Medlem: Johannes Øygarden tlf / E-post,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlem: Johannes Øygarden tlf. 57686558/90604532 E-post, j-oeyga@online.no"

Transkript

1 Årsmøtet vart halde på Løa 11. medlemer møtte. 1. OPNING. Leiar J.J. Øvrebø opna møtet og ønskte alle velkomne. 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. Innkalling og sakliste vart godkjente utan merknad. 3. KONSTITUERING. Val av møteleiar. Val av sekreter. Val av 2 til å skriva under møteboka. Møteleiar: Jan Øvrebø Sekreter: Kjell Neset. Til å skriva under møteboka: Olaug Høyheim og Siv Lise Brun. 4. ÅRSMELDING. Styret har i årsmøtepeioden vore samansett slik: Leiar: Jan Øvrebø tlf E-post, N-leiar: Tor Hauge tlf E-post, Sekretær: Kjell Neset tlf E-post, Økonomi: Ann Kristin Sperle tlf E-post, Medlem: Johannes Øygarden tlf / E-post, Vara: Svein Hatlevoll tlf / E-post, Vara: Stein Næss tlf E-post,

2 Arbeidsgrupper: Trivsel: Leiar: Tor Hauge Kolbjørn Haganes Sigbjørn Skjerdal Båthamn: Leiar: Svein Hatlevoll Magne Olsen Arne Fuhr Arne Bringebøen Magne Tveit Ball/leikeplass/rv55/ trafikk/lysløype Nes: Leiar: Tor Hauge Einar Bringe Odd Vidar Vigdal Lena Skaret Monica Furås Turløype/promenade/ parkering Leiar: Stein Næss Svein Arne Næss Johannes Kjos Arne Bondevik I perioden har det vore halde 1. Årsmøte og 2. Styremøter, og det har vorte handsama 23 saker. I tillegg til dette har det vore fleire kontaktar mellom medlemer i bygdelaget og kommunen i forhold til aktuelle saker for bygdelaget. Oppsummering av arbeidsåret: Styret har hatt eit bra arbeidsår, der det til tider har vore stor aktivitet. Men vi har inntrykk av at det har vore jobba godt i dei fleste undergruppene. Gruppene har ein del prosjekt på gang ift handlingsplanen og vi har difor ikkje sett det som nødvendig å starte fleire prosjekt i meldingsåret. I tillegg til den ordinære aktiviteten i styret har det også i år vore ein del meir uformelle kontakter mellom styremedlemmer og representanter for kommunen og andre om planer og prosjekt som vi arbeider med. Vi hadde mellom anna besøk av teknisk sjef i kommunen i haust der vi fekk ein del nyttige tips om korleis vi vidare skal gå fram i arbeidet med realisering av vedteken reguleringsplan, herunder båthamn, strandpromenade, parkeringsplassar, og badeplassar. Styret har no engasjert Elias Bolstad for å prosjektere båthavn, vi har også hatt Selmer Tverberg inne for å vurdere botnforholda med omsyn til ei eventuell utbygging av steinmolo. Han var også inne og såg på dei aktuelle steinmassane hos Magne Olsen, han såg det som fullt mogeleg å gå vidare med dei planane vi har. Dette vart gjordt for å spare laget for geotekniske undersøkingar, som ville hatt ein prislapp på På årsmøtet for 2 år sidan vart det valgt ei gruppe som skulle vurdere framtida til ungdomshuset Vårsol og om bygdelaget skulle engasjere seg i dette arbeidet. Gruppa er no kommen i arbeid og har komme med ein attendemelding til styret i bygdelaget. Gruppa har sendt husstandsskriv til alle i bygda der dei ber om synspunkt og for å lodde interessa. Gruppa har planlagd å arbeide vidare med dette utover våren og bygdelaget reknar med å få rapport om dette seinare.

3 Rapport frå prosjektgruppene: RAPPORT frå gruppene: Turløype/promenade/parkering: Har ikkje vorte gjort noko med strandpromenaden, Vi har hatt kontakt med kommunen og fått litt tips om korleis vi skal gå vidare, dette er eit omfattande arbeid både når det gjeld planlegging og økonomi så det er viktig at vi har eit nært samarbeid med kommunen. Dette er ein av oppgåvene som gruppa må ta tak i det kommande året. Oppryddinga på vegen til Langen er no ferdig, og det er komme opp informasjonsskilt. Vegen over Reset er ferdig. Det har vorte grusa og nokre murar som var til nedfalls er sette opp att. Det skal skaffast inn pris på informsjonstavle for vegen. Vi har fått kart over området og ei av oppgåvene for neste år vert å teikne inn turvegar og stiar. Dette kartet skal så leggjast inn på heimesida vår. Gruppa oppfordrar alle til å nytte seg av vegane, og dei turmulegheitene som vi har i nærmiljøet. Stein orienterte om arbeidet i gruppa og synte gamle bilder frå området Vikjane og Reset. Han refererte også skriv som er sendt til kommunen ang promenadeveg m.m. RAPPORT frå gruppene: Båthamngruppa: I 2009 har det vore sendt inn søknad om stønad til kostnad vedrørande grunnundersøkingar. Dette fekk me avslag på pga at me låg ikkje inne i planane for denne perioden. Me har da sett på andre løysningar. I den forbindelse inviterte me inn kommunen for å sjå på moglegheiter for å byggja molo utan grunnundersøking. Der kom det fram ei løysing som innebar ein molo på ca 15 meter lang. På det område som moloen kan byggjast på er det synleg fjell, og grunnundersøking er ikkje nødvendigt. Me må da forlenge moloen med flytende betongbrygger. Det vil òg vere mogeleg å byggja vidare på moloen ved ein seinare anledning. Jan hadde Selmer Tverberg inne for å sjå på mulegheiten for å bygge molo, og det såg han positivt på. Me har òg sett etter moglege personar som hjelpe oss til å stå som prosjekterande for å bygge moloen. Jan referererte årsmeldinga frå båtgruppa. Vedtak frå årsmøtet: Styret får fullmakt til å utarbeide ein modell for å få eit grunnlag for vidare drift. Det må også utarbeidast ein oversikt over kva kvar enkelt båtplass vil koste. Dette vil bli prosjektet sin eigenkapital og vil også vere eit grunnlag for ein lånesøknad til banken. RAPPORT frå gruppene: Trivselnemnda: JONSOK 2009: Jonsokfeiringa vart i år arrangert på Nes. Servering av grillmat, kaffi og kaker. Det var cirka 80 personar innom den kvelden. Vil takka alle som kom og spesielt til dei som hjelpte til for å få gjennomført alt som skulle skje før under og etter. Når det gjeld ballbana på Nes har den vorte slegen og vedlikehalden i sommarhalvåret. Det har vore stor aktivitet på bana med organisert fotballtrening ein gong i veka

4 RAPPORT frå gruppene: Leikeplass Høyheimsvik: Det har vore mange dugnadskveldar på leikeplassen i Det meste av tida vart brukt til dreneringsarbeid, det viste seg å vera svært mykje vatn. Det er gravd ned drensrøyr med duk og singel rundt etter kanten bak og tvers over bana. Fotball måla fekk me tak i på Skjolden, dei har me sikra til nokre lodd. Me fekk sklia hjå Dale Skule mot at me reiv ned leikestativet sklia var festa til der inne. Sklia er no lagd i bakken på leikeplassen. Så er det bygd ein sandkasse, lagdt duk og sand i den. Ellers er det bestillt sikringsnett til ballbana, og eit huskestativ er skaffa og skal monterast løpet av våren. RAPPORT frå gruppene: Trafikk: Ann Kristin Sperle, Magne Kvalsøren og Vidar Fossøy har teke over arbeidet med å søkje om fartsgrense-reduksjon på Neshøgdi, og strekningen Nes - Høyheimsvik. Søknad om 60-sone vart sendt vegvesenet i august Me fekk avslag på søknaden i oktober Vidar fekk då ordna møte med vegvesenet, og eg og han var ute på Leikanger i November Telefonkontakt i januar 2010 tyder på at vegvesenet har komme med ei innstilling, som no er på høyring hos kommunen og politiet. Vegvesenet la fram 2 mulige alternativ, men resultatet veit me ikkje endå, er venta i løpet av våren Tor og Ann Kristin orienterte om arbeidet i gruppa: Når det gjeld fartsgrensa er det to alternativ km/t på Nes og 80 km/t for strekninga Nes-Høyheimsvik 2. 70km/t for heile strekninga Desse to alternativa er no ute på høyring. Vedtak: Årsmeldinga godkjendt. 5 HANDLINGSPLAN Handlingsplan for Nes og Høyheimsvik bygdelag. 1.Bygdelaget vil arbeide for at Nes og Høyheimsvik skal vere ein attraktiv stad å bu og feriere på. 2. Arbeide for utbygging av båthamn på Høyheimsvik. 3. Arbeide for å betre trafikktryggleiken på kommune og riksveg. 4. Arbeide for trygge leikeplassar for barn. 5. Arbeide for å halde gamle ferdselsvegar vedlike. 6. Arbeide for å realisere strandpromenade Viki- Rappatun. 7. Arbeide for å betre parkeringstilhøva på Høyheimsvik. 8. Arbeide for å vedlikehalde ballbana og lysløypa på Nes, 9. Arbeide for å arrangere sosiale trivselstiltak for bygdefolk 2 gonger for året, der 17 mai arrangement er eit tiltak.

5 Årsmøtet vedtok å gjere slik endring på handlingsplanen: Nytt pt 9. Arbeide for å arrangere sosiale trivselstiltak for bygdefolk minst 2 gonger for året, der jonsok-arrangementet er eit tiltak Vedtak: Handlingsplanen vedteken med denne endring. 6. REKNESKAP og 7. BUDSJETT REKNESKAP 2009 BUDSJETT 2010 Inntekter INNTEKTER Drift 7 332,05 kr Jonsok 9 225,00 kr Medlemspengar 11000,00 kr Leikeplass Høyheimsvik 8 607,00 kr Gåve frå Banken 5000,00 kr Medl.peng ,00 kr Tilskot frå kommunen 20000,00 kr Ferdselsvegar ,00 kr Inntekt Jonsok 3000,00 kr SUM inntekter ,05 kr SUM 39000,00 kr Utgifter UTGIFTER Drift 2 409,56 kr Jonsok 5 769,60 kr Møter 1500,00 kr Rydding av stiar og Leikeplass Høyheimsvik 5 304,00 kr ferdselsvegar 10000,00 kr Medl.peng 0,00 kr Arbeide med handlingsplan 17500,00 kr Setje opp skilt langs Ferdselsvegar ,50 kr ferdselsvegar 10000,00 kr SUM utgifter ,66 kr SUM 39000,00 kr Bankbeholdning ,75 kr ,14 kr BALANSE Overskot ,39 kr

6 8. INNKOMNE SAKER. Evi Alme tok opp spørsmålet om ungdomshuset Vårsol - skal bygdelaget prøve å få i gang kafe - kan vi få i gang bingo? - kan lokalet brukast til øvingslokale for musikk? Årsmøtet diskuterte saka og kom fram til at vi må avvente den valde nemda sin konklusjon på sitt arbeid. Årsmøtet er positiv til at huset vert teke i bruk att, til nytte for bygda. Bygdelaget er klar på at det økonomiske må vera på plass og det evt må velgast ei eiga gruppe som må drive huset.. Prosjektgruppa som vart valgt for å sjå på vidare drift av ungdomshuset vert kalla inn på eit styremøte for å orientera styret om arbeidet sitt og om planane framover. Ann Kristin Sperle tok opp om bygdelaget skal meine noko om planane for stamveg. Styret tek dette opp som sak i eit styremøte. 9. VAL Valnemda la fram sitt framlegg til val: Leiar: Jan J Øvrebø. Styret Tor Hauge, Kjell Neset, Ann Kristin Sperle, Johannes Øygarden Vara: Rune Døsen, Arne Bondevik. Styret konstituerer seg sjølve. Revisor: Valnemd: Båthamn: Kåre Høyheim, Arne Stein Fossøy Evi Alme, Søvrina Hauge. Vara: Olaug Høyheim Leiar: Tor Hauge, Magne Olsen, Arne Fuhr, Ole Bringebøen. Ball/leikeplass/RV55/Trafikk/Lysløype Nes. Leiar: Monica Furås Einar Bringe, Odd Vidar Vigdal, Tor Hauge, Lena Skare. Promenade/Parkering/Parkering: Svein Arne Næss, Johannes Kjos, Arne Bondevik, Magnhild Feten. Gruppa konstituerer seg sjølv. Arne Bondevik kallar inn til første møte. Trivsel: Leiar: Tor Hauge. Kolbjørn Haganes, Sigbjørn Skjerdal, Rune Døsen. Alle vala var samrøystes. Jan takka for tilliten, og takka samstundes for arbeidet til Stein Næss og Svein Hatlevoll som no går ut av styret. Møtet slutt kl Olaug Høyheim (sign) Siv Lise Brun (sign)

ÅRSMELDING LUSTER ELDRERÅD 2006.

ÅRSMELDING LUSTER ELDRERÅD 2006. Servicetorget ÅRSMELDING LUSTER ELDRERÅD 2006. Medlemer: Kjartan Kvien, Skjolden Ellen Susanna Haugen, Gaupne Per L. Kvam, Hafslo Gunhild Brun, Jostedal Erling Vigdal, Gaupne Elen Johanne Øygard, Hafslo

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud VALDRES FOLKEMUSIKKLAG Foto: Avisa Valdres og Tine Krange Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud ÅRSMØTE 12. mars 2009 Sakspapir til årsmøtet 12. mars 2009 Sakliste 1. OPNING,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Måndag 22. april 2013 kl. 18.30 i kyrkja på Haga.

INNKALLING TIL MØTE I SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Måndag 22. april 2013 kl. 18.30 i kyrkja på Haga. INNKALLING TIL MØTE I SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Måndag 22. april 2013 kl. 18.30 i kyrkja på Haga. SAKSLISTE: Sak 12/13 KS Sak 13/13 KS GODKJENNING AV INNKALLING/ MØTEBOK MELDINGAR OG RÅDET

Detaljer

Brattholmen, 19.01.11 Referent: Stine Hamre Karlsen

Brattholmen, 19.01.11 Referent: Stine Hamre Karlsen FAU-Brattholmen Skule Tid: 11.01.11 Stad: Brattholmen Skule Tilstades: Monica Hauge(1a), Monica Falck-Olsen (1b), Stine Hamre Karlsen(2a), Sissel Soltvedt(2b), Karianne Fjeld Løvaas(3a), Kristine Lund

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.20.30. Innkallinga var sendt representantane

Detaljer

For HIL medlemmer har laget ei avtale med Sport 1 i Åmot. Her får medlemmene 20 % på butikkpris på ski og fotball og 10 % på alle andre varer.

For HIL medlemmer har laget ei avtale med Sport 1 i Åmot. Her får medlemmene 20 % på butikkpris på ski og fotball og 10 % på alle andre varer. 1 ÅRSMELDING FRÅ STYRET I HØYDALSMO IDROTTSLAG 2012. Styrets samansetning: Leiar : Sverre Bakke Nestleiar : Rune Djuve Kasserar :Gunn Wennersteen Styremedlem : Ågot Jordstøyl Leiar fotball : Olav Aalandslid

Detaljer

Årsmøte Valldal Idrettslag 23. april 2012

Årsmøte Valldal Idrettslag 23. april 2012 Årsmøte Valldal Idrettslag 23. april 2012 Sakliste 1. Godkjenne innkalling, sakliste og møtereglar 2. Konstituering a. Val av dirigent b. Val av sekretær c. Val av 2 personar til å skrive under møtebok

Detaljer

Styremøte 23-24. mai i Bergen

Styremøte 23-24. mai i Bergen Styremøte 23-24. mai i Bergen Sak 23/07 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Ingen merknader Sak 24/07 Presentasjon - arbeidsmåtar i styret. Arbeidsmåter i styret vart gjennomgått. Normalt så er

Detaljer

ÅRSMØTE I LEIKARRINGEN BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. Lagsrommet (kjellar), Rosenkrantz gate 8 Tysdag 17. februar 2015 - Kl. 20.00

ÅRSMØTE I LEIKARRINGEN BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. Lagsrommet (kjellar), Rosenkrantz gate 8 Tysdag 17. februar 2015 - Kl. 20.00 ÅRSMØTE I LEIKARRINGEN BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO Lagsrommet (kjellar), Rosenkrantz gate 8 Tysdag 17. februar 2015 - Kl. 20.00 SAKLISTE SAK 1 OPNING AV MØTET 1.1 Godkjenning av innkalling og saksliste 1.2

Detaljer

LUSTRA. KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE nytt. God jul!

LUSTRA. KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE nytt. God jul! LUSTRA Nr. 2 2013 KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE 18. årgang nytt God jul! Ordføraren har ordet Det har også dette halvåret vore aktive månader i kommunal regi, me har feira 50-årsjubileet

Detaljer

Tørvikbygd Bladet 1.

Tørvikbygd Bladet 1. Tørvikbygd Bladet 1. utgåve: April 2011 NYTT BLAD FOR TØRVIKBYGD! No er 1.utgåva av Tørvikbygd bladet klar! Størst plass denne fyrste gongen har årsmelding og grendamøtet fått. I årsmeldinga får de innblikk

Detaljer

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy.

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA Prosjektnummer 2005/3/0379 Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Landsforeningen for Hjerte og lungesyke 1 Innhald : side Forord 3 Samandrag 4 Kapittel

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag

Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag Styret 2014 - Einar Hoel Anders Rem Trond Håvoll Karianne Vestre Døving Kristin Sandnes Ellisiv Valdal Jarvik Magne Eivind Glomnes Kristi Linge Stakkestad Kjersti Magnussen

Detaljer

Skei Hotel, Skei i Jølster 25.-26. februar 2011

Skei Hotel, Skei i Jølster 25.-26. februar 2011 1 Skei Hotel, Skei i Jølster 25.-26. februar 2011 Vi medvirkar til å halde Noreg levande og grønt...fordi vi bryr oss og fordi vi kan. I meir enn 100 år har vi vore ein av landbruket sine viktigaste samarbeidspartnar.

Detaljer

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Vinteren/våren 2010 foreslo Fiskeridirektoratet å etablera eit pilotprosjektet som et strakstiltak for å avhjelpe situasjonen for sjøaure og laks i Hardangerfjorden.

Detaljer

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Referat frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan hadde meldt forfall.

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. 1 S i d e

ÅRSMELDING 2013. 1 S i d e ÅRSMELDING 2013 1 S i d e Styret/funksjoner i klubben: Styret Navn Valg/År På valg Leiar Frode Fester 1 år Nei Nestleiar Christian Hagen 0 år Ja Skrivar Hildegunn Pettersen 0 År Ja Økonomi Thomas Zwartjes

Detaljer

TørvikbygdBLADET. Lys i Vangdalsbergtunnelen. www.torvikbygd.no 2. UTGÅVE: APRIL 2012. Årsmelding s. 2-3. Tørvikbygd ferjeleie s.

TørvikbygdBLADET. Lys i Vangdalsbergtunnelen. www.torvikbygd.no 2. UTGÅVE: APRIL 2012. Årsmelding s. 2-3. Tørvikbygd ferjeleie s. TørvikbygdBLADET 2. UTGÅVE: APRIL 2012 Lys i Vangdalsbergtunnelen Foto: Nils Kjetil Torvik Årsmelding s. 2-3 Coopen s. 4 Lag og organisasjonar s. 6-7 Nytt frå skulen s. 12 Tørvikbygd ferjeleie s. 8-9 www.torvikbygd.no

Detaljer

Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007

Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007 Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007 Årsmøte 2007 Onsdag 26. mars 2008 Kl 19.00 Fosshaugane Campus - Gjensidigerommet Sakliste: Sak 1 Opning Sak 2 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 3 Val av ordstyrar

Detaljer

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 26.03.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: 13:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt Radøy kommune Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til møte i Samarbeidsrådet for Sunnhordland og fellesmøte med ORK

Det vert med dette kalla inn til møte i Samarbeidsrådet for Sunnhordland og fellesmøte med ORK Jnr. 1142.13 GJG/rr Ordførarar og rådmenn i Sunnhordland Ordførar og rådmann i Fusa kommune Ordførar og rådmann i Haugesund kommune Ordførar og rådmann i Vindafjord kommune INNKALLING TIL MØTE I SAMARBEIDSRÅDET

Detaljer