Samlet saksfremstilling Arkivsak 866/13 KOMMUNEDELPLAN GRUSTAK, STEINBRUDD OG DEPONI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samlet saksfremstilling Arkivsak 866/13 KOMMUNEDELPLAN GRUSTAK, STEINBRUDD OG DEPONI"

Transkript

1 Samlet saksfremstilling Arkivsak 866/13 KOMMUNEDELPLAN GRUSTAK, STEINBRUDD OG DEPONI Saksansvarlig Camilla Stenstad Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet PS 23/13 Formannskapet PS 85/13 Formannskapet PS 120/15 Innstilling Melhus kommune legger kommunedelplanen for grustak, steinbrudd og deponi til offentlig ettersyn. Kommunedelplan for grustak, steinbrudd og deponi i Melhus kommune skal fungere som en langsiktig overordnet temaplan for bruk og vern av områder knyttet til naturressursene grus og pukk som finnes innenfor kommunen. Den skal gi forutsigbarhet for aktørene innenfor råstoffutvinning, berørte innbyggere og andre som blir berørt eller kan ha nytte av kunnskap knyttet til råstoffutvinning og massedeponering. Kommunedelplan for grustak, steinbrudd og deponi er utarbeidet i tråd med vedtatt planprogram, og legges ut til offentlig ettersyn i tråd med plan og bygningsloven Behandling i Formannskapet PS 23/13 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: I medhold av plan- og bygningslovens vedtar Melhus kommune å legge Planprogram for Kommunedelplan for grus, steinbrudd og deponi ut på høring. Høringsfristen er 26. mars Det varsles i medhold av plan- og bygningslovens om oppstart av Kommunedelplan grus, steinbrudd og deponi. Frist for innspill er Behandling i Formannskapet PS 85/13 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: I medhold av plan- og bygningsloven 4-1 og 12-9 fastsetter Melhus kommune planprogram for Kommunedelplan for grus, steinbrudd og deponi. Behandling i Formannskapet PS 120/15

2 Guro Angell Gimse ber om vurdering av sin habilitet, som nabo til Voll tipp. Formannskapet finner henne habil i saken. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: I medhold av plan- og bygningsloven 4-1 og 12-9 fastsetter Melhus kommune planprogram for Kommunedelplan for grus, steinbrudd og deponi. Vedlegg: 1. Høringsversjon kommunedelplan grustak, steinbrudd og deponi 2. KU grunnlag 3. Informasjonsskriv Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om myrmasser og jordforbedring Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt: Fastsatt planprogram Innkommende uttalelser til planprogram og varsel om oppstart Innspill vedrørende grusuttak, steinbrudd og/eller deponi til rullering av kommuneplanens arealdel KU vurdering av deponiområder anbefalt i Utreding av deponiområder i Trondheimsregionen, IKAP, vedtatt i Regionrådet april 2015

3 Saksutredning: Melhus kommune ønsker å legge til rette for en fornuftig grus- og pukkforvaltning og at det er tilgang på gode deponiområder, jfr. mål 1.6 Kulturlandskap og naturlandskap og mål 1.7 Næring, i samfunnsdelen til kommuneplanen. Kommunedelplanen er en temaplan som har fokus verdien av naturressursen, eksisterende uttak/deponi, fremtidig arealbehov og mulige lokaliseringer, etablering av hensynsone for naturressursen og utfordringer knyttet til råstoffutvinning slik at den kan fungere som et godt faglig beslutningsunderlag. Planprogram Det ble i første omgang utarbeidet et planprogram for kommunedelplanen som beskriver innhold, framdrift og aktiviteter i forbindelse med et planarbeid, dette er hjemlet i plan- og bygningslovens 4-1 og 12-9 og skal bl.a. bidra til en forutsigbar prosess for innbyggere og aktører med interesser i planarbeidet. Planprogrammet for kommunedelplan grus, steinbrudd og deponi ble vedtatt utlagt til offentlig ettersyn av Formannskapet i Melhus kommune i møte , sak 23/13. I løpet av ettersynet mottok Melhus kommune innspill fra følgene instanser; Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Statens vegvesen. Jernbaneverket, Mattilsynet, Direktoratet for mineralforvaltning og Trondheimsregionen friluftsråd. Innspillene er tatt til etterretning og innarbeidet i planprogrammet som ble fastsatt av Formannskapet i møte , sak 85/13. Kommunedelplanen for Grustak, Steinbrudd og deponi er utarbeidet i tråd med fastsatt planprogram. Medvirkning Det ble den 18.mars 2013 gjennomført verksted med formål om kunnskapsutveksling og dialog mellom berørte arealbruksaktører og kommunen, slik at man blir bedre kjent med hverandres behov i arealpolitikken og dette seminaret har vært et viktig bidrag inn mot beslutningsgrunnlaget. Det var over 50 påmeldte deltagere til seminaret, og det ble holdt innlegg av varaordfører, NGU, Sør- Trøndelag Fylkeskommune, Direktoratet for mineralforvaltning og administrasjonen i Melhus kommune.

4 Det var avsatt god tid til verksted aktiviteter, hvor man blant annet fikk kart overkommunen fordelt etter de syv tettstedene, og deltagerne fikk markere eksisterende tiltak og områder for ønsket aktivitet. Tilbakemeldingene som ble gitt etter verkstedet (se bilde), var stort sett svært positive og det ble satt fokus på noen utfordringer deltagerne opplevde, spesielt var det ønske om forutsigbarhet og at forvaltningen rundt uttak/inntak av masser opplevdes som komplisert og kostbar. Det var også fokus blant deltagerne at landbruksmyndigheter også skulle ha deltatt på seminaret. Varsel om oppstart Kommunedelplanen ble varslet oppstart da planprogrammet ble utlagt på høring. Planprosessen har lagt til rette for innspill. Det ble utarbeidet et eget skjema for verdi- og konsekvensutredning av innspill som omhandlet arealbruk, og en veiledning til utfylling, se vedlegg fastsatt planprogram. Ved fristens utløp var det kommet inn 16 innspill. Innspill til kommunedelplanen har hovedsakelig kommet fra entreprenører og grunneiere som har ønsket areal avsatt til råstoffutvinning med tanke på uttak av grus eller pukk, og/eller deponi. Parallelt med denne prosessen var også kommuneplanens arealdel vært åpen for nye innspill. I henhold til plan- og bygningsloven skal en rekke forhold vurderes før et område evt. kan tas i bruk til masseuttak eller deponi. For å oppnå en mest mulig helhetlig konsekvensvurdering av innspill som omhandler grus, pukk eller deponi, har både innspill gitt til kommuneplanens arealdel og kommunedel planen blitt vurdert sammen i tråd med føringer i denne plan, til sammen er det kommet inn 30 innspill. Etter en overordnet konsekvensvurdering av innspillene, ble noen av innspillene innarbeidet i kommuneplanens arealdel vedtatt , utredingen er vedlagt kommuneplanens arealdel. Det er kun utført en overordnet konsekvensvurdering, og det er i arealdelen satt krav om konsekvensutredning før areal kan reguleres til formål råstoffutvinning ved forslag om detaljregulering. Innspill som ikke ble innarbeidet i førstkommende rullering av arealdelen, blir lagret i kommunens næringsdatabase og vil bli vurdert på nytt ved endret behov og senere revisjoner av overordnet planverktøy i kommunen. IKAP Parallelt er det også gjort en regional utredning gjennom IKAP etter at det i desember 2012 ble tatt initiativ til et felles møte/konferanse om massedeponi i Trondheimsregionen, hvor sentrale tema ble trukket frem fra både offentlige og private aktører. Et av resultatene av dette var etablering av en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Trondheim, Malvik, Klæbu og Melhus kommune, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og MEF (Maskin Entreprenørenes Forbund), hvor man sammen skulle se på mulige områder for deponi i området rundt Trondheim. På lengere sikt ser en også for seg en for seg et samarbeid om retningslinjer for saksbehandling av massedeponi. Det ble plukket ut 10 områder i Melhus kommune som er blitt utredet. Disse er plukket blant tidligere innspill til kommunen, innspill til kommunedelplanen/arealdelen og utifra kriterier Melhus kommune har satt i utvelgelsesfasen. De utvalgte områdene er overordnet utredet og sendt på høring. Anbefalingene av områdene ble vedtatt i regionrådet i april De anbefalte områdene i Melhus kommune er vist i kommuneplanens arealdel, vedtatt desember 2014, som LNF med krav om KU før regulering/allerede regulert. Kommunedelplan for grustak, steinbrudd og deponi Det er nå utarbeidet et forslag til kommunedelplan for grustak, steinbrudd og deponi hvor Melhus kommune har tatt helhetlig grep for å få oversikt over kommunens forekomster, eksisterende uttak og presenterer strategier for langsiktig utnyttelse av disse. Dette for å tilrettelegge for en bærekraftig stabil tilgang på ressurser som er forutsigbar for alle berørte parter.

5 Det er gjennomført en overordnet konsekvensutredning av alle forekomster i Melhus kommune som er verdisatt som nasjonal, regional eller meget viktig av NGU. Oversikt over kunnskapsgrunnlag som er brukt i den overordnede KU er vedlagt kommunedelplanen (vedlegg nr. 2). På bakgrunn av denne utredningen er det anbefalt hvilke forekomster som bør prioriteres hvis kommune åpner for nye uttak. Det viser seg at Melhus kommune har stor tilgang på grusressurser, og at dagens behov dekkes gjennom eksisterende uttaksområder. Mange av masseuttakene i Melhus kommune er regulert i tråd med lovverket, men mange uttak drives på uklare tillatelser og har diffuse avgrensninger. Det vil si at det ikke er gjort noen vurderinger iht samfunn sikkerhetsmessige hensyn, og kommunen som planmyndighet har ikke formening om hvor mye som blir/er tatt ut, og ikke hvor stor del av etterspørsel som blir dekt gjennom disse uttakene. Det må sees en vis sammenheng mellom manglende regulering av mange av uttakene i kommunen, og frustrasjonen mange aktører har om hvilke krav som faktisk stilles av det offentlige. I noen tilfeller ønsker man muligens ikke å forholde seg til lovverket, men som oftest kan det synes at det er mangel på kompetanse om gjeldene lovverk, forskrifter og retningslinjer som er hovedårsaken til at mange uttak drives uten tillatelse. Det blir derfor også presentert strategier og tiltak for å tilrettelegge for en forutsigbar og oversiktlig forvaltning. Det vises til det vedlagte utkastet til kommunedelplanen for nærmere beskrivelse av disse. Trondheimsregionen opplever kraftig befolkningsvekst, og grunnarbeider tilknyttet utbygging av boliger og næringsbygg genererer årlig et betydelig masseoverskudd. Dagens situasjon, med betydelig mangel på større deponiområder, innebærer at en er tvunget til å forholde seg til et utall større og mindre enkeltprosjekter gjennom en sak-for-sak behandling uten en overordnet overbygging. Etablering av nye deponiområder er utfordrende og vil ofte innebære betydelige interessekonflikter. Melhus kommune er av den oppfatning at en situasjon med noen færre, større deponiområder som er utredet, driftet og avsluttet av profesjonelle aktører likevel er klart å foretrekke framfor mange småprosjekter. Det er i IKAP samarbeidet anbefalt 10 områder i Melhus kommune. Flere av disse er allerede regulert som deponi. Ved å ta i bruk de tilrådde deponiene, skal behovet for deponiområder i regionen være dekket de neste årene. Dette forutsetter samarbeid mellom entreprenørene, og at kommunene forholder seg positiv til de tilrådde områdene. Kommuneplanens arealdel bør brukes aktivt av både kommunen og næringsaktørene for å skape en forutsigbarhet for alle parter. Arealdelen rulleres ved jevne mellomrom og da er det viktig for aktørene å levere innspill når «vinduet er åpent». Kommuneplanens arealdel bør, for å ha et godt kunnskapsgrunnlag ved rullering, ha en egen utredning i forhold til status på kommunens råstoff ressurser, behov, eksisterende uttak og mulig utvidelser av disse og eventuelle utfasinger. Konklusjon Det er satt fire hovedmål for mineralnæringen i årene fremover i Mineralstrategien, som Melhus kommune møter og legge til rette for igjennom dette planarbeidet. En verdiskapende og lønnsom mineralnæring med god vekstkraft. Norsk mineralnæring skal være blant verdens mest miljøvennlige og aktivt søke fremtidsrettede løsninger.

6 Forutsigbar og effektiv saksbehandling skal være en rettesnor for alle statlige, regionale og kommunale myndigheters praktisering av regelverk ovenfor næringen, Vekstkraften i næringen skal styrkes gjennom fortsatt satsing på mineralkartlegging, tilgang på informasjon om norske mineralressurser, bedre ressursplanlegging, fortsatt utvikling av mineralforvaltningen og satsing på kunnskap og tilgang på kompetent arbeidskraft. Kommunen og næringen kan sammen bidra for å oppnå disse målene. Næringen må ha en aktiv tilnærming til samfunnsansvar, finne de beste miljøløsningene og være en positiv drivkraft i vertskapskommunene. Kommunen må på sin side sikre nåværende og fremtidig behov for mineralressurser i den kommunale arealplanleggingen, og sørge for forutsigbarhet for aktører tilknyttet mineralnæringen. Kommunedelplanen for grustak, steinbrudd og deponi legges ut til offentlig ettersyn for innspill til kommunen som kan både omhandle areal for uttak/deponi, men også innspill til kommunens strategier og tiltak for en langsiktig forvaltning av naturresursen i kommunen.

Sektor for samfunnsutvikling / Plan, byggesak og geodata. Saksframlegg. Kommuneplan 2030 - Sluttbehandling av planprogram for arealdelen

Sektor for samfunnsutvikling / Plan, byggesak og geodata. Saksframlegg. Kommuneplan 2030 - Sluttbehandling av planprogram for arealdelen Sektor for samfunnsutvikling / Plan, byggesak og geodata Vår ref.: 2014/1389-3018/2015 Saksbehandler: Mari Solbrekken Arkiv: 141 Dato: 23.03.2015 Saksframlegg Kommuneplan 2030 - Sluttbehandling av planprogram

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Svelvik kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eirin Bråten Nygård Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/2047 Utvalg: Dato: / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund Arkiv: 143 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/84-10

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund Arkiv: 143 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/84-10 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund Arkiv: 143 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/84-10 Arealdelen til kommuneplan for Melhus kommune - høring Rådmannens innstilling 1. Klæbu kommune vil understreke betydningen

Detaljer

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2008/327-56 Arkiv: REG-851 Saksbehandler: Line Brånå Dato: 12.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 73/13 Formannskapet 27.08.2013 119/13 Formannskapet 10.12.2013

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL. PLANPROGRAM for revisjon. Fastsatt av kommunestyret sak 14/53 den 18.6.14. Oppdal det gode liv i ei attraktiv fjellbygd

KOMMUNEPLANENS AREALDEL. PLANPROGRAM for revisjon. Fastsatt av kommunestyret sak 14/53 den 18.6.14. Oppdal det gode liv i ei attraktiv fjellbygd KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANPROGRAM for revisjon Oppdal det gode liv i ei attraktiv fjellbygd Fastsatt av kommunestyret sak 14/53 den 18.6.14 Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Kommuneplanens arealdel, Planprogram

Detaljer

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planprogram Dato 2012-04-16 VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM 3 (19) VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsnr.:

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

Vedtak av planprogram for kommuneplan 2014-2025

Vedtak av planprogram for kommuneplan 2014-2025 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.02.2013 9039/2013 2012/6603 141 Saksnummer Utvalg Møtedato Komitè for levekår 07.03.2013 13/2 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/25

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planbeskrivelse med konsekvensutredning Dato 2013-06-12 DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING "[Sett inn bilde (størrelse

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2025

Kommuneplanens arealdel 2013-2025 ed Kommuneplanens arealdel 2013-2025 Planbeskrivelse med planbestemmelser Vedtatt av Melhus kommunestyre 16.12.14 2 1.0 Forord Melhus er en randkommune til den tredje største by i Norge, og dette medfører

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018 DØNNA KOMMUNE KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018 Planid: 1827 2014001 PLANBESKRIVELSE KONSEKVENSUTREDNING Inngår i planforslag til første gangs behandling, innstilling til Formannskapet Planforslag datert:

Detaljer

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Krødsherad kommune vedtok i kommunestyremøte 17.6 å starte arbeidet med ny kommunedelplan for hensynssoner nytt sprengstofflager på Hamremoen

Detaljer

Høring av varsel om mulig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden.

Høring av varsel om mulig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.09.2010 50319/2010 2010/7806 K20 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/21 Komite for plan, næring og miljø 30.09.2010 10/76 Planutvalget 05.10.2010

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Møteinnkalling Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Fastsetting av planprogram for revidering av samfunnsdel i kommuneplan for Eigersund kommune 2015-2027

Fastsetting av planprogram for revidering av samfunnsdel i kommuneplan for Eigersund kommune 2015-2027 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 02.06.2014 Arkiv: :FE-143 Arkivsaksnr.: 14/650 Journalpostløpenr.: 14/15815 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Analyse av behandlingsprosessen til regulerings- og detaljreguleringsplaner i Stavanger og Sandnes kommune

Analyse av behandlingsprosessen til regulerings- og detaljreguleringsplaner i Stavanger og Sandnes kommune Analyse av behandlingsprosessen til regulerings- og detaljreguleringsplaner i Stavanger og Sandnes kommune Jo Faltin Jakobsen Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Olav Torp, BAT Medveileder:

Detaljer

MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR HEIPLANEN

MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR HEIPLANEN MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR HEIPLANEN Møtested: Kristiansand, Hotell Norge Møtetid: Fredag 10. desember kl. 11.30 (m/lunsj) ca. 15.30 Dette møtet er satt opp i samsvar med ønske fra styret på møtet i England

Detaljer

Kommuneplanens arealdel (KPA) for Bjerka

Kommuneplanens arealdel (KPA) for Bjerka Hemnes kommune Kommuneplanens arealdel (KPA) for Bjerka Planbeskrivelse Hemnes kommune Side 1 av 16 Innhold 1. Planbeskrivelse... 5 1.1 Generelt om kommuneplanlegging... 5 1.2 Bakgrunnen og formål med

Detaljer

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen-forslag til vedtatt planprogram 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Kommuneplanens arealdel. Planbeskrivelse. Vedtatt av kommunestyret 18.06.2015 sak 41/15

Kommuneplanens arealdel. Planbeskrivelse. Vedtatt av kommunestyret 18.06.2015 sak 41/15 Kommuneplanens arealdel Planbeskrivelse Vedtatt av kommunestyret 18.06.2015 sak 41/15 Planbeskrivelse Kommuneplanens arealdel 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planbeskrivelse Kommuneplanens

Detaljer

FELLES PLANPROGRAM GRENSEKOMMUNENE Rømskog-Aremark-Marker Samfunnsdel og Arealdel

FELLES PLANPROGRAM GRENSEKOMMUNENE Rømskog-Aremark-Marker Samfunnsdel og Arealdel FELLES PLANPROGRAM GRENSEKOMMUNENE Rømskog-Aremark-Marker Samfunnsdel og Arealdel Innhold 1 Innledning 1.1 Bakgrunn 1.2 Forutsetninger og føringer i planarbeidet 1.3 Føringer i Plan-og Bygningsloven 1.4

Detaljer

RULLERING AV KOMMUNEPLAN FOR NANNESTAD 2013-2029

RULLERING AV KOMMUNEPLAN FOR NANNESTAD 2013-2029 RULLERING AV KOMMUNEPLAN FOR NANNESTAD 2013-2029 OPPSUMMERING AV INNSPILL TIL AREALDELEN Innhold Oppsummering av innspill til arealdelen... 1 Del 1: Innspill fra overordnede myndigheter... 3 Fylkesmannen

Detaljer

HØRINGSNOTAT - FORENKLINGER I PLANDELEN AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MV.

HØRINGSNOTAT - FORENKLINGER I PLANDELEN AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MV. HØRINGSNOTAT - FORENKLINGER I PLANDELEN AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MV. HØRINGSFRIST: 15. NOVEMBER 2015 PLANAVDELINGEN 5. AUGUST 2015 15/296 Alminnelig høring Notat om forenklinger i plandelen av plan- og

Detaljer

Fylkespilot for å styrke plan-, miljøvern- og landbrukskompetansen i kommunene i Sør-Trøndelag. Grunnlagsdokument

Fylkespilot for å styrke plan-, miljøvern- og landbrukskompetansen i kommunene i Sør-Trøndelag. Grunnlagsdokument NIVI-rapport 2012:3 Fylkespilot for å styrke plan-, miljøvern- og landbrukskompetansen i kommunene i Sør-Trøndelag. Grunnlagsdokument Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i samarbeid med

Detaljer

KOMMUNEPLAN. Vedtatt. planprogram for revisjon av arealdelen. Herøy kommune Side 1 av 45 - Et hav av muligheter

KOMMUNEPLAN. Vedtatt. planprogram for revisjon av arealdelen. Herøy kommune Side 1 av 45 - Et hav av muligheter KOMMUNEPLAN 2011 2023 Vedtatt planprogram for revisjon av arealdelen Behandlet i Plan og teknisk hovedutvalg den 03.03.10 i sak 9/10 Offentlig gjennomsyn (høring) fra 05.03.10 til 19.04.10 Revidert 15.01.2011

Detaljer

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken TEKNISK Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken Forslag til planprogram FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER Forord Dette dokumentet er et forslag til planprogram for endring av reguleringsplaner i

Detaljer

Vedtak av planprogram for forsøk med motorferdsel i utmark 2014-2018. Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for plansaker 23.06.

Vedtak av planprogram for forsøk med motorferdsel i utmark 2014-2018. Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for plansaker 23.06. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-K01 13/737 14/4272 Jan Inge Helmersen 16.06.2014 Vedtak av planprogram for forsøk med motorferdsel i utmark 2014-2018 Utvalg

Detaljer