MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Anita Bjørkli Karlsen. Yvonne Kvernmo (sekretær)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Anita Bjørkli Karlsen. Yvonne Kvernmo (sekretær)"

Transkript

1 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: Tid: etter PLA kl. 13:55-15:55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling: Ronny Grindstein Terje Sørensen Kjetil Fjellheim Elsa Holm Anita Bjørkli Karlsen Yngvar Mikkelsen Morten Berg Elin Wilsgård Yvonne Kvernmo (sekretær) ipad, Merknader: Ingen merknader til innkalling. Behandlede saker: 67/12 81/12 Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gratangen, Merknad til saksliste; Ordfører ba om at Budsjettpremisser og Breibånd premisser for utbygging tas opp i møtet som saker etter ordinær saksliste.

2

3 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 67/12 12/813 GODKJENNING AV FSK'S MØTEPROTOKOLL AV DEN /12 12/814 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE /12 11/207 PREMISSER FOR TILDELING AV DISPONIBLE MASSER TIL AKTØRER 70/12 12/800 ØKONOMIMELDING III /12 11/1240 VALD NR.17 INDRE NORDSIDA 72/12 12/789 SØKNAD OM LÅN - GRATANGEN BOLIGSTIFTELSE 73/12 12/644 ØKONOMISK STØTTE TIL ARCTIC RACE OF NORWAY 74/12 12/771 INVITASJON TIL Å DELTA I EUROPARÅDETS ARBEID MED INNOVASJON OG GODT STYRESETT PÅ LOKALT NIVÅ. 75/12 12/655 DEN NASJONALE FRIVILLIGHETSPRISEN /12 12/659 INVITASJON TIL Å DELTA I PROGRAMMET"SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE" 77/12 12/629 REGIONAL PLANSTRATEGI FOR TROMS /12 12/435 OMSTILLINGSPROSJEKT - OPPNEVNING AV STYRINGSGRUPPE OG MANDAT 79/12 12/802 KOMITÉ - ETABLERING AV OPPVEKSTSENTER 80/12 12/384 SØKNAD OM FRITAK FRA BOPLIKTEN PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 61 BNR 1

4 81/12 12/237 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM 42/11, 14, 15, 37, 38, 54, 64, OG 169

5 67/12 GODKJENNING AV FSK'S MØTEPROTOKOLL AV DEN Rådmannens innstilling: Møteprotokollen av den godkjennes. Møteprotokollen av den godkjennes. 68/12 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE Rådmannens innstilling: Referatsakene tas til orientering. Referatsakene tas til orientering. 69/12 PREMISSER FOR TILDELING AV DISPONIBLE MASSER TIL PRIVATE AKTØRER Rådmannens innstilling som følgende ble lagt frem i møtet v/teknisk v/johan H Gamnes; 1) Tildeling til private aktører skal skje etter skriftlig forespørsel til Gratangen kommune. Kart som viser brukssted skal være vedlagt, om ikke dette er åpenbart unødvendig. 2) Teknisk enhet vurderer om arbeider på mottakssted er søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven. Dersom det dreier seg om søknadspliktige arbeider, skal disse være godkjent før masser tildeles. 3) Private aktører må selv sørge for transport av masser fra hoveddeponi til brukssted. 4) Rådmannen gis fullmakt til å tildele masser til private formål opp til 200 m 3. Tildelinger ut over 200 m 3 skal godkjennes av formannskapet. 5) Rådmannen gis fullmakt til å utføre disponeringer i kommunal regi. 6) Kommunen informerer om tilgjengelige masser på kommunens hjemmesider. 7) Administrasjonen koordinerer med HLK hvordan opplasting/henting fra private som har fått tilsagn på masser skal foregå. Følgende omforente forslag vedr. nytt tilleggspunkt 8 ble fremmet i møtet;

6 Private aktører betaler en minstepris kr. 500,- for inntil 50 m3. Utover dette betales det kr. 10,- pr. m3. Votering: Innstillingen med nytt tilleggspunkt 8 ble enstemmig vedtatt. 1) Tildeling til private aktører skal skje etter skriftlig forespørsel til Gratangen kommune. Kart som viser brukssted skal være vedlagt, om ikke dette er åpenbart unødvendig. 2) Teknisk enhet vurderer om arbeider på mottakssted er søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven. Dersom det dreier seg om søknadspliktige arbeider, skal disse være godkjent før masser tildeles. 3) Private aktører må selv sørge for transport av masser fra hoveddeponi til brukssted. 4) Rådmannen gis fullmakt til å tildele masser til private formål opp til 200 m 3. Tildelinger ut over 200 m 3 skal godkjennes av formannskapet. 5) Rådmannen gis fullmakt til å utføre disponeringer i kommunal regi. 6) Kommunen informerer om tilgjengelige masser på kommunens hjemmesider. 7) Administrasjonen koordinerer med HLK hvordan opplasting/henting fra private som har fått tilsagn på masser skal foregå. 8) Private aktører betaler en minstepris kr. 500,- for inntil 50 m3. Utover dette betales det kr. 10,- pr. m3. 70/12 ØKONOMIMELDING III 2012 Saken ble delt ut/lagt frem i møtet. Orientering vedr. saken v/rådgiver økonomi Karl F Normann. Rådmannens innstilling i saken er som følgende; Økonomimelding III 2012 tas til orientering. Ordfører fremmet følgende forslag; Saken utsettes til førstkommende møte i Formannskapet 11/ Votering: Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes til førstkommende møte i Formannskapet 11/ /12 VALD NR.17 INDRE NORDSIDA Rådmannens innstilling: Formannskapet henstiller grunneierne til å ta saken til jordskifteretten. Rådmannen orienterte vedr. saken.

7 Følgende omforente forslag ble fremmet i møtet; Gratangen formannskap anser saken som en privatrettslig tvist, og vil følgelig ikke realitetsbehandle saken. Votering: Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. Gratangen formannskap anser saken som en privatrettslig tvist, og vil følgelig ikke realitetsbehandle saken. 72/12 SØKNAD OM LÅN - GRATANGEN BOLIGSTIFTELSE Rådmannens innstilling: Gratangen kommune kan ikke gi tilsagn om kommunalt lån til Gratangen Boligstiftelse, fordi Kommunelovens 50 setter begrensninger i form av næringsvirksomhetens gevinstsiktemål. Terje Sørensen erklærte seg inhabil og fratrådte møtet under behandling av saken. Orientering v/rådmannen vedr. saken. Gratangen kommune kan ikke gi tilsagn om kommunalt lån til Gratangen Boligstiftelse, fordi Kommunelovens 50 setter begrensninger i form av næringsvirksomhetens gevinstsiktemål. 73/12 ØKONOMISK STØTTE TIL ARCTIC RACE OF NORWAY Rådmannens innstilling: Gratangen kommune ser positivt på arrangementet, men kan dessverre ikke gi økonomisk støtte til Artic Race of Norway i forbindelse med sykkelarrangementet i Dette skyldes kommunens stramme økonomi, og at alle ekstra utgifter må vurderes nøye. Gratangen kommune ser positivt på arrangementet, men kan dessverre ikke gi økonomisk støtte til Artic Race of Norway i forbindelse med sykkelarrangementet i Dette skyldes kommunens stramme økonomi, og at alle ekstra utgifter må vurderes nøye. 74/12 INVITASJON TIL Å DELTA I EUROPARÅDETS ARBEID MED INNOVASJON OG GODT STYRESETT PÅ LOKALT NIVÅ.

8 Rådmannens innstilling: Gratangen kommune tilslutter seg KS demokratiundersøkelse når tilbudet foreligger kommunen. Gratangen kommune tilslutter seg KS demokratiundersøkelse når tilbudet foreligger kommunen. 75/12 DEN NASJONALE FRIVILLIGHETSPRISEN 2012 Rådmannens innstilling: 1. Gratangen kommune starter nominasjonsarbeidet på kandidater til Den nasjonale Frivillighetsprisen Gratangen formannskap oppretter følgende gruppe som prioriterer innkomne forslag til Frivillighetsprisen. Denne gruppen består av ordfører, kulturkonsulent og leder Gratangen frivillighetssentral Forslag på kandidat fra Gratangen kommune sendes innen fristen til Norsk Frivillighet. 1. Gratangen kommune starter nominasjonsarbeidet på kandidater til Den nasjonale Frivillighetsprisen Gratangen formannskap oppretter følgende gruppe som prioriterer innkomne forslag til Frivillighetsprisen. Denne gruppen består av ordfører, kulturkonsulent og leder Gratangen frivillighetssentral Forslag på kandidat fra Gratangen kommune sendes innen fristen til Norsk Frivillighet. 76/12 INVITASJON TIL Å DELTA I PROGRAMMET"SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE" Rådmannen får fullmakt til å utforme søknad om deltagelse i Kommunal og Regionaldepartementets sitt prosjekt Saman om ein betre kommune.

9 Rådmannen får fullmakt til å utforme søknad om deltagelse i Kommunal og Regionaldepartementets sitt prosjekt Saman om ein betre kommune. 77/12 REGIONAL PLANSTRATEGI FOR TROMS SP v/ordfører fremmet følgende forslag i møtet; Vedr. pkt. 2.6 Næring og sysselsetting, pkt. 2.9 Samferdsel og pkt. 4.1 Regional transportplan for Troms tilføyes følgende; Fremtidig utbygging av samferdsel i Sør-Troms bør sees helhetlig sammen med resten av Hålogalandsregionen, spesielt med tanke på denne regionens nasjonale og internasjonale fortrinn sette i forhold til nordområdesatsning og fremtidens foretrukne hovedføringsveier av gods og mineraler sett i et Europa/Asia perspektiv. Grunnlaget for Regional planstrategi for Troms ble sendt ut i slutten av juni med frist for innspill Vi har nå mottatt brev fra Troms Fylkeskommune der fristen er utvidet og satt til 1.oktober Vedlagt Regional planstrategi for Troms Høringsutkast. Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt. Vedr. pkt. 2.6 Næring og sysselsetting, pkt. 2.9 Samferdsel og pkt. 4.1 Regional transportplan for Troms tilføyes følgende; Fremtidig utbygging av samferdsel i Sør-Troms bør sees helhetlig sammen med resten av Hålogalandsregionen, spesielt med tanke på denne regionens nasjonale og internasjonale fortrinn sette i forhold til nordområdesatsning og fremtidens foretrukne hovedføringsveier av gods og mineraler sett i et Europa/Asia perspektiv. 78/12 OMSTILLINGSPROSJEKT - OPPNEVNING AV STYRINGSGRUPPE OG MANDAT 1. Styringsgruppen for Gratangens kommunes omstillingsprosjekt består av følgende personer Styringsgruppens mandat:

10 Utarbeide søknad om statur som omstillingskommune, og tilskudd til finansiering av hovedprosjekt for omstilling. Rådmannen orienterte vedr. saken. Rådmannen foreslo at næringspropell og rådmann deltar i styringsgruppen fra administrasjonens side. Følgende omforente forslag ble fremmet i møtet; 1. Ordfører 2. Kjetil Fjellheim 3. Rådmannen 4. Konsulent næring De fire som er valgt får i oppdrag å forespørre to personer fra næringslivet. Votering: Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. Styringsgruppen for Gratangens kommunes omstillingsprosjekt består av følgende personer: 1. Ordfører 2. Kjetil Fjellheim 3. Rådmannen 4. Konsulent næring De fire som er valgt får i oppdrag å forespørre to personer fra næringslivet. 5. Styringsgruppens mandat: Utarbeide søknad om status som omstillingskommune, og tilskudd til finansiering av hovedprosjekt for omstilling. 79/12 KOMITÉ - ETABLERING AV OPPVEKSTSENTER Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 54/12 Oppvekstsenter i Ytre Gratangen, og det oppnevnes en plankomité bestående av følgende:.. SP v/morten Berg fremmet følgende i møtet; HOU for oppvekst, skole og kultur oppnevnes som plankomite for Oppvekstsenter i Ytre Gratangen. Enhetsleder skole fungerer som sekretær for plankomiteen. Votering: SP`S forslag ble enstemmig vedtatt. Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 54/12 Oppvekstsenter i Ytre Gratangen, og det oppnevnes en plankomité bestående av følgende: HOU for oppvekst, skole og kultur. Enhetsleder skole fungerer som sekretær for plankomiteen.

11 80/12 SØKNAD OM FRITAK FRA BOPLIKTEN PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 61 BNR 1 Gratangen kommune godkjenner Peggy Tollefsens søknad om fritak fra boplikten ved erverv foreldreeiendommen gnr 61 bnr 1 i Gratangen. Jfr. konsesjonslovens 11. Det er lagt vekt på at boligen ikke er tjenlig som helårsbolig, og at søker er oppvokst på eiendommen og vil ivareta den. Det settes følgende vilkår: Jordbruksarealet skal drives. Jfr. jordlovens.8. Dette kan oppfylles med skriftlig avtale ved utleie. Skogen skal drives i samråd med skogoppsynet. Det må ikke legges hindringer i veien for eventuelt bygging av felles skogsvei i området. Kort orientering v/teknisk v/torbjørn Johnsen vedr. saken Gratangen kommune godkjenner Peggy Tollefsens søknad om fritak fra boplikten ved erverv foreldreeiendommen gnr 61 bnr 1 i Gratangen. Jfr. konsesjonslovens 11. Det er lagt vekt på at boligen ikke er tjenlig som helårsbolig, og at søker er oppvokst på eiendommen og vil ivareta den. Det settes følgende vilkår: Jordbruksarealet skal drives. Jfr. jordlovens.8. Dette kan oppfylles med skriftlig avtale ved utleie. Skogen skal drives i samråd med skogoppsynet. Det må ikke legges hindringer i veien for eventuelt bygging av felles skogsvei i området. 81/12 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM 42/11, 14, 15, 37, 38, 54, 64, OG 169 Fradeling av jordleieavtale ved Skuppha friluft v/bjørn Erik Fagerlirøen, tilhørende gnr. 42 bnr. 11, 14, 54, 64, 37, 38, og 15 i Fjordbotn i Gratangen, for bortleie på 40 år med rett til forlengelse godkjennes. Jfr.. jordloven 12. Skuppha orgnr , v/ Bjørn Erik Fagerlirøen innvilges konsesjon for leie av areal til løype for tur, ski og sykling, tilhørende gnr. 42 bnr. 11, 14, 54, 64, 37, 38, og 15 i Gratangen på 40 år med rett til forlengelse iht. leieavtalen, jf. konsesjonsloven av 28.nov Fradeling av jordleieavtale ved Skuppha friluft v/bjørn Erik Fagerlirøen, tilhørende gnr. 42 bnr. 11, 14, 54, 64, 37, 38, og 15 i Fjordbotn i Gratangen, for bortleie på 40 år med rett til forlengelse godkjennes. Jfr.. jordloven 12.

12 Skuppha orgnr , v/ Bjørn Erik Fagerlirøen innvilges konsesjon for leie av areal til løype for tur, ski og sykling, tilhørende gnr. 42 bnr. 11, 14, 54, 64, 37, 38, og 15 i Gratangen på 40 år med rett til forlengelse iht. leieavtalen, jf. konsesjonsloven av 28.nov

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) Karl Fredrik Normann Torbjørn Johnsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) Karl Fredrik Normann Torbjørn Johnsen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 07.10.2013 Tid: 12:00 15:55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ronny Grindstein Elsa Holm Roger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. André Selnes (Sekretær) Karl Fredrik Normann

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. André Selnes (Sekretær) Karl Fredrik Normann GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen kommune Møtedato: 10.02.2014 Tid: 12:00 14:40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ronny Grindstein Elsa Holm Rita

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Reidulf Pedersen Liv Karin Johansen Trond Andreassen Snefrid Larsen Stein Thraning (kom kl. 09:25)

MØTEPROTOKOLL. Reidulf Pedersen Liv Karin Johansen Trond Andreassen Snefrid Larsen Stein Thraning (kom kl. 09:25) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 25.02.2013 Tid: 09:00 13:15 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Terje Sørensen Elsa Holm

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Terje Sørensen Elsa Holm Anita Bjørkli Karlsen. Yvonne Kvernmo (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Terje Sørensen Elsa Holm Anita Bjørkli Karlsen. Yvonne Kvernmo (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 24.05.2012 Tid: 12:00 12.55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 09.12.2014 Tid: 09:00 10:50 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen Anita Bjørkli Karlsen. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen Anita Bjørkli Karlsen. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 26.11.2012 Tid: 12:00 14:05 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo

MØTEPROTOKOLL. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 17.06.2013 Tid: 09:00 13:50 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Terje Sørensen Elsa Holm

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen (møtte ikke) Elsa Holm Anita Karlsen Kjetil Fjellheim (møtte ikke) Karl Fredrik Normann

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen (møtte ikke) Elsa Holm Anita Karlsen Kjetil Fjellheim (møtte ikke) Karl Fredrik Normann GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09:00 12:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen (møtte ikke)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Marte Rasmussen, Henry

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Store møterommet i u.etg. Rådhuset Møtedato: 22.01.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Store møterommet i u.etg. Rådhuset Møtedato: 22.01.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Store møterommet i u.etg. Rådhuset Møtedato: 22.01.2013 Tid: 11.00 Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Asgeir Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen Dag Brustind Siv Normann Henriksen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen Dag Brustind Siv Normann Henriksen Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.04.2009 Tid: Kl 12.00 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Johansen, Tore Vikedal, Hanne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Inga Manndal, Harald Hansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Inga Manndal, Harald Hansen Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.2007 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ikke møtt Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 11.05.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 022/15-038/15 Møte nr: 4/2015 Til kl. 12:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Arne Ekman Agnes Normann i sak 12/10 Marvin Eliseussen fra kl 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Arne Ekman Agnes Normann i sak 12/10 Marvin Eliseussen fra kl 12.00 Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 02.02.2010 Tid: Kl 09.00 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 21.05.2014 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 21.05.2014 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 21.05.2014 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bård Anders Langø, Jørn Erik Bosness, Knut

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mona Jørgensen MEDL SKH

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mona Jørgensen MEDL SKH Møteprotokoll Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 10:15 møtet hevet 18.40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Torgeir

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.08.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Frode

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 12:00 Til behandling: Sakene 118/12-122/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Reidar Eriksen, Gerd Myklebust

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Asgeir

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen,, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gerd Myklebust

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen Steigen kommune Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 31.03.2009 Tid: Kl. 09:00 MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Til stede på møtet Medlemmer: Agnar Hansen, Torbjørn Hjertø, Marita

Detaljer