Norges TakseringsForbund tar tempen på norske bygg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges TakseringsForbund tar tempen på norske bygg"

Transkript

1 Norges TakseringsForbund tar tempen på norske bygg Slurv og byggefeil største skadeårsak - Halvparten av skadene som oppstår i norske bygg skyldes slurv, feil utførelse og manglende kontroll under oppføringen, viser en undersøkelse utført av Norges TakseringsForbund.

2 Taksering Taksering har foregått i Norge i mange hundre år. Det finnes bevarte takster over landbrukseiendommer og industri fra tallet. Likevel var det først i 1957 at en del takstmenn i Oslo-området bestemte seg for å samarbeide innen en egen organisasjon. Helt fra starten i 1957 har Norges TakseringsForbund (NTF) arbeidet for økt anvendelse av kvalifiserte, pålitelige og objektive takstfolk innen alle former for taksering. Derfor har NTF alltid hatt etiske regler og lover som medlemmene skal rette seg etter. NTF er en organisasjon i stadig utvikling. Organisasjonen ønsker til enhver tid å ta vare på takstmannens behov, arbeide for medlemmenes felles interesser, profilere organisasjonen og medlemskap i NTF som den beste garantien brukere av takstmenns tjenester kan få. Den faglige utviklingen står sentralt i organisasjonen. NTF sørger for at internasjonale standarder omsettes og kommer til anvendelse i norsk drakt. Gjennom aktiv deltagelse i internasjonale organisasjoner bidrar vi også til at disse standardene utformes slik at de blir anvendelige i den norske virkeligheten. Varemerket Lakkseglet er varemerket på NTFs takstmenn og takstprodukter som inngår i Norges TakseringsForbunds produktspekter. Uansett hvor du som kunde befinner deg i Norge, skal du ved søketjenesten Søk etter takstmann få treff på en eller flere av NTFs medlemmer som tilbyr de tjenester du søker. Samtidig skal du være trygg på at takstmannen tilfredsstiller NTFs høye faglige og etiske standard. Uavhengighet Enhver takstmann i NTF er underlagt strenge krav til uavhengighet. Taksten skal være upåvirket av partsinteresser. Honoraret skal være uten binding til takstens størrelse. Det tas kort og godt betalt for den tiden som går med til oppdraget. Kravet til habilitet er tilsvarende habilitetskrav som stilles til rettsvesenet, ref. Domstolloven. Taushetsplikt Takstmenn som er medlemmer av NTF er vant til å omgås fortrolige opplysninger, og du skal som kunde være trygg på at informasjonen ikke tilflyter uvedkommende. Alle takstmenn i NTF har taushetsplikt, og ihht. takstmannens instruks kan rapporter ikke leveres til andre enn oppdragsgiver. Skilsmisser eller økonomiske ufører kan være typiske eksempler på situasjoner med ønske om diskresjon. Men om tilfellet virker lite eller stort, gjelder uansett taushetsplikten. Alle har rett på en fordomsfri og likeverdig behandling, og får det gjennom bruk av NTFs medlemmer. Etterutdanning Alle NTFs medlemmer gjennomgår obligatorisk etterutdanning. Denne går i sykluser på 3 år og er to-delt. En grunnmodul som går på holdninger, etikk og generelle krav, og i tillegg spesialmoduler for hvert av sertifikatområdene.

3 Takstmenn i NTF besitter et enormt potensial for utvikling og etablering av kontrollsystemer for byggebransjen, basert på erfaringsdata gjennom 50 år. Norges TakseringsForbund er med i Byggekostnadsprogrammets delprosjekt RUB (Veien til Riktig Utførte Bygg), og undersøkelsen er gjort som ledd i vår deltakelse i dette samarbeidet. For oss i Norges TakseringsForbund har imidlertid undersøkelsen inspirert oss til å fortsette arbeidet med å registrere byggefeil og skader, og vi vil foreta undersøkelsen igjen om ca 6 måneder for å sjekke om dataene stemmer og for å gjøre avstemninger i statistikken. Vi håper og tror at resultatene vil medføre at man får innført ordninger som sikrer ekstern kontroll av bygg under oppførelse og obligatoriske tilstandsrapporter for bygg som skal selges. Stiftelsen Byggsertifisering, som Norges TakseringsForbund er en del av, har i mange år arbeidet for å få til en standardisert måte å dokumentere tilstand på både for næringsbygg og boligbygg. Nå jobber takstbransjen tett med Byggsertifiseringen for å få til et sjekksystem for å utarbeide Boligsalgsrapporter ved omsetning av boliger. Dette systemet kan lett konverteres til også å omfatte nye boliger, og da vil man få avdekket feil og skader før overtakelse. Det må være i alles interesse!

4 Det har den siste tiden vært mye fokus på byggefeil og slurv i byggebransjen. Et opphetet byggemarked og krav til rask byggetid har blitt fremhevet som de viktigste årsakene til at håndverkere og entreprenører tar raske veier for å oppnå økonomisk gode resultater. Taperen blir huseieren som sitter igjen med et dårlig produkt, og må slite med byggefeil og skader som ofte ikke blir synlige før etter en viss tid. Skader som oppdages etter at reklamasjonstiden er over blir et mareritt for huseieren! Norges TakseringsForbund har ca medlemmer som hver måned besiktiger et sted mellom og bygninger. Det rapporteres inn en rekke skader som skyldes feil utførelse og slurv. For å systematisere dette registreringsarbeidet igangsatte NTF i oktober en undersøkelse over hele landet hvor medlemmene ble oppfordret til å logge feil inn i en database for å få et bilde av hvorledes skadene fordelte seg på rapporttyper, alder på bygninger, kostnader og årsaker. Resultatene foreligger i disse dager og er basert på totalt 570 registrerte hendelser/befaringer i oktober. Dette er under 5% av det som regnes med som normal aktivitet blant takstmenn i en måned, men registreringene som nå ble gjennomført for første gang gir allikevel en første indikasjon på saken en grov temperaturmåling på kvaliteten på norsk byggeri.

5 Forbrukeren har krav på å få bygninger som er gode å bo, arbeide og oppholde seg i, samt rimeligere bygg Hvem får nytte av resultatene i undersøkelsen?»»»»» Forbrukeren har krav på å få bygninger som er gode å bo, arbeide og oppholde seg i, samt rimeligere bygg. Byggebransjen vil ved å fokusere på byggekontroll og kunnskap til egne ansatte redusere sine kostnader. Dette vil bety rimeligere bygg. Forsikringsselskapene har interesse av undersøkelsen for bedre å kunne beregne risiko, tilrettelegge vilkår og vurdere regress og redusere premien. Myndighetene trenger faktaresultater for at de skal ivareta regelverket og utarbeide riktige rammebetingelser som sikrer kvalitet i nye bygg som oppføres. RUB-prosjektet trenger resultater som et ledd i å fremme forslag til bedre kontroll av bygg ved nybygg og eierskifte.

6 Hvilke rapportformer er i bruk ved besiktigelse av bygninger? Ca 44 % er tradisjonelle skadetakster. Verditakster er synkende på ca 17 %, mens Tilstandsrapporter og Boligsalgsrapporter har økt til over 23%. Det ble foretatt en logging av hvilke rapportformer som nå er i bruk ved besiktigelse av bygninger. Ca 44 % av rapportformene som er i bruk ved besiktigelse av bygninger er tradisjonelle skadetakster, oftest for forsikringsselskaper. Dette betyr at det fortsatt er mange eksterne takstmenn som utfører skadetaksering i forsikringssammenheng. Verditakster er synkende, og utgjør nå bare ca 17% av alle rapportene som utarbeides. Tilstandsrapporter og Boligsalgsrapporter har økt til over 23%, og reklamasjonsrapporter i kjølvannet av klagesaker på brukte og nye boliger er på ca 10%. Adm. dir ektør Arne M. Støbakk i Norges TakseringsForbund mener det bør bli obligatorisk å innhente en boligsalgsrapport når en bolig legges ut for salg, med mer omfattende dokumentasjon enn i en vanlig takst. Et slikt system kan lett gjøres gjeldende også for alle nye boliger. På den måten mener NTF at eieren ville kunne føle seg mye sikrere enn i dag, fordi feil og mangler i langt større grad ville bli avdekket før overtakelse.

7 %3 %17 %43 %10 %4 Skadetakster Tilstandsrapport/Boligsalgsrapport Overtakelsesbefaringer Reklamasjonsrapporter Verditakster Andre besiktigelsesrapporter Diagrammet viser hvilke rapportformer som er i bruk ved besiktigelse av bygninger. %23 RAPPORTTYPER VERDITAKST Rapporten utarbeides på grunnlag av takstmannens befaring og oppmåling av boligen. Rapporten inneholder en teknisk beskrivelse av boligen sammen med arealene som er beregnet på grunnlag av oppmålingen. Rapporten vil inneholde en enkel beskrivelse av vedlikeholdet av boligen, dog uten at det er gjort grundige undersøkelse av den tekniske tilstanden. Verdien beregnes etter vurdering av beliggenhet med en vurdering av utsikt, sol, kommunikasjon, butikker, barneskole og lignende. Det er verdt å merke seg at grundig teknisk analyse av boligen gjøres ved utarbeidelse av Tilstandsrapport og Boligsalgsrapport. TILSTANDSRAPPORT Etter en grundig befaring av boligen med hensyn på den tekniske tilstanden lages det en Tilstandsrapport. Rapporten beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og/eller normale forventninger om tilstand etter slit og elde. En tilstandsrapport kan omfatte en del av eller hele bygningen. BOLIGSALGSRAPPORT Boligsalgsrapporten er i prinsippet en tilstandsrapport, men det blir spesielt lagt vekt på å vurdere de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte. Mens en tilstandsrapport kan være aktuell i alle sammenhenger er altså Boligsalgsrapporten et verktøy som er spesielt utviklet for bruk ved eierskifte. Rapporten er tilpasset Avhendingsloven. Det betyr at forhold som ofte ellers kan føre til konflikter som erfaringsmessig ender i retten, i størst mulig grad er vurdert og påpekt i Boligsalgsrapporten. Levetidsbetraktninger er en sentral del av dette. Normal levetid angis på generelt grunnlag i intervaller, og det refereres til en levetidstabell. Takstmannen vil gjennomgå hele boligen etter en detaljert sjekkliste. Den gunstige kombinasjonen av tilstand og takst vil også gi kjøper et godt grunnlag for å vurdere behovet for nødvendige reparasjoner, fornyelse og vedlikehold. Boligsalgsrapporten er et verktøy som er like viktig for kjøper som selger. REKLAMASJONSRAPPORT Reklamasjonsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor oppdraget er å foreta en vurdering av reklamerte forhold ved eiendommen i forbindelse med eierskifte. Oppdraget går ut på å vurdere de reklamerte forhold på stedet samt tilgjengelig teknisk saksdokumentasjon. Reklamasjonsrapporten omfatter ikke vurdering av de juridiske sidene i saken, og vurderer kun de forhold som det er reklamert på. De økonomiske konsekvenser av reklamasjonen beregnes med utbedring til referansenivået dersom det konstateres et negativt avvik. Det gjøres fradrag for evt. forbedringer som følge av at levetider på bygningsdeler forlenges eller at tilstanden på bygningsdeler blir fornyet. SKADETAKST Når uhellet er ute og eiendommen får skade, vil forsikringsselskapet i svært mange tilfeller kontakte en skadetakstmann fra NTF for å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen. I noen tilfeller, spesielt ved kompliserte skader, får takstmannen i oppdrag å styre istandsettings-arbeidene. Tradisjonelt forbindes det å være takstmann med å ta vanlige verditakster. Ettersom husene er blitt mer og mer kompliserte har det de siste årene blitt stor økning i etterspørsel etter Tilstandsanalyse. Boligsalgsrapport er en spesialversjon av den tradisjonelle Tilstandanalysen og er et standardprodukt utarbeidet i fellesskap av bransjen. Etter alt å dømme vil all boligomsetning i fremtiden bli foranlediget av en Boligsalgsrapport.

8 Hensikten med registreringen var å gi en pekepinn på tilstanden på norske bygninger, og undersøkelsen bekrefter det NTF lenge har fått innrapportert fra organisasjonens medlemmer gjennom en årrekke, uten at dette har vært strukturert i statistisk materiale. Kostnadsfordeling mellom ulike typer skader Slurv og byggefeil og manglende kontroll i byggefasen utgjør ca 50% av alle registrerte skader, omregnet til kostnader. Dette er selvfølgelig nedslående, men bekrefter det Norges TakseringsForbund lenge har hatt en anelse om. Det ble i oktober logget totale skader for over 60 millioner NOK. Registreringen er i midlertidig ikke tilstrekkelig nøyaktig slik den er gjennomført, og det vil derfor være vanskelig å trekke konklusjoner som kan være representative for hva dette innebærer av kostnader per år. NTF vil i tiden fremover arbeide med å strukturere innsamling av data ved at takstrapporter registreres løpende. Dette vil være et viktig bidra som informasjon til samfunnet om utviklingen i byggebransjen i Norge.

9 11 % 23 % Elde og slitasje 8 % 2 % Feil utførelse, svikt Slurv og dårlig utført arbeid Manglende kontroll og oppfølging 16 % Feil bruk av materialer 6 % Manglende vedlikehold Feil bruk av bygning/bygningsdel 12 % 22 % Annet Diagrammet viser oversikt over kostnadsfordeling mellom ulike typer skader.

10 Skadekostnader fordelt på tidsepoker: Hus fra perioden er verstingene, men en betenkelig stor andel av skadene oppstår i nye bygg. Ca 30% av skadekostnadene er fordelt på hus fra perioden Dette er også noe takstbransjen visste, men som det er greit å få noen bekreftende tall på. Det som kanskje er mest oppsiktsvekkende er at nye hus kommer godt etter, ca 11% gjelder hus bygget etter Det er ganske ille og bør sende et signal tilbake til myndighetene som i lang tid har hatt en overdreven tro på at egenkontroll av kvalitet er tilstrekkelig for å sikre at byggverk oppføres i henhold til generelle krav om at ethvert byggverk skal oppføres i henhold til god håndverksmessig utførelse (fritt etter Plan- og bygningslovens 77). Nesten en tredjedel av de beregnede kostnadene knyttet til oppdagede feil gjelder hus oppført mellom 1965 og 1985, som ifølge takseringsbransjen var en særlig svak periode når det gjelder bygningsmessig utførelse.

11 %5 %6 %11 %13 %18 Før Etter 2006 %27 Diagrammet viser skadekostnader fordelt på tidsepoker. %20

12 Fordeling på skadebeløp: Hovedtyngden på skader ligger i størrelsesorden kr , ,-, og deretter jevnt fordelt på de neste beløpsgrensene. Adm. direktør Arne M. Støbakk i Norges TakseringsForbund mener resultatene viser at egenkontroll av kvalitet ikke er tilstrekkelig for å sikre god håndverksmessig utførelse. Markedet trenger ordninger som sikrer ekstern kontroll av bygg under oppføring og obligatoriske tilstandsrapporter for bygg som skal selges. Norges TakseringsForbund mener det beste ville være å innføre en standardisert måte å dokumentere tilstanden på, både for næringsbygg og boliger.

13 %7 %9 %18 Under , , , , , , ,- Over ,- %24 %42 Diagrammet ovenfor viser fordeling på skadebeløp.

14 Norges TakseringsForbunds medlemmer verdsetter en stadig større del av nasjonalformuen. I 2006 utgjorde verdien av landets bygninger i underkant av tre billioner kroner, som er 60 prosent av nasjonalformuen. I 1998 var andelen nær halvparten. Forbundets medlemmer har et betydelig ansvar når det gjelder å reflektere disse verdiene. Bygningsmassen er en betydelig del av nasjonalformuen og har de siste ti årene utgjort en stadig større andel av den. Tabellen viser en grafisk fremstilling av bygningsformuen i Norge som andel av nasjonalformuen vist i prosent til høyre. Tall er vist i billioner. Tallene for verdien av bygningsmassen for 2004, 2005 og 2006 er noe usikre. (Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Nasjonalregnskapet)

15 En plass i den store sammenhengen Internasjonal tilknytning Norges TakseringsForbund er representert internasjonalt, og har vært det i en årrekke. NTF deltar internasjonalt både gjennom verdensomspennende organisasjoner og innenfor det europeiske samarbeidet. Gjennom sitt internasjonale engasjement er NTF tidlig ute med å plukke opp trender innen taksering andre steder enn i Norge, samtidig som NTF også er med på å forme takseringsfaget på verdensbasis. Det finnes ingen lov om taksering i Norge. Rammekravene er utformet av bransjen gjennom vår 50 årige historie, men ikke minst har NTF en nær tilknytning til internasjonale rammekrav. Norges TakseringsForbund er medlem i den Europeiske organisasjonen for takstorganisasjoner, TEGoVA. NTF er også representert i den internasjonale kommitéen for takseringsstandardisering, IVSC. Disse tilknytningene forplikter samtidig som de sikrer tilflyt av globale strømninger i bransjen. NTF har funnet sin plass i den store sammenhengen og vet at det oppnås gjensidig nytte ved samarbeid.

16 VI SETTER PRIS PÅ NORGE

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Bransjens beste dataverktøy for taksering

Bransjens beste dataverktøy for taksering Bransjens beste dataverktøy for taksering Dataverktøyet som forenkler takstarbeidet Dataverktøyet E-tiq er eiet av Norges TakseringsForbund og utvikles gjennom datterselskapet Verdi NTFS. E-tiq produktene

Detaljer

Det må bli enklere å bidra

Det må bli enklere å bidra Det må bli enklere å bidra Forslag til utvidelse av skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Frivillighet Norge 20.06.2012 FRIVILLIGHET NORGE DET MÅ BLI ENKLERE Å BIDRA Frivilligheten

Detaljer

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital Ansvarlig utgiver PwC Opplag 500 Redaksjonell tilrettelegging og grafisk produksjon PwC Distribusjon Gratis magasin

Detaljer

Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge?

Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge? Rapport fra Opplysningskontoret for sprinkleranlegg Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge? Opplysningskontoret for sprinkleranlegg Sekretariat i Norsk brannvernforening Postadresse: Postboks

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2014 SAKTE, MEN SIKKERT FREMOVER. Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet

Bedriftsundersøkelsen 2014 SAKTE, MEN SIKKERT FREMOVER. Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet Bedriftsundersøkelsen 2014 SAKTE, MEN SIKKERT FREMOVER Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet Transparency International (TI) er den globale sivilsamfunnsorganisasjonen som står i spissen

Detaljer

Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011

Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011 , Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011 Forord Statlige virksomheter skal i henhold til

Detaljer

Kommunal forkjøpsrett til leiegårder Hvorfor så få beboerkjøp?

Kommunal forkjøpsrett til leiegårder Hvorfor så få beboerkjøp? Ingar Brattbakk Kommunal forkjøpsrett til leiegårder Hvorfor så få beboerkjøp? Kartlegging av forkjøpsretten i Oslo fra 01.01.2004 til 30.04.2005 394 Prosjektrapport 2005 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt

Detaljer

Endring i byggekvalitet

Endring i byggekvalitet Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Jacob Mehus, Anna Næss Rolstad, Viggo Nordvik og Vidar Stenstad Endring i byggekvalitet Kvantitativ registrering av byggskadeomfang Sluttrapport 35 30 1993

Detaljer

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver?

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240

Detaljer

En vanlig dag på jobb

En vanlig dag på jobb En vanlig dag på jobb Arbeidshverdagens elektroniske spor Oktober 2012 Hva registreres om deg i løpet av en vanlig arbeidsdag? Kan hele arbeidsdagen rekonstrueres ned til minste detalj og minutt for minutt?

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

VEIDEKKE ASA. Master policy. Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten. Krav til- og verktøy for

VEIDEKKE ASA. Master policy. Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten. Krav til- og verktøy for VEIDEKKE ASA Master policy Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten Krav til- og verktøy for ansattes overholdelse av konkurranselovgivningen 1 LÆR DEG DETTE:

Detaljer

Rapport 2007-123. Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge

Rapport 2007-123. Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge Rapport 2007-123 Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 55480 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-939-5 AEN/pil, OSH, 22. november 2007 Offentlig

Detaljer

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp R Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp Rapport 2013-09 Proba-rapport nr.2012-09, Prosjekt nr. 12029 ISSN: 1891-8093 TT,SK,LEB/HB, 24 mars 2013 Offentlig Rapport

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

RAPPORT 2013/35. Samfunnsøkonomisk analyse av reguleringer: Utfordringer og et eksempel. Henrik Lindhjem

RAPPORT 2013/35. Samfunnsøkonomisk analyse av reguleringer: Utfordringer og et eksempel. Henrik Lindhjem RAPPORT 2013/35 Samfunnsøkonomisk analyse av reguleringer: Utfordringer og et eksempel Henrik Lindhjem Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2013/35 Rapporttittel Samfunnsøkonomisk analyse av

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Kommunikasjon i byggeprosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011

Kommunikasjon i byggeprosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011 Kommu unikasjon i byggep prosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011 Kommunikasjon i byggeprosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011 Rapport 25/2011 Utgitt av Adresse Oppdragsgiver

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer