K. O M M U N E P L A N E N S A R E A L D E L PLANPROGRAM for rulleringen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K. O M M U N E P L A N E N S A R E A L D E L PLANPROGRAM for rulleringen"

Transkript

1 Planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel 1 K. O M M U N E P L A N E N S A R E A L D E L PLANPROGRAM for rulleringen HØRINGSVERSJON 1. gangsbehandling i formannskapet: gangsbehandling i formannskapet: Fastsatt av formannskapet (planmyndigheten):

2 2

3 Planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel 3 Forord Dette dokumentet er et planprogram. Et planprogram beskriver innhold, framdrift og aktiviteter i forbindelse med et planarbeid. Dette planprogrammet beskriver hva som skal skje, og når, i forbindelse med rullering av Kommuneplanens arealdel. Utarbeiding av planprogram er hjemlet i plan- og bygningslovens og skal bl.a. bidra til en forutsigbar prosess for innbyggere og aktører med interesser i planarbeidet. Velkommen til plandialogen. Ordfører

4 4

5 Planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel 5 Forord Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn for planarbeidet Formål med planarbeidet Fokusområder ved rulleringen Arealer for offentlig tjenesteyting... 8 Mål... 8 Status... 8 Utredningsbehov Arealer for landbruksproduksjon... 9 Mål... 9 Status... 9 Utredningsbehov Grusuttak, steinbrudd og deponi... 9 Mål... 9 Status... 9 Utredningsbehov Boligbygging...10 Mål:...10 Status:...10 Utredningsbehov: Skytebaner...11 Mål...11 Status...11 Utredningsbehov Arealer for næringsutvikling...11 Mål...11 Status...11 Utredningsbehov Andre behov Rammer for planarbeidet Kommuneplanen Regionale og nasjonale føringer Utredningstema Konsekvensutredning ROS-analyse Planprosess og medvirkningsopplegg Organisering av planarbeidet...17 Vedlegg: Mal for konsekvensutredning

6 6

7 Planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel Bakgrunn for planarbeidet Melhus kommunestyre vedtok «Vegvalg prioritering av planarbeid i kommunestyreperioden» - Kommunal planstrategi for perioden Gjennom vedtaket ble det bestemt at kommuneplanens arealdel skal revideres med oppstart i Det første steget i dette arbeidet er å utarbeide et planprogram, jfr. plan- og bygningslovens Formålet med planprogrammet er å sikre en oversiktlig, forutsigbar og effektiv planprosess som legger til rette for god medvirkning fra myndigheter, innbyggere og andre interesserte. Planprogrammet beskriver: Formålet med planarbeidet Hovedproblemstillinger man ønsker å drøfte i løpet av planarbeidet Behov for utredninger i løpet av planprosessen som grunnlag for vedtak Mal for verdi- og konsekvensvurdering av arealinnspill Planprosess og medvirkningsopplegg Organisering av planarbeidet Planprogrammet var på høring Det kom inn 15 høringsmerknader totalt. Disse er vurdert i saksframlegg sak 12/5064-dok 23. Planprogrammet er fastsatt av formannskapet Selve planen, i dette tilfellet arealdelen av kommuneplanen skal utarbeides i tråd med fastsatt planprogram. Gjeldende arealdel til kommuneplanen ble vedtatt i 2011, men befolkningsvekst, vedtak av ny E6, nye arealbehov og behov for teknisk gjennomgang av planen er bakgrunn for rulleringen som nå settes i gang. Solsikkebarn Potten 2.0 Formål med planarbeidet Formålet med rulleringen er å legge til rette for en god utvikling av Melhussamfunnet. Dette betyr å fortsette dagens kurs i forhold til å bygge Melhus ved, og i tettstedene med fokus på utvikling av gode bo- og sentrumsfunksjoner. Virksomheter skal ligge på rett sted, og det skal settes av tilstrekkelig med areal til offentlig infrastruktur som skole, barnehage og arealer for idrett og friluftsliv. Det er et mål for Melhus å holde jordvernet høyt. Det er dessuten viktig å ha en god dialog med arealbruksaktørene dette gavner planen og kommunen. Prosessen med planen gjenspeiler dette, se kap. 6.

8 8 Lundamo renseanlegg Buen 3.0 Fokusområder ved rulleringen Kommunestyret har, gjennom vedtak av planstrategien, bestilt flere temaplaner og utredninger som har stor innvirkning på utforming av arealdelen til kommuneplanen: Barnehageutredning Skolebehovsutredning Plan for landbruk Plan for grustak, steinbrudd og deponi Helhetlig tiltaksplan for boligbygging Skytebaneutredning Konsekvensutredning Fremo Alle disse vil kunne gi vesentlige bidrag til arealdelen både når det gjelder arealbehov, men også være beslutningsunderlag knyttet til ulike innspill og ønsker som prosessen vil avstedkomme. Med unntak av KU for Fremo er arbeidet med disse temaplaner og utredninger satt opp i 2012 og Med bakgrunn i dette er det under foreslått hvilke områder som skal ha fokus i rulleringsarbeidet. 3.1 Arealer for offentlig tjenesteyting Mål Legge til rette for tilstrekkelig offentlig infrastruktur i takt med befolkningsøkningen, jfr. mål 1.5 Bolig- og tettstedsutvikling, i samfunnsdelen til kommuneplanen. Status En ser at bygninger og områder for offentlig tjenesteytning over tid ikke er statisk. Behov endrer seg, driftsstrukturer blir rasjonalisert og behov for fornyelser av bygninger avdekkes. Videre har kommunen en befolkningsvekst som bidrar til økt bruk av kommunale tjenester som skole, barnehage, helse og omsorg. Både barnehageutredning og skolebruksutredning peker på behov for økt kapasitet enten i form av ny bygningsmasse eller oppgradering av eksisterende. Alt dette bidrar til at det er behov for en gjennomgang av arealbehovet til offentlig infrastruktur.

9 Planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel 9 Utredningsbehov Gjennomgang av arealbehovet til den offentlige infrastrukturen, vurdere og evt. finne arealer ved behov. 3.2 Arealer for landbruksproduksjon Mål Legge til rette for et livskraftig landbruk ved å sikre verdifulle jord- og skogbruksareal, jfr. mål 1.6 Kulturlandskap og naturlandskap, i samfunnsdelen til kommuneplanen. Status Nærhet til Trondheim og jevn befolkningsvekst gjør at landbruksjorda i kommunen stadig er under press fra bolig- og næringsinteressene. Landbruksområdene splittes opp både av større utbygginger, men også av mindre etableringer. Kommunestyret har vedtatt at det skal utarbeides en egen plan for landbruk. Denne vil gi nyttig innspill til rulleringsarbeidet. Utredningsbehov - Kartlegge viktige områder for landbruk i kommunen gjennom verktøyet kjerneområder for landbruk - Definere kriterier som skal legges til grunn for fastsetting av LNF- spredt boligbygging samt kartfeste slike områder - Definere kriterier som skal legges til grunn for fastsetting av LNF- spredt næring samt kartfeste slike områder 3.3 Grusuttak, steinbrudd og deponi Mål Legge til rette for en fornuftig grus- og pukkforvaltning og at det er tilgang på gode deponiområder, jfr. mål 1.6 Kulturlandskap og naturlandskap og mål 1.7 Næring, i samfunnsdelen til kommuneplanen. Status Kommunen har store reserver av sand og grus. Halvparten av grusforekomstene er vurdert til å være utnyttbar, og mesteparten av ressursene blir transportert ut av kommunen. Mange uttak drives dessuten på uklare tillatelser og diffuse avgrensninger. Ny E6 generer behov for areal for massdeponering som følge av lang tunell. Bygging av toløps tunell gir et behov for å anbringe ca m 3 steinmasse pr km. En stor del av disse

10 10 massene vil måtte plasseres i midlertidig eller permanent deponi. Under byggingen vil det også være behov for deponering av en del løsmasser (jordmasser). Disse massene vil kunne benyttes til opparbeidelse av nye landbruksområder ved at matjord blir påfylt etter at oppfyllingen er ferdig, og vil kunne været et avbøtende tiltak i forhold til forbruk av dyrkamark. Kommunestyret har vedtatt at det lages en egen plan for grustak, steinbrudd og deponi. Utredningsbehov Gjennomgang av kommunens grusressurser og eksisterende uttak herunder utvidelser og utfasing, for på grunnlag av denne foreslå områder til arealdelen. Finne fram til egnete deponiområder som følge av tunnelmasse fra ny E6 3.4 Boligbygging Mål: Legge til rette for at kommunen har et variert tilbud av boligtomter og boligtyper, jfr. mål om bolig- og tettstedsutvikling i samfunnsdelen til kommuneplanen. Status: - Melhus kommune har hatt en årlig befolkningvekst de ti siste år på ca 1,5 %. Det siste året har veksten vært på 2,4%. Kommunen har i dag i rundt innbyggere. - Gjeldende plan har tilstrekkelig med boligarealer til forventet vekst i flere år framover. Det er i snitt bygd rundt 100 bolig i året de ti siste årene. - Utfordringen i Melhus er å byggemodne og realisere utbygging i samsvar med nasjonale mål om samrodnet areal- og transportplanlegging og tetthet. - Ny trase for E6 mellom Håggåtunnelen og Skjerdingstad ble fastsatt av kommunestyret i september Traseen vil medføre behov for rundt 30 nye boenheter samt erstatningsareal for næringsvirksomheter som berøres. - Kommunestyret har bestilt en Helhetlig tiltaksplan for boligbygging Utredningsbehov: - Gjennomgang av boligbehovet i kommende ti-årsperiode. Vurdering av behov for areal til boligbygging og boligtypebehov. - Flyttemønster internt i kommunen. Antall boenheter i sentrum av kommunen øker. Det er ønskelig med dokumentasjon hvem disse er (hvor kommer de fra, alder etc). Dette for å sikre nødvendig offentlig infrastruktur. Det er søkt skjønnsmidler.

11 Planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel 11 Bilder fra venstre: bygging av nye Buen, boligfelt på Ler og bomiljø i sentrum av Melhus. 3.5 Skytebaner Mål Legge til rette for at skyteaktiviteten i kommunen har gode utviklingsmuligheter, jfr. mål 1.4 Folkehelse og livskvalitet i samfunnsdelen til kommuneplanen. Status Det er registrert 9 skytebaner i Melhus. For flere av banene har rådmannen fra tid til annen fått mange signaler om sjenerende støy og bekymringsmeldinger rundt forurensning på banene. Dette, sammen med befolkningsvekst og stor skyteaktivitet både i Melhus og nabokommuner, har bidratt til at kommunestyret har vedtatt at det skal utarbeides en skytebaneutredning. Utredningsbehov Gjennomgang av dagens banestruktur for å finne fram til egnede arealer hvor skytebaneaktiviteten kan utvikle seg. 3.6 Arealer for næringsutvikling Mål Legge til rette for næringsutvikling i kommunen ved at det settes av areal til ulike typer næringer, jfr. mål 1.7 Næring, i samfunnsdelen til kommuneplanen. Status Pr. i dag er det satt av areal for næringsutvikling i alle tettstedene. Videre har kommunen mye ledig areal hos Melhus næringsareal AS. Ny E6 vil generere behov for nye arealer bl.a fordi en del næringer ønsker å ligge ved E6. Utredningsbehov Gjennomgang av arealbehov for næringslivet. Fra store arealkrevende områder til mindre arealer hvor f.eks hovedaktiviteten er detaljhandel. Lokaliseringsanalyse rett virksomhet på rett plass. Lokaliseringskriterier for etableringer.

12 Andre behov Utover fokusområdene over er det i tillegg følgende kjente arealbehov som søkes ivaretatt ved denne rulleringen: Leangen travsport skal flytte ut av Trondheim og Melhus vurderes som aktuell for etablering. Lokalisering av godsterminal er enda ikke avklart, og Søberg er fortsatt en av flere aktuelle lokaliseringer. Det er behov for ett nytt krysningsspor på strekningen Lundamo og Ler. Jernbaneverket arbeider nå med å foreslå lokalisering. Det er fortsatt et spørsmål rundt flyplass på Fremo. Sikring av kommunens hovedrikkevannskilden og dens nedbørsfelt 4.0 Rammer for planarbeidet 4.1 Kommuneplanen Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Melhus kommune vedtok samfunnsdelen av kommuneplanen i 2009, mens arealdelen ( ) ble vedtatt i Samfunnsdelen gir overordnede føringer for innholdet i arealdelen. Under gjengis noen av disse målene. Samfunnssikkerhet og beredskap Føre var prinsippet skal følges. Konsekvensvurderinger skal legges til grunn for all planlegging og gjennomføring av tiltak. Det skal foreligge en oversikt over kvikkleire, flom, radonforekomster og andre forhold som kan medføre større uønskede hendelser. Folkehelse og livskvalitet Det skal sikres og tilrettelegges gode arenaer for fysisk aktivitet tilpasset forskjellige gruppers funksjonsnivå både i naturen og tettstedene. Det skal opparbeides leke- og aktivitetsarealer for aktivitetstilbud av typen «kom når du vil» Bolig- og tettstedsutvikling Melhus kommune skal stimulere til utbygging i alle kommunens sju tettsteder. Melhus kommune skal sørge fra at det til enhver tid er byggeklare tomter i alle deler av kommunen. Videre kan kommunen vurdere å ta større ansvar for investeringer i infrastruktur ut fra distriktspolitiske hensyn Ved tilrettelegging av bolig- og næringsarealer skal det vektlegges å utnytte dagens infrastruktur og avlaste nedre Melhus, spesielt med tanke på barnehage- og skolekapasitet Kulturlandskap og naturlandskap

13 Planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel 13 Kartlegge viktige naturressurser, kulturlandskap og kulturminner og ivareta disse på en god måte gjennom kommunens arealplanlegging og bevisst forvaltning Det skal legges til rette for friluftsliv og viktige friluftsområder skal sikres gjennom kommunens arealplanlegging Næring Transportintensiv næringsvirksomhet legges til områder som gir korte avstander til hovedveier og jernbane Ved vurdering av nye områder til bolig og næring vil kommunen legge disse målene til grunn. Dette betyr dette bl.a. at områder i tilknytning til eksisterende infrastruktur vil bli prioritert. I nedre Melhus betyr dette at evt. nye boligområder vil bli prioritert lokalisert i sentrum, i aksen sentrum Løvset og/eller/evt. i aksen sentrum - Brekkåsen. For de andre tettstedene i kommunen vil evt. nye boligområder bli prioritert lokalisert i tilknytning til eksisterende tettstedsfunksjoner. Ved vurdring av nye boligområder vil kommunen også legge forventet befolkningsvekst til grunn. Pr. i dag har kommunen en målsetting om å vokse med 1,5% årlig denne målsettingen samsvarer med veksten kommunen har hatt de ti siste årene. Arealdelen må derfor ha kapasitet til å ta i mot denne veksten. 4.2 Regionale og nasjonale føringer Både regionale og sentrale myndigheter har mål for arealplanleggingen i landet og fylket. Målene er nedfeldt gjennom lover og retningslinjer, og ytterligere konkretisert gjennom egne planer og veiledere. F.eks kan nevnes målet om effektiv arealutnyttelse for å redusere tap av dyrkajord og bidra til effektiv utnyttelse av areal og investeringer knyttet til sosial og teknisk infrastruktur.

14 14 Melhus kommune er medlem i samarbeidsorganet Trondheimsregionen her har kommunene gjensidig forpliktet seg til en arealbruk som er i samsvar med prinsippene i Interkommunal arealplan (IKAP). Både nasjonale, regionale og lokale mål er tilgjengelig via Melhus kommunes hjemmesider. 5.0 Utredningstema Gjennom planprosessen vil det bli åpnet for innspill, på ny og endret arealbruk, fra grunneiere og rettighetshavere, lag og foreninger, etc. I henhold til loven skal en rekke forhold vurderes før et område evt. kan tas i bruk til utbyggingsformål. Tiltakets virkning på miljø og samfunn skal derfor vurderes før området kan innarbeides i arealdelen. Kommunen har derfor laget en mal / skjema for konsekvensutredning som skal brukes ved innspill til arealdelen. Forholdet til ROS-analyse inngår i denne malen. For større tiltak må det imidlertid påregnes at kommunen ber om nødvendig dokumentasjon slik at kommunen kan vurdere og beskrive virkningene av forslaget før det kan åpnes for tiltaket. Det forutsettes at forslagsstiller/grunneier bekoster framskaffelsen av den dokumentasjonen kommunen ber om (jfr. forskrift om konsekvensutredninger). 5.1 Konsekvensutredning Konsekvensutredningen skal baseres på kjente registreringer i kommunen og hos regionale myndigheter, faglig skjønn, befaringer i området og andre kjente opplysninger. Forhold til nasjonale mål og retningslinjer, fylkesplaner, kommuneplaner og andre relevante planer skal kort gjøres rede for i konsekvensutredningen. Det skal gjøres rede for i hvor stor grad tiltaket samsvarer med gjeldende planer og sikrer måloppnåelse i forhold til nasjonale og andre overordna målsettinger / føringer. Avbøtende tiltak skal vurderes der konsekvensutredningen finner at foreslått arealbruk kan få negative konsekvenser. Vurderingene skal være på et beslutningsrelevant nivå (jf. forskrift om konsekvensutredninger). Utredninger gjort i kommuneplanen legger også føringer for hva som eventuelt skal konsekvensutredes i reguleringsplan / detaljeplan For ytterligere informasjon om innholdet i konsekvensutredningen vises det til malen som er gjengitt i eget vedlegg. For informasjon om tema som skal vurderes henvises det til Vedlegg temakart, datert januar ROS-analyse I hht Sivilbeskyttelseslovens 14 Kommunal beredskapsplikt risiko- og sårbarhetsanalyse heter det at bl.a. «Kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. Risiko- og sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, herunder ved utarbeiding av planer etter lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner, jf. lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 11-4 første ledd, og for øvrig ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet».

15 Planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel 15 Plan- og bygningslovens 4-3 påpeker videre at planmyndigheten skal påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet. Melhus kommune har i dag fem separate ROS-analyser utarbeidet på forskjellig tidspunkt: ROS-analyse nedre Melhus, 2002 ROS-analyse kommunedelplan Gaula, 2006 ROS-analyse kommunedelplan for Kvål, 2006 ROS-analyse kommunedelplan Ler, 2007 Overordna ROS-analyse kommuneplan for LNF områdene, 2008 Ved rulleringen i ble det foretatt en forenklet ROS-analyse i tilknytning til vurdering av de enkelte innspillene. Det foreslås at dette også gjennomføres for kommende rullering. Skjema utarbeidet i forbindelse med konsekvensutredningen foreslås brukt i denne forbindelse. I lys av Sivilbeskyttelsesloven, som trådte i kraft , skal ROS-analysen imidlertid oppdateres i takt med revisjon av planer etter plan- og bygningsloven og analysen skal være helhetlig. Det foreslås at som ledd i rulleringen med KPA så oppdaterer Melhus kommune sin ROS-analyse. De fem, som finns pr i dag, oppdateres og erstattes med en som dekker hele kommunen. Resultat fra ROS-analysen innarbeides i relevante planverk og rutiner ved behov. Til orientering er ROS-Trøndelag også under oppdatering og vil kunne gi nyttig bidrag til kommunens helhetlige ROS-analyse. 6.0 Planprosess og medvirkningsopplegg I tabellen under gis en oversikt over aktiviteter og framdriften til disse. Før rådmannen kan utarbeide et planforslag må relevant beslutningsunderlag være tilgjengelig. Det betyr for eksempel at kjerneområder for landbruk og boligbyggeutredningen må være på plass før arbeidet med plankartet kan starte. Dette gjelder også annet nødvendig materiale som skal belyse og være grunnlag for beslutninger innenfor de ulike fokusområdene i kap 3.

16 16 I denne rulleringen foreslås dessuten verksteder med utvalgte arealbruksaktører. Formålet her er bl.a. at aktør og kommune skal bli bedre kjent med hverandres behov i arealpolitikken og slik være et viktig bidrag inn mot beslutningsunderlaget. Godt beslutningsunderlag sikrer god kvalitet på planarbeidet, og til slutt på planen som skal vedtas. Aktivitet Tidsrom / dato Oppstart Vedtak om at forslag til planprogram legges på høring Høring av planprogram (6 uker) Annonsere oppstart Kommunestyret planprogrammet fastsettes Utredninger Utredninger i henhold til fokusområder (kap3) Herunder kjerneområde landbruk, bolig, skytebaneutredning. Arbeidsmøter FSK Innspill og medvirkning Åpning for innspill om arealbruk etc Verksteder med aktører (bolig, grus, landbruk, skyteintersser) Møter / møtedeltagelse (bl.a. skytterlag, infrastruktur) Arbeidsmøte FSK Annonsering Innspill digitaliseres fortløpende Bolig og næringsbase Innspill fra Plan for Landbruk Innspill fra Plan for grustak, steinbrudd og deponi Innspill fra Helhetlig tiltaksplan for boligbygging Innspill fra Barnehageutredning Innspill fra Skolebruksutredning Innspill fra Skytebaneutredning Innspill fra Idrettsplan og fra Plan for friluftsliv ROS- analyse Innspillsbehandling / konsekvensutredning, ROS Arbeidsmøte FSK De ulike forslagene digitaliseres og sammenstilles - Konsekvensutredning ferdigstilles - Første planutkast utarbeides (plankart, planbeskrivelse med bestemmelser) - Gjennomgang bolig- og næringsbase - Arbeidsmøter i FSK - Regionalt planforum - ROS - analyse 20. nov feb jan - mai 2013 jan - mai 2013 høst gangsbehandling i FSK jun Innspillsfrist eksterne: 1. mai Innspillsfrist interne: 1. juni apr. jun fortløpende ved innkomst Høring og offentlig ettersyn - statlige myndigheter og fylkeskommunen jun. aug regionale og lokale organisasjoner - annonsering for allmennhet - høringsfrist min. 6 uker - planutkast på internett, pdf - eventuelle møter hvor plan presenteres 2. gangsbehandling Høringsmerknader til planen vurderes av rådmannen og behandles sep av FSK. Nye forslag konsekvensutredes. Evt. ny høring Evt. ny høring okt jan. 2014

17 Planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel 17 (min. 6 uker) Evt. 3. gangsbehandling feb Evt. mekling Ved innsigelse til planen som kommunen ikke hensyntar gjennomføres mekling før vedtak i kommunestyret Endelig vedtak Endelig vedtak gjøres av kommunestyret hvis ikke innsigelse til planen. okt / apr okt / evt. mar Kunngjøring NB! Framdriften vil kunne forsinkes ved større utredningsbehov, innsigelser etc. 7.0 Organisering av planarbeidet Formannskapet Formannskapet er planmyndighet og skal fastsette planprogram, ta stilling til innspill som kommer til planen og vurdere evt. andre endringsbehov i plankart og bestemmelser. Som ledd i arbeidet oppretter rådmannen følgende i tilknytning til planarbeidet: Administrativ styringsgruppe Den administrative styringsgruppas rolle er å sørge for at det er satt av tilstrekkelig med kapasitet til arbeidet samt bidra til at framdriften holdes og at formannskapet som planmyndighet er fortløpende orientert. Videre har gruppa en rolle i å sørge for at informasjon om, fra og til arbeidet flyter mellom rammenettverkene, virksomhetene og ledergruppen ved behov. Deltakere i denne gruppa er rådmann, virksomhetsleder for arealforvaltning, utviklingssjef og prosjektleder. Arbeidsgruppe Arbeidsgruppas rolle er å produsere relevant beslutningsunderlag for evt. endringer i arealdelen. Oppgaver som skal løses i arbeidsgruppa er følgende bl.a. helhetlig tiltaksplan for boligbygging, herunder produksjon av relevant beslutningsmateriale (ulike statusbeskrivelser, kriterier for boligbygging, etc). Se fokusområder og framdriftsplan for fullstendig oversikt. Arbeidsgruppa består av gis-ansvarlig, planlegger og prosjektleder. Arbeidsgruppa kan utvides ved behov spesielt gjelder dette områdene grus/steinbrudd/pukk, landbruk og ROS. Prosjektleder Prosjektleders rolle er å sørge for at arbeidet går i henhold til oppsatt plan. Ta opp evt. utfordringer ved dette med styringsgruppa. Videre arrangere arbeidsmøter med formannskapet, verksteder med aktørene, nødvendige møter underveis. I tillegg tekstproduksjon som bl.a. Planbeskrivelse, bestemmelser, Helhetlig tiltaksplan for boligbygging, nødvendig grunnlagsdokumenter etc. Vedlegg Mal for Konsekvensutredning

18 Anbefaling Infrastruktur Lokalisering og transport Plan Forslaget 18 VEDLEGG Mal for Konsekvensutredning Innspill kommuneplanens arealdel Felt som fylles inn av forslagsstiller Felt som fylles inn av Melhus kommune Navn, gårds- og bruksnummer: Forslagsstiller: Bilde med avgrensning Dagens bruk: Områdets størrelse: Arealformål i gjeldende arealdel: Forslag (antall boliger, type boliger, annen arealbruk/andre funksjoner) hva området skal brukes til Begrunnelse Hva området er i bruk til i dag Dekar Ved evt. regulering hva er formålet: Type utbygging: Avstand tettsted/sentrum: Gang- og sykkeltilbud: Kollektivtilbud: Fortetting, tilsluttende, satellitt, type boliger, næring,etc? Hvilket senter, km fra midtpunkt til midt pkt i lokalsenter? Nærmeste gang- og sykkelveg/ avstand Avstand til nærmeste holdeplass, navn og meter. Kollektivtilbud i området. Reisetid Melhus sentrum Trondheim sentrum. Vegnett: Nærmeste hovedåre, adkomstveg Klimagassutslipp: Vannforsyning: Avløp: Avstand og kapasitet Ledningsnett/fjernvarme Skole, idrettsanlegg, barnehage, helse og velferdssenter: Tilgang til, nærhet Skolekrets, avstand til skole Kapasitet i infrastrukturen Tilgjengelighet Fylles inn av Melhus kommune. Anbefalingen gjøres med utgangspunkt i informasjon fra skjema over og under. Si evt. noe om hvilke forhold som skal avklares/belyses nærmere i tilknytning til senere regulering av området.

19 Avbøtende tiltak Annet Samfunn Miljø- og naturinteresser Planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel 19 Tema m vurdering av datagrunnlaget Biologisk mangfold Økosystemer Naturtyper Arter Jfr. 8 i naturmangfoldlov Landskap Beskrivelse av verdier /Verdivurdering Konsekvenser/ Konsekvensvurdering Kvalitet på datagrunnlag Jord- og skogbruksinteresser (bonitet, arrondering for og etter, driftsmessige og indirekte kons., avbøtende tiltak) Kulturminner og kulturmiljø Forurensning og støy Annet Trafikksikkerhet, høyspentlinje, andre forhold Rekreasjon (friluftsliv og idrett) Kvikkleire, ras og flom Drikkevann Barn og unge Folkehelse Annet Her beskrives evt. avbøtende tiltak dersom utbyggingen har negative konsekvenser for en eller flere av verdiene listet opp over. Verdivurdering Verdien skal vises med 1 til 4 stjerner * = Liten verdi ** = Middels verdi *** = Stor verdi **** = Svært stor verdi Konsekvensvurdering Konfliktgraden skal vurderes fra -4 til +4-1 = Små negative konsekvenser -2 = Middels negative konsekvenser -3 = Store negative konsekvenser -4 = Svært store negative konsekvenser 0 = Ingen konsekvenser +1 = Små positive konsekvenser +2 = Middels positive konsekvenser +3 = Store positive konsekvenser +4= Svært store positive konsekvenser

20 20 Datagrunnlag På en del tema har man god kunnskap, mens for andre kan grunnlaget være mangelfullt. Gi en vurdering av datagrunnlaget på det enkelte tema: A = Godt grunnlag B = Middels grunnlag C = Mangelfullt grunnlag

21

Kommuneplanens arealdel 2013-2025

Kommuneplanens arealdel 2013-2025 ed Kommuneplanens arealdel 2013-2025 Planbeskrivelse med planbestemmelser Vedtatt av Melhus kommunestyre 16.12.14 2 1.0 Forord Melhus er en randkommune til den tredje største by i Norge, og dette medfører

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund Arkiv: 143 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/84-10

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund Arkiv: 143 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/84-10 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund Arkiv: 143 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/84-10 Arealdelen til kommuneplan for Melhus kommune - høring Rådmannens innstilling 1. Klæbu kommune vil understreke betydningen

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL. PLANPROGRAM for revisjon. Fastsatt av kommunestyret sak 14/53 den 18.6.14. Oppdal det gode liv i ei attraktiv fjellbygd

KOMMUNEPLANENS AREALDEL. PLANPROGRAM for revisjon. Fastsatt av kommunestyret sak 14/53 den 18.6.14. Oppdal det gode liv i ei attraktiv fjellbygd KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANPROGRAM for revisjon Oppdal det gode liv i ei attraktiv fjellbygd Fastsatt av kommunestyret sak 14/53 den 18.6.14 Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Kommuneplanens arealdel, Planprogram

Detaljer

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram for samfunns- og arealdelen Det overordnede effektmålet er å utvikle en kommunal praksis i overenstemmelse med visjonen om livslang læring og lærende organisasjoner.

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Helhetlig tiltaksplan for boligbygging. Vedtatt av kommunestyret 05.05.15

Helhetlig tiltaksplan for boligbygging. Vedtatt av kommunestyret 05.05.15 Helhetlig tiltaksplan for boligbygging Vedtatt av kommunestyret 05.05.15 Forsidefoto: Takk til beboerne i Melhusvegen 436 for velvillig posering en fin høstdag i 2012 foto Melhus kommune/tove Hellem 2

Detaljer

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12 Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12 1 (11) Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 1.1 Om kommuneplanlegging... 2 1.2 Formålet

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018 DØNNA KOMMUNE KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018 Planid: 1827 2014001 PLANBESKRIVELSE KONSEKVENSUTREDNING Inngår i planforslag til første gangs behandling, innstilling til Formannskapet Planforslag datert:

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Vedtak av planprogram for kommuneplan 2014-2025

Vedtak av planprogram for kommuneplan 2014-2025 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.02.2013 9039/2013 2012/6603 141 Saksnummer Utvalg Møtedato Komitè for levekår 07.03.2013 13/2 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/25

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM 15.5.2014

FORSLAG TIL PLANPROGRAM 15.5.2014 REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR LØKKATOPPEN BOLIG/LØKKA INDUSTRI, DEL AV GNR 124 BNR 1, GNR 125 BNR 4, GNR 123 BNR 3, OG HELE GNR 123 BNR 6, MED FLERE, DEL AV BJØRNSTADVEIEN, DEL AV SANDEBUKTVEIEN,

Detaljer

Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan. Høringsfrist 11. mai 2012

Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan. Høringsfrist 11. mai 2012 Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan Høringsfrist 11. mai 2012 MELØY KOMMUNEPLAN - 22.03.2012 Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan Høringsfrist 11. mai 2012 Innhold

Detaljer

Planprogram til stadfesting

Planprogram til stadfesting Planprogram til stadfesting Kommuneplanens arealdel 2016 2028 Hvaler kommune Innhold 1. Bakgrunn... 1 1.1 Revisjon av kommuneplanens arealdel... 1 1.2 Krav om planprogram og konsekvensutredning... 1 1.3

Detaljer

Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026

Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026 Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026 Forslag til planprogram Kommuneplan 2015-2027 Side 1 Forord Horten kommune legger med dette forslag til planprogram for rullering

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 866/13 KOMMUNEDELPLAN GRUSTAK, STEINBRUDD OG DEPONI

Samlet saksfremstilling Arkivsak 866/13 KOMMUNEDELPLAN GRUSTAK, STEINBRUDD OG DEPONI Samlet saksfremstilling Arkivsak 866/13 KOMMUNEDELPLAN GRUSTAK, STEINBRUDD OG DEPONI Saksansvarlig Camilla Stenstad Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 05.02.2013 PS 23/13 Formannskapet 28.05.2013

Detaljer

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re 14.01.2014 Side 1 Innhold: 1. Viktige veivalg side 5 1.1: 3K-samarbeidet sentralt i kommunereform 1.2: Felles kommuneplanprosess 1.3: Folkehelse tverrfaglighet

Detaljer

KOMMUNEPLAN. Vedtatt. planprogram for revisjon av arealdelen. Herøy kommune Side 1 av 45 - Et hav av muligheter

KOMMUNEPLAN. Vedtatt. planprogram for revisjon av arealdelen. Herøy kommune Side 1 av 45 - Et hav av muligheter KOMMUNEPLAN 2011 2023 Vedtatt planprogram for revisjon av arealdelen Behandlet i Plan og teknisk hovedutvalg den 03.03.10 i sak 9/10 Offentlig gjennomsyn (høring) fra 05.03.10 til 19.04.10 Revidert 15.01.2011

Detaljer

Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026

Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026 Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026 Planprogram Dato: 9.5.2014 Revidert 18.6.2014 i tråd med KS-vedtak i sak 84/14 den 16.6.2014 1 KOMMUNEDELPLAN FOR NORDRE FROGN 2014-2026 PLANPROGRAM Innhold 1

Detaljer

PLANPROGRAM for kommuneplan 2012-2024

PLANPROGRAM for kommuneplan 2012-2024 PLANPROGRAM for kommuneplan 2012-2024 Samfunns- og arealdel Vedtatt av kommunestyret 7.mai 2012 INNHOLD INNHOLD... 2 Hilsen fra ordføreren... 3 Innledning... 4 Hva er et planprogram... 4 Hva er en kommuneplan...

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2003-2014. - Vedlegg 4: - Mål- og strategidokumentet. 30. januar 2003

Kommuneplanens arealdel 2003-2014. - Vedlegg 4: - Mål- og strategidokumentet. 30. januar 2003 Kommuneplanens arealdel 2003-2014 - Vedlegg 4: - Mål- og strategidokumentet 30. januar 2003 Kongsvinger kommune Side 1 av 60 30.01.2003 Innhold FORORD... 4 1 INNLEDNING... 5 1.1 FASER I KOMMUNEPLANARBEIDET...

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 ÅSNES KOMMUNE Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Om kommuneplanarbeidet...

Detaljer

Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum. Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende

Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum. Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende Navn på plan og tiltaket: PLANID 201505 Områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Svelvik kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eirin Bråten Nygård Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/2047 Utvalg: Dato: / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING

Detaljer

Sektor for samfunnsutvikling / Plan, byggesak og geodata. Saksframlegg. Kommuneplan 2030 - Sluttbehandling av planprogram for arealdelen

Sektor for samfunnsutvikling / Plan, byggesak og geodata. Saksframlegg. Kommuneplan 2030 - Sluttbehandling av planprogram for arealdelen Sektor for samfunnsutvikling / Plan, byggesak og geodata Vår ref.: 2014/1389-3018/2015 Saksbehandler: Mari Solbrekken Arkiv: 141 Dato: 23.03.2015 Saksframlegg Kommuneplan 2030 - Sluttbehandling av planprogram

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram FAUSKE KOMMUNE Innbyggerne skal oppleve Fauske som den beste kommunen å bo og ha sitt virke i Kommuneplan 2000 2012 Rullering av Arealdelen Forslag til planprogram Forord: Fauske kommunestyre vedtok 16.02.2006,

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Mal-dato: 06.04.14 Kommuneplanens arealdel Planbeskrivelse Høringsforslag datert 07.05.2015 Kommuneplanens arealdel Dato: Revidert: Saks-nr.: - Planutvalget: 10.04.2015 PLU 16/15 - Vedtak i Gran kommunestyre:

Detaljer

Planprogram KU. Reguleringsplan Vassmarka Åsen Næringspark. Juni 2008. Levanger kommune, Plan- og Utviklingskomiteen, i møte 18. 06.

Planprogram KU. Reguleringsplan Vassmarka Åsen Næringspark. Juni 2008. Levanger kommune, Plan- og Utviklingskomiteen, i møte 18. 06. Reguleringsplan Vassmarka Åsen Næringspark Planprogram KU Juni 2008 Levanger kommune, Plan- og Utviklingskomiteen, i møte 18. 06. 2008 RG-PROSJEKT AS www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no

Detaljer