Beitebruksplan for Os - Handlingsplan 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beitebruksplan for Os - Handlingsplan 2015"

Transkript

1 Beitebruksplan for Os - Handlingsplan 2015 Ansvarlig Tiltak År Kostnad Formål Medvirkende / Medfinasiering Nørdalen Vegetasjonskartlegging ,- kr Kartlegging av Kommunen / i østre Nørdalen vegetasjon og SMIL-midler og Tufsingdalen beitekvalitet i Skog og landskap Tufsingdalen Narjordet østre Narjordet vest Narjordet vestre Nøra østre Os-Elvelia Os-Elvelia Storfeinngjerding Høgåsen Sperregjerde langs riksveien mellom Os og Narbuvoll Tiltak for 2015: 2 inngjerdinger på Narjordet vestre Sperregjerde mot Nøra vestre. Noe nytt og noe vedlikehold Vedlikehold av natursti Sperregjerder og ferister i Hummelfjell Gjerde mot jernbanen løpende området Inngjerding for storfe. For bedre kontroll med dyrene Vil hindre at sauen trekker ned mot veien Sikre høst og vårbeite for sau. Fellesområde for kviger ,- Hindre sau og storfe å trekke både inn og ut av områdene. Attraksjon for lokalmiljøet Mot hyttefelt og Hummelvoll. Skille beitedyr fra jernbane NSB Status per 15. mars 2015 Kartleggingen er ferdig og rapport er framlagt (18/2-15).. Avventes. Tiltak med mindre sperregjerder ved Rødbekken og Sønvisbakken iverksettes først, beskrevet under Nørdalen. Midler innvilget i 2014, kr ,- Søker Stian Nylend.

2 Ansvarlig Tiltak År Kostnad Formål Medvirkende / Medfinasiering Rabblia- Ferister ved bruer Hindrer dyrene i å Storvollia over mot østsiden vandre til andre Østgård Østgård Utmarkslag Sperregjerde Dalsbygda Østgård Rydding av Sperregjerde mot Vangrøfta ved Nonsåsen / Gruvåsen områder ,- Mot bebyggelse og mellom Sætersjøen og Sætersjøvola Hindre gjengroing og øke beitekvalitet Sikrer at beitedyrene holder seg i området Vangrøfta Utmarkslag / Dalsbygda hjemmehavnelag Os-Elvelia Os-Elvelia Pilegrimsleden løpende Sikre fri ferdsel og framkommelighet Storfeinngjerding Ca 1,2 mill Øke produksjon av Os Åsan / Dalsbygd 2015 kr til gjerdet storfekjøtt Åsan (Østgård) Kommunen / SMIL SMIL-midler Status per 15. mars 2015 Ferist/Sperregjerde i ved Hammergjelen/Sætersjøveien. Midler innvilget i 2014, kr ,- Innvilget midler til i Søker: Dalsbygda Under planlegging/vurdering. Kartlegging av trasè er under arbeid. Avtaler med grunneiere og arbeid med å danne starter i Midler inv.tiltak. i 2013, kr Midler inv.tiltak i 2014, kr Midler til planl. i 2014, kr Søknad om midler for 2015 Midler innvilget i 2014 kr Midler til planl. I 2013 kr

3 Ansvarlig Tiltak År Kostnad Formål Medvirkende / Medfinasiering Kløftåsen, Rydding av 2013/ Øke beitekvalitet Falken gjengrodde 2015 på utvalgte Mastukåsa slåtteenger havnelag Dalsbygda hjemmehavnelag Såttåhaugen Kommunen Kommunen Os Sauhamnelag Dalsbygda Rydding av mot dyrkamarka Vedlikehold av kultursti ved Såttåhaugen Rovdyr-spørsmål Uttak av skadegjørere Organisering av brukere som ikke er medlemmer av Sanke- og skilleanlegg i Bratthaugen, løpende Øke beitekvalitet og åpner landskapet Vedlikehold av kultur-landskap Sikre trygge 2013 Bedre utnyttelse av og rasjonelt tilsyn ,- (foreløpig anslag) Enklere og mer rasjonell sanking og skilling av dyr. Såttåhaugen Flyttbare sankekveer ;- Mer effektiv sortering og opplasting i et stort beiteområde. Utvalgte kulturlandskap Kommunen SNO FMLA FMLA/tiltak i FMLA/tiltak i Status per 15. mars 2015 Skjøtselsplan er under arbeid, Utvalgte kulturlandskap. Ingen uttak i regi av kommunalt skadefellingslag i Det er oppdatert arbeidskontraker, forsikringer og instrukser for skadefellingslaget. Under planlegging Søknad om midler for 2015

4 Ansvarlig Tiltak År Kostnad Formål Medvirkende / Medfinasiering Nørdalen 2015 Ca ,- FMLA/tiltak i sankelag Sperregjerde mellom Haugen og Røbekken og v Sønvisbakken Tiltak for å hindre sau å komme inn i bebyggelse. Status per 15. mars 2015 Søknad om midler for 2015 Innkjøp av traktorhenger Ca ,- Transport av sau som kommer utenfor ønsket beiteområde. I kolonnen til høyre er det ført opp aktuell medfinansiering av tiltakene kommunale SMIL-midler, FMLA sine utvalgte kulturlandskapsmidler eller midler for tiltak i. Det er ikke utarbeidet prosjektbeskrivelser eller detaljert kostnadsoverslag for tiltakene. Det må gjøres etter hvert som tiltakene planlegges gjennomført. For alle tiltak knytta til rydding, gjerding og andre fysiske tiltak må alle grunneierne akseptere tiltaket. For tiltak innenfor verneområdene kreves tillatelse fra forvaltningsmyndighet.

5 Beitebruksplan for Os, beredskapsplaner Noe av det som står i kommentarfeltet er eksempler på hva som kan være med i ei slik plan. TILTAK KOMMENTAR ANSVAR FRIST Status per 15.mars 2015 Gjerder, samlekveer Bygningsmasse i beiteområdet Andre kjente faremomenter (eks. alveld, påkjørsler, blauthull, myrer o.l.) Kartlegging av beredskapsarealer se pkt 8b Rovvilt omfattende / akutte rovdyrangrep Båndtvangs-bestemmelser Helsetilstand hos beitedyr ved vårslipp Sanking Tilsyn Hver enkelt gjerdeeier sjekker egne gjerder årlig har årlige sjekkrunder på sperregjerder Vedlikehold / restaurering / sikring. Kulturlandskapstiltak Søknadspliktig. Offentlig medfinansiering Problemet er størst utover mot Narjordet. Rutiner ved varsling til sleder, lensmann eller kommunen Alle bør ha en «plan B» dersom dyr må akutt sankes. Skadefelling. Sanking og flytting til beredskapsareal. Problem med frislipp av hund i utmarka. Oppfordring til varsling Kontroll at helsetilstand og alder på lam gjør at de kan slipper i utmark. Mobilisering av dyreeiere og gjetere når sanken skal gjennomføres Gjeter daglig tilsyn Bruker ukentlig tilsyn Tilsyn må dokumenteres Enkeltbrukere Den enkelte eier SMILmidler 1.Mai 2015 LK Dyreeier 2015 OBS Endringer i SMIL-ordningen fra 2015,. Det kan også søkes midler gjennom Utvalgte kulturlandskap innenfor definert område.

6 Info til allmennheten Varsling TILTAK KOMMENTAR ANSVAR FRIST Status per 15.mars 2015 Transport av beitedyr Plakatermed info om varsling på flere språk, ved innfallsportene til beiteområdene bl.a om laushunder og kadaverfunn Driving av dyrene Egen transport eller bruk av dyrebil. Bruk av beredskapsareal 2015 Dyreeier Radioaktivitet, smittsomme sjukdommer, Rovdyrangrep Komm Flom, oversvømmelse Evakuering av sau fra fjøs eller Komm. innmark. Opprettelse av beiteutvalg Opprettes i forb.med beitebruksplan. LK Høst 2012 Tufsingdalen Avtaler angående reinsgjerde må Grunneiere 2013 gjennomgås. Reinsgjerder som må sjekkes og Reineiere vedlikeholdes.

7 Beitebruksplan for Os, oversikt over beredskapsareal Beiteområde Beredskapsområde Areal ( dekar ) Status per 15.januar 2015 Tufsingdalen Narbuvoll Narjordet østre Narjordet vestre Nøra østre Planlegger egen inngjerding for å sikre beite vår og høst. Kan brukes som beredskapsareal Noe inngjerdet utmark og egen innmark, på 2-3 områder Nøra vestre Elvlia Hummelfjell Inngjerdet areal nord for Hølbekken Os Åsan Østgård Berg Dalsbygda hjemmehavnelag Åslia Storbekkdalen Rabblia Storvollia

8 Beiteområde Beredskapsområde Areal ( dekar ) Status per 15.januar 2015 Kjurrudalen Kløftåsen, Falken, Mastukåsen Såttåhaugen De områdene som ligger innen Dalsbygda er inndelt i soner, der hver enkelt sone har et selvstendig ansvar i forhold til sank og beredskap, som ikke framgår av denne oversikten.

Tiltak for å forebygge rovviltskader på sau i Norge

Tiltak for å forebygge rovviltskader på sau i Norge Veileder Tiltak for å forebygge rovviltskader på sau i Norge Foto forside: Norsk Sau og Geit Grafisk produksjon: Hennum Tekst og Bilde Tiltak for å forebygge rovviltskader på sau i Norge Foto: Norsk Sau

Detaljer

Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder

Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder Rundskriv 13/1-9 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Vår dato: 27.11.2013 Vår referanse: 13/1 Rundskriv erstatter: Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

Prosjekt Samla Plan. Forebyggende tiltak mot Viltpåkjørsler på Vei og Jernbane i Rana kommune

Prosjekt Samla Plan. Forebyggende tiltak mot Viltpåkjørsler på Vei og Jernbane i Rana kommune Prosjekt Samla Plan Forebyggende tiltak mot Viltpåkjørsler på Vei og Jernbane i Rana kommune Innledning Rana kommune ønsker å satse på et prosjekt opp i mot alle påkjørslene av elg som er på vei og jernbane

Detaljer

Informasjonsskriv, notat og artikler produsert av FKTprosjektet. Prosjektperiode 2012-2014

Informasjonsskriv, notat og artikler produsert av FKTprosjektet. Prosjektperiode 2012-2014 Informasjonsskriv, notat og artikler produsert av FKTprosjektet Prosjektperiode 2012-2014 15.01.2015 Innledning FKT-prosjektet er et fellesprosjekt for Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde

Detaljer

Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole VETERINÆRVAKTA

Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole VETERINÆRVAKTA Landbrukskontoret for Hole og Ringerike Informasjon fra Landbrukskontoret 2010 Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole Steinssletta - et nasjonalt utvalgt kulturlandskap

Detaljer

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål Produksjonsdyr i landbruket som beiter fritt på utmarksbeite

Detaljer

RETTSFORHOLD VED BEITE I UTMARK Problemer og muligheter. RIGHTS TO PASTURE IN NORWEGIAN OUTFIELDS Problems and possibilities

RETTSFORHOLD VED BEITE I UTMARK Problemer og muligheter. RIGHTS TO PASTURE IN NORWEGIAN OUTFIELDS Problems and possibilities RETTSFORHOLD VED BEITE I UTMARK Problemer og muligheter RIGHTS TO PASTURE IN NORWEGIAN OUTFIELDS Problems and possibilities Holger Selli Grønning Ole Kristian Haug UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP

Detaljer

Landbruksplan for Stjørdal kommune

Landbruksplan for Stjørdal kommune Vedtatt i Kommunestyret 27.11.214 Landbruksplan for Stjørdal kommune 214 22 1 Forord Kommunestyret vedtok den 4.1.212 å utarbeide en framtidsrettet landbruksplan for Stjørdal kommune. Planprogram for arbeidet

Detaljer

Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune

Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune Informasjon til nye gårdbrukere Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune 1 1. JORDBRUK 1.1 Registrering Kontakt Landbruksforvaltingen i Nord-Salten ved kjøp eller forpaktning av landbrukseiendom.

Detaljer

FORVALTNINGSPLAN FOR RØKKESDALENSKOGNDALEN NATURRESERVAT I LEVANGER

FORVALTNINGSPLAN FOR RØKKESDALENSKOGNDALEN NATURRESERVAT I LEVANGER FORVALTNINGSPLAN FOR RØKKESDALENSKOGNDALEN NATURRESERVAT I LEVANGER KOMMUNE Miljøvernavdelingen, oktober 2014 Rapport 2014-9 2 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Miljøvernavdelingen RAPPORT 2014-9 TITTEL: Forvaltningsplan

Detaljer

Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke

Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke Fylkesmannen i Hedmark Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke 2 Forord Hemmeldalen naturreservat ble opprettet ved kongelig resolusjon

Detaljer

Handlingsplan for SNP 2014

Handlingsplan for SNP 2014 Handlingsplan for SNP i Os kommune utarbeides årlig. Handlingsplanen inneholder prioriterte tiltak innenfor hvert av fokusområdene i SNP. Handlingsplan for SNP Os kommune SNP = Strategisk Næringsplan Handlingsplan

Detaljer

Eiendomsforvaltning i Vestfold fylkeskommune

Eiendomsforvaltning i Vestfold fylkeskommune Arkivsak 201001165-4 Arkivnr. E: 610 Saksbehandler Helen Rany Olsen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 10.03.2011 06/11 Fylkestinget 15.03.2011 12/11 Eiendomsforvaltning i Vestfold fylkeskommune

Detaljer

LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM

LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM INFORMASJON TIL JORD OG SKOGBRUKERE Januar 2011 PRODUKSJONSTILSKUDD - PT Det har nettopp vært søknadsomgang for husdyrproduksjon, grønt og potetproduksjon, samt for avløsertilskudd.

Detaljer

MAUKEN-BLÅTIND. Skyte- og øvingsfelt. Flerbruksplan

MAUKEN-BLÅTIND. Skyte- og øvingsfelt. Flerbruksplan MAUKEN-BLÅTIND Skyte- og øvingsfelt Flerbruksplan 1. utgave, mai 2014 FORORD I samsvar med stortingsmelding nr. 21 (vedtatt i Stortinget den 29.1.1993), Handlingsplan for miljøvern i Forsvaret og stortingsmelding

Detaljer

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel I dette dokumentet er fremgangsmåten for å realisere gevinster beskrevet i en steg for steg guide Forutsetninger Virksomheten gjennomfører

Detaljer

Målretta tilsyn, vokting og kadaversøk med hund i Ørpen, beitesesongen 2010

Målretta tilsyn, vokting og kadaversøk med hund i Ørpen, beitesesongen 2010 Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 6 Nr. 14 2011 Målretta tilsyn, vokting og kadaversøk med hund i Ørpen, beitesesongen 2010 Inger Hansen Bioforsk Nord Tjøtta Hovedkontor/Head office Frederik A. Dahls

Detaljer

Forebyggende tiltak mot tap av lam på beite i Kraksletta sankelag, Troms

Forebyggende tiltak mot tap av lam på beite i Kraksletta sankelag, Troms Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 4 Nr. 49 2009 Forebyggende tiltak mot tap av lam på beite i Kraksletta sankelag, Troms Berit Hansen Inger Hansen Svein Morten Eilertsen Bioforsk Nord Tjøtta Hovedkontor/Head

Detaljer

Evaluering av Fiskarbonden sin arv

Evaluering av Fiskarbonden sin arv Gunn-Turid Kvam Evaluering av Fiskarbonden sin arv Rapport 1/08 ISSN 1503-2035 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll N-7491 Trondheim Telefon: +47 73 59 17 32 Telefaks:+47 73 59

Detaljer

Ledermøter i Oppland 9. og 10. januar 2013

Ledermøter i Oppland 9. og 10. januar 2013 Ledermøter i Oppland 9. og 10. januar 2013 Lokallagsledermøte i Valdres/Vestoppland 9. januar 2013 på Nordsinni Bedehus, Dokka 19 frammøtte, 13 lag var representert. (Øye, Snertingdal, Søndre Land og Hadeland

Detaljer

Kommentarer til forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket

Kommentarer til forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket Rundskriv 2015-17 Kontaktperson: For kommunen: Fylkesmannen. For fylkesmannen: Landbruksdirektoratet v/seksjon skog og kulturlandskap Vår dato: 07.04.2015 Vår referanse: 15/1 Rundskriv erstatter: 7/2005

Detaljer

Søke om bistand til utredning, planlegging og gjennomføring av sikringstiltak

Søke om bistand til utredning, planlegging og gjennomføring av sikringstiltak Søke om bistand til utredning, planlegging og gjennomføring av sikringstiltak Hvilken bistand kan NVE gi? NVE kan gi bistand til utredning, planlegging og gjennomføring av sikringstiltak for å redusere

Detaljer

Beiteprosjektet i NT. Årsrapport 2014/sluttrapport. Marita Holte Prosjektleder NLR NT. NLR NT-rapport nr. 4, september 2014

Beiteprosjektet i NT. Årsrapport 2014/sluttrapport. Marita Holte Prosjektleder NLR NT. NLR NT-rapport nr. 4, september 2014 Telefon : 74160790 Epost : solrun.kolstad@lr.no Adresse: Strandvn 22 B Postnr. : 7713 STEINKJER Bankgiro: 4202.01.27834 Org.nr. : 988 009 032 MVA Årsrapport 2014/sluttrapport Beiteprosjektet i NT Marita

Detaljer

Arbeid med folkehelseoversikter i fylket. Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket

Arbeid med folkehelseoversikter i fylket. Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket Arbeid med folkehelseoversikter i fylket Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen mai 2013 Innhold 1. OM UNDERSØKELSEN... 4 2. SAMMENDRAG...

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR - REGIONALE MILJØTILSKUDD FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2014

SPØRSMÅL OG SVAR - REGIONALE MILJØTILSKUDD FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2014 SPØRSMÅL OG SVAR - REGIONALE MILJØTILSKUDD FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2014 Må jeg har levert søknad om produksjonstilskudd før jeg kan søke regionalt miljøtilskudd? Nei. Du trenger ikke å ha søkt om produksjonstilskudd

Detaljer

Mal for forvaltningsplan for statlig sikrede friluftslivsområde bakgrunn og veiledning

Mal for forvaltningsplan for statlig sikrede friluftslivsområde bakgrunn og veiledning Mal for forvaltningsplan for statlig sikrede friluftslivsområde bakgrunn og veiledning Innledning bakgrunn for kravet om forvaltningsplaner Vilkår om forvaltningsplan For å få statlig støtte til tilrettelegging

Detaljer

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE KOMMUNE S. 4 BARNEHAGE S. 6 Folk bor og ferdes i kommuner, der skjer også trafikkulykkene. Trafikksikker kommune skal bevisstgjøre og begeistre, men først og fremst

Detaljer

Landbruksplan for Bardu kommune. Del II Tiltaksplan revidert 2009. Landbruksplan for Bardu kommune

Landbruksplan for Bardu kommune. Del II Tiltaksplan revidert 2009. Landbruksplan for Bardu kommune Del II Tiltaksplan revidert 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE - DEL II TILTAKSPLAN 5. TILTAK... 3 5.1 Jordvern og egnethet - bosetting og eiendomsstruktur... 3 5.2 Skogbruk... 4 5.3 Tradisjonell produksjon i

Detaljer

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort?

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort? SORG MØTER OMSORG Innledning. LEVE Hordaland har som målsetting Sorg møter Omsorg. Med dette som utgangspunkt utarbeider Fylkesstyret en 3 årig Handlingsplan som viser retningen for utviklingen av vårt

Detaljer

Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. FORMÅL... 2 2. ORGANISASJON - OPPGAVER OG ANSVARSFORDELING... 2 2.1. STYRET I VELFORENINGEN... 2 2.1.1. Oppgaver og Ansvar for Styret

Detaljer