PENSUMLISTE HØST 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PENSUMLISTE HØST 2011"

Transkript

1 PENSUMLISTE HØST 2011 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 1

2 Pensumlistene er også tilgjengelig på: Pensumlista inneholder alle emner som er planlagt undervist ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap høsten For informasjon om hvilke emner du skal ta viser vi til studieplanen for hvert enkelt masterprogram. Vi tar forbehold om endringer i pensum. PENSUMLISTE - HØST 2011 INSTITUTT FOR SOSIALT ARBEID OG HELSEVITENSKAP FUH3001 Funksjonshemming og samfunn...side 3 HLS3000 Helsevitenskapelig teori...5 HLS3004 Kvalitative metoder...7 HLS3007 Vitenskapsfilosofi, etikk og metoderefleksjon...8 SARB3005 Sosialt arbeid som kunnskapsfelt og forskningsområde 9 HLS3508 Forskning om helsefremming...12 SARB3506/3507 Funksjonshemming; teori, sosialpolitikk og hverdagsliv I/II...12 SARB3511/3512 Innvandring, integrasjon og mangfold...13 Perspektivemne: HLS0001 Psykosomatikk og helsepsykologi...15 Bøker kjøpes på Tapir bokhandel. Deler av pensum finnes i kompendium. Dette er merket med stjerne * eller på anne måte uthevet i lista. 2

3 FUH3001 FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN 30 sp Emnet undervises over to semestre. Pensum gjelder for høstsemesteret Faglig ansvarlig: Professor Jan Tøssebro Del 1: Pensum for tema det undervises i høsten Tema 1: Forståelse av og perspektiv på funksjonshemming, med mer. Tøssebro, J (2010) Hva er Funksjonshemming. Oslo, Universitetsforlaget, kap. 1 og 2 (45 s) Barnes, C., G. Mercer og T. Shakespeare (1999). Exploring Disability. Polity Press, Cambridge, kap 1-4 og 6, ss.1-96, (124 ss) Danermark, B. (red) (2005). Sociologiske perspektiv på funktionshinder och handikapp. Studentlitteratur, Lund, kap 1, 2, 4 (61 s) * Gustavsson, A. og J. Tøssebro (2005). Introduction: approaches and perspectives in Nordic disability research, i Gustavsson, Sandvin, Traustadottir og Tøssebro (red) Resistance, reflection and change, Studentlitteratur, Lund. Kap 1. ss (17s) * Shakespeare, Tom (2006). The Social Model of Disability. In Davis (Ed.): The Disability Studies Reader, Routledge, New York, kap 16, (8 s) Tema 2: Politiske trender I: Institusjonenes vekst og fall, normalisering, inkludering Foucault, Michel (1999). Galskapens historie. Gyldendal, Oslo kap 2, 8 og 9 (62 s) * Jones, Kathleen (1993). Asylums and After. Athlone Press, London, Kap. 9 og 10, ss (39 s.) * Sandvin, Johans og Mårten Søder (1998). Fullt og helt, ikke stykkevis og delt? En sammenligning av HVPU reformen og nedbygging av institusjonsplasser i psykiatrien. Tidsskrift for velferdsforskning, 1: (14 s) Tøssebro, J. (2010). Hva er funksjonshemming. Oslo, Universitetsforlaget, kap 4 (24s) Söderström, S. & J. Tøssebro (2011). Innfridde mål eller brutte visjoner? Trondheim, NTNU Samfunnsforskning (48 s) * Wendelborg, C. & J. Tøssebro (2008). School placement and classroom participation among children with disability in primary school in Norway. European Journal of Special Needs Education, 23: (15 s) 3

4 * Wendelborg, C. (2010) Barrierer mot deltakelse. Trondheim, NTNU Samfunnsforskning (s 17-25) Tema 3: Teorier om avvik og sosiale problemer * Davies, Lennard (2006): Constructing Normalcy: the Bell Curve, the Novel, and the Invention of the Disabled Body in the Nineteenth Century. In Davis (Ed.): The Disability Studies Reader, Routledge, New York, kap 1, (13 s) Goffman, E.: Stigma. Penguin books. (original 1963, Penguin 1990) (kap 1, ss 11-56) (46 s) * Lindgren, S.Å. Michel Foucault. I H. Andersen & L. Kaspersen (red.): Klassisk og moderne samfunnsteori. København, Hans Reizels forlag, kap 19, ss (16 s) Rubington, E. & M.S. Weinberg (Eds).: The Study of Social Problems: Seven Perspectives. Oxford University Press, 2003, Utdrag: Fra del 2 (s 15-24), del 3 (s ), del 5 (s ), del 6 ( & ), del 7 (s ), del 8 (s & ). (146 s) * Tøssebro, J. (2005). Sosialt arbeid og sosiale problemer i grenselandet mot sosiologisk teori. I Oltedal, S. (red): Kritisk sosialt arbeid. Oslo, Gyldendal akademisk, kap. 9 (23 s) Tøssebro, J (2010). Hva er funksjonshemming. Oslo, Universitetsforlaget, kap. 3 (19 s) Tema 4. Politiske trender II: Antidiskriminering, regulering og universell utforming * Halvorsen, R. & B. Hvinden (2009). Nordisk politikk for funksjonshemmede møter internasjonal likebehandlingspolitikk. I Tøssebro, J (red) Funksjonshemming politikk, hverdagsliv og arbeidsliv. Oslo, Universitetsforlaget (kap 1) (14 s) * Hall, Peter Inclusive Design: Designing and Developing Accessible Environments. Kapittel 1 Inclusive design and development in the built environment London, UK: Spon Press, (online) ss * Preiser, Wolfgang and Elaine Ostroff (Eds) (2001): Handbook of universal design. McGraw-Hill, New York, kap 10 (18s) * Stapleton, David & R. Burkhauser (Eds) (2003): The decline in employment of people with disabilities. Upjohn institute for employment research, Kalamazo, Michigan, kap 2 (31s) 4

5 * Quinn, G (2009) A short guide to the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. European Yearbook of Disability Law, vol. 1, s (26 s) * NOU 2005: 8 Likeverd og tilgjengelighet. s * Hotvedt, M. & A. Syse (2008) Vernet mot diskriminering på grunn av funksjonshemming og alder. I A. Hellum & K. Ketscher (red.) Diskriminerings og likestillingsrett. Oslo, Universitetsforlaget (kap 4, 34 s) Tøssebro, J. (2010) Hva er funksjonshemming. Oslo, Universitetsforlaget (kap 5) (24 s) Del II for vårsemesteret kommer senere. HLS3000 HELSEVITENSKAPELIG TEORI (15 SP) Faglig ansvarlig: professor Heidi Hjelmeland, e-post: Bøker og særtrykk Antonovsky, A. (2005, 2. utg.). Hälsans Mysterium. Stockholm: Natur och Kultur Eller i dansk utgave: Antonovsky, A. (2000). Helbredets mysterium. København: Hans Reitzels Forlag Elstad, J.I. (2000). Social inequalities in health and their explanations. Oslo: NOVA, Rapport 9/00. Chapt 1 8 (Særtrykk: kjøpes på TAPIR) Espnes, G.A. & Smedslund, G. (2009, 2. utg.). Helsepsykologi. Oslo: Gyldendal Akademisk Kap. 1, 2, 4-6, 8-13 Ingstad, B. (2007). Medisinsk antropologi. En innføring. Bergen: Fagbokforlaget Nettleton, S. (2006). The sociology of health & illness. Cambridge: Polity Press. 2 nd ed. Wrzesniewski, K. & Skusa, B. (2006). Psychosomatic Medicine and the Psychology of the Somatic Ill. Selected Issues. (Særtrykk: kjøpes på TAPIR) 5

6 Kompendium Bhui, B. & Bhugra, D. (2007). Ethnic inequalities and cultural capability framework in mental health care. In : D. Bhugra & K. Bhui (Eds.) Textbook of cultural psychiatry, pp Cambridge University Press Brannon, L. & Feist, J. (2007). Kap. 1: Introducing health psychology. In: L. Brannon & J. Feist: Health psychology. An introduction to behaviour and health, 6 th ed., pp.1-17 Getz, L. & Kirkengen, A.L. (2003). Ultrasound screening in pregnancy: advancing technology, soft markers for fetal chromosomal aberrations, and unacknowledged ethical dilemmas. Social Science & Medicine, 56, Hart, E., Lymbrey, N., Gladman, J.R.F. (2004): Away from home: an ethnographic study of a transitional rehabilitation scheme for older people in the UK. Social Science and Medicine, 60 (2005): Hofmann, B. (2001). The technological invention of disease. Journal of Medical Ethics: Medical Humanities, 27, Milstein, J. (2005). A paradigm of Integrative Care: Healing with Curing Throughout Life, Being with and Doing To. Journal of Perinatology, 25: Rose, N. (2001). The politics of life itself. Theory, Culture & Society, 18(6), 1-30 Schei, B. & Bakketeig, L.S. (2007). Kjønnsperspektivet kan gjøre folkehelsen bedre. I: B. Schei & L.S. Bakketeig (red.). Kvinner lider menn dør. Folkehelse i et kjønnsperspektiv, pp Oslo: Gyldendal Akademisk Schei, B. & Sundby, J. (2007). Kjønn og helse begreper og modeller. I: B. Schei & L.S. Bakketeig (red.). Kvinner lider menn dør. Folkehelse i et kjønnsperspektiv, pp Oslo: Gyldendal Akademisk Seligman, M.E.P. (2008). Positive health. Applied Psychology: An International Review, 57, 3-18 Seligman, M.E.P., Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology. American Psychologist, 55(1), 5-14 Skolbekken, J.A. (2008). Unlimited medicalization? Risk and the pathologization of normality. In: A. Peterson & I. Wilkinson (Eds.). Health, risk and vulnerability. London and New York: Routledge Van t Leven, N. & Jonsson, H. (2002). Doing and Being in the Atmosphere of the Doing: Environmental Influences on the Occupational Performance in Nursing Home. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 9: Warfa, N. & Bhui, K. (2007). Refugees and mental health. In : D. Bhugra & K. Bhui (Eds.) Textbook of cultural psychiatry, pp Cambridge University Press Winkelman, M. (2009). Culture and health. San Francisco: Jossey-Bass. A Wiley Imprint: Kap 1: Applied medical anthropology and health care (pp. 1-28) Kap. 3: Cultural competence in health care (pp ) Ytterhus, B., Wendelborg, C., Lundeby, H. (2008). Managing turning points and transitions in childhood and parenthood insights from families with disabled children in Norway. Disability & Society, 23 (6): Det vil komme noe tilleggslitteratur under tema Helse i et hverdagslivsperspektiv. Dette fås ved instituttet ved semesterstart. 6

7 Anbefalt litteratur Dalgard, O.S. & Thapa, S.B. (2007). Immigration, social integration and mental health in Norway, with focus on gender differences. Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health, 3:24 Fugelli, P. (2003). 0-visjonen essays om helse og frihet. Oslo: Universitetsforlaget Fugelli, P. (2008). Nokpunktet. Essays om helse og verdighet. Oslo: Universitetsforlaget Valsiner, J. (2003). Culture and its transfer: Ways of creating general knowledge through the study of cultural particulars. In: W.J. Lonner, D.L. Dinnel, S.A. Hayes & D.N. Sattler (Eds.), Online Readings in Psychology and Culture (Unit 2, Chapter 12), HLS3004 KVALITATIVE METODER (7,5 SP) Faglig ansvarlig: førsteamanuensis Riina Kiik, e-post: Bøker og artikler Creswell, J. W. (2007) Qualitative Inquiry & Research Design. Thousand Oaks (CA): Sage. s Kittelsaa, A.(2010) En dobbel utfordring å intervjue unge med en utviklingshemming. I Gjærum, R. G. Usedvanlig kvalitativ forskning. Oslo: Universitetsforlaget. Kvale,S. & Brinkman, S. (2009) Det kvalitative forskningsintervju. Oslo: Gyldendal. s Malterud, K. (2003) Kvalitative metoder i medisinsk forskning. Oslo: Universitetsforlaget. s Morgan, L. D. (1996) Focus groups. Annu. Rev. Sociol. Vol 22 s: Det kommer tilleggslitteratur underveis (artikler, masteroppgaver med mer). Anbefalt tilleggslitteratur Postholm, M.B. (2010). Kvalitativ metode: En innføring med fokus på fenomenologi, etnografi og kasusstudier. Oslo: Universitetforlaget. 7

8 Thagaard, T. (2009). Systematikk og innlevelse, en innføring i kvalitativ metode. Bergen: Fagbokforlaget. Borg, M. og Kristiansen, K. m.fl. (2010) Medforskning: å forske sammen for kunnskap om psykisk helse. Oslo: Universitetsforlag. Fossland, T & Thorsen, K (2010) Livshistorier i teori og praksis. Oslo: Fagbokforlaget. Larsson, S. (red) (2005) Forskningsmetoder i social arbete. Lund: Studentlitteratur. Repstad,P., Garmann Johnasen, H. Ch. &, Halvorsen. A. (2009) Å forske blant sine egne, Universitet og region - nærhet og uavhengighet. Kristiansand : Høyskoleforlag. HLS3007 VITENSKAPSFILOSOFI, ETIKK OG METODEREFLEKSJON (7,5 SP) Faglig ansvarlig: førsteamanuensis John-Arne Skolbekken e-post: Bok: Langergaard, Luise Li; Rasmussen, Søren Barlebo og Sørensen, Asger (2006): Viden, videnskab og virkelighed. Forlaget Samfundslitteratur. Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, jus og humaniora. NESH publikasjon, Oslo, Hefte (kjøpes på tapir eller bestilles gratis/lastes ned fra NESH I kompendium: Et utvalg artikler. Fullstendig liste blir tilgjengelig ved semesterstart. 8

9 SARB3005 SOSIALT ARBEID SOM KUNNSKAPSFELT OG FORSKNINGSOMRÅDE (22,5 sp) Faglig ansvarlig: Førsteamanuensis Riina Kiik Professor Berit Berg Bøker Blom, B; Morén, S. og Nygren, L. (red) (2006) Kunskap i socialt arbete: om villkor, processer och användning. Stockholm: Natur och Kultur. Kap. 1, 3. Goffman, E. (1990) Stigma. Penguin books. (original 1963 ) Kap 1. (s 11-56). Hvinden, B. (2005) Sosial kapital : klargjøring av ulike perspektiver på sosial kapital, kunnskapsstatus, funn og forskningsbehov, forslag til en videre satsing på forskning om sosial kapital i Norge. Oslo: Norges forskningsråd. Finnes i elektronisk utgave: Levin, I. (2004) Hva er sosialt arbeid. Oslo: Universitetsforlag. Rubington, E. & M.S. Weinberg, M. S (Eds) (2003) The Study of Social Problems: Seven Perspectives. New York: Oxford University Press. Utdrag: Fra del 2 (s 15-24), del 3 (s ), del 5 (s ), del 6 ( & ), del 7 (s ), del 8 (s & ). Oltedal, S.(red) (2005) Kritisk sosialt arbeid. Oslo: Gyldendal akademisk. Thompson, N. (2005) Understanding social work: preparing for practice. New York: Palgrave Macmillan. Kap.1, 3. Kompendium Bogdan, R. & S. Taylor (1987) Toward a Sociology of Acceptance: The other side of the study of deviance. Social Policy. Fall. (s 34-39). Dahle, R. (2010) Sosialt arbeid en historie om kjønn, klasse og profesjon, Tidsskrift for kjønnsforskning, 13. Dellgran, P. & Höijer, S. (1996) Bland stora teorier och centrala perspektiv. Socionomen 5/1996/del 2 (s. 3-11). Hasenfeld, Y. (1992): The Nature of Human Service Organizations. I Hasenfeld (ed.) Human Service as Complex Organizations. Sage: Newbury Park. S Healy, K. (2005) Social Work Theories in Context: Creating Frameworks for Practice. New York: Palgrave Macmillan. Kap.1 (s.1-16.) Kjeldstadli, K. (2008) Sammensatte samfunn. Innvandring og inkludering. Oslo: Pax forlag A/S. Kap. 4. (s ). 9

10 Lindgren, S.Å.(2007) Michel Foucault. I H. Andersen & L. Kaspersen (red.): Klassisk og moderne samfunnsteori. København: Hans Reizels forlag. Kap 19. (s ). Van Ewijk, H. (2009) Citizenship-based social work. International Social Work Vol 52 (2), (s ). Anbefalt tilleggslitteratur Addams, J. (2002/1920) Democracy and Social Ethics. Urbana, Ill.: University of Illinois Press. Andreassen, T.A. og Fossestøl, K. (2010) NAV ved et veiskille. Oslo: Gyldendal. Bastøe, P.Ø og Dahl, K. (1994) Hjørnesteiner i sosialt arbeid : en innføringsbok for sosialarbeidere. Oslo: Ad Notam Gyldendal AS. Berg, B. og Lauritsen, K. (2009) Eksil og livsløp. Oslo: Universitetsforlaget. Brante, T. (2003) Om konstitueringen av nya veteskapeliga fält exemplet forskning om socialt arbete. I Socialt arbete: en nationell genomlysning av ämnet. Högskoleverkets rapportserie 2003:16R. Davies, L. (2006) Constructing Normalcy: the Bell Curve, the Novel, and the Invention of the Disabled Body in the Nineteenth Century i Davis (red.) The Disability Studies Reader New York: Routledge, kap. 1, ss (13 s.) Healy, K. (2005) Social work theories in context: creating frameworks for practice. London: Palgrave Macmillan. Hernes, T; Heum, I; Haavorsen, P.(2010) Arbeidsinkludering. Om det nye politikk- og praksisfeltet I velferds-norge. Oslo: Gyldendal. Holter, H. (1960) Sosialarbeiderens yrkesrolle, Tidsskrift for samfunnsforskning, vol.1, 1. (s ). Kautto, M. ;Fritzell, J; Hvinden, B., Kvist, J, Uusitalo, H. (2001) Nordic Welfare States in the European Context. New York: Routledge. Levin, Irene Diskurser i og om sosialt arbeid i Mona Sandbæk (red) Fra mottaker til aktør. Oslo: Gyldendal. (s ). Lovelock, R, Lyons, K. & Powell, J. (2004) Reflecting on social work - Discipline and Profession. Aldershot: Ashgate. Lorentz, W. (1998) Socialt arbete i ett föränderligt Europa. Göteborg: Daidalos. 10

11 Meeuwisse, A. & Swärd, H. (2002) Perspektiv på sociala problem. Stockholm: Natur och Kultur. Richmond, M. (1971/1922) What is social case work? New York: Arno Press & The New York Times. Soydan, H. (1993) Det sociala arbets idéhistoria. Lund: Studentlitteratur. Sumner, C. (1994) The sociology of deviance. Buckingham, Open University Press Tidsskrift for velferdsforskning (2009) vol. 12 (3) Evaluering av NAV- reformen. Payne, M. (2006) Introduction: the social work discourse. I What is professional social work? Chicago, Ill.: Lyceum Books. Payne, M. (2005) The Origins of Social Work. Continuity and Change. London: Palgrave Macmillan. Rambøll rapporten: Utredning av hvordan tilbud innenfor høyere utdanning kan bidra til å dekke langsiktig kompetansebehov i arbeids-og velferdsforvaltningen. (2010). Finnes i elektronisk utgave: Varg, N. (2003) Perspektiv på kunskapsutveckling innom socialtjänesten: en antologi. Stockholm: Social Styrelsen. Wilson, K. (2008) Modern social work in context: policy, politics and organisations. I Social work: an introduction to contemporary practice. Harlow: Pearson Longman. Zahl, M. (2003) Røtter - et tilbakeblikk på sosialt arbeid. I Zahl, M. (red.) Sosialt arbeid. Refleksjon og handling. Bergen: Fagbokforlaget.(s 17-50). Zahl, M. (2001) Alice Salomon ( ) en ukjent skikkelse for sosialarbeidere i Norge. I Tronvoll, I. og Martinsen, E. (red.). Sosialt arbeid Refleksjoner og nyere forskning. Trondheim: Tapir Akademiske Forlag. (s 69-85). 11

12 HLS3508 Forskning om helsefremming (7,5 sp) Faglig ansvarlig: professor Geir Arild Espnes Lindström, Bengt & Monica Eriksson: The hitchhiker s guide to salutogenesis. Salutogenic pathways to health promotion. Folkhälsan research center (Health promotion research), Research report 2010:2. Helsinki, Kompendium: Espnes, G.A. & Smedslund, G. (2009). Helsepsykologi. Kap 12 og 13. Raphael, D. (2000). The question of evidence in health promotion. Health promotion international, Vol. 15, nr. 4. Seligman, M. E. P. & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. American Psychologist. Vol 55(1), doi: / X Seligman. M. (2008). Positive Health. Applied Psychology: An International Review, 57, Strümpfer D.J.W (2006). The Strengths Perspective in Adult Life. Social Indicators Research, 77: Keyes, C.L.M. (2002). The Mental Health Continuum: From Languishing to Flourishing in Life. Journal of Health and Behaviour Research, 43, SARB3506 FUNKSJONSHEMMING, TEORI, SOSIALPOLITIKK OG HVERDAGSLIV I (7.5 SP) SARB3507 FUNKSJONSHEMMING, TEORI, SOSIALPOLITIKK OG HVERDAGSLIV II (15 SP) Faglig ansvarlig: professor Jan Tøssebro, e-post: Se pensum for FUH3001, 1. semester, med unntak av tema 3. Studenter som tar emnet SARB3507, 15 studiepoeng skal i tillegg til pensum i SARB3506 legge opp et selvvalgt pensum på ca. 250 sider. 12

13 SARB3511 INNVANDRING, INTEGRASJON OG MANGFOLD I (7,5 SP) SARB3512 INNVANDRING, INTEGRASJON OG MANGFOLD II (15 sp) Faglig ansvarlig: professor Berit Berg Pensumbok Fuglerud, Øyvind & Thomas Hylland Eriksen (red.) (2007): Grenser for kultur? Perspektiver fra norsk minoritetsforskning. Oslo: Pax Forlag A/S (sidene 7-52, , , ) Artikkelkompendium Berg, Berit (1998): Eksilets ambivalens. Om bosniske flyktninger i fire norske kommuner i: Berg, Berit & Carl-Ulrik Schierup: Integration retorik, politik, praktik. Om bosniske flyktingar i Norden. København: Nordisk Ministerråd, Nord 1999:5, s Berg, Berit (2010): Eksilets stoppesteder. Doktoravhandling, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU (kap 2, 6, 9) s.31-64, , Berg, Berit & Marko Valenta (2003): Å mestre den store hjemkomsten i: Linjer Nr. 1/2003, s.1-8 Berg, Berit & Nora Sveaass (2005): Det hainnle om å leve Tiltak for å bedre psykisk helse for beboere i asylmottak. Trondheim/Oslo: SINTEF/NKVTS, s Gressgård, Randi (2007): Anerkjennelse: Hvilke forskjeller er relevant? i: Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning, Nr. 1/2007, s Gullikstad, Berit & Tove Håpnes (2005): Kunnskap om kjønn og etnisitet for et inkluderende arbeidsliv i: Rasmussen, Bente: Et bærekraftig nytt arbeidsliv? Kunnskapsstatus og problemstillinger. Oslo: Norges forskningsråd, s Hagelund, Anniken (2010): Dealing with the Dilemmas: Integration at the Street-level in Norway in: International Migration Vol. 48 (2), s Hjelde, Karin og Katrine Fangen (2006): Oppfølging, respekt og empowerment: Somalieres forståelse og hjelpepraksis ved psykososiale vanskeligheter i: Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning, Nr. 2/2006, s Iglehart, Alfreda P. & Rosina M. Becerra (2007): Ethnic-Sensitive Practice: Contradictions and Recommendations i: Journal of Ethnic And Cultural Diversity in Social Work, 16:3, s

14 Lidén, Hilde (2010): Barnets uttalerett på utlendingsfeltet i: Anne Trine Kjørholt (red.): Barn som samfunnsborgere til barnets beste? Oslo: Universitetsforlget (kap. 10, s ) Røkenes, Odd Harald (1995): Bruk av tolk i psykologisk arbeid med flyktninger og fremmedspråklige i: Tidsskrift for norsk psykologforening, Nr. 8/1995, s Sørheim, Torunn Arntsen (2006): Immigrants with intellectual disability and their families: Encountering the Norwegian National Insurance Service i: Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning, Nr. 2/2006, s Valenta, Marko & Berit Berg (2010): User involvement and empowerment among asylum seekers in Norwegian reception centres in: European Journal of Social Work. 2010, pp.1-19 Valenta, Marko & Nihad Bunar (2010): State Assisted Integration: Refugee Integration Policies in Scandinavian Welfare States: the Swedish and Norwegian Experience in: Journal of Refugee Studies, s Wrench, John (2007): Diversity Management and Anti-Discrimination i: Wrench, John: Diversity Management and Discrimination, Utrecht: ERCOMER, s Øia, Tormod & Leila Torgersen (2004): Innvandrerungdom og marginalisering i: Fuglerund, Øyvind (red.): Andre bilder av de andre. Transnasjonale liv i Norge. Oslo: Pax Forlag A/S, Ålund, Aleksandra (1991): Wrestling with ghosts: transcultural bricolage and new communities i: Ålund, Aleksandra og Carl-Ulrik Schierup: Paradoxes of multiculturalism. Aldershot: Avery, s Pensumlista utgjør 510 sider. Studenter som følger langt kurs (15 studiepoeng) må i tillegg legge opp 250 sider selvvalgt pensum. 14

15 HLS0001 PSYKOSOMATIKK OG HELSEPSYKOLOGI 7,5 sp Faglig ansvarlig: professor Geir Arild Espnes,tlf , e-post: Espnes, Geir A. og Smedslund, G. (2009) 2.utgave. Helsepsykologi. Gyldendal Akademisk. og artikler i kompendium: *Rannestad, T. (2005): Hysterectomi: effects on quality of life and psychological aspects. Best practice & Research Clinical Obstetrics and Gyneaecology, 19, *Maslach,C., Shaufeli WB. & Leitner MP. (2001). Job burnout. Annual Review in Psychology, 52, *Mæland JG. (1993). Helse og livskvalitet to sider av same sak? Medisinsk Årbog. Munksgaard København. *Myskja A. (2006). Individualisert musikk og musikk i siste livsfase. I Musikk og helse, red. Trygve Aasgaard. Cappelen forlag *Innstrand, ST., Langballe, EM, Espnes, GA, Falkum, E and Aasland, OG (2008): Positive and negative work-family interaction and burnout: A longitudinal study of reciprocal relations. I Work & Stress, Vol. 22, No. 1, January-March 2008,

STUDIEPLAN. Videreutdanning i Arbeid og helse. Arbeid og helse (Nynorsk) Work and health (Engelsk) HMAB4005

STUDIEPLAN. Videreutdanning i Arbeid og helse. Arbeid og helse (Nynorsk) Work and health (Engelsk) HMAB4005 STUDIEPLAN Videreutdanning i Arbeid og helse Arbeid og helse (Nynorsk) Work and health (Engelsk) HMAB4005 ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2013 Program for ergoterapeututdanning

Detaljer

Studieplan Master i karriereveiledning erfaringsbasert

Studieplan Master i karriereveiledning erfaringsbasert Høgskolen i Buskerud og Vestfold Studieplan Master i karriereveiledning erfaringsbasert HBV 22.08.2014 1 Innhold Studieplan Master i karriereveiledning/master s degree in Career Guidance and Development...

Detaljer

NB! Viktig endring på PED1003 Didaktikk angående boken Elevens verden. PED1000 INNFØRINGSSTUDIUM I PEDAGOGIKK: DEN MODERNE BARNDOM

NB! Viktig endring på PED1003 Didaktikk angående boken Elevens verden. PED1000 INNFØRINGSSTUDIUM I PEDAGOGIKK: DEN MODERNE BARNDOM NB! Viktig endring på PED1003 Didaktikk angående boken Elevens verden. PED1000 INNFØRINGSSTUDIUM I PEDAGOGIKK: DEN MODERNE BARNDOM Blom, Kari (2004): Norsk barndom gjennom 150 år. Fagbokforlaget, Bergen

Detaljer

Studieprogram for Master i interkulturelt arbeid (MIKA)

Studieprogram for Master i interkulturelt arbeid (MIKA) Studieprogram for Master i interkulturelt arbeid (MIKA) 2013-14 Erfaringsbasert Master i interkulturelt arbeid (MIKA)... 3 Målgruppe... 3 Studiebeskrivelse... 3 Læringsmål... 4 Opptakskrav... 4 Studiets

Detaljer

Studieplan Ph.d.-studium i helse- og sosialfag: Vilkår for profesjonsutøving Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskulen i Volda

Studieplan Ph.d.-studium i helse- og sosialfag: Vilkår for profesjonsutøving Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskulen i Volda Studieplan Ph.d.-studium i helse- og sosialfag: Vilkår for profesjonsutøving Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskulen i Volda 1. Innledning Studieplanen for Ph.d.- studiet i helse-

Detaljer

STUDIEPLAN FOR MASTERSTUDIUM I BARNEHAGEPEDAGOGIKK. Master Studies in Early Childhood Education

STUDIEPLAN FOR MASTERSTUDIUM I BARNEHAGEPEDAGOGIKK. Master Studies in Early Childhood Education STUDIEPLAN FOR MASTERSTUDIUM I BARNEHAGEPEDAGOGIKK Master Studies in Early Childhood Education 120 studiepoeng Kull 2014 2016 (heltid) Kull 2014 2018 (deltid) Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for

Detaljer

Master of Public Administration, mastergradsstudium

Master of Public Administration, mastergradsstudium Master of Public Administration, mastergradsstudium Master of Public Administration 120 studiepoeng Dato for godkjenning 03.12.2013, dekan, avdeling for økonomi, organisasjon og ledelse Gjelder for studenter

Detaljer

www.dmmh.no Fagplan Master i Pedagogikk Studieretning Førskolepedagogikk 2011/12

www.dmmh.no Fagplan Master i Pedagogikk Studieretning Førskolepedagogikk 2011/12 www.dmmh.no Fagplan Master i Pedagogikk Studieretning Førskolepedagogikk 2011/12 1 Master i pedagogikk, Studieretning Førskolepedagogikk Innledning Formålet med masterstudiet i pedagogikk, studieretning

Detaljer

STUDIEPLAN FOR MASTERSTUDIUM I BARNEHAGEPEDAGOGIKK. Master Studies in Early Childhood Education

STUDIEPLAN FOR MASTERSTUDIUM I BARNEHAGEPEDAGOGIKK. Master Studies in Early Childhood Education STUDIEPLAN FOR MASTERSTUDIUM I BARNEHAGEPEDAGOGIKK Master Studies in Early Childhood Education 120 studiepoeng Kull 2013 2015 (heltid) Kull 2013 2017 (deltid) Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for

Detaljer

Praksis som kunnskapskilde

Praksis som kunnskapskilde Anne Moe Praksis som kunnskapskilde En studie av brukeres og hjelperes erfaringer Avhandling for graden philosophiae doctor Trondheim, juni 2010 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 21. mai 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 11/2014 Journalnr.: 2013/5637 Saksbehandler: Anne S. Falck-Ytter ETABLERING AV MASTERSTUDIUM I ERGOTERAPI (120 SP) I. FORSLAG TIL

Detaljer

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1 Fra kunnskap til handling og fra handling til kunnskap (Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor - RFFMIDT) Side: 1 Søknadsnummer: ES492624 Prosjektnummer: 220551 Søker Prosjektansvarlig Institusjon / bedrift

Detaljer

Master i interkulturelt arbeid MIKA

Master i interkulturelt arbeid MIKA Master i interkulturelt arbeid MIKA 2015-2016 Innholdsfortegnelse Erfaringsbasert Master i interkulturelt arbeid (MIKA)... 3 Målgruppe... 3 Studiebeskrivelse... 3 Læringsutbytte... 3 Opptakskrav... 4 Studiets

Detaljer

Iselin Theien, Rolf K. Andersen, Ole Alexander Opdalshei og Håkon Lorentzen Frivillige organisasjoner. En kommentert bibliografi 2006

Iselin Theien, Rolf K. Andersen, Ole Alexander Opdalshei og Håkon Lorentzen Frivillige organisasjoner. En kommentert bibliografi 2006 Iselin Theien, Rolf K. Andersen, Ole Alexander Opdalshei og Håkon Lorentzen Frivillige organisasjoner En kommentert bibliografi 2006 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2006 ISF 2006 Rapport 2006:9 Institutt

Detaljer

Masterstudium i estetiske fag (MAEST) Master s Program in Visual and Performing Arts. Studieretninger: 120 studiepoeng Heltid

Masterstudium i estetiske fag (MAEST) Master s Program in Visual and Performing Arts. Studieretninger: 120 studiepoeng Heltid Masterstudium i estetiske fag (MAEST) Master s Program in Visual and Performing Arts Studieretninger: drama- og teaterkommunikasjon fagdidaktikk: kunst og design kunst i samfunnet mote og samfunn 120 studiepoeng

Detaljer

Studieplan for masterstudium i journalistikk

Studieplan for masterstudium i journalistikk Studieplan for masterstudium i journalistikk Studieplan for masterstudium i journalistikk... 1 Innledning... 1 Mål... 2 Organisering og arbeidsmåter... 2 Masteroppgave... 2 Arbeidslivsrelevans... 3 Internasjonalisering...

Detaljer

nøkkelbegreper NAV-reformen, sosialarbeider, diskurs, sosialt arbeid, profesjon

nøkkelbegreper NAV-reformen, sosialarbeider, diskurs, sosialt arbeid, profesjon fagartikler nøkkelbegreper NAV-reformen, sosialarbeider, diskurs, sosialt arbeid, profesjon Anita Røysum Stipendiat, Høgskolen i Oslo, Avdeling for samfunnsfag anita.roysum@sam.hio.no Nav-reformen: Sosialarbeidernes

Detaljer

forskning Et tidsskrift fra Fellesorganisasjonen (FO) Fagartikler Bokanmeldelser debatt

forskning Et tidsskrift fra Fellesorganisasjonen (FO) Fagartikler Bokanmeldelser debatt forskning 02 10 Et tidsskrift fra Fellesorganisasjonen (FO) Fagartikler Bokanmeldelser debatt 1 fagredaksjonen referee Fagredaktør Fontene forskning: Sissel Seim Høgskolen i Oslo sissel.seim@sam.hio.no

Detaljer

Bachelor i Interkulturelle studier

Bachelor i Interkulturelle studier Bachelor i Interkulturelle studier Studiepoeng 180 Kode IFO100, IKS200, EXP100, Gjelder fra januar 2014 Forkunnskapskrav Allmenn studiekompetanse eller realkompetanse Presentasjon Synes du det er spennende

Detaljer

Inkludering og spesialpedagogiske tiltak motsetninger eller to sider av samme sak?

Inkludering og spesialpedagogiske tiltak motsetninger eller to sider av samme sak? Inkludering og spesialpedagogiske tiltak motsetninger eller to sider av samme sak? Kjell-Arne Solli I denne artikkelen stilles spørsmålet om spesialpedagogiske tiltak fungerer som en støtte eller en barriere

Detaljer

INSTITUTE FOR SOCIAL RESEARCH SCIENTIFIC STAFF. The Institute for Social Research (ISF) is an independent foundation whose primary objectives

INSTITUTE FOR SOCIAL RESEARCH SCIENTIFIC STAFF. The Institute for Social Research (ISF) is an independent foundation whose primary objectives INSTITUTE FOR SOCIAL RESEARCH The Institute for Social Research (ISF) is an independent foundation whose primary objectives are: To promote the study and understanding of social structures and social change,

Detaljer

Emneplan Bachelor i statsvitenskap

Emneplan Bachelor i statsvitenskap Emneplan Bachelor i statsvitenskap Kull 2014 HBV Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 40B 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Emnebeskrivelser til fellesemner Emnebeskrivelser

Detaljer

Pensumliste vårsemesteret 2013

Pensumliste vårsemesteret 2013 Pensumliste vårsemesteret 2013 Merk: - masteremner er kun tilgjengelig for studenter som er tatt opp på masterstudiene. - emnekode for de emner du skal ta finner du i din utdanningsplan på studentweb.

Detaljer

neste ble gjennomført i 2002, med vel 11.000 deltakere.

neste ble gjennomført i 2002, med vel 11.000 deltakere. i n f o - Nyhetsbrev fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Nr. 3 05 Gode data om ungdom Heroinens unge innvandrere Bedre læringsmiljø Seminar, tidsskrift, utvalg Eksterne publikasjoner

Detaljer

Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk Pensumliste høst 2009

Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk Pensumliste høst 2009 Pensumliste høstsemesteret 2009 Oppdatert 17.08.09 Dette er en pensumliste for alle emner, sortert på emnenavn og kode. Du finner emnenavn og kode for ditt studium i studiehåndboka 2009-2010. Anvendt mikro,

Detaljer

Studieplan for Master i offentlig ledelse og styring (Public Administration) 90 og 120 studiepoeng

Studieplan for Master i offentlig ledelse og styring (Public Administration) 90 og 120 studiepoeng Studieplan for Master i offentlig ledelse og styring (Public Administration) 90 og 120 studiepoeng Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk Studieplanen er akkreditert av NOKUT: 17.12.08 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Studieplan for utviklingsstudier årsstudium (60 studiepoeng) Studieåret 2011-2012

Studieplan for utviklingsstudier årsstudium (60 studiepoeng) Studieåret 2011-2012 Studieplan for utviklingsstudier årsstudium (60 studiepoeng) Studieåret 2011-2012 Studieplanen er godkjent av KUF 09.12.86 og siste revisjon er godkjent etter vedtak i avdelingens studieutvalg 07.04.11.

Detaljer

Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei

Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 11.03.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-08/15 Etablering av mastergrad innenfor fagområdet Ph.d. i økonomistyring Saksbehandler/-sted:

Detaljer

COMPLETE BIBLIOGRAPHY (February 2007)

COMPLETE BIBLIOGRAPHY (February 2007) Professor Odd Nordhaug, Dr.Philos. Department of Strategy and Management Norwegian School of Economics and Business Administration odd.nordhaug@nhh.no COMPLETE BIBLIOGRAPHY (February 2007) PUBLISHED BOOKS

Detaljer

Førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud, Avdeling for helsefag. PhD i helsevitenskap, NTNU, Fakultet for samfunnsvitenskap og tenknologiledelse

Førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud, Avdeling for helsefag. PhD i helsevitenskap, NTNU, Fakultet for samfunnsvitenskap og tenknologiledelse CURRICULUM VITAE Marit Borg, 17.09. 1952 Førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud, Avdeling for helsefag. PhD i helsevitenskap, NTNU, Fakultet for samfunnsvitenskap og tenknologiledelse Utdanning Bachelor

Detaljer