K. O M M U N E P L A N E N S A R E A L D E L PLANPROGRAM for rulleringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K. O M M U N E P L A N E N S A R E A L D E L PLANPROGRAM for rulleringen"

Transkript

1 Planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel 1 K. O M M U N E P L A N E N S A R E A L D E L PLANPROGRAM for rulleringen HØRINGSVERSJON 1. gangsbehandling i formannskapet: gangsbehandling i formannskapet: Fastsatt av formannskapet (planmyndigheten):

2 2

3 Planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel 3 Forord Dette dokumentet er et planprogram. Et planprogram beskriver innhold, framdrift og aktiviteter i forbindelse med et planarbeid. Dette planprogrammet beskriver hva som skal skje, og når, i forbindelse med rullering av Kommuneplanens arealdel. Utarbeiding av planprogram er hjemlet i plan- og bygningslovens og skal bl.a. bidra til en forutsigbar prosess for innbyggere og aktører med interesser i planarbeidet. Velkommen til plandialogen. Ordfører

4 4

5 Planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel 5 Forord Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn for planarbeidet Formål med planarbeidet Fokusområder ved rulleringen Arealer for offentlig tjenesteyting... 8 Mål... 8 Status... 8 Utredningsbehov Arealer for landbruksproduksjon... 9 Mål... 9 Status... 9 Utredningsbehov Grusuttak, steinbrudd og deponi... 9 Mål... 9 Status... 9 Utredningsbehov Boligbygging...10 Mål:...10 Status:...10 Utredningsbehov: Skytebaner...11 Mål...11 Status...11 Utredningsbehov Arealer for næringsutvikling...11 Mål...11 Status...11 Utredningsbehov Andre behov Rammer for planarbeidet Kommuneplanen Regionale og nasjonale føringer Utredningstema Konsekvensutredning ROS-analyse Planprosess og medvirkningsopplegg Organisering av planarbeidet...17 Vedlegg: Mal for konsekvensutredning

6 6

7 Planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel Bakgrunn for planarbeidet Melhus kommunestyre vedtok «Vegvalg prioritering av planarbeid i kommunestyreperioden» - Kommunal planstrategi for perioden Gjennom vedtaket ble det bestemt at kommuneplanens arealdel skal revideres med oppstart i Det første steget i dette arbeidet er å utarbeide et planprogram, jfr. plan- og bygningslovens Formålet med planprogrammet er å sikre en oversiktlig, forutsigbar og effektiv planprosess som legger til rette for god medvirkning fra myndigheter, innbyggere og andre interesserte. Planprogrammet beskriver: Formålet med planarbeidet Hovedproblemstillinger man ønsker å drøfte i løpet av planarbeidet Behov for utredninger i løpet av planprosessen som grunnlag for vedtak Mal for verdi- og konsekvensvurdering av arealinnspill Planprosess og medvirkningsopplegg Organisering av planarbeidet Planprogrammet var på høring Det kom inn 15 høringsmerknader totalt. Disse er vurdert i saksframlegg sak 12/5064-dok 23. Planprogrammet er fastsatt av formannskapet Selve planen, i dette tilfellet arealdelen av kommuneplanen skal utarbeides i tråd med fastsatt planprogram. Gjeldende arealdel til kommuneplanen ble vedtatt i 2011, men befolkningsvekst, vedtak av ny E6, nye arealbehov og behov for teknisk gjennomgang av planen er bakgrunn for rulleringen som nå settes i gang. Solsikkebarn Potten 2.0 Formål med planarbeidet Formålet med rulleringen er å legge til rette for en god utvikling av Melhussamfunnet. Dette betyr å fortsette dagens kurs i forhold til å bygge Melhus ved, og i tettstedene med fokus på utvikling av gode bo- og sentrumsfunksjoner. Virksomheter skal ligge på rett sted, og det skal settes av tilstrekkelig med areal til offentlig infrastruktur som skole, barnehage og arealer for idrett og friluftsliv. Det er et mål for Melhus å holde jordvernet høyt. Det er dessuten viktig å ha en god dialog med arealbruksaktørene dette gavner planen og kommunen. Prosessen med planen gjenspeiler dette, se kap. 6.

8 8 Lundamo renseanlegg Buen 3.0 Fokusområder ved rulleringen Kommunestyret har, gjennom vedtak av planstrategien, bestilt flere temaplaner og utredninger som har stor innvirkning på utforming av arealdelen til kommuneplanen: Barnehageutredning Skolebehovsutredning Plan for landbruk Plan for grustak, steinbrudd og deponi Helhetlig tiltaksplan for boligbygging Skytebaneutredning Konsekvensutredning Fremo Alle disse vil kunne gi vesentlige bidrag til arealdelen både når det gjelder arealbehov, men også være beslutningsunderlag knyttet til ulike innspill og ønsker som prosessen vil avstedkomme. Med unntak av KU for Fremo er arbeidet med disse temaplaner og utredninger satt opp i 2012 og Med bakgrunn i dette er det under foreslått hvilke områder som skal ha fokus i rulleringsarbeidet. 3.1 Arealer for offentlig tjenesteyting Mål Legge til rette for tilstrekkelig offentlig infrastruktur i takt med befolkningsøkningen, jfr. mål 1.5 Bolig- og tettstedsutvikling, i samfunnsdelen til kommuneplanen. Status En ser at bygninger og områder for offentlig tjenesteytning over tid ikke er statisk. Behov endrer seg, driftsstrukturer blir rasjonalisert og behov for fornyelser av bygninger avdekkes. Videre har kommunen en befolkningsvekst som bidrar til økt bruk av kommunale tjenester som skole, barnehage, helse og omsorg. Både barnehageutredning og skolebruksutredning peker på behov for økt kapasitet enten i form av ny bygningsmasse eller oppgradering av eksisterende. Alt dette bidrar til at det er behov for en gjennomgang av arealbehovet til offentlig infrastruktur.

9 Planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel 9 Utredningsbehov Gjennomgang av arealbehovet til den offentlige infrastrukturen, vurdere og evt. finne arealer ved behov. 3.2 Arealer for landbruksproduksjon Mål Legge til rette for et livskraftig landbruk ved å sikre verdifulle jord- og skogbruksareal, jfr. mål 1.6 Kulturlandskap og naturlandskap, i samfunnsdelen til kommuneplanen. Status Nærhet til Trondheim og jevn befolkningsvekst gjør at landbruksjorda i kommunen stadig er under press fra bolig- og næringsinteressene. Landbruksområdene splittes opp både av større utbygginger, men også av mindre etableringer. Kommunestyret har vedtatt at det skal utarbeides en egen plan for landbruk. Denne vil gi nyttig innspill til rulleringsarbeidet. Utredningsbehov - Kartlegge viktige områder for landbruk i kommunen gjennom verktøyet kjerneområder for landbruk - Definere kriterier som skal legges til grunn for fastsetting av LNF- spredt boligbygging samt kartfeste slike områder - Definere kriterier som skal legges til grunn for fastsetting av LNF- spredt næring samt kartfeste slike områder 3.3 Grusuttak, steinbrudd og deponi Mål Legge til rette for en fornuftig grus- og pukkforvaltning og at det er tilgang på gode deponiområder, jfr. mål 1.6 Kulturlandskap og naturlandskap og mål 1.7 Næring, i samfunnsdelen til kommuneplanen. Status Kommunen har store reserver av sand og grus. Halvparten av grusforekomstene er vurdert til å være utnyttbar, og mesteparten av ressursene blir transportert ut av kommunen. Mange uttak drives dessuten på uklare tillatelser og diffuse avgrensninger. Ny E6 generer behov for areal for massdeponering som følge av lang tunell. Bygging av toløps tunell gir et behov for å anbringe ca m 3 steinmasse pr km. En stor del av disse

10 10 massene vil måtte plasseres i midlertidig eller permanent deponi. Under byggingen vil det også være behov for deponering av en del løsmasser (jordmasser). Disse massene vil kunne benyttes til opparbeidelse av nye landbruksområder ved at matjord blir påfylt etter at oppfyllingen er ferdig, og vil kunne været et avbøtende tiltak i forhold til forbruk av dyrkamark. Kommunestyret har vedtatt at det lages en egen plan for grustak, steinbrudd og deponi. Utredningsbehov Gjennomgang av kommunens grusressurser og eksisterende uttak herunder utvidelser og utfasing, for på grunnlag av denne foreslå områder til arealdelen. Finne fram til egnete deponiområder som følge av tunnelmasse fra ny E6 3.4 Boligbygging Mål: Legge til rette for at kommunen har et variert tilbud av boligtomter og boligtyper, jfr. mål om bolig- og tettstedsutvikling i samfunnsdelen til kommuneplanen. Status: - Melhus kommune har hatt en årlig befolkningvekst de ti siste år på ca 1,5 %. Det siste året har veksten vært på 2,4%. Kommunen har i dag i rundt innbyggere. - Gjeldende plan har tilstrekkelig med boligarealer til forventet vekst i flere år framover. Det er i snitt bygd rundt 100 bolig i året de ti siste årene. - Utfordringen i Melhus er å byggemodne og realisere utbygging i samsvar med nasjonale mål om samrodnet areal- og transportplanlegging og tetthet. - Ny trase for E6 mellom Håggåtunnelen og Skjerdingstad ble fastsatt av kommunestyret i september Traseen vil medføre behov for rundt 30 nye boenheter samt erstatningsareal for næringsvirksomheter som berøres. - Kommunestyret har bestilt en Helhetlig tiltaksplan for boligbygging Utredningsbehov: - Gjennomgang av boligbehovet i kommende ti-årsperiode. Vurdering av behov for areal til boligbygging og boligtypebehov. - Flyttemønster internt i kommunen. Antall boenheter i sentrum av kommunen øker. Det er ønskelig med dokumentasjon hvem disse er (hvor kommer de fra, alder etc). Dette for å sikre nødvendig offentlig infrastruktur. Det er søkt skjønnsmidler.

11 Planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel 11 Bilder fra venstre: bygging av nye Buen, boligfelt på Ler og bomiljø i sentrum av Melhus. 3.5 Skytebaner Mål Legge til rette for at skyteaktiviteten i kommunen har gode utviklingsmuligheter, jfr. mål 1.4 Folkehelse og livskvalitet i samfunnsdelen til kommuneplanen. Status Det er registrert 9 skytebaner i Melhus. For flere av banene har rådmannen fra tid til annen fått mange signaler om sjenerende støy og bekymringsmeldinger rundt forurensning på banene. Dette, sammen med befolkningsvekst og stor skyteaktivitet både i Melhus og nabokommuner, har bidratt til at kommunestyret har vedtatt at det skal utarbeides en skytebaneutredning. Utredningsbehov Gjennomgang av dagens banestruktur for å finne fram til egnede arealer hvor skytebaneaktiviteten kan utvikle seg. 3.6 Arealer for næringsutvikling Mål Legge til rette for næringsutvikling i kommunen ved at det settes av areal til ulike typer næringer, jfr. mål 1.7 Næring, i samfunnsdelen til kommuneplanen. Status Pr. i dag er det satt av areal for næringsutvikling i alle tettstedene. Videre har kommunen mye ledig areal hos Melhus næringsareal AS. Ny E6 vil generere behov for nye arealer bl.a fordi en del næringer ønsker å ligge ved E6. Utredningsbehov Gjennomgang av arealbehov for næringslivet. Fra store arealkrevende områder til mindre arealer hvor f.eks hovedaktiviteten er detaljhandel. Lokaliseringsanalyse rett virksomhet på rett plass. Lokaliseringskriterier for etableringer.

12 Andre behov Utover fokusområdene over er det i tillegg følgende kjente arealbehov som søkes ivaretatt ved denne rulleringen: Leangen travsport skal flytte ut av Trondheim og Melhus vurderes som aktuell for etablering. Lokalisering av godsterminal er enda ikke avklart, og Søberg er fortsatt en av flere aktuelle lokaliseringer. Det er behov for ett nytt krysningsspor på strekningen Lundamo og Ler. Jernbaneverket arbeider nå med å foreslå lokalisering. Det er fortsatt et spørsmål rundt flyplass på Fremo. Sikring av kommunens hovedrikkevannskilden og dens nedbørsfelt 4.0 Rammer for planarbeidet 4.1 Kommuneplanen Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Melhus kommune vedtok samfunnsdelen av kommuneplanen i 2009, mens arealdelen ( ) ble vedtatt i Samfunnsdelen gir overordnede føringer for innholdet i arealdelen. Under gjengis noen av disse målene. Samfunnssikkerhet og beredskap Føre var prinsippet skal følges. Konsekvensvurderinger skal legges til grunn for all planlegging og gjennomføring av tiltak. Det skal foreligge en oversikt over kvikkleire, flom, radonforekomster og andre forhold som kan medføre større uønskede hendelser. Folkehelse og livskvalitet Det skal sikres og tilrettelegges gode arenaer for fysisk aktivitet tilpasset forskjellige gruppers funksjonsnivå både i naturen og tettstedene. Det skal opparbeides leke- og aktivitetsarealer for aktivitetstilbud av typen «kom når du vil» Bolig- og tettstedsutvikling Melhus kommune skal stimulere til utbygging i alle kommunens sju tettsteder. Melhus kommune skal sørge fra at det til enhver tid er byggeklare tomter i alle deler av kommunen. Videre kan kommunen vurdere å ta større ansvar for investeringer i infrastruktur ut fra distriktspolitiske hensyn Ved tilrettelegging av bolig- og næringsarealer skal det vektlegges å utnytte dagens infrastruktur og avlaste nedre Melhus, spesielt med tanke på barnehage- og skolekapasitet Kulturlandskap og naturlandskap

13 Planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel 13 Kartlegge viktige naturressurser, kulturlandskap og kulturminner og ivareta disse på en god måte gjennom kommunens arealplanlegging og bevisst forvaltning Det skal legges til rette for friluftsliv og viktige friluftsområder skal sikres gjennom kommunens arealplanlegging Næring Transportintensiv næringsvirksomhet legges til områder som gir korte avstander til hovedveier og jernbane Ved vurdering av nye områder til bolig og næring vil kommunen legge disse målene til grunn. Dette betyr dette bl.a. at områder i tilknytning til eksisterende infrastruktur vil bli prioritert. I nedre Melhus betyr dette at evt. nye boligområder vil bli prioritert lokalisert i sentrum, i aksen sentrum Løvset og/eller/evt. i aksen sentrum - Brekkåsen. For de andre tettstedene i kommunen vil evt. nye boligområder bli prioritert lokalisert i tilknytning til eksisterende tettstedsfunksjoner. Ved vurdring av nye boligområder vil kommunen også legge forventet befolkningsvekst til grunn. Pr. i dag har kommunen en målsetting om å vokse med 1,5% årlig denne målsettingen samsvarer med veksten kommunen har hatt de ti siste årene. Arealdelen må derfor ha kapasitet til å ta i mot denne veksten. 4.2 Regionale og nasjonale føringer Både regionale og sentrale myndigheter har mål for arealplanleggingen i landet og fylket. Målene er nedfeldt gjennom lover og retningslinjer, og ytterligere konkretisert gjennom egne planer og veiledere. F.eks kan nevnes målet om effektiv arealutnyttelse for å redusere tap av dyrkajord og bidra til effektiv utnyttelse av areal og investeringer knyttet til sosial og teknisk infrastruktur.

14 14 Melhus kommune er medlem i samarbeidsorganet Trondheimsregionen her har kommunene gjensidig forpliktet seg til en arealbruk som er i samsvar med prinsippene i Interkommunal arealplan (IKAP). Både nasjonale, regionale og lokale mål er tilgjengelig via Melhus kommunes hjemmesider. 5.0 Utredningstema Gjennom planprosessen vil det bli åpnet for innspill, på ny og endret arealbruk, fra grunneiere og rettighetshavere, lag og foreninger, etc. I henhold til loven skal en rekke forhold vurderes før et område evt. kan tas i bruk til utbyggingsformål. Tiltakets virkning på miljø og samfunn skal derfor vurderes før området kan innarbeides i arealdelen. Kommunen har derfor laget en mal / skjema for konsekvensutredning som skal brukes ved innspill til arealdelen. Forholdet til ROS-analyse inngår i denne malen. For større tiltak må det imidlertid påregnes at kommunen ber om nødvendig dokumentasjon slik at kommunen kan vurdere og beskrive virkningene av forslaget før det kan åpnes for tiltaket. Det forutsettes at forslagsstiller/grunneier bekoster framskaffelsen av den dokumentasjonen kommunen ber om (jfr. forskrift om konsekvensutredninger). 5.1 Konsekvensutredning Konsekvensutredningen skal baseres på kjente registreringer i kommunen og hos regionale myndigheter, faglig skjønn, befaringer i området og andre kjente opplysninger. Forhold til nasjonale mål og retningslinjer, fylkesplaner, kommuneplaner og andre relevante planer skal kort gjøres rede for i konsekvensutredningen. Det skal gjøres rede for i hvor stor grad tiltaket samsvarer med gjeldende planer og sikrer måloppnåelse i forhold til nasjonale og andre overordna målsettinger / føringer. Avbøtende tiltak skal vurderes der konsekvensutredningen finner at foreslått arealbruk kan få negative konsekvenser. Vurderingene skal være på et beslutningsrelevant nivå (jf. forskrift om konsekvensutredninger). Utredninger gjort i kommuneplanen legger også føringer for hva som eventuelt skal konsekvensutredes i reguleringsplan / detaljeplan For ytterligere informasjon om innholdet i konsekvensutredningen vises det til malen som er gjengitt i eget vedlegg. For informasjon om tema som skal vurderes henvises det til Vedlegg temakart, datert januar ROS-analyse I hht Sivilbeskyttelseslovens 14 Kommunal beredskapsplikt risiko- og sårbarhetsanalyse heter det at bl.a. «Kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. Risiko- og sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, herunder ved utarbeiding av planer etter lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner, jf. lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 11-4 første ledd, og for øvrig ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet».

15 Planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel 15 Plan- og bygningslovens 4-3 påpeker videre at planmyndigheten skal påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet. Melhus kommune har i dag fem separate ROS-analyser utarbeidet på forskjellig tidspunkt: ROS-analyse nedre Melhus, 2002 ROS-analyse kommunedelplan Gaula, 2006 ROS-analyse kommunedelplan for Kvål, 2006 ROS-analyse kommunedelplan Ler, 2007 Overordna ROS-analyse kommuneplan for LNF områdene, 2008 Ved rulleringen i ble det foretatt en forenklet ROS-analyse i tilknytning til vurdering av de enkelte innspillene. Det foreslås at dette også gjennomføres for kommende rullering. Skjema utarbeidet i forbindelse med konsekvensutredningen foreslås brukt i denne forbindelse. I lys av Sivilbeskyttelsesloven, som trådte i kraft , skal ROS-analysen imidlertid oppdateres i takt med revisjon av planer etter plan- og bygningsloven og analysen skal være helhetlig. Det foreslås at som ledd i rulleringen med KPA så oppdaterer Melhus kommune sin ROS-analyse. De fem, som finns pr i dag, oppdateres og erstattes med en som dekker hele kommunen. Resultat fra ROS-analysen innarbeides i relevante planverk og rutiner ved behov. Til orientering er ROS-Trøndelag også under oppdatering og vil kunne gi nyttig bidrag til kommunens helhetlige ROS-analyse. 6.0 Planprosess og medvirkningsopplegg I tabellen under gis en oversikt over aktiviteter og framdriften til disse. Før rådmannen kan utarbeide et planforslag må relevant beslutningsunderlag være tilgjengelig. Det betyr for eksempel at kjerneområder for landbruk og boligbyggeutredningen må være på plass før arbeidet med plankartet kan starte. Dette gjelder også annet nødvendig materiale som skal belyse og være grunnlag for beslutninger innenfor de ulike fokusområdene i kap 3.

16 16 I denne rulleringen foreslås dessuten verksteder med utvalgte arealbruksaktører. Formålet her er bl.a. at aktør og kommune skal bli bedre kjent med hverandres behov i arealpolitikken og slik være et viktig bidrag inn mot beslutningsunderlaget. Godt beslutningsunderlag sikrer god kvalitet på planarbeidet, og til slutt på planen som skal vedtas. Aktivitet Tidsrom / dato Oppstart Vedtak om at forslag til planprogram legges på høring Høring av planprogram (6 uker) Annonsere oppstart Kommunestyret planprogrammet fastsettes Utredninger Utredninger i henhold til fokusområder (kap3) Herunder kjerneområde landbruk, bolig, skytebaneutredning. Arbeidsmøter FSK Innspill og medvirkning Åpning for innspill om arealbruk etc Verksteder med aktører (bolig, grus, landbruk, skyteintersser) Møter / møtedeltagelse (bl.a. skytterlag, infrastruktur) Arbeidsmøte FSK Annonsering Innspill digitaliseres fortløpende Bolig og næringsbase Innspill fra Plan for Landbruk Innspill fra Plan for grustak, steinbrudd og deponi Innspill fra Helhetlig tiltaksplan for boligbygging Innspill fra Barnehageutredning Innspill fra Skolebruksutredning Innspill fra Skytebaneutredning Innspill fra Idrettsplan og fra Plan for friluftsliv ROS- analyse Innspillsbehandling / konsekvensutredning, ROS Arbeidsmøte FSK De ulike forslagene digitaliseres og sammenstilles - Konsekvensutredning ferdigstilles - Første planutkast utarbeides (plankart, planbeskrivelse med bestemmelser) - Gjennomgang bolig- og næringsbase - Arbeidsmøter i FSK - Regionalt planforum - ROS - analyse 20. nov feb jan - mai 2013 jan - mai 2013 høst gangsbehandling i FSK jun Innspillsfrist eksterne: 1. mai Innspillsfrist interne: 1. juni apr. jun fortløpende ved innkomst Høring og offentlig ettersyn - statlige myndigheter og fylkeskommunen jun. aug regionale og lokale organisasjoner - annonsering for allmennhet - høringsfrist min. 6 uker - planutkast på internett, pdf - eventuelle møter hvor plan presenteres 2. gangsbehandling Høringsmerknader til planen vurderes av rådmannen og behandles sep av FSK. Nye forslag konsekvensutredes. Evt. ny høring Evt. ny høring okt jan. 2014

17 Planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel 17 (min. 6 uker) Evt. 3. gangsbehandling feb Evt. mekling Ved innsigelse til planen som kommunen ikke hensyntar gjennomføres mekling før vedtak i kommunestyret Endelig vedtak Endelig vedtak gjøres av kommunestyret hvis ikke innsigelse til planen. okt / apr okt / evt. mar Kunngjøring NB! Framdriften vil kunne forsinkes ved større utredningsbehov, innsigelser etc. 7.0 Organisering av planarbeidet Formannskapet Formannskapet er planmyndighet og skal fastsette planprogram, ta stilling til innspill som kommer til planen og vurdere evt. andre endringsbehov i plankart og bestemmelser. Som ledd i arbeidet oppretter rådmannen følgende i tilknytning til planarbeidet: Administrativ styringsgruppe Den administrative styringsgruppas rolle er å sørge for at det er satt av tilstrekkelig med kapasitet til arbeidet samt bidra til at framdriften holdes og at formannskapet som planmyndighet er fortløpende orientert. Videre har gruppa en rolle i å sørge for at informasjon om, fra og til arbeidet flyter mellom rammenettverkene, virksomhetene og ledergruppen ved behov. Deltakere i denne gruppa er rådmann, virksomhetsleder for arealforvaltning, utviklingssjef og prosjektleder. Arbeidsgruppe Arbeidsgruppas rolle er å produsere relevant beslutningsunderlag for evt. endringer i arealdelen. Oppgaver som skal løses i arbeidsgruppa er følgende bl.a. helhetlig tiltaksplan for boligbygging, herunder produksjon av relevant beslutningsmateriale (ulike statusbeskrivelser, kriterier for boligbygging, etc). Se fokusområder og framdriftsplan for fullstendig oversikt. Arbeidsgruppa består av gis-ansvarlig, planlegger og prosjektleder. Arbeidsgruppa kan utvides ved behov spesielt gjelder dette områdene grus/steinbrudd/pukk, landbruk og ROS. Prosjektleder Prosjektleders rolle er å sørge for at arbeidet går i henhold til oppsatt plan. Ta opp evt. utfordringer ved dette med styringsgruppa. Videre arrangere arbeidsmøter med formannskapet, verksteder med aktørene, nødvendige møter underveis. I tillegg tekstproduksjon som bl.a. Planbeskrivelse, bestemmelser, Helhetlig tiltaksplan for boligbygging, nødvendig grunnlagsdokumenter etc. Vedlegg Mal for Konsekvensutredning

18 Anbefaling Infrastruktur Lokalisering og transport Plan Forslaget 18 VEDLEGG Mal for Konsekvensutredning Innspill kommuneplanens arealdel Felt som fylles inn av forslagsstiller Felt som fylles inn av Melhus kommune Navn, gårds- og bruksnummer: Forslagsstiller: Bilde med avgrensning Dagens bruk: Områdets størrelse: Arealformål i gjeldende arealdel: Forslag (antall boliger, type boliger, annen arealbruk/andre funksjoner) hva området skal brukes til Begrunnelse Hva området er i bruk til i dag Dekar Ved evt. regulering hva er formålet: Type utbygging: Avstand tettsted/sentrum: Gang- og sykkeltilbud: Kollektivtilbud: Fortetting, tilsluttende, satellitt, type boliger, næring,etc? Hvilket senter, km fra midtpunkt til midt pkt i lokalsenter? Nærmeste gang- og sykkelveg/ avstand Avstand til nærmeste holdeplass, navn og meter. Kollektivtilbud i området. Reisetid Melhus sentrum Trondheim sentrum. Vegnett: Nærmeste hovedåre, adkomstveg Klimagassutslipp: Vannforsyning: Avløp: Avstand og kapasitet Ledningsnett/fjernvarme Skole, idrettsanlegg, barnehage, helse og velferdssenter: Tilgang til, nærhet Skolekrets, avstand til skole Kapasitet i infrastrukturen Tilgjengelighet Fylles inn av Melhus kommune. Anbefalingen gjøres med utgangspunkt i informasjon fra skjema over og under. Si evt. noe om hvilke forhold som skal avklares/belyses nærmere i tilknytning til senere regulering av området.

19 Avbøtende tiltak Annet Samfunn Miljø- og naturinteresser Planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel 19 Tema m vurdering av datagrunnlaget Biologisk mangfold Økosystemer Naturtyper Arter Jfr. 8 i naturmangfoldlov Landskap Beskrivelse av verdier /Verdivurdering Konsekvenser/ Konsekvensvurdering Kvalitet på datagrunnlag Jord- og skogbruksinteresser (bonitet, arrondering for og etter, driftsmessige og indirekte kons., avbøtende tiltak) Kulturminner og kulturmiljø Forurensning og støy Annet Trafikksikkerhet, høyspentlinje, andre forhold Rekreasjon (friluftsliv og idrett) Kvikkleire, ras og flom Drikkevann Barn og unge Folkehelse Annet Her beskrives evt. avbøtende tiltak dersom utbyggingen har negative konsekvenser for en eller flere av verdiene listet opp over. Verdivurdering Verdien skal vises med 1 til 4 stjerner * = Liten verdi ** = Middels verdi *** = Stor verdi **** = Svært stor verdi Konsekvensvurdering Konfliktgraden skal vurderes fra -4 til +4-1 = Små negative konsekvenser -2 = Middels negative konsekvenser -3 = Store negative konsekvenser -4 = Svært store negative konsekvenser 0 = Ingen konsekvenser +1 = Små positive konsekvenser +2 = Middels positive konsekvenser +3 = Store positive konsekvenser +4= Svært store positive konsekvenser

20 20 Datagrunnlag På en del tema har man god kunnskap, mens for andre kan grunnlaget være mangelfullt. Gi en vurdering av datagrunnlaget på det enkelte tema: A = Godt grunnlag B = Middels grunnlag C = Mangelfullt grunnlag

21

Planprogram Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Teknisk virksomhet

Planprogram Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Teknisk virksomhet Planprogram Kommuneplanens arealdel 2017-2029 Froland kommune Teknisk virksomhet Innhold 1. Planprogram for oppfølging av kommunens samfunnsdel 3 2. Bakgrunn for revidering av kommuneplanens arealdel 3

Detaljer

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/9517 15/817-5 02.10.2015 Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde

Detaljer

Planprogram for kommuneplanens arealdel 2014 2026

Planprogram for kommuneplanens arealdel 2014 2026 Planprogram for kommuneplanens arealdel 20 2026 Vedtatt K-sak 38/, den 16.06.20 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for oppstart av planarbeidet... 3 2 Innledning... 3 3 Gjeldende arealdel... 3 4 Krav om

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/ Arkiv: PLN 000. Revisjon av kommuneplanens arealdel - grovsiling av arealbruksinnspill

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/ Arkiv: PLN 000. Revisjon av kommuneplanens arealdel - grovsiling av arealbruksinnspill SAKSFRAMLEGG Formannskapet Arkivsaksnr.: 14/995-34 Arkiv: PLN 000 Revisjon av kommuneplanens arealdel - grovsiling av arealbruksinnspill Forslag til vedtak: 1. Grovsiling av arealbruksinnspill legges til

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL Planprogram. Høringsforslag

KOMMUNEPLANENS AREALDEL Planprogram. Høringsforslag KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2025 Planprogram Høringsforslag INNHOLD 1. Innledning... 3 1.1 Mål med planarbeidet:... 4 1.2 Rammer for planarbeidet:... 4 1.3 Hensikten med planprogrammet:... 4 2. Planprosessen

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 866/13 KOMMUNEDELPLAN GRUSTAK, STEINBRUDD OG DEPONI

Samlet saksfremstilling Arkivsak 866/13 KOMMUNEDELPLAN GRUSTAK, STEINBRUDD OG DEPONI Samlet saksfremstilling Arkivsak 866/13 KOMMUNEDELPLAN GRUSTAK, STEINBRUDD OG DEPONI Saksansvarlig Camilla Stenstad Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 05.02.2013 PS 23/13 Formannskapet 28.05.2013

Detaljer

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG Ås kommune UNIVERSITETSBYGDA EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG 2.05.06 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM Forsidefoto: Frank og Simen Haughom, Sirdal i bilder (hentet fra http://www.facebook.com/ilovesirdal/) Datert: 6.7.2016, revidert 2.9.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 2015-2022 Beskrivelse av planprosessen 23.05.16 Innhold Organisering av planprosessen... 3 Revidert framdriftsplan... 3 Medvirkning... 4 Innkomne forslag til utbyggingsområder...

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Saksmappe:2017/382 Saksbehandler:STL Dato:12.05.2017 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/17 Plan- og bygningsrådet 01.06.2017 31/17 Kommunestyret 15.06.2017 Fastsetting av

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng og Trine-Marie Fjeldstad Leknes, fredag 1. mars Foto: Bjørn Erik Olsen Innhold Kommuneplanlegging tilpasset utfordringene i Nordland Planstrategi og kommuneplan Overordnede

Detaljer

Forslag til planprogram for reguleringsplan Sentrum

Forslag til planprogram for reguleringsplan Sentrum 2017 Forslag til planprogram for reguleringsplan Sentrum Bilde: Planlagt Bank og bibliotek Sentrumsvegen. Ark. Helen & Hard 17.08.2017 Formål med planarbeidet Bakgrunn for reguleringen bygger på arbeidene

Detaljer

Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014

Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014 Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014 Alta kommune, Avd. for Samfunnsutvikling Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1 Kommuneplanens Arealdel... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Formål...

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/1361

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/1361 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/1361 Saken skal behandles i følgende utvalg: Formannskapet Kommunestyret KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANPROGRAM OG VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2030

Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Føringer fra samfunnsdelen/andre vedtatte planer og øvrige føringer Viktige temaer Medvirkning og videre prosess Kommuneplan for Nes Planprogram Samfunnsdel Arealdel Formålet

Detaljer

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg Næringsområde på Berg Blomdals Maskin AS Planprogram reguleringsplan for Berg 19.12.2017 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med planarbeidet... 3 1.2 Hva skal et planprogram inneholde?... 3 1.3 Rettslig

Detaljer

al and R on åk Foto: H 1

al and R on åk Foto: H 1 Foto: Håkon Randal 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 1 1.1 Bakgrunn... 1 1.2 Klima- og energiplanlegging... 1 1.3 Planprogram... 2 2. FORMÅL... 4 3. PLANPROSESS... 5 3.1 Opplegg for medvirkning...

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

Klæbu kommune. Planstrategi

Klæbu kommune. Planstrategi Klæbu kommune Planstrategi 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret 25.10.2012 Innhold 1. Innledning 2. Statlige og regionale forventninger 3. Utviklingstrekk og utfordringer 4. Planstatus 5. Vurdering av planbehov

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Forslag, datert 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ &30 Morten Eken

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ &30 Morten Eken SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/02600 140 &30 Morten Eken KOMMUNEPLAN 2009-2020 - OPPSTART AV PLANARBEID RÅDMANNENS FORSLAG: Det igangsettes et arbeide med rullering av kommuneplan

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN - ORIENTERING OM INNSPILL OG OPPLEGG FOR GROVSILING

REVISJON AV KOMMUNEPLAN - ORIENTERING OM INNSPILL OG OPPLEGG FOR GROVSILING REVISJON AV KOMMUNEPLAN - ORIENTERING OM INNSPILL OG OPPLEGG FOR GROVSILING Arkivsaksnr.: 13/1025 Arkiv: 140 Saksnr.: Utvalg Møtedato 136/13 Formannskapet 15.10.2013 Forslag til vedtak: 1. Innkomne innspill

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...3 LOVVERK...3 PLANPROGRAM...3 FØRINGER FOR PLANARBEIDET...3 NASJONALE OG REGIONALE RAMMER

Detaljer

Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Kommunedelplan for Solfjellsjøen

Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Kommunedelplan for Solfjellsjøen Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Kommunedelplan for Solfjellsjøen 2012 2022 Dato: 06.02.2012 Navn på plan/tiltak: Kommunedelplan for Solfjellsjøen Planid: 2012001 Kommune: Dønna Tiltakshaver: Dønna

Detaljer

Kommuneplanens Samfunns- og arealdel Planoppstart Utlegging av Planprogram til offentlig ettersyn

Kommuneplanens Samfunns- og arealdel Planoppstart Utlegging av Planprogram til offentlig ettersyn Saksframlegg Arkivnr. 141 Saksnr. 2013/2281-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Hubertina Doeven Kommuneplanens Samfunns- og arealdel 2013-2030 -

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre. 1.gangsbehandling - utlegging av forslag til offentlig ettersyn

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre. 1.gangsbehandling - utlegging av forslag til offentlig ettersyn Aure kommune Arkiv: 2013/0014 Arkivsaksnr: 2013/1426-158 Saksbehandler: Dag-Bjørn Aundal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre Kommuneplanens arealdel 2014-2026

Detaljer

Orientering om. Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel Johannes Bremer Samkommunestyret 23.10.07

Orientering om. Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel Johannes Bremer Samkommunestyret 23.10.07 Orientering om Kommuneplanens arealdel FOLKEMENGDE: AREAL(km2) Innherred samkommune 31980 2193 Levanger kommune 18080 645 Verdal kommune 13900 1548 Målsettinger for Innherred samkommune: bedre tjenester

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Planprogram for kommuneplan for Lillesand kommune

LILLESAND KOMMUNE Planprogram for kommuneplan for Lillesand kommune LILLESAND KOMMUNE Planprogram for kommuneplan for Lillesand kommune 2018 2030 Forslag til offentlig ettersyn Bystyresak 66/17. Frist for innspill: 22. august 2017. 1 Innhold Bakgrunn... 3 1. Rammer for

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN Felles utredning om lokalisering, utstrekning og funksjonsfordeling for nye næringsområder i området Nydal, Olrud, Trehørningen.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018. UTSENDELSE PÅ 1. GANGS HØRING Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan og

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Planprogram Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Innledning: (Forord) Ark. Sara Ezeta, har utarbeidet forslag til planprogram for regulering

Detaljer

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Nettverkssamling i Harstad 20. mai 2011 Disposisjon 1) Det store bildet: Planprogram planbeskrivelse

Detaljer

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område Vedlegg 12, side 1 Oversikt over innsigelser og faglige råd og merknader fra Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune Både Fylkesmannen og Fylkeskommunen har mye positivt å si om Rennesøy kommunes

Detaljer

Planprogram kommunedelplan Sand sentrum

Planprogram kommunedelplan Sand sentrum 2015 Planprogram kommunedelplan Sand sentrum Foto: Gunnar Nygård Nord-Odal kommune 20.02.2015 1. Formål med planarbeidet Nord-Odal kommune har de siste 4 årene arbeidet med sentrumsprosjekt Sand sentrum.

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Foto: Ellen S. Karset Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 20-2025 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 2 3 RAMMER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET... 2 3.1 Innhold...2 3.2 Nasjonale

Detaljer

Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet

Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0095/0002 Saksmappe: 2014/2434-38 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 03.11.2016 Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune 2016-2028 Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 141 Arkivsaksnr: 2017/1316-1 Saksbehandler: Inger Teodora Kværnø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret Vurdering av mindre arbeidskrevende

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR LUNNER, SAMFUNNSDEL OG AREALDEL, HØRING

KOMMUNEPLAN FOR LUNNER, SAMFUNNSDEL OG AREALDEL, HØRING Arkivsaksnr.: 13/516-3 Arkivnr.: 142 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEPLAN FOR LUNNER, SAMFUNNSDEL OG AREALDEL, 2013-2024 - HØRING Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/4609-11 Arkiv: L12 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

Detaljer

Revisjon av kommuneplanen for Klæbu planprogram

Revisjon av kommuneplanen for Klæbu planprogram Revisjon av kommuneplanen for Klæbu planprogram Arkivsak-dok.: 09/284-33 Planprogram fastsatt av kommunestyret 29.03.2007, sak 7/07 Forslag til endret program behandlet av formannskapet 26.11.2009, sak

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN TINGVATN - SNARTEMO PLANPROGRAM

KOMMUNEDELPLAN TINGVATN - SNARTEMO PLANPROGRAM HÆGEBOSTAD KOMMUNE PLAN OG DRIFT -Saman om ei positiv utvikling! KOMMUNEDELPLAN TINGVATN - SNARTEMO 2014-2024 PLANPROGRAM 1 Bakgrunn og formål med planarbeidet Kommunen vedtok i kommunestyresak 77/13 den

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato:

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: 06.03.2014. 1 Forord: Lesja kommune har utarbeidet forslag til planprogram for områdereguleringsplan for

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret 14/14 05.03.2014. Rullering av kommuneplanens arealdel 2014-2025. Forslag til planprogram.

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret 14/14 05.03.2014. Rullering av kommuneplanens arealdel 2014-2025. Forslag til planprogram. OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Jan Kåre Husa Referanse JAHU/2012/1311-12/140 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret 14/14 05.03.2014 Rullering av kommuneplanens arealdel 2014-2025.

Detaljer

Unjárgga gielda/nesseby kommune. Forslag til PLANPROGRAM

Unjárgga gielda/nesseby kommune. Forslag til PLANPROGRAM Unjárgga gielda/nesseby kommune Forslag til PLANPROGRAM 20.08.07 Rullering av kommuneplanens arealdel og kystsoneplan - 2017 Innhold 1 FORORD....3 2 HVA ER EN KOMMUNEPLAN...4 3 HOVEDPROBLEMSTILLINGER VED

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Strategiplan for idrett og friluftsliv

Strategiplan for idrett og friluftsliv Strategiplan for idrett og friluftsliv 2017 2020 Planprogram Revidering av kommunedelplan Vedtatt i Tjenesteutvalget 02.03.2016 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune 1. Formål 1.1 Formål med planarbeidet Formålet med denne reguleringsplanen

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel 2014-2024 Høringsforslag vedtatt av FOS 16. oktober 2013 Høringsfrist: 28. november 2013 Innhold

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: KOMMUNEDELPLAN FOR SNØSCOOTERLØYPER - ENGERDAL KOMMUNE

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: KOMMUNEDELPLAN FOR SNØSCOOTERLØYPER - ENGERDAL KOMMUNE PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM: KOMMUNEDELPLAN FOR SNØSCOOTERLØYPER - ENGERDAL KOMMUNE 2014-2018 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 2 Bakgrunn... 2 2.1 Formålet med planarbeidet... 2 2.2 Kommuneplan... 2 2.3

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/17 Eldrerådet 25.04.2017 24/17 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 25.04.2017 28/17 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN 27. november 2014 1 FORORD Bygghuset AS er på vegne av grunneier av eiendommen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER SAKSFRAMLEGG Ark: L12 Arkivsaksnr.: 16/29 l.nr. 16/5987 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Kommunestyret Rådhuset 20.06.2016 Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: REGULERINGSPLAN

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 020/15 Planutvalget PS /15 Kommunestyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 020/15 Planutvalget PS /15 Kommunestyret PS Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 020/15 Planutvalget PS 18.03.2015 015/15 Kommunestyret PS 24.03.2015 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Raen K1-140, K3 - &13 13/1996 Kommuneplanens

Detaljer

Lebesby kommune. Høringsforslag planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Lebesby kommune. Høringsforslag planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Lebesby kommune Høringsforslag planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2021 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet... 3 2 Formål... 3 3 Rammer og føringer... 3 3.1 Innhold...

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for snøscooterløype i Folldal kommune

Planprogram Kommunedelplan for snøscooterløype i Folldal kommune Planprogram Kommunedelplan for snøscooterløype i Folldal kommune 2014-2018 Illustrasjonsbilde fra Wikipedia Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Planområde... 3 4. Formål... 3 5. Rammer... 3

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 429/15 25/1 DETALJPLAN RAPBJØRGA Uttak og produksjon av pukk

Samlet saksfremstilling Arkivsak 429/15 25/1 DETALJPLAN RAPBJØRGA Uttak og produksjon av pukk Samlet saksfremstilling Arkivsak 429/15 25/1 DETALJPLAN RAPBJØRGA Uttak og produksjon av pukk Saksansvarlig Tormod Osen Formannskapet 28.03.2017 PS 47/17 Innstilling Melhus kommune vedtar å fastsette planprogram

Detaljer

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmann i Flatanger. Sluttbehandling av planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmann i Flatanger. Sluttbehandling av planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Saksmappe: 2013/3765-23 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Sluttbehandling av planprogram for revidering av Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger

Detaljer

Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE VEDTATT

Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE VEDTATT Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE 2013-2023 VEDTATT 23.05.2013 Hans Tollef Solberg 26.02.2013 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Kommuneplan... 2 1.1 Formål

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Ås kommune www.as.kommune.no Rullering av kommuneplan 2007-2019 FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Vedtatt av Kommunestyre 28/9-05 Innholdsfortegnelse 1 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET... 4 1.1 KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Horten kommune Vår ref. 10/6602 09/5285-31 / FE-142, REGP- 99002 Saksbehandler: Tore Rolf Lund Kommuneplanens arealdel 2011-2022 Vedtak av planprogram Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.03.2010

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Kommunedelplan for Tempelseter, Djupsjøen og Eggedal sentrum. Prosjektplan

Kommunedelplan for Tempelseter, Djupsjøen og Eggedal sentrum. Prosjektplan Kommunedelplan for Tempelseter, Djupsjøen og Eggedal sentrum Prosjektplan Sigdal kommune Februar 2017 Innhold 1. Innledning og formål med prosjektplanen... 3 2. Geografisk avgrensning... 3 3. Grunnlag

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

KOMMUNEPLANENS AREALDEL Side 1 av 8 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 72/17 Kommunestyret 05.10.2017 Saksbehandler: Harald Sandvik Arkivkode: PLAN 142 Arkivsaksnr: 17/895 KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Detaljer

PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR OSEN KOMMUNE

PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR OSEN KOMMUNE PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR OSEN KOMMUNE Befolkningsutvikling - Identitet og stolthet Osen Vi tar vare på hverandre 1. gangs behandlet i Formannskapet 24. mars 2014 sak 4/14 Høring og offentlig ettersyn

Detaljer

Planutredninger etter plan- og bygningsloven. Tom Hoel, Miljøverndepartementet

Planutredninger etter plan- og bygningsloven. Tom Hoel, Miljøverndepartementet Planutredninger etter plan- og bygningsloven Tom Hoel, Miljøverndepartementet KU-nytt i planlov av 2008 for alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE

PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret sak 21/13 den 23. mai 2013 Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Planprogram kommuneplan for Rennebu kommune Rennebu kommune v/ rådmann Revisjon

Detaljer

DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM

DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Saksframlegg DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 10/4931-19 (147170/11) Saksbehandler: Ingunn Midtgård Høyvik :::

Detaljer

Revisjon av kommuneplanens arealdel

Revisjon av kommuneplanens arealdel Velkommen til folkemøte 9. mai 2017 Lindesnes Revisjon av planens arealdel 2017-2030 http://www.lindesnes..no/plan Program Presentasjon av planarbeidet og planprosessen ordfører Janne Fardal Kristoffersen

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart.

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart. MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart. Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer

Detaljer

Smøla kommune - Øy i et hav av muligheter

Smøla kommune - Øy i et hav av muligheter Planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel 2012-2024 Foreløpig arbeidsnotat Smøla kommune - Øy i et hav av muligheter Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Kommuneplanens arealdel... 4 3.

Detaljer

Virksomhet Fork.: Navn: Til stede:

Virksomhet Fork.: Navn: Til stede: Arealforvaltning Saksbehandler Kjersti Dalen Stæhli Telefon 72858184 Dato 06.02.2015 Saksnr. 15/429-2 Arkivkode PLAN 25/1 Oppstartsmøte Detaljplan Rapbjørga Møtereferat Møtedato: 06.02.15 Møtested: Melhus

Detaljer

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012 Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter Informasjonsmøte 19. mars 2012 Dagsorden Hva er en kommunedelplan? Informere om planarbeidet: Ulike hensyn, begrensninger og muligheter Prosessen videre Hva

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR MOSS

KOMMUNEPLAN FOR MOSS KOMMUNEPLAN FOR MOSS 2011022 KONSEKVENSUTREDNING - KOLONIHAGER FUGLEVIK Kommuneplaner for arealbruk som fastsetter rammer for utbygging skal alltid konsekvensutredes ifølge Forskrift om konsekvensutredninger

Detaljer

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Plan- og bygningsloven, plandelen. Kap 3 3-1. Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven Innenfor rammen av 1-1 skal planer etter

Detaljer

Planprogram områderegulering av Os Sentrum

Planprogram områderegulering av Os Sentrum Planprogram områderegulering av Os Sentrum Foto: Per Magne Grue/Musea i Nord-Østerdalen Etter plan- og bygningsloven 4-1 skal det utarbeides et planprogram for alle regionale planer og kommuneplaner, og

Detaljer

Kommuneplan for Modum

Kommuneplan for Modum Kommuneplan for Modum 2011-2020 I Modum strekker vi oss lenger.. Spesialrådgiver Morten Eken Samling for politikere i Hovedutvalg for teknisk sektor Lampeland, 5.-6.3.2012 1 Disposisjon Lovgrunnlaget for

Detaljer

Namdalseid kommune. Revidering av kommuneplan 2011-2021. Forslag til planprogram. vedtatt i kommunestyret 18.03.2010 i sak 9/2010.

Namdalseid kommune. Revidering av kommuneplan 2011-2021. Forslag til planprogram. vedtatt i kommunestyret 18.03.2010 i sak 9/2010. Namdalseid kommune Revidering av kommuneplan 2011-2021 vedtatt i kommunestyret 18.03.2010 i sak 9/2010. Forslag til planprogram Høringsfrist 28.04.2010 FORSLAG TIL PLANPROGRAM REVIDERING AV KOMMUNEPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.07.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA

Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA Dokumenter oversendt til regionalt planforum: 1. Dette notatet med problemstillinger 2. Delplankart.pdf (skannet av gjeldende kommunedelplaner (Baksiden

Detaljer

REGULERINGSPLAN (OMRÅDEREGULERING) FOR SØRSIA BYDEL. PLANPROGRAM.

REGULERINGSPLAN (OMRÅDEREGULERING) FOR SØRSIA BYDEL. PLANPROGRAM. Dato: 08.04.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/1498-9436/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN (OMRÅDEREGULERING) FOR SØRSIA BYDEL. PLANPROGRAM. STEINKJER KOMMUNE. AVD. PLAN OG NATUR Forholdet til lovverket. Plan-

Detaljer

Veiledningsnotat - Planprogram og konsekvensutredning ved reguleringsplaner (kommentarutgave)

Veiledningsnotat - Planprogram og konsekvensutredning ved reguleringsplaner (kommentarutgave) Veiledningsnotat - Planprogram og konsekvensutredning ved reguleringsplaner (kommentarutgave) Kommunal- og moderniseringsdepartementet 6. november 2015, revidert 14. januar 2016. 1. Innledning Forskrift

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling 116/ Kommunestyre 1/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling 116/ Kommunestyre 1/ Aure kommune Arkiv: 2013/0014 Arkivsaksnr: 2013/1426-158 Saksbehandler: Dag-Bjørn Aundal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling 116/15 11.12.2015 Kommunestyre 1/16 14.01.2016

Detaljer

Plansystemet etter plan- og bygningsloven. Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016

Plansystemet etter plan- og bygningsloven. Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016 Plansystemet etter plan- og bygningsloven Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016 Lovens formål Fremme bærekraftig utvikling Bidra til samordning av statlige, regionale og kommunale oppgaver

Detaljer

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven Spesialrådgiver Tom Hoel Disposisjon 1) Om regelverket for konsekvensutredning (KU) 2) Hva er gode nok utredninger av overordnete planer? Veileder for

Detaljer

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Planident 1665-2015-003 TYDAL KOMMUNE 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Forord Tydal kommune legger med dette

Detaljer