MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)"

Transkript

1 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm Anita Karlsen Kjetil Fjellheim Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Elin Wilsgård ( rådmann) Yvonne Kvernmo ( sekretær) Innkalling: Sendt per Ipad, Merknader: Behandlede saker: 2/15-16/15 Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gratangen kommune Det var ingen merknader til møteinnkallingen. Merknad vedr. saksliste v/ordfører;

2 Sak 16/15 etteranmeldt Deltakelse i fase 2 av kommunal- og moderniseringsdepartementets byregionprogram. Det var enighet i formannskapet om å behandle saken i dagens møte etter ordinære saker. Enighet om å behandle sak 16/15 før sak 15/15. Repr. Anita Karlsen ba om permisjon kl og ca 1 time, permisjon innvilget.

3 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 2/15 15/432 GODKJENNING AV FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL AV DEN /15 15/431 REFERATSAKER FORMANNSKAPET /15 15/441 REGNSKAPSRAPPORT JAN-FEB /15 15/390 RUTINER FOR OPPFØLGING AV POLITISKE OG ADM. VEDTAK 6/15 15/35 ASTAFJORD BYGDEBOK, SIKRING AV ARKIV / OPPGRADERING AV DATABASE 7/15 15/123 SØKNAD OM TILSKOTT TIL OPPARBEIDELSE AV PRIVAT BOLIGFELT FOLDVIK 8/15 15/437 BLEIESTIPEND FOR NYFØDTE 9/15 14/1197 TILBUD TEKNISK BISTAND 10/15 15/176 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - ARCTIC ICE FESTIVAL /15 14/1496 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - TROMSKOMITEEN AVLANDSUTVALGET FOR JERNBANE 12/15 15/268 SØKNAD OM PENGESTØTTE ORGANISASJONEN GJENREIS KYSTNORGE 13/15 15/175 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - KREFTFORENINGEN 14/15 14/1279 BRANN OG FEIERVESEN

4 TILLEGGSSAKSLISTE 15/15 15/451 VARSLINGSSAKER DER RÅDMANN ER INNHABIL 16/15 15/483 DELTAKELSE I FASE 2 AV KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTETS BYREGIONPROGRAM

5 2/15 GODKJENNING AV FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL AV DEN Formannskapets møteprotokoll av den godkjennes. Formannskapets møteprotokoll av den godkjennes. 3/15 REFERATSAKER FORMANNSKAPET Referatsaker tas til orientering. Referatsakene unntatt offentlighet ble delt ut i møtet. Ordfører sa at vedr. sak om arbeidsmiljø - her er ordfører i kontakt med KS-advokat og det vil komme sak til Kommunestyret snarest. Rapport fra KS vil komme som del av saken til kommunestyret. Sak vedr. tvangsmulkt kommer tilbake til dette senere sakskartet jf. sak 14/15. Referatsaker tas til orientering. 4/15 REGNSKAPSRAPPORT JAN-FEB 2015 Innstilling:

6 Rådgiver økonomi Karl F Normann sa at det ikke har blitt ettersendt/laget rapport. Kommunestyret opphevet i sitt forrige møte budsjettvedtaket. Rådgiver orienterte om at det forventes større økonomiske tiltak/utfordringer både innenfor psykiatri og barnehage. Regnskapet for 2014 er ikke avsluttet ennå, men forventes å snart bli ferdig. Ordfører fremmet følgende forslag; Saken utsettes. Votering; Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes. 5/15 RUTINER FOR OPPFØLGING AV POLITISKE OG ADM. VEDTAK Retningslinjene/rutinehåndbok for postbehandling, journalføring, arkiv, saksbehandling og oppfølging av politiske vedtak, godkjennes. Retningslinjene/rutinehåndbok for postbehandling, journalføring, arkiv, saksbehandling og oppfølging av politiske vedtak, godkjennes. 6/15 ASTAFJORD BYGDEBOK, SIKRING AV ARKIV / OPPGRADERING AV DATABASE Rådmannens Innstilling: Det foretas en oppdatering av databasen for Astafjord Bygdebok med kr i henhold til tilbud fra Dag Sverre Solberg. Kostnaden finansieres ved å bruke midler avsatt på fond merket Prosjekt Museum fondskonto nr Kostnadene søkes fordelt på Skånland med kr , Ibestad med kr og Gratangen med kr Arbeidet gjennomføres så raskt som mulig. Rådmannen ser viktigheten av at datamaterialet sikres og gjøres tilgjengelig. Det videre arbeidet og organisering av dette bør overlatets til Hovedutvalget for Skole- oppvekst og kultur. Det lages et eget saksframlegg til hovedutvalget.

7 Orientering vedr. saken v/rådgiver Karl F Normann. Pr. dd står kr ,- på konto. Ordlyd endres mht. at det er formannskapet`s innstilling. Det foretas en oppdatering av databasen for Astafjord Bygdebok med kr i henhold til tilbud fra Dag Sverre Solberg. Kostnaden finansieres ved å bruke midler avsatt på fond merket Prosjekt Museum fondskonto nr Kostnadene søkes fordelt på Skånland med kr , Ibestad med kr og Gratangen med kr Arbeidet gjennomføres så raskt som mulig. Formannskapet ser viktigheten av at datamaterialet sikres og gjøres tilgjengelig. Det videre arbeidet og organisering av dette bør overlatets til Hovedutvalget for Skole- oppvekst og kultur. Det lages et eget saksframlegg til hovedutvalget. 7/15 SØKNAD OM TILSKOTT TIL OPPARBEIDELSE AV PRIVAT BOLIGFELT FOLDVIK Gratangen kommune innvilger Bo i Gratangen AS et investeringstilskudd på kr i tråd med søknad datert Tilskuddet dekkes fra fond Administrasjonen følger opp vilkårene gitt pkt 9-13 i retningslinjene. Rita Roaldsen erklærer seg inhabil i saken. FSK vedtok at Rita Roaldsen er inhabil. Rita Roaldsen fratrådte formannskapets møte under behandling av saken. Gratangen kommune innvilger Bo i Gratangen AS et investeringstilskudd på kr i tråd med søknad datert Tilskuddet dekkes fra fond Administrasjonen følger opp vilkårene gitt pkt 9-13 i retningslinjene.

8 8/15 BLEIESTIPEND FOR NYFØDTE Ordførers innstilling: Gratangen kommune etablerer støtteordning Bleiestipend til nyfødte og tildeler barneforeldre kr 5000,- til hver nyfødte i kommunen. Nybakte foreldre tilskrives og beløpet utbetales uten andre forutsetninger. Ordningen gjelder for barn født etter vedtaks dato. Inndekning 2015 skjer innenfor rammen av sparte lønnsutgifter for kulturskolen som følge av innvilget permisjon. Ordningen innarbeides for kommende år i ordinært budsjett. Ordfører orienterte kort vedr. saken. SP v/rita Roaldsen fremmet følgende endringsforslag; Utgiftene dekkes av Til formannskapets disp kto Rådmannen viste til at enhetsleder er delegert myndighet ift. budsjett for skole. Formannskapet må i så tilfelle foreta budsjettregulering. Rådmannen orienterte vedr. saken. Ordfører mener dette blir feil når kulturskole er politisk prioritert og at administrasjon da skal gå til inndekning av underskudd/ordinær drift. Votering - to forslag; Ordførers forslag vs. Rita Roaldsens forslag; Rita Roaldsens forslag ble vedtatt med 4 mot en stemme. Gratangen kommune etablerer støtteordning Bleiestipend til nyfødte og tildeler barneforeldre kr 5000,- til hver nyfødte i kommunen. Nybakte foreldre tilskrives og beløpet utbetales uten andre forutsetninger. Ordningen gjelder for barn født etter vedtaks dato. Inndekning 2015 dekkes av Til formannskapets disp" kto Ordningen innarbeides for kommende år i ordinært budsjett. 9/15 TILBUD TEKNISK BISTAND HOU TMN`s innstilling: Avtale med Rambøll om teknisk bistand i samsvar med tilbud godkjennes. Formannskapet holdes orientert om hvilke oppdrag Gratangen kommune ikke har kapasitet til selv å gjennomføre, og som det må gjøres avtale om å sette ut til Rambøll i henhold til kontrakt.

9 Rådmannen opplyste at saken er fra HOU TNM og ser betenkeligheter ift. at en ikke har tilbud fra flere aktører. Foreslår at administrasjonen delegeres myndighet til å foreta nødvendige tiltak. Følgende omforente forslag ble fremmet; Det inngås ikke avtale med Rambøll. Rådmannen har fullmakt til å kjøpe inn ekstern bistand. Votering; Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. Det inngås ikke avtale med Rambøll. Rådmannen har fullmakt til å kjøpe inn ekstern bistand. 10/15 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - ARCTIC ICE FESTIVAL 2015 Gratangen kommune ser positivt på det årlige arrangementet,arctic Ice Festival i Lavangen, men kan dessverre ikke gi økonomisk støtte pga Gratangen kommunes stramme økonomi. Gratangen kommune ser positivt på det årlige arrangementet,arctic Ice Festival i Lavangen, men kan dessverre ikke gi økonomisk støtte pga Gratangen kommunes stramme økonomi. 11/15 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - TROMSKOMITEEN AVLANDSUTVALGET FOR JERNBANE Gratangen kommune ser positivt på initiativet fra Tromskomiteen av landsdelsutvalget for Jernbane sitt initiativ, men kan dessverre ikke gi økonomisk støtte pga Gratangen kommunes stramme økonomi.

10 Gratangen kommune ser positivt på initiativet fra Tromskomiteen av landsdelsutvalget for Jernbane sitt initiativ, men kan dessverre ikke gi økonomisk støtte pga Gratangen kommunes stramme økonomi. 12/15 SØKNAD OM PENGESTØTTE ORGANISASJONEN GJENREIS KYSTNORGE Gratangen kommune må dessverre avslå søknaden på støtte fra Gjenreis Kystnorge pga Gratangen kommunes stramme økonomi. Ordfører fremmet forslag; Gratangen kommune innvilger kr. 5000,- i støtte til organisasjonen Gjenreis Kystnorge. Beløpet belastes "Til formannskapets disp." kto Votering; Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. Gratangen kommune innvilger kr. 5000,- i støtte til organisasjonen Gjenreis Kystnorge. Beløpet belastes "Til formannskapets disp." kto /15 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - KREFTFORENINGEN Rådmannens instilling: Gratangen kommune innvilger kr ,- til krafttak mot kreft. Beløpet belastes kto , formannskapets disposisjon. Gratangen kommune innvilger kr ,- til krafttak mot kreft. Beløpet belastes kto , formannskapets disposisjon. 14/15 BRANN OG FEIERVESEN

11 1. Gratangen kommune innleder forhandlinger med Ofoten Brann IKT om fremtidige brannvernsamarbeid på bakgrunn av sakens dokumenter. 2. Feietjenesten inkluderes i forhandlingene med Ofoten Brann IKS om et evt. fremtidig brannvernsamarbeid. 3. Kommunestyret delegerer til ordfører å inngå avtale med Ofoten Brann IKS, i rammen av sakens dokumenter. Rådmannen delte ut papirer som ble mottatt på fredag vedr. ISTBV fra styremøte avholdt Gratangen kommune innleder forhandlinger med Ofoten Brann IKT om fremtidige brannvernsamarbeid på bakgrunn av sakens dokumenter. 2. Feietjenesten inkluderes i forhandlingene med Ofoten Brann IKS om et evt. fremtidig brannvernsamarbeid. 3. Kommunestyret delegerer til ordfører å inngå avtale med Ofoten Brann IKS, i rammen av sakens dokumenter. 15/15 VARSLINGSSAKER DER RÅDMANN ER INHABIL Ordføreres innstilling: Ordfører sa at hans saksfremlegg med innstilling var ettersendt på i-pad til formannskapet. Ordfører delte ut saksfremlegg og innstillingen i møtet. Ordførers innstilling er som følgende; Formannskapet gir ordfører fullmakt til å oppnevne en ekstern rådgiver - fortrinnsvis en annen rådmann eller advokat med kompetanse på kommunesektoren - for å vurdere og utarbeide en anbefaling for videre håndtering av konkrete varslingssaker som nå er innkommet til kommunen og der rådmannen er inhabil. Rådgivernes anbefaling legges frem for formannskapet med ordfører som saksbehandler for endelig vedtak. I tillegg til innstillingen foreslår ordfører; Saken som er vedtatt i formannskapet sak 76/14 oppheves og behandles som varslingssak der rådmannens anses som inhabil.

12 Rådgiver personal orienterte vedr. vedtatte etiske retningslinjer pkt. 8. Og at det pr. dd. ikke er varslingssaker. SP v/elsa Holm ba om gruppemøte. Votering; Ordførers forslag falt med 3 mot 2 stemmer. Ordførers forslag i sak 15/15 falt med 3 mot 2 stemmer. 16/15 DELTAKELSE I FASE 2 AV KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTETS BYREGIONPROGRAM Gratangen kommune vedtar deltagelse i det nasjonale Byregionprogrammets fase 2 med Sør- Troms regionråd som prosjektsansvarlig. Ordfører orienterte vedr. saken. Gratangen kommune vedtar deltagelse i det nasjonale Byregionprogrammets fase 2 med Sør- Troms regionråd som prosjektsansvarlig.

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen Anita Bjørkli Karlsen. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen Anita Bjørkli Karlsen. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 26.11.2012 Tid: 12:00 14:05 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 09.12.2014 Tid: 09:00 10:50 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Johansen, Tore Vikedal, Hanne

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun

Detaljer

VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE

VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE Formannskapet 23.04.08 Saksnr. 20/08 Arkivsaksnr.08/396 VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE Saken blir avgjort av: Kommunestyret. Vedlegg: Utskrift

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: 09.11.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Slutt: 12:45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Slutt: 12:45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Slutt: 12:45 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen, Paal Christian

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 25.10.2012 kl. 12:15 15:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Tormod Solem Slupphaug, fungerende

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.08.2005 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: PROTOKOLL:

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 31. oktober 2014 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Tid: Fredag 07. november 2014 kl 1245-1400 NB: Eget program for denne dagen* Sted: Huset mot havet, Salangen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE Utarbeidet av Glåmdal sekretariat IKS Behandlet i kontrollutvalget 12.2.13 Vedtatt i kommunestyret 4.3.13, sak 012/13 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/21 Ny politisk organisering etter valget 2011 2011/999 PS 11/22 Samordning/koordinering - Ny helhetlig modell -

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/2011 Kommunestyret holder møte onsdag 22.06.2011 kl. 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedl. Navn Tor Arvid Myrseth KSL Eli

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Onsdag 19. november 2008 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Onsdag 19. november 2008 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Onsdag 19. november 2008 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 12:00 Til behandling: Sakene 118/12-122/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 Berg kommune Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer