Risikohåndtering i vindkraftprosjekter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risikohåndtering i vindkraftprosjekter"

Transkript

1 Risikohåndtering i vindkraftprosjekter NVE s Lindesnesseminar Smøla, 7. juni 2006 Hans Jacob Bull-Berg Nordea Eksport- and prosjektfinansiering Middelthunsgt. 17 Majorstuen, Oslo Tlf eller

2 ! " # $ % & ' $ ( ) 2

3 Sweden Finland Denmark Norway Note: Acquisitions in Poland and the Baltic countries are excluded as well as divestments 3

4 * +,,-./ $ ' 4%45 1))67, %7, :; 445 1))"47( < =..7>3 444 >31 7( (7(-.? >31 " < 87-7>3,,, >31,76 7,-.. ;7>3,, >31 (7,,7,-. 3 3A B ),, 1)) 67, (7%-. < ;;.7 A',, &)55, ",7,-. :878',, 1))%7,,7,-. <. 7,, 8>: %7, %7, ,, 8>: %7, 57"-. :.7,," >31 %7, %7,-. <.##7,,% >31 % <,. 73A,,( >31 %7, 3 ; 4 3' 3$ $

5 Globalt er det 56,000 MW installert vindkraft, hvorav 8,000 MW ble etablert i 2005 Norge har en målsetting om å nå MW (3 TWh) innen år 2010 Norge har imidlertid en ressurssituasjon som er unik; ressursbasen er langt større enn dagens definerte fremtidige prosjekter (under utbygging + til konsesjons-behandling) på 15 TWh (5.000 MW) Antar vi at 2/3 av dette volumet bygges ut over de neste 5-10 år, kan vi anslå kapitalbehovet for 10 TWh til mrd. kroner, hvorav mrd. bør kunne lånefinansieres - under rette forhold 5

6 ! Egenkapital Gjeld Nøkkelferdig EPC kontrakt Offentlige aktører Konsesjon, tillatelser, etc. Kjøper Salgsavtale(r) (PPA) Operatør 6 Drifts- og vedlikeholdsavtale

7 #.. fordi restrisikoen påvirker risikoprofilen til prosjektselskapet og således belåningsgrad ( gearing ), løpetid og prising. Hovedrisikiene som finansinstitusjonene er opptatt av: A. Kredittrisikoen på investorer og motparter B. Vindressursrisikoen C. Teknisk risiko (før- og etter Ferdigstillelse) D. Markedsrisikoen E. Finansiell risiko F. Politisk og juridisk risiko 7

8 ) Investorrisiko kredittrating på hovedinvestor(ene) må være Investment Grade -ekvivalent sterk industriell investor med sektorerfaring bør være blant investorene løsning: dialog med vindkraftutviklere om hva bankene krever (er prosjektet finansérbart, øker verdien av det for utvikler...) Vindmølle (WTG) leverandørrisiko kredittrating på mølleleverandør må være Investment Grade -ekvivalent løsning: hvis risikoen anses for høy for låntaker, vil banken forutsette at prosjektets investorer garanterer Kraftkjøperrisiko kredittrating på avtaker av kraften og/eller grønne sertifikater må være Investment Grade -ekvivalent 8 løsning: hvis risikoen anses for høy for låntaker, vil banken forutsette at prosjektets investorer garanterer

9 <* en grunnleggende risiko som ligger hos prosjektselskapet. Denne, som er en nøkkel til kontantstrømmen, stilles det strenge krav til analysen av: 9 vindmålinger on-site over minimum 2 vintre og én sommer, korrelasjon med målepunkter som har lange tidsserier av data må etableres, investor lager vindstudie som beregner den estimerte vindenergien, Arrangørbanken vil be en uavhengig ekspert gjøre en kritisk gjennomgang av vindstudien og normalt justere vindenergiberegningene NVE kan hjelpe sektoren til å bli bedre ved å muliggjøre at vindstudier i ettertid testes mot det som virkelig skjedde. Vindstudiene konkluderer med en estimert Annual Energy Production (AEP) Base Case AEP må være en langsiktig kalkyle på et P75 konfidensnivå, hvilket betyr at i 75% av tilfellene vil produksjonen ligger høyere - og innfrielse av lånet bør også være mulig på et P90 konfidensnivå (sensitivitetskalkyle).

10 9? /$ 0 før Ferdigstillelse 10 vil vindmøllene og relatert utstyr (veier, telekom, nettilknytning) stå klart på tid og på budsjett? vil mølleparken oppnå lovet power curve (effekt v/ulike vindhastigheter)? løsning: leverandørgarantier, muligens kombinert med investorgarantier for sikre Ferdigstillelse og oppnåelse av lovet effekt. etter Ferdigstillelse vil møllene fungere tilfredsstillende og oppnå forventet produksjon? løsning: leverandør må utstede garantier på utstyret, gi minstetilgj. hetsgarantier og en langsiktig O&M-avtale som må underskrives med en leverandør/et tilfredsstillende driftsselskap - driftsrisikoen blir således lukket. hoveddelen av teknisk risiko legges på leverandør og driftsoperatør - NVE s ferske analyse av driftserfaringene i norsk vindkraft viser at bankene bør være aktsomme på dette punkt.

11 1 Kraftprisen Nord Pool har de siste 10 år internasjonalt vært en av de mest volatile råvaremarkeder, investorene er ofte interessert i få en direkte oppside i prosjektet, løsning: en langsiktig Power Purchase Agreement (PPA) eller kraftkjøpsavtale med investor(ene) med to til tre års lengre løpetid enn finansieringen. Grønn sertifikatpris eller CO 2 -kvoter Prisutviklingen i disse markeder er preget av så stor usikkerhet at denne risikoen ikke bør legges på prosjektet, løsning: langsiktig kjøpsavtale undertegnet av akseptabel 3. part. Samspillrisken mellom produksjon og pris overføres til kjøper 11

12 8 Produksjonsnivå og usikkerhet er nøkkelen til den gjenværende kontantstrømrisikoen, som bestemmer belåning, løpetid og krav til gjeldsbetjeningsgrad: Løpetid prosjektets livsløp; løpetiden på hovedavtalene må være to til tre år lenger enn finansieringen; markedet aksepterer i dag omlag 12 år + i løpetid gjeldsbetjeningsgrads (DSCR)- vurderinger, prosjektets livsløp omlag 20 år, de først årene etter Ferdigstillelse: långivers hovedrisiko er vinden, de senere år i prosjektets liv: tilleggsrisiki er driftskostnadene samt behovet for reinvesteringer (selv proven technology -møller inneholder i dag en viss teknologisk innovasjon som representerer en risiko), gjeldsbetjeningsgrads (DSCR)- krav må reflektere risikiene knyttet til vindressursen og andre kontanstrømrisiki. Reservekonti (gjeldsbetjening, driftsreserve) må fylles før dividende utbetales, 12 lukker teknisk residualrisk, som øker med tiden.

13 Politiske rammebetingelser som påvirker prosjektet stabiliteten på konsesjonsregimet, miljøreguleringer, skattesystemet, etc. løsning: due diligence på lover og forskrifter, vurdering av den politiske risiko knyttet til betydelige endringer i noen av disse parametre. Hvis betydelig risiko: risikoen må overføres til investor gjennom en garanti. Juridisk risiko er alle prosjektavtaler juridisk bindende og tar de hensyn til alle relevante sider ved norsk lov? løsning: juridisk due diligence. Hvis betydelig risiko: risikoen må overføres til investor gjennom en garanti. 13

14 & ' $ Vindkraft er kun bedriftsøkonomisk lønnsom med subsidierte priser. Prosjektene er kapitalintensive og sårbare overfor økte kostnader. Det offentlige må skape insentivsystemer som sørger for at de site er med de beste vindressurser bygges ut først, Når konsesjon er gitt, må ikke nye pålegg kunne gis i ettertid som endrer forventet kontantstrøm fra prosjektet, Krav om hjemfall på vindkraftprosjekter er fremkommet i den offentlige debatt. Da konsesjonslengden i dag er begrenset til 25 år, har man i praksis dette. Denne lengden ser vi som et minimum; ellers gis gale insentiver mht. driftsvedlikehold av utstyret, Krav om avsetninger til fjerning av utstyret bør ikke belaste kontantstrømmen de første år av prosjektet; slike avsetninger bør gjøres i år 15 til 20 av prosjekt-levetiden. 14

15 ) Et felles løft mellom banker og investorer for å finansiere mrd. kroners vindkraftinvesteringer de neste 5-10 år krever: langsiktige og forutsigbare rammebetingelser som sikrer lønnsomheten i vindkraftprosjekter; finansieringen av en eventuell innmatningstariff bør f.eks. ikke være budsjettavhengig, men finansieres utenom statsbudsjettet, f.eks. ved øremerket avgift innkrevet med nettariffen - for å bedre forutsigbarheten, måtehold påkrevet fra det offentliges side mhp. kostnadskrevende pålegg. Norge er i konkurranse med andre land om kapital og kompetanse innen vindkraft. De siste årenes utsettelser av etablering av tilfredsstillende rammebetingelser vitner om dette: norske selskaper går inn i Storbritannia, Sverige og de baltiske land for å investere i vindkraft, 15 utenlandske selskaper har vist tilbakeholdenhet med å gå inn i vindkraftprosjekter i Norge.

16 Nordeas vindfinansieringsteam %!!!!"#$ & ###$'"" ()*+,- '##.".. /0, & '1 #1. 1 2) 34)3 /0, "."51!. & "'$1'5!#"" 16

N O T A T. Tiltak rettet mot skips- og offshoreverft og mot leverandørindustrien

N O T A T. Tiltak rettet mot skips- og offshoreverft og mot leverandørindustrien N O T A T DATO: 04.11.2009 TIL: FRA: SAK: NHD Eksportfinans Tiltak rettet mot skips- og offshoreverft og mot leverandørindustrien Sammendrag og hovedkonklusjoner Låneordningen gjennom Eksportfinans ( 108-ordningen

Detaljer

Rapport 2005-029. Rentebinding på boliglån i Norge

Rapport 2005-029. Rentebinding på boliglån i Norge Rapport 2005-029 Rentebinding på boliglån i Norge ECON-rapport nr. 2005-029, Prosjekt nr. 44450 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-771-1 AUG/tma, ODN, 25. mai 2005 Offentlig Rentebinding på boliglån i Norge

Detaljer

RAPPORT. Offentlig-privat samarbeid om finansiering av Ringeriksbanen Muligheter og begrensninger 2015/04. Ingeborg Rasmussen og Haakon Vennemo

RAPPORT. Offentlig-privat samarbeid om finansiering av Ringeriksbanen Muligheter og begrensninger 2015/04. Ingeborg Rasmussen og Haakon Vennemo RAPPORT 2015/04 Offentlig-privat samarbeid om finansiering av Ringeriksbanen Muligheter og begrensninger Ingeborg Rasmussen og Haakon Vennemo Jernbaneverkets dokumentnummer: UTF-00-A-20121 Dokumentdetaljer

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Etablering av vindkraft i Norge

Etablering av vindkraft i Norge Etablering av vindkraft i Norge 1 Innhold Administrerende direktør har ordet 03 Utvikling krever investeringer 04 Uten Enova - ingen vindkraft i Europas beste «vindland» 06 Utvikling av vindkraftteknologi

Detaljer

Dialogforum 29. april 2015. Gode forsamling!

Dialogforum 29. april 2015. Gode forsamling! Dialogforum 29. april 2015 Gode forsamling! Både NTEs omgivelser og energibransjen er i sterk endring. Da må også vi endre oss. De siste årene har da også stått i endringens tegn for NTE. Skal vi fortsette

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

Utviklingstrekk i kredittmarkedet nye utlånstyper og omfanget av fastrentelån i Norge

Utviklingstrekk i kredittmarkedet nye utlånstyper og omfanget av fastrentelån i Norge Utviklingstrekk i kredittmarkedet nye utlånstyper og omfanget av fastrentelån i Norge Gunnar Almklov, seniorrådgiver, og Espen Tørum, rådgiver i Statistikkavdelingen, og Marita Skjæveland, konsulent i

Detaljer

Vurdering av regelverket for obligasjoner med fortrinnsrett

Vurdering av regelverket for obligasjoner med fortrinnsrett Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 800 Dep 0030 OSLO 03.10.2012 SAKSBEHANDLER: Bruun-Kallum/Holberg VÅR REFERANSE: 12/7397 DERES REFERANSE: DIR.TLF: 22 93 99 35/22 93 99 26 ARKIVKODE:

Detaljer

Offentlig-privat samarbeid (OPS)

Offentlig-privat samarbeid (OPS) Offentlig-privat samarbeid (OPS) SYSTEMATISK Alternativt verktøy HELSE-, for å MILJØ- løse viktige OG SIKKERHETSARBEID samfunnsoppgaver (revidert 2014) 2 Forord Offentlig privat samarbeid OPS Samfunnet

Detaljer

Pilar III - Risiko og kapital 2013. Eika Boligkreditt AS

Pilar III - Risiko og kapital 2013. Eika Boligkreditt AS Pilar III - Risiko og kapital 2013 Eika Boligkreditt AS 1 INNLEDNING Formålet med dette dokumentet er å gi markedet informasjon om risikostyring og kapital i Eika Boligkreditt AS. Dokumentet skal oppfylle

Detaljer

Foretaksobligasjoner i Norge

Foretaksobligasjoner i Norge Foretaksobligasjoner i Norge En lang rekke selskaper benytter seg av obligasjonsmarkedet som finansieringskilde. Artikkelen gir en oversikt over forskjellige juridiske problemstillinger som kan oppstå

Detaljer

Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked for grønne sertifikater

Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked for grønne sertifikater Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked Hovedutfordringer for å realisere et balansert felles sertifikatmarked Utarbeidet for Energi Norge Januar 2010 Xrgia AS (2010) Rådmann Halmrasts

Detaljer

Det norske obligasjonsmarkedet

Det norske obligasjonsmarkedet Det norske obligasjonsmarkedet - en studie av markedsstrukturen og lånebetingelsene av: Erland Blokkum og Kristian Rimul Børseth DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE

Detaljer

Du gjør avtaler. Vi garanterer.

Du gjør avtaler. Vi garanterer. 1 Du gjør avtaler. Vi garanterer. Vi er Nordic Guarantee. Når du inngår avtaler, krever kunder eller leverandører ofte en eller annen form for garanti. Hvilken type garanti avhenger av hva slags tjeneste

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Informasjon om risiko 1 Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Generelt om risiko Finansielle instrumenter gir normalt avkastning i form av utbytte (aksjer og fondsandeler)

Detaljer

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Innhold 1. ØK FORSPRANGET DITT MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 2. FORDELER MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 3. FULL KONTROLL OVER DIN PORTEFØLJE... 3 4. BELÅNINGSGRADER...

Detaljer

Styringen av risikoen i Petroleumsfondet

Styringen av risikoen i Petroleumsfondet Page 1 of 5 Styringen av risikoen i Petroleumsfondet Risikoen i forvaltningen av Statens petroleumsfond er i første rekke bestemt av den sammensetning fondets portefølje har. Porteføljesammensetningen

Detaljer

RAPPORT. Verdsetting av norsk vannkraft i et klima- og miljøperspektiv 2014/20. Ingeborg Rasmussen og Henning Wahlquist

RAPPORT. Verdsetting av norsk vannkraft i et klima- og miljøperspektiv 2014/20. Ingeborg Rasmussen og Henning Wahlquist RAPPORT 2014/20 Verdsetting av norsk vannkraft i et klima- og miljøperspektiv Ingeborg Rasmussen og Henning Wahlquist Utarbeidet på oppdrag fra Energi Norge Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer

Detaljer

Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt HØRINGSDOKUMENT

Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i kontrollforskriften NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt 1 2012 HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering,

Detaljer

Konsekvensvurdering av forskrift om regler for fastsettelse av avfallsgebyr

Konsekvensvurdering av forskrift om regler for fastsettelse av avfallsgebyr Konsekvensvurdering av forskrift om regler for fastsettelse av avfallsgebyr Hovedbudskap Miljømyndighetene i Norge ser behov for styrking av det norske selvkostregelverket for å forhindre kryssubsidiering

Detaljer

Pilar 3 Risiko og Kapital. Terra BoligKreditt AS 1. kvartal 2012

Pilar 3 Risiko og Kapital. Terra BoligKreditt AS 1. kvartal 2012 Pilar 3 Risiko og Kapital Terra BoligKreditt AS 1. kvartal 2012 Innholdsfortegnelse 1 Eierstruktur og Corporate Governance... 3 2 Selskapsstruktur og virksomhet... 3 3 Basel II - Kapitaldekningsregler...

Detaljer

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport?

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? RAPPORT TIL GIEK Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2014 Av Sveinung Fjose, Magnus Guldbrandsen, Gjermund Grimsby og Christian Mellbye Innhold 1. Innledning

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

BASALERAPPORTEN TEMA: AVKASTNINGSKRAV

BASALERAPPORTEN TEMA: AVKASTNINGSKRAV BASALERAPPORTEN 1. HALVÅR 2013 TEMA: AVKASTNINGSKRAV LEDER Hilmar Auran Adm. direktør Basale AS Basale er et tverrfaglig kompetansehus med hovedfokus på å levere forvaltnings- og rådgivningstjenester av

Detaljer

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utfordringene står i kø Statnett har lenge advart om at Norge er i ferd med å få en stadig mer anstrengt kraftsituasjon. Norge har i dag et kraftunderskudd

Detaljer