MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre"

Transkript

1 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Nord-Gratangen skole Møtedato: Tid: Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Eva Ottesen Olaf Øien Hanne Bjerkmo Are Roy Josefsen Håkon Kristiansen Roald Johnsen Terje Sørensen Magnus Nikolaisen Yngvar Mikkelsen Martin Olsen Reidulf Pedersen Arnold Paulsen Kurt Andre Jensen Anita Bjørkli Karlsen Tore Lundberg Liv Kari Johansen Ronny Alvestad Ronny Grindstein Trond Andreassen Bjørnar Storeng Yvonne Kvernmo Innkalling: Utkjørt den Merknader: Behandlede saker: 12/10 25/10 Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gratangen Det var ingen merknader til møteinnkallingen og ingen merknader til saksliste. Hanne Bjerkmo Are og Terje Sørensen ble valgt til å underskrive protokoll.

2 Roald Johnsen ble innvilget permisjon fra kl Ordfører orienterte om at møtet starter med orienteringer hvor det er mulighet for kommunestyrets representanter å stille spørsmål. Sak 13/10 flyttes og behandles til slutt. Følgende orienteringer ble gitt før ordinær saksbehandling startet; Futurum v/ragnar Krogstad og Destinasjon Narvik v/daglig leder Iris Bartholdsen orienterte. Kontrollutvalgets leder Nils Sørli orienterte ang. kommunens økonomisk situasjon. Rådmann Bjørnar Storeng og rådgiver Karl F Normann orienterte mht. regnskap 2009 og budsjett 2010 pr Enhetsleder Steinar Nygård v/teknisk, miljø og næring orienterte vedr sak 25/10 Arealplanforslag for Gratangen kommune Teknisk v/terje Bolle ga orientering vedr. sak 17/10 Nytt adressesystem i Gratangen Trond Hermansen (Nordconsult) orienterte vedr. sak 15/10 Anbudsdokumenter Gratangsbotn skole. Sak 15/10 ble behandlet i forbindelse med orienteringen. Gratangen næringsutvikling (GNU) v/morten Berg orienterte møtet ble lukket pga. bedriftshensyn. Enighet om at styret for GNU skal ha møte med kommunen og at det fremmes sak til kommunestyrets juni-møte. Etter at ordinær saksbehandling informerte ordfører vedr. Bygdeboka. De tre kommunestyrene får seg forelagt sak til juni-møtet om videreføring av bygdebokarbeidet og regulert tilgang for andre. Deretter informerte ordfører om at Formannskapet i møte bevilget kr. 5000,- til innsamlingsaksjonen for å støtte ofrene og de pårørende etter den tragiske teltbrannen i Salangen. Gratangen kommune oppfordrer andre kommuner å bidra med økonomisk støtte til innsamlingsaksjonen. Kommunestyret ble lukket i forbindelse med at ordfører orienterte ang. kommunal representant i menighetsrådet.

3 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/10 10/362 REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYREMØTET /10 10/247 NORDNORSK BÅTMUSEUM - KONSOLIDERING MUSEUM NORD 14/10 10/133 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - DELEGASJON AV MYNDIGHET 15/10 08/1212 ANBUDSDOKUMENTER GRATANGSBOTN SKOLE 16/10 09/1416 FRADELING - EIENDOMMEN 55/4 17/10 10/186 NYTT ADRESSESYSTEM I GRATANGEN 18/10 10/208 SUPPLERINGSVALG AV MEDLEMMER I FORLIKSRÅDET 19/10 10/364 VALG AV NYTT MEDLEM TIL HOVEDUTVALG FOR TEKNISK, NÆRING OG MILJØ 20/10 10/356 VALG AV OVERTAKSTNEMND I GRATANGEN KOMMUNE 21/10 10/166 SØKNAD OM PERMANENT FRITAK FRA VERVET I STYRET FOR STM 22/10 10/311 MENIGHETSRÅDET - BETALINGSREGULATIV - MØTEUTSKRIFT /10 10/277 DELTAKELSE I ASTAFJORDPROSJEKTETS FASE 3 24/10 09/944 MYRLANDSHAUGEN MARITIME PARK 25/10 09/122 AREALPLANFORSLAG FOR GRATANGEN KOMMUNE

4 12/10 REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYREMØTET Referatsakene tas til orientering. AP v/olaf Øien gjorde oppmerksom på at i forbindelse med referatsak Midler til gang/sykkelsti er fristen for å søke og at det bør søkes om utsatt frist for å søke om midler Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt Referatsakene tas til orientering. 13/10 NORDNORSK BÅTMUSEUM - KONSOLIDERING MUSEUM NORD Gratangen kommune anbefaler at Nordnorsk fartøyvernsenter og båtmuseum innleder forhandlinger med Museum Nord vedrørende fremtidig konsolidering. Saken ble behandlet til slutt på sakslisten og møtet ble lukket. Rådmannen orienterte vedr. saken. Følgende omforente endringsforslag ble fremmet; Gratangen kommune anbefaler at Nordnorsk fartøyvernsenter og båtmuseum innleder en prosess med Museum Nord vedrørende mulig fremtidig konsolidering Votering: Omforent forslag enstemmig vedtatt. Gratangen kommune anbefaler at Nordnorsk fartøyvernsenter og båtmuseum innleder en prosess med Museum Nord vedrørende mulig fremtidig konsolidering. 14/10 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - DELEGASJON AV MYNDIGHET Formannskapet oppnevnes som politisk styringsgruppe for arbeidet med delegasjon av myndighet i Gratangen kommune. Det oppnevnes et ad-hoc-utvalg der alle politiske partier er representert og hvor administrasjonen deltar.

5 Følgende omforente tilleggsforslag/kulepunkt ble fremmet i møtet; Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å oppnevne ad-hoc-utvalg i formannskapets møte i mai. Votering; Innstilling med omforent tilleggsforslag/kulepunkt ble enstemmig vedtatt. Formannskapet oppnevnes som politisk styringsgruppe for arbeidet med delegasjon av myndighet i Gratangen kommune. Det oppnevnes et ad-hoc-utvalg der alle politiske partier er representert og hvor administrasjonen deltar. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å oppnevne ad-hoc-utvalg i formannskapets møte i mai. 15/10 ANBUDSDOKUMENTER GRATANGSBOTN SKOLE 1. Gratangen kommunestyre vedtar anbefalte rehabiliteringstiltak for Gratangsbotn skole i henhold til saksframlegget. 2. Overstiger tilbudene på anbudskonkurransen den økte rammen på totalt 21,5 millioner kroner, fremmer rådmannen egen sak til kommunestyret med forslag til kuttetiltak. 3. Formannskapet delegeres myndighet til å godkjenne fremforhandlede kontrakter. Saken/innstillingen ble lagt fram i møtet. SP v/yngvar Mikkelsen fremmet følgende forslag: 1. Gratangen kommunestyre vedtar anbefalte rehabiliteringstiltak for Gratangsbotn skole i henhold til saksframlegget. 2. Overstiger tilbudene på anbudskonkurransen den økte rammen på totalt 21,5 millioner kroner, fremmer rådmannen egen sak til kommunestyret med forslag til kuttetiltak. Dette under forutsetning av at tilskudd på 1,5 mill til kulturtiltak innvilges. 3. Gratangen kommunestyre forutsetter at totalramma for rehabilitering av begge skoler i Gratangen ikke overstiger 30 mill inkl. storstue/bibliotek. 4. Gratangen kommunestyre godkjenner fremforhandlede kontrakter. AP ba om gruppemøte i 10 minutter. AP v/roy Josefsen fremmet følgende endringsforslag mht. pkt. 3 ; Kommunestyret godkjenner framforhandlede kontrakter. Votering: Rådmannens innstilling falt mot 15 stemmer. Senterpartiets forslag fikk 7 stemmer og AP`s forslag fikk 8 stemmer. AP`s forslag vedtatt med 8 mot 7 stemmer.

6 1. Gratangen kommunestyre vedtar anbefalte rehabiliteringstiltak for Gratangsbotn skole i henhold til saksframlegget. 2. Overstiger tilbudene på anbudskonkurransen den økte rammen på totalt 21,5 millioner kroner, fremmer rådmannen egen sak til kommunestyret med forslag til kuttetiltak. 3. Gratangen kommunestyre godkjenner fremforhandlede kontrakter. 16/10 FRADELING - EIENDOMMEN 55/4 Gratangen kommune vedtar at det søkes Fylkesmannen i Troms om tillatelse til ekspropriasjon av den delen av eiendommen gnr. 55, bnr. 4 i Gratangen som omfattes av vedtatt reguleringsplan for Straumen hytteområde. Vedtaksdato for egengodkjenning er , k.sak 67/08. Vedtaket om ekspropriasjon er hjemlet i plan- og bygningslovens Gratangen kommunes utgifter tilknyttet ekspropriasjon dekkes av utbygger. Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt. Gratangen kommune vedtar at det søkes Fylkesmannen i Troms om tillatelse til ekspropriasjon av den delen av eiendommen gnr. 55, bnr. 4 i Gratangen som omfattes av vedtatt reguleringsplan for Straumen hytteområde. Vedtaksdato for egengodkjenning er , k.sak 67/08. Vedtaket om ekspropriasjon er hjemlet i plan- og bygningslovens Gratangen kommunes utgifter tilknyttet ekspropriasjon dekkes av utbygger. 17/10 NYTT ADRESSESYSTEM I GRATANGEN Kommunestyret fatter vedtak om: Innføring av adressesystem i Gratangen kommune. Formannskapet får delegert ansvar for adressesystemet. Herunder oppnevnes en gruppe (personer med lyst og interesse for bygda si) som bistår formannskapet i å fremme navnesaker. At administrasjon av adresser legges til teknisk/næring. At kommunestyret bestemmer at omfanget av adressering blir fra E6, riksveier, fylkesveier til det enkelte bolighus. At det utarbeides lokale forskrifter som regulerer forhold i adressetildeling som ikke er omtalt i lov eller offentlige forskrifter. Informasjon om igangsetting av adressering i Gratangen kommune legges ut på infoportalen på Gratangen nett og oppslag andre steder i kommunen.

7 Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt. Kommunestyret fatter vedtak om: Innføring av adressesystem i Gratangen kommune. Formannskapet får delegert ansvar for adressesystemet. Herunder oppnevnes en gruppe (personer med lyst og interesse for bygda si) som bistår formannskapet i å fremme navnesaker. At administrasjon av adresser legges til teknisk/ næring. At kommunestyret bestemmer at omfanget av adressering blir fra E6, riksveier, fylkesveier til det enkelte bolighus. At det utarbeides lokale forskrifter som regulerer forhold i adressetildeling som ikke er omtalt i lov eller offentlige forskrifter. Informasjon om igangsetting av adressering i Gratangen kommune legges ut på infoportalen på Gratangen nett og oppslag andre steder i kommunen. 18/10 SUPPLERINGSVALG AV MEDLEMMER I FORLIKSRÅDET 1. Som nytt medlem i forliksrådet velges. 2. Som nytt varamedlem i forliksrådet velges.. 3. Som nytt 2. varamedlem velges... SP v/terje Sørensen fremmet følgende forslag i møtet: Jan Brede Johnsen velges som fast medlem i forliksrådet. Votering: SP`s forslag enstemmig vedtatt Jan Brede Johnsen velges som fast medlem i forliksrådet. 19/10 VALG AV NYTT MEDLEM TIL HOVEDUTVALG FOR TEKNISK, NÆRING OG MILJØ 1. Som nytt medlem av hovedutvalg for teknisk, næring og miljø velges Som nytt varamedlem til hovedutvalg for teknisk, næring og miljø velges...

8 Enighet om at saken utsettes til neste kommunestyremøte. Det undersøkes om vararepresentant for kontrollutvalget kan velges som fast medlem i annet utvalg. Saken utsettes til neste kommunestyremøte. 20/10 VALG AV OVERTAKSTNEMND I GRATANGEN KOMMUNE Som medlemmer av overtakstnemnd i Gratangen kommune velges Som personlige varamedlemmer velges: Følgende omforente forslag ble fremmet i møtet; Som medlemmer av overtakstnemnd i Gratangen kommune velges 1. Pål Wågen 2. Mathis Nikolaisen 3. Bjørn Bjerkmo 4. Martin Olsen 5. Jorunn Bertelsen 6. Elsa Holm Som personlige varamedlemmer velges: 1 Oddvar Selnes 2 Svein Kyrre Karlsen 3 Gunn Saltvik 4 Jack Runar Selnes

9 5 Liv Olaug Slettli 7. Torill Hansen Votering: Omforent forslag enstemmig vedtatt Som medlemmer av overtakstnemnd i Gratangen kommune velges 1. Pål Wågen 2. Mathis Nikolaisen 3. Bjørn Bjerkmo 4. Martin Olsen 5. Jorunn Bertelsen 6. Elsa Holm Som personlige varamedlemmer velges: 1 Oddvar Selnes 2 Svein Kyrre Karlsen 3 Gunn Saltvik 6 Jack Runar Selnes 7 Liv Olaug Slettli 8. Torill Hansen 21/10 SØKNAD OM PERMANENT FRITAK FRA VERVET I STYRET FOR STM Gratangen kommunestyre vedtar at Endre Lund velges som Gratangen kommunes representant til styret for Sør-Troms museum frem til evt. nye vedtekter for Sør-Troms museum trer i kraft. Følgende omforente forslag ble fremmet i møtet: Søknad av 18 februar 2010 fra Sverre Nordmo om permanent fritak fra vervet som styrerepresentant i Sør-Troms museum innvilges. Endre Lund velges som Gratangen kommunes representant til styret for Sør-Troms museum frem til evt. nye vedtekter for Sør-Troms museum trer i kraft. Søknad av 18 februar 2010 fra Sverre Nordmo om permanent fritak fra vervet som styrerepresentant i Sør-Troms museum innvilges. Endre Lund velges som Gratangen kommunes representant til styret for Sør-Troms museum frem til evt. nye vedtekter for Sør-Troms museum trer i kraft. 22/10 MENIGHETSRÅDET - BETALINGSREGULATIV - MØTEUTSKRIFT

10 Gratangen kommunestyre godkjenner økningen i festeavgifter for grav 20 år fra kr til kr Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt Gratangen kommunestyre godkjenner økningen i festeavgifter for grav 20 år fra kr til kr /10 DELTAKELSE I ASTAFJORDPROSJEKTETS FASE 3 Gratangen kommune takker ja til invitasjonen fra Sør-Troms Regionråd om aktiv deltakelse i det videre arbeidet med Astafjordprosjektet fase 3. Søknaden om kommunal egenandel på kr ,- pr. år over to år behandles av Næringsfondsstyret. Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt Gratangen kommune takker ja til invitasjonen fra Sør-Troms Regionråd om aktiv deltakelse i det videre arbeidet med Astafjordprosjektet fase 3. Søknaden om kommunal egenandel på kr ,- pr. år over to år behandles av Næringsfondsstyret. 24/10 MYRLANDSHAUGEN MARITIME PARK Planutvalgets innstilling: Gratangen kommune vedtar å endre arealbruk i Myrlandshaugen industriområde til næring, reiseliv og marina. Gratangen kommune forestår utarbeidelse av ny reguleringsplan. Det sendes ut ny melding om oppstart av reguleringsarbeid, hvor de berørte områder tas med i kunngjøringen. Kostnadene for reguleringsarbeidet dekkes av tidligere bevilgning, som Gratangen kommunestyre bevilget til utvikling av Myrlandshaugen industriområde i møte den i sak 32/09. Myrlandshaugen Industriområde endrer navn til Myrlandshaugen næring, reiseliv og marina.

11 Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt Gratangen kommune vedtar å endre arealbruk i Myrlandshaugen industriområde til næring, reiseliv og marina. Gratangen kommune forestår utarbeidelse av ny reguleringsplan. Det sendes ut ny melding om oppstart av reguleringsarbeid, hvor de berørte områder tas med i kunngjøringen. Kostnadene for reguleringsarbeidet dekkes av tidligere bevilgning, som Gratangen kommunestyre bevilget til utvikling av Myrlandshaugen industriområde i møte den i sak 32/09. Myrlandshaugen Industriområde endrer navn til Myrlandshaugen næring, reiseliv og marina. 25/10 AREALPLANFORSLAG FOR GRATANGEN KOMMUNE I samsvar med plan- og bygningslovens 20-5, egengodkjennes det framlagte forslag til kommuneplanens arealdel for Gratangen kommune , datert Til arealplanforslaget hører følgende dokumenter: Arealplankart med bestemmelser og retningslinjer dat Samfunnssikkerhetskart dat Planbeskrivelse dat Merknader og innsigelser dat Konsekvensutredninger dat

12 Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt I samsvar med plan- og bygningslovens 20-5, egengodkjennes det framlagte forslag til kommuneplanens arealdel for Gratangen kommune , datert Til arealplanforslaget hører følgende dokumenter: Arealplankart med bestemmelser og retningslinjer dat Samfunnssikkerhetskart dat Planbeskrivelse dat Merknader og innsigelser dat Konsekvensutredninger dat

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Håkon Kristiansen Hanne Bjerkmo Are Olaf Øien Siv Mari Andersen Selnes Roy Josefsen Kurt Andre Jenssen Arnold Paulsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Håkon Kristiansen Hanne Bjerkmo Are Olaf Øien Siv Mari Andersen Selnes Roy Josefsen Kurt Andre Jenssen Arnold Paulsen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 12.03.2009 Tid: Kl 18.00-20.25 Til stede på møtet Medlemmer: Eva Ottesen Håkon Kristiansen Hanne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Reidulf Pedersen Liv Karin Johansen Trond Andreassen Snefrid Larsen Stein Thraning (kom kl. 09:25)

MØTEPROTOKOLL. Reidulf Pedersen Liv Karin Johansen Trond Andreassen Snefrid Larsen Stein Thraning (kom kl. 09:25) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 25.02.2013 Tid: 09:00 13:15 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Terje Sørensen Elsa Holm

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo

MØTEPROTOKOLL. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 17.06.2013 Tid: 09:00 13:50 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Terje Sørensen Elsa Holm

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Terje Sørensen Elsa Holm Anita Bjørkli Karlsen. Yvonne Kvernmo (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Terje Sørensen Elsa Holm Anita Bjørkli Karlsen. Yvonne Kvernmo (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 24.05.2012 Tid: 12:00 12.55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Anita Bjørkli Karlsen. Yvonne Kvernmo (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Anita Bjørkli Karlsen. Yvonne Kvernmo (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.09.2012 Tid: etter PLA kl. 13:55-15:55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) Karl Fredrik Normann Torbjørn Johnsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) Karl Fredrik Normann Torbjørn Johnsen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 07.10.2013 Tid: 12:00 15:55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ronny Grindstein Elsa Holm Roger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen Anita Bjørkli Karlsen. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen Anita Bjørkli Karlsen. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 26.11.2012 Tid: 12:00 14:05 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 11.10.2011 Fra kl: 09.00 Til kl: 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Arnt-Frode Jensen (unntatt sak 91/11) Elbjørg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Karsten Schanche,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Steen Linde Hanne Bjerkmo Are Olaf Øien Bodil Stormo

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Steen Linde Hanne Bjerkmo Are Olaf Øien Bodil Stormo GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 26.05.2015 Tid: 15:00 Til stede på møtet Medlemmer: Morten Berg Steen Linde

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 21.05.2014 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 21.05.2014 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 21.05.2014 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bård Anders Langø, Jørn Erik Bosness, Knut

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. André Selnes (Sekretær) Karl Fredrik Normann

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. André Selnes (Sekretær) Karl Fredrik Normann GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen kommune Møtedato: 10.02.2014 Tid: 12:00 14:40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ronny Grindstein Elsa Holm Rita

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: UL Valhall, Kristoffervalen Møtedato: 20.06.2007 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Ann-Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein-Egil

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Trond A Johansen, Medlemmer:

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Trond A Johansen, Medlemmer: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Botnkrona. Befaring kl 11.00, oppmøte Rådhuset Møtedato: 18.03.2015 Tid: 12.30 Tilstede på møtet: Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Trond A

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen,, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen (møtte ikke) Elsa Holm Anita Karlsen Kjetil Fjellheim (møtte ikke) Karl Fredrik Normann

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen (møtte ikke) Elsa Holm Anita Karlsen Kjetil Fjellheim (møtte ikke) Karl Fredrik Normann GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09:00 12:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen (møtte ikke)

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Asle Tveitnes

MØTEBOK. Kommunestyret. Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Asle Tveitnes Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEBOK Kommunestyret Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 30.04.04 Tid: 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Øystein Pettersen Levin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 27.04.2011 Tid: kl. 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Frank Broks,

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Rådgiver Inger Anita Markussen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Rådgiver Inger Anita Markussen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 16.08.2007 Fra kl. 1000 Til kl. 1330 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 12.10.2004 Fra kl. 1020 Til kl. 1505 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 28.08.2007 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Kjell Eivind Solberg, Kjell

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2009 Tid: 17.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2009 Tid: 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2009 Tid: 17.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm Roy-Willy Hansen,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 10:00 13:30

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 10:00 13:30 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2008 Tid: kl. 13.00 15.50 Til stede på møtet Medlemmer: Oddvar Indergård Inger L. Ingdal Halvor Sandstad Stian Selnes Jan

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 12:00 Til behandling: Sakene 118/12-122/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer