PENSUMLISTE HØST 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PENSUMLISTE HØST 2011"

Transkript

1 PENSUMLISTE HØST 2011 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 1

2 Pensumlistene er også tilgjengelig på: Pensumlista inneholder alle emner som er planlagt undervist ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap høsten For informasjon om hvilke emner du skal ta viser vi til studieplanen for hvert enkelt masterprogram. Vi tar forbehold om endringer i pensum. PENSUMLISTE - HØST 2011 INSTITUTT FOR SOSIALT ARBEID OG HELSEVITENSKAP FUH3001 Funksjonshemming og samfunn...side 3 HLS3000 Helsevitenskapelig teori...5 HLS3004 Kvalitative metoder...7 HLS3007 Vitenskapsfilosofi, etikk og metoderefleksjon...8 SARB3005 Sosialt arbeid som kunnskapsfelt og forskningsområde 9 HLS3508 Forskning om helsefremming...12 SARB3506/3507 Funksjonshemming; teori, sosialpolitikk og hverdagsliv I/II...12 SARB3511/3512 Innvandring, integrasjon og mangfold...13 Perspektivemne: HLS0001 Psykosomatikk og helsepsykologi...15 Bøker kjøpes på Tapir bokhandel. Deler av pensum finnes i kompendium. Dette er merket med stjerne * eller på anne måte uthevet i lista. 2

3 FUH3001 FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN 30 sp Emnet undervises over to semestre. Pensum gjelder for høstsemesteret Faglig ansvarlig: Professor Jan Tøssebro Del 1: Pensum for tema det undervises i høsten Tema 1: Forståelse av og perspektiv på funksjonshemming, med mer. Tøssebro, J (2010) Hva er Funksjonshemming. Oslo, Universitetsforlaget, kap. 1 og 2 (45 s) Barnes, C., G. Mercer og T. Shakespeare (1999). Exploring Disability. Polity Press, Cambridge, kap 1-4 og 6, ss.1-96, (124 ss) Danermark, B. (red) (2005). Sociologiske perspektiv på funktionshinder och handikapp. Studentlitteratur, Lund, kap 1, 2, 4 (61 s) * Gustavsson, A. og J. Tøssebro (2005). Introduction: approaches and perspectives in Nordic disability research, i Gustavsson, Sandvin, Traustadottir og Tøssebro (red) Resistance, reflection and change, Studentlitteratur, Lund. Kap 1. ss (17s) * Shakespeare, Tom (2006). The Social Model of Disability. In Davis (Ed.): The Disability Studies Reader, Routledge, New York, kap 16, (8 s) Tema 2: Politiske trender I: Institusjonenes vekst og fall, normalisering, inkludering Foucault, Michel (1999). Galskapens historie. Gyldendal, Oslo kap 2, 8 og 9 (62 s) * Jones, Kathleen (1993). Asylums and After. Athlone Press, London, Kap. 9 og 10, ss (39 s.) * Sandvin, Johans og Mårten Søder (1998). Fullt og helt, ikke stykkevis og delt? En sammenligning av HVPU reformen og nedbygging av institusjonsplasser i psykiatrien. Tidsskrift for velferdsforskning, 1: (14 s) Tøssebro, J. (2010). Hva er funksjonshemming. Oslo, Universitetsforlaget, kap 4 (24s) Söderström, S. & J. Tøssebro (2011). Innfridde mål eller brutte visjoner? Trondheim, NTNU Samfunnsforskning (48 s) * Wendelborg, C. & J. Tøssebro (2008). School placement and classroom participation among children with disability in primary school in Norway. European Journal of Special Needs Education, 23: (15 s) 3

4 * Wendelborg, C. (2010) Barrierer mot deltakelse. Trondheim, NTNU Samfunnsforskning (s 17-25) Tema 3: Teorier om avvik og sosiale problemer * Davies, Lennard (2006): Constructing Normalcy: the Bell Curve, the Novel, and the Invention of the Disabled Body in the Nineteenth Century. In Davis (Ed.): The Disability Studies Reader, Routledge, New York, kap 1, (13 s) Goffman, E.: Stigma. Penguin books. (original 1963, Penguin 1990) (kap 1, ss 11-56) (46 s) * Lindgren, S.Å. Michel Foucault. I H. Andersen & L. Kaspersen (red.): Klassisk og moderne samfunnsteori. København, Hans Reizels forlag, kap 19, ss (16 s) Rubington, E. & M.S. Weinberg (Eds).: The Study of Social Problems: Seven Perspectives. Oxford University Press, 2003, Utdrag: Fra del 2 (s 15-24), del 3 (s ), del 5 (s ), del 6 ( & ), del 7 (s ), del 8 (s & ). (146 s) * Tøssebro, J. (2005). Sosialt arbeid og sosiale problemer i grenselandet mot sosiologisk teori. I Oltedal, S. (red): Kritisk sosialt arbeid. Oslo, Gyldendal akademisk, kap. 9 (23 s) Tøssebro, J (2010). Hva er funksjonshemming. Oslo, Universitetsforlaget, kap. 3 (19 s) Tema 4. Politiske trender II: Antidiskriminering, regulering og universell utforming * Halvorsen, R. & B. Hvinden (2009). Nordisk politikk for funksjonshemmede møter internasjonal likebehandlingspolitikk. I Tøssebro, J (red) Funksjonshemming politikk, hverdagsliv og arbeidsliv. Oslo, Universitetsforlaget (kap 1) (14 s) * Hall, Peter Inclusive Design: Designing and Developing Accessible Environments. Kapittel 1 Inclusive design and development in the built environment London, UK: Spon Press, (online) ss * Preiser, Wolfgang and Elaine Ostroff (Eds) (2001): Handbook of universal design. McGraw-Hill, New York, kap 10 (18s) * Stapleton, David & R. Burkhauser (Eds) (2003): The decline in employment of people with disabilities. Upjohn institute for employment research, Kalamazo, Michigan, kap 2 (31s) 4

5 * Quinn, G (2009) A short guide to the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. European Yearbook of Disability Law, vol. 1, s (26 s) * NOU 2005: 8 Likeverd og tilgjengelighet. s * Hotvedt, M. & A. Syse (2008) Vernet mot diskriminering på grunn av funksjonshemming og alder. I A. Hellum & K. Ketscher (red.) Diskriminerings og likestillingsrett. Oslo, Universitetsforlaget (kap 4, 34 s) Tøssebro, J. (2010) Hva er funksjonshemming. Oslo, Universitetsforlaget (kap 5) (24 s) Del II for vårsemesteret kommer senere. HLS3000 HELSEVITENSKAPELIG TEORI (15 SP) Faglig ansvarlig: professor Heidi Hjelmeland, e-post: Bøker og særtrykk Antonovsky, A. (2005, 2. utg.). Hälsans Mysterium. Stockholm: Natur och Kultur Eller i dansk utgave: Antonovsky, A. (2000). Helbredets mysterium. København: Hans Reitzels Forlag Elstad, J.I. (2000). Social inequalities in health and their explanations. Oslo: NOVA, Rapport 9/00. Chapt 1 8 (Særtrykk: kjøpes på TAPIR) Espnes, G.A. & Smedslund, G. (2009, 2. utg.). Helsepsykologi. Oslo: Gyldendal Akademisk Kap. 1, 2, 4-6, 8-13 Ingstad, B. (2007). Medisinsk antropologi. En innføring. Bergen: Fagbokforlaget Nettleton, S. (2006). The sociology of health & illness. Cambridge: Polity Press. 2 nd ed. Wrzesniewski, K. & Skusa, B. (2006). Psychosomatic Medicine and the Psychology of the Somatic Ill. Selected Issues. (Særtrykk: kjøpes på TAPIR) 5

6 Kompendium Bhui, B. & Bhugra, D. (2007). Ethnic inequalities and cultural capability framework in mental health care. In : D. Bhugra & K. Bhui (Eds.) Textbook of cultural psychiatry, pp Cambridge University Press Brannon, L. & Feist, J. (2007). Kap. 1: Introducing health psychology. In: L. Brannon & J. Feist: Health psychology. An introduction to behaviour and health, 6 th ed., pp.1-17 Getz, L. & Kirkengen, A.L. (2003). Ultrasound screening in pregnancy: advancing technology, soft markers for fetal chromosomal aberrations, and unacknowledged ethical dilemmas. Social Science & Medicine, 56, Hart, E., Lymbrey, N., Gladman, J.R.F. (2004): Away from home: an ethnographic study of a transitional rehabilitation scheme for older people in the UK. Social Science and Medicine, 60 (2005): Hofmann, B. (2001). The technological invention of disease. Journal of Medical Ethics: Medical Humanities, 27, Milstein, J. (2005). A paradigm of Integrative Care: Healing with Curing Throughout Life, Being with and Doing To. Journal of Perinatology, 25: Rose, N. (2001). The politics of life itself. Theory, Culture & Society, 18(6), 1-30 Schei, B. & Bakketeig, L.S. (2007). Kjønnsperspektivet kan gjøre folkehelsen bedre. I: B. Schei & L.S. Bakketeig (red.). Kvinner lider menn dør. Folkehelse i et kjønnsperspektiv, pp Oslo: Gyldendal Akademisk Schei, B. & Sundby, J. (2007). Kjønn og helse begreper og modeller. I: B. Schei & L.S. Bakketeig (red.). Kvinner lider menn dør. Folkehelse i et kjønnsperspektiv, pp Oslo: Gyldendal Akademisk Seligman, M.E.P. (2008). Positive health. Applied Psychology: An International Review, 57, 3-18 Seligman, M.E.P., Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology. American Psychologist, 55(1), 5-14 Skolbekken, J.A. (2008). Unlimited medicalization? Risk and the pathologization of normality. In: A. Peterson & I. Wilkinson (Eds.). Health, risk and vulnerability. London and New York: Routledge Van t Leven, N. & Jonsson, H. (2002). Doing and Being in the Atmosphere of the Doing: Environmental Influences on the Occupational Performance in Nursing Home. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 9: Warfa, N. & Bhui, K. (2007). Refugees and mental health. In : D. Bhugra & K. Bhui (Eds.) Textbook of cultural psychiatry, pp Cambridge University Press Winkelman, M. (2009). Culture and health. San Francisco: Jossey-Bass. A Wiley Imprint: Kap 1: Applied medical anthropology and health care (pp. 1-28) Kap. 3: Cultural competence in health care (pp ) Ytterhus, B., Wendelborg, C., Lundeby, H. (2008). Managing turning points and transitions in childhood and parenthood insights from families with disabled children in Norway. Disability & Society, 23 (6): Det vil komme noe tilleggslitteratur under tema Helse i et hverdagslivsperspektiv. Dette fås ved instituttet ved semesterstart. 6

7 Anbefalt litteratur Dalgard, O.S. & Thapa, S.B. (2007). Immigration, social integration and mental health in Norway, with focus on gender differences. Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health, 3:24 Fugelli, P. (2003). 0-visjonen essays om helse og frihet. Oslo: Universitetsforlaget Fugelli, P. (2008). Nokpunktet. Essays om helse og verdighet. Oslo: Universitetsforlaget Valsiner, J. (2003). Culture and its transfer: Ways of creating general knowledge through the study of cultural particulars. In: W.J. Lonner, D.L. Dinnel, S.A. Hayes & D.N. Sattler (Eds.), Online Readings in Psychology and Culture (Unit 2, Chapter 12), HLS3004 KVALITATIVE METODER (7,5 SP) Faglig ansvarlig: førsteamanuensis Riina Kiik, e-post: Bøker og artikler Creswell, J. W. (2007) Qualitative Inquiry & Research Design. Thousand Oaks (CA): Sage. s Kittelsaa, A.(2010) En dobbel utfordring å intervjue unge med en utviklingshemming. I Gjærum, R. G. Usedvanlig kvalitativ forskning. Oslo: Universitetsforlaget. Kvale,S. & Brinkman, S. (2009) Det kvalitative forskningsintervju. Oslo: Gyldendal. s Malterud, K. (2003) Kvalitative metoder i medisinsk forskning. Oslo: Universitetsforlaget. s Morgan, L. D. (1996) Focus groups. Annu. Rev. Sociol. Vol 22 s: Det kommer tilleggslitteratur underveis (artikler, masteroppgaver med mer). Anbefalt tilleggslitteratur Postholm, M.B. (2010). Kvalitativ metode: En innføring med fokus på fenomenologi, etnografi og kasusstudier. Oslo: Universitetforlaget. 7

8 Thagaard, T. (2009). Systematikk og innlevelse, en innføring i kvalitativ metode. Bergen: Fagbokforlaget. Borg, M. og Kristiansen, K. m.fl. (2010) Medforskning: å forske sammen for kunnskap om psykisk helse. Oslo: Universitetsforlag. Fossland, T & Thorsen, K (2010) Livshistorier i teori og praksis. Oslo: Fagbokforlaget. Larsson, S. (red) (2005) Forskningsmetoder i social arbete. Lund: Studentlitteratur. Repstad,P., Garmann Johnasen, H. Ch. &, Halvorsen. A. (2009) Å forske blant sine egne, Universitet og region - nærhet og uavhengighet. Kristiansand : Høyskoleforlag. HLS3007 VITENSKAPSFILOSOFI, ETIKK OG METODEREFLEKSJON (7,5 SP) Faglig ansvarlig: førsteamanuensis John-Arne Skolbekken e-post: Bok: Langergaard, Luise Li; Rasmussen, Søren Barlebo og Sørensen, Asger (2006): Viden, videnskab og virkelighed. Forlaget Samfundslitteratur. Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, jus og humaniora. NESH publikasjon, Oslo, Hefte (kjøpes på tapir eller bestilles gratis/lastes ned fra NESH I kompendium: Et utvalg artikler. Fullstendig liste blir tilgjengelig ved semesterstart. 8

9 SARB3005 SOSIALT ARBEID SOM KUNNSKAPSFELT OG FORSKNINGSOMRÅDE (22,5 sp) Faglig ansvarlig: Førsteamanuensis Riina Kiik Professor Berit Berg Bøker Blom, B; Morén, S. og Nygren, L. (red) (2006) Kunskap i socialt arbete: om villkor, processer och användning. Stockholm: Natur och Kultur. Kap. 1, 3. Goffman, E. (1990) Stigma. Penguin books. (original 1963 ) Kap 1. (s 11-56). Hvinden, B. (2005) Sosial kapital : klargjøring av ulike perspektiver på sosial kapital, kunnskapsstatus, funn og forskningsbehov, forslag til en videre satsing på forskning om sosial kapital i Norge. Oslo: Norges forskningsråd. Finnes i elektronisk utgave: Levin, I. (2004) Hva er sosialt arbeid. Oslo: Universitetsforlag. Rubington, E. & M.S. Weinberg, M. S (Eds) (2003) The Study of Social Problems: Seven Perspectives. New York: Oxford University Press. Utdrag: Fra del 2 (s 15-24), del 3 (s ), del 5 (s ), del 6 ( & ), del 7 (s ), del 8 (s & ). Oltedal, S.(red) (2005) Kritisk sosialt arbeid. Oslo: Gyldendal akademisk. Thompson, N. (2005) Understanding social work: preparing for practice. New York: Palgrave Macmillan. Kap.1, 3. Kompendium Bogdan, R. & S. Taylor (1987) Toward a Sociology of Acceptance: The other side of the study of deviance. Social Policy. Fall. (s 34-39). Dahle, R. (2010) Sosialt arbeid en historie om kjønn, klasse og profesjon, Tidsskrift for kjønnsforskning, 13. Dellgran, P. & Höijer, S. (1996) Bland stora teorier och centrala perspektiv. Socionomen 5/1996/del 2 (s. 3-11). Hasenfeld, Y. (1992): The Nature of Human Service Organizations. I Hasenfeld (ed.) Human Service as Complex Organizations. Sage: Newbury Park. S Healy, K. (2005) Social Work Theories in Context: Creating Frameworks for Practice. New York: Palgrave Macmillan. Kap.1 (s.1-16.) Kjeldstadli, K. (2008) Sammensatte samfunn. Innvandring og inkludering. Oslo: Pax forlag A/S. Kap. 4. (s ). 9

10 Lindgren, S.Å.(2007) Michel Foucault. I H. Andersen & L. Kaspersen (red.): Klassisk og moderne samfunnsteori. København: Hans Reizels forlag. Kap 19. (s ). Van Ewijk, H. (2009) Citizenship-based social work. International Social Work Vol 52 (2), (s ). Anbefalt tilleggslitteratur Addams, J. (2002/1920) Democracy and Social Ethics. Urbana, Ill.: University of Illinois Press. Andreassen, T.A. og Fossestøl, K. (2010) NAV ved et veiskille. Oslo: Gyldendal. Bastøe, P.Ø og Dahl, K. (1994) Hjørnesteiner i sosialt arbeid : en innføringsbok for sosialarbeidere. Oslo: Ad Notam Gyldendal AS. Berg, B. og Lauritsen, K. (2009) Eksil og livsløp. Oslo: Universitetsforlaget. Brante, T. (2003) Om konstitueringen av nya veteskapeliga fält exemplet forskning om socialt arbete. I Socialt arbete: en nationell genomlysning av ämnet. Högskoleverkets rapportserie 2003:16R. Davies, L. (2006) Constructing Normalcy: the Bell Curve, the Novel, and the Invention of the Disabled Body in the Nineteenth Century i Davis (red.) The Disability Studies Reader New York: Routledge, kap. 1, ss (13 s.) Healy, K. (2005) Social work theories in context: creating frameworks for practice. London: Palgrave Macmillan. Hernes, T; Heum, I; Haavorsen, P.(2010) Arbeidsinkludering. Om det nye politikk- og praksisfeltet I velferds-norge. Oslo: Gyldendal. Holter, H. (1960) Sosialarbeiderens yrkesrolle, Tidsskrift for samfunnsforskning, vol.1, 1. (s ). Kautto, M. ;Fritzell, J; Hvinden, B., Kvist, J, Uusitalo, H. (2001) Nordic Welfare States in the European Context. New York: Routledge. Levin, Irene Diskurser i og om sosialt arbeid i Mona Sandbæk (red) Fra mottaker til aktør. Oslo: Gyldendal. (s ). Lovelock, R, Lyons, K. & Powell, J. (2004) Reflecting on social work - Discipline and Profession. Aldershot: Ashgate. Lorentz, W. (1998) Socialt arbete i ett föränderligt Europa. Göteborg: Daidalos. 10

11 Meeuwisse, A. & Swärd, H. (2002) Perspektiv på sociala problem. Stockholm: Natur och Kultur. Richmond, M. (1971/1922) What is social case work? New York: Arno Press & The New York Times. Soydan, H. (1993) Det sociala arbets idéhistoria. Lund: Studentlitteratur. Sumner, C. (1994) The sociology of deviance. Buckingham, Open University Press Tidsskrift for velferdsforskning (2009) vol. 12 (3) Evaluering av NAV- reformen. Payne, M. (2006) Introduction: the social work discourse. I What is professional social work? Chicago, Ill.: Lyceum Books. Payne, M. (2005) The Origins of Social Work. Continuity and Change. London: Palgrave Macmillan. Rambøll rapporten: Utredning av hvordan tilbud innenfor høyere utdanning kan bidra til å dekke langsiktig kompetansebehov i arbeids-og velferdsforvaltningen. (2010). Finnes i elektronisk utgave: Varg, N. (2003) Perspektiv på kunskapsutveckling innom socialtjänesten: en antologi. Stockholm: Social Styrelsen. Wilson, K. (2008) Modern social work in context: policy, politics and organisations. I Social work: an introduction to contemporary practice. Harlow: Pearson Longman. Zahl, M. (2003) Røtter - et tilbakeblikk på sosialt arbeid. I Zahl, M. (red.) Sosialt arbeid. Refleksjon og handling. Bergen: Fagbokforlaget.(s 17-50). Zahl, M. (2001) Alice Salomon ( ) en ukjent skikkelse for sosialarbeidere i Norge. I Tronvoll, I. og Martinsen, E. (red.). Sosialt arbeid Refleksjoner og nyere forskning. Trondheim: Tapir Akademiske Forlag. (s 69-85). 11

12 HLS3508 Forskning om helsefremming (7,5 sp) Faglig ansvarlig: professor Geir Arild Espnes Lindström, Bengt & Monica Eriksson: The hitchhiker s guide to salutogenesis. Salutogenic pathways to health promotion. Folkhälsan research center (Health promotion research), Research report 2010:2. Helsinki, Kompendium: Espnes, G.A. & Smedslund, G. (2009). Helsepsykologi. Kap 12 og 13. Raphael, D. (2000). The question of evidence in health promotion. Health promotion international, Vol. 15, nr. 4. Seligman, M. E. P. & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. American Psychologist. Vol 55(1), doi: / X Seligman. M. (2008). Positive Health. Applied Psychology: An International Review, 57, Strümpfer D.J.W (2006). The Strengths Perspective in Adult Life. Social Indicators Research, 77: Keyes, C.L.M. (2002). The Mental Health Continuum: From Languishing to Flourishing in Life. Journal of Health and Behaviour Research, 43, SARB3506 FUNKSJONSHEMMING, TEORI, SOSIALPOLITIKK OG HVERDAGSLIV I (7.5 SP) SARB3507 FUNKSJONSHEMMING, TEORI, SOSIALPOLITIKK OG HVERDAGSLIV II (15 SP) Faglig ansvarlig: professor Jan Tøssebro, e-post: Se pensum for FUH3001, 1. semester, med unntak av tema 3. Studenter som tar emnet SARB3507, 15 studiepoeng skal i tillegg til pensum i SARB3506 legge opp et selvvalgt pensum på ca. 250 sider. 12

13 SARB3511 INNVANDRING, INTEGRASJON OG MANGFOLD I (7,5 SP) SARB3512 INNVANDRING, INTEGRASJON OG MANGFOLD II (15 sp) Faglig ansvarlig: professor Berit Berg Pensumbok Fuglerud, Øyvind & Thomas Hylland Eriksen (red.) (2007): Grenser for kultur? Perspektiver fra norsk minoritetsforskning. Oslo: Pax Forlag A/S (sidene 7-52, , , ) Artikkelkompendium Berg, Berit (1998): Eksilets ambivalens. Om bosniske flyktninger i fire norske kommuner i: Berg, Berit & Carl-Ulrik Schierup: Integration retorik, politik, praktik. Om bosniske flyktingar i Norden. København: Nordisk Ministerråd, Nord 1999:5, s Berg, Berit (2010): Eksilets stoppesteder. Doktoravhandling, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU (kap 2, 6, 9) s.31-64, , Berg, Berit & Marko Valenta (2003): Å mestre den store hjemkomsten i: Linjer Nr. 1/2003, s.1-8 Berg, Berit & Nora Sveaass (2005): Det hainnle om å leve Tiltak for å bedre psykisk helse for beboere i asylmottak. Trondheim/Oslo: SINTEF/NKVTS, s Gressgård, Randi (2007): Anerkjennelse: Hvilke forskjeller er relevant? i: Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning, Nr. 1/2007, s Gullikstad, Berit & Tove Håpnes (2005): Kunnskap om kjønn og etnisitet for et inkluderende arbeidsliv i: Rasmussen, Bente: Et bærekraftig nytt arbeidsliv? Kunnskapsstatus og problemstillinger. Oslo: Norges forskningsråd, s Hagelund, Anniken (2010): Dealing with the Dilemmas: Integration at the Street-level in Norway in: International Migration Vol. 48 (2), s Hjelde, Karin og Katrine Fangen (2006): Oppfølging, respekt og empowerment: Somalieres forståelse og hjelpepraksis ved psykososiale vanskeligheter i: Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning, Nr. 2/2006, s Iglehart, Alfreda P. & Rosina M. Becerra (2007): Ethnic-Sensitive Practice: Contradictions and Recommendations i: Journal of Ethnic And Cultural Diversity in Social Work, 16:3, s

14 Lidén, Hilde (2010): Barnets uttalerett på utlendingsfeltet i: Anne Trine Kjørholt (red.): Barn som samfunnsborgere til barnets beste? Oslo: Universitetsforlget (kap. 10, s ) Røkenes, Odd Harald (1995): Bruk av tolk i psykologisk arbeid med flyktninger og fremmedspråklige i: Tidsskrift for norsk psykologforening, Nr. 8/1995, s Sørheim, Torunn Arntsen (2006): Immigrants with intellectual disability and their families: Encountering the Norwegian National Insurance Service i: Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning, Nr. 2/2006, s Valenta, Marko & Berit Berg (2010): User involvement and empowerment among asylum seekers in Norwegian reception centres in: European Journal of Social Work. 2010, pp.1-19 Valenta, Marko & Nihad Bunar (2010): State Assisted Integration: Refugee Integration Policies in Scandinavian Welfare States: the Swedish and Norwegian Experience in: Journal of Refugee Studies, s Wrench, John (2007): Diversity Management and Anti-Discrimination i: Wrench, John: Diversity Management and Discrimination, Utrecht: ERCOMER, s Øia, Tormod & Leila Torgersen (2004): Innvandrerungdom og marginalisering i: Fuglerund, Øyvind (red.): Andre bilder av de andre. Transnasjonale liv i Norge. Oslo: Pax Forlag A/S, Ålund, Aleksandra (1991): Wrestling with ghosts: transcultural bricolage and new communities i: Ålund, Aleksandra og Carl-Ulrik Schierup: Paradoxes of multiculturalism. Aldershot: Avery, s Pensumlista utgjør 510 sider. Studenter som følger langt kurs (15 studiepoeng) må i tillegg legge opp 250 sider selvvalgt pensum. 14

15 HLS0001 PSYKOSOMATIKK OG HELSEPSYKOLOGI 7,5 sp Faglig ansvarlig: professor Geir Arild Espnes,tlf , e-post: Espnes, Geir A. og Smedslund, G. (2009) 2.utgave. Helsepsykologi. Gyldendal Akademisk. og artikler i kompendium: *Rannestad, T. (2005): Hysterectomi: effects on quality of life and psychological aspects. Best practice & Research Clinical Obstetrics and Gyneaecology, 19, *Maslach,C., Shaufeli WB. & Leitner MP. (2001). Job burnout. Annual Review in Psychology, 52, *Mæland JG. (1993). Helse og livskvalitet to sider av same sak? Medisinsk Årbog. Munksgaard København. *Myskja A. (2006). Individualisert musikk og musikk i siste livsfase. I Musikk og helse, red. Trygve Aasgaard. Cappelen forlag *Innstrand, ST., Langballe, EM, Espnes, GA, Falkum, E and Aasland, OG (2008): Positive and negative work-family interaction and burnout: A longitudinal study of reciprocal relations. I Work & Stress, Vol. 22, No. 1, January-March 2008,

PENSUMLISTE HØST 2013

PENSUMLISTE HØST 2013 PENSUMLISTE HØST 2013 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 1 Pensumlistene er også tilgjengelig

Detaljer

PENSUMLISTE HØST 2012

PENSUMLISTE HØST 2012 PENSUMLISTE HØST 2012 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 1 Pensumlistene er også tilgjengelig

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

PENSUMLISTE HØST 2008

PENSUMLISTE HØST 2008 PENSUMLISTE HØST 2008 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap Mastergradene i helsevitenskap, sosialt arbeid og funksjonshemming og samfunn NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet

Detaljer

PENSUMLISTE HØST 2006

PENSUMLISTE HØST 2006 PENSUMLISTE HØST 2006 SOSIALT ARBEID MASTERGRAD NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Pensumlistene er også tilgjengelig på: http://www.svt.ntnu.no/adm/stud/pensumet/

Detaljer

PENSUMLISTE HØST 2010

PENSUMLISTE HØST 2010 PENSUMLISTE HØST 2010 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 1 Pensumlistene er også tilgjengelig

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO342_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart

Detaljer

PENSUMLISTE HØST 2015

PENSUMLISTE HØST 2015 PENSUMLISTE HØST 2015 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 1 Pensumlistene er også tilgjengelig

Detaljer

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold)

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold) «Superdiversity» på norsk (hypermangfold) Et kritisk innspill til hva mangfold er og kan være Heidi Biseth Førsteamanuensis Høgskolen i Buskerud og Vestfold Institutt for menneskerettigheter, religion

Detaljer

Habilitering i går, i dag og i morgen. Per Koren Solvang

Habilitering i går, i dag og i morgen. Per Koren Solvang Habilitering i går, i dag og i morgen Per Koren Solvang Enkelt sagt I går: Trening I dag: Deltakelse I morgen: Annerledeshet I går Trening og medisinsk autoritet I dag Foreldrevalgte treningsprogrammer

Detaljer

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia AORG 103 Politikk og forvaltning Pensum Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia *Abbott, Andrew (1988): The system of professions. Chicago: University of Chicago Press.

Detaljer

Mastergrad i barnevern Anbefalt litteratur/ressursliste Høst 2007 MABARN301 Omsorgsutøvelse og barns utvikling 15 studiepoeng

Mastergrad i barnevern Anbefalt litteratur/ressursliste Høst 2007 MABARN301 Omsorgsutøvelse og barns utvikling 15 studiepoeng Mastergrad i barnevern Anbefalt litteratur/ressursliste Høst 2007 MABARN301 Omsorgsutøvelse og barns utvikling 15 studiepoeng Kontekstuelle (tverrkulturelle), kunnskap- og verdimessige forhold * Andenæs,

Detaljer

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012)

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Alle forelesninger i GS, Aud I Forelesninger onsdager kl. 10.15-12 Forelesninger torsdager kl. 14.15-16 Dato Undervises av Sted Tema Kommentarer / ressurser 18.01.2012

Detaljer

Ungdommers erfaring med medvirkning i barnevernet

Ungdommers erfaring med medvirkning i barnevernet Ungdommers erfaring med medvirkning i barnevernet Familierådskonferansen Oslo, 2.-3. november 2015 Veronika Paulsen Stipendiat, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU veronika.paulsen@samfunn.ntnu.no

Detaljer

praksisfeltet Evidence, evaluation and practical use of knowledge

praksisfeltet Evidence, evaluation and practical use of knowledge Emnekode og emnenavn Engelsk emnenavn Studieprogrammet inngår i SP92 Evidens, evaluering og bruk av kunnskap i praksisfeltet Evidence, evaluation and practical use of knowledge Ph.d.-program i sosialt

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO342_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart

Detaljer

Pensum. Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Pensum. Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Pensum Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology 1. studieår 1. semester Emne: Fellesfag 1. Delemne: Innføring i teori og metoder Obligatorisk Pensum

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I AVHØR AV SÅRBARE PERSONER

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I AVHØR AV SÅRBARE PERSONER STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I AVHØR AV SÅRBARE PERSONER 10 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 3. juni 2014 1. Innledning Barn i førskolealder og utviklingshemmede personer er sårbare av flere grunner.

Detaljer

PENSUMLISTE VÅR 2009

PENSUMLISTE VÅR 2009 PENSUMLISTE VÅR 2009 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap Mastergradene i helsevitenskap, sosialt arbeid og funksjonshemming og samfunn NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet

Detaljer

PENSUMLISTE VÅR 2013

PENSUMLISTE VÅR 2013 PENSUMLISTE VÅR 2013 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 1 Pensumlistene er også tilgjengelig

Detaljer

Pensumliste Veilederstudiet UiB 09/10

Pensumliste Veilederstudiet UiB 09/10 Pensumliste Veilederstudiet UiB 09/10 Pensum er på 1000 sider. Av dette er ca. 600 obligatorisk pensum (+/- ca. 10 %). 400 sider er selvvalgt pensum. Av disse 400 sidene skal 200 velges fra det oppgitte

Detaljer

Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming. Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015

Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming. Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015 Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015 Planlegging for barnevennlig byutvikling Barnevennlig byutvikling som rettighetsbasert

Detaljer

Pensumliste Veiledning som profesjonell utvikling for lærere (ped600)10/11

Pensumliste Veiledning som profesjonell utvikling for lærere (ped600)10/11 Pensumliste Veiledning som profesjonell utvikling for lærere (ped600)10/11 Pensum er på 1000 sider. Av dette er ca. 600 obligatorisk pensum (+/- ca. 10 %). 400 sider er selvvalgt pensum. Av disse 400 sidene

Detaljer

Pensum. Bachelorstudium i Retaildesign Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Pensum. Bachelorstudium i Retaildesign Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Pensum Bachelorstudium i Retaildesign Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology 1. studieår 1. semester Emne: Fellesfag 1. Delemne: Innføring i teori og metoder Gripsrud, Jostein. 2011.

Detaljer

Å forske med eller forske på? Om forskning i psykisk helsearbeid. Trondheim okt. 2014

Å forske med eller forske på? Om forskning i psykisk helsearbeid. Trondheim okt. 2014 Å forske med eller forske på? Om forskning i psykisk helsearbeid. Trondheim 21.-22. okt. 2014 Kort presentasjon: avhandling Dr.gradsprosjekt SVT/NTNU Toril Anne Elstad, førsteamanuensis, ASP/HiST Participation

Detaljer

Strøm, H. K. & Ulvund, S. E. (27.05.2014). Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Urolige spedbarn. I M. Martinussen (red), Ungsinn, tiltak nr. 40.

Strøm, H. K. & Ulvund, S. E. (27.05.2014). Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Urolige spedbarn. I M. Martinussen (red), Ungsinn, tiltak nr. 40. Urolige spedbarn Strøm, H. K. & Ulvund, S. E. (27.05.2014). Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Urolige spedbarn. I M. Martinussen (red), Ungsinn, Strøm, H. K. & Ulvund, S. E. (27.05.2014). Beskrivelse

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon Emne BSY154_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:56 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon Emnekode: BSY154_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2009

Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2009 Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2009 Emneansvarlig: Foss Sted: Rom 223 i Frederik Holsts hus Tidsrom: Uke 34 t.o.m. uke 39, 2009 Undervisningsdager: er,

Detaljer

Profesjonsdanning og samfunnets evidenskrav

Profesjonsdanning og samfunnets evidenskrav Profesjonsdanning og samfunnets evidenskrav UHR konferanse Levanger 19. - 20. Mars 2013 Bodil Tveit Førsteamanuensis, Diakonhjemmet Høgskole, Oslo Institutt for sykepleie og Helse 1 «Godt samspill og samarbeid

Detaljer

Pensum for REH Videreutdanning i rehabilitering

Pensum for REH Videreutdanning i rehabilitering Pensum for REH Videreutdanning i rehabilitering Kull:2015 4REFH20 Rehabiliteringsprosesser, folkehelse og helsepedagogikk Barth, T., Børtveit, T. & Prescott, P. (2013). Motiverende intervju : samtaler

Detaljer

Kursleder: Silje Fekjær. Kontor 319 HH, e-post Trefftid torsdag

Kursleder: Silje Fekjær. Kontor 319 HH, e-post Trefftid torsdag SOS4100 - Ulikhet: klasse, kjønn og etnisitet Kursleder: Silje Fekjær. Kontor 319 HH, e-post fekjar@sosiologi.uio.no. Trefftid torsdag 14.30-15-30. Tid: Mandag kl. 12:15-14:00, Rom 101 Vilhelm Bjerknes

Detaljer

STUDIEPLAN VIDAREUTDANNING I AVHØYR AV SÅRBARE PERSONAR

STUDIEPLAN VIDAREUTDANNING I AVHØYR AV SÅRBARE PERSONAR STUDIEPLAN VIDAREUTDANNING I AVHØYR AV SÅRBARE PERSONAR 10 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 3. juni 2014 1. Innleiing Utviklingshemma og born i førskulealder er sårbare av fleire grunnar. Det er vanskeleg

Detaljer

Pensumliste Master i aktiv livsstil og helse

Pensumliste Master i aktiv livsstil og helse Pensumliste Master i aktiv livsstil og helse INDIVID OG SAMFUNN I ET LIVSSTILSPERSPEKTIV Politiske dokumenter og anbefalinger St. meld. nr. 16 (2002-2003). Resept for et sunnere Norge. Oslo: helsedepartementet.

Detaljer

PENSUMLISTE VÅR 2012

PENSUMLISTE VÅR 2012 PENSUMLISTE VÅR 2012 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 1 Pensumlistene er også tilgjengelig

Detaljer

Vitenskapsteori og forskningsmetodikk

Vitenskapsteori og forskningsmetodikk Vitenskapsteori og forskningsmetodikk Emnekode: GMRLE354 Studiepoeng: 15 Nivå: Master Språk: Norsk Program: Program for grunnskolelærerutdanning Kan tilbys som enkeltemne: Ja Startsemester og varighet:

Detaljer

Fagdag med etisk perspektiv Quality Hotel Strand, Gjøvik

Fagdag med etisk perspektiv Quality Hotel Strand, Gjøvik Fagdag med etisk perspektiv 29.11. 2016 Quality Hotel Strand, Gjøvik 10.30-11.15 og 11.15-12.15 Hovedmålgruppe: Ansatte i helse- og omsorg Helsetjenester til alvorlig syke og døende med minoritetsbakgrunn

Detaljer

Vitenskapsteori og forskningsmetode

Vitenskapsteori og forskningsmetode Vitenskapsteori og forskningsmetode Emnekode: MSPD110_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

For studenter ved M.Sc. studiet i samfunnssikkerhet.

For studenter ved M.Sc. studiet i samfunnssikkerhet. 1 12. November 2001 Kursbeskrivelse for ØK 142 Forskningsmetode for Vårsemesteret 2002 er under utarbeidelse. Pensum vil være det samme som for Vårsemesteret 2001, angitt nedenfor, men undervisningsopplegget

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

PENSUMLISTE VÅR 2015

PENSUMLISTE VÅR 2015 PENSUMLISTE VÅR 2015 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 1 Pensumlistene er også tilgjengelig

Detaljer

Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk

Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk Emnekode: MHVRMAS_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Pårørende til personer med demens i sykehjem - involverte eller brysomme?

Pårørende til personer med demens i sykehjem - involverte eller brysomme? Pårørende til personer med demens i sykehjem - involverte eller brysomme? Linn Hege Førsund Høgskolelektor / Stipendiat HSN / NTNU (Illustrasjonsfoto) 1 Bakgrunn Forskning innenfor pårørendeomsorg til

Detaljer

Sosialt arbeid internasjonalt og i forhold til problemer skapt av økende globalisering.

Sosialt arbeid internasjonalt og i forhold til problemer skapt av økende globalisering. Sosialt arbeid III Emnekode: BSO342_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner - Wenche Elisabeth Aamodt Lind (Emneansvarlig)

Detaljer

Aarre, T. F. (2010). Manifest for psykisk helsevern. Oslo: Universitetsforl. [Del 1-3. 205 s.]

Aarre, T. F. (2010). Manifest for psykisk helsevern. Oslo: Universitetsforl. [Del 1-3. 205 s.] Emnekode: PSYD 6100 Emnenavn: Tverrfaglig fundament i psykisk helsearbeid (30 sp) Studieår: 2015/2016 Kull: 2015 deltid Semester: Høst 2015 Studieprogram: Videreutdanning i Psykisk helsearbeid (Kjeller)

Detaljer

Barn, ungdom og deltakelse

Barn, ungdom og deltakelse Barn, ungdom og deltakelse Emnekode: MSO190_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Cecilie Omre (Hovedansvarlig)

Detaljer

MAVERD 417 Organisasjon, ledelse og endring (10 studiepoeng)

MAVERD 417 Organisasjon, ledelse og endring (10 studiepoeng) Pensumlister for master i verdibasert ledelse, 2016-2017 MAVERD 417 Organisasjon, ledelse og endring (10 studiepoeng) 2016-2017 Obligatorisk pensum: (Ca. 750 sider) Askeland, Harald (2009): Hvordan forstå

Detaljer

Pensum for EIENDOM Bachelor i eiendomsmegling

Pensum for EIENDOM Bachelor i eiendomsmegling Pensum for EIENDOM Bachelor i eiendomsmegling Kull:2015 3MAR100 Markedsføringsledelse Kotler, P. (2005). Markedsføringsledelse (3.utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 82-05-31582-5. Utvalgte kapitler.

Detaljer

Occupational health and safety in agriculture

Occupational health and safety in agriculture NO EN Occupational health and safety in agriculture OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN AGRICULTURE ECTS Credits 15 Study level One term programme Start semester Autumn 2015 Campus of JOB OPPORTUNITIES FURTHER

Detaljer

De fem best dokumenterte helsefremmende tiltak en kommune kan iverksette

De fem best dokumenterte helsefremmende tiltak en kommune kan iverksette Folkehelsekonferansen, Stiklestad 2.september 2011 De fem best dokumenterte helsefremmende tiltak en kommune kan iverksette Monica Lillefjell, Senter for helsefremmende forskning HiST/NTNU Kunnskap om

Detaljer

RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects)

RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects) RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects) Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ects) RLE1021 Kultur og samfunnsanalyse (5 stp/ects) RLE1022 Etikk (5 stp/ects) Evalueringsform Skrive en bokrapport

Detaljer

PERSPEKTIVER PÅ SAMHANDLING OG INKLUDERING I PRAKSIS

PERSPEKTIVER PÅ SAMHANDLING OG INKLUDERING I PRAKSIS November 2015 PERSPEKTIVER PÅ SAMHANDLING OG INKLUDERING I PRAKSIS Tove Pedersen Bergkvist BARN = ELEV = PASIENT= MENNESKE DROP-IN METODEN Et svar på opplæringslovens 9a: Rett til psykisk helse, trivsel

Detaljer

PENSUM VÅREN 2015 SWAHILI. Institutt for språk og litteratur NTNU

PENSUM VÅREN 2015 SWAHILI. Institutt for språk og litteratur NTNU PENSUM VÅREN 2015 SWAHILI Institutt for språk og litteratur NTNU Det anbefales at pensumlistene leses på bakgrunn av de opplysninger som er gitt i fagbeskrivelsene i Studiehåndboka. Studiehåndboka 2014/2015

Detaljer

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd?

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? En presentasjon basert på forskningsprosjektet BAMBI Førsteamanuensis / Dr. psychol. Ingunn Størksen, Senter for atferdsforskning To mål for presentasjonen

Detaljer

Møter mellom habiliteringstjenesten og personer med minoritetsbakgrunn. Utfordringer for habiliteringstjenesten og for familiene

Møter mellom habiliteringstjenesten og personer med minoritetsbakgrunn. Utfordringer for habiliteringstjenesten og for familiene Møter mellom habiliteringstjenesten og personer med minoritetsbakgrunn Utfordringer for habiliteringstjenesten og for familiene 19.september 2014 Torunn Arntsen Sajjad t.a.sajjad@medisin.uio.no Sosialantropolog

Detaljer

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST Studieplan for Innpasningsstudium i vitenskapsteori og forskningsmetode for opptak til Master i tverrfaglig helse- og sosialfag med fordypning i psykisk helsearbeid 10 Studiepoeng 1 Godkjent av dekan på

Detaljer

Slutte eller fortsette i et helsefaglig løp: Betydningen av mål, motivasjon og mening

Slutte eller fortsette i et helsefaglig løp: Betydningen av mål, motivasjon og mening Slutte eller fortsette i et helsefaglig løp: Betydningen av mål, motivasjon og mening Britt Karin S Utvær PhD Program for lærerutdanning NTNU, oktober 2012 Helse- og oppvekstfag 59% fullfører v.g.s. mens

Detaljer

Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2008

Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2008 Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2008 Emneansvarlig: Foss Sted: Rom 223 i Frederik Holsts hus Tidsrom: Uke 34 t.o.m. uke 39, 2008 Undervisningsdager: Tirsdager,

Detaljer

Helsevitenskap III: Helsefremming og mestring

Helsevitenskap III: Helsefremming og mestring Helsevitenskap III: Helsefremming og mestring Emnekode: MHV146_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Vit publisering 53816 publikasjoner 2005-2010 Humaniora Medisin og helse Samfunnsfag Naturvitenskap Teknologi Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Gunnar Sivertsen Oversikt

Detaljer

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SIDE 180 SOSIALT ARBEID SOSIALT ARBEID Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. Studietilbud i sosialt arbeid MASTERPROGRAM

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis (KPD) innen læring og mestring hva menes? Dagssamling for LMS i Midt-Norge 29.april

Kunnskapsbasert praksis (KPD) innen læring og mestring hva menes? Dagssamling for LMS i Midt-Norge 29.april Kunnskapsbasert praksis (KPD) innen læring og mestring hva menes? Dagssamling for LMS i Midt-Norge 29.april Forskergjengen ved NK LMH Dagmara Bossy Una Stenberg Kari Eika Helge Skirbekk André Vågan mestring.no

Detaljer

Klasseledelse og foreldresamarbeid

Klasseledelse og foreldresamarbeid Klasseledelse og foreldresamarbeid Utfordringer og strategier Lærere og foreldre har begge betydning for elevenes læringsutbytte, og det er derfor viktig at dette samarbeidet er godt. Denne teksten tar

Detaljer

Sensorveiledning til semesteroppgave i SOS1007 Dagsaktuell tema i sosiologisk belysning.

Sensorveiledning til semesteroppgave i SOS1007 Dagsaktuell tema i sosiologisk belysning. Sensorveiledning til semesteroppgave i SOS1007 Dagsaktuell tema i sosiologisk belysning. Faglærer: Professor Håkon Leiulfsrud (hakonl@svt.ntnu.no) Koordinator: Stipendiat Nadji Khefif (nadji.khefif@svt.ntnu.no/

Detaljer

Forholdet mellom det medisinske og det sosiale

Forholdet mellom det medisinske og det sosiale Per Koren Solvang Observert spenning i rehabiliteringsfeltet En studie av rehabilitering som konflikt Protest mot registrering som overgrep Organiserte funksjonshemmedes bruk av medisinsk og sosial diskurs

Detaljer

Barns erfaring av en deltakende tilnærming i astmaopplæring Anne Trollvik førsteamanuensis

Barns erfaring av en deltakende tilnærming i astmaopplæring Anne Trollvik førsteamanuensis Barns erfaring av en deltakende tilnærming i astmaopplæring førsteamanuensis Hensikten med studien var å utforske barns deltakelse og respons på et læringstilbud om astma der barna selv var involvert i

Detaljer

PED1014 Mediepedagogikk og mediekompetanse UNDERVISNINGSPLAN - VÅR 2015 (Med forbehold om endringer. Sjekk It s learning!)

PED1014 Mediepedagogikk og mediekompetanse UNDERVISNINGSPLAN - VÅR 2015 (Med forbehold om endringer. Sjekk It s learning!) PED1014 Mediepedagogikk og mediekompetanse UNDERVISNINGSPLAN - VÅR 2015 (Med forbehold om endringer. Sjekk It s learning!) FORELESNINGER: Tirsdager kl. 12.15-14.00, D2 SEMINARER : Onsdager kl.14.15-16.00,

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis innen læring og mestring

Kunnskapsbasert praksis innen læring og mestring Kunnskapsbasert praksis innen læring og mestring 30. oktober 2014, Gardermoen André Vågan seniorforsker, NK LMH Hva er kunnskapsbasert praksis? - Å utøve kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser

Detaljer

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Kull11V Temahefte 2 Sykepleievitenskaplig grunnlagstenkning Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Seksjon sykepleie Desember

Detaljer

PENSUMLISTE HELSEVITENSKAP MASTER VÅR NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

PENSUMLISTE HELSEVITENSKAP MASTER VÅR NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse PENSUMLISTE VÅR 2005 HELSEVITENSKAP MASTER NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse OBLIGATORISKE EMNER: HLS3003 VITENSKAPSTEORI OG VITENSKAPELIG

Detaljer

MGE4021 Sosial aldring og eldrepolitikk - 2012-2013

MGE4021 Sosial aldring og eldrepolitikk - 2012-2013 MGE4021 Sosial aldring og eldrepolitikk - 2012-2013 Emnekode: MGE4021 Emnenavn: Sosial aldring og eldrepolitikk Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Høst Varighet (fritekst): ett semester

Detaljer

Psykologisk lavterskeltilbud for traumatiserte flyktninger. Psykologspesialist Åshild B. Fuglestad, PPT Bergenhus

Psykologisk lavterskeltilbud for traumatiserte flyktninger. Psykologspesialist Åshild B. Fuglestad, PPT Bergenhus Psykologisk lavterskeltilbud for traumatiserte flyktninger, 1 Bakgrunn Alle innvandrere og flyktninger som bosettes i Bergen kommune får tilbud om norskopplæring ved Nygård skole. (Pedagogisk Psykologisk

Detaljer

Barn, ungdom og medvirkning

Barn, ungdom og medvirkning Barn, ungdom og medvirkning Emnekode: MSO190_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSN143_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner Kjellaug Kaldestad

Detaljer

Samtalen mellom foreldre med ulik kulturell bakgrunn i en fokusgruppe. Hva sier de om barneoppdragelse, opplevelser og læring?

Samtalen mellom foreldre med ulik kulturell bakgrunn i en fokusgruppe. Hva sier de om barneoppdragelse, opplevelser og læring? Samtalen mellom foreldre med ulik kulturell bakgrunn i en fokusgruppe. Hva sier de om barneoppdragelse, opplevelser og læring? Erfaringer fra en pilotstudie. Høgskolelektor Bente Kongsgård 6.12.2012 Ulik

Detaljer

Ledelse, skole og samfunn

Ledelse, skole og samfunn Eirik J. Irgens faggruppe for Skoleutvikling og utdanningsledelse, NTNU Ledelse, skole og samfunn Interessert i ü Master i skoleledelse? ü Rektorutdanningen? ü E;er- og videreutdanning i skoleledelse?

Detaljer

Damsgaard, H. L. (2010). Den profesjonelle lærer. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (Kap. 3 & 4)

Damsgaard, H. L. (2010). Den profesjonelle lærer. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (Kap. 3 & 4) Pensumliste Emnekode GL1-7-PEL2 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2 Studieprogram: Grunnskulelærarutdanning for 1. 7. årssteg Semester: Haust og vår Årstal: 2015-2016 Samla sidetal: ca. 1055 Sist oppdatert:

Detaljer

Utviklingshemmedes selvbestemmelse - en utfordring for tjenesteytere?

Utviklingshemmedes selvbestemmelse - en utfordring for tjenesteytere? Utviklingshemmedes selvbestemmelse - en utfordring for tjenesteytere? Høgskolelektor, May Østby, Avdeling for helse og sosialfag, Høgskolen i Molde, og Fagkonsulent, Heidi Hjelle, Enhet for Voksenhabilitering,

Detaljer

Inga Bostad, direktør, Norsk senter for menneskerettigheter. Fri og avhengig! Spennet mellom hverdag og vedtatte rettigheter

Inga Bostad, direktør, Norsk senter for menneskerettigheter. Fri og avhengig! Spennet mellom hverdag og vedtatte rettigheter Inga Bostad, direktør, Norsk senter for menneskerettigheter Fri og avhengig! Spennet mellom hverdag og vedtatte rettigheter Hva og hvem passer inn? Å ha rett og få rett makt, avmakt, språk og byråkrati

Detaljer

Videre i riktig retning med drahjelp fra FN-konvensjonen

Videre i riktig retning med drahjelp fra FN-konvensjonen Videre i riktig retning med drahjelp fra FN-konvensjonen Kristiansand 20. august 2014 Inger Marie Lid, teolog, ph.d. Førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus Samfunnsdeltakelse, mennesket som borger

Detaljer

PENSUMLISTE HØST 2004

PENSUMLISTE HØST 2004 PENSUMLISTE HØST 2004 HELSEVITENSKAP MASTER NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Pensumlistene er også tilgjengelig på: http://www.svt.ntnu.no/adm/stud/pensumet/

Detaljer

Helsesøsterutdanningen. Kull 105 2009 Pensumlitteratur

Helsesøsterutdanningen. Kull 105 2009 Pensumlitteratur Helsesøsterutdanningen. Kull 105 2009 Pensumlitteratur Obligatorisk litteratur: 3400 sider Selvvalgt litteratur: 600 sider Pensumlitteratur totalt: 4000 sider I tillegg til pensumlitteratur må studenten

Detaljer

Elevens «stemme» - hvorfor er den viktig i et forebyggende perspektiv etter påført hjerneskade?

Elevens «stemme» - hvorfor er den viktig i et forebyggende perspektiv etter påført hjerneskade? Elevens «stemme» - hvorfor er den viktig i et forebyggende perspektiv etter påført hjerneskade? Statpedkonferansen 2016 Oslo 16. 17. mars 2016 eli.marie.killi@statped.no Elevens «stemme» Illustrasjonsfoto:

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emne BSO130_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:55 Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO130_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

- har inngående kunnskap om sentrale verdier og hensyn i helse- og omsorgstjenesten

- har inngående kunnskap om sentrale verdier og hensyn i helse- og omsorgstjenesten Helserett Emnekode: MHV145_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Videreutdanning i Psykisk helsearbeid

Videreutdanning i Psykisk helsearbeid Videreutdanning i Psykisk helsearbeid Delemne 1. Obligatorisk litteratur studieårene 2009-10 Brudal, L. F. (2006). Positiv psykologi: empati, flyt, kvinne og mann, humor. Bergen: Fagbokforl. [Kap. 1-5.

Detaljer

HVORDAN KAN SYKEPLEIERE BIDRA TIL Å BEVARE VERDIGHET HOS ORTOPEDISKE PASIENTER MED INFEKSJON ETTER KIRURGI?

HVORDAN KAN SYKEPLEIERE BIDRA TIL Å BEVARE VERDIGHET HOS ORTOPEDISKE PASIENTER MED INFEKSJON ETTER KIRURGI? HVORDAN KAN SYKEPLEIERE BIDRA TIL Å BEVARE VERDIGHET HOS ORTOPEDISKE PASIENTER MED INFEKSJON ETTER KIRURGI? Forutsetninger: Lov om helsepersonell, 1999 Lov om pasientrettigheter, 1999 Lov om spesialisthelsetjeneste,

Detaljer

Psykiske helseproblemer

Psykiske helseproblemer NORDISK KONFERENCE OM SUPPORTED EMPLOYMENT 10. OG 11. JUNI 2010 KØBENHAVN Psykiske helseproblemer Er registrert som hovedårsak til ca 1/3 av alle uførepensjoner (Norge og OECD) Størst er økningen i uførepensjon

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emne BSO130_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:48:31 Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO130_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Mangfold og deltakelse i barnehage og skole

Mangfold og deltakelse i barnehage og skole Mangfold og deltakelse i barnehage og skole Emnekode: MUT201_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i Arbeid og helse. Arbeid og helse (Nynorsk) Work and health (Engelsk) HMAB4005

STUDIEPLAN. Videreutdanning i Arbeid og helse. Arbeid og helse (Nynorsk) Work and health (Engelsk) HMAB4005 STUDIEPLAN Videreutdanning i Arbeid og helse Arbeid og helse (Nynorsk) Work and health (Engelsk) HMAB4005 ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2013 Program for ergoterapeututdanning

Detaljer

EMNER FOR PRIVATISTER HØSTEN 2011 OG VÅREN 2012

EMNER FOR PRIVATISTER HØSTEN 2011 OG VÅREN 2012 EMNER FOR PRIVATISTER HØSTEN 2011 OG VÅREN 2012 Studenten er selv ansvarlig for å sette seg inn i de krav som er beskrevet i studieplanen. Når det gjelder emnebeskrivelser og eventuelle forkunnskapskrav

Detaljer

Brukermedvirkning i forskning og innovasjon

Brukermedvirkning i forskning og innovasjon Brukermedvirkning i forskning og innovasjon Maiken Engelstad, D Phil, MPH Avd. dir. Seksjon for forskning og utvikling November 2011 Langsiktig satsing på forskning NFR, RHF, FHI, AFE, Omsorg Stort forskningsfinansierende

Detaljer

PENSUMLISTE HØST 2016

PENSUMLISTE HØST 2016 PENSUMLISTE HØST 2016 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 1 Pensumlistene er også tilgjengelig

Detaljer

Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid

Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid Emne MHVTP10_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:59 Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid Emnekode: MHVTP10_1, Vekting:

Detaljer

Internasjonale menneskerettigheter

Internasjonale menneskerettigheter Internasjonale menneskerettigheter Emnekode: BRV230_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester

Detaljer

Jan-Birger Johansen. Professor Faculty of Professional Studies University of Nordland No-8049 Bodø, Norway jan-birger.johansen@uin.

Jan-Birger Johansen. Professor Faculty of Professional Studies University of Nordland No-8049 Bodø, Norway jan-birger.johansen@uin. Jan-Birger Johansen Professor Faculty of Professional Studies University of Nordland No-8049 Bodø, Norway jan-birger.johansen@uin.no +47 99 69 31 85 Spesialpedagogisk veiledning en systemisk utfordring

Detaljer

Fokus i presentasjonen:

Fokus i presentasjonen: Kommunikasjon med minoritetsfamilier med funksjonshemmede barn Fysioterapikongressen, 05.03.2015 P 11; Nord-Norge Sylvia Söderström, PT, PhD Fokus i presentasjonen: 1) Innledning Et lite bakgrunnsteppe

Detaljer

Slipp brukerne løs det er PDA!

Slipp brukerne løs det er PDA! Slipp brukerne løs det er PDA! Ane Grydeland Mariann Løkse Universitetsbiblioteket UiT Bibsyskonferansen 2015 PDA: Patron driven acquisition Brukerstyrt kjøp av bøker Brukeren får tilgang når han/hun trenger

Detaljer