M Ø T E B O K. for KONTROLLUTVALET I HAREID KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "M Ø T E B O K. for KONTROLLUTVALET I HAREID KOMMUNE"

Transkript

1 M Ø T E B O K for KONTROLLUTVALET I HAREID KOMMUNE MØTETID: kl MØTESTAD: Hareid rådhus, formannskapsromet. MØTEDELTAKARAR: Kontrollutvalet: Vara som møtte: Faste medlemer som ikkje møtte: Vest kontroll: Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS: Jarl Helmut Schröder (leiar) Greta Kirkebø (nestleiar) Hallvard Sæverud (medlem) Inga Ishild Hareide (medlem) Marianne Overå Linda Haddal Røssevoll (medlem) Jostein Støylen (dagleg leiar) Bodill Skeide (dagleg leiar/revisjonssjef) Hareid kommune: Ordførar Anders Riise i sak 18. Andre som møtte: Møtet var leia av: Ingen Jarl Helmut Schröder Side 1

2 SAKLISTE SAK 11/15 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. MØTEPROTOKOLLEN SAK 12/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLEN FRÅ SISTE MØTE SAK 13/15 GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLAR 2015 SAK 14/15 MELDINGAR SAK 15/15 OPPFØLGINGSLISTE SAK 16/15 OPPLÆRING NYE KONTROLLUTVAL SAK 17/15 MØTEPLAN HAUST 2015 SAK 18/15 ORIENTERING OM HAREID PARKERINGSSELSKAP AS SAK 19/15 REVISJONEN SITT ARBEID MED FINANSIELL REVISJON 2014 SAK 20/15 KOMMUNEREKNESKAPEN MED ÅRSMELDING 2014 SAK 21/15 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJON BARNEVERN HAREID KOMMUNE SAK 22/15 YMSE Side 2

3 SAK 11/15 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. MØTEPROTOKOLLEN 1. Innkalling og sakliste vert godkjent med tillegg av sak 22 Ymse. Sak 18 vert teken etter sak Til å skrive under møteprotokollen saman med leiaren vert vald Hallvard Sæverud. SAK 12/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLEN FRÅ SISTE MØTE Vedlegg Møteprotokollen frå møtet den Møteprotokollen frå møtet den vert godkjent. SAK 13/15 GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLAR 2015 Møteprotokollar til gjennomgang: Kommunestyret: 19.03, 23.04, Formannskapet: 05.03, 13.04, 27.04, 11.05, Levekårsutvalet: 03.03, Nærings- og miljøutvalet: 03.03, 22.04, 05.05, Eldrerådet: 12.03, Råd for menneske med nedsett funksjonsevne: 15.04, Valstyret 13.04, Kontrollutvalet har, på noverande tidspunkt, ingen merknader til gjennomgådde møteprotokollar. 2. Kontrollutvalet registrerar at enkelte møteprotokollar er vanskeleg å forstå innhaldet av. Utvalet ber om at protokollane med vedtak vert langt meir utfyllande. 3. Kontrollutvalet ynskjer orienteringsmøte frå SSR IKS vedkomande utbygginga, gjerne i samarbeid med dei andre kontrollutvala i eigarkommunane. Minimum leiar og nestleiar i kontrollutvalet bør møte. SAK 14/15 MELDINGAR Meldingar Kommunal og moderniseringsdepartementet Innsyn i deleigde selskap Meldinga vert tekne til orientering. Side 3

4 SAK 15/15 OPPFØLGINGSLISTE Vedlegg Oppfølgingsliste Det vert gjennomgang av oppfølgingslista i møtet. Kontrollutvalet er ikkje nøgde med oppfølging av sakene, dette då det manglar oppfølging og tilbakemelding frå rådmannen/kommuneadministrasjonen. Kontrollutvalet viser særleg til sak 32/14 og kontrollutvalet etterlyser fortsatt eit oppfølgingssystem (oppfølgingsliste) i kommunen. Leiar i kontrollutvalet og sekretariatet tek opp dette med den politiske og administrative leiinga i kommunen. SAK 16/15 OPPLÆRING NYE KONTROLLUTVAL Når nytt kontrollutval trer i kraft utpå hausten kjem spørsmålet om opplæring opp. Vi tek ein diskusjon i kontrollutvalet om korleis ein best og billegast kan få til god opplæring for det nye kontrollutvalet. Stikkord: Fellesopplæring med andre kontrollutval i sekretariatsdistriktet Fellesopplæring med andre kontrollutval i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane Individuell opplæring for kvart kontrollutval Sentral opplæring på landsplan Kontrollutvalet ynskjer opplæringi tråd med kulepkt. 1 og 3. SAK 17/15 MØTEPLAN HAUST 2015 Det er nyval til hausten. Etter lovverket skal kontrollutvalet veljast på konstituerande kommunestyremøte etter val av formannskap. Ut frå dette det greitt å få planlagt møte hausten 2015, både for noverande kontrollutval og for det nye. Dato for konstituerande kommunestyremøte er ikkje satt. Siste møte for noverande kontrollutval vert den kl Første møte for det nye kontrollutvalet vert den kl Side 4

5 SAK 18/15 ORIENTERING OM HAREID PARKERINGSSELSKAP AS Vedlegg E-post frå rådmannen av Det vert vist til e-posten frå rådmannen. Fylkesmannen sin godkjenning av kommunal garanti for parkeringsselskapet vart delt ut i møtet. Vedtektene for parkeringsselskapet vert foreslått endra i juni, då slik at kommunen ikkje kan ta ut utbytte. Styreleiar Anders Riise gjorde greie for tilhøva vedkomande parkeringsselskapet. 1. Orienteringa frå styreleiar Anders Riise i parkeringsselskapet, Fylkesmannen sin godkjenning av kommunal garanti og e-posten frå rådmann Grytten av vart teken vitende. 2. Kontrollutvalet oppmodar styreleiar i parkeringsselskapet og rådmannen å avklare praktiske ansvarstilhøve mellom kommunen og parkeringsselskapet. 3. Kontrollutvalet ber styret kome med ei tilbakemelding med omsyn til fylgjene av vedtektsendringa i høve til kommunestyret sin intensjon med oppretting av selskapet. 3. Kontrollutvalet vil følgje vidare med i utviklinga av Hareid Parkeringsselskap AS. SAK 19/15 REVISJONEN SITT ARBEID MED FINANSIELL REVISJON 2014 Vedlegg: Rapport frå revisjonen. B- dokument (Unnateke off. innsyn, jf. Offl. 24, 1 lekk) Denne saka er todelt. Det eine er ein del av kontrollutvalet sitt tilsyn med revisjonen og arbeidet som er gjort. Det andre er at ein ved gjennomgang av arbeidet til revisjonen vert gjort merksam på ein del tilhøve som det kan vere noko mangel på og/eller kan gjerast betre. I Kommunelova 77 nr 4 står det: «Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte.» Kontrollutvalet si oppgave er utdjupa i kontrollutvalsforskrifta 6: «Kontrollutvalet skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instruks, eller avtaler med revisor.» Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) sin rettleiar for kontrollutvalet sitt på sjå-ansvar overfor rekneskapsrevisor vert lagt til grunn for kontrollutvalet sitt arbeid med å sjå til at rekneskapet vert revidert på ein trygg nok måte. I tillegg kjem revisor si orientering/gjennomgang av revisjonsarbeidet for året. Side 5

6 Eg legg då inn kva som er/vil bli gjort i høve til anbefalingane i vegleiaren: (RF = Forskrift om revisjon og KF = Forskrift om kontrollutval) 1. Krav til utdanning og praksis for oppdragsansvarleg revisor RF 11 Krava her er følgt opp. 2. Krav til vandel for oppdragsansvarleg RF 12 Revisor har ikkje meldt noko uregelmessig. 3. Dokumentasjon av revisors uavhengigheit. RF 15 Revisor har gitt skriftleg eigenvurdering for Generelt om revisors uavhengigheit og objektivitet. RF 13 og 14. Så langt vi har kjennskap til revisor er ho uavhengig. Det er ikkje grunn til å tru anna enn at revisor vurderer sin uavhengigheit fortløpande. 5. Kunnskap om revisjonen sitt innhald Kontrollutvalet har kopi av oppdragsavtale av 2011/2012 som revisjonen har inngått med rådmannen. Kontrollutvalet sin kunnskap elles om kva revisjonsarbeidet omfattar, er gjennom kontroll på revisjonseininga frå Norges kommunerevisorforbund. I tillegg ligg det føre, jf. vedlegg til denne saka, Revisjonsrapport 1/14 Intern kontroll / løpande revisjon / årsavslutning. Dette dokumentet er eit omfattande og godt dokument om revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon for 2014 rekneskapen. Dokumentet gir kontrollutvalet ei grei oversikt og innsikt i arbeidet revisjonen har gjort. Dokumentet sitt detaljnivå gjer at det er unnateke offentleg innsyn og vil berre vere tilgjengeleg for kontrollutvalet i samband med deira på-sjå ansvar overfor revisjonen. Dokumentet gir også kunnskap om tilhøve som revisjonen har teke opp med kommuneadministrasjonen for å gjere tilhøve betre. Særleg viser revisor til vesentlege avvik på enkelte resultateiningar og i investeringsrekneskapen 6. Avtale mellom revisor og kontrollutvalet Gjeldande lov og forskrifter har vorte lagt til grunn. Kontrollutvalet har inngått samarbeidsavtale med revisjonen som gjeld frå Revisjonsstrategi. Revisor har utarbeida revisjonsstrategi for Denne var til behandling/orientering i kontrollutvalssak 28/ Nummerert brev. RF 4 Kontrollutvalet har ikkje motteke nummerert brev i Mislegheiter. RF 3, RF 4, KF 8 Kontrollutvalet har ikkje fått melding frå revisor om mislegheiter i Revisjonsmeldinga. RF 5 Revisjonsuttale ligg føre. Den er datert Revisor sin møteplikt og møterett. RF 19, KF 19. Revisor har følgt sin møteplikt i kommunestyret i samsvar med lov/forskrift. 12. Revisor sin opplysningsplikt. RF 20. Eg har ikkje grunn å tru at revisor har halde tilbake opplysningar som kommunestyret og kontrollutvalet burde hatt. Side 6

7 Det vert særleg vist til revisjonsrapporten side 17 og 18 som omhandlar Driftsrekneskap pr. resultateining og pr. sektor og resultateining. 1. Ut frå dei opplysningane som ligg føre har kontrollutvalet ingen merknader til revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon for revisjonsåret Kontrollutvalet ber rådmannen gi tilbakemelding på om tilhøve revisor peikar på vert betra og evt. når. SAK 20/15 KOMMUNEREKNESKAPEN M/ÅRSMELDING 2014 Vedlegg - Revisjonsmelding Dat Økonomiske oversikter, utarbeida av revisor. (Driftsrekneskap pr. resultateining og driftsrekneskap pr. sektor og resultateining) - Kommunerekneskapen Årsmelding 2014 Saksopplysning Det vert vist til dei vedlagde dokumenta: Revisjonsmelding, rekneskap og årsmelding for Det kjem fram at rekneskapen av avslutta med eit rekneskapsmessig mindreforbruk på kr Revisjonsmeldinga Utale om årsrekneskapen Rådmannen sitt ansvar for årsrekneskapen: o Å utarbeide rekneskap i samsvar med lov, forskrift og god kommunal rekneskapsskikk o Nødvendig intern kontroll for at rekneskapen ikkje inneheld vesentleg feilinformasjon korkje av misleghald eller annan feil Revisor sine oppgåver og plikter: o Skal uttale seg om årsrekneskapen på grunnlag av den revisjonen som er gjennomført. o Rekneskapen er revidert i samsvar med god kommunal revisjonsskikk i Noreg, i dette International Standards on Auditing, som bl.a. krev at han lever opp til etiske krav samt planlegg og gjennomfører revisjonen for å sikre seg at den ikkje inneheld vesentleg feilinformasjon o For meir informasjon viser eg til punktet Revisors oppgåver og plikter i revisjonsmeldinga Revisor sin utale om andre tilhøve Konklusjon om budsjett: o Regulert budsjettet i rekneskapen er i samsvar med budsjettvedtak. o Beløpa i årsrekneskapen viser meirforbruk i høve til regulert budsjett på nokre resultateiningar, men kommunen totalt sett er innanfor budsjettramma. Side 7

8 Konklusjon om årsmelding: o Opplysningane i årsmeldinga om årsrekneskapen er konsistente med årsrekneskapen og dei er i samsvar med lov og forskrifter Konklusjon om registrering og dokumentasjon: o Leiinga har oppfylt si plikt til å sørgje for ordentleg og oversiktleg registrering og dokumentasjon av kommunen sine rekneskapsopplysningar i samsvar med lov og god kommunal bokføringsskikk i Noreg Konklusjon Årsrekneskapen, med unntak slik det går fram i uttalen, avgitt i samsvar med lov og forskrift og gir i det alt vesentlege ei dekkande framstilling av den finansielle stillinga til kommunen pr , og av resultat for rekneskapsåret per denne datoen som er i samsvar med lov, forskrift og god kommunal rekneskapsskikk. Økonomisk og annan informasjon Det vert vist til årsmelding og årsrekneskap for Årsmeldinga viser nyttig økonomisk og annan informasjon fram: Sjå spesielt på: Forord av kst. rådmannen side 3 Kommunens økonomiske stilling frå side 8 Nøkkeltal og utviklingstrekk frå side 10. Informative tabellar og diagram. Sektordelen frå side 19. Her kjem fram samanlikning mellom dei einskilde områda og samanlikning rekneskap i høve til revidert budsjett. Deretter fylgjer forklaringar for kvar sektor. Rekneskapen Rekneskapen inneheld dei obligatoriske skjema og notane. Avsluttande kommentar Avvik budsjett rekneskap Det vert vist til revisjonsmeldinga der revisor har omtala meirforbruk i høve til regulert budsjett. Kommunen er likevel innanfor budsjettramma totalt sett. Revisor har utarbeida oversikt over driftsrekneskap per resultateining og driftsrekneskap per sektor og resultateining. Desse dokument viser på ein grei måte resultatet i dei ulike einingane og per sektor og kvar det er meirforbruk. Her kan nemnast spesielt: Bygg, Kommunalteknikk, Ressurssenter, Kommunalteknisk. Revisor trekkjer fram i sin rapport til kontrollutvalet at det i investeringsrekneskapen er betydeleg meirforbruk, og manglande budsjettoppfølging. Jf. her side 9 til 11 i årsrekneskapsdokumentet. Rutinane og holdningane bør endrast. Etter Kommunelova er det ikkje lov å nytte midlar utan budsjettdekning. Samrøystes uttale 1. Kontrollutvalet viser til revisjonsuttale for 2014 datert 8. mai Side 8

9 2. Kontrollutvalet viser til at årsrekneskapen viser meirforbruk frå regulert budsjett innanfor enkelte resultateiningar og i investeringsrekneskapen. 3. Kontrollutvalet meiner at årsrekneskapen for Hareid kommune for rekneskapsåret 2014, som viser eit netto driftsresultat, mindreforbruk på kr og eit rekneskapsmessig mindreforbruk på kr , og består av årsmelding, driftsrekneskap, investeringsrekneskap, økonomiske oversikter og balanse pr med notar som beskriv nytta rekneskapsprinsipp og andre relevante opplysningar, kan godkjennast. SAK 21/15 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJON BARNEVERN HAREID KOMMUNE Vedlegg Tilbakemelding frå rådmannen, av Forvaltningsrevisjonsrapport Barnevern i Hareid kommune Kommunestyret gjorde i sak PS 47/14 slikt vedtak: 1. Kommunestyret tek til vitande forvaltningsrevisjonsprosjektet Barnevern i Hareid kommune. 2. Kommunestyret vedtek at revisjonen sine anbefalingar, jf. rapporten pkt. 8 side 45, skal fylgjast/utførast. 3. Kommunestyret vedtek at rådmannen rapporterer om status for gjennomføringane av anbefalingane og evt. vidare framdrift til kontrollutvalet innan Revisor si anbefaling Rapporten del 8. Side 45 1 Rutinar Barnevernstenesta må utarbeide rutinar som sikrar at lovverket vert følgd og tidsfristar overhalde. Dette gjeld spesielt tiltak som kan bidra til å sikre: At tidsfristar for gjennomgang av meldingar og gjennomføring av undersøkingar vert halde. At oppfølging og tilsyn av barn i fosterheim vert gjennomført, dokumentert og arkivert tilfredstillande. At tiltaksplanar vert utarbeida og oppdaterte i samband med vedtak om hjelpetiltak vert fatta. At det vert utarbeida midlertidige omsorgsplanar i samband med at det vert fremma sak om omsorgsovertaking i fylkesnemnda. At skriftlege henvendingar frå foreldre/advokat vert tilfredstillande handsama og at det vert sendt ut midlertidig svar ved forventa lang sakshandsamingstid. At biologiske foreldre vert følgt opp og inkludert i fosterheimsarbeidet så mykje som er forsvarleg. 2 Mal tilsynsrapportar Utarbeide mal for tilsynsrapportar. Side 9

10 3 Mal samværplanar Utarbeide mal for samværplanar. 4 Born med samværplan Utarbeide oversikt over born med samværplan, og når desse skal reviderast. Avslutning Viser til svar frå barnevernssjefen, jf. vedlegg. Saka må diskuterast ut i frå dei opplysningane vi har. I diskusjonen må vi vurdere eit nytt prosjekt på området barnevern i ny planperiode for alle kommunane i samarbeidet. Viser også til sak 39/14 Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt der dette var omtala. 1. Kontrollutvalet tek tilbakemeldinga frå rådmannen v/felles barnevern til vitende. 2. Kontrollutvalet ber om oppdatert status i høve til kommunestyret sine krav, jf. Kommunestyresak 47/14, revisor sine anbefalingar, innan Kontrollutvalet ser barnevernsområdet som eit særs aktuelt område for ny forvaltningsrevisjon i komande planperiode. SAK 22/15 YMSE Spørsmål om status for Eikenhytta vart stilt. : Kontrollutvalet etterlyser status for hyttebyggingssaka Eiken og ber rådmannen orientere på neste møte. Møtet slutt. Jarl Schröder Hallvard Sæverud Møteprotokollen går til: Kommunestyret som melding Kontrollutvalet for godkjenning i neste møte Ordførar Rådmann Revisjonen Side 10

11 Side 11

SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 01.06.2015 Tid: 08.00 10.20

SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 01.06.2015 Tid: 08.00 10.20 SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 01.06.2015 Tid: 08.00 10.20 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Representerer Olav Myklebust Leiar Wenche

Detaljer

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Rådhuset- møterom 1, 1.etg. Dato: 05.05.2015 Møtet tok til: 09.00 Møtet slutta: 10.45 August Vonheim leia møte. Faste medlemar som møtte:

Detaljer

M Ø T E B O K. for KONTROLLUTVALET I HAREID KOMMUNE

M Ø T E B O K. for KONTROLLUTVALET I HAREID KOMMUNE M Ø T E B O K for KONTROLLUTVALET I HAREID KOMMUNE MØTETID: 28.08.2015 kl. 08.30 11.15 MØTESTAD: Hareid rådhus, møterom 1 MØTEDELTAKARAR: Kontrollutvalet: Jarl Helmut Schröder (leiar) Greta Kirkebø (nestleiar)

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Kontrollutvalet i Forsand INNKALLES TIL MØTE 30. august 2011 kl. 08.30 i Møterom oppe

Kontrollutvalet i Forsand INNKALLES TIL MØTE 30. august 2011 kl. 08.30 i Møterom oppe ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 4 Kontrollutvalet i Forsand INNKALLES TIL MØTE 30. august 2011 kl. 08.30 i Møterom oppe SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 19/11 Godkjenning

Detaljer

Kontrollutvalet sender med dette si årsmelding for arbeid i 2014 til kommunestyret. Kari Marie Nygard seniorrådgjevar

Kontrollutvalet sender med dette si årsmelding for arbeid i 2014 til kommunestyret. Kari Marie Nygard seniorrådgjevar Tysnes kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kommunestyret i Tynes kommune Vår sakshandsamar: Kari Marie Nygard Dykkar ref.: Vår ref: 2014/254 Vår dato: 23.02.2015 Årsmelding for kontrollutvalet i Tysnes

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.3.2015 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.3.2015 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.3.215 Tid:18: Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 01.desember 2009 Innkalling til møte i

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumssalen, Stord rådhus Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING

HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING 200804221-10 KONTROLLUTVALET i HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING 2008 Her skal det leggjast inn eit bilete i den endelege versjonen Innhald: Om kontrollutvalet Fakta om verksemda i 2008 Måla til kontrollutvalet

Detaljer

Onsdag 17. april 2013 kl. 10.00

Onsdag 17. april 2013 kl. 10.00 1 kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 10. mars 2013. Innkalling til møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet Onsdag 17. april 2013 kl.

Detaljer

Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor

Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor Fastsatt av styret i NKRF 24. oktober 2010 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Arbeidsgruppe... 4 Innledning... 5 Formelle bestemmelser...

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: 03.03.2011, kl. 12:45 Rådhuset, Lille kommunestyresal Nils Prestmo (Leder) John Atle Krogstad (Nestleder)

Detaljer

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Fylkestinget Saknr. Arkivsak Saktittel 20/13 201206776-11 Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no.

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no. Møteinnkalling Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 100, Fylkeshuset, Molde Dato: 21.03.2012 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411

Detaljer

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eidfjord kommune IHR-rapport nr S-2/2010 1. FORORD Eidfjord Utvikling AS er eit 100 % kommunalt eigd aksjeselskap som har ansvar

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.04.2011 11/203 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Torsdag 14. april 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Støtt, rådhuset, Ørnes

Detaljer

Handtering av rentederivat/sal av renteopsjonar(swapsjonar) i Sykkylven kommune

Handtering av rentederivat/sal av renteopsjonar(swapsjonar) i Sykkylven kommune Revisjon Sykkylven kommune Revisjonsrapport Handtering av rentederivat/sal av renteopsjonar(swapsjonar) i Sykkylven kommune Juni 2011 Revisjon Sykkylven kommune FORORD Denne rapporten er utarbeidd etter

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Seljord kommune. kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015. Seljord kommune - kontrollutvalget

Seljord kommune. kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015. Seljord kommune - kontrollutvalget Vår ref. 15/555-2 033 /BOSL Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015 Seljord kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 01.06.2015 Tid: 09:00-12:00 Stad: Kommunehuset, møterommet

Detaljer

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eigarskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Eidfjord

Detaljer

Eigedomsskatt. Hjartdal kommune 2015 :: 727 011

Eigedomsskatt. Hjartdal kommune 2015 :: 727 011 Eigedomsskatt Hjartdal kommune 2015 :: 727 011 Innhald Samandrag... iii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet... 1 1.2 Bakgrunn... 1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium... 3 1.4

Detaljer

Årsmelding 2011. Kontrollutvalet. www.sfj.no

Årsmelding 2011. Kontrollutvalet. www.sfj.no Årsmelding 2011 Kontrollutvalet www.sfj.no Innhald 1 Innleiing... 4 2 Samansetting av kontrollutvalet... 4 2.1 Kontrollutvalet 2007-2011... 4 2.2 Kontrollutvalet 2011-2015... 5 3 Kontrollutvalet sitt formål...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om rusarbeidet i kommunen STYRK og psykososialt team Orientering om kommunen si forvaltning av låneporteføljen

MØTEINNKALLING. Orientering om rusarbeidet i kommunen STYRK og psykososialt team Orientering om kommunen si forvaltning av låneporteføljen VOLDA KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtestad: 1. etg, Samfunnshuset i Volda Dato: 31.01.2013 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Orientering om rusarbeidet i kommunen STYRK og psykososialt team Orientering om kommunen

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumssalen, Stord rådhus Dato: 24.03.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer