår er det en utfordring for prosjekt eieren å sikre at de ulike avtalene har tydelige grensesnitt, håndterer alle relevante risikomomenter, og plasserer risiko for derved å sikre god totaløkonomi under vinkraftparkens økonomiske livssyklus. For først da vil vindkraftprosjektet ha tilstrekkelig god kvalitet til at långivere og investorer vil kjenne den trygghet som kreves for en effektiv finansiering, eller for den del, som gjør prosjektet attraktivt for mulige kjøpere av andeler. Dette er dog en situasjon som prosjekteieren kan oppnå gjennom å forutse, forhandle og dokumentere de ulike ansvarsforholdene på en måte som støtter kalkyleforutsetningene for prosjektet. FOYEN Group et aktivt medlem av Norwea Norwea holder årsmøte 27. mars vi holder f ordrag Formålet: Å vise hvordan man i Sverige har løst friksjoner mellom energimyndigheter og miljøforvaltningen, hvor vi viser til våre erfaringer fra svenske forhold. Tema: Sverige har en desentralisert konsesjonsprosess, mens Norge har en sentralisert prosess. Til tross for at Norge og Sverige begge svarer til EU for overordnede krav til konsekvensutredninger mv, kan det virke som om Sverige gjennom begrepet «planrom» åpner for bedre koordinering av miljøfor valtning og konsesjonsprosess (jf. bl.a. svenske Energimyndigheten: En mulig løsning til norske myndigheter på dette området med svensk erfaring.

4 Arve Foyen Hans Jorgen Arvesen Roar R. Lillebergen Erlend Balsvik Marianne Smith Magelie Siviløkonom / Prosjektkoordinator Kommunens acceptans avgörande för ny vindkraft Ingen större skillnad mellan Norge och Sverige? Kommunens roll är viktig när en exploa tör söker koncession/tillstånd för en vindkraftpark. I Sverige har kommunerna veto mot nya vindkrafts-etableringar. Ett nej från en kommun behöver inte ens motiveras. Detta meddelas sent i tillståndsprocessen och vid den tidpunkten har vindmätningar utförs under lång tid. Dessutom har ofta en omfattande konsekvensutredning redan tagits fram. Oavsett om påverkan på fåglar, fladdermöss, renar eller kulturmiljö faktiskt är marginell kan kommunen stoppa ett projekt med sitt veto. Detta är mycket omdiskuterat i Sverige. En del kommuner skriver in i sin planering att kommunen ska ha rätt att få del av den ekonomiska vinsten av en vindkraftsetablering genom delägarskap eller på annat sätt. Många kommuner begär också direkt betalt av exploatören för att säga ja till ett tillstånd/koncession. Detta är olagligt men förekommer tyvärr. Såväl i Sverige som i Norge ges närboende ett antal möjligheter att komma till tals i en tillståndsprocess. De synpunkter som framförs i samrådet måste exploatören beakta senare i konsekvensutredningen. Närboende har möjlighet att yttra sig direkt till myndigheterna inför beslut. I Sverige finns numera utökade möjligheter för miljöföreningar att överklaga tillståndsbeslut för att uppföra och bedriva en vindkraftsverksamhet. I Norge är det NVE (Norges vassdragsoch energidirektorat) som ensam bestämmer om koncession för vindkraftsetableringar. Men om nu kommunen inte har något veto, spelar det då någon roll vad kommunen tycker om en vindkraftsetablering? Även i Norge väger kommunens åsikt tungt i en tillståndsprocess. Utan lokal förankring och acceptans hos kommun och närboende för ett vindkraftsprojekt kommer konsekvens utredningen och den fortsatta prövningen hos NVE att kantas av många spörsmål och ifrågasättanden. Följden blir nya, utökade utredningar och mycket tid går till spillo. Ett projekt som är omstritt på lokal nivå hamnar lätt sist i kön om många projekt ska behandlas av NVE. Av NVE:s riktlinjer för prioritering framgår det bland annat att kommunens syn på projektet ska ges tyngd när man avgör vilka ansökningar som ska prioriteras. Ett centralt tema i både Sverige och Norge är inte bara huruvida kommunen stödjer projektet eller inte, utan också hur ett samtycke villkoras från kommunen. En frågeställning i det sammanhanget kan vara om kommunen exempelvis ställer ekonomiska eller andra ovidkommande villkor för att tillstyrka projektet. Tecken som talar för detta har visat sig i en del ärenden där kommunen ingår förhandlingar med sökanden för att klargöra vilka fördelar projektet innebär för bygden. Enligt norsk förvaltningsrätt har inte ett förvaltningsorgan rätt att ställa irrelevanta villkor, det vill säga villkor som inte samman hänger med det beslut som fattas eller grundar sig på omständig heter som ligger utanför prövningen. Problemet i förhållande till vindkrafts prövningen är att kommunen inte har någon formell beslutanderätt, utan endast är en remissinstans. En sådan avformalisering av kommunens roll i processen kan bidra till att kommen känner sig friare att uppställa osakliga villkor i ett ärende på ett sätt man annars inte skulle ha gjort. Det man emellertid i ökad utsträckning ser tecken på, i vart fall i Norge, är att centrala myndigheter i större grad bidrar till att handläggningen av ärenden ökar i komplexitet och omfattning. Genom att det ställs allt högre krav på utredning av frågor kring miljö- och landskapshänsyn, fördyras och förlängs tillståndsprocesserna. Vindkraft är inte populärt hos alla. Men om inte exploatören satsar på resurser för acceptans, förankring och information till såväl kommunen som närboende blir projektet ogenomförbart. Såväl i Sverige som i Norge är utmaningarna i myndighetsprocessen många.

5 FØYEN inviterte til vindkraft seminar 9. november 2011 nytt seminar planlegges høsten 2012 Sverige har hatt et marked for grønne sertifi kater siden 2005 og har realisert mange store vindkraftprosjekter. Erfaringene fra Sverige vil være av stor verdi når det norske markedet åpner seg ved innføringen av et felles sertifikatregime fra Dessuten kan norske prosjekthavere ha noe å lære når det gjelder å tilrettelegge for utenlandske investeringer. På seminaret gjennomgikk vi bla ulike er faringer fra Sverige som kan være til nytte i utviklingen av norske prosjekter. Temaer fra seminaret: > Miljøerfaringer fra Sverige > Er Norge konkurransedyktig på rammebetingelser og søknadsprosess? > Turbinleveranser i et internasjonalt marked > Hva sier markedsprognosene for et felles nordisk sertifikatmarked, og hva er de største usikkerhetsfaktorene? > Transaksjoner i vindkraftsektoren > Sam arbeidsmodeller og eierforhold > Oppsummering over hvilke muligheter åpner det felles marked for? Konsesjonsbehandlingen i vindkraftsaker må være forsvarlig Kravet til en forsvarlig behandling av konsesjonssøknader innebærer ikke bare at søker skal pålegges store konsekvens utredninger. Forsvarlig saksbehandling innebærer også at saksbehandlingstiden er rask nok. I det felles norsk-svenske sertifikatmarkedet har Norge som mål at 50 % av det samlede energiresultatet på 26,4 TwH skal bygges ut i Norge. Av dette målet vil en betydelig måtte ut gjøre vindkraft. Misforhold mellom rammebetingelser og mål Myndighetene legger rammebetingelsene for utviklingen av fornybar energi i Norge. En sentral rammebetingelsene er for det første at for å bli med i sertifikatordningen må produksjon være igangsatt innen Samtidig er oppstart av energi produksjon betinget av konsesjon. En ordinær konsesjonsprosess tar fort 5-6 år, med stadig strengere krav til konsekvens utredninger. Det har i lengre tid blitt påpekt at prosessen tar for langt tid. Dette innebærer at statens mål for vindkraftutbyggingen ikke kan realiseres med dagens rammebetingelser. Dette misforholdet mellom mål og rammebetingelser har i lengre tid vært påpekt av bransjen. Heldigvis synes det også som om miljøvernminister Erik Solheim har innsett at disse rammebetingelsene må endres for å nå det politiske målet som er satt. Det sentrale spørsmålet nå er hvordan tidsbruken i konsesjonsprosessen kan reduseres. Innsnevret klageadgang er neppe realistisk Flere løsninger er foreslått. Det er fra bransjehold tatt til orde for at Olje- og energidepartementets (OED) klagebehandling kun skal være begrenset til en legalitetskontroll, og ikke en full overprøving av NVEs konsesjonsvedtak. En slik begrensning i klageorganets overprøvingsrett vil innebære et brudd med to instansprinsippet som er gjennomgående innen norsk forvaltningsrett. Muligheten til å få en sak prøvd i to instanser er ansett som en viktig rettssikkerhetsskranke. Et slikt brudd på et viktig forvaltningsrettslig prinsipp i den hensikt å effektivisere konsesjonsprosessen, som ville måtte skje ved en tidkrevende lovendring, vil neppe være rettspolitisk ønskelig. En annen ting er at en slik begrensning også vil være et tveegget sverd for vindkraftbransjen; et eventuelt avslag på en konsesjonssøknad hos NVE ville da hatt små sjanser for å bli omgjort. Effektiviseringen må derfor skje innenfor dagens forvaltningsrettslige rammer. Et sentralt poeng i denne sammenheng er det utredningsbehov som statlige fagmyndigheter pålegger konsesjonssøkeren. Særlig har Miljøvern departementet stilt stadig strengere krav til utredningen av miljøspørsmål i forbindelse med utbyggingen av vindkraftanlegg. Under hen visning til «føre-var»-prinsippet i naturmangfoldloven har stadig større utredninger blitt krevd utført. I brev av 6. april 2010 gir NVE uttrykk for nettopp dette overfor Miljøverndepartementet. Forsvarlig saksbehandling må også være hurtig Prinsippet om forvaltningsorganers utredningsplikt fremgår generelt av forvaltningsloven 17. Her følger det at en sak skal være «så godt utredet som mulig» før vedtak treffes. Det i utgangspunktet så bastante utredningskravet kan imidlertid ikke tolkes bokstavelig. Også her må momenter som sakens viktighet, be hovet for en rask avklaring, hensiktsmessig ressursbruk, mv. avstemmes mot ønsket om å ha et best mulig beslutningsunderlag for ved taket. Det sentrale er at skal være forsvarlig, og forsvarlighetskravet innebærer at det ofte må foretas en av veining mellom utredningsbehov og behovet for en rask avklaring. I lys av myndighetenes mål knyttet til utbyggingstakten, må hensynet til en raskere saksbehandling vektlegges mer. Dersom dette innebærer at kravet til utredning av miljøspørsmål må vike noe, er dette et kompromiss som fremstår som nødvendig. Målet er en som nevnt en forsvarlig saksbehandling det hjelper lite å få en riktig avgjørelse dersom den kommer for sent.

6 Expropriation för vindkraft? En möjlighet i Norge! Sverige och Norge är i många frågor lika när det gäller förutsättningarna för etablering av vindkraft. Det är emeller tid betydligt lättare att komma åt marken i Norge där NVE (Norges vassdrags- och energidirektorat,) får kombinera koncessionen med en expropriationsrätt. I Sverige är det istället många och ibland långa förhandlingar med mark ägarna som gäller. I Sverige är åtkomsten till mark, d.v.s. att få tillgång till annans mark för uppförande av vindkraftverk en av de första frågor som en exploatör måste ta tag i. Det är visserligen teoretiskt sätt möjligt att få till stånd expropriation för vindkraftverk, men det är en möjlighet som inte är praktiskt genomförbar. Expropriation är tänkt såsom en sista lösning bara för viktiga samhällsnyttiga anläggningar. Handläggningstiden för en expropriation är mycket lång och inte sammankopplad med tillståndsprövningen för vindkraftparken. Av dessa skäl så är utgångspunkten för alla vindkraftsprojekt i Sverige att upprätta frivilliga avtal med markägarna om nyttjandet av marken. Vissa stora markägare bygger dessutom vindkraft på och inom huvudsakligen sitt eget markinnehav. Ibland är det flera projekt som tävlar om att få till avtal med markägarna, vilket gör att ersättningen till dessa kan bli relativt generösa. I Norge är exploatören i ett mer gynnsamt läge. Expropriation är möjligt och sammankopplat med tillståndsprövningen hos NVE. I Norge anser man att viktiga allmänna intressen har företräde framför enskilda rättigheter, när detta är önskvärt utifrån en avvägning mot samhällsnyttan. Norge har ett system för detta som kallas expropriation. Det innebär att en rättighetshavare, exempelvis fastighetsägaren, genom det offentligas beslut blir tvungen att avstå sin rättighet, helt eller delvis, till fördel för expropriandens fördel. Markägaren har i så fall rätt till ersättning. I förhållande till vindkraftverk kan just expropriation vara ett hjälpmedel till att få markåtkomst. Detta gäller marken som vindkraftverken ska uppföras på, men också för nödvändig infrastruktur och andra byggnader som behövs i anknytning till vindkraftverken. Utgångspunkten för att kunna expropriera är att vindkraftsexploatörens intressen kan anses vara viktigare ur ett samhällsperspektiv än markägarens enskilda rättigheter till marken. Detta är en konkret värdering som kan göras samtidigt som prövningen av koncessionen. I samband med koncessionen kan NVE, som är tillståndsgivande myndighet, också ge tillåtelse till expropriation. Det finns exempel på att tillstånd för expropriation ges i samband med koncession för vindkraftsutbyggnader. Trots att det finns möjlighet till expropriation även i norsk rätt är det en förutsättning att exploatören försöker få till frivilliga avtal med markägarna, före denne ansöker om expropriation. Det måste ändå fortfarande kunna förväntas att det görs reella försök från exploatörens sida att nå en överenskommelse med markägarna, innan tillstånd för expropriation ges. Om rätt till expropriation ges först är det vanligt att exproprianden får ett s.k. förhandstillträde. Det innebär att koncessionshavaren ges rätt att tillträda områdena omedelbart, även om expropriationsersättningen till markägaren inte är betald eller ens bestämd. Om inte exproprianden och markägaren kan komma överens om expropriationsersättningen, fastställs ersättningen genom en skönsmässig bedömning. Med hänsyn till att det rör sig om en rättslig prövning av ersättningen måste man sätta igång den prövningen inom en viss tid. Det är exproprianden, d.v.s. vindkraftsexploatören som får stå för rättegångskostnaderna vid en sådan fastställelse av expropriationsersättningen. Även om en rättslig möjlighet finns till tvångsvis markåtkomst är det, som ovan nämnts, fortfarande under förutsättning att man först och främst försöker nå en frivillig överenskommelse med fastighetsägaren. Förhandlingarna med markägaren kommer således att präglas av att det finns ett rättsligt system för att komma fram till en rimlig ersättning. Därför är frågan vad man kan förvänta sig att uppnå vid en rättslig bedömning en viktig utgångspunkt i förhandlingarna. Detta medför att man kan slippa orimliga krav från markägaren om en hög ersättning, eller andra fördelar som man normalt inte skulle ha framgång med i en rättslig process. Möjligheten att låta domstolen bestämma ersättningsnivån fungerar således som en spärr så att ersättningsförhandlingen förs inom rimliga ramar, även då man når en överenskommelseutan domstolens hjälp. Om inte exploatören kan enas med markägaren om storleken på ersättningen blir det en rättslig prövning, en rimlighetsavvägning. Med vetskap om att exploatören kan spara rättegångskostnader på att enas med markägaren, är det därför inte ovanligt att man höjer ersättningen till markägaren för att komma överens. På så vis kan en frivillig överenskommelse också vara lättare att uppnå, eftersom markägaren har möjlighet till att få en förmånligare ersättning genom en frivillig överenskommelse än vad som skulle uppnås vid en rättslig process.

Verdal kommune. Lise Toll 28. februar 2013

Verdal kommune. Lise Toll 28. februar 2013 Verdal kommune Lise Toll 28. februar 2013 E.ONs verksamhet i Norden Naturgas Biogas Vattenkraft Kärnkraft Vindkraft Värme Värmekraft Elnät Drift & Service Försäljning & Kundservice Hvorfor satser E.ON

Detaljer

E-CO Energi. Ren verdiskaping. Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012

E-CO Energi. Ren verdiskaping. Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012 E-CO Energi Ren verdiskaping Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012 E-CO Energis visjon er å være en ledende vannkraftprodusent KOMPETENT OG SKAPENDE E-COs verdier: Engasjert skikkelig -

Detaljer

DET KOGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT í- è

DET KOGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT í- è l DET KOGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT í- è Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 200703860 09/709 1 L MAR2011, Nord-Norsk Vindkraft AS - Sleneset vindkraftverk i Lurøy kommune - klage Innledning Norges

Detaljer

Strukturutvikling i norsk vindkraftsektor hva skjer fremover?

Strukturutvikling i norsk vindkraftsektor hva skjer fremover? Kluge / Norwea seminar Kjøp og salg av vindkraftprosjekter Oslo 14.februar 2012 Anders Gaudestad Adm. direktør, Statkraft Agder Energi Vind DA Strukturutvikling i norsk vindkraftsektor hva skjer fremover?

Detaljer

VINDKRAFT PÅ FOSEN OG I SNILLFJORD

VINDKRAFT PÅ FOSEN OG I SNILLFJORD VINDKRAFT PÅ FOSEN OG I SNILLFJORD Presentasjon for Windcluster Norway Trondheim 11. desember 2014 Kristian Aa, Fosen Vind AS Hva vi har gjort: Etablert selskapet Utredet prosjektene Planene for vindkraft

Detaljer

Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO. Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677.

Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO. Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677. Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677 Arkiv: 511 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Arne Olsen 22959227/aro@nve.no

Detaljer

Perspektiver på vindkraftutbygging i Norge sett fra en utbyggers side. Lise Toll 28. februar 2014

Perspektiver på vindkraftutbygging i Norge sett fra en utbyggers side. Lise Toll 28. februar 2014 Perspektiver på vindkraftutbygging i Norge sett fra en utbyggers side Lise Toll 28. februar 2014 Vindkraft Veie fordelene opp mot ulempene Regional nytte Forsyningssikkerhet Fornybar elproduksjon Demokratisk

Detaljer

Innspill til NVEs arbeid med andre kontrollstasjon i det felles elsertifikatmarkedet

Innspill til NVEs arbeid med andre kontrollstasjon i det felles elsertifikatmarkedet Norges vassdrags- og energidirektorat, Middelthunsgate 29 / Pb. 5091 Majorstuen /0301 Oslo Oversendt elektronisk til nve@nve.no Kopi: Olje- og energidepartementet / postmottak@oed.dep.no Oslo, 19.10.15

Detaljer

Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark

Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Vestviken Kollektivtrafikk Tønsberg, 27.01.12 Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Spørsmål DVT8 Fråga angående "Konkurransebetingelser

Detaljer

KIÆR MYKLEBY. Høringsuttalelse om forslag til endring av lov om elsertifikater

KIÆR MYKLEBY. Høringsuttalelse om forslag til endring av lov om elsertifikater KIÆR MYKLEBY Olje- og energidepartementet Postboks 8148 0333 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Høringsuttalelse om forslag til endring av lov om elsertifikater.docx 2480 Koppang, 12.01.2015 Høringsuttalelse om

Detaljer

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk sertifikatmarked basert på det lovforslag vi hadde på høring vinteren 2005 og med justeringer i henhold til den

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i konsesjonsbehandlingen. Dokument 3:5 (2013 2014)

Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i konsesjonsbehandlingen. Dokument 3:5 (2013 2014) Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i konsesjonsbehandlingen av fornybar energi Dokument 3:5 (2013 2014) SRN seminar 17. april 2015 2 Riksrevisjonen Stortingets revisjons- og kontrollorgan Er

Detaljer

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA TA KONTROLL OVER SELSKAPETS AKTIVA SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA TA KONTROLL OVER SELSKAPETS AKTIVA SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA TA KONTROLL OVER SELSKAPETS AKTIVA SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2. KOSTNADSBEGRENSEDE TILTAK

Detaljer

Status 2020: Overflod og eksport av kraft og industri

Status 2020: Overflod og eksport av kraft og industri Status 2020: Overflod og eksport av kraft og industri Tore Olaf Rimmereid Innhold Kort om E-CO Energi El-sertifikatmarkedet og konsekvenser for E-CO Energi Kraftmarkedet fremover Noen strukturelle utfordringer

Detaljer

Alkoholpolitik i förändring:

Alkoholpolitik i förändring: Alkoholpolitik i förändring: från dryckerna till drickandet i fokus Bengt Ekdahl ValueMerge Consulting - hjälper företag att förstå sina kunder Drickandets utveckling i Sverige 1997-2003 Totalkonsumtionens

Detaljer

FÄLTBOK. Roll: Fotograf Patientresa: Inge 82 år. Text & grafisk form: Haris Kadic / Koya studio, Olga Sabirova Höjerström / Landstinget i Värmland

FÄLTBOK. Roll: Fotograf Patientresa: Inge 82 år. Text & grafisk form: Haris Kadic / Koya studio, Olga Sabirova Höjerström / Landstinget i Värmland FÄLTBOK Roll: Fotograf Patientresa: Inge 82 år Text & grafisk form: Haris Kadic / Koya studio, Olga Sabirova Höjerström / Landstinget i Värmland PERSONAS: Inge 82 år Namn Inge Ålder 82 år Sjukdomshistorik

Detaljer

BLIR DET VINDKRAFTINVESTERINGER I NORGE?

BLIR DET VINDKRAFTINVESTERINGER I NORGE? BLIR DET VINDKRAFTINVESTERINGER I NORGE? ELSERTIFIKATKONFERANSEN 2014 Oslo 14. januar 2014 Anders Gaudestad Adm. Direktør Statkraft Agder Energi Vind Statkraft Agder Energi Vind SAE Vind er eid av Statkraft

Detaljer

MidtSkandia. Helgeland. Helgeland.

MidtSkandia. Helgeland. Helgeland. MidtSkandia MidtSkandia är ett gränsorgan som jobbar för att undanröja gränshinder mellan Nordland och Västerbotten och bidrar till gemensamma utvecklingsprojekt i både Västerbotten och Nordland, speciellt

Detaljer

Agdenda. Kort om Norwea. Vindkraft. Fornybarhetdirektivet, hva er det? Elsertifikater. Norge og vindkraft

Agdenda. Kort om Norwea. Vindkraft. Fornybarhetdirektivet, hva er det? Elsertifikater. Norge og vindkraft Agdenda Kort om Norwea Vindkraft Fornybarhetdirektivet, hva er det? Elsertifikater Norge og vindkraft Hva er Norwea? En kombinert interesse-, bransje og lobbyorganisasjon Finansiert av medlemsbedrifter

Detaljer

Nord-Europas største vindklynge har fått rettskraftige konsesjoner her i Dalane, hvilke ringvirkninger kan vi forvente?

Nord-Europas største vindklynge har fått rettskraftige konsesjoner her i Dalane, hvilke ringvirkninger kan vi forvente? Nord-Europas største vindklynge har fått rettskraftige konsesjoner her i Dalane, hvilke ringvirkninger kan vi forvente? Mette Kristine Kanestrøm Avdelingsleder Lyse Produksjon Frank Emil Moen Avd.leder

Detaljer

Juridisk text. Lov om norsk riksborgarrett. Lag om norskt medborgarskap. Kapitel 2. Förlust av medborgarskap

Juridisk text. Lov om norsk riksborgarrett. Lag om norskt medborgarskap. Kapitel 2. Förlust av medborgarskap Juridisk text Lov om norsk riksborgarrett. Kapitel 2. Korleis folk misser borgarretten. Lag om norskt medborgarskap Kapitel 2. Förlust av medborgarskap 7. Norsk borgarrett misser: 1. den som får borgarrett

Detaljer

F O R U T V I K L I N G AV LEVERANDØRINDUSTRIEN

F O R U T V I K L I N G AV LEVERANDØRINDUSTRIEN F O R U T V I K L I N G AV LEVERANDØRINDUSTRIEN NORSK/SVENSK ELSERTIFIKAT-MARKED 01.01.2012 31.12.2020 26,4 26,4 TWh skal på nett innen TWh utgangen av 2020 13-14 drøyt halvparten av dette forventes å

Detaljer

Framlagt på møte 20.-21.juni 2012 Styresak 35/2012 Saksnr. 12/00732 Arknr. 611.3

Framlagt på møte 20.-21.juni 2012 Styresak 35/2012 Saksnr. 12/00732 Arknr. 611.3 STYRESAK REGIONAL VINDKRAFTPLAN FOR FINNMARK 1. Innledning Finnmark fylkeskommune har utarbeidet utkast til regional vindkraftplan for Finnmark. Planen er nå på høring med høringsfrist 6. august 2012.

Detaljer

KAPASITETSUTFORDRINGER FOR UTBYGGING AV SMÅKRAFT OG VINDKRAFT Resultater fra intervjuer med bransjen

KAPASITETSUTFORDRINGER FOR UTBYGGING AV SMÅKRAFT OG VINDKRAFT Resultater fra intervjuer med bransjen 5. mars 2012: forseminar PTK Gunnar Westgaard og Kristine Fiksen KAPASITETSUTFORDRINGER FOR UTBYGGING AV SMÅKRAFT OG VINDKRAFT Resultater fra intervjuer med bransjen Problemstilling: hvor kan det finnes

Detaljer

Godt lydmiljø i barnehage og skole Hvordan skape universelt utformede læringsarenaer, en veiledning og ressursoversikt Samarbeidspartnere

Godt lydmiljø i barnehage og skole Hvordan skape universelt utformede læringsarenaer, en veiledning og ressursoversikt Samarbeidspartnere Godt lydmiljø i barnehage og skole Hvordan skape universelt utformede læringsarenaer, en veiledning og ressursoversikt Arne Vik, Program for Audiografutdanning, Høgskolen i Sør-Trøndelag Samarbeidspartnere

Detaljer

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010 Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal 1. desember 2010 1. Kort om bakgrunn og Austri Vind 2. Hva er vindkraft? Agenda for møtet 3. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftprosjekt i Engerdal Visualiseringer

Detaljer

Bilaga 2. Vedlegg 2. Stadga. Innledende bestemmelser. Denna stadga innehåller narmare bestemmelser. Sverige. snarest mulig.

Bilaga 2. Vedlegg 2. Stadga. Innledende bestemmelser. Denna stadga innehåller narmare bestemmelser. Sverige. snarest mulig. I Vedlegg 2 Bilaga 2 Vedtekter Stadga for Norsk-svenske reinbeitenemnden og for Svensk-norska renbetesnåmnden och Norsk-svenske overprøvingsnemnden Svensk-norska overprovningsnamnden Innledende bestemmelser

Detaljer

Velkommen til NVEs møte om. Haugrossåsen vindkraftverk i Steinkjer og Namsos kommune. 12. og 13. september 2012

Velkommen til NVEs møte om. Haugrossåsen vindkraftverk i Steinkjer og Namsos kommune. 12. og 13. september 2012 Velkommen til NVEs møte om Haugrossåsen vindkraftverk i Steinkjer og Namsos kommune 12. og 13. september 2012 Møteplan Innledning v/ Arne Olsen, NVE NVEs saksbehandling v/ Hilde Aass, NVE Orientering om

Detaljer

Risikohåndtering i vindkraftprosjekter

Risikohåndtering i vindkraftprosjekter Risikohåndtering i vindkraftprosjekter NVE s Lindesnesseminar Smøla, 7. juni 2006 Hans Jacob Bull-Berg Nordea Eksport- and prosjektfinansiering Middelthunsgt. 17 Majorstuen, Oslo Tlf. 22 48 46 88 eller

Detaljer

Takk for invitasjon til å komme på denne høringen for å svare på spørsmål om statens kjøp av aksjer i Aker Holding i 2007.

Takk for invitasjon til å komme på denne høringen for å svare på spørsmål om statens kjøp av aksjer i Aker Holding i 2007. UTKAST DTA 20.05.09 kl 0930 Statsråd Dag Terje Andersen Kontroll- og konstitusjonskomiteen 20. mai Takk for invitasjon til å komme på denne høringen for å svare på spørsmål om statens kjøp av aksjer i

Detaljer

LNVK-konferansen. 5. og 6. mai 2014 VELKOMMEN!

LNVK-konferansen. 5. og 6. mai 2014 VELKOMMEN! LNVK-konferansen 5. og 6. mai 2014 VELKOMMEN! Status LNVKs arbeid for å oppnå lovbestemte rettigheter for vindkraftkommuner Iver Nordseth, leder LNVK Disposisjon: Lovbestemte rettigheter Skatteregime:

Detaljer

KS Bedriftenes Møteplass 2014 Finansiering, kompetanse og kommunikasjon: Hva må til? Advokat Bjørn O. Øiulfstad. Oslo, 8.

KS Bedriftenes Møteplass 2014 Finansiering, kompetanse og kommunikasjon: Hva må til? Advokat Bjørn O. Øiulfstad. Oslo, 8. KS Bedriftenes Møteplass 2014 Finansiering, kompetanse og kommunikasjon: Hva må til? Advokat Bjørn O. Øiulfstad Oslo, 8. april 2014 Magellan Corporate et uavhengig rådgivningshus med et erfarent team Sterkt

Detaljer

Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Presentasjon Smartgrid-konferansen 2015-09-15

Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Presentasjon Smartgrid-konferansen 2015-09-15 Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Kjell Sand Grete Coldevin Presentasjon Smartgrid-konferansen 2015-09-15 1 Strategi - framgangsmåte for å nå et mål [ Kilde:Bokmålsordboka]

Detaljer

01.11.2012. Hvilke svar er mulige? 1) 8 2 a) 4-3 8 b) 5 c) 6. Ida Heiberg Solem Bjørnar Alseth. 2) 29 a) 885. + 1 c) 140.

01.11.2012. Hvilke svar er mulige? 1) 8 2 a) 4-3 8 b) 5 c) 6. Ida Heiberg Solem Bjørnar Alseth. 2) 29 a) 885. + 1 c) 140. Utmana studenter för att skapa motivation, resonemang och konstruktiv diskurs i klassrummet Ida Heiberg Solem Bjørnar Alseth Blekkflekkoppgaver Hvilke svar er mulige? 1) 8 2 a) 4-3 8 b) 5 c) 6 2) 29 a)

Detaljer

VI GJØR SMARTE BESLUTNINGER MULIG

VI GJØR SMARTE BESLUTNINGER MULIG VI GJØR SMARTE BESLUTNINGER MULIG BISNODE? Bisnode er en betydelig leverandør av Markeds- og Kredittinfo i Europeisk sammenheng. Land 3100 Ansatte BISNODE NORGE AS Bisnode Norge Administrasjon Credit solutions

Detaljer

BETYDNINGEN AV Å HA DET RYDDIG I "EGET HUS"

BETYDNINGEN AV Å HA DET RYDDIG I EGET HUS BETYDNINGEN AV Å HA DET RYDDIG I "EGET HUS" 9. november 2010 Advokat Jan Erik Clausen Wikborg, Rein & Co. 1 1. KORT OVERSIKT OVER EMNET Når en investor vurderer en mulig investering i et selskap vil vedkommende

Detaljer

Svensk norsk sertifikatmarked Når drar svenskene i nødbremsen? Adm. dir. Anders Gaudestad SAE Vind

Svensk norsk sertifikatmarked Når drar svenskene i nødbremsen? Adm. dir. Anders Gaudestad SAE Vind Svensk norsk sertifikatmarked Når drar svenskene i nødbremsen? Adm. dir. Anders Gaudestad SAE Vind Statkraft Agder Energi Vind DA Statkraft og Agder Energi sin felles satsing på landbasert vindkraft i

Detaljer

Statkraft Agder Energi Vind DA

Statkraft Agder Energi Vind DA Vind på land i Norge og Sverige En sektor med milliard investeringer fram til 2020? Anne-Grete Ellingsen Direktør strategi og forretningsutvikling, SAE Vind Statkraft Agder Energi Vind DA Statkraft og

Detaljer

Terningen Nettverk - erfaringer fra nettverksbygging for innovasjonsarbeid i en offentlig - privat klynge

Terningen Nettverk - erfaringer fra nettverksbygging for innovasjonsarbeid i en offentlig - privat klynge Vinterkonferansen 26. februar 2015 Terningen Nettverk - erfaringer fra nettverksbygging for innovasjonsarbeid i en offentlig - privat klynge Marit Aralt Skaug og Peter de Souza Terningen Nettverk Varför

Detaljer

Teknisk justering av kvotekurven

Teknisk justering av kvotekurven Teknisk justering av kvotekurven Birgit Longva Seksjon for fornybar energi 12.02.2014 Innhold 1. Hvordan er kvotekurven bygd opp? 2. Tekniske justeringer - Norge Hva er en teknisk justering? 198 TWh mellom

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpukter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 Om rapporten 7

Detaljer

Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve

Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve Noen begreper NVE = Norges Vassdrags- og energidirektorat. Gir vindkraftkonsesjoner

Detaljer

Kjøp og salg av vindkraftprosjekter

Kjøp og salg av vindkraftprosjekter Kjøp og salg av vindkraftprosjekter Rettslige problemstillinger Olav Hasaas og Frode Støle 2 Kluge Advokatfirma Full-service advokatfirma med 110 advokater i Oslo, Bergen og Stavanger Bistår innenfor alle

Detaljer

NVEs vindkraftseminar, Sommarøy 15 juni 2005. Jonny Sørensen Adm.dir.

NVEs vindkraftseminar, Sommarøy 15 juni 2005. Jonny Sørensen Adm.dir. NVEs vindkraftseminar, Sommarøy 15 juni 2005 Jonny Sørensen Adm.dir. 1 HOVEDTEMA KORT HISTORIKK NMK SANDHAUGEN TESTFELT WINDEX EU-STREPS PROGRAM KVITFJELL VINDKRAFTVERK UTFORDRING FOR VINDKRAFTUTBYGGERE

Detaljer

Førstehands prosjektorientering for salg av kraftaksjer i MUSKENSENTER ENERGI AS

Førstehands prosjektorientering for salg av kraftaksjer i MUSKENSENTER ENERGI AS Dato; 2016-04-20 Prosjekt Nr. 1 Førstehands prosjektorientering for salg av kraftaksjer i MUSKENSENTER ENERGI AS Kapital for finansiering av prosjektutvikling - søknad om konsesjon - for L A P P L A N

Detaljer

Kraftforsyningen og utbyggingsplaner. Rune Flatby Direktør konsesjonsavdelingen

Kraftforsyningen og utbyggingsplaner. Rune Flatby Direktør konsesjonsavdelingen Kraftforsyningen og utbyggingsplaner Rune Flatby Direktør konsesjonsavdelingen Ny utbygging viktige drivere Lite nettinvesteringer siden 1990 Flere regioner med svak kraftbalanse Forventet økt uttak i

Detaljer

Eierskap til nettvirksomhet

Eierskap til nettvirksomhet Eierskap til nettvirksomhet Er det finansielt attraktivt? Ketil Grasto Røn, Hafslund ASA s.1 Endres i topp-/bunntekst Hvorfor eie nettvirksomhet? Kontroll og styring med viktig infrastruktur Arbeidsplasser

Detaljer

Kapitaldekningsregler for kredittinstitusjoner og holdingselskaper i finanskonsern

Kapitaldekningsregler for kredittinstitusjoner og holdingselskaper i finanskonsern Regelverket i Danmark og Sverige 1. Danmark Kapitaldekningsregler for kredittinstitusjoner og holdingselskaper i finanskonsern Kapitaldekningsreglene i Danmark innebærer at pengeinstitutter (banker) ved

Detaljer

Analyser av elsertifikatmarkdet

Analyser av elsertifikatmarkdet Analyser av elsertifikatmarkdet Status, utfordringer og veien videre CenSES årskonferanse 5. desember 214 Arne Lind 23.1.215 23.1.215 Oversikt Introduksjon Hvordan virker elsertifikatmarkedet? Status per

Detaljer

Elsertifikater og fornybardirektivet PF Norsk Energiforening 19. april 2012. Mari Hegg Gundersen Seksjon for fornybar energi

Elsertifikater og fornybardirektivet PF Norsk Energiforening 19. april 2012. Mari Hegg Gundersen Seksjon for fornybar energi Elsertifikater og fornybardirektivet PF Norsk Energiforening 19. april 2012 Mari Hegg Gundersen Seksjon for fornybar energi Innhold Veien til elsertifikatmarkedet Regelverket NVEs rolle Tilbud av sertifikater

Detaljer

VINDKRAFTSATSING I MIDT-NORGE. - Fokus på Fosen - Statkraft som operatør for «NewCo»

VINDKRAFTSATSING I MIDT-NORGE. - Fokus på Fosen - Statkraft som operatør for «NewCo» VINDKRAFTSATSING I MIDT-NORGE - Fokus på Fosen - Statkraft som operatør for «NewCo» Knut A. Mollestad, Statkraft WLN Windcluster Norway 15. mai 2014 Vindkraftsatsingen i Midt-Norge Krever omfattende nettutbygging

Detaljer

Teknisk Ukeblad TU.no

Teknisk Ukeblad TU.no Teknisk Ukeblad TU.no Norske vindparker produserer gjennomgående mindre enn oppgitt i konsesjonssøknaden. Her fra Høg-Jæren, hvor de faktisk får det til. Foto: Håkon Jacobsen Vindmøllene skuffer år etter

Detaljer

Utbyggernes roller, utfordringer og muligheter i en stor vindkraftutbygging LNVKs årsmøte 5. mai 2014

Utbyggernes roller, utfordringer og muligheter i en stor vindkraftutbygging LNVKs årsmøte 5. mai 2014 Utbyggernes roller, utfordringer og muligheter i en stor vindkraftutbygging LNVKs årsmøte 5. mai 2014 Knut A. Mollestad Hvorfor? Overordnet: Klima EUs Fornybardirektiv innlemmet i EØS-avtalen - Mål for

Detaljer

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA.

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA. NOTAT Advokatfirma DLA Piper Norway DA Torgallmenningen 3 B P.O.Box 1150 Sentrum N-5811 Bergen Tel: +47 5530 1000 Fax: +47 5530 1001 Web: www.dlapiper.com NO 982 216 060 MVA Til: NDLA v/ Øivind Høines

Detaljer

Sarepta Energi AS. Finansiering av vindkraftutbygging. Trondheim 19. mars 2014 Trond Mellingsæter, CEO

Sarepta Energi AS. Finansiering av vindkraftutbygging. Trondheim 19. mars 2014 Trond Mellingsæter, CEO Sarepta Energi AS Finansiering av vindkraftutbygging Trondheim 19. mars 2014 Trond Mellingsæter, CEO Agenda Finansieringsmarkedet for vindkraft Hvilke typer investorer er aktuelle Hva vektlegger investorer

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

FÄLTBOK. Roll: Fotograf Patientresa: Ove 87 år. Text & grafisk form: Haris Kadic / Koya studio, Olga Sabirova Höjerström / Landstinget i Värmland

FÄLTBOK. Roll: Fotograf Patientresa: Ove 87 år. Text & grafisk form: Haris Kadic / Koya studio, Olga Sabirova Höjerström / Landstinget i Värmland FÄLTBOK Roll: Fotograf Patientresa: Ove 87 år Text & grafisk form: Haris Kadic / Koya studio, Olga Sabirova Höjerström / Landstinget i Värmland PERSONAS: Ove 87 år Namn Ove Ålder 87 år Sjukdomshistorik

Detaljer

Hva kan vi få til med alternativ finansiering? Transport og logistikk 2013

Hva kan vi få til med alternativ finansiering? Transport og logistikk 2013 Hva kan vi få til med alternativ finansiering? Transport og logistikk 2013 Det offentlige har penger http://www.oljefondet.no/#/forside 2 Prisen for å låne penger Långivers innlånskostnader Risikopåslag

Detaljer

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender?

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Norges rolle i en klimavennlig energiframtid 22. september 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

Sertifikatkraft og skatt - oppdatering

Sertifikatkraft og skatt - oppdatering Sertifikatkraft og skatt - oppdatering På oppdrag fra Energi Norge mai 2014 THEMA Rapport 2014-26 - Sammendrag SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER I denne rapporten analyserer vi hvordan fordelingen av sertifikatkraft

Detaljer

Siri Merethe Fagerheim. Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat

Siri Merethe Fagerheim. Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Nytt fra NVE Status og utfordringer i konsesjonsbehandlingen Siri Merethe Fagerheim Norges vassdrags- og energidirektorat Status konsesjonsbehandling 2013 Totalt 3,5 TWh ny produksjon ble behandlet 12

Detaljer

Windcluster Norway 7. mai 2015

Windcluster Norway 7. mai 2015 Windcluster Norway 7. mai 2015 Ragnhild Remmen Energi i Multiconsult; et kraftsenter i vekst «I Multiconsult ser vi hele bildet når vi arbeider med fornybar energi; både produksjon, distribusjon og forbruk»

Detaljer

Konflikter om fornybar energi: Hva kan vi lære av Danmark og Sverige

Konflikter om fornybar energi: Hva kan vi lære av Danmark og Sverige Konflikter om fornybar energi: Hva kan vi lære av Danmark og Sverige Audun Ruud, Dr. polit og siv-øk. Forskningsleder for Sintef Energiforskning sitt nyopprettede faglag om Politikk og Styring, lokalisert

Detaljer

Konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med andre nordiske land

Konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med andre nordiske land A DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT Statnett SF Postboks 5192 Majorstuen 0302 OSLO Deres ref Konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med andre nordiske land Det vises til Olje- og energidepartementets

Detaljer

DISKUSJONSNOTAT- ORGANISERING AV ADVOKATVIRKSOMHET

DISKUSJONSNOTAT- ORGANISERING AV ADVOKATVIRKSOMHET DISKUSJONSNOTAT- ORGANISERING AV ADVOKATVIRKSOMHET Fra mandatet (punkt 5): Utvalget skal gjennomgå reglene for organisering av advokatvirksomhet. Det skal vurderes hvilke foretaksformer som kan benyttes,

Detaljer

Muligheter ved OPS-gjennomføring Avfallskonferansen Lillehammer

Muligheter ved OPS-gjennomføring Avfallskonferansen Lillehammer Muligheter ved OPS-gjennomføring Avfallskonferansen Lillehammer 10. juni 2010 Transactions PwC har tung erfaring med anskaffelser av offentlig infrastruktur og rår over et bredt spekter av relevant kompetanse

Detaljer

SELSKAPS- OBLIGASJONER

SELSKAPS- OBLIGASJONER SELSKAPS- OBLIGASJONER HVA ER EN SELSKAPS- OBLIGASJON? EN SELSKAPSOBLIGASJON ER GJELD utstedt av et selskap og solgt til investorer i et forsøk på å reise kapital. Ved å utstede en selskapsobligasjon,

Detaljer

Energi- og klimastrategi for Norge EBLs vinterkonferanse i Amsterdam 4.-6. mars 2009

Energi- og klimastrategi for Norge EBLs vinterkonferanse i Amsterdam 4.-6. mars 2009 Energi- og klimastrategi for Norge EBLs vinterkonferanse i Amsterdam 4.-6. mars 2009 Statssekretær Robin Kåss, Olje- og energidepartementet Tema i dag Norges arbeid med fornybardirektivet Miljøvennlig

Detaljer

Jusfrokost: Aksjonæravtaler

Jusfrokost: Aksjonæravtaler Jusfrokost: Aksjonæravtaler Tore Holtan John Aksel Stav 2013 www.svw.no Simonsen Vogt Wiig Et av Norges største og fremste advokatfirma med 180 advokater. Det eneste advokatfirmaet i Norge som er reelt

Detaljer

Om samfunnsansvar og Lyse

Om samfunnsansvar og Lyse Om samfunnsansvar og Lyse Ivar Rusdal Styreleder, Lyse Energi AS Eierseminar i Agder Energi AS Hovden 27.10.09 Meny: 1. Hva er «samfunnsansvar»? 2. Formelle rammer: Nødvendige men ikke tilstrekkelige 3.

Detaljer

Tilstrekkelig beslutningsgrunnlag i vassdragssaker. Rune Flatby

Tilstrekkelig beslutningsgrunnlag i vassdragssaker. Rune Flatby Tilstrekkelig beslutningsgrunnlag i vassdragssaker Rune Flatby Disposisjon Litt om konsesjonsbehandling Viktige hensyn i konsesjonsbehandlingen Status konsesjonssaker fornybar energi Beslutningsgrunnlag

Detaljer

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER Kursen per ordinære

Detaljer

Nord Norge vilje til vekst? - Produksjon, nett og kompetansemuligheter

Nord Norge vilje til vekst? - Produksjon, nett og kompetansemuligheter Nord Norge vilje til vekst? - Produksjon, nett og kompetansemuligheter Energi Norge, Bodø 27.9.2012 Kristian A. Johansen Vilje til vekst? Ja Nordkraft har vokst kraftig siden midten av 90-årene Har ambisjoner

Detaljer

PF Norsk Energiforening Foredrag møte 10/10 2012. Med nett og ny produksjon skal landet bygges. rsk Energiforening F d t 10/10 2012

PF Norsk Energiforening Foredrag møte 10/10 2012. Med nett og ny produksjon skal landet bygges. rsk Energiforening F d t 10/10 2012 rsk Energiforening F d t 10/10 2012 PF Norsk Energiforening Foredrag møte 10/10 2012 Med nett og ny produksjon skal landet bygges Torodd Jensen, NVE tje@nve.no Innhold Bakgrunn Status i konsesjonsbehandlingen

Detaljer

Sarepta Energi AS. Vi vil - vi kan...om energimyndighetene vil... Rica Nidelven 04.06.2012

Sarepta Energi AS. Vi vil - vi kan...om energimyndighetene vil... Rica Nidelven 04.06.2012 Sarepta Energi AS Vi vil - vi kan...om energimyndighetene vil... Rica Nidelven 04.06.2012 Sarepta Energi AS Sarepta Energi AS eies 50/50 av NTE og TrønderEnergi Selskapet er stiftet i 2004 av Hydro og

Detaljer

Utbyggers roller, utfordringer og muligheter. Michael Momyr, stakeholder manager LNVK s landskonferanse 6. mai 2014

Utbyggers roller, utfordringer og muligheter. Michael Momyr, stakeholder manager LNVK s landskonferanse 6. mai 2014 Utbyggers roller, utfordringer og muligheter Michael Momyr, stakeholder manager LNVK s landskonferanse 6. mai 2014 Agenda Bakgrunn Trenger vi mer fornybar energi? Sareptas vindprosjekter Leverandører og

Detaljer

Velkommen til PTK 2012. Administrerende direktør Oluf Ulseth

Velkommen til PTK 2012. Administrerende direktør Oluf Ulseth Velkommen til PTK 2012 Administrerende direktør Oluf Ulseth Investeringer i fornybar energi gir grønn vekst Bransjen skal investere - behovet for effektive konsesjonsprosesser og raskere nettutvikling

Detaljer

EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft. Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10

EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft. Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10 EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10 Historikk - elsertifikater 2003 Sverige starter sitt elsertifikatsystem Vinter 2005 forslag om felles

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALER REKKEFØLGEBESTEMMELSER MED FINANSIERINGSPLIKT

UTBYGGINGSAVTALER REKKEFØLGEBESTEMMELSER MED FINANSIERINGSPLIKT UTBYGGINGSAVTALER REKKEFØLGEBESTEMMELSER MED FINANSIERINGSPLIKT Hvem er Advokatfirmaet Hammervoll Pind? - Advokatfirmaet Hammervoll & CO DA, Oslo - Torkildsen & Co, Bergen - Advokatpartner, Bergen - DLA

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2011. Laggabraxxarna. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Härnösand 2011. Laggabraxxarna. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Härnösand 2011 Presentasjon av laget Laggabraxxarna Vi kommer fra Timrå Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Laggarbergs skola

Detaljer

Økt bruk av biobrensel i fjernvarme

Økt bruk av biobrensel i fjernvarme Økt bruk av biobrensel i fjernvarme Nordisk Fjernvarmesymposium 12. 15. juni 2004 Ålesund Torbjørn Mehli Bio Varme AS 1 Store muligheter med bioenergi i fjernvarme Store skogressurser (omkring 30 %) etablert

Detaljer

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011 Sigmund Kroslid, styreleder Historikk 2 Agder Energis virksomhet Øvrige konsernfunksjoner: Risiko og kontroll Internrevisjon Konsernsjef Økonomi

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Klassifisering og finansiering av OPS-avtaler for bygg

Klassifisering og finansiering av OPS-avtaler for bygg Klassifisering og finansiering av OPS-avtaler for bygg Holmsbu, 4. september 2014 Advokat Kjell-Andre Honerud Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS En leieavtale er ikke nødvendigvis en leieavtale. Agenda

Detaljer

Dokument 3:16 (2007-2008)

Dokument 3:16 (2007-2008) Riksrevisjonens undersøkelse av nordisk samarbeid om reparasjonsberedskap for kraftsystemet parallellrevisjon mellom norsk, dansk og finsk riksrevisjon Dokument 3:16 (2007-2008) Parallellrevisjon rettet

Detaljer

OPS SOM FREMTIDIG KONTRAKTSMODELL. Kjell-André Honerud, advokat Granfoss konferansesenter, 14. mai 2003

OPS SOM FREMTIDIG KONTRAKTSMODELL. Kjell-André Honerud, advokat Granfoss konferansesenter, 14. mai 2003 OPS SOM FREMTIDIG KONTRAKTSMODELL Kjell-André Honerud, advokat Granfoss konferansesenter, 14. mai 2003 FREMSTILLING Temaet Definisjoner Utfordringer Kontraktstruktur og kontraktsmodeller Rammeverket EØS

Detaljer

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan NOTAT Oslo, 14. oktober 2014 Ansvarlig advokat: Terje Bjørndahl Til: Fra: Leangentravets Eiendom AS VEDR EKSPROPRIASJON AV TOMTER FOR TRAVBANE PÅ ORKDAL 1. Innledning Vi er blitt bedt om å foreta en vurdering

Detaljer

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy.

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm.

Detaljer

Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge

Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge 1 Hva vil Energi Norge? Rammevilkårene må bidra til at klimavisjonen og klimamålene nås At vi forløser verdiskapningspotensialet

Detaljer

Hva er kontrollstasjon? Anton Eliston 18. Mars 2014

Hva er kontrollstasjon? Anton Eliston 18. Mars 2014 Hva er kontrollstasjon? Anton Eliston 18. Mars 2014 Hva er kontrollstasjon? Hva er kontrollstasjon? Kontrollstasjon en prosess Februar 2013 Oppdrag mottatt Oppdrag i begge land Teknisk justering av kvotekurven

Detaljer

Månadens hane Santo. Gunn Hedvig H.Rønning Spikdalsvegen 247 2387 Brumunddal Norway

Månadens hane Santo. Gunn Hedvig H.Rønning Spikdalsvegen 247 2387 Brumunddal Norway Månadens hane Santo Født 14.04.06 Mor Leika Far Fridamors A-Balder Helse HD A Prcd-pra bärare Slektskapsverdi 72. Inga avkommor. Meriter CERT Eier Gunn Hedvig H.Rønning Spikdalsvegen 247 2387 Brumunddal

Detaljer

2013-03-11. Insamling och analys av kvantitativa data"

2013-03-11. Insamling och analys av kvantitativa data Insamling och analys av kvantitativa data" - Innehållsanalyser och enkäter. Exempel från forskningen. " " " "Anders Olof Larsson" " "a.o.larsson@media.uio.no" " "andersoloflarsson.se" 1 Disposition" Analysenheter,

Detaljer

inntar kirken Konfirmantene Bli med alle sammen på gudstjenesten lørdag kl.16 kl 20 Korøvelse kl 20 Innebandy MANDAG 11. FEBRUAR:

inntar kirken Konfirmantene Bli med alle sammen på gudstjenesten lørdag kl.16 kl 20 Korøvelse kl 20 Innebandy MANDAG 11. FEBRUAR: facebook.com/sjomannskirken.dubai www.sjomannskirken.no/dubai www.svenskakyrkan.se/dubai Tlf.: 04-33 700 62 Mob.: 050 6535631 (norsk prest) Mob.: 050-55 068 19 (svensk prest) e-post: dubai@sjomannskirken.no

Detaljer

Overdragelse av virksomhet

Overdragelse av virksomhet Overdragelse av virksomhet Juridiske forberedelser Ved Roger Sporsheim og Erik Wold Presentasjon Wold & Co Advokatkontor i Molde med røtter tilbake til 1938 Fire erfarne advokater med variert bakgrunn

Detaljer

Elmåledagene 27. og 28. oktober 2009. Elmåling Hva har skjedd siden sist? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Kristin H.

Elmåledagene 27. og 28. oktober 2009. Elmåling Hva har skjedd siden sist? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Kristin H. Elmåledagene 27. og 28. oktober 2009 Elmåling Hva har skjedd siden sist? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Kristin H. Lind Agenda Hva har skjedd siden sist? Nye forskrifter i Sverige

Detaljer

Investering i fornybar energi Biokraft Biobrensel EU

Investering i fornybar energi Biokraft Biobrensel EU Investering i fornybar energi Biokraft Biobrensel EU Byggeklart biokraftverk og produksjonsanlegg for biobrensel incentivert av Kroatia og EU Q&A knyttet til potensielle utfordringer med beskrivelse av

Detaljer

Forum for Natur og Friluftsliv - Sør-Trøndelag Sandgata 30, 7012 Trondheim Tlf.: 91369378 E-post: sor-trondelag@fnf-nett.no

Forum for Natur og Friluftsliv - Sør-Trøndelag Sandgata 30, 7012 Trondheim Tlf.: 91369378 E-post: sor-trondelag@fnf-nett.no Forum for Natur og Friluftsliv - Sør-Trøndelag Sandgata 30, 7012 Trondheim Tlf.: 91369378 E-post: sor-trondelag@fnf-nett.no Klage på konsesjon til Frøya vindkraftanlegg, Svarthammeren vindkraftanlegg,

Detaljer

Finnmark mulighetenes fylke? John Masvik John Masvik Masvik Consulting AS

Finnmark mulighetenes fylke? John Masvik John Masvik Masvik Consulting AS Finnmark mulighetenes fylke? John Masvik John Masvik Masvik Consulting AS Agenda Finnmark Status vind prosjekter i Finnmark Hva skjedde med Falesrassa? Hva skjer videre? Viktige forhold i Finnmark Alle

Detaljer

Arbeidsgruppas forslag til norsk-svensk reinbeitekonvensjon av juni 2013.

Arbeidsgruppas forslag til norsk-svensk reinbeitekonvensjon av juni 2013. Arbeidsgruppas forslag til norsk-svensk reinbeitekonvensjon av juni 2013. Svensk versjon Den svenska och den norska regeringen, som i ljuset av att samerna är ett urfolk som under utövandet av sin renskötsel

Detaljer

De nye OPS-kontraktsmalene - markedsoppdatering

De nye OPS-kontraktsmalene - markedsoppdatering De nye OPS-kontraktsmalene - markedsoppdatering Anne Sofie Bjørkholt og Ole Andreas Dimmen Estate-konferanse 11. september 2014 Hvorfor nye kontraktsmaler? - Kontraktene i OPS-prosjektene hadde utviklet

Detaljer