Kommunedelplan for grus, steinbrudd og deponi. Status i arbeidet og forslag til tiltak, v/arealforvaltning. Synspunkter og tilbakemeldinger.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunedelplan for grus, steinbrudd og deponi. Status i arbeidet og forslag til tiltak, v/arealforvaltning. Synspunkter og tilbakemeldinger."

Transkript

1 Kommunedelplan for grus, steinbrudd og deponi Status i arbeidet og forslag til tiltak, v/arealforvaltning. Synspunkter og tilbakemeldinger.

2 Framdrift Kommunedelplan for grusuttak, steinbrudd og deponi Arbeidsmøte FSK Sept 12 KDP Grus, steinbrudd og deponi Varslet oppstart Februar 13 Arbeidsmøte FSK mars 13 Innspillsfrist Delplan Grus, stein og deponi OG Arealdel Mai 13 Vurdering alle innspill omhandler grus, pukk og deponi Arbeidsmøte FSK okt 14 Planprogram utlagt til offentlig ettersyn Grusverksted mars 13 Høringsfrist Planprogram KDP Grus, etc Fastsetting av Planprogram KDP Mai 13 Utarbeide utkast KDP 1.Gangsbehandling KDP innen 2014??? PARALELLT Innarbeide områder og tiltak i kommuneplanens arealdel Utredninger massedeponi IKAP

3 Kommunedelplanen 1. Innledning Tematisk avgrensning av planen Bakgrunn for planen Forutsetninger for planarbeidet Naturressursen grus - pukk Nøkkeltall i Melhus kommune Utfordringer knyttet til råstoffutvinning og deponi Forekomster i Melhus kommune Andre registrerte uttaksområder Deponi Dagens situasjon Strategi for bærekraftig forvaltning Uttak må baseres ut i fra behov og være innenfor prinsippene for lokaliseringer av grus og pukkverk deponering av masser Anbefalte områder for råstoffutvinning i Melhus kommune TILTAKSDEL Kommuneplanens arealdel Verdivurdering av forekomster Uregulerte uttaksområder må følges opp Retningslinjer for regulering av uttak og deponi Kommunens deponerings praksis ved utbygging Etablering av kommunalt mellomlagringsdeponi til offentlig bruk? Ikke omsøkt deponering Mineralkommunene Konklusjon... 50

4 Forekomster i Melhus Det ble utført kartlegging av en del av forekomstene av grus og pukk i Melhus kommune i Det er til sammen registrert 34 sand- og grusforekomster og 6 pukklokaliteter i kommunen. Disse forekomstene er verdivurdert av NGU som; nasjonalt viktige, regionalt viktige, meget viktig og lite viktig. Det ble også beregnet totalt volum i forekomsten og hvor mye av dette som er utnyttbart. Rangeringen er vurdert ut fra volum, kvalitet og situasjonsbetingede forhold som beliggenhet og marked. Forekomst nr. Navn Viktighet Ressurstype Søberg Nasjonalt viktig Grus Gimsan Ikke vurdert Grus Romol Lite viktig Grus Holem Viktig Grus Sjetnan Lite viktig Grus Kregnes Viktig Grus Rofstad Lite viktig Grus Hermanstad Lite viktig Grus Stokkan Nasjonalt viktig Grus Gresjmoen Ikke vurdert Grus Korsvegen Lite viktig Grus Eidsgrenda Ikke vurdert Grus Nordtømme Viktig Grus Sandholdt Lite viktig Grus Hovin Ikke vurdert Grus Bredeli Lite viktig Grus Esphaug Lite viktig Grus Gåsbakken Ikke vurdert Grus Sandbakken Ikke vurdert Grus Såttån Ikke vurdert Grus Lyngen Lite viktig Grus Østlyngen Lite viktig Grus Høgsteinen Lite viktig Grus Håen Lite viktig Grus Nordflå Lite viktig Grus Kvernmoen Lite viktig Grus Skjeringstadlykja Lite viktig Grus Skjeringstad Lite viktig Grus Fremo Nasjonalt viktig Grus Hagen Viktig Grus Gravråkflata Viktig Grus Kuba Ikke vurdert Grus Gaula Ikke vurdert Grus Udduvollen Ikke vurdert Pukk Sørtømme Ikke vurdert Pukk Moan Ikke vurdert Pukk Skjerdingstad Viktig Pukk Gåsbakken Meget viktig Pukk Øysand pukkverk Lite viktig Pukk Våttåsen Ikke vurdert Pukk Meraftasåsen Meget viktig Pukk Rødde Pukk

5 Eksisterende kjente uttak Navn på anlegg Produkt/ råstoff Planstatus Driftsstatus Udduvoll Grusuttak og jordfylling Regulert planident I drift. Udduvoll Steinbrudd Regulert planident I drift. Søberg Grustak Grusuttak Regulert. Planident I drift Søberg Sandtak Grusuttak Ikke regulert. Avsatt til råstoffutvinning I drift Rakbjørga Steinbrudd i LNF kommuneplanen. område. Dispsak Utvidelse godkjent i I drift Hollum Grusuttak LNF- område. I drift Hollum Grusuttak LNF område I drift Høgmælen Grusuttak Regulert I drift Høgmælen Oppfylling/rassikring Avsatt til råstoffutvinning i I drift Grustak kommuneplanen. Tre områder avsatt Behandlet til råstoffutvinning i sak Avsluttet? Kregnes i kommuneplanen. Kregnesmoen Grusuttak Delvis avsatt til råstoffutvinning i I drift Kregnes Grusuttak/ bakkeplanering kommuneplanen. LNF Ellers LNF-område. Avsluttet Langland Nedre grusuttak Under regulering I drift Grusuttak Avsatt til råstoffutvinning i Aunåsen? kommuneplanen. Ikke regulert. Finner Grusuttak Regulert- Planident Fremo masseuttak 3 uttak på Langvatn Grusuttak LNF med hensynssone. I drift? Kneppet Grusuttak Grusuttak Regulert i drift Langland Øvre Gammelt grustak LNF med hensynssone. ikke i drift Gravråk Grusuttak Regulert planident I drift Skjerdingsstadlykkja og Skjerdingstad Steinuttak Regulert planident Utvidet I drift Meraftasåsen Steinuttak noe Regulert i kommuneplanens Planident arealdel I drift Hermanstad Grusuttak Planendring LNF under behandling sak? Stokkan grusuttak Grusuttak Regulert planident I drift Kaldvelldalen Steinuttak Avsatt i kommuneplanen - ikke regulert I drift Håen kraftverk Grus LNF ikke i drift Tverrslag Gammelåsen Grus LNF i drift Valdum Stein Regulert i drift Myran FV 475 Stein Reguleringsplan I drift Krokstad Nordre Grus Avsatt i kommuneplanen - ikke regulert i drift Grus Avsatt i kommuneplanen- ikke regulert Nedlagt Moum Grus? LNF nedlagt? Einum Grus regulert I drift monnstuen/lyngebakke Grus? LNF ikke i drift n Østlynge Grus LNF med hensynsone? Bredlie Grus? LNF med hensynsone I drift? Nordtømme grus LNF med hensynsone?

6 Fremtidig behov Uttakstallene for Melhus viser at det er betydelige gjenværende masser. Tall fra NGU viser at ca. 45 % av det totale utnyttbare grusressursene i de registret forekomstene er pr tømt. Tallene fra NGU viser at det er gjenværende masser for omtrent 300 år i Melhus, med dagens uttaksvolum i de registrerte forekomstene. Om alle forekomster blir åpnet for uttak samtidig og utnyttet innenfor det som kallers "utnyttbart" er det utfordrende å si hvordan levetiden totalt sett vil bli. Det vi derimot vet er at de siste 30 årene har etterspørselen etter grus og pukk vært veldig stabil i hele landet. Forbruket har økt noe de siste 10 årene, men statistikken tilsier at behovet kommer til å være der uansett. Det eneste forbeholdet er dersom man finner måter å erstatte grus med pukk. Dette går an, men er ikke blitt gjort i særlig stor skala i denne delen av landet enda. Dette vil kunne lette presset på grusen. Hvor lenge forekomstene i Melhus faktisk har igjen kommer an på hvordan arealene blir disponert og hvor stort uttaket blir. Det er et stort behov for å sikre en stabil tilgang på ressurser i de forekomstene hvor det er betydelige gjenværende ressurser. Dette forutsetter selvsagt riktig tilrettelegging og planlegging for å unngå/håndtere forskjellige konflikter.

7 Strategier for bærekraftig forvaltning Det overordna målet blir da å tilrettelegge for en stabil tilgang på ressurser, hvor man unngår store konflikter, som er forutsigbar for alle berørte parter. Åpning av nye, utvidelse av eksisterende må være basert ut i fra behov. Viktigheten av å se forekomsten helhetlig Konfliktgrad forekomster med lav konfliktgrad bør prioriteres Dette gir samtidig en forutsigbarhet for aktørene og innbyggerne i Melhus kommune, som også vil være av stor betydning og som er etterlyst.

8 Eksempel på presentasjon av forekomstene i kommunedelplanen Fremo Verdivurdering NGU: Nasjonalt viktig forekomst. Totalt mil.m3 utnyttbart mil.m3 Stor breelvterrasse hvor det tas ut mye grus i flere massetak. Den østlige delen av forekomsten er foreslått vernet. Terrassen er 4 km lang, har en del dødisgroper i overflata, mens i den østligste delen ligger en randmorene. Tall fra NGU, sist oppdatert Navn på anlegg Produkt/ råstoff Planstatus Driftsstatus Langland Nedre Grusuttak Avsatt til råstoffutvinning i gjeldene kommuneplanen. Under regulering. Ikke i drift Aunåsen? Grusuttak LNF med hensynsone. Ikke regulert eller? tillatelser etter plan- og bygningsloven, eller annet lovverk. Fremo masseuttak Grusuttak Regulert- Planident I drift Tre uttak på rad på tre eiendommer, sørøst for Langvatnet. Grusuttak LNF med hensynssone. Vurdert i 30 sak (2006) der det åpnes for regulering ikke gjennomført. I drift Kneppet Grusuttak Grusuttak Regulert planident I drift Langland Øvre Gammelt grustak LNF med hensynssone. Ikke i drift

9 Konfliktnivå Overordnet konsekvensutredning Tema Konsekvenser Vurdering Jordbruk Jordbruk er primærnæring i området Naturmangfold/Naturverdier Langvatnet er et prioritert viltområde, tilhold av to rødlistearter. Vannmiljø Grunnvannsressurs Drikkevannskilde Kulturminne/-landskap Friluftsliv Bebyggelse/Nærmiljø Gang sykkelveg Infrastruktur/Transport Grunnforhold Total Score Kategori 2 Liten verdi/ små negative konsekvenser Middels verdi/ middels negative konsekvenser Stor verdi/ store negative konsekvenser

10 Kategorier Kategori inndeling av naturressursen/forekomsten etter total score. - Kategori 1: Lav/moderat konfliktgrad. Områder som er aktuelle for uttak av grus og pukk. Nye uttak av byggeråstoffer i kommunen skal fortrinnsvis styres til områder i denne kategorien. - Kategori 2: Middels konfliktgrad. Områder i kategori 2 er vurdert å ha et middels høyt konfliktnivå. Som utgangspunkt bør nye uttak styres mot områder i kategori 1, forutsatt at det eksisterer tilstrekkelig utnyttbare og tilgjengelige ressurser i kategori 1. For noen områder kan en nærmere vurdering resultere i at deler av området viser seg å ha en lavere konfliktgrad og kan åpnes for uttak. - Kategori 3: Høy konfliktgrad. Områder der konfliktnivået er så høyt at det ikke bør åpnes for uttak. Hvis det foreligger spesielt tungtveiende samfunnsmessige hensyn, eller at det igjennom overordna planverktøy og konsekvensutredninger er vist at konfliktene kan håndteres på en god måte, kan kategorinivået vurderes senket. Områder i kategori 1 og 2 skal ikke varig omdisponeres til formål som vanskeliggjør uttak av byggeråstoffer uten at det er gjort en konkret vurdering av mulighetene for uttak i området. De bør ikke omdisponeres før det er gjort en vurdering av hvordan områdets bidrag til å dekke regionens ressurs-behov kan erstattes.

11 Tiltak Tiltak: Utrede grus, pukk og deponi behov og eksisterende situasjon ved rullering av kommuneplanens arealdel. Tiltak: Etterspør oppdatering av registrering fra NGU. Selve verdivurderingen er utenfor kommunens myndighet. Etter registrering må både hensynsone i kommuneplanens arealdel og oversikten over forekomster i Melhus kommune i denne plan justeres. Tiltak: Følge opp uregulerte uttaksområder i drift. Tiltak: Utarbeide retningslinjer for uttak og deponi for aktører og til bruk i kommunen. Denne bør være en enkel beskrivelse av hva som er søknadspliktig, hva kreves ved regulering, forventet saksgang, krav til mottakskontroll og gi føringer for hvilke bestemmelser som en reguleringsplan må angi; som etterbruk, støybestemmelser, driftstider, avbøtende forurensningstiltak osv. Tiltak: Massebalanse i utbyggingsprosjekt skal etterstrebes og avklares under regulering. Kan det ikke oppnås massebalanse bør satses på størst mulig gjenbruksandel av gjenvinnbare masser. Skal synliggjøres ved regulering. Tiltak: Utrede behov for kommunalt mellomlagringsdeponi til offentlig bruk. Tiltak: Gjennomføre tilsyn ved mistanke om ulovlig deponering, faste rutiner for bruk av kommunens sanksjonsmuligheter. Tiltak: Innmelding i USS og mineralkommunene. Benytte seg aktivt av den erfaring og kompetanse som ligger her.

12 Det er satt fire hovedmål for mineralnæringen i årene fremover i Mineralstrategien, som Melhus kommune møter og legge til rette for igjennom dette planarbeidet. En verdiskapende og lønnsom mineralnæring med god vekstkraft. Norsk mineralnæring skal være blant verdens mest miljøvennlige og aktivt søke fremtidsrettede løsninger. Forutsigbar og effektiv saksbehandling skal være en rettesnor for alle statlige, regionale og kommunale myndigheters praktisering av regelverk ovenfor næringen, Vekstkraften i næringen skal styrkes gjennom fortsatt satsing på mineralkartlegging, tilgang på informasjon om norske mineralressurser, bedre ressursplanlegging, fortsatt utvikling av mineralforvaltningen og satsing på kunnskap og tilgang på kompetent arbeidskraft.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund Arkiv: 143 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/84-10

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund Arkiv: 143 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/84-10 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund Arkiv: 143 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/84-10 Arealdelen til kommuneplan for Melhus kommune - høring Rådmannens innstilling 1. Klæbu kommune vil understreke betydningen

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2025

Kommuneplanens arealdel 2013-2025 ed Kommuneplanens arealdel 2013-2025 Planbeskrivelse med planbestemmelser Vedtatt av Melhus kommunestyre 16.12.14 2 1.0 Forord Melhus er en randkommune til den tredje største by i Norge, og dette medfører

Detaljer

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planprogram Dato 2012-04-16 VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM 3 (19) VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsnr.:

Detaljer

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planbeskrivelse med konsekvensutredning Dato 2013-06-12 DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING "[Sett inn bilde (størrelse

Detaljer

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen-forslag til vedtatt planprogram 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram for samfunns- og arealdelen Det overordnede effektmålet er å utvikle en kommunal praksis i overenstemmelse med visjonen om livslang læring og lærende organisasjoner.

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Mal-dato: 06.04.14 Kommuneplanens arealdel Planbeskrivelse Høringsforslag datert 07.05.2015 Kommuneplanens arealdel Dato: Revidert: Saks-nr.: - Planutvalget: 10.04.2015 PLU 16/15 - Vedtak i Gran kommunestyre:

Detaljer

Sektor for samfunnsutvikling / Plan, byggesak og geodata. Saksframlegg. Kommuneplan 2030 - Sluttbehandling av planprogram for arealdelen

Sektor for samfunnsutvikling / Plan, byggesak og geodata. Saksframlegg. Kommuneplan 2030 - Sluttbehandling av planprogram for arealdelen Sektor for samfunnsutvikling / Plan, byggesak og geodata Vår ref.: 2014/1389-3018/2015 Saksbehandler: Mari Solbrekken Arkiv: 141 Dato: 23.03.2015 Saksframlegg Kommuneplan 2030 - Sluttbehandling av planprogram

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR BASSEBO STEINBRUDD. Dato for siste revisjon: 21.11.12 Kommunestyrets godkjenning:

PORSGRUNN KOMMUNE BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR BASSEBO STEINBRUDD. Dato for siste revisjon: 21.11.12 Kommunestyrets godkjenning: PORSGRUNN KOMMUNE BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR BASSEBO STEINBRUDD Dato for siste revisjon: 21.11.12 Kommunestyrets godkjenning: Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN...3 1.1 Formål og bakgrunn...3 2 PLANSTATUS...3

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Svelvik kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eirin Bråten Nygård Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/2047 Utvalg: Dato: / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING

Detaljer

FAGRAPPORT GRUSRESSURSER

FAGRAPPORT GRUSRESSURSER Oppdragsgiver Gardermoen Campus Utvikling AS Rapporttype Fagrapport grusressurser Dato 2014-04-08 Revidert 2014-05-23 JESSHEIM NORD, OMRÅDE- OG DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING FAGRAPPORT GRUSRESSURSER

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018 DØNNA KOMMUNE KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018 Planid: 1827 2014001 PLANBESKRIVELSE KONSEKVENSUTREDNING Inngår i planforslag til første gangs behandling, innstilling til Formannskapet Planforslag datert:

Detaljer

Mineralstrategi for Finnmark

Mineralstrategi for Finnmark Høringsuttalelse fra Finnmark SV Mineralstrategi for Finnmark 2015 2019 1. Innledning/Generelle kommentarer 1.1. Innledning Finnmark SV har vinteren 2015 hatt Høringsutkast til Mineralstrategi for Finnmark

Detaljer

6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015

6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015 6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015 6.1 Forslag til endringer i kommuneplanens arealdel 2015-2027. Kommunen har innenfor fristen for innspill mottatt rundt 50 forslag fra offentlige

Detaljer

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Krødsherad kommune vedtok i kommunestyremøte 17.6 å starte arbeidet med ny kommunedelplan for hensynssoner nytt sprengstofflager på Hamremoen

Detaljer

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2008/327-56 Arkiv: REG-851 Saksbehandler: Line Brånå Dato: 12.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 73/13 Formannskapet 27.08.2013 119/13 Formannskapet 10.12.2013

Detaljer

BARDU KOMMUNE - PLANDOKUMENT KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDEL 2013-2025 HØRINGSUTKAST

BARDU KOMMUNE - PLANDOKUMENT KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDEL 2013-2025 HØRINGSUTKAST BARDU KOMMUNE - PLANDOKUMENT KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDEL 2013-2025 HØRINGSUTKAST INNHOLD 1. FORORD... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1. Generelt... 4 3. VISJON MÅL VERDIER... 5 3.1. Visjon... 5 3.2. Overordnet mål...

Detaljer

Planprogram KU. Reguleringsplan Vassmarka Åsen Næringspark. Juni 2008. Levanger kommune, Plan- og Utviklingskomiteen, i møte 18. 06.

Planprogram KU. Reguleringsplan Vassmarka Åsen Næringspark. Juni 2008. Levanger kommune, Plan- og Utviklingskomiteen, i møte 18. 06. Reguleringsplan Vassmarka Åsen Næringspark Planprogram KU Juni 2008 Levanger kommune, Plan- og Utviklingskomiteen, i møte 18. 06. 2008 RG-PROSJEKT AS www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no

Detaljer

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter 1 Vikan - Konsekvensutredning (Eksempel) Dagens formål: Foreslått formål: Arealstørrelse: Forslagsstiller: LNF LNF b) Spredt bolig Ca. 150 daa Per Ottar Beskrivelse: Området er en utvidelse av eksisterende

Detaljer

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0123/0001 Saksmappe: 2014/306-24 Saksbehandler: Monica Jensø Dato: 21.08.2014 Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya Utvalg Møtedato Utvalgsaknr.

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Miljøplan for Sandnes 2011-2025 Forslag til endelig plan, august 2011 2 Innhold 1 Innledning...5 2 Naturgrunnlag, bio. mangfold, kulturminner og jordvern...11

Detaljer

Helhetlig tiltaksplan for boligbygging. Vedtatt av kommunestyret 05.05.15

Helhetlig tiltaksplan for boligbygging. Vedtatt av kommunestyret 05.05.15 Helhetlig tiltaksplan for boligbygging Vedtatt av kommunestyret 05.05.15 Forsidefoto: Takk til beboerne i Melhusvegen 436 for velvillig posering en fin høstdag i 2012 foto Melhus kommune/tove Hellem 2

Detaljer

Kommuneplanens arealdel. Planbeskrivelse. Vedtatt av kommunestyret 18.06.2015 sak 41/15

Kommuneplanens arealdel. Planbeskrivelse. Vedtatt av kommunestyret 18.06.2015 sak 41/15 Kommuneplanens arealdel Planbeskrivelse Vedtatt av kommunestyret 18.06.2015 sak 41/15 Planbeskrivelse Kommuneplanens arealdel 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planbeskrivelse Kommuneplanens

Detaljer

Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING

Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING Rapport, 15.8.2010 Sida 1 Innhold: Side: 1.0 Innledning 3 2.0 Rammer for kommunenes arbeid med plan, kart og oppmåling 5 3.0 Arealplanlegging status, utvikling og

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL. PLANPROGRAM for revisjon. Fastsatt av kommunestyret sak 14/53 den 18.6.14. Oppdal det gode liv i ei attraktiv fjellbygd

KOMMUNEPLANENS AREALDEL. PLANPROGRAM for revisjon. Fastsatt av kommunestyret sak 14/53 den 18.6.14. Oppdal det gode liv i ei attraktiv fjellbygd KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANPROGRAM for revisjon Oppdal det gode liv i ei attraktiv fjellbygd Fastsatt av kommunestyret sak 14/53 den 18.6.14 Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Kommuneplanens arealdel, Planprogram

Detaljer

RULLERING AV KOMMUNEPLAN FOR NANNESTAD 2013-2029

RULLERING AV KOMMUNEPLAN FOR NANNESTAD 2013-2029 RULLERING AV KOMMUNEPLAN FOR NANNESTAD 2013-2029 OPPSUMMERING AV INNSPILL TIL AREALDELEN Innhold Oppsummering av innspill til arealdelen... 1 Del 1: Innspill fra overordnede myndigheter... 3 Fylkesmannen

Detaljer