Ressursar og handlefridom i Kommune-Noreg. Kommunalbanken i sosiale medier. Nyhetsbrev fra Kommunalbanken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ressursar og handlefridom i Kommune-Noreg. Kommunalbanken i sosiale medier. Nyhetsbrev fra Kommunalbanken"

Transkript

1 Nyhetsbrev fra Kommunalbanken Ressursar og handlefridom i Kommune-Noreg Regjeringa har lagt fram to viktige dokument for Stortinget i vårsesjonen: Fyrst prinsippmeldinga om forholdet mellom staten og kommunane. Deretter kommuneproposisjonen for Begge dokument er viktige for Kommune-Noreg. Av Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp) Skal kommunane kunne løyse oppgåvene og møte forventningane frå innbyggjarane, treng dei både ressursar og handlefridom. Eg blei glad da Stortinget 31. mai debatterte stat-kommune meldinga. Debatten spegla ei grunnleggjande tru på lokaldemokratiet. Det lover godt for framtida i eitt år der me feirar at det er 175 år sidan me fekk formannskapslovene. Breitt ansvar Kommunane er samfunnsinstitusjonar med ansvar for tenester og lokal samfunnsutvikling. Det gjer kommunane vel skikka til å sjå utfordringar og finne gode løysingar. Kommunane har historisk sett vore innovative og evna å utvikle tenester lokalt. Meldinga slår fast prinsippet om økonomisk og juridisk rammestyring av kommunane. Det er fornuftig og effektivt å bruke kommunane til å levere velferdstenester. Pengane til fellesskapet blir brukte mest effektivt om den einskilde kommune kan prioritere kva som er viktigast i deira lokalsamfunn. Skreddarsaum er meir effektivt og brukarvenleg enn eit sentralstyrt og stivbeint system. Les mer side 2 Kommunalbanken i sosiale medier - Kommunalbanken kommer til å innta en mer aktiv rolle i sosiale medier fremover, forteller kommunikasjonsdirektør i Kommunalbanken Tor Ole Steinsland. I første omgang vil vi ruste opp vår egen Linkedin-profil, samtidig som vi oppretter profiler på Facebook og Twitter. - Søk oss gjerne opp på de plattformene du selv er på, sier Steinsland. Vi ønsker å bruke sosiale medier både til å presentere mange av de flotte prosjektene Kommunalbanken finansierer landet rundt, men også for å informere om oss selv, og ikke minst, delta i fora der kommunale spørsmål diskuteres. Sosiale medier handler om dialog. Vi er derfor svært takknemlige for alle innspill og bidrag.

2 Godt bankhåndverk! Slik prosedyren er i dag, utbetaler Kommunalbanken lånebeløpet når formalitetene er på plass og et politisk vedtak er fattet. Vårt mandat er som kjent å være kilde til en stabil og rimelig finansiering for kommunesektoren. Men skal Kommunalbanken i fremtiden finansiere alle prosjekter en kommune setter i gang? Vi skal la spørsmålet foreløpig ligge ubesvart. Mye kan imidlertid tale for at banken i tiden fremover kan komme til å måtte prioritere finansiering av visse samfunnsnyttige oppgaver på bekostning av andre prosjekter. En forutsetning er at prosjektet gir en samfunnmessig merverdi tilbake til innbyggerne. Kommunalbanken opplever i dag god etterspørsel etter lån og en prioritering vil derfor melde seg for å holde banken innenfor kapitalkravene, satt av myndighetene. Eventuelle endringer av vårt mandat det er politikerne og vår eier som avgjør. Om det vil skje vites ikke. Det vi likevel ønsker å påvirke er kommunenes holdninger til langsiktig finansiering. Vi har påpekt flere ganger at kommunene tenker for kortsiktig. En mulig årsak til kortsiktig finansiering er trolig den rentegevinsten kommunene oppnår umiddelbart, men usikkerheten øker med hensyn til refinansieringsmuligheter og forutsigbare finanskostnader. Kortsiktig finansiering av langsiktig investeringer mener vi er for risikabelt, spesielt når en kommune har anstrengt økonomi. Det er dermed ikke umulig at Kommunalbanken vil stille strengere krav til kommunene med hensyn til finansieringsalternativer. Vi har selv slike krav på oss gjennom EU-direktiver. Langsiktig finansiering er noe mer kostbart, men til gjengjeld mer forutsigbart. Finanstilsynet har vært på besøk hos oss i disse dager og påpekt viktigheten av finansiering utover 3 5 års løpetid. Finanstilsynet viser blant annet til nye EUdirektiver, og til endrede kapital- og likviditetskrav. Men Basel III inneholder også helt nye krav til likviditet og at det vil gjelde for alle banker og finansinstitusjoner over hele verden. Kommunalbanken er dermed berørt. Å utøve et godt bankhåndverk er krevende, men høyst nødvendig. Det krever kompetente medarbeidere, regelverk, holdninger og erfaring. Vår eier Kommunal- og regionaldepartement (KRD) forventer at Kommunalbanken utøver håndverket med stor profesjonalitet. Det gjør vi, og det vil vi fortsette med. Sommer og ferietid står for tur og jeg benytter anledningen til å ønske alle en riktig god sommer. Nyt ferietiden og lad batteriene. Kommunaløkonomisk utsyn Fortsatt fra side 1 God vekst Sidan 2005 har kommunane fått ei realvekst i inntektene på 59 milliardar kroner, tilsvarande 2,6 prosent per år. Kommunane har nytta pengane godt. Me har fått full barnehagedekning, fleire årsverk i omsorgstenesta, ein betre skule og gjeve fleire barn hjelp via barnevernet. Samstundes greier kommunane å balansere utbygging av tenester og ein sunn kommuneøkonomi. I gjennomsnitt har kommunesektoren hatt eit netto driftsresultat på 2,8 prosent i perioden Regjeringa legg til rette for vidare utbygging av kommunale tenester i Realveksten i dei samla inntektene i 2013 blir mellom 5,25 og seks milliardar kroner. Av veksten vil opp mot fem milliardar kroner vere frie inntekter. Dessutan er anslaget på skatteinntektene for kommunesektoren i 2012 oppjustert med 2,3 milliardar kroner. Ein høg del frie midlar legg til rette for at kommunane kan prioritere mellom ulike behov lokalt. Nokre kommunar har særlege behov i omsorgstenesta, andre i skulen. Nokre kommunar har ei utfordring i å bringe budsjettet i balanse. Eg vil understreke at lokalpolitikarane må ha politisk styring av budsjettarbeidet og ha god oppfølging av vedteke budsjett. Sunn økonomiforvaltning krev godt samarbeid mellom dei folkevalde og administrasjonen. Gjeld er investering Gjelda i kommunesektoren har auka dei siste åra. Bruttogjelda var på nærare 320 milliardar kroner ved utgongen av fjoråret. Høgare gjeld er likevel ikkje det same som dårlegare kommuneøkonomi. Gjeldsauka er eit resultat av at kommunane har gjennomført store investeringar dei seinaste åra. I 2011 investerte kommunesektoren om lag 55 milliardar kroner. Dette er pengar som går til å byggje nytt eller til å oppgradere bygg og anlegg. Bak aukinga ligg det sjukeheimsplassar, omsorgsbustader, barnehageplassar, skular og oppgradering av vegane. Me må tåle høgare lån for å kunne betre tenestetilbodet. Auka inntekter dei seinare åra har gjort kommunesektoren betre rusta til å greie Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp) høgare renter og avdrag. Talet på kommunar som er underlagt styrka statleg kontroll (i ROBEK) som fylgje av dårleg økonomi, er lågt samanlikna med situasjonen nokre år tilbake. Eg har registrert at fleire er uroa for gjeldsnivået i sektoren. Då er det viktig å hugse at dei 320 milliardane ikkje utan vidare gjev eit dekkjande bilete av gjeldsbyrda. Mest halvparten av gjelda er knytt til forhold som ikkje, eller berre delvis, belastar kommuneøkonomien. Staten dekkjer m.a. renteutgiftene på lån innan kompensasjonsordningane for skule og kyrkjebygg. Innan sjølvkostregulerte område som vatn, avløp og renovasjon blir renter og avdrag dekte av gebyra som innbyggjarane betalar. Nokre av låna til kommunesektoren blir formidla vidare til privatpersonar og selskap. Kommunesektoren har til ei kvar tid ein del av dei samla låneopptaka ståande ubrukte på eigne konti. Når dét er sagt, så er det viktig at kommunane tenkjer nøye gjennom korleis dei brukar pengane sine og om dei kan tole høgare gjeld og ei høgare rente. Investeringar og lån skal bidra til å gje dei som treng det eit betre tilbod. Kommunane må sørgje for at investeringsiveren ikkje blir så stor at det råkar elevar, eldre og andre innbyggjarar som mottek kommunale tenester. God sommer alle sammen! Petter Skouen Adm. direktør 2

3 Utlånsavdelingen Av Torger M. Jonasen, Kommunalbanken ALLE PÅ PLASS. Med mye reisevirksomhet rundt om i landet, er det ikke ofte at hele utlånsavdelingen er samlet. Utlånsavdelingen består av ti personer, herav seks kunde- og e, tre konsulenter i låneadministrasjonen og utlånsdirektør. I tillegg til høyere økonomisk utdannelse har vi ulik finansfaglig erfaringsbakgrunn fra bedriftsmarkedet i forretningsbank, offentlig sektor og privat næringsliv. Dette gir et godt sammensatt team der vi utfyller hverandre faglig og personlig. Det er ikke ofte å se hele avdelingen samlet på kontoret i Oslo. Vi har hele Norge som arbeidsfelt og er mye på reise med mange timer på et fly eller bak rattet. Foruten kundebesøk, deltar vi på kommunekonferanser, holder foredrag innen finansielle emner eller er på forhandlingsmøte for konkurranseutsetting av hovedbankavtale. Nytt i 2012 er at tre medarbeidere har påbegynt sertifiseringskurs for offentlige anskaffelser. Dette sikrer god faglig kompetanse i avdelingen på rådgivning innen offentlige anskaffelser. 85 års erfaring Kommunalbanken er i dag den ledende finansinstitusjonen i kommunemarkedet og har 85 års erfaring i kommunemarkedet. Formålet er å sikre stabil tilgang på finansiering, samt yte gunstige betingelser til kommunesektoren. I det ligger en sektorpolitisk rolle ved å bidra til lavest mulig finanskostnader for alle i kommunal sektor. Det er en viktig målsetting å tilby like fordelaktige rentebetingelser til alle. Samtidig skal vi bidra med høy faglig kompetanse gjennom den kunderettede dialogen. Våre utlån er jevnt fordelt på fylkeskommuner og store og små kommuner over hele landet, og finner veien til ulike typer kommunale investeringer, alt fra barnehager og skoler til infrastrukturprosjekter. Utlånsavdelingen har spisset kompetansen for å kunne gi de beste finansieringsløsninger i forhold til låneformålet, gjennom fagansvar for områdene renovasjon, vann og avløp, og infrastruktur. Kommunalbanken har markert seg som en ledende finansieringskilde av fylkeskommunale og kommunale infrastrukturprosjekter, og hadde pr 31. mars 2012 forpliktende låneengasjement på NOK ca 26 mrd. til 47 prosjekter knyttet til veg og havneutvikling. Grønn finansiering Klima og miljøarbeidet i kommunene er et annet viktig satsingsområde som vi ønsker å være med å støtte opp om. I forbindelse med etableringen av klima- og miljøplan i kommunene introduserte Kommunalbanken en ekstra gunstig flytende rente i 2010; grønn p.t.-rente. I utgangspunktet tilbys denne lavere flytende renten til de investeringer som er satt opp i klima- og miljøplanen. Vi kan også tilby grønn p.t. rente til miljøvennlige investeringer som ikke er nevnt i klima og miljøplanen, så lenge det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon. Vi hadde per 31. mars finansiert 97 klima- og miljøprosjekter til et samlet låneengasjement på NOK 7 mrd. Snakk med oss Dersom du ønsker å høre mer om finansiering og våre renteprodukter, vil vi gjerne ta en prat, eventuelt møtes til en samtale. Ta kontakt med din kundeansvarlig som du finner på siste side. Når det gjelder låneopptak og finansiering, ønsker vi å vite hvilke typer investeringer som skal finansieres. Vennligst spesifiser låneformålet i kommunens lånesøknad. Støtter TV-serie om klima og miljø Kommunalbanken støtter en dramaserie for unge, som er planlagt sendt på NRK1 høsten Formålet med serien er å skape interesse og engasjement for klima, miljø og energi. Støtten dekker kostnadene til en episode om kildesortering og avfallshåndtering. Av Therese Murberg, Kommunalbanken Produksjonen er i full gang, og det lages en rekke episoder med forskjellig tema rettet mot klima, miljø og energi. Støtten fra Kommunalbanken dekker èn episode der handlingen foregår på komposteringsanlegget Kildal Kompost (bildet) i Solør-traktene. Kildal Kompost, som nå eies av Solør renovasjon (SOR) produserer kompostjord av husholdningers matavfall, og er finansiert med Kommunalbankens grønne p.t.-rente. Serien er ment å være en inspirasjonskilde for de unge til å bygge videre på gode holdninger, samt å fokusere på hvilke tiltak som det satses på i klima- og miljøsaken. Målgruppen er ungdomsskoleelever og første trinn i videregående skole. Serien kobles opp mot et ressurssted for lærere i naturfag.

4 En travel og engasjert pensjonist Tekst og foto Jan Walbeck, Kommunalbanken Selv om Kjell Pettersen er blitt pensjonist ligger han ikke på latsiden. Styreverv, politikk og samfunnsengasjement preger ukedagene. - Viktig med balanse i hverdagen, og det går veldig bra å ikke stå opp klokken 04.30, sier Pettersen. I åtte år har Kjell Pettersen vært i Kommunalbanken. De siste årene var han kommunikasjons- og organisasjonsdirektør. Hans bakgrunn som mangeårig rådmann, erfaring fra statsforvaltningen og bred politisk erfaring har gjort at Kommunalbanken har nytt godt av hans kunnskap. Pettersen har aldri vært redd for å dele sin kunnskap med andre. - I mine åtte år i banken ble synliggjøring av Kommunalbanken en av de mest interessante oppgavene, forteller Pettersen. Å fortelle om Kommunalbankens plass og rolle, ikke bare på messer og stand, har vært det overordnede. Pettersens mange foredrag og presentasjoner rundt om i landet har gjort at Kommunalbanken nettopp er blitt mer synlig. Videre har oppgaven med å styrke samarbeidet og relasjonen med KS og andre organisasjoner innenfor kommunesektoren vært viktig. Utviklingen av AF Kommunepartner og den kompetanseoppbygging innenfor kommunalfinans som har skjedd ved hjelp av Kommunepartner, har det vært veldig interessant å ha fått være med på, sier Pettersen. - Har du endret synet på norske kommuner i de årene du har jobbet i Kommunalbanken? - Egentlig ikke, sier Pettersen. Kommunene er fortsatt den viktigste produsent og leverandør av velferdstjenester til innbyggerne. Kommunen som lokaldemokratisk arena har heller ikke forandret seg. Jeg er blitt styrket i troen på at dagens kommunestruktur ikke er tilpasset verken dagens eller morgendagens utfordringer. Den kanskje største utfordringen for små og mellomstore kommuner er å tiltrekke seg kompetente medarbeidere og sørge for levedyktige og inspirerende fagmiljøer. - Balanse i hverdagen hva betyr det? - Selv om jeg ennå har kort fartstid som pensjonist, har det så langt gått helt fint for meg, men hvis du ikke har noen planer eller oppgaver kan nok dagene bli kjedelige og lange. Selv om jobben er viktig, er det ikke sikkert at den skal være det viktigste. Det er andre sider ved livet som er vel så viktige. Har du en slik balanse i livet, blir ikke overgangen til pensjonisttilværelsen så vanskelig. - For min del er jeg relativt aktiv i politikken i min egen kommune og fylke. Er også styremedlem i Follo interkommunal kemnerkontor, kommunens representant i Oslo og omland friluftsråd og nestleder i styret til Follo legevakt. Medlem også av Gjersjøen Rotary, så det er nok av oppgaver som venter. Dessuten blir det mer tid på familien, hus og hage, og ikke minst håper jeg å kunne bruke mer tid på vår fritidseiendom på Kjerringøy. Kanskje litt mer tid til trening og fysiske aktiviteter også. Balansen er å finne en brukbar rytme i hverdagen, og samtidig nyte den friheten jeg nå har, hvor ikke kalenderen hele tiden er sjefen. Hva skjedde? Norges Kommunalbank omdannet til Kommunalbanken AS. Euroen introdusert Kystpartiet stiftet Fredsprisen gikk til Leger Uten Grenser Første kvinne alene i robåt over Atlanterhavet: Victoria Murden McClure (81 dager/5486 km) Rosenborg både norgesmester (cupmester) og seriemester KommuneDialog som e-post Ønsker du å motta vårt kvartalsvise nyhetsbrev elektronisk, så gi oss beskjed. Sendt en e-post til Kommunenes gjeldsutvikling mars 2012 Kommuneforvaltningens brutto gjeldsutvikling Kommunalbankens utlånsutvikling Kommunalbankens markedsandel for kommunal sektor: 49,5 % 4

5 Av Sissel Johnsen Lie, Kommunalbanken Den 18. august er det duket for en stor utendørs teateropplevelse på Akershus festning. Da urfremføres dramaet Kongeblod. Stiftelsen Akershus festning for kunst og kultur (SAKK) står ansvarlig for realiseringen av Terje Nordbys stykke. Kommunalbanken er en av stiftelsens støttespillere rundt Kongeblod. Samarbeidet inngår som et element i Kommunalbankens 85-års markering. Festningen har vært sentrum for nasjonens vekst og utvikling gjennom 700 år. Den representerer kontinuitet og har i dag status som nasjonalsymbol. Kommunalbanken støtter historiespill på Akershus festning Kongeblod er spunnet over en av Norgeshistoriens mest dramatiske hendelser, som likevel er praktisk talt ukjent blant folk flest. 18. august 1502 ble ridder Knut Alvsson, Norges største godseier, tidligere høvedsmann på Akershus og den siste med lederambisjoner som erklærte at han var av gammel, ekte norsk kongsslekt, myrdet i bakhold under fritt leide om bord i et skip utenfor Akershus. Mari Hjelmtveit, daglig leder i Stiftelsen Akershus festning for kunst og kultur (SAKK), forteller at det blir dramatikk, med riddere i rustning, hester, flotte kostymer og et stort antall kjente skuespillere og statister. Nicolai Cleve Broch spiller Knut Alvsson, og Anna Bache-Wiig hans kone Mette. Studentstipend Hensikten er å fremme interesse for og innsikt i kommuneøkonomi. Vi vet at mange kommuner sliter med å rekruttere dyktige økonomer, og at det derfor er behov for ulike virkemidler for å øke interessen. Kommunesektoren kan nemlig by på mange utfordrende arbeidsoppgaver for nyutdannede økonomer. Derfor har Kommunalbanken opprettet et stipend tiltenkt studenter ved universiteter og høgskoler som ønsker å skrive masteroppgave om kommunaløkonomiske problemstillinger. Det kan deles ut inntil tre stipender per år. Hvert stipend er på kroner, avhengig av oppgavens relevans og omfang. Stipendet blir kunngjort på Kommunalbankens hjemmeside og i andre aktuelle kanaler i løpet av høstsemesteret. Utlånsdirektør Anette Berg Akershus Telefon Mobil Anita Hagebråten- Kvalvaag Hordaland, Oppland Telefon Mobil Spør oss om lån Marit Urmo Harstad Møre og Romsdal, Svalbard, Troms Rådgivning hovedbankavtaler Telefon Mobil Låneadministrasjon Leder Åse Kristensen Telefon Mobil Børge Daviknes Hordaland, Oslo, Rogaland, Sogn og Fjordane, Vestfold, Vest-Agder Telefon Mobil Lars Maurits Bekkelund Buskerud, Finnmark, Hedmark Rådgivning hovedbankavtaler Telefon Mobil Terje Christer Dalby Aust-Agder, Nordland, Østfold Telefon Mobil Torger Magnus Jonasen Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Telemark Rådgivning hovedbankavtaler Telefon Mobil Anita S. Kullberg Telefon Mobil Torill Lund Telefon Mobil

6 Kommunalbanken finansierer lokale løsninger IVAR til alle formål Tekst og foto Jan Walbeck, Kommunalbanken I Sør-Rogaland har over mennesker et forhold til IVAR. En IVAR som sørger for at befolkningen i 12 kommuner har vann, avløp og renovasjon. - Fra du trekker i snora på toalettet til du kan fylle bilen din med biogass, tar omtrent 20 dager, forteller driftssjef Olav Helge Hogstad i avløpsrensning SNJ. Kommunalbanken finansierer IVAR med grønn rente. IMPONERENDE STORT. Kunde-og Terje Ch. Dalby (tv) får guidet tur i fjellanlegget av driftssjef Olav Helge Hogstad. Kommunalbanken deltok på Avfall 2012 i Stavanger og benyttet anledningen til å besøke en av sine kunder, IVARs Sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ). Et stort fjellanlegg like utenfor Stavanger sentrum. Her mottas hvert år rundt 40 millioner kubikk avløpsvann, som renses og slippes ut i havet. SNJ er det største og mest avanserte renseanlegget i IVAR-regionen. Det er et kjemisk anlegg og er plassert i fjellhaller, mens slambehandling, administrasjonsbygget og verkstedet er ute i dagslyset. Å komme rett fra en stand på Avfall 2012 dresskledd og til et kundebesøk hvor hovedingrediensene er kloakk og avløpsvann kan virke utfordrende og lite gjennomtenkt. Driftssjef Olav Helge Hogstad i avløpsrensning SNJ forsikret oss at det er helt greit. - Kjeledress og gummistøvler er unødvendig, forteller han. Det stemte. Vi opplevde et nesten luktfritt miljø, og svært rent og ryddig renseanlegg i fjellet. Renseprosessen Inne i fjellanlegget blir avløpsvannet først forbehandlet i rister og sandfang for å fange opp flytegjenstander og større partikler. Hva vi så gjennom glasslukene, skal ikke beskrives nærmere, men mye hadde vi sett før. Hogstad forteller at i sandfangbassengene tilsettes fellingskjemikaliet jernklorid som reagerer raskt med forurensningene i avløpsvannet slik at det dannes små partikler. Partiklene vokser til større partikler og synker til bunns ved hjelp av sin egen tyngde. Det rensede vannet ledes ut fra overflaten av sedimenteringsbassengene til 80 meters dyp i Håsteinfjorden 1,6 km fra land. Hvert sekund hele døgnet, året rundt renner liter renset vann ut i havet. Avfall blir gjødsel Hogstad forteller videre at slammet som blir skilt ut fra avløpsvannet går gjennom en omfattende behandling før det til slutt blir et gjødselsprodukt. Slammet pumpes fra sedimenteringsbassengene til to store råtnetanker. Etter tre ukers opphold i biogassreaktorene er slammet stabilisert. Gjennom sentrifugering blir mesteparten av vannet fjernet og slammet tørkes deretter ved 103 grader og blir så pelletert. Det pelleterte slammet kalles biopellets og brukes til jordproduksjon, jordforbedring på grøntområder og kornarealer. Gass i tankene Ved å behandle slam og organisk avfall i biogassanlegg kan utslippene reduseres. I anlegget blir gassen samlet opp på en kontrollert måte, og kan derfor brukes som en energigass i stedet for å slippes ut i MØKK: Her kan alt som kommer inn fra toaletter og annet avløpsvann beskues før det behandles. atmosfæren. Biogassanlegg er et effektivt klimatiltak som reduserer utslipp, samtidig som det produserer fornybar energi. Biogassen selges til Lyse kraft, som igjen selger den videre til forbruker. Utvide IVAR med grønn finansiering Med økte krav til vannkvalitet, rensing av avløpsvann og gjenvinning av avfall, samt befolkningstilvekst må IVAR investere i utvidelser og kapasitets økning på mange fronter. Dette koster mye penger, og siden IVAR er et interkommunalt selskap er Kommunalbanken en naturlig samarbeidspartner. IVAR benytter seg i tillegg av Kommunalbankens grønne lånerente. En rente som har gunstigere betingelser enn ordinære p.t. - renter. Rocka miniseminar i Namsos Kommunalbanken planlegger et rocka miniseminar i Namsos Her vil vi legge opp til et diskusjonsforum for økonomiledere der deltagende kommuner presenterer hvordan de jobber. Temaene er; God økonomistyring og finansrapportering. Etter den faglige seansen er det omvisning på Rock City og med middag til slutt. Ta gjerne kontakt med kunde og Torger M. Jonasen, dersom du ikke har mottatt invitasjon. Mer om Rock City: Nyhetsbrev fra Kommunalbanken AS KommuneDialog Ansvarlig redaktør: Adm. direktør Petter Skouen Redaktør: Jan Walbeck Kommunalbanken AS Haakon VIIs gt. 5b Postboks 1210 Vika N-0110 Oslo Telefon

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø og utviklingsaktørar innan dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME

Detaljer

13. Sendetida på TV aukar

13. Sendetida på TV aukar Kulturstatistikk 2004 Radio og TV 3. Sendetida på TV aukar Dei siste fire åra ser det ut til at folk brukte mindre tid på radiolytting og fjernsynssjåing. Samstundes har sendetida i TV auka, medan sendetida

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Kommunereform og regionreform to sider av same sak? Oppgåver og forvaltning kva no?

Kommunereform og regionreform to sider av same sak? Oppgåver og forvaltning kva no? Kommunereform og regionreform to sider av same sak? Oppgåver og forvaltning kva no? Den viktigaste komiteen for lokalpolitikken 2 Kommunalkomiteen Ansvarsområder: Kommuneøkonomi Kommunereformen IKT Innvandringspolitikk

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,

Detaljer

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Dialogmøte Hordaland 23.01.2013 Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Kven er Bli helsefagarbeider? 3 arbeidsgivarorganisasjonar: Spekter, KS og VIRKE Finansierast av Helsedirektoratet,

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Steinar Johnsen, Seniorrådgivar, Innovasjon Norge Møre og Romsdal partnerskapen hoppid.no Hovudutfordring og strategi Auka tilfang

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Videre arbeid med kommunereformen

Videre arbeid med kommunereformen Statsråden Alle landets kommunestyrer Deres ref Vår ref Dato 15/4445 28.10.2015 Videre arbeid med kommunereformen Nå er det godt over ett år siden jeg inviterte alle kommuner til å delta i kommunereformen.

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv TELEMARK FYLKESKOMMUNE Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv Krise i Europa -Europa- Norge Telemark: Alt er relativt! Vekst i HELE Telemark! Ÿ Mine konklusjoner: Uforløst potensial.

Detaljer

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer.

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer. 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KSregionene fram mot 2026. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAIregister,

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Program for entreprenørskap Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Utfordringar (NIFU/STEP): Avgrensa tilgang til gode entreprenørar med gode prosjekt Kjønnsbalansen Avstemming

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Treffpunkt Kviven 2010 Trond Johannesen Adm. direktør Maskinentreprenørens Forbund (MEF) Maskinentreprenørenes

Detaljer

14. Radio og TV. Liv Taule

14. Radio og TV. Liv Taule Kulturstatistikk Liv Taule 4. Det norske radio- og TV-landskapet har varierte programtilbod. Dei fleste kanalane sender no stort sett heile døgnet. Folk ser meir på TV og lyttar meir på radio. Radio- og

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling 20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen Innovasjon og utvikling Konkurransen er stor - globalisering Vi konkurrerer med virksomheter i hele verden hvor produksjonskostnadene er lavere enn i Norge

Detaljer

Samhandlingsreforma Samhandling er vedtatt, vi er igang! Men mykje gjenstår Bakteppe/status/utfordringar framover. Tor Arne Gangsø, 20.09.

Samhandlingsreforma Samhandling er vedtatt, vi er igang! Men mykje gjenstår Bakteppe/status/utfordringar framover. Tor Arne Gangsø, 20.09. Samhandlingsreforma Samhandling er vedtatt, vi er igang! Men mykje gjenstår Bakteppe/status/utfordringar framover Tor Arne Gangsø, 20.09.2012 Frå Norge, via innlandet til Vågå * Status Virkemidlar Avtalar

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Sølvi Olrich Sørebø prosjektrettleiar, Bli helsefagarbeider. Askvoll 02.10.13

Sølvi Olrich Sørebø prosjektrettleiar, Bli helsefagarbeider. Askvoll 02.10.13 Sølvi Olrich Sørebø prosjektrettleiar, Bli helsefagarbeider Askvoll 02.10.13 Kven er Bli helsefagarbeider? 3 arbeidsgivarorganisasjonar: KS, Virke og Spekter Finansierast av Helsedirektoratet, Forankra

Detaljer

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt VISJON Miljøfyrtårn skal bli ledende

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

KOMMUNALBANKEN PRESENTERER: NORGES BESTE FINANSIERING AV EPC- KONTRAKTER (?) 10.Juni 2015. Lars Strøm Prestvik, Kommunalbanken AS

KOMMUNALBANKEN PRESENTERER: NORGES BESTE FINANSIERING AV EPC- KONTRAKTER (?) 10.Juni 2015. Lars Strøm Prestvik, Kommunalbanken AS KOMMUNALBANKEN PRESENTERER: NORGES BESTE FINANSIERING AV EPC- KONTRAKTER (?) 10.Juni 2015 Lars Strøm Prestvik, Kommunalbanken AS Agenda Veldig kort om Kommunalbanken Kommunene og det grønne skiftet satsning

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

I ÅR er det din tur til å stemme!

I ÅR er det din tur til å stemme! Rett til å mene I ÅR er det din tur til å stemme! Hvorfor har ikke vi gang- og sykkelvei? I 2011 fyller du 16 eller 17 år. Da er du en av de utvalgte til å være med på et prøveprosjekt om å senke stemmerettsalderen

Detaljer

Brukarkvotar i Transportordninga for funksjonshemma

Brukarkvotar i Transportordninga for funksjonshemma SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/840-2 Saksbehandlar: Rolf Rosenlund Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 28.04.16 Fylkesutvalet 19.05.16 Brukarkvotar i Transportordninga

Detaljer

Gode resultat er målet for alt arbeid i fylkeskommunen.

Gode resultat er målet for alt arbeid i fylkeskommunen. Fylkesrådmannen sin velkomsttale 17. nov. 2010 AGP-konferansen i Ålesund Velkommen til den andre arbeidsgiverpolitikk - konferansen for alle ledere og mellomledere, tillitsvalgte og verneombud i Møre og

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Stolte og unike: Velferdsutvikling i kommunal regi. Siri Westgård, KS

Stolte og unike: Velferdsutvikling i kommunal regi. Siri Westgård, KS Stolte og unike: Velferdsutvikling i kommunal regi Siri Westgård, KS 2 Barnehagesektoren har blitt stor 120 100 80 60 40 20 53,9 90,6 92,8 94,4 95,5 96,2 74,7 77,1 69,3 61,8 0 2005 2006 2007 2008 2009

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Pressevedlegg 10. mai 2007 Utredningen viser at det er mulig å åpne flere butikker

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge. Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no 09viktige resultat Design og layout: Creuna Foto: Bjørn Jørgensen/Samfoto

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Planlegging for mangfald. Ole Helge Haugen - Fylkeplansjef

Planlegging for mangfald. Ole Helge Haugen - Fylkeplansjef Planlegging for mangfald Ole Helge Haugen - Fylkeplansjef Planlegging for mangfald KUNNSKAP Statistikk Erfaringskunnskap frå kommunane FORANKRING Organisering Korleis vert kunnskap formidla? Eige planarbeid

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Fakta- og analysedagen

Fakta- og analysedagen Frokostmøte 4. juni 2013 Fakta- og analysedagen Stein Gunnes, sjeføkonom Håvard Almås, næringspolitisk rådgiver Sammendrag Det er mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. Mange entreprenører

Detaljer

8. Bibliotek meir enn bøker

8. Bibliotek meir enn bøker Kulturstatistikk Bibliotek 8. Bibliotek meir enn bøker I dei seinare åra har både samlingar og utlån av andre medium frå biblioteka auka. Bestanden av bøker i folkebiblioteka har gått noko attende, medan

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 163 107 55 109 53 92 71 78 85 0-49 12 10 13 11 11 21-6 16 50-99 16 18 13 20 8 28-12 20 100-199 29 25 36 33 21 51-26 32

Detaljer

Hva er Miljøfyrtårn? Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt

Hva er Miljøfyrtårn? Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt Sven Collett Hva er Miljøfyrtårn? Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM. Den finansielle situasjonen i fylkeskommunene,

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM. Den finansielle situasjonen i fylkeskommunene, UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM Skriftserie 2000: 2 En bred kartlegging av sykehusenes økonomiske situasjon Vedlegg 1 Den finansielle situasjonen i fylkeskommunene, 1995-99 Terje

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Planlegging for mangfald. Fylkesplansjef Ole Helge Haugen. Gardermoen

Planlegging for mangfald. Fylkesplansjef Ole Helge Haugen. Gardermoen Planlegging for mangfald Fylkesplansjef Ole Helge Haugen. Gardermoen. 03.06.13. Innhald Mangfald i Møre og Romsdal statistikk Korleis formidlar vi kunnskapen vår? Korleis nyttar vi kunnskapen vår i eige

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Fransk Spansk Tysk Andre fs. I alt Østfold 13,1 % 30,2 % 27,0 % -

Fransk Spansk Tysk Andre fs. I alt Østfold 13,1 % 30,2 % 27,0 % - Framandspråk i ungdomsskulen: Er fransk i fare? Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa Notat 1/2014 1 Utdanningsdirektoratet har publisert elevtal frå ungdomsskulen for skuleåret 2013 2014, sjå

Detaljer

Ungt Entreprenørskap. Førde 12.11.2013. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Ungt Entreprenørskap. Førde 12.11.2013. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Ungt Entreprenørskap Førde 12.11.2013 Ungt Entreprenørskap Sogn og Fjordane Ungt Entreprenørskap 17 fylkesorganisasjoner 20 ulike programmer 353 kommuner 1 230 skoler 7 648 lærere 25 773 frivillige 200

Detaljer

EnergiKompe- tansesenteret

EnergiKompe- tansesenteret EnergiKompe- tansesenteret Regional satsing med nasjonal attraktivitet Presentasjon av: Ove Kjøllesdal EnergiKompetanseSenteret EnergiKompetanseSenteret AS (EKS) vart stifta 7.februar 2014 av: Moderne

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 I år vert det ei felles haustsamling og den vert arrangert: 20.-22.oktober Kurs: Scandic Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. september! Oppstart:

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Utgangspunktet Før oljå gjekk på ein smell 1. Bærum 2. Sola 3. Oppegård 4. Asker

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Generelt om kapittel 1 En fin sommer Episodene i dette kapittelet utspiller seg i august. Noen av beboerne i Furulia har vært bortreist i ferien,

Detaljer

Forskningens betydning for det norske næringsliv

Forskningens betydning for det norske næringsliv Forskningens betydning for det norske næringsliv Statssekretær Helle Hammer Grenland 24. september 2003 Norge er mulighetenes land Høyt utdannet arbeidskraft og relativt rimelige eksperter Avansert forskning

Detaljer

-Fantastiske muligheter for næringsutvikling. -Har god vekst. -God omstillingsevne, kommune har god vekst. -Har eigne ressursar vi kan byggje på.

-Fantastiske muligheter for næringsutvikling. -Har god vekst. -God omstillingsevne, kommune har god vekst. -Har eigne ressursar vi kan byggje på. Framtidig kommunestruktur Gruppearbeid Fotlandsvåg barneskule 10.05.2016 Lokaldemokrati Økonomi Tenestetilbod Identitet Samfunnsutvikling Andre/generelle FORDELAR OSTERØY ÅLEINE OSTERØY SAMAN MED BERGEN

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Videreutdanning for lærere

Videreutdanning for lærere Videreutdanning for lærere Historikk 2009 i dag Kompetanse for kvalitet. Strategi for videreutdanning av lærere 2009-2012 Begrunnelse: Norsk, engelsk og matematikk som omfattes av endringer i kompetanseforskriften

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2009

Rådgjevarkonferansen 2009 Rådgjevarkonferansen 2009 Dei neste 15 min. Tørre facts om HSF Utfordringar for HSF HSF - ein attraktiv høgskule? Utdanningar ved HSF og spennande planar Ta med elevane på besøk til HSF! Tørre facts Høgskulen

Detaljer

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea Kulturstatistikk 2004 Museum 7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea I 2004 blei det registrert 8,6 millionar besøkjande ved dei 234 norske musea som statistikken omfattar 1. Dette er ein liten auke sett

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Henrik Skovly Arkivsak nr.: 2014/2240 Arkivkode: 250 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet NIVÅ PÅ RENTESIKRING Administrasjonen si tilråding: Formannskapet

Detaljer

Fylkeskommunen og inntektssystemet

Fylkeskommunen og inntektssystemet Fylkeskommunen og inntektssystemet Møte med KrF, 1.september 2014 Lånegjelda, utvikling 2010-14 Samla lånegjeld auka med over 1 mrd. kr frå 2010-14 Kapitalutgiftene, 2010-14 Brutto kapitalutgifter auka

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Hafs

Dialogmøte med kommunane i Hafs Dialogmøte med kommunane i Hafs Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå departementet

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Attreising og utvikling. Lærdalsøyri

Attreising og utvikling. Lærdalsøyri Attreising og utvikling Lærdalsøyri Balanse mellom verdival Raskt attende til normalt liv Minke framtidig sårbarheit Sjanse til å utvikle Effektivitet Verdi Attraktivitet 06.03.2014 Attreising og utvikling

Detaljer