MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) Karl Fredrik Normann Torbjørn Johnsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) Karl Fredrik Normann Torbjørn Johnsen"

Transkript

1 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: Tid: 12:00 15:55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ronny Grindstein Elsa Holm Roger Markussen Anita Karlsen Rita Roaldsen Morten Berg ( innkalt som vara - forfall meldt v/møtestart) Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Yngvar Mikkelsen Elin Wilsgård ( rådmann) Yvonne Kvernmo ( sekretær) Karl Fredrik Normann Torbjørn Johnsen Innkalling: Sendt per IPAD Merknader: Sak 66/13 Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel høringsutkast og sak 61/13 Reguleringsendring Myrlandshaugen industriområde ble trukket av formannskapets saksliste og er å anse som behandlet i Planutvalget fortløpende etter formannskapsmøtet (samme medlemmer i formannskapet og planutvalget, men annet utvalg/egen møteprotokoll). Tilleggssak 71/13 Deponiansvar krigsminne junker 52 krigsfly. Behandlede saker: 59/13 71/13 Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gratangen Det var ingen merknader til innkallingen.

2 Vedr. saksliste orienterte ordfører om at han ønsket å ta opp en tilleggssak Deponiansvar krigsminne Junker 52 krigsfly sak 71/13. Videre informerte ordfører om følgende orienteringssaker i tillegg til de som står i innkallingen; Henvendelse vedr. kommunale bidrag for å bedre mobildekningen i kommunen Astafjord vekst Orienteringssaker; Nytt lønn/økonomisystem. Orientering v/rådmannen; Visma Unique er valgt som nytt lønns- og regnskapssystem for alle K4-kommunene. Det var nødvendig å skifte systemet nå pga. at dagens leverandør vil ikke levere lønns/regnskapssystem til kommunene fom Anskaffelsesreglement v/ordfører; Det er kommet henvendelser fra firma om hva kommunen legger til grunn for å tildele/kjøpe mindre tjenester. Rådmannen orienterte kort vedr. reglement og rutiner ift. anskaffelse som var vedtatt i kommunestyret Velferdsteknologi Ordfører tok opp temaet ift. Gratangen kommune hva gjør vi i Gratangen? Orientering v/rådmannen om at enhetsleder hjemmetjenesten har signalisert til KS at kommunen er interessert i delta i KS-prosjekt vedr. undersøkelse/velferdsteknologi. Regnskapsføring pensjonskostnader Ordfører ba om orientering mht. hvordan Gratangen kommune gjør regnskapsføring vedr. pensjonskostnader. Orientering v/rådgiver økonomi Karl F Normann vedr. kommunens praksis vedr. regnskapsføring pensjonskostnader, premieavvik m.v. Henvendelse vedr. kommunalt bidrag for å bedre mobildekning i kommunen Ordfører orienterte vedr. henvendelse ang. kommunalt bidrag for å bedre mobildekningen i kommunen. Saken drøftet med formannskapet, og kan bli vurdert ift. nye telefoniavtaler som kommunene skal ha ut på ny anbudsrunde ila Astafjord Vekst Ordfører var i generalforsamling i Astafjord Vekst i dag og orienterte fra møtet. Det er innkalt til ekstraordinær generalforsamling Ordfører ba om møte i Formannskapet før for å drøfte sak i forkant av møte Det kalles inn til møte kl. 18:00 vedr. orienteringssak vedr. Astafjord Vekst. Ang. Orientering vedr. budsjett 2014 og økonomiplan ordfører forslo å ta orientering ifbm. behandling av sak 70/13 Møtesekretær har med forbehold om formannskapets godkjenning redigert møteprotokoll etter møtet; Sak 66/13 Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel høringsutkast og sak 61/13 Reguleringsendring Myrlandshaugen industriområde er trukket av formannskapets saksliste/protokoll. Dette pga. at saken formelt skal behandles i planutvalget, og formannskapet og planutvalget har samme medlemmer - men annet utvalg/egen møteprotokoll. Med forbehold om formannskapets godkjenning er saken vedr. Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel høringsutkast og Regulering av Myrlandshaugen industriområde anse som

3 behandlet i planutvalget som sak 4/13 og sak 5/ fortløpende etter formannskapsmøtet.

4 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 59/13 13/1085 GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL AV DEN /13 13/1086 REFERATSAKEER TIL FORMANNSKAPSMØTE DEN /13 13/247 REGULERINGSENDRING MYRLANDSHAUGEN INDUSTRIOMRÅDE 62/13 13/247 SALG AV EIENDOMMEN GNR 33 BNR 47 - MYRLANDSHAUG 63/13 13/970 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM G/BNR 36/9 I GRATANGEN KOMMUNE 64/13 13/1087 TV-AKSJONEN NRK NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN- OPPFORDRING TIL BIDRAG 65/13 13/1106 OMSORGSBOLIGER - VEKSTHUSET 67/13 13/1099 Unntatt offentlig ofl 13 VARSEL OM BRUDD 68/13 13/1098 Unntatt offentlig ofl 13 VARSEL OM BRUDD 69/13 13/1151 KRIGSMINNEPROSJEKT - SAMARBEID LAVANGEN/GRATANGEN 70/13 13/1150 BUDSJETTPROSESS 71/13 13/1187 DEPONIANSVAR KRIGSMINNE JUNKER 52 - KRIGSFLY

5 59/13 GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL AV DEN Formannskapets møteprotokoll av den godkjennes. Formannskapets møteprotokoll av den godkjennes. 60/13 REFERATSAKEER TIL FORMANNSKAPSMØTE DEN Referatsaker tas til orientering. Referatsaker tas til orientering. 61/13 REGULERINGSENDRING MYRLANDSHAUGEN INDUSTRIOMRÅDE I medhold av Plan- og bygningsloven 12-14, vedtas endring av områdene I1 og I2 i tråd med vedlagte kartskisser og planbestemmelser, datert Områdene reguleres fra Industriformål til Landbruksformål. Planendringen er vurdert etter Naturmangfoldsloven 8-12, det er ikke avdekket forhold som er til hinder for reguleringsendringen, jfr. saksutredningen. Tiltakshaver gjøres oppmerksom på meldeplikt etter Lov om kulturminner av , som pålegger tiltakshaver å kontakte kulturvernmyndigheter dersom det avdekkes spor etter tidligere menneskelig aktivitet. Saken er flyttet til Planutvalget sak 5/13 den Saken er flyttet til Planutvalget sak 5/13 den /13 SALG AV EIENDOMMEN GNR 33 BNR 47 - MYRLANDSHAUG

6 Eiendommen gnr 33 bnr 47 selges i tråd med fremforhandlet avtale med kjøper. Vedtaket er forankret i kommunestyre i sak 37/13 den , der formannskap fikk delegert myndighet til å vedta fremforhandlet avtale. Endring av reguleringsformål er behandlet i egen sak. Eiendommen gnr 33 bnr 47 selges i tråd med fremforhandlet avtale med kjøper. Vedtaket er forankret i kommunestyre i sak 37/13 den , der formannskap fikk delegert myndighet til å vedta fremforhandlet avtale. Endring av reguleringsformål er behandlet i egen sak. 63/13 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM G/BNR 36/9 I GRATANGEN KOMMUNE Gratangen kommune godkjenner konsesjon ved Linda Hansen, Holmenveien 3, 8514 NARVIK, erverv av eiendommen Skogslett gnr 36 bnr 9. Jfr. konsesjonslovens 9 og 1. Boplikten opprettholdes ved at søkers mor bor på eiendommen. Det settes som vilkår at eiendommen drives landbruksmessig forsvarlig i minst 5 år sammenhengende. Jfr. konsesjonslovens 11. Skogen på eiendommen skal drives forsvarlig i samråd med skogoppsynet. Det må ikke legges hindringer i veien for eventuelt bygging av felles skogsvei i grenda. Gratangen kommune godkjenner konsesjon ved Linda Hansen, Holmenveien 3, 8514 NARVIK, erverv av eiendommen Skogslett gnr 36 bnr 9. Jfr. konsesjonslovens 9 og 1. Boplikten opprettholdes ved at søkers mor bor på eiendommen. Det settes som vilkår at eiendommen drives landbruksmessig forsvarlig i minst 5 år sammenhengende. Jfr. konsesjonslovens 11. Skogen på eiendommen skal drives forsvarlig i samråd med skogoppsynet. Det må ikke legges hindringer i veien for eventuelt bygging av felles skogsvei i grenda. 64/13 TV-AKSJONEN NRK NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN- OPPFORDRING TIL BIDRAG Gratangen kommune støtter TV-aksjonen 2013 med kr ,-. Utgiftene belastes formannskapets disposisjonsfond Beløpet overføres til innsamlingskonto og merkes med 9470 Gratangen kommune.

7 Gratangen kommune støtter TV-aksjonen 2013 med kr ,-. Utgiftene belastes formannskapets disposisjonsfond Beløpet overføres til innsamlingskonto og merkes med 9470 Gratangen kommune. 65/13 OMSORGSBOLIGER - VEKSTHUSET Leilighetene i Veksthuset Gratangen AS tilknyttes hjemmetjenesten på dagtid, ettermiddag og kveldstid. På natt vil disse leilighetene være tilknyttet Gratangsheimen, som er en heldøgns omsorgsbase med trygghetsalarmer. Leilighetene i Veksthuset Gratangen AS tilknyttes hjemmetjenesten på dagtid, ettermiddag og kveldstid. På natt vil disse leilighetene være tilknyttet Gratangsheimen, som er en heldøgns omsorgsbase med trygghetsalarmer. 67/13 VARSEL OM BRUDD Saken er unntatt offentligheten 13. Saken lukket under behandling ihh til off.loven 13 Saken er unntatt offentligheten /13 VARSEL OM BRUDD Saken er unntatt offentligheten 13. Saken lukket under behandling ihh til off.loven 13

8 Saken er unntatt offentligheten /13 KRIGSMINNEPROSJEKT - SAMARBEID LAVANGEN/GRATANGEN Innstilling: Saken ble lagt frem i møtet og ordfører orienterte vedr. saken og samarbeid med Lavangen kommune. Det er ønskelig å få formalisert samarbeidet mellom Lavangen og Gratangen kommuner vedr. krigskulturminner generelt jf. felles krigshistorie. Prosjektet ønskes formelt forankret politisk. Følgende omforente forslag ble fremmet i møtet; Det fremmes sak til hovedutvalget for skole, oppvekst og kultur vedr. prosjektet. Votering; Omforent forslag ble enstemmig vedtatt Det fremmes sak til hovedutvalget for skole, oppvekst og kultur vedr. prosjektet. 70/13 BUDSJETTPROSESS Ordførers innstilling: Budsjett for skal utarbeides på bakgrunn av politiske mål og prioriteringer, og utarbeides etter følgende plan og prinsipper: De 3 hovedutvalg, samt øvrige råd og utvalg utarbeider forslag til definerte og målbare minstekrav til tjenesteleveranser innenfor utvalgenes ansvarsområder, og prioriterer de 3-5 viktigste. Administrasjonen utarbeider forslag til definerte og målbare minstekrav til tjenesteleveranser innenfor utvalgenes ansvarsområder, og prioriterer de 3-5 viktigste. Ansattes organisasjoner utarbeider og prioriterer de 3-5 viktigste faktorene for å sikre trivsel og god livskvalitet blant de ansatte. Formannskapet utarbeider innstilling til overordnede øko.rammer Utarbeidede forslag skal ligge til grunn for kommunestyrets behandling den 28 oktober. 28 Oktober K.styret fastsetter prioriterte mål og rammer for Årsbudsjett og økonomiplan Administrasjonen utarbeider budsjett og handlingsprogram i henhold til vedtatte mål og rammer og fremlegger dette til politisk behandling. 25 November

9 Formannskap behandler Årsbudsjett og økonomiplan Desember Kommunestyret behandler Årsbudsjett og økonomiplan Ordfører orienterte om at han har satt sak vedr. budsjettprosess på sakskartet til dagens møte og delte ut saksfremlegg i møtet. Rådmannen delte ut budsjettrapport pr ; Konsekvensjustert budsjett. Rapporten er ikke kvalitetssikret. Ordfører sa at formannskapet og administrasjonen må jobbe tett sammen ift. prioriteringer. Ordfører fremmet sitt forslag til budsjettprosess og viste til at det ligger et forslag fra administrasjonen om å gjøre budsjettprosess på samme måte som i tidligere år. Ordfører fremmet utsettelsesforslag; Saken utsettes til formannskapets møte Votering; Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes til formannskapets møte /13 DEPONIANSVAR KRIGSMINNE JUNKER 52 - KRIGSFLY Innstilling: Ordfører la frem saken i møtet (jf. tilleggssak) og delte ut saksopplysninger med ordførers innstilling. Ordfører orienterte vedr. saken. Ordførers innstilling som følgende ble fremmet i møtet; Gratangen kommune søker om å overta deponiansvar for krigsminnet Junker 52 krigsfly. Det iverksettes et forprosjekt som skal avklare følgende; Kulturminnets potensial i å synliggjøre okkupasjonsmaktens første nederlag i WW2. Kulturminnets kommersielle potensial med tanke på formidlings/opplevelse i forbindelse med lokale museumsaktører Kostnader og finansieringsmuligheter Beslutningsgrunnlag vedrørende videreføring. Forprosjektet leverer sluttrapport innen 1. mai 2014, og forutsettes gjennomført ved ekstern finansiering. Votering; Ordføres forslaget ble enstemmig vedtatt. Gratangen kommune søker om å overta deponiansvar for krigsminnet Junker 52 krigsfly.

10 Det iverksettes et forprosjekt som skal avklare følgende; Kulturminnets potensial i å synliggjøre okkupasjonsmaktens første nederlag i WW2. Kulturminnets kommersielle potensial med tanke på formidlings/opplevelse i forbindelse med lokale museumsaktører Kostnader og finansieringsmuligheter Beslutningsgrunnlag vedrørende videreføring. Forprosjektet leverer sluttrapport innen 1. mai 2014, og forutsettes gjennomført ved ekstern finansiering.

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen Anita Bjørkli Karlsen. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen Anita Bjørkli Karlsen. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 26.11.2012 Tid: 12:00 14:05 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 09.12.2014 Tid: 09:00 10:50 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Johansen, Tore Vikedal, Hanne

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gerd Myklebust

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 4/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.04.2012 kl. 12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 23.04.2009 Tid: Kl 09.00 NB! Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 12:00 Til behandling: Sakene 118/12-122/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 18.08.2015 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.05.2011 Tid: kl. kl. 09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.05.2011 Tid: kl. kl. 09.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.05.2011 Tid: kl. kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Elisabeth Lyngedal, Thord Karlsen, Stine Akselsen, Johnny Myhre,

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 Berg kommune Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.08.2005 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: PROTOKOLL:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 11.03.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 28.01.2014 kl. 18:00 20:00 Sted: "Kaspers mage" (kantinen) - rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Eva Anderssen (leder), Ragnar

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 28.11.2007 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSAL, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Arne Mathisen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Rådgiver Inger Anita Markussen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Rådgiver Inger Anita Markussen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 16.08.2007 Fra kl. 1000 Til kl. 1330 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 26.06.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 26.06.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 26.06.2015 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 03.07.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: 09.11.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer