K. O M M U N E P L A N E N S A R E A L D E L PLANPROGRAM for rulleringen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K. O M M U N E P L A N E N S A R E A L D E L PLANPROGRAM for rulleringen"

Transkript

1 Planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel 1 K. O M M U N E P L A N E N S A R E A L D E L PLANPROGRAM for rulleringen HØRINGSVERSJON 1. gangsbehandling i formannskapet: gangsbehandling i formannskapet: Fastsatt av formannskapet (planmyndigheten):

2 2

3 Planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel 3 Forord Dette dokumentet er et planprogram. Et planprogram beskriver innhold, framdrift og aktiviteter i forbindelse med et planarbeid. Dette planprogrammet beskriver hva som skal skje, og når, i forbindelse med rullering av Kommuneplanens arealdel. Utarbeiding av planprogram er hjemlet i plan- og bygningslovens og skal bl.a. bidra til en forutsigbar prosess for innbyggere og aktører med interesser i planarbeidet. Velkommen til plandialogen. Ordfører

4 4

5 Planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel 5 Forord Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn for planarbeidet Formål med planarbeidet Fokusområder ved rulleringen Arealer for offentlig tjenesteyting... 8 Mål... 8 Status... 8 Utredningsbehov Arealer for landbruksproduksjon... 9 Mål... 9 Status... 9 Utredningsbehov Grusuttak, steinbrudd og deponi... 9 Mål... 9 Status... 9 Utredningsbehov Boligbygging...10 Mål:...10 Status:...10 Utredningsbehov: Skytebaner...11 Mål...11 Status...11 Utredningsbehov Arealer for næringsutvikling...11 Mål...11 Status...11 Utredningsbehov Andre behov Rammer for planarbeidet Kommuneplanen Regionale og nasjonale føringer Utredningstema Konsekvensutredning ROS-analyse Planprosess og medvirkningsopplegg Organisering av planarbeidet...17 Vedlegg: Mal for konsekvensutredning

6 6

7 Planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel Bakgrunn for planarbeidet Melhus kommunestyre vedtok «Vegvalg prioritering av planarbeid i kommunestyreperioden» - Kommunal planstrategi for perioden Gjennom vedtaket ble det bestemt at kommuneplanens arealdel skal revideres med oppstart i Det første steget i dette arbeidet er å utarbeide et planprogram, jfr. plan- og bygningslovens Formålet med planprogrammet er å sikre en oversiktlig, forutsigbar og effektiv planprosess som legger til rette for god medvirkning fra myndigheter, innbyggere og andre interesserte. Planprogrammet beskriver: Formålet med planarbeidet Hovedproblemstillinger man ønsker å drøfte i løpet av planarbeidet Behov for utredninger i løpet av planprosessen som grunnlag for vedtak Mal for verdi- og konsekvensvurdering av arealinnspill Planprosess og medvirkningsopplegg Organisering av planarbeidet Planprogrammet var på høring Det kom inn 15 høringsmerknader totalt. Disse er vurdert i saksframlegg sak 12/5064-dok 23. Planprogrammet er fastsatt av formannskapet Selve planen, i dette tilfellet arealdelen av kommuneplanen skal utarbeides i tråd med fastsatt planprogram. Gjeldende arealdel til kommuneplanen ble vedtatt i 2011, men befolkningsvekst, vedtak av ny E6, nye arealbehov og behov for teknisk gjennomgang av planen er bakgrunn for rulleringen som nå settes i gang. Solsikkebarn Potten 2.0 Formål med planarbeidet Formålet med rulleringen er å legge til rette for en god utvikling av Melhussamfunnet. Dette betyr å fortsette dagens kurs i forhold til å bygge Melhus ved, og i tettstedene med fokus på utvikling av gode bo- og sentrumsfunksjoner. Virksomheter skal ligge på rett sted, og det skal settes av tilstrekkelig med areal til offentlig infrastruktur som skole, barnehage og arealer for idrett og friluftsliv. Det er et mål for Melhus å holde jordvernet høyt. Det er dessuten viktig å ha en god dialog med arealbruksaktørene dette gavner planen og kommunen. Prosessen med planen gjenspeiler dette, se kap. 6.

8 8 Lundamo renseanlegg Buen 3.0 Fokusområder ved rulleringen Kommunestyret har, gjennom vedtak av planstrategien, bestilt flere temaplaner og utredninger som har stor innvirkning på utforming av arealdelen til kommuneplanen: Barnehageutredning Skolebehovsutredning Plan for landbruk Plan for grustak, steinbrudd og deponi Helhetlig tiltaksplan for boligbygging Skytebaneutredning Konsekvensutredning Fremo Alle disse vil kunne gi vesentlige bidrag til arealdelen både når det gjelder arealbehov, men også være beslutningsunderlag knyttet til ulike innspill og ønsker som prosessen vil avstedkomme. Med unntak av KU for Fremo er arbeidet med disse temaplaner og utredninger satt opp i 2012 og Med bakgrunn i dette er det under foreslått hvilke områder som skal ha fokus i rulleringsarbeidet. 3.1 Arealer for offentlig tjenesteyting Mål Legge til rette for tilstrekkelig offentlig infrastruktur i takt med befolkningsøkningen, jfr. mål 1.5 Bolig- og tettstedsutvikling, i samfunnsdelen til kommuneplanen. Status En ser at bygninger og områder for offentlig tjenesteytning over tid ikke er statisk. Behov endrer seg, driftsstrukturer blir rasjonalisert og behov for fornyelser av bygninger avdekkes. Videre har kommunen en befolkningsvekst som bidrar til økt bruk av kommunale tjenester som skole, barnehage, helse og omsorg. Både barnehageutredning og skolebruksutredning peker på behov for økt kapasitet enten i form av ny bygningsmasse eller oppgradering av eksisterende. Alt dette bidrar til at det er behov for en gjennomgang av arealbehovet til offentlig infrastruktur.

9 Planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel 9 Utredningsbehov Gjennomgang av arealbehovet til den offentlige infrastrukturen, vurdere og evt. finne arealer ved behov. 3.2 Arealer for landbruksproduksjon Mål Legge til rette for et livskraftig landbruk ved å sikre verdifulle jord- og skogbruksareal, jfr. mål 1.6 Kulturlandskap og naturlandskap, i samfunnsdelen til kommuneplanen. Status Nærhet til Trondheim og jevn befolkningsvekst gjør at landbruksjorda i kommunen stadig er under press fra bolig- og næringsinteressene. Landbruksområdene splittes opp både av større utbygginger, men også av mindre etableringer. Kommunestyret har vedtatt at det skal utarbeides en egen plan for landbruk. Denne vil gi nyttig innspill til rulleringsarbeidet. Utredningsbehov - Kartlegge viktige områder for landbruk i kommunen gjennom verktøyet kjerneområder for landbruk - Definere kriterier som skal legges til grunn for fastsetting av LNF- spredt boligbygging samt kartfeste slike områder - Definere kriterier som skal legges til grunn for fastsetting av LNF- spredt næring samt kartfeste slike områder 3.3 Grusuttak, steinbrudd og deponi Mål Legge til rette for en fornuftig grus- og pukkforvaltning og at det er tilgang på gode deponiområder, jfr. mål 1.6 Kulturlandskap og naturlandskap og mål 1.7 Næring, i samfunnsdelen til kommuneplanen. Status Kommunen har store reserver av sand og grus. Halvparten av grusforekomstene er vurdert til å være utnyttbar, og mesteparten av ressursene blir transportert ut av kommunen. Mange uttak drives dessuten på uklare tillatelser og diffuse avgrensninger. Ny E6 generer behov for areal for massdeponering som følge av lang tunell. Bygging av toløps tunell gir et behov for å anbringe ca m 3 steinmasse pr km. En stor del av disse

10 10 massene vil måtte plasseres i midlertidig eller permanent deponi. Under byggingen vil det også være behov for deponering av en del løsmasser (jordmasser). Disse massene vil kunne benyttes til opparbeidelse av nye landbruksområder ved at matjord blir påfylt etter at oppfyllingen er ferdig, og vil kunne været et avbøtende tiltak i forhold til forbruk av dyrkamark. Kommunestyret har vedtatt at det lages en egen plan for grustak, steinbrudd og deponi. Utredningsbehov Gjennomgang av kommunens grusressurser og eksisterende uttak herunder utvidelser og utfasing, for på grunnlag av denne foreslå områder til arealdelen. Finne fram til egnete deponiområder som følge av tunnelmasse fra ny E6 3.4 Boligbygging Mål: Legge til rette for at kommunen har et variert tilbud av boligtomter og boligtyper, jfr. mål om bolig- og tettstedsutvikling i samfunnsdelen til kommuneplanen. Status: - Melhus kommune har hatt en årlig befolkningvekst de ti siste år på ca 1,5 %. Det siste året har veksten vært på 2,4%. Kommunen har i dag i rundt innbyggere. - Gjeldende plan har tilstrekkelig med boligarealer til forventet vekst i flere år framover. Det er i snitt bygd rundt 100 bolig i året de ti siste årene. - Utfordringen i Melhus er å byggemodne og realisere utbygging i samsvar med nasjonale mål om samrodnet areal- og transportplanlegging og tetthet. - Ny trase for E6 mellom Håggåtunnelen og Skjerdingstad ble fastsatt av kommunestyret i september Traseen vil medføre behov for rundt 30 nye boenheter samt erstatningsareal for næringsvirksomheter som berøres. - Kommunestyret har bestilt en Helhetlig tiltaksplan for boligbygging Utredningsbehov: - Gjennomgang av boligbehovet i kommende ti-årsperiode. Vurdering av behov for areal til boligbygging og boligtypebehov. - Flyttemønster internt i kommunen. Antall boenheter i sentrum av kommunen øker. Det er ønskelig med dokumentasjon hvem disse er (hvor kommer de fra, alder etc). Dette for å sikre nødvendig offentlig infrastruktur. Det er søkt skjønnsmidler.

11 Planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel 11 Bilder fra venstre: bygging av nye Buen, boligfelt på Ler og bomiljø i sentrum av Melhus. 3.5 Skytebaner Mål Legge til rette for at skyteaktiviteten i kommunen har gode utviklingsmuligheter, jfr. mål 1.4 Folkehelse og livskvalitet i samfunnsdelen til kommuneplanen. Status Det er registrert 9 skytebaner i Melhus. For flere av banene har rådmannen fra tid til annen fått mange signaler om sjenerende støy og bekymringsmeldinger rundt forurensning på banene. Dette, sammen med befolkningsvekst og stor skyteaktivitet både i Melhus og nabokommuner, har bidratt til at kommunestyret har vedtatt at det skal utarbeides en skytebaneutredning. Utredningsbehov Gjennomgang av dagens banestruktur for å finne fram til egnede arealer hvor skytebaneaktiviteten kan utvikle seg. 3.6 Arealer for næringsutvikling Mål Legge til rette for næringsutvikling i kommunen ved at det settes av areal til ulike typer næringer, jfr. mål 1.7 Næring, i samfunnsdelen til kommuneplanen. Status Pr. i dag er det satt av areal for næringsutvikling i alle tettstedene. Videre har kommunen mye ledig areal hos Melhus næringsareal AS. Ny E6 vil generere behov for nye arealer bl.a fordi en del næringer ønsker å ligge ved E6. Utredningsbehov Gjennomgang av arealbehov for næringslivet. Fra store arealkrevende områder til mindre arealer hvor f.eks hovedaktiviteten er detaljhandel. Lokaliseringsanalyse rett virksomhet på rett plass. Lokaliseringskriterier for etableringer.

12 Andre behov Utover fokusområdene over er det i tillegg følgende kjente arealbehov som søkes ivaretatt ved denne rulleringen: Leangen travsport skal flytte ut av Trondheim og Melhus vurderes som aktuell for etablering. Lokalisering av godsterminal er enda ikke avklart, og Søberg er fortsatt en av flere aktuelle lokaliseringer. Det er behov for ett nytt krysningsspor på strekningen Lundamo og Ler. Jernbaneverket arbeider nå med å foreslå lokalisering. Det er fortsatt et spørsmål rundt flyplass på Fremo. Sikring av kommunens hovedrikkevannskilden og dens nedbørsfelt 4.0 Rammer for planarbeidet 4.1 Kommuneplanen Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Melhus kommune vedtok samfunnsdelen av kommuneplanen i 2009, mens arealdelen ( ) ble vedtatt i Samfunnsdelen gir overordnede føringer for innholdet i arealdelen. Under gjengis noen av disse målene. Samfunnssikkerhet og beredskap Føre var prinsippet skal følges. Konsekvensvurderinger skal legges til grunn for all planlegging og gjennomføring av tiltak. Det skal foreligge en oversikt over kvikkleire, flom, radonforekomster og andre forhold som kan medføre større uønskede hendelser. Folkehelse og livskvalitet Det skal sikres og tilrettelegges gode arenaer for fysisk aktivitet tilpasset forskjellige gruppers funksjonsnivå både i naturen og tettstedene. Det skal opparbeides leke- og aktivitetsarealer for aktivitetstilbud av typen «kom når du vil» Bolig- og tettstedsutvikling Melhus kommune skal stimulere til utbygging i alle kommunens sju tettsteder. Melhus kommune skal sørge fra at det til enhver tid er byggeklare tomter i alle deler av kommunen. Videre kan kommunen vurdere å ta større ansvar for investeringer i infrastruktur ut fra distriktspolitiske hensyn Ved tilrettelegging av bolig- og næringsarealer skal det vektlegges å utnytte dagens infrastruktur og avlaste nedre Melhus, spesielt med tanke på barnehage- og skolekapasitet Kulturlandskap og naturlandskap

13 Planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel 13 Kartlegge viktige naturressurser, kulturlandskap og kulturminner og ivareta disse på en god måte gjennom kommunens arealplanlegging og bevisst forvaltning Det skal legges til rette for friluftsliv og viktige friluftsområder skal sikres gjennom kommunens arealplanlegging Næring Transportintensiv næringsvirksomhet legges til områder som gir korte avstander til hovedveier og jernbane Ved vurdering av nye områder til bolig og næring vil kommunen legge disse målene til grunn. Dette betyr dette bl.a. at områder i tilknytning til eksisterende infrastruktur vil bli prioritert. I nedre Melhus betyr dette at evt. nye boligområder vil bli prioritert lokalisert i sentrum, i aksen sentrum Løvset og/eller/evt. i aksen sentrum - Brekkåsen. For de andre tettstedene i kommunen vil evt. nye boligområder bli prioritert lokalisert i tilknytning til eksisterende tettstedsfunksjoner. Ved vurdring av nye boligområder vil kommunen også legge forventet befolkningsvekst til grunn. Pr. i dag har kommunen en målsetting om å vokse med 1,5% årlig denne målsettingen samsvarer med veksten kommunen har hatt de ti siste årene. Arealdelen må derfor ha kapasitet til å ta i mot denne veksten. 4.2 Regionale og nasjonale føringer Både regionale og sentrale myndigheter har mål for arealplanleggingen i landet og fylket. Målene er nedfeldt gjennom lover og retningslinjer, og ytterligere konkretisert gjennom egne planer og veiledere. F.eks kan nevnes målet om effektiv arealutnyttelse for å redusere tap av dyrkajord og bidra til effektiv utnyttelse av areal og investeringer knyttet til sosial og teknisk infrastruktur.

14 14 Melhus kommune er medlem i samarbeidsorganet Trondheimsregionen her har kommunene gjensidig forpliktet seg til en arealbruk som er i samsvar med prinsippene i Interkommunal arealplan (IKAP). Både nasjonale, regionale og lokale mål er tilgjengelig via Melhus kommunes hjemmesider. 5.0 Utredningstema Gjennom planprosessen vil det bli åpnet for innspill, på ny og endret arealbruk, fra grunneiere og rettighetshavere, lag og foreninger, etc. I henhold til loven skal en rekke forhold vurderes før et område evt. kan tas i bruk til utbyggingsformål. Tiltakets virkning på miljø og samfunn skal derfor vurderes før området kan innarbeides i arealdelen. Kommunen har derfor laget en mal / skjema for konsekvensutredning som skal brukes ved innspill til arealdelen. Forholdet til ROS-analyse inngår i denne malen. For større tiltak må det imidlertid påregnes at kommunen ber om nødvendig dokumentasjon slik at kommunen kan vurdere og beskrive virkningene av forslaget før det kan åpnes for tiltaket. Det forutsettes at forslagsstiller/grunneier bekoster framskaffelsen av den dokumentasjonen kommunen ber om (jfr. forskrift om konsekvensutredninger). 5.1 Konsekvensutredning Konsekvensutredningen skal baseres på kjente registreringer i kommunen og hos regionale myndigheter, faglig skjønn, befaringer i området og andre kjente opplysninger. Forhold til nasjonale mål og retningslinjer, fylkesplaner, kommuneplaner og andre relevante planer skal kort gjøres rede for i konsekvensutredningen. Det skal gjøres rede for i hvor stor grad tiltaket samsvarer med gjeldende planer og sikrer måloppnåelse i forhold til nasjonale og andre overordna målsettinger / føringer. Avbøtende tiltak skal vurderes der konsekvensutredningen finner at foreslått arealbruk kan få negative konsekvenser. Vurderingene skal være på et beslutningsrelevant nivå (jf. forskrift om konsekvensutredninger). Utredninger gjort i kommuneplanen legger også føringer for hva som eventuelt skal konsekvensutredes i reguleringsplan / detaljeplan For ytterligere informasjon om innholdet i konsekvensutredningen vises det til malen som er gjengitt i eget vedlegg. For informasjon om tema som skal vurderes henvises det til Vedlegg temakart, datert januar ROS-analyse I hht Sivilbeskyttelseslovens 14 Kommunal beredskapsplikt risiko- og sårbarhetsanalyse heter det at bl.a. «Kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. Risiko- og sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, herunder ved utarbeiding av planer etter lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner, jf. lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 11-4 første ledd, og for øvrig ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet».

15 Planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel 15 Plan- og bygningslovens 4-3 påpeker videre at planmyndigheten skal påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet. Melhus kommune har i dag fem separate ROS-analyser utarbeidet på forskjellig tidspunkt: ROS-analyse nedre Melhus, 2002 ROS-analyse kommunedelplan Gaula, 2006 ROS-analyse kommunedelplan for Kvål, 2006 ROS-analyse kommunedelplan Ler, 2007 Overordna ROS-analyse kommuneplan for LNF områdene, 2008 Ved rulleringen i ble det foretatt en forenklet ROS-analyse i tilknytning til vurdering av de enkelte innspillene. Det foreslås at dette også gjennomføres for kommende rullering. Skjema utarbeidet i forbindelse med konsekvensutredningen foreslås brukt i denne forbindelse. I lys av Sivilbeskyttelsesloven, som trådte i kraft , skal ROS-analysen imidlertid oppdateres i takt med revisjon av planer etter plan- og bygningsloven og analysen skal være helhetlig. Det foreslås at som ledd i rulleringen med KPA så oppdaterer Melhus kommune sin ROS-analyse. De fem, som finns pr i dag, oppdateres og erstattes med en som dekker hele kommunen. Resultat fra ROS-analysen innarbeides i relevante planverk og rutiner ved behov. Til orientering er ROS-Trøndelag også under oppdatering og vil kunne gi nyttig bidrag til kommunens helhetlige ROS-analyse. 6.0 Planprosess og medvirkningsopplegg I tabellen under gis en oversikt over aktiviteter og framdriften til disse. Før rådmannen kan utarbeide et planforslag må relevant beslutningsunderlag være tilgjengelig. Det betyr for eksempel at kjerneområder for landbruk og boligbyggeutredningen må være på plass før arbeidet med plankartet kan starte. Dette gjelder også annet nødvendig materiale som skal belyse og være grunnlag for beslutninger innenfor de ulike fokusområdene i kap 3.

16 16 I denne rulleringen foreslås dessuten verksteder med utvalgte arealbruksaktører. Formålet her er bl.a. at aktør og kommune skal bli bedre kjent med hverandres behov i arealpolitikken og slik være et viktig bidrag inn mot beslutningsunderlaget. Godt beslutningsunderlag sikrer god kvalitet på planarbeidet, og til slutt på planen som skal vedtas. Aktivitet Tidsrom / dato Oppstart Vedtak om at forslag til planprogram legges på høring Høring av planprogram (6 uker) Annonsere oppstart Kommunestyret planprogrammet fastsettes Utredninger Utredninger i henhold til fokusområder (kap3) Herunder kjerneområde landbruk, bolig, skytebaneutredning. Arbeidsmøter FSK Innspill og medvirkning Åpning for innspill om arealbruk etc Verksteder med aktører (bolig, grus, landbruk, skyteintersser) Møter / møtedeltagelse (bl.a. skytterlag, infrastruktur) Arbeidsmøte FSK Annonsering Innspill digitaliseres fortløpende Bolig og næringsbase Innspill fra Plan for Landbruk Innspill fra Plan for grustak, steinbrudd og deponi Innspill fra Helhetlig tiltaksplan for boligbygging Innspill fra Barnehageutredning Innspill fra Skolebruksutredning Innspill fra Skytebaneutredning Innspill fra Idrettsplan og fra Plan for friluftsliv ROS- analyse Innspillsbehandling / konsekvensutredning, ROS Arbeidsmøte FSK De ulike forslagene digitaliseres og sammenstilles - Konsekvensutredning ferdigstilles - Første planutkast utarbeides (plankart, planbeskrivelse med bestemmelser) - Gjennomgang bolig- og næringsbase - Arbeidsmøter i FSK - Regionalt planforum - ROS - analyse 20. nov feb jan - mai 2013 jan - mai 2013 høst gangsbehandling i FSK jun Innspillsfrist eksterne: 1. mai Innspillsfrist interne: 1. juni apr. jun fortløpende ved innkomst Høring og offentlig ettersyn - statlige myndigheter og fylkeskommunen jun. aug regionale og lokale organisasjoner - annonsering for allmennhet - høringsfrist min. 6 uker - planutkast på internett, pdf - eventuelle møter hvor plan presenteres 2. gangsbehandling Høringsmerknader til planen vurderes av rådmannen og behandles sep av FSK. Nye forslag konsekvensutredes. Evt. ny høring Evt. ny høring okt jan. 2014

17 Planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel 17 (min. 6 uker) Evt. 3. gangsbehandling feb Evt. mekling Ved innsigelse til planen som kommunen ikke hensyntar gjennomføres mekling før vedtak i kommunestyret Endelig vedtak Endelig vedtak gjøres av kommunestyret hvis ikke innsigelse til planen. okt / apr okt / evt. mar Kunngjøring NB! Framdriften vil kunne forsinkes ved større utredningsbehov, innsigelser etc. 7.0 Organisering av planarbeidet Formannskapet Formannskapet er planmyndighet og skal fastsette planprogram, ta stilling til innspill som kommer til planen og vurdere evt. andre endringsbehov i plankart og bestemmelser. Som ledd i arbeidet oppretter rådmannen følgende i tilknytning til planarbeidet: Administrativ styringsgruppe Den administrative styringsgruppas rolle er å sørge for at det er satt av tilstrekkelig med kapasitet til arbeidet samt bidra til at framdriften holdes og at formannskapet som planmyndighet er fortløpende orientert. Videre har gruppa en rolle i å sørge for at informasjon om, fra og til arbeidet flyter mellom rammenettverkene, virksomhetene og ledergruppen ved behov. Deltakere i denne gruppa er rådmann, virksomhetsleder for arealforvaltning, utviklingssjef og prosjektleder. Arbeidsgruppe Arbeidsgruppas rolle er å produsere relevant beslutningsunderlag for evt. endringer i arealdelen. Oppgaver som skal løses i arbeidsgruppa er følgende bl.a. helhetlig tiltaksplan for boligbygging, herunder produksjon av relevant beslutningsmateriale (ulike statusbeskrivelser, kriterier for boligbygging, etc). Se fokusområder og framdriftsplan for fullstendig oversikt. Arbeidsgruppa består av gis-ansvarlig, planlegger og prosjektleder. Arbeidsgruppa kan utvides ved behov spesielt gjelder dette områdene grus/steinbrudd/pukk, landbruk og ROS. Prosjektleder Prosjektleders rolle er å sørge for at arbeidet går i henhold til oppsatt plan. Ta opp evt. utfordringer ved dette med styringsgruppa. Videre arrangere arbeidsmøter med formannskapet, verksteder med aktørene, nødvendige møter underveis. I tillegg tekstproduksjon som bl.a. Planbeskrivelse, bestemmelser, Helhetlig tiltaksplan for boligbygging, nødvendig grunnlagsdokumenter etc. Vedlegg Mal for Konsekvensutredning

18 Anbefaling Infrastruktur Lokalisering og transport Plan Forslaget 18 VEDLEGG Mal for Konsekvensutredning Innspill kommuneplanens arealdel Felt som fylles inn av forslagsstiller Felt som fylles inn av Melhus kommune Navn, gårds- og bruksnummer: Forslagsstiller: Bilde med avgrensning Dagens bruk: Områdets størrelse: Arealformål i gjeldende arealdel: Forslag (antall boliger, type boliger, annen arealbruk/andre funksjoner) hva området skal brukes til Begrunnelse Hva området er i bruk til i dag Dekar Ved evt. regulering hva er formålet: Type utbygging: Avstand tettsted/sentrum: Gang- og sykkeltilbud: Kollektivtilbud: Fortetting, tilsluttende, satellitt, type boliger, næring,etc? Hvilket senter, km fra midtpunkt til midt pkt i lokalsenter? Nærmeste gang- og sykkelveg/ avstand Avstand til nærmeste holdeplass, navn og meter. Kollektivtilbud i området. Reisetid Melhus sentrum Trondheim sentrum. Vegnett: Nærmeste hovedåre, adkomstveg Klimagassutslipp: Vannforsyning: Avløp: Avstand og kapasitet Ledningsnett/fjernvarme Skole, idrettsanlegg, barnehage, helse og velferdssenter: Tilgang til, nærhet Skolekrets, avstand til skole Kapasitet i infrastrukturen Tilgjengelighet Fylles inn av Melhus kommune. Anbefalingen gjøres med utgangspunkt i informasjon fra skjema over og under. Si evt. noe om hvilke forhold som skal avklares/belyses nærmere i tilknytning til senere regulering av området.

19 Avbøtende tiltak Annet Samfunn Miljø- og naturinteresser Planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel 19 Tema m vurdering av datagrunnlaget Biologisk mangfold Økosystemer Naturtyper Arter Jfr. 8 i naturmangfoldlov Landskap Beskrivelse av verdier /Verdivurdering Konsekvenser/ Konsekvensvurdering Kvalitet på datagrunnlag Jord- og skogbruksinteresser (bonitet, arrondering for og etter, driftsmessige og indirekte kons., avbøtende tiltak) Kulturminner og kulturmiljø Forurensning og støy Annet Trafikksikkerhet, høyspentlinje, andre forhold Rekreasjon (friluftsliv og idrett) Kvikkleire, ras og flom Drikkevann Barn og unge Folkehelse Annet Her beskrives evt. avbøtende tiltak dersom utbyggingen har negative konsekvenser for en eller flere av verdiene listet opp over. Verdivurdering Verdien skal vises med 1 til 4 stjerner * = Liten verdi ** = Middels verdi *** = Stor verdi **** = Svært stor verdi Konsekvensvurdering Konfliktgraden skal vurderes fra -4 til +4-1 = Små negative konsekvenser -2 = Middels negative konsekvenser -3 = Store negative konsekvenser -4 = Svært store negative konsekvenser 0 = Ingen konsekvenser +1 = Små positive konsekvenser +2 = Middels positive konsekvenser +3 = Store positive konsekvenser +4= Svært store positive konsekvenser

20 20 Datagrunnlag På en del tema har man god kunnskap, mens for andre kan grunnlaget være mangelfullt. Gi en vurdering av datagrunnlaget på det enkelte tema: A = Godt grunnlag B = Middels grunnlag C = Mangelfullt grunnlag

21

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/9517 15/817-5 02.10.2015 Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde

Detaljer

Planprogram for kommuneplanens arealdel 2014 2026

Planprogram for kommuneplanens arealdel 2014 2026 Planprogram for kommuneplanens arealdel 20 2026 Vedtatt K-sak 38/, den 16.06.20 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for oppstart av planarbeidet... 3 2 Innledning... 3 3 Gjeldende arealdel... 3 4 Krav om

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 866/13 KOMMUNEDELPLAN GRUSTAK, STEINBRUDD OG DEPONI

Samlet saksfremstilling Arkivsak 866/13 KOMMUNEDELPLAN GRUSTAK, STEINBRUDD OG DEPONI Samlet saksfremstilling Arkivsak 866/13 KOMMUNEDELPLAN GRUSTAK, STEINBRUDD OG DEPONI Saksansvarlig Camilla Stenstad Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 05.02.2013 PS 23/13 Formannskapet 28.05.2013

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG Ås kommune UNIVERSITETSBYGDA EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG 2.05.06 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område Vedlegg 12, side 1 Oversikt over innsigelser og faglige råd og merknader fra Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune Både Fylkesmannen og Fylkeskommunen har mye positivt å si om Rennesøy kommunes

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2030

Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Føringer fra samfunnsdelen/andre vedtatte planer og øvrige føringer Viktige temaer Medvirkning og videre prosess Kommuneplan for Nes Planprogram Samfunnsdel Arealdel Formålet

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Forslag, datert 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...3 LOVVERK...3 PLANPROGRAM...3 FØRINGER FOR PLANARBEIDET...3 NASJONALE OG REGIONALE RAMMER

Detaljer

Orientering om. Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel Johannes Bremer Samkommunestyret 23.10.07

Orientering om. Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel Johannes Bremer Samkommunestyret 23.10.07 Orientering om Kommuneplanens arealdel FOLKEMENGDE: AREAL(km2) Innherred samkommune 31980 2193 Levanger kommune 18080 645 Verdal kommune 13900 1548 Målsettinger for Innherred samkommune: bedre tjenester

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/4609-11 Arkiv: L12 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret 14/14 05.03.2014. Rullering av kommuneplanens arealdel 2014-2025. Forslag til planprogram.

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret 14/14 05.03.2014. Rullering av kommuneplanens arealdel 2014-2025. Forslag til planprogram. OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Jan Kåre Husa Referanse JAHU/2012/1311-12/140 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret 14/14 05.03.2014 Rullering av kommuneplanens arealdel 2014-2025.

Detaljer

Revisjon av kommuneplanen for Klæbu planprogram

Revisjon av kommuneplanen for Klæbu planprogram Revisjon av kommuneplanen for Klæbu planprogram Arkivsak-dok.: 09/284-33 Planprogram fastsatt av kommunestyret 29.03.2007, sak 7/07 Forslag til endret program behandlet av formannskapet 26.11.2009, sak

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Ås kommune www.as.kommune.no Rullering av kommuneplan 2007-2019 FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Vedtatt av Kommunestyre 28/9-05 Innholdsfortegnelse 1 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET... 4 1.1 KOMMUNEPLANENS

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE

PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret sak 21/13 den 23. mai 2013 Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Planprogram kommuneplan for Rennebu kommune Rennebu kommune v/ rådmann Revisjon

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA

Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA Dokumenter oversendt til regionalt planforum: 1. Dette notatet med problemstillinger 2. Delplankart.pdf (skannet av gjeldende kommunedelplaner (Baksiden

Detaljer

REGULERINGSPLAN (OMRÅDEREGULERING) FOR SØRSIA BYDEL. PLANPROGRAM.

REGULERINGSPLAN (OMRÅDEREGULERING) FOR SØRSIA BYDEL. PLANPROGRAM. Dato: 08.04.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/1498-9436/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN (OMRÅDEREGULERING) FOR SØRSIA BYDEL. PLANPROGRAM. STEINKJER KOMMUNE. AVD. PLAN OG NATUR Forholdet til lovverket. Plan-

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart.

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart. MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart. Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer

Detaljer

Namdalseid kommune. Revidering av kommuneplan 2011-2021. Forslag til planprogram. vedtatt i kommunestyret 18.03.2010 i sak 9/2010.

Namdalseid kommune. Revidering av kommuneplan 2011-2021. Forslag til planprogram. vedtatt i kommunestyret 18.03.2010 i sak 9/2010. Namdalseid kommune Revidering av kommuneplan 2011-2021 vedtatt i kommunestyret 18.03.2010 i sak 9/2010. Forslag til planprogram Høringsfrist 28.04.2010 FORSLAG TIL PLANPROGRAM REVIDERING AV KOMMUNEPLAN

Detaljer

Virksomhet Fork.: Navn: Til stede:

Virksomhet Fork.: Navn: Til stede: Arealforvaltning Saksbehandler Kjersti Dalen Stæhli Telefon 72858184 Dato 06.02.2015 Saksnr. 15/429-2 Arkivkode PLAN 25/1 Oppstartsmøte Detaljplan Rapbjørga Møtereferat Møtedato: 06.02.15 Møtested: Melhus

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERING

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERING FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERING N O R D L I G D E L A V L O V U N D I L U R Ø Y K O M M U N E Side 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forord... 1.1. Forslagsstiller orientering... s.3 1.2. Områdeplan

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

Bossekop områdeplan Planprogram 28. januar 2014

Bossekop områdeplan Planprogram 28. januar 2014 Bossekop områdeplan Planprogram 28. januar 2014 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1 Kommuneplanens Arealdel... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Formål... 3 2. Overordnede rammer... 4

Detaljer

Planprogram Bremsnes kai- og kulturområde Averøy kommune 06.06.11

Planprogram Bremsnes kai- og kulturområde Averøy kommune 06.06.11 Planprogram for Bremsnes fergekai Planprogram Bremsnes kai- og kulturområde Averøy kommune 06.06.11 1 Innhold: side Kort om planprogram 3 Planprosessen med frister og deltagelse 3 Bakgrunn for planarbeidet

Detaljer

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021.

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021. Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no Vår saksbehandler: Vegard Hagerup Malvik kommune TIf. 73 86 6446 E-post: vegard.hagerup@stfk.no Postmottak: postmottak@sttk.no Postboks

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL. PLANPROGRAM for revisjon. Fastsatt av kommunestyret sak 14/53 den 18.6.14. Oppdal det gode liv i ei attraktiv fjellbygd

KOMMUNEPLANENS AREALDEL. PLANPROGRAM for revisjon. Fastsatt av kommunestyret sak 14/53 den 18.6.14. Oppdal det gode liv i ei attraktiv fjellbygd KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANPROGRAM for revisjon Oppdal det gode liv i ei attraktiv fjellbygd Fastsatt av kommunestyret sak 14/53 den 18.6.14 Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Kommuneplanens arealdel, Planprogram

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Kommuneplan for DYRØY 2009 2021

Kommuneplan for DYRØY 2009 2021 Kommuneplan for DYRØY 2009 2021 Forslag til planprogram ved rullering av kommuneplanens arealdel, landdelen Forslag til planprogram Side 1 av 8 Innhold: 1. Generelt om arealplanen 1 2. Aktuelle problemstillinger

Detaljer

Planprogram for revidering av. plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017. Smøla kommune. - Øy i et hav av muligheter

Planprogram for revidering av. plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017. Smøla kommune. - Øy i et hav av muligheter Planprogram for revidering av plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017 Smøla kommune - Øy i et hav av muligheter Innhold 1. Innledning... 3 2. Generelt om planprogrammet... 4 2.1 Om planprogrammet...

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019 Planprogram høringsforslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1. BAKGRUNN 2. FORMÅL 2.1. Innhold 3. RAMMER OG FØRINGER 3.1. Kommunale føringer

Detaljer

Rullering IKAP Massedeponi. Prosjektleder IKAP - Esther Balvers

Rullering IKAP Massedeponi. Prosjektleder IKAP - Esther Balvers Rullering IKAP Massedeponi Prosjektleder IKAP - Esther Balvers Kommuner i Trondheimsregionen Mål utvikling Trondheimsregionen Styrke Trondheimsregionens utvikling i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT RINGSAKER KOMMUNE HAMAR KOMMUNE OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT 1. Bakgrunn Målsetting Utredningen skal i utgangspunktet gi grunnlag for

Detaljer

Drangedal kommune Kommunedelplan for Gautefallheia 2014 Planprogram

Drangedal kommune Kommunedelplan for Gautefallheia 2014 Planprogram Drangedal kommune Kommunedelplan for Gautefallheia 2014 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn - 05. 03. 2014 1 Innhold side 1. Innledning 3 2. Formålet med planarbeidet 4 3. Rammer for planarbeidet

Detaljer

Planprosesser smarte grep og lure triks

Planprosesser smarte grep og lure triks Planprosesser smarte grep og lure triks Tove Hellem, erfaring med overordnet planlegging (KPA, KDP, Planstrategi, div.temaplaner), ulike forvaltningsnivå. Trondheim kommune fra 1. juni med Planstrategi

Detaljer

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave: 1 Plannummer: 0417 312 Dato: 18.05.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave/dato: 1/ 18.5.2016 Filnavn:

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

Drangedal kommune. KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Drangedal kommune. KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM Drangedal kommune KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM april 2014 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet 2 2 Planprogram 2 3 Planavgrensing 4 4 Hovedmål for

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

NØTBERGET STEINBRUDD

NØTBERGET STEINBRUDD DETALJREGULERING FOR NØTBERGET STEINBRUDD ELVERUM KOMMUNE Arealplan-ID 2012005 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 7.5.2013 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...3 1.1 Bakgrunn og formål med planarbeidet...3 1.2 Planområde

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Forslag Kommuneplan 2009-2020 STOKKE KOMMUNE 1

Forslag Kommuneplan 2009-2020 STOKKE KOMMUNE 1 Forslag Kommuneplan 2009-2020 1 Kort om kommuneplanen Kommunen skal ha en kommuneplan (2-delt) Ny Planlov trer i kraft 1.7.2009 Planprogram er et krav før planleggingen starter tema, strategier, KU, organisering,

Detaljer

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Beregnet til Planforum Dokument type Prosjektpresentasjon Dato 21-03-2014 ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Revisjon 00 Dato 21-03-2014 Utført av Eva Vefald Bergsodden Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Disposisjon 1) KU av arealdelen - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU

Detaljer

Drangedal kommune Kommunedelplan for Gautefallheia 2014 Planprogram

Drangedal kommune Kommunedelplan for Gautefallheia 2014 Planprogram Drangedal kommune Kommunedelplan for Gautefallheia 2014 Planprogram 1 Innhold side 1. Innledning 3 2. Formålet med planarbeidet 4 3. Rammer for planarbeidet 4 Nasjonale føringer Regionale føringer Kommunale

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 1860 Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 Vedtatt i kommunestyre sak 102/12, den 18.12.2012 Datert 26.11.2012 Plan og teknikk Innhold Innledning...3 Vestvågøy kommunes plansystem - status...3 Befolkningsutvikling...4

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 23. mars 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI

KOMMUNAL PLANSTRATEGI Arkivsak-dok. 12/00488-10 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Kommunestyret Møtedato KOMMUNAL PLANSTRATEGI Rådmannens innstilling Kommunal Planstrategi for Drangedal 2012 2016 vedtas og legges

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1 (12) FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Penny Næringseiendom AS Rapporttype Planprogram 2015-02-10 DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Ramboll

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM SPYDEBERG KOMMUNE HOVIN KIRKE OG UTVIDELSE AV KIRKEGÅRDEN Alternativ syd FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for og kirkegård 14. mai 2014 Side 2 av 15 FORORD Spydeberg kommune er forslagsstiller

Detaljer

Forhold til føringer i planprogram Utredningsbehov

Forhold til føringer i planprogram Utredningsbehov Vedlegg 1 Kommuneplanrullering 2009-2017 Siling av innspill til arealendringer ift føringer i planprogrammet Orientering for formannskapet 14.juni 2006 med rettinger pr. 15.juni 2006 BOLIGER Føringer i

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 2013-2016 MANDAL KOMMUNE Dato: 15. november 2012 PLANPROGRAM - I FORBINDELSE MED HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan

Planprogram for kommunedelplan Planprogram for kommunedelplan for Kulturminner i Berg kommune, 2014 2019 Fastsatt av kommunestyret den 16.09.2014 k-sak 37/14 1 Forord I planprogrammet for kommuneplanen, vedtatt av kommunestyret den

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER

Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 14.04.2015 PS 60/15 Formannskapet

Detaljer

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Byplankontoret 22.08.2012 Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Foto: Carl-Erik Eriksson wwwwww www.trondheim.kommune.no/arealdel Utfordringen: 40.000 nye innbyggere Pir II arkitekter Utbyggingsareal

Detaljer

Forslag til strategiplan for arbeid med reguleringsplaner for flomsikringstiltak

Forslag til strategiplan for arbeid med reguleringsplaner for flomsikringstiltak Forslag til strategiplan for arbeid med reguleringsplaner for flomsikringstiltak INNLEDNING NVE har fastsatt retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag (NVE, retningslinjer

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Konsekvensutredning Ny høring 03.07.2015 KONSEKVENSUTREDNING - enkeltområder Hoppestad gbnr 12/5 Dagens formål: LNF (arealdel vedtatt 2007) Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Planprogram Reguleringsplan for regionalt motorsportsenter Haltdalen

Planprogram Reguleringsplan for regionalt motorsportsenter Haltdalen 2012 Planprogram Reguleringsplan for regionalt motorsportsenter Haltdalen Øystein Engan Holtålen kommune 24.09.2012 1 Innhold Bakgrunn... 3 Eiendomsforhold... 3 Beliggenhet og avgrensing... 4 Formål...

Detaljer

PLANPRGRAM-reguleringsplan SVV. Prosjekt: Fv.17. Parsell: Grøtmo-Namdalseid Kommune: Namdalseid

PLANPRGRAM-reguleringsplan SVV. Prosjekt: Fv.17. Parsell: Grøtmo-Namdalseid Kommune: Namdalseid PLANPRGRAM-reguleringsplan SVV Prosjekt: Fv.17 Parsell: Grøtmo-Namdalseid Kommune: Namdalseid Region midt Steinkjer kontorsted Mai 2013 Forord Statens vegvesen Region midt har startet arbeidet med reguleringsplan

Detaljer

Notat RINGERIKE KOMMUNE. Formannskapet Rådmannen v/areal- og byplankontoret. Til: Fra: KOMMUNEPLANREVISJON - STATUSOVERSIKT

Notat RINGERIKE KOMMUNE. Formannskapet Rådmannen v/areal- og byplankontoret. Til: Fra: KOMMUNEPLANREVISJON - STATUSOVERSIKT RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Formannskapet Rådmannen v/areal- og byplankontoret Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 12/4035-68 20898/14 140 01.09.2014 KOMMUNEPLANREVISJON - STATUSOVERSIKT Tabellen nedenfor

Detaljer

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM UTARBEIDET AV: Ingeniør S.Hagen DATO: 25.11.2010 REVIDERT: 22.6.2012 Sak: 09.018\a\pr\div. PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Bedre reguleringsplaner (2)

Bedre reguleringsplaner (2) Bedre reguleringsplaner (2) Dokumentasjonskrav: Planbeskrivelse, konsekvensutredning, ROS-analyse mm Tingvoll, 21. mars 2013 Dokumentasjonskrav i PBL Krav: Planprogram Alle Alle Hvis vesentlig virkning

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R Saksnavn: Reguleringsplan Åsheim boligfelt SaksID: PlanID: 2015001 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 05.22015 Til stede fra

Detaljer

(FORSLAG TIL) PLANPROGRAM

<PLANNAVN> (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM EIGERSUND KOMMUNE Plannavn Arkivsak ID Plan ID Formål/Hensikt Planavgrensning PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde.

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2014 65772/2014 2013/370 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 27.11.2014 Vedtak om offentlig ettersyn og høring

Detaljer

Plan for landbruket i Stjørdal - Planprogram

Plan for landbruket i Stjørdal - Planprogram PLANPROGRAM Plan for landbruket i Stjørdal - 2014-2020 Innhold 1. Bakgrunn og formål 1.1 Bakgrunn for planarbeidet 1.2 Formål med planarbeidet 1.3 Formål med planprogrammet 1.4 Rammer 2. Viktige føringer

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 Forslagsstiller og grunneier: Steigen kommune Eiendom: Gnr. 21 bnr. 17 Formål:

Detaljer

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune Forslag til Planprogram Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020 Hvaler kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 1.1 Innledning og lovhjemmel... 2 2. Føringer for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD PLANPROGRAM PÅ HØRING FOKUS PLANTEMA Prosjektleder Ellen Korvald Informasjons- og dialogmøte 12. desember 2014 Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi En

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Kommuneplanen for Bodø kommune. Bodø mot år 2030.

Kommuneplanen for Bodø kommune. Bodø mot år 2030. Kommuneplanen for Bodø kommune. Bodø mot år 2030. Bestilling til kommende planarbeid Behandles hvert 4 år Kommunal planstrategi - Statusmelding - Sentrale utfordringer (langsiktig) - Planbehov i valgperioden

Detaljer

Planprogram områdeplan for Nodeland sentrum oktober 2014

Planprogram områdeplan for Nodeland sentrum oktober 2014 Planprogram områdeplan for Nodeland sentrum oktober 2014 Innhold: I. Innledning II. Formål III. Prosess IV. Behov for utredninger V. Føringer for planarbeidet I. Innledning I henhold til plan og bygningslovens

Detaljer

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram Bø kommune Sauherad kommune Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram 1.0 Innledning... 3 2.0 Hensikt med planprogrammet... 4 3.0 Rammer og føringer... 5 3.1 Statlige føringer...

Detaljer