Ressursar og handlefridom i Kommune-Noreg. Kommunalbanken i sosiale medier. Nyhetsbrev fra Kommunalbanken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ressursar og handlefridom i Kommune-Noreg. Kommunalbanken i sosiale medier. Nyhetsbrev fra Kommunalbanken"

Transkript

1 Nyhetsbrev fra Kommunalbanken Ressursar og handlefridom i Kommune-Noreg Regjeringa har lagt fram to viktige dokument for Stortinget i vårsesjonen: Fyrst prinsippmeldinga om forholdet mellom staten og kommunane. Deretter kommuneproposisjonen for Begge dokument er viktige for Kommune-Noreg. Av Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp) Skal kommunane kunne løyse oppgåvene og møte forventningane frå innbyggjarane, treng dei både ressursar og handlefridom. Eg blei glad da Stortinget 31. mai debatterte stat-kommune meldinga. Debatten spegla ei grunnleggjande tru på lokaldemokratiet. Det lover godt for framtida i eitt år der me feirar at det er 175 år sidan me fekk formannskapslovene. Breitt ansvar Kommunane er samfunnsinstitusjonar med ansvar for tenester og lokal samfunnsutvikling. Det gjer kommunane vel skikka til å sjå utfordringar og finne gode løysingar. Kommunane har historisk sett vore innovative og evna å utvikle tenester lokalt. Meldinga slår fast prinsippet om økonomisk og juridisk rammestyring av kommunane. Det er fornuftig og effektivt å bruke kommunane til å levere velferdstenester. Pengane til fellesskapet blir brukte mest effektivt om den einskilde kommune kan prioritere kva som er viktigast i deira lokalsamfunn. Skreddarsaum er meir effektivt og brukarvenleg enn eit sentralstyrt og stivbeint system. Les mer side 2 Kommunalbanken i sosiale medier - Kommunalbanken kommer til å innta en mer aktiv rolle i sosiale medier fremover, forteller kommunikasjonsdirektør i Kommunalbanken Tor Ole Steinsland. I første omgang vil vi ruste opp vår egen Linkedin-profil, samtidig som vi oppretter profiler på Facebook og Twitter. - Søk oss gjerne opp på de plattformene du selv er på, sier Steinsland. Vi ønsker å bruke sosiale medier både til å presentere mange av de flotte prosjektene Kommunalbanken finansierer landet rundt, men også for å informere om oss selv, og ikke minst, delta i fora der kommunale spørsmål diskuteres. Sosiale medier handler om dialog. Vi er derfor svært takknemlige for alle innspill og bidrag.

2 Godt bankhåndverk! Slik prosedyren er i dag, utbetaler Kommunalbanken lånebeløpet når formalitetene er på plass og et politisk vedtak er fattet. Vårt mandat er som kjent å være kilde til en stabil og rimelig finansiering for kommunesektoren. Men skal Kommunalbanken i fremtiden finansiere alle prosjekter en kommune setter i gang? Vi skal la spørsmålet foreløpig ligge ubesvart. Mye kan imidlertid tale for at banken i tiden fremover kan komme til å måtte prioritere finansiering av visse samfunnsnyttige oppgaver på bekostning av andre prosjekter. En forutsetning er at prosjektet gir en samfunnmessig merverdi tilbake til innbyggerne. Kommunalbanken opplever i dag god etterspørsel etter lån og en prioritering vil derfor melde seg for å holde banken innenfor kapitalkravene, satt av myndighetene. Eventuelle endringer av vårt mandat det er politikerne og vår eier som avgjør. Om det vil skje vites ikke. Det vi likevel ønsker å påvirke er kommunenes holdninger til langsiktig finansiering. Vi har påpekt flere ganger at kommunene tenker for kortsiktig. En mulig årsak til kortsiktig finansiering er trolig den rentegevinsten kommunene oppnår umiddelbart, men usikkerheten øker med hensyn til refinansieringsmuligheter og forutsigbare finanskostnader. Kortsiktig finansiering av langsiktig investeringer mener vi er for risikabelt, spesielt når en kommune har anstrengt økonomi. Det er dermed ikke umulig at Kommunalbanken vil stille strengere krav til kommunene med hensyn til finansieringsalternativer. Vi har selv slike krav på oss gjennom EU-direktiver. Langsiktig finansiering er noe mer kostbart, men til gjengjeld mer forutsigbart. Finanstilsynet har vært på besøk hos oss i disse dager og påpekt viktigheten av finansiering utover 3 5 års løpetid. Finanstilsynet viser blant annet til nye EUdirektiver, og til endrede kapital- og likviditetskrav. Men Basel III inneholder også helt nye krav til likviditet og at det vil gjelde for alle banker og finansinstitusjoner over hele verden. Kommunalbanken er dermed berørt. Å utøve et godt bankhåndverk er krevende, men høyst nødvendig. Det krever kompetente medarbeidere, regelverk, holdninger og erfaring. Vår eier Kommunal- og regionaldepartement (KRD) forventer at Kommunalbanken utøver håndverket med stor profesjonalitet. Det gjør vi, og det vil vi fortsette med. Sommer og ferietid står for tur og jeg benytter anledningen til å ønske alle en riktig god sommer. Nyt ferietiden og lad batteriene. Kommunaløkonomisk utsyn Fortsatt fra side 1 God vekst Sidan 2005 har kommunane fått ei realvekst i inntektene på 59 milliardar kroner, tilsvarande 2,6 prosent per år. Kommunane har nytta pengane godt. Me har fått full barnehagedekning, fleire årsverk i omsorgstenesta, ein betre skule og gjeve fleire barn hjelp via barnevernet. Samstundes greier kommunane å balansere utbygging av tenester og ein sunn kommuneøkonomi. I gjennomsnitt har kommunesektoren hatt eit netto driftsresultat på 2,8 prosent i perioden Regjeringa legg til rette for vidare utbygging av kommunale tenester i Realveksten i dei samla inntektene i 2013 blir mellom 5,25 og seks milliardar kroner. Av veksten vil opp mot fem milliardar kroner vere frie inntekter. Dessutan er anslaget på skatteinntektene for kommunesektoren i 2012 oppjustert med 2,3 milliardar kroner. Ein høg del frie midlar legg til rette for at kommunane kan prioritere mellom ulike behov lokalt. Nokre kommunar har særlege behov i omsorgstenesta, andre i skulen. Nokre kommunar har ei utfordring i å bringe budsjettet i balanse. Eg vil understreke at lokalpolitikarane må ha politisk styring av budsjettarbeidet og ha god oppfølging av vedteke budsjett. Sunn økonomiforvaltning krev godt samarbeid mellom dei folkevalde og administrasjonen. Gjeld er investering Gjelda i kommunesektoren har auka dei siste åra. Bruttogjelda var på nærare 320 milliardar kroner ved utgongen av fjoråret. Høgare gjeld er likevel ikkje det same som dårlegare kommuneøkonomi. Gjeldsauka er eit resultat av at kommunane har gjennomført store investeringar dei seinaste åra. I 2011 investerte kommunesektoren om lag 55 milliardar kroner. Dette er pengar som går til å byggje nytt eller til å oppgradere bygg og anlegg. Bak aukinga ligg det sjukeheimsplassar, omsorgsbustader, barnehageplassar, skular og oppgradering av vegane. Me må tåle høgare lån for å kunne betre tenestetilbodet. Auka inntekter dei seinare åra har gjort kommunesektoren betre rusta til å greie Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp) høgare renter og avdrag. Talet på kommunar som er underlagt styrka statleg kontroll (i ROBEK) som fylgje av dårleg økonomi, er lågt samanlikna med situasjonen nokre år tilbake. Eg har registrert at fleire er uroa for gjeldsnivået i sektoren. Då er det viktig å hugse at dei 320 milliardane ikkje utan vidare gjev eit dekkjande bilete av gjeldsbyrda. Mest halvparten av gjelda er knytt til forhold som ikkje, eller berre delvis, belastar kommuneøkonomien. Staten dekkjer m.a. renteutgiftene på lån innan kompensasjonsordningane for skule og kyrkjebygg. Innan sjølvkostregulerte område som vatn, avløp og renovasjon blir renter og avdrag dekte av gebyra som innbyggjarane betalar. Nokre av låna til kommunesektoren blir formidla vidare til privatpersonar og selskap. Kommunesektoren har til ei kvar tid ein del av dei samla låneopptaka ståande ubrukte på eigne konti. Når dét er sagt, så er det viktig at kommunane tenkjer nøye gjennom korleis dei brukar pengane sine og om dei kan tole høgare gjeld og ei høgare rente. Investeringar og lån skal bidra til å gje dei som treng det eit betre tilbod. Kommunane må sørgje for at investeringsiveren ikkje blir så stor at det råkar elevar, eldre og andre innbyggjarar som mottek kommunale tenester. God sommer alle sammen! Petter Skouen Adm. direktør 2

3 Utlånsavdelingen Av Torger M. Jonasen, Kommunalbanken ALLE PÅ PLASS. Med mye reisevirksomhet rundt om i landet, er det ikke ofte at hele utlånsavdelingen er samlet. Utlånsavdelingen består av ti personer, herav seks kunde- og e, tre konsulenter i låneadministrasjonen og utlånsdirektør. I tillegg til høyere økonomisk utdannelse har vi ulik finansfaglig erfaringsbakgrunn fra bedriftsmarkedet i forretningsbank, offentlig sektor og privat næringsliv. Dette gir et godt sammensatt team der vi utfyller hverandre faglig og personlig. Det er ikke ofte å se hele avdelingen samlet på kontoret i Oslo. Vi har hele Norge som arbeidsfelt og er mye på reise med mange timer på et fly eller bak rattet. Foruten kundebesøk, deltar vi på kommunekonferanser, holder foredrag innen finansielle emner eller er på forhandlingsmøte for konkurranseutsetting av hovedbankavtale. Nytt i 2012 er at tre medarbeidere har påbegynt sertifiseringskurs for offentlige anskaffelser. Dette sikrer god faglig kompetanse i avdelingen på rådgivning innen offentlige anskaffelser. 85 års erfaring Kommunalbanken er i dag den ledende finansinstitusjonen i kommunemarkedet og har 85 års erfaring i kommunemarkedet. Formålet er å sikre stabil tilgang på finansiering, samt yte gunstige betingelser til kommunesektoren. I det ligger en sektorpolitisk rolle ved å bidra til lavest mulig finanskostnader for alle i kommunal sektor. Det er en viktig målsetting å tilby like fordelaktige rentebetingelser til alle. Samtidig skal vi bidra med høy faglig kompetanse gjennom den kunderettede dialogen. Våre utlån er jevnt fordelt på fylkeskommuner og store og små kommuner over hele landet, og finner veien til ulike typer kommunale investeringer, alt fra barnehager og skoler til infrastrukturprosjekter. Utlånsavdelingen har spisset kompetansen for å kunne gi de beste finansieringsløsninger i forhold til låneformålet, gjennom fagansvar for områdene renovasjon, vann og avløp, og infrastruktur. Kommunalbanken har markert seg som en ledende finansieringskilde av fylkeskommunale og kommunale infrastrukturprosjekter, og hadde pr 31. mars 2012 forpliktende låneengasjement på NOK ca 26 mrd. til 47 prosjekter knyttet til veg og havneutvikling. Grønn finansiering Klima og miljøarbeidet i kommunene er et annet viktig satsingsområde som vi ønsker å være med å støtte opp om. I forbindelse med etableringen av klima- og miljøplan i kommunene introduserte Kommunalbanken en ekstra gunstig flytende rente i 2010; grønn p.t.-rente. I utgangspunktet tilbys denne lavere flytende renten til de investeringer som er satt opp i klima- og miljøplanen. Vi kan også tilby grønn p.t. rente til miljøvennlige investeringer som ikke er nevnt i klima og miljøplanen, så lenge det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon. Vi hadde per 31. mars finansiert 97 klima- og miljøprosjekter til et samlet låneengasjement på NOK 7 mrd. Snakk med oss Dersom du ønsker å høre mer om finansiering og våre renteprodukter, vil vi gjerne ta en prat, eventuelt møtes til en samtale. Ta kontakt med din kundeansvarlig som du finner på siste side. Når det gjelder låneopptak og finansiering, ønsker vi å vite hvilke typer investeringer som skal finansieres. Vennligst spesifiser låneformålet i kommunens lånesøknad. Støtter TV-serie om klima og miljø Kommunalbanken støtter en dramaserie for unge, som er planlagt sendt på NRK1 høsten Formålet med serien er å skape interesse og engasjement for klima, miljø og energi. Støtten dekker kostnadene til en episode om kildesortering og avfallshåndtering. Av Therese Murberg, Kommunalbanken Produksjonen er i full gang, og det lages en rekke episoder med forskjellig tema rettet mot klima, miljø og energi. Støtten fra Kommunalbanken dekker èn episode der handlingen foregår på komposteringsanlegget Kildal Kompost (bildet) i Solør-traktene. Kildal Kompost, som nå eies av Solør renovasjon (SOR) produserer kompostjord av husholdningers matavfall, og er finansiert med Kommunalbankens grønne p.t.-rente. Serien er ment å være en inspirasjonskilde for de unge til å bygge videre på gode holdninger, samt å fokusere på hvilke tiltak som det satses på i klima- og miljøsaken. Målgruppen er ungdomsskoleelever og første trinn i videregående skole. Serien kobles opp mot et ressurssted for lærere i naturfag.

4 En travel og engasjert pensjonist Tekst og foto Jan Walbeck, Kommunalbanken Selv om Kjell Pettersen er blitt pensjonist ligger han ikke på latsiden. Styreverv, politikk og samfunnsengasjement preger ukedagene. - Viktig med balanse i hverdagen, og det går veldig bra å ikke stå opp klokken 04.30, sier Pettersen. I åtte år har Kjell Pettersen vært i Kommunalbanken. De siste årene var han kommunikasjons- og organisasjonsdirektør. Hans bakgrunn som mangeårig rådmann, erfaring fra statsforvaltningen og bred politisk erfaring har gjort at Kommunalbanken har nytt godt av hans kunnskap. Pettersen har aldri vært redd for å dele sin kunnskap med andre. - I mine åtte år i banken ble synliggjøring av Kommunalbanken en av de mest interessante oppgavene, forteller Pettersen. Å fortelle om Kommunalbankens plass og rolle, ikke bare på messer og stand, har vært det overordnede. Pettersens mange foredrag og presentasjoner rundt om i landet har gjort at Kommunalbanken nettopp er blitt mer synlig. Videre har oppgaven med å styrke samarbeidet og relasjonen med KS og andre organisasjoner innenfor kommunesektoren vært viktig. Utviklingen av AF Kommunepartner og den kompetanseoppbygging innenfor kommunalfinans som har skjedd ved hjelp av Kommunepartner, har det vært veldig interessant å ha fått være med på, sier Pettersen. - Har du endret synet på norske kommuner i de årene du har jobbet i Kommunalbanken? - Egentlig ikke, sier Pettersen. Kommunene er fortsatt den viktigste produsent og leverandør av velferdstjenester til innbyggerne. Kommunen som lokaldemokratisk arena har heller ikke forandret seg. Jeg er blitt styrket i troen på at dagens kommunestruktur ikke er tilpasset verken dagens eller morgendagens utfordringer. Den kanskje største utfordringen for små og mellomstore kommuner er å tiltrekke seg kompetente medarbeidere og sørge for levedyktige og inspirerende fagmiljøer. - Balanse i hverdagen hva betyr det? - Selv om jeg ennå har kort fartstid som pensjonist, har det så langt gått helt fint for meg, men hvis du ikke har noen planer eller oppgaver kan nok dagene bli kjedelige og lange. Selv om jobben er viktig, er det ikke sikkert at den skal være det viktigste. Det er andre sider ved livet som er vel så viktige. Har du en slik balanse i livet, blir ikke overgangen til pensjonisttilværelsen så vanskelig. - For min del er jeg relativt aktiv i politikken i min egen kommune og fylke. Er også styremedlem i Follo interkommunal kemnerkontor, kommunens representant i Oslo og omland friluftsråd og nestleder i styret til Follo legevakt. Medlem også av Gjersjøen Rotary, så det er nok av oppgaver som venter. Dessuten blir det mer tid på familien, hus og hage, og ikke minst håper jeg å kunne bruke mer tid på vår fritidseiendom på Kjerringøy. Kanskje litt mer tid til trening og fysiske aktiviteter også. Balansen er å finne en brukbar rytme i hverdagen, og samtidig nyte den friheten jeg nå har, hvor ikke kalenderen hele tiden er sjefen. Hva skjedde? Norges Kommunalbank omdannet til Kommunalbanken AS. Euroen introdusert Kystpartiet stiftet Fredsprisen gikk til Leger Uten Grenser Første kvinne alene i robåt over Atlanterhavet: Victoria Murden McClure (81 dager/5486 km) Rosenborg både norgesmester (cupmester) og seriemester KommuneDialog som e-post Ønsker du å motta vårt kvartalsvise nyhetsbrev elektronisk, så gi oss beskjed. Sendt en e-post til Kommunenes gjeldsutvikling mars 2012 Kommuneforvaltningens brutto gjeldsutvikling Kommunalbankens utlånsutvikling Kommunalbankens markedsandel for kommunal sektor: 49,5 % 4

5 Av Sissel Johnsen Lie, Kommunalbanken Den 18. august er det duket for en stor utendørs teateropplevelse på Akershus festning. Da urfremføres dramaet Kongeblod. Stiftelsen Akershus festning for kunst og kultur (SAKK) står ansvarlig for realiseringen av Terje Nordbys stykke. Kommunalbanken er en av stiftelsens støttespillere rundt Kongeblod. Samarbeidet inngår som et element i Kommunalbankens 85-års markering. Festningen har vært sentrum for nasjonens vekst og utvikling gjennom 700 år. Den representerer kontinuitet og har i dag status som nasjonalsymbol. Kommunalbanken støtter historiespill på Akershus festning Kongeblod er spunnet over en av Norgeshistoriens mest dramatiske hendelser, som likevel er praktisk talt ukjent blant folk flest. 18. august 1502 ble ridder Knut Alvsson, Norges største godseier, tidligere høvedsmann på Akershus og den siste med lederambisjoner som erklærte at han var av gammel, ekte norsk kongsslekt, myrdet i bakhold under fritt leide om bord i et skip utenfor Akershus. Mari Hjelmtveit, daglig leder i Stiftelsen Akershus festning for kunst og kultur (SAKK), forteller at det blir dramatikk, med riddere i rustning, hester, flotte kostymer og et stort antall kjente skuespillere og statister. Nicolai Cleve Broch spiller Knut Alvsson, og Anna Bache-Wiig hans kone Mette. Studentstipend Hensikten er å fremme interesse for og innsikt i kommuneøkonomi. Vi vet at mange kommuner sliter med å rekruttere dyktige økonomer, og at det derfor er behov for ulike virkemidler for å øke interessen. Kommunesektoren kan nemlig by på mange utfordrende arbeidsoppgaver for nyutdannede økonomer. Derfor har Kommunalbanken opprettet et stipend tiltenkt studenter ved universiteter og høgskoler som ønsker å skrive masteroppgave om kommunaløkonomiske problemstillinger. Det kan deles ut inntil tre stipender per år. Hvert stipend er på kroner, avhengig av oppgavens relevans og omfang. Stipendet blir kunngjort på Kommunalbankens hjemmeside og i andre aktuelle kanaler i løpet av høstsemesteret. Utlånsdirektør Anette Berg Akershus Telefon Mobil Anita Hagebråten- Kvalvaag Hordaland, Oppland Telefon Mobil Spør oss om lån Marit Urmo Harstad Møre og Romsdal, Svalbard, Troms Rådgivning hovedbankavtaler Telefon Mobil Låneadministrasjon Leder Åse Kristensen Telefon Mobil Børge Daviknes Hordaland, Oslo, Rogaland, Sogn og Fjordane, Vestfold, Vest-Agder Telefon Mobil Lars Maurits Bekkelund Buskerud, Finnmark, Hedmark Rådgivning hovedbankavtaler Telefon Mobil Terje Christer Dalby Aust-Agder, Nordland, Østfold Telefon Mobil Torger Magnus Jonasen Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Telemark Rådgivning hovedbankavtaler Telefon Mobil Anita S. Kullberg Telefon Mobil Torill Lund Telefon Mobil

6 Kommunalbanken finansierer lokale løsninger IVAR til alle formål Tekst og foto Jan Walbeck, Kommunalbanken I Sør-Rogaland har over mennesker et forhold til IVAR. En IVAR som sørger for at befolkningen i 12 kommuner har vann, avløp og renovasjon. - Fra du trekker i snora på toalettet til du kan fylle bilen din med biogass, tar omtrent 20 dager, forteller driftssjef Olav Helge Hogstad i avløpsrensning SNJ. Kommunalbanken finansierer IVAR med grønn rente. IMPONERENDE STORT. Kunde-og Terje Ch. Dalby (tv) får guidet tur i fjellanlegget av driftssjef Olav Helge Hogstad. Kommunalbanken deltok på Avfall 2012 i Stavanger og benyttet anledningen til å besøke en av sine kunder, IVARs Sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ). Et stort fjellanlegg like utenfor Stavanger sentrum. Her mottas hvert år rundt 40 millioner kubikk avløpsvann, som renses og slippes ut i havet. SNJ er det største og mest avanserte renseanlegget i IVAR-regionen. Det er et kjemisk anlegg og er plassert i fjellhaller, mens slambehandling, administrasjonsbygget og verkstedet er ute i dagslyset. Å komme rett fra en stand på Avfall 2012 dresskledd og til et kundebesøk hvor hovedingrediensene er kloakk og avløpsvann kan virke utfordrende og lite gjennomtenkt. Driftssjef Olav Helge Hogstad i avløpsrensning SNJ forsikret oss at det er helt greit. - Kjeledress og gummistøvler er unødvendig, forteller han. Det stemte. Vi opplevde et nesten luktfritt miljø, og svært rent og ryddig renseanlegg i fjellet. Renseprosessen Inne i fjellanlegget blir avløpsvannet først forbehandlet i rister og sandfang for å fange opp flytegjenstander og større partikler. Hva vi så gjennom glasslukene, skal ikke beskrives nærmere, men mye hadde vi sett før. Hogstad forteller at i sandfangbassengene tilsettes fellingskjemikaliet jernklorid som reagerer raskt med forurensningene i avløpsvannet slik at det dannes små partikler. Partiklene vokser til større partikler og synker til bunns ved hjelp av sin egen tyngde. Det rensede vannet ledes ut fra overflaten av sedimenteringsbassengene til 80 meters dyp i Håsteinfjorden 1,6 km fra land. Hvert sekund hele døgnet, året rundt renner liter renset vann ut i havet. Avfall blir gjødsel Hogstad forteller videre at slammet som blir skilt ut fra avløpsvannet går gjennom en omfattende behandling før det til slutt blir et gjødselsprodukt. Slammet pumpes fra sedimenteringsbassengene til to store råtnetanker. Etter tre ukers opphold i biogassreaktorene er slammet stabilisert. Gjennom sentrifugering blir mesteparten av vannet fjernet og slammet tørkes deretter ved 103 grader og blir så pelletert. Det pelleterte slammet kalles biopellets og brukes til jordproduksjon, jordforbedring på grøntområder og kornarealer. Gass i tankene Ved å behandle slam og organisk avfall i biogassanlegg kan utslippene reduseres. I anlegget blir gassen samlet opp på en kontrollert måte, og kan derfor brukes som en energigass i stedet for å slippes ut i MØKK: Her kan alt som kommer inn fra toaletter og annet avløpsvann beskues før det behandles. atmosfæren. Biogassanlegg er et effektivt klimatiltak som reduserer utslipp, samtidig som det produserer fornybar energi. Biogassen selges til Lyse kraft, som igjen selger den videre til forbruker. Utvide IVAR med grønn finansiering Med økte krav til vannkvalitet, rensing av avløpsvann og gjenvinning av avfall, samt befolkningstilvekst må IVAR investere i utvidelser og kapasitets økning på mange fronter. Dette koster mye penger, og siden IVAR er et interkommunalt selskap er Kommunalbanken en naturlig samarbeidspartner. IVAR benytter seg i tillegg av Kommunalbankens grønne lånerente. En rente som har gunstigere betingelser enn ordinære p.t. - renter. Rocka miniseminar i Namsos Kommunalbanken planlegger et rocka miniseminar i Namsos Her vil vi legge opp til et diskusjonsforum for økonomiledere der deltagende kommuner presenterer hvordan de jobber. Temaene er; God økonomistyring og finansrapportering. Etter den faglige seansen er det omvisning på Rock City og med middag til slutt. Ta gjerne kontakt med kunde og Torger M. Jonasen, dersom du ikke har mottatt invitasjon. Mer om Rock City: Nyhetsbrev fra Kommunalbanken AS KommuneDialog Ansvarlig redaktør: Adm. direktør Petter Skouen Redaktør: Jan Walbeck Kommunalbanken AS Haakon VIIs gt. 5b Postboks 1210 Vika N-0110 Oslo Telefon

Nyheter fra Kommunalbanken 2/2013

Nyheter fra Kommunalbanken 2/2013 Annonsebilag til Kommunal Rapport Nyheter fra Kommunalbanken 2/2013 Finansiering Valdres Lokalmedisinske senter blir et bindeledd mellom dagens kommune- og spesialisthelsetjenester Side 4 Sårbarhetsanalysen

Detaljer

Egenkapital som begrenset ressurs

Egenkapital som begrenset ressurs Nyhetsbrev fra Kommunalbanken 42011 Egenkapital som begrenset ressurs Av utlånsdirektør Anette Berg, Kommunalbanken Foto: Jan Walbeck Vi har den siste tiden fått en del henvendelser fra våre kunder i kommunal

Detaljer

Gjeldskriser og renteutvikling

Gjeldskriser og renteutvikling 32011 Nyhetsbrev fra Kommunalbanken Gjeldskriser og renteutvikling Av Torger Magnus Jonasen, Kommunalbanken Foto: Jan Walbeck Mens de fremvoksende økonomier er truet av overoppheting og høy inflasjon,

Detaljer

Øker kapasiteten. Romerike Krisesenter IKS:

Øker kapasiteten. Romerike Krisesenter IKS: Annonsebilag til Kommunal Rapport Nyheter fra Kommunalbanken 3/2013 Studentstipend Vi presenterer oppgaven om OPS - skrevet av studentene som mottok Kommunalbankens studentstipend. Side 2 Årets kommunaløkonom

Detaljer

Sparer en milliard i året på lav rente Side 4

Sparer en milliard i året på lav rente Side 4 Annonsebilag til Kommunal Rapport Nyheter fra Kommunalbanken 2/2014 Kommunalbanken finansierer Hallingporten Side 6 Solvik-Olsen skal reformere transportsektoren Side 3 «Grønne obligasjoner for et grønnere

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Kommunalbanken AS

ÅRSRAPPORT 2012. Kommunalbanken AS ÅRSRAPPORT 2012 Kommunalbanken AS Bjørnsund leirskole Fræna kommune Bjørnsund leirskole er tilsluttet Norsk Leirskoleforening med fast ansatte lærere og rektor. Hovedformålet er å formidle kystkultur og

Detaljer

DERFOR LYKKES SØRLANDET MED HØYTEKNOLOGI

DERFOR LYKKES SØRLANDET MED HØYTEKNOLOGI DIALOG VENNESLA KOMMUNE KULTUR KOMMUNEN PÅ SØRLANDET SIDE 3 EKSPORT AV DEN NORDISKE MODELLEN SLIK SKAL EUVELFERDEN FINANSIERES SIDE 4-5 NYHETER FRA KOMMUNALBANKEN NR.3 2014 AQUARAMA AKTIVITETSSENTER SØRLANDSK

Detaljer

S a k n r. 1 [10:03:46] Møte onsdag den 7. mars 2012 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k. Muntlig spørretime

S a k n r. 1 [10:03:46] Møte onsdag den 7. mars 2012 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k. Muntlig spørretime 2520 7. mars Muntlig spørretime Møte onsdag den 7. mars kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 60): 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat Presidenten: Representanten

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

Økt fare for ras, flom, tørke og sterk vind Side 4

Økt fare for ras, flom, tørke og sterk vind Side 4 Annonsebilag til Kommunal Rapport Nyheter fra Kommunalbanken 1/2014 Ryfast valgte Kommunalbanken Side 7 Hamars nye storstue Et kulturelt kraftsenter for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i innlandet

Detaljer

Møte onsdag den 14. januar 2009 kl. 10 Presidenten: Statsråd Dag Terje Andersen [10:04:50]: Presidenten: Per-Willy Amundsen (FrP) [10:06:30]:

Møte onsdag den 14. januar 2009 kl. 10 Presidenten: Statsråd Dag Terje Andersen [10:04:50]: Presidenten: Per-Willy Amundsen (FrP) [10:06:30]: 2009 14. jan. Muntlig spørretime 1787 Møte onsdag den 14. januar 2009 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 41): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime Presidenten:

Detaljer

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n 2008 29. jan. Valg av settepresident 1837 Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 44): 1. Interpellasjon fra representanten Ine Marie Eriksen Søreide

Detaljer

Mangler kapital. Lippestads verden

Mangler kapital. Lippestads verden 10 Mangler kapital 24 Gravide står i jobb 36 Teknologibyen Kongsberg Magasinet 01 FEBRUAR 2015 INTERVJUET Lippestads verden Geir Lippestad kan kunsten å sjonglere mellom advokatpraksis, utallige styreverv

Detaljer

Møte onsdag den 14. juni kl. 10. President: Thorbjørn Jagland. Dagsorden (nr. 88): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Møte onsdag den 14. juni kl. 10. President: Thorbjørn Jagland. Dagsorden (nr. 88): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen 14. juni Lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2007 2731 Møte onsdag den 14. juni kl. 10 President: Thorbjørn Jagland Dagsorden (nr. 88): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Detaljer

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17 Nr. 9-2013 - 96. årgang Nord- Norges finanstopp Side 17 N Y H E T E R Nå lager vi BankID 2.0! Thorbjørn Sundbøe er prosjektleder for «BankID 2.0», et av de største løftene som er gjort i BankID siden

Detaljer

Møte torsdag den 20. juni 2013 kl. 09 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n

Møte torsdag den 20. juni 2013 kl. 09 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n 2013 20. juni Dagsorden 4775 Møte torsdag den 20. juni 2013 kl. 09 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n D a g s o r d e n (nr. 102): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Detaljer

Magasinet SPØR KLP. Møt årets ildsjel. Ny vår for Rjukan. Kommuner på glattisen

Magasinet SPØR KLP. Møt årets ildsjel. Ny vår for Rjukan. Kommuner på glattisen 26 Møt årets ildsjel 32 Kommuner på glattisen 36 Ny vår for Rjukan Magasinet 01 FEBRUAR 2014 SPØR KLP Ekspertene svarer TEMA Fra ufør til arbeid Antall uføre i kommune-norge øker, og kvinner over 60 blir

Detaljer

Møte torsdag den 13. november 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n

Møte torsdag den 13. november 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n 2014 13. nov. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant og visepresident i Stortinget Reiulf Steen 407 Møte torsdag den 13. november 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D a g s

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 4, mandag 10. oktober 2011 Formiddagsmøtet Landsmøte ble satt for dagen kl 09:00. Dirigenten ønsket velkommen

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014 Solveig Horne og stortingsmeldingen s. 6 Mitt hjem min arbeidsplass s. 14 Stjernekokken på TV3 s. 17 Olsenbanden på Rauma s. 18 NFU-prosjekt om minoritetsspråklige

Detaljer

Magasinet Utgave 1 Februar 2012

Magasinet Utgave 1 Februar 2012 Magasinet Utgave 1 Februar 2012 01 Skygger over kommuneøkonomien Eurokrise, økt gjeld og stigende pensjonskostnader kan gi et tøft år for kommuneøkonomien. Side 6 13 «Lyden av trivsel» et modig prosjekt!

Detaljer

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Hvem frykter for at de Røde Flagg etter misligheter og korrupsjon blir avdekket? // Hvorfor er de så gode? // Regnskapsregler

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 77 31. jan. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen

Forhandlinger i Stortinget nr. 77 31. jan. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen Forhandlinger i Stortinget nr. 77 31. jan. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen 1137 Møte tirsdag den 31. januar kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 38):

Detaljer

et privat forslag. Presidenten: Representanten May Hansen vil framsette Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig

et privat forslag. Presidenten: Representanten May Hansen vil framsette Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig 1748 6. feb. Riksrevisjonens undersøkelse av inntektssystemet for kommunene 2004 Møte fredag den 6. februar kl. 10 President: J ø r g e n K o s m o Dagsorden (nr. 47): 1. Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen

Detaljer

Møte onsdag den 29. april 2009 kl. 10 Presidenten: Presidenten: Presidenten: Presidenten: Siv Jensen (FrP) [10:01:27]: Presidenten:

Møte onsdag den 29. april 2009 kl. 10 Presidenten: Presidenten: Presidenten: Presidenten: Siv Jensen (FrP) [10:01:27]: Presidenten: 2746 29. april Muntlig spørretime 2009 Møte onsdag den 29. april 2009 kl. 10 President: E i r i n F a l d e t D a g s o r d e n (nr. 75): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime Presidenten:

Detaljer

Mistet datteren 22. juli

Mistet datteren 22. juli Nr 7 - september 2012 Olav Løvlie: Mistet datteren 22. juli side 4 5 Nye faglige råd side 6 7 Gründarar på yrkesfag side 8 9 1982 2012 30 år leder I skolen 7 2012 Lærdom av 22. juli Olav Løvlie (68), medlem

Detaljer

Ber helseministeren gripe inn. Økonomer avkler Konkurransetilsynet. Georg fra Moss tok folket med storm side 9. juni 2012

Ber helseministeren gripe inn. Økonomer avkler Konkurransetilsynet. Georg fra Moss tok folket med storm side 9. juni 2012 5Nr juni 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Økonomer avkler Konkurransetilsynet side 14-16 Georg fra Moss tok folket med storm side 9 Ber helseministeren gripe inn side 4-5 2 < TAXI

Detaljer

Rogaland, oktober 2004

Rogaland, oktober 2004 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, oktober 2004 02:2004

Detaljer

Valg 09: JEG ER KLAR ER DU? NR. 7:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER

Valg 09: JEG ER KLAR ER DU? NR. 7:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER NR. 7:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER Dette betyr Høyre for ditt fylke side I IV Høyre er 125 år side 12 Portrettet: Arne Hjeltnes side 16 Valg 09: JEG ER KLAR ER DU? HØYRES VALGKAMPSAKER: SKOLE, SKATT

Detaljer