Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 2013/ ESARK august 2014 ALHO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 2013/9312 621 201400167-47 ESARK-41 28. august 2014 ALHO"

Transkript

1 ETAT FOR BARN og FAMILIE Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon: / Besøksadresse: Rådstuplass 5 Fylkesmannen i Hordaland Helse- og sosialavdelinga Postboks BERGEN Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 2013/ ESARK august 2014 ALHO Purring - tilbakemelding etter tilsyn - Ytrebygda barneverntjeneste Viser til purring vedr. oppfølging av tilsyn med Bergen Kommune ved Ytrebygda barneverntjeneste; oppføling av barn i kommunale fosterhjem. Ytrebygda barneverntjeneste hadde sendt inn rapport vedr. sitt arbeid med å lukke avvikene den 12. mai På grunn av høyt arbeidspress i etat for barn og familie i mai og juni ble det ikke fanget opp at denne rapporten ikke var sendt til fylkesmannen. Dette er sterkt beklagelig. I det følgende refereres barnevernsjefens redegjørelse: Ytrebygda barneverntjeneste viser til brev av fra Fylkesmannen i Hordaland og vil med dette redegjøre kort for våre tiltak som ble iverksatt for å lukke de to avvikene som ble gitt ved tilsynet høsten 2013 og deretter gi en evaluering av våre nye rutiner samt en vurdering om endring av vår praksis synes å virke som forutsatt. Avvik nr 1 Kommunen gjev ikkje nødvendig opplæring til tilsette om oppfølging av barn i kommunale fosterheimar Barneverntjenesten viser til tidligere redegjørelse om en differensiert opplæringsplan for våre ansatte i vår TUF (tiltak utenfor hjemmet) avdeling. Det har fra medio oktober 2013 blitt gjennomført regelmessig og målrettet opplæring til de ansatte som jobber med plasserte barn etter vedlagte opplæringsplan. Ettersom barneverntjenesten har et betydelig antall plasserte barn i vår avdeling for meldinger, undersøkelser og tiltak i hjemmet som følge av akutte plasseringer besluttet vi å inkludere saksbehandlerne i denne avdelingen i vår opplæring. Vi er nå ajour i henhold til opplæringsplan og regner med at første runde med opplæring er gjennomført pr som var vårt mål. Planen er også supplert utover våren 2014 med det som er av endringer i barnevernloven, rundskriv, forskrifter o.l Denne opplæringsplanen med fortløpende endringer vil rullere fortløpende fra september 2014 for å sikre at nyansatte som jobber med oppfølging av barn som er plassert utenfor hjemmet til enhver tid har tilstrekkelig kompetanse. Evaluering av opplæring:

2 Barneverntjenesten har gjennomført opplæringsøkter på 3-4 timer pr tema som det framgår av opplæringsplanen. Det har først blitt fokusert på teori gjennom å gå gjennom de ulike tema ved bruk av power-point presentasjoner. Deretter har gruppen delt erfaringer, diskutert de ulike temaene, kommet med innspill til rutiner osv. Tilbakemelding fra de ansatte, i begge avdelingene, var at opplæringen var svært nyttig men noe intens. De ønsket at temaene fortsatt skulle legges opp med en teoridel og en diskusjonsdel men at hvert tema burde deles opp og brukes dobbelt så lang tid på. Dette for å sikre at den ansatte greide å få med seg alt, samt at de ønsket å kunne bruke den nye kunnskapen i sakene mellom hver samling for å sikre at kunnskapen ble overført til praksis på en bedre måte. Alle som har deltatt oppgir å ha hatt stort utbytte av opplæringen og føler seg nå tryggere i arbeidet med oppfølging av plasserte barn. Dette gjelder også for mer erfarne medarbeidere som uttaler å ha hatt god nytte av å få repetert temaene i opplæringen og tjenesten dermed også har sikret at alle ansatte er oppdatert på nyere rutiner og lovkrav. Vurdering Det er barneverntjenestens vurdering at den opplæring som er blitt gjennomført etter Fylkesmannens tilsyn høsten 2013 har ført til at hver enkelt saksbehandler nå innehar god kompetanse om de krav til oppfølging av barn i kommunale fosterhjem som er styrende for tjenestens praksis. Barneverntjenesten vurderer videre at den spissede opplæring innenfor dette feltet skal fortsette å rullere men med over noe lengre tid slik at hver enkelt saksbehandler får anledning til å ta inn teorien og gjøre den om til praksis i egne saker. På denne måten vi alle nyansatte i vår TUF avdeling raskt få denne opplæring som er tilpasset deres arbeidsoppgaver samt at våre andre ansatte vil kunne få en oppfrisking av teorien der både den enkelte saksbehandler og avdelingsleder ser et behov for dette. Det vil også en gang pr halvår bli organisert opplæring for alle saksbehandlerne for å gå gjennom nye ting som kommer fortløpende som får konsekvenser for barneverntjenestens arbeid. På denne måten opprettholder vi et høyt kompetansenivå hos våre ansatte ift de oppgaver som ligger innenfor deres stillingsbeskrivelse. Avvik nr 2 Bergen Kommune sikrar ikkje i tilstrekkelig grad dokumentasjon av barnevernfaglige vurderingar i arbeidet med oppfølging av barn i kommunale fosterheimar I forhold til dette avviket ble det innført 5 tiltak for å endre praksis slik at tjenesten skulle drive forsvarlig i henhold til lovkravene. Disse tiltakene er redegjort for ii Bergen Kommune sin tilbakemelding til Fylkesmannen i november/desember Barneverntjenesten har siden tilsynet høsten 2013 hatt stort fokus på å sikre at vurderinger/beslutninger vedrørende barn som er plasserte utenfor hjemmet blir gjort fortløpende og at disse vurderingene blir dokumentert skriftlig. Dette gjelder både at saksbehandlere sikrer at møter og fosterhjemsbesøk som er gjennomført av barneverntjenesten blir skriftlig dokumentert så raskt som mulig i barnets postjournal. Dersom det kommer fram informasjon i møter eller fosterhjemsbesøk som må drøftes nærmere i barneverntjenesten eller med sentrale samarbeidspartnere så blir disse drøftingene og beslutningene dokumentert gjennom et tidsavgrenset journalnotat som lukkes etter hvert kvartal og overføres som dokument til barnets mappe. Det er videre innført rutine om at avdelingsleder sikrer at alle rapportene fra tilsyn i fosterhjem blir gjennomgått med saksbehandler, for å vurdere om innholdet i rapporten gjør det nødvendig å endre vår oppfølging av fosterbarnet. Disse Side 2 av 5

3 drøftingene, vurderingene og eventuelle beslutninger knyttet til dette blir også skriftliggjort i det tidsavgrensede journalnotatet som nevnt ovenfor. Det er også innført ny rutine på at tilsynsfører får brev om at tilsynsførers rapport etter tilsyn i fosterhjemmet er mottatt og at innholdet blir fulgt opp videre av barneverntjenesten. Barneverntjenesten har siden tilsynet høsten 2013 også jobbet med å implementere en ny rutine ift en mer regelmessig evaluering av barnets samvær med biologiske foreldre ved å ha et sterkere fokus på dette når vi deltar på ansvarsgruppemøter, er på fosterhjemsbesøk og mottar rapporter fra tilsyn i fosterhjem. Det er også laget rutine for å ha regelmessige oppfølgingssamtaler med biologiske foreldre om temaet. Alle tiltakene som er opprettet og gjennomført for å lukke barneverntjenestens avvik ift å sikre tilstrekkelig grad av dokumentasjon av våre barnevernfaglige drøftinger, vurderinger og beslutninger knyttet til oppfølging av barn som er plasserte utenfor hjemmet blir fulgt opp gjennom opplæringssamlinger, ukentlige veiledning hos avdelingsleder samt ved internkontroll hver tredje måned i forbindelse med rapportering til Fylkesmannen og Styringskortet for barneverntjenesten i Bergen Kommune. Barneverntjenesten har utarbeidet et svært detaljert skjema for rapportering fra saksbehandler til avdelingsleder og barnevernsjef, som blir gått gjennom hvert kvartal og fulgt opp dersom det er avvik. Dette er tenkt å være et verktøy i en opplærings- og implementeringsperiode for å sikre at nye rutiner blir tatt i bruk. Vi ser for oss at den videre rapporteringen fra saksbehandler til leder blir mindre detaljert etter hvert som rutinene er forsvarlig implementert og brukes av hver enkelt saksbehandler. Barneverntjenesten ser videre at skjemaet kan benyttes for oppfølging av nye saksbehandlere for å sikre en forsvarlig praksis i en periode der saksbehandler er under opplæring. I tillegg til saksbehandlers rapportering iht skjema blir det også gjort stikkprøver fra avdelingsleder og barnevernsjef for å sjekke at saksbehandlers rapportering er i tråd med gjeldende praksis/rutine. Evaluering I forbindelse med denne redegjørelsen til Fylkesmannen tilbakemelder våre saksbehandlere og fungerende avdelingsleder at det har vært en utfordring med gjennomføring av både opplæring og endring av rutiner i det raske tempoet som tjenesten nå har gjennomført etter tilsynet høsten Oppgaven har likevel blitt prioritert av den enkelte saksbehandler og økningen av den enkeltes kompetanse samt tjenestens fokus på internkontroll har vært med på å drive prosessen gjennom i henhold til de mål og tidsfrister som ble oppgitt til Fylkesmannen for å lukke avvikene eter tilsynet i fjor høst. Barneverntjenesten har sett at praksisen med å lukke avvikene har vært svært krevende, men at vi nå har en praksis som er i tråd med de lovkrav som er styrende for vår virksomhet. Fra høsten 2014 vil tjenenesten derfor ha fokus på hvordan vi sammen med de ansatte kan holde oppe oppmerksomheten og bevisstheten på vår praksis uten den samme intensiteten som det har vært på opplæring og rutineimplementering siden oktober Dette for å hindre at de ansatte blir overbelastet og at fokus flyttes fra flere andre viktige områder knyttet til oppfølging av barn som er plasserte utenfor hjemmet. Tilbakemelding fra vår TUF avdeling er også at det arbeidet som er gjennomført for å lukke våre avvik også har bidratt til en forståelse for at dette arbeidet jevnlig må Side 3 av 5

4 evalueres slik at kompetansen og kvaliteten ikke svekkes. Avdelingsleder for vår TUF vil derfor en gang pr halvår redegjøre på tjenestens ledersamling om status i forhold til arbeidet med oppfølging av plasserte barn på samme måte som avdelingsledere for våre to andre avdelinger. Dette for å sikre at de ansatte har nødvendig kompetanse og at vår praksis er i henhold til de lovkrav som styrer vår virksomhet. Vurdering Barneverntjenesten vurderer at tilsynet fra Fylkesmannen i seg selv har vært med på å bevisstgjøre tjenestens ansatte om de krav til oppfølging som er styrende for barneverntjenestens praksis ift oppfølging av barn som er plasserte utenfor hjemmet. Tilsynet viste nødvendigheten av å ha fokus på vår egen praksis og gav motivasjon både hos ledere og saksbehandlere om å prioritere dette arbeidet i en hverdag som generelt er travel, for å sikre at vår praksis var i tråd med de gjeldende lovkrav. Det er videre barneverntjenestens vurdering at vår beslutning om å ta saksbehandlerne i vår TUF avdeling med på arbeidet med å utvikle rutiner og metoder for å sikre vår praksis, har bidratt til å ansvarliggjøre våre ansatte og at endringene i vår praksis derfor har vært mulig å gjennomføre i løpet av kort tid. Det vurderes også at våre tiltak har truffet i forhold til de avvik som ble avdekket høsten Barneverntjenesten vurderer samlet sett at våre tiltak for å sikre dokumentasjonen knyttet til våre plasserte barn har gitt en kompetanse og praksis ved tjenesten som i dag vurderes å være god og i tråd med de gjeldende lovkrav. Barneverntjenesten jobber fortløpende gjennom våre ledersamlinger og avdelingsmøter og jevnlige internkontroll med å holde et vedvarende fokus på dette for å opprettholde vår kompetanse og praksis, samt sikre at nye ansatte så raskt som mulig får den nødvendige kunnskap om oppfølging av barn som er plasserte utenfor hjemmet. Barneverntjenesten vurderer videre at det er gjort en betydelig jobb av våre ansatte for å sikre praksis i tråd med lovkravene og at det i denne forbindelse har blitt vist både innsatsvilje, interesse, lojalitet og fleksibilitet som det står stor respekt av. Vi håper at fylkesmannen vurderer gjennomføring av tjenestens plan for lukking av avvik er tilfredsstillende gjennomført og har gitt nødvendig effekt slik at avvikene kan ansees lukket. Med hilsen ETAT FOR BARN og FAMILIE Anne-Lise Hornæs - etatssjef Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Side 4 av 5

5 Side 5 av 5

HANDLINGSPLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I TRYSIL KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I TRYSIL KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I TRYSIL KOMMUNE Barneverntjenesten i Trysil 2012 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Innledning s. 3 2.0 Bakgrunn for handlingsplanen s. 3 2.1. Utviklingen på fosterhjemsområdet

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE

Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240 - mva www.drn.no

Detaljer

Rapport fra Salten kommunerevisjon - kvalitet bemanning og ressursbruk i barneverntjenesten

Rapport fra Salten kommunerevisjon - kvalitet bemanning og ressursbruk i barneverntjenesten Barneverntjenesten Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.10.2014 62593/2014 2010/1460 076 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/22 Formannskapet 15.10.2014 14/14 Komitè for levekår 16.10.2014

Detaljer

Internkontroll og saksbehandling i barneverntjenesten Hvaler kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Internkontroll og saksbehandling i barneverntjenesten Hvaler kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Internkontroll og saksbehandling i barneverntjenesten Hvaler kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 25.april 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern. Longyearbyen lokalstyre

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern. Longyearbyen lokalstyre FORVALTNINGSREVISJON Longyearbyen lokalstyre Rapport 2014 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Longyearbyen lokalstyre har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av lokalstyrets

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Rapport fra prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Anne Aglen Brendmoe, Statped og Wenche E. Olsen, Gol kommune, 2013 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 1. Sammendrag

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver?

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Røyken kommune Barneverntjenesten. Plan for fosterhjemsarbeidet

Røyken kommune Barneverntjenesten. Plan for fosterhjemsarbeidet Røyken kommune Barneverntjenesten Plan for fosterhjemsarbeidet revidert januar 2011 2 Fosterhjemsplan 2011 3 Fosterhjemsplan 2011 Innhold - Innledning - Organisering - Veiledning og opplæring - Tilgjengelighet

Detaljer

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Unntatt off. jfr. koml. 78 nr. 7 Opph. av ØKUS 13.9 2011 Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET 2014 Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 Årsrapportering 2014 - Kvalifiseringsprogrammet Rapporten om Kvalifiseringsprogrammet (KVP) består av fylkesmennenes

Detaljer

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I SØGNE KOMMUNE

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I SØGNE KOMMUNE KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I SØGNE KOMMUNE Forvaltningsrevisjon september 2007 Postadr.: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand

Detaljer

BARNEVERNET I KRISTIANSUND KOMMUNE

BARNEVERNET I KRISTIANSUND KOMMUNE BARNEVERNET I KRISTIANSUND KOMMUNE - KVALITET OG RESSURSBRUK Forvaltningsrevisjonsrapport April 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780

Detaljer

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Internserien 5/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Målgruppe:

Detaljer

«Riktig legemiddelbruk i sykehjem»

«Riktig legemiddelbruk i sykehjem» Rapport publisert 26. juni 2014 Ved prosjektleder Mona Pedersen, LØKTA og USH Troms «Riktig legemiddelbruk i sykehjem» Sluttrapport for prosjekt i Bardu, Dyrøy, Kvæfjord, Lenvik, Målselv, Nordreisa, Torsken,

Detaljer

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV.

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ola Winsvold tlf 934 62 614 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 1030 Oslo TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Søknad om midler til nye stillinger i barneverntjenesten i Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bente Nestvold bente.nestvold@verdal.kommune.no 74048396 Arkivref: 2010/9006

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.03.2015 19594/2015 2015/456 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/25 Bystyret 26.03.2015 Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring

Detaljer

Kvalitet, kompetanse og samarbeid i Barnevernstjenesten

Kvalitet, kompetanse og samarbeid i Barnevernstjenesten Kvalitet, kompetanse og samarbeid i Barnevernstjenesten Hemne Kommune Februar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden august 2010

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer

Oppfølging av medarbeidere i APS Nøkkelprosessene ved KIM-senteret.

Oppfølging av medarbeidere i APS Nøkkelprosessene ved KIM-senteret. Nøkkelprosessene ved KIM-senteret. Innholdsfortegnelse INNLEDNING OG NYTTIG INFO. 1. Innledning... 4 2. Kontakt med innsøkende... 4 3. Brev til NAV... 4 4. APS stat og APS kommune... 4 4.1. APS stat-plasser...

Detaljer

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra En deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale til eldre Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2013 MAI 2013 241 570 Rapport fra Helsetilsynet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

REVISJONSRAPPORT. Barneverntjenesten - Forebyggende arbeid, saksbehandlingsrutiner og oppfølging av barn med hjelpetiltak.

REVISJONSRAPPORT. Barneverntjenesten - Forebyggende arbeid, saksbehandlingsrutiner og oppfølging av barn med hjelpetiltak. REVISJONSRAPPORT Barneverntjenesten - Forebyggende arbeid, saksbehandlingsrutiner og oppfølging av barn med hjelpetiltak Lebesby kommune August 2009 Telefon 78 96 24 05 / 78 96 24 02 forvaltningsrevisjon@ffk.no

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune

Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune Meldal kommune Oktober 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i

Detaljer