Visjoner for Vippetangen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Visjoner for Vippetangen"

Transkript

1 Oslo kommune Visjoner for Vippetangen parallelloppdrag vippetangen Superunion og Carl-viggo hølmebakk Tupelo April Plan- og bygningsetaten Oslo Havn KF Eiendoms- og byfornyelsesetaten Bymiljøetaten Byantikvaren

2

3 Visjoner for Vippetangen Vippetangen med Akershus festning regnes av mange som Oslos, og kanskje Norges, viktigste nes. Som en oppfølging av Fjordbyplanen arbeider Oslo kommune med å finne gode løsninger for utviklingen av Vippetangen. Det skal fortsatt tilrettelegges for ferge- og havneaktivitet, i tillegg til nye publikumsattraksjoner og Havnepromenaden skal gå igjennom området. Høsten 2013 engasjerte Oslo kommune tre tverrfaglige team til å komme med ideer og forslag til å utvikle fremtidens Vippetangen. De tre teamene bestod av arkitekter, landskapsarkitekter, ingeniører og kunstnere. Forslagene ble innlevert i mars Målet er at Vippetangen skal: være et attraktivt område for publikum gjennom hele året. bygge opp under Akershus festning som et nasjonalt kulturminne. være en arena for nye publikumsattraksjoner som blant annet kultur, kunst, bevertning, underholdning og handel. For å se på bredden av muligheter i byutviklingen på Vippetangen ble det besluttet at hvert team skulle utforske hvert sitt konsept med et eget sett med betingelser. De tre konseptene hadde titlene; vern, moderat og radikal. I denne katalogen presenteres teamenes innleverte prosjekt fra parallelloppdraget. 1

4 Vippetangen før og nå Vippetangen ligger ytterst på Akersneset mellom Pipervika og Bjørvika, hvor Akershus slott og festning ligger. Navnet skriver seg fra et vippefyr som stod her i eldre tid. Vippetangen har vært i bruk som militært rettersted og har hatt badehus for militære og sivile. Akershus landsfengsel holdt til på festningen og fangene ble satt til hardt straffearbeid. Steinhoggeriet på Vippetangen var en viktig arbeidsplass og flere av fangene ble svært dyktige steinhoggere. Blant annet er løvene utenfor Stortinget laget på Vippetangen av en fange på Akershus. På og 90-tallet ble det arrangert skøyteløp på isen utenfor Vippetangen. Fra 1899 ble det lagt utfyllinger langs Akershuskaia og ut rundt Vippetangen. Det ga rom for havnebanene- togforbindelsen mellom Østbanen og Vestbanen før det ble bygget tunnel. Dessuten ga det nye havnearealer med utstikkere og lagerskur. I dag er dette området den siste bevarte delen av 1900-tallets havnevirksomhet. Bygningene på Vippetangen består av Fiskehallen, en kornsilo og flere havneskur som rommer hovedkontorene til bl.a. Snøhetta arkitekter Og Oslo Havn KF. 2 Foto: A.B Wilse, Dextra Photo Foto: Krogh, Oslo byarkiv Foto: Ukjent, Oslo byarkiv

5 Fiskehallen ble oppført i 1934 som Oslo Kommunale Fiskehall og er i dag en industriell arbeidsplass med mer enn 100 ansatte, som driver fiskeforedling. Den første siloen på Vippetangen ble oppført i 1905, og den eksisterende siloen i Mye av aktiviteten på Vippetangen i dag er knyttet til havnetrafikken for Københavnbåtene, cruiseskip og øybåtene i Indre Oslofjord. Akershusstranda fra Rådhuset til Vippetangen har en rekke bygninger fra ulike epoker av havnedrift og utgjør det eneste sammenhengende kulturmiljøet i Fjordbyen med granittkaier og åpne havnearealer hvor det er mulig å beholde et historisk maritimt preg. Foto: P.A Røsstad, Oslo Museum Foto: Karl Harstad, Oslo Museum Foto: Dagbladet, Oslo Museum 3

6 Parallelloppdrag Vippetangens målsetninger 4 Overordnet mål Vippetangen skal bli en tiltrekkende og velfungerende del av helheten i Fjordbyen, med både nye permanente og temporære aktiviteter. Området skal bli et attraktivt og funksjonelt bindeledd mellom Pipervika og Bjørvika med etablering av Havnepromenade og god kollektivbetjening. Fergeterminalen skal fornyes og integreres i byutviklingen og forholdet til kulturminnene skal ivaretas. Delmål Vippetangens fremtidige rolle som del av Fjordbyen og Osloregionen Akershusneset skal fortsatt være et ferge- og cruiseanløpsted, samtidig som området utvikles til å bli et attraktivt byområde for byens befolkning og bidrar til å knytte vestre og østre deler av Fjordbyen sammen. Kulturminner innenfor planområdet og forholdet til Akershus festning Havnerelaterte bygninger og kaimiljøet representerer kulturminneverdier som ellers er tapt i Fjordbyen. Disse kvalitetene må søkes ivaretatt sammen med nye tiltak i planområdet. Akershus festning er et kulturminne av nasjonal betydning og må hensynstas i forhold til dens betydning som landemerke i bybildet. Byutvikling med publikumsattraksjon Publikumsattraksjoner skal bidra til å skape aktivitet, tilby opplevelse og sikre et trygt bymiljø over døgnet og i ulike sesonger. Attraksjoner som etableres for publikum bør være av allmenn interesse og kunne få et bredt publikumsgrunnlag og sikre offentlig bruk og karakter. Transport - alle trafikantgrupper og gods Vippetangen må gis god og sikker tilgjengelighet for gående, syklende og for kollektivtrafikk, passasjerer fra havnevirksomhet og øvrige funksjoner. Rekreasjon - til lands og til vanns, park, byrom og havnepromenade Vippetangens muligheter til å tilby varierte rekreasjons- og aktiviteter på land og til vanns til ulike årstider bør utnyttes. Gode offentlige byrom, variert grøntstruktur og havnekarakter med god fysisk kontakt til vannflaten er viktig for å oppnå en attraktiv rekreativ sone. Området skal utvikles til et byrom som oppleves trygt, invitere til ulike aktiviteter og opphold uansett alder eller funksjonsnivå. Godt lokalklima skal oppnås i oppholdssoner. Miljømål Oslo Kommune har en overordnet miljøstrategi med ambisiøse miljømål for kommunens virksomhet, blant annet for organisering og prioritering av kommunens areal- og transportplanlegging. Framtidig utforming og bruk av Vippetangen skal reflektere disse overordnede målene for hva man vil oppnå med byutviklingen i Oslo. Viktige miljømål for utviklingen på Vippetangen kan grupperes i tre kategorier: 1) Område- og infrastruktur 2) Grønnstruktur 3) Bebyggelse

7 Premisser for parallelloppdraget Premissene som ligger til grunn for parallelloppdragene og den videre planprosessen på Vippetangen Felles premisser for de tre konseptene: Fjordbyplanen Fergeterminalbygg med adkomst og gjennomkjøring på bakkeplan Havnepromenaden Fjordtrikken Nye kai og terminalløsninger legges kun til Vippetangkaia (mellom Søndre Akershus kai og Utstikker III) Utfyllinger tillates ikke, bortsett fra til cruisekailøsning Fronter på granittkaier bevares, bortsett fra til cruisekailøsning Atkomst fra Kongens gate og Skippergata med gjennomkjøringsmulighet Akershus festning som et av landets viktigste kulturminner Maritime funksjoner skal fortsatt ha plass Temaer som skal konkretiseres: Kulturminnevern og landskapshensyn Verneverdier i nyere tids bebyggelse og infrastruktur. Ivaretakelse av festningen og dens fjernvirkning Byutvikling med publikumsattraksjon Ny drager Transport - alle trafikantgrupper og gods Arealbehov havnepromenade Arealbehov fjordtrikk Arealbehov parkering Rekreasjon til vanns og til lands Friarealer PREMISSKART Område for parallelloppdraget Nytt Gate fergeterminalbygg Pipervika Nytt Fjordtrikk fergeterminalbygg Vei ISPS sone ISPS Fjordtrikk sone Alternativ havnepromenade PREMISSKART Fjordtrikk ISPS Blokkmurskai sone Havnepromenade Område for parallelloppdraget før Alternativ Havnepromenade Blokkmurskai Nytt Gate fergeterminalbygg havnepromenade (tømmerkiste) Havnepromenade Alternativ Spuntveggskai Nytt Fjordtrikk fergeterminalbygg havnepromenade med granittforblending over vann Vei Grønt/park Havnepromenade ISPS sone ISPS Fjordtrikk sone Alternativ havnepromenade Potensiell Fjordtrikk cruisekailøsning ISPS Blokkmurskai sone Havnepromenade før Grønt/park Alternativ Havnepromenade Blokkmurskai havnepromenade (tømmerkiste) Fergeareal Havnepromenade Alternativ Spuntveggskai havnepromenade med granittforblending over vann Akershus Grønt/park Havnepromenade festning Fergeterminalbygg med adkomst og gjennomkjøring på bakkeplan Bjørvika 5

8 Team: April Arkitekter med Lala Tøyen AS, Civitas AS, Mattias Ekman og Jon Benjamin Tallerås 6

9 Konsept: Vern Premiss for konsept vern: Området utvikles innenfor rammene av en vernestrategi hvor flere bygg bevares, men nye programmer illustreres. Alternativet vises med dagens kaianlegg for cruise. Beskrivelse av forslaget: Teamet har søkt å ivareta Vippetangens åpne særpreg og knytte an mot det sammensatte historiske bakteppet. Foreslått ny bebyggelse i øst (ca m2 BRA) etablerer attraktive byrom på kaiplan i samspill med eksisterende bygg, mens det på et øvre plan skapes forbindelse mot Kvadraturen/ festningsplatået. De fire nybyggene trapper seg opp fra en høy første etasje til fire etasjer i sør, med et sørvendt amfi ned mot kaia helt ytterst. Parklandskapet på takene innbyr til dyrking og telting midt i byen. Det er foreslått gjestehavn utenfor Fiskehallen og et femti meter langt havbad utenfor siloen, velegnet også som øvingsbasseng for kajakker og joller. Sentralrommet er underdelt i sørvestvendte plassrom: 1) Bytilknyttet kollektivplass under trær, med bysykler, fjordtrikk og buss, 2) Vippetangen sentrum mellom Fiskehallen og ny fergeterminal, og 3) Vippetangen kollektivbåthavn, for havnebuss, øybåter og hurtigbåter. Åpningene mellom nybyggene gir sikt mot hhv. Operaen, nye Munchmuseet og Sørenga, og understreker Vippetangens posisjon mellom Oslos to sentrale viker, Bjørvika og Pipervika. Fiskehallen foreslås åpnet for publikum, med butikker, marked og servering, og tilført økt produksjon. På forplassen er hver av Oslos 15 bydeler tildelt en akvaponi-container - en slags skolehage i miniatyr for kombinasjonen fisk og grønt, velegnet som turmål også for barnehager. Tre temporære prosjekter kan etableres på kort sikt: Utemuseum, sjøhytter og tilkomst til unik utsikt fra silotaket. 7

10 Diagram hovedgrep 8

11 Temporær bruk Team April har beskrevet hvordan utviklingen på Vippetangen kan skje i faser over tid. Den første bruken av området kan bestå av eksperimentelle temporære program. Dette vil være med å putte Vippetangen på det mentale kartet og aktivisere området. Det vil også være en mulighet for utprøving av program i 1:1, hvor vellykkede tiltak kan etableres permanent. 9

12 10

13 11

14 12

15 13

16 Team: Superunion arkitekter/carl-viggo hølmebakk AS med Studio HP, Buro Happold, Hovind og Odel 14

17 Konsept: Moderat Premiss for konsept moderat: Fiskehallen og siloen bevares, men det åpnes for ombygging og tilbygg som ivaretar byggenes historiske kvaliteter. Transformasjon eller rivning av øvrig bebyggelse vurderes fritt. Området skal utvikles med ny cruisekai. Beskrivelse av forslaget: Her er endringene noe større enn i Vern forslaget, blant annet er det fjernet et havneskur til fordel for cruisetrafikken. I tilknytning til det sentrale byrommet foreslås det en filial for Teknisk Museum. Utstillingene som er lagt under bakken vil kunne skimtes gjennom glassvegger på gateplan og slik skape nysgjerrighet hos forbipasserende. Fiskehallen får et påbygg med en ny etasje, og et helt nytt innhold. Bygningen fylles med kreativ kulturnæring og en utstillingshall som vil være åpen for besøkende. Skøytebane og et helårs sjøbad med sauna på sjøsiden vil gjøre området til en helårsdestinasjon. Det foreslås kajakkhavn og mulighet for å leie fiskeutstyr og kano. Av nye aktiviteter i siloen foreslås Vippetangen konditori og en bankettsal. Silotaket åpnes for publikum og besøkende i baren som foreslås i toppetasjen vil kunne oppleve en storslagen utsikt over Oslo. I tilknytning til siloen, ytterst på utstikkeren, foreslås det et nytt bygg med et skjermet uteområde med bar. Fjordbussen vil ha stopp ved enden av utstikkeren. Det nye fergeterminalbygget vil få salg og servering av fisk i 1. etasje. 15

18 Diagram hovedgrep Bebyggelsen Programmering Havnepromenaden Konkurranseområde/ gateplan: m2 Eksisterende bygg totalt: m2 Nybygg under bakken: m2 Nybygg over bakken: m2 Arealer totalt: m2 anseområde/ gateplan: m2 SHARED SPACE PROMENADEDEKKE HELÅRSBAD & SAUNA KAJAKKHAVN MARINA MARINA SERVICE nde bygg totalt: m2 under bakken: m2 over bakken: m2 GRØNTOMRÅDER PASSASJE UTSTILLINGER/BEVERTNING FISKEHALL/MARKED NEDTRAPPING TIL VANN BRO GAMLE KRANER PARALLELLKAI 16

19 17

20 18

21 Forsvarsmuseet Utstillingshall Konditori Grønt datalager/ bar Solhagen SITUASJONSSNITT MOT ØST, GJENNOM SILO 1:1000 Forsvarsmuseet Utstillingshall Kulturnæring/ utstillingshall Cruiseterminal 19

22 20

23 21

24 22 Team: Tupelo med Dronninga Landskap, Vigdis Storsveen, Høyer Finseth og Rønnes rådgivning.

25 Konsept: Radikal Premiss for konsept radikal: Alle eksisterende bygg kan rives. Ny bygningsmasse skal tilføres området, men må underordne seg Akershus festnings tålegrenser. Området skal utvikles med ny cruisekai. Beskrivelse av forslaget: Dette er forslaget som medfører størst endringer sammenlignet med dagens situasjon på Vippetangen. To havneskur er fjernet og erstattet med ny bebyggelse. Vippetangen vil kunne oppleves som et nytt byområde med forholdsvis store dimensjoner, hvor moderne næringsliv, kunst og bymessig rekreasjon kombineres med tydelige innslag av eldre bygg og anlegg. Den nye bebyggelsen vil kunne gi rom for ulike attraksjoner som teknisk museum, svømmehall, nordisk økoakvarium, en ny hallbygning med næring, norsk eksport, maritim forskning, økologisk mat og ulike events. I dette forslaget kan den nye cruiseterminalen kombineres med turistinformasjon og reisebyrå. Fiskehallen beholdes til matmarked, restaurant og salg av fiskeutstyr. Siloen foreslås transformert til kultursilo og klatrepark. Nybygget ytterst på utstikkeren kan huse ulike aktiviteter som dansestudio og performance, atelier og utstilling, events og små festivaler, konserter, musikkverksted, skatehall, ungdomsklubb og øvingsrom. Det foreslås at det innpasses kunst, både midlertidige og permanente verk og ulike typer rekreasjon som for eksempel fiskeplass og kaipub 23

26 Diagram hovedgrep HOVEDGREP: BEVART BEBYGGELSE HOVEDGREP: TENALJEN FISKEHALL MED FUNKSJON BEVARES SILO SOM BYGG BEVARES 11 TENALJE RE-ETABLERES FESTNINGENS GRØNNE KVALITETER BLIR DEL AV NY PLASSDANNELSE FYSISKE FORBINDELSER GJENNOM FORVARSOMRÅDET ETABLERES 12 HOVEDGREP: ANKOMST HOVEDGREP: TYPOLOGI HALLENE #3 #1 #2 BEBYGGELSE ORGANSERT FRA KOLLEKTIVT KNUTEPUNKT BEYGGELSE DELT I TRE HOVEDOMRÅDER RUNDT TENALJE FISKEHALLENS TYPOLOGI ORGANISERER NY BEBYGGELSE HALLENE FORBINDES MED GJENNOMGÅENDE ARKADER 24

27 HOVEDGREP: TYPOLOGI BYGGEKLOSSER HOVEDGREP: TYPOLOGI SILO UTSTIKKER VED DANSKEBÅT ORGANISERES SOM BYGGEKLOSSER FLEKSIBLE VOLUMER DANNER RAMME FOR MULIGE FUNKSJONER VOLUM INN MOT BYEN BLIR NY TERMINAL 15 NYTT VOLUM ETABLERES PÅ UTSTIKKER UTENFOR SILO 16 HOVEDGREP: UTVIDELSE AV KAI HOVEDGREP: HAVNEPROMENADE NY PARALLELLKAI FOR CRUISEBÅT DEKKE UTVIDES FOR FLEKSIBEL KAIPLASS HAVNEPROMENADE TREKKES GJENNOM NY BEBYGGELSE 25

28 SITUASJONSPLAN 1:2:000 N Snitt A 6 Snitt B

29 Snitt A TERMINAL DANSKEBÅT HOVEDPLASS TENALJE HOVEDPLASS FISKEHALLEN HAVNEPROMENADE CRUISEKAI Snitt B HAVNEPROMENADEN KULTURSILO HOVEDTORGET TENALJE FJORDTRIKKEN OG PROMENADE FORSVARS- MUSEET 27

30 28

31 29

32 Plan-og bygningsetaten Oslo Havn KF Bymiljøetaten Eiendoms- og byfornyelsesetaten Byantikvaren Kulturetaten

33 Oslo kommune ønsker å høre din mening om Vippetangen. Hvilken publikumsattraksjon mener du skal være på Vippetangen? Hvordan ønsker du at Vippetangen skal bli i fremtiden? Innspillene kan du gi oss via brev eller e-post. E-post: Adresse: Plan- og bygningsetaten, Boks 364, Sentrum, 0102 Oslo Twitter: #Vippetangen Facebook.com/Planogbygningsetaten For å se mer av visjonene kan du besøke

Vippetangen Områdeprogram

Vippetangen Områdeprogram Oslo kommune Høringsutkast Vippetangen Områdeprogram 18.9.2015 Forord Som oppfølging av Fjordbyplanen, vedtatt av Oslo Bystyre 27.2.2008 er det avklart at det skal utarbeides et områdeprogram for Vippetangen.

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling. VEKST - prognoser for Oslo og Akershus til himmels? Byråd Bård Folke Fredriksen

Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling. VEKST - prognoser for Oslo og Akershus til himmels? Byråd Bård Folke Fredriksen VEKST - prognoser for Oslo og Akershus til himmels? Byråd Bård Folke Fredriksen Befolkningsvekst i regionen siste 10 år Viktige utfordringer mot 2025 Kommuneplanen skal håndtere sterk befolkningsvekst

Detaljer

Nytorget, en kulturell møteplass!

Nytorget, en kulturell møteplass! Visjon, mål og strategi Nytorget, en kulturell møteplass! Gjennom 6 mål og tilhørende strategi styrkes Nytorget som en kulturell møteplass. Dette er sentrale premisser for videre utvikling av Nytorget,

Detaljer

HAVNEPROMENADEN I OSLO CRASH COURSE NLA FAG DAG

HAVNEPROMENADEN I OSLO CRASH COURSE NLA FAG DAG HAVNEPROMENADEN I OSLO CRASH COURSE NLA FAG DAG Niels de Bruin, landskapsarkitekt White HELHEtSPRINSIPPER VS. EtABLERINGSPRINSIPPER ØKE KONtAKtEN MED VANNEt OG BYEN SAMMENHENGENDE OG GJENKJENNBAR UtVIKLE

Detaljer

Sak: Orientering om arbeidet med reguleringsplan for Vippetangen og Havnepromenaden

Sak: Orientering om arbeidet med reguleringsplan for Vippetangen og Havnepromenaden Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato 83/12 Havnestyre 06.12.2012 Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler: Plan, utbygging og miljø Åsa Kihlander Nes Dato: 15.11.2012 Saksnummer: 2006/295

Detaljer

Kommunedelplan Bergen indre havn. Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09

Kommunedelplan Bergen indre havn. Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09 Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09 Planområde Plankart Kommunedelplan Bergen indre havn Arealplan (etter Plan- og bygningsloven) for sjøfronten på strekningen Ytre Sandviken Laksevåg

Detaljer

Velkommen til Oslo havn Anne Sigrid Hamran, havnedirektør

Velkommen til Oslo havn Anne Sigrid Hamran, havnedirektør Velkommen til Oslo havn Anne Sigrid Hamran, havnedirektør Dette har jeg tenkt å snakke om Hva driver vi med i Oslo Havn? Hva slags havnevirksomhet blir det nær Sørenga? Havna ligger midt i byen det forplikter

Detaljer

Nabolagsmøte. av Eva Hagen. 20. november 2012. 20. november 2012

Nabolagsmøte. av Eva Hagen. 20. november 2012. 20. november 2012 Nabolagsmøte av Eva Hagen 20. november 2012 20. november 2012 Bakgrunn for etablering av HAV Eiendom AS St. meld. nr. 28 (2001-2002)- Utvikling i Bjørvika «Regjeringen mener det i dag vil være problematisk

Detaljer

FJORDBYEN OSLO. Stein Kolstø Enhetsdirektør Fjordbyenheten. www.fjordbyen.com

FJORDBYEN OSLO. Stein Kolstø Enhetsdirektør Fjordbyenheten. www.fjordbyen.com FJORDBYEN OSLO Stein Kolstø Enhetsdirektør Fjordbyenheten www.fjordbyen.com Oslo sjøfront, juni 2006 En av de raskeste voksende byer i Europa 1984: 447 000, 2011: 605 000, 2030: 830 000 innbyggere Oslo

Detaljer

TEGNINGSVEDLEGG Plan ID Detaljregulering for Kanalbyen

TEGNINGSVEDLEGG Plan ID Detaljregulering for Kanalbyen TEGNINGSVEDLEGG Plan ID 1400 - Detaljregulering for Kanalbyen Dato: 11.12.2014 Vedlegg 15 BAKGRUNN 2 Detaljregulering for Kanalbyen Plan ID 1400 Dato 11.12.14 Siloen Silokaia Planens avgrensning KART Planområdets

Detaljer

BJØRVIKA. Velkommen til Åpen dag. Søndag 26. august 2012 kl. 11-16

BJØRVIKA. Velkommen til Åpen dag. Søndag 26. august 2012 kl. 11-16 PROGRAM BJØRVIKA Velkommen til Åpen dag Søndag 26. august 2012 kl. 11-16 Kort om Bjørvika-planene Planene for Bjørvika strekker seg fra Revierkaia i vest til Grønlikaia i øst. Det tidligere havne- og trafikkområdet

Detaljer

Oslo Havn og «Fjordbyen» Odd Einar Dørum Venstre

Oslo Havn og «Fjordbyen» Odd Einar Dørum Venstre Oslo Havn og «Fjordbyen» Odd Einar Dørum Venstre Havna ved årsskiftet 1999/2000 Bystyrets vedtak den 19.01.2000, Fjordbyvedtaket. 1. Oslo kommune vil legge Fjordbyalternativet til grunn som strategi for

Detaljer

PROSTNESET ET SAMLINGSPUNKT FOR HELE BYEN OG DE REISENDE

PROSTNESET ET SAMLINGSPUNKT FOR HELE BYEN OG DE REISENDE PROSTNESET ET SAMLINGSPUNKT FOR HELE BYEN OG DE REISENDE PROSTNESET, I HJERTET AV TROMSØ MANGE TILREISENDES FØRSTE MØTE MED BYEN Prostneset har vært et sentralt handels- og næringsområde i flere hundre

Detaljer

FILIPSTAD finner formen!

FILIPSTAD finner formen! FILIPSTAD finner formen! Stein Kolstø Enhetsdirektør Fjordbyenheten www.fjordbyen.com Filipstad historisk utvikling 2003 1954 1966 LPO NT SG JF JS NSW A Parallelloppdrag Filipstad 2005 3RW Illustrasjon

Detaljer

Midt-Nordens Logistikknutepunkt Det helhetlige grepet DESEMBER 2010 JSTARKITEKTER AS

Midt-Nordens Logistikknutepunkt Det helhetlige grepet DESEMBER 2010 JSTARKITEKTER AS Midt-Nordens Logistikknutepunkt Det helhetlige grepet DESEMBER 2010 JSTARKITEKTER AS Stjørdal havn Mulig transformasjonsområde 3 Trondheim lufthavn,værnes Mulig transformasjonsområde 1 Mulig transformasjonsområde

Detaljer

TILGJENGELIGE SENTRUM - DEN INVITERENDE BY

TILGJENGELIGE SENTRUM - DEN INVITERENDE BY TILGJENGELIGE SENTRUM - DEN INVITERENDE BY TILGJENGELIGE SENTRUM - ER OPPLEVELSESRIK sanselig variasjon attraktiv sjøkant fortelling møteplasser byrom flerkulturelt gjestfrihet sosial temagate intimt fjordbyen

Detaljer

MØT AKERSHUSSTRANDA. Masteroppgave i arkitektur Eirik Vist Scheie Veiledere Finn Hakonsen og Arnstein Gilberg NTNU - vår 2015

MØT AKERSHUSSTRANDA. Masteroppgave i arkitektur Eirik Vist Scheie Veiledere Finn Hakonsen og Arnstein Gilberg NTNU - vår 2015 MØT AKERSHUSSTRANDA Masteroppgave i arkitektur Eirik Vist Scheie Veiledere Finn Hakonsen og Arnstein Gilberg NTNU - vår 2015 SITUASJON Akershusstranda er et område på vestsiden av Akershus festning, sentralt

Detaljer

MØT AKERSHUSSTRANDA. Masteroppgave i arkitektur Eirik Vist Scheie Veiledere Finn Hakonsen og Arnstein Gilberg NTNU - vår 2015

MØT AKERSHUSSTRANDA. Masteroppgave i arkitektur Eirik Vist Scheie Veiledere Finn Hakonsen og Arnstein Gilberg NTNU - vår 2015 MØT AKERSHUSSTRANDA Masteroppgave i arkitektur Eirik Vist Scheie Veiledere Finn Hakonsen og Arnstein Gilberg NTNU - vår 2015 SITUASJON Akershusstranda er et område på vestsiden av Akershus festning, sentralt

Detaljer

Kommunedelplan for Stavanger sentrum

Kommunedelplan for Stavanger sentrum Orientering om rådmannens forslag Kommunedelplan for Stavanger sentrum Grønn by 5.april 2016 Tilgjengelig på: www.stavanger.kommune.no Fra strategi Til plan HAVNEFRONTEN VERN OG FORNYELSE MOBILITET SENTRUMS

Detaljer

«Havna i byen og by på Havna»

«Havna i byen og by på Havna» «Havna i byen og by på Havna» Otto Frøseth, styreleder, Trondheim Havn Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Manifestasjon 2015. Hotell Clarion, Brattøra. 08.09.2015 Trondheim har vært en havneby i 1000år

Detaljer

Utskrift A3 Arealplankart

Utskrift A3 Arealplankart Kommuneplan: Tegnforklaring Reguleringsplan: 0 200 m Utskrift A3 Arealplankart Med forbehold om feil i kartgrunnlaget. Produktet er etablert med data fra Skedsmo kommune og Geovekst. Kartet kan ikke brukes

Detaljer

VESTERHAVNA En skisse til debatt et uttrykk for engasjement

VESTERHAVNA En skisse til debatt et uttrykk for engasjement VESTERHAVNA En skisse til debatt et uttrykk for engasjement HVEM ER VI? Næringsforeningen i Kristiansandsregionen (NIKR) v/ Odd Terje Døvik, styreleder Rambøll Kristiansand v/ Arild Richard Syvertsen,

Detaljer

Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA.

Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA. Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA. Idéen bygger på å utvikle Hamar som Mjøsby en by ved innsjøen hvor et mer aktivt forhold mellom by og vann skaper

Detaljer

Områderegulering for Nøsted og Glassverket

Områderegulering for Nøsted og Glassverket Områderegulering for Nøsted og Glassverket 1. Bakgrunn og overordnede sammenhenger 2. Hovedelementer i planforslaget 3. Viktige konsekvenser/oppfølging av rekkefølgekrav 21.03.2017 1. Bakgrunn og overordnede

Detaljer

Om Sørenga Utvikling KS

Om Sørenga Utvikling KS 1 2 Om Sørenga Utvikling KS Sørenga Utvikling KS bygger ca 800 boliger på Sørengutstikkeren i Bjørvika. Selskapet eies av boligbyggelaget Usbl, Backe Gruppen, Oslo Areal, Urbanium og noen investorer. Utbyggingen

Detaljer

LÉV ANALYSE ROVIKEIENDOMMEN KONTEKST, NÆR KONTEKST OG EIENDOM. Utarbeidet av LÉVA Urban Design AS Prosessdokument 07.10.2011

LÉV ANALYSE ROVIKEIENDOMMEN KONTEKST, NÆR KONTEKST OG EIENDOM. Utarbeidet av LÉVA Urban Design AS Prosessdokument 07.10.2011 LÉV SKAPER BYER OG STEDER SOM ER GODE Å LEVE I Utarbeidet av LÉVA Urban Design AS Prosessdokument 07.10.2011 ANALYSE ROVIKEIENDOMMEN KONTEKST, NÆR KONTEKST OG EIENDOM URBANE BOLIGER RURALE BOLIGER URBANE

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV- 45/2006

Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV- 45/2006 Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV- 45/2006 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling/strategi og utredning Saksbehandler: Per Gisle Rekdal Arkivkode: 113 Saksnummer: 2004/262 Dato: 14.08.2006

Detaljer

Dette er. Grandkvartalet

Dette er. Grandkvartalet Dette er Grandkvartalet Grandkvartalet vil gjøre vandringen mellom Torget og indre havn til en opplevelse. Ta Prinsegata tilbake Larviks gamle hovedgate revitaliseres med butikker i gateplan og varierende

Detaljer

Evalueringsgruppa har bestått av to representanter fra hver av de tre oppdragsgiverne samt en ekstern fagperson som også er sekretær.

Evalueringsgruppa har bestått av to representanter fra hver av de tre oppdragsgiverne samt en ekstern fagperson som også er sekretær. Rapport Innledning Kristiansund kommune, NHP Eiendom og Bane NOR Eiendom skal utarbeide en reguleringsplan for området Rutebilstasjonen Nordmørskaia Devoldholmen i Kristiansund sentrum. Som grunnlag for

Detaljer

Strategisk plan for Hovinbyen. Klimasmart byområde med nye boliger Prosjektleder Silje Hoftun, PBE

Strategisk plan for Hovinbyen. Klimasmart byområde med nye boliger Prosjektleder Silje Hoftun, PBE Strategisk plan for Hovinbyen Klimasmart byområde med 40 000 nye boliger Prosjektleder Silje Hoftun, PBE Tema for presentasjonen Bakgrunn og hovedmål Hovedgrep og gjennomføringsstrategier for klimasmart

Detaljer

«Trondheim fjordby og havneby»

«Trondheim fjordby og havneby» «Trondheim fjordby og havneby» Otto Frøseth, styreleder, Trondheim Havn Næringsforeningen i Trondheimsregionen 10. mai 2016 13 Eierkommuner -58 Ansatte -135 MNOK Oms, EBIT 9% ca. 7000 meter med kai Vi

Detaljer

PERRONGEN KANVASBARNEHAGE

PERRONGEN KANVASBARNEHAGE PERRONGEN KANVASBARNEHAGE Presentasjon av forslag til utforming av 10-avdelings barnehage i Grefsen stasjonsby felt C 27.02.2013 Perrongen kanvasbarnehage FuthArk arkitekter AS INNHOLDSFORTEGNELSE mål...................................................

Detaljer

Varelevering gir byen form. Marianne Skjulhaug

Varelevering gir byen form. Marianne Skjulhaug Varelevering gir byen form Marianne Skjulhaug 1 Sjåfører som jobber med varelevering har vanskelige arbeidsforhold Planleggere og saksbehandlere mangler kunnskap. God tilrettelegging finnes nesten ikke

Detaljer

Sandnes nye rådhus - aktive fasader og samspill med havnefronten

Sandnes nye rådhus - aktive fasader og samspill med havnefronten Sandnes nye rådhus - aktive fasader og samspill med havnefronten I Utvalg for byutviklings vedtak 09.03.2016 om å legge ut planforslag for det nye rådhuset på høring, blir prosjektet bedt og å vie særlig

Detaljer

Parallelloppdrag Marienlyst Ny multifunksjonshall Evalueringsruppe. Forslag til konklusjon (UT/ )

Parallelloppdrag Marienlyst Ny multifunksjonshall Evalueringsruppe. Forslag til konklusjon (UT/ ) Parallelloppdrag Marienlyst Ny multifunksjonshall Evalueringsruppe Forslag til konklusjon (UT/13 11 12) 1. Bakgrunn Marienlyst Utvikling AS (MU) har 29.04.2013 invitert 4 arkitektkontor til parallelloppdrag

Detaljer

Områderegulering Områderegulering for gater og byrom i sentrum. Stein Kolstø enhetsdirektør

Områderegulering Områderegulering for gater og byrom i sentrum. Stein Kolstø enhetsdirektør Områderegulering Områderegulering for gater og byrom i sentrum Stein Kolstø enhetsdirektør Områderegulering for gater og byrom i sentrum Program for bilfritt byliv Handlingsprogram for økt byliv Områderegulering

Detaljer

Vil bytte ut ferger med boliger

Vil bytte ut ferger med boliger fredag 8. juli 2016 Osloby 11 Pia von Hall og Eirik Lae Solberg, som begge sitter i bystyret for Høyre, foreslår å flytte fergeterminalen fra Filipstad. Forslaget innebærer også å utvide med 1500 flere

Detaljer

Oslo Havn KF Vedlegg 1. Kravspesifikasjon til konkurranse merket: 80HAV12 Arkitekttjenester detaljplan oppgradering Nordre Akershuskai

Oslo Havn KF Vedlegg 1. Kravspesifikasjon til konkurranse merket: 80HAV12 Arkitekttjenester detaljplan oppgradering Nordre Akershuskai Oslo Havn KF Vedlegg 1 Kravspesifikasjon til konkurranse merket: 80HAV12 Arkitekttjenester detaljplan oppgradering Nordre Akershuskai 1. Beskrivelse av området Formål med prosjektet Som er grunneier ønsker

Detaljer

mitt hjem er min hage økt boligkvalitet gjennom et tettere forhold til uterommet

mitt hjem er min hage økt boligkvalitet gjennom et tettere forhold til uterommet prosess mitt hjem er min hage økt boligkvalitet gjennom et tettere forhold til uterommet masteroppgave i arkitektur våren 2012 Kirsti Bjerke Øye 2 Prosessheftet viser et utdrag fra prosessen med de undersøkelesene

Detaljer

Hvem blir vinneren av CBD?

Hvem blir vinneren av CBD? Hvem blir vinneren av CBD? HAVNEFRONT OG CBD OSLO, 12. MAI 215 PER MORTENSEN CEO Linstow 100 % eid av Awilhelmsen AS Cruise Shipping / Offshore Real Estate Asset Management Retail 11.05.2015 Linstow 2

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON MULIGHETSSTUDIE FROGNERSTRANDA OG FORBINDELSEN ALNAS UTLØP-EKEBERG

KRAVSPESIFIKASJON MULIGHETSSTUDIE FROGNERSTRANDA OG FORBINDELSEN ALNAS UTLØP-EKEBERG KRAVSPESIFIKASJON MULIGHETSSTUDIE FROGNERSTRANDA OG FORBINDELSEN ALNAS UTLØP-EKEBERG Saksnr: 201410551 Studieområdene i mulighetsstudien dreier seg om to delområder i Fjordbyen, henholdsvis Frognerstranda

Detaljer

Saga Atrium detaljregulering Revidert illustrasjon til planforslag, desember 2013 Konsept og beskrivelse

Saga Atrium detaljregulering Revidert illustrasjon til planforslag, desember 2013 Konsept og beskrivelse Strøket langs Dampsagalleen - sett fra Sagasenter Konsept og beskrivelse Fasade mot Dampsagalleen - sett fra parken Situasjon Illustrasjonene viser et forsøk på å tolke og underbygge en fremtidig ønsket

Detaljer

GLOBUS. Kultur - Mangfold - Liv - Historie. Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke

GLOBUS. Kultur - Mangfold - Liv - Historie. Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke GLOBUS Kultur Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke Globus Kultur KONSEPT Mye av identiteten til torget kommer fra de positive egenskapene som torget tilbyr. Det kulturelle mangfoldet,

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. V-42/2008 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling/strategi og utredning Saksbehandler: Per Gisle Rekdal Dato: 16.06.2008 Saksnummer: 2004/262 SAK: Fjordbyplanen

Detaljer

TORGET I BERGEN FIRE MARKEDER - ETT STED

TORGET I BERGEN FIRE MARKEDER - ETT STED TORGET I BERGEN FIRE MARKEDER - ETT STED KONSEPT Vi har arbeidet med 4 markeder som sammen danner en ny plass i Bergen - markedsplassen. De 4 markedene er; det opprinnelige fisketorget bestående av utendørs

Detaljer

TEKNISK Plan- bygg- og oppmålingsetaten. Midlertidig byrom. Midlertidighet som verktøy i byutvikling. Seminar i bystyresalen

TEKNISK Plan- bygg- og oppmålingsetaten. Midlertidig byrom. Midlertidighet som verktøy i byutvikling. Seminar i bystyresalen TEKNISK Plan- bygg- og oppmålingsetaten Midlertidig byrom Midlertidighet som verktøy i byutvikling Seminar i bystyresalen. 03.03.16 Agenda 09:00 09:20 Velkommen 09:20 10:10 Hvorfor midlertidig byrom? Erfaringer

Detaljer

Byutvikling i Bergen. Byplansjef Mette Svanes. Byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune

Byutvikling i Bergen. Byplansjef Mette Svanes. Byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune Byutvikling i Bergen Byplansjef Mette Svanes Byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune Innhold Bergen-info Prinsipper for byutvikling Verktøy og metoder i byplanlegging Bybanens rolle - historie - transportsystemet

Detaljer

Sandnes nye rådhus - beskrivelse av uteområde

Sandnes nye rådhus - beskrivelse av uteområde Sandnes nye rådhus - beskrivelse av uteområde Kort beskrivelse av planområdet Sandnes nye rådhus er plassert nær sjøkanten i nordre del av sentrum, innerst i vågen. Området som fram til nyere tid har vært

Detaljer

INNHOLD. KAP 1: BYEN I BYEN s. 4. KAP 2: PARK OG BAD s. 8. KAP 3: SKOLE OG FRITID s. 16. KAP 4: DET URBANE LIV s. 20. KAP 5. BOLIGER s.

INNHOLD. KAP 1: BYEN I BYEN s. 4. KAP 2: PARK OG BAD s. 8. KAP 3: SKOLE OG FRITID s. 16. KAP 4: DET URBANE LIV s. 20. KAP 5. BOLIGER s. INNHOLD KAP 1: BYEN I BYEN s. 4 KAP 2: PARK OG BAD s. 8 KAP 3: SKOLE OG FRITID s. 16 KAP 4: DET URBANE LIV s. 20 KAP 5. BOLIGER s. 24 KAP 6. TURISME s. 32 KAP 7. BUSINESS s. 36 KAP 8. FAKTA OG FORSKJELLER

Detaljer

Kollektivtrafikkens museumsutvikling: Fra tradisjonelt museum til morgendagens opplevelsessenter? Strategiforum 12. april Henning Huuse og Marina

Kollektivtrafikkens museumsutvikling: Fra tradisjonelt museum til morgendagens opplevelsessenter? Strategiforum 12. april Henning Huuse og Marina Kollektivtrafikkens museumsutvikling: Fra tradisjonelt museum til morgendagens opplevelsessenter? Strategiforum 12. april Henning Huuse og Marina Heyerdahl Sporveismuseet har holdt til i Vognhall 5 på

Detaljer

«Kvartal 32» Reviderte planer illustrasjoner og redegjørelse for endringer Kristiansand, 8. april 2015

«Kvartal 32» Reviderte planer illustrasjoner og redegjørelse for endringer Kristiansand, 8. april 2015 «Kvartal 32» Reviderte planer illustrasjoner og redegjørelse for endringer Kristiansand, 8. april 2015 1 «Kvartal 32» Planen for Kvartal 32 er viktig for den videre utvikling av kvadraturen. Arbeidet med

Detaljer

oslo havn En renere vei til hovedstaden Foto: bård ek

oslo havn En renere vei til hovedstaden Foto: bård ek oslo havn En renere vei til hovedstaden Foto: bård ek gods Norges største godshavn Halve Norge bor under tre timers kjøring fra Oslo havn Kort vei til jernbane og hovedvei Topp moderne og effektive godsterminaler

Detaljer

Markensgate 8. Attraktive kontorlokaler til leie

Markensgate 8. Attraktive kontorlokaler til leie Markensgate 8 Attraktive kontorlokaler til leie Markensgate 8 NØKKELINFO STED Kristiansand ADRESSE Markensgate 8 4611 Kristiansand Totalareal 5.000 kv.m fordelt på 5 etasjer pluss kjeller KONTAKT OSS Tore

Detaljer

FILIPSTAD Alternativ K 1 - Grunneiernes innspill til områderegulering Dato 24.10.2011, revidert 18.01.2012

FILIPSTAD Alternativ K 1 - Grunneiernes innspill til områderegulering Dato 24.10.2011, revidert 18.01.2012 1 FILIPSTAD Alternativ K 1 - Grunneiernes innspill til områderegulering Dato 24.10.2011, revidert 18.01.2012 Innledning Forslag til områderegulering for Filipstad skal fremmes til behandling samtidig med

Detaljer

Park Hotel Vossevangen - Boliger og SPA Detaljregulering 25.09.2014 ARKITEKTER

Park Hotel Vossevangen - Boliger og SPA Detaljregulering 25.09.2014 ARKITEKTER Oppstart av arbeid med privat detaljeringsplan for Park Hotell Vossevangen Gnr./bnr. 255/35, 255/34 og 255/36, planid 2013007. PL vedtok i møte den 19.09.2013 sak 70/13 igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan

Detaljer

Detaljregulering av Trondheim Stasjonssenter notat til Ungdommens Bystyre

Detaljregulering av Trondheim Stasjonssenter notat til Ungdommens Bystyre NOTAT Til: Ungdommens Bystyre -43 () Detaljregulering av Trondheim Stasjonssenter notat til Ungdommens Bystyre 18.10.17 Innledning Rådmannen legger frem sak om Trondheim stasjonssenter til Ungdommens bystyre

Detaljer

PLANPROGRAM for Glassverket og Torgeir Vraas Plass

PLANPROGRAM for Glassverket og Torgeir Vraas Plass PLANPROGRAM for Glassverket og Torgeir Vraas Plass Torgeir Vraas plass Glassverket Kommer til sluttbehandling i desembermøtet Planprogram Et planprogram er en plan for planarbeidet I dette dokumentet beskrives:

Detaljer

TO FLØYER. Åpen konkurranse - nytt rådhus i Sola

TO FLØYER. Åpen konkurranse - nytt rådhus i Sola TO FLØYER Åpen konkurranse - nytt rådhus i Sola 19x0,174=3,30 Visjon En hver by trenger et sentrum. Vi ønsker at det nye Rådhuset i Sola skal være hjørnestenen i bydannelsen og dermed også sentrumsdannelsen.

Detaljer

5.Januar 2011! Veisystemet forbi Reperbanekvartalet!

5.Januar 2011! Veisystemet forbi Reperbanekvartalet! 5.Januar 2011! Veisystemet forbi Reperbanekvartalet! Veisystemet forbi Reperbanekvartalet innspill til Lerøyplanen! Denne rapporten har bakgrunn i 3 forhold 3 innfallsvinkler:! 1) Bergen kommunes planavd.

Detaljer

BJØRVIKA. Velkommen til Åpen dag. LØRDAG 24. MAI 2014 Kl. 12.00 16.00

BJØRVIKA. Velkommen til Åpen dag. LØRDAG 24. MAI 2014 Kl. 12.00 16.00 PROGRAM BJØRVIKA Velkommen til Åpen dag LØRDAG 24. MAI 204 Kl. 2.00 6.00 Kort om Bjørvika-planene Planene for Bjørvika strekker seg fra Revierkaia i vest til Grønlikaia i øst. Det tidligere havne- og trafikkområdet

Detaljer

Byutvikling med kvalitet -

Byutvikling med kvalitet - Byutviklingsforum Drammen 6. desember 2010 Byutvikling med kvalitet - Hva er nødvendig og ønskelig kvalitet på prosjekter i sentrum? Bjørn Veirud - Byplan Hensikten med dette innlegget HAR VI FELLES OPPFATNINGER

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: 08/4929 Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 03.06.2010 Sist revidert:

Detaljer

HOSPITALSLØKKAN 22. Lars Sebastian Østlie & Anders Gunleiksrud

HOSPITALSLØKKAN 22. Lars Sebastian Østlie & Anders Gunleiksrud HOSPITALSLØKKAN 22 Lars Sebastian Østlie & Anders Gunleiksrud Situasjonskart I skrivende stund er dette ikke et komplett arbeid. Det vil bli redigert og utdypet innen sensurering. Dette prosjektet tilbyr

Detaljer

Elvebredd i endring. Mandal Nedre Malmø

Elvebredd i endring. Mandal Nedre Malmø Elvebredd i endring Mandal Nedre Malmø Situasjonsplan M 1:1000 Mandal Nedre Malmø Mandal har sitt eget særpreg. Dette særpreget er først og fremst bestemt av elva og kan oppsummeres gjennom fi re punkter:

Detaljer

Bjørvika Utvikling AS og Bjørvika Infrastruktur AS

Bjørvika Utvikling AS og Bjørvika Infrastruktur AS Bjørvika Utvikling AS og Bjørvika Infrastruktur AS Bli bedre kjent med Bjørvika - den nye byen i byen SLA landskabsarkitekter. Illustrasjon: Placebo Effects Om oss Grunneierne i Bjørvika har sammen stiftet

Detaljer

REVIDERT FORSLAG REGULERINGSPLAN FOR GRANDKVARTALET

REVIDERT FORSLAG REGULERINGSPLAN FOR GRANDKVARTALET REVIDERT FORSLAG REGULERINGSPLAN FOR GRANDKVARTALET Justert illustrasjon ned Prinsegata med inntrukket toppetasje REGULERINGSFORSLAGET UTVIKLET ETTER 1. GANGSBEHANDLING OG OFFENTLIG HØRING Reguleringsforslaget

Detaljer

MØT AKERSHUSSTRANDA. Forarbeid Eirik Vist Scheie

MØT AKERSHUSSTRANDA. Forarbeid Eirik Vist Scheie MØT AKERSHUSSTRANDA Forarbeid Eirik Vist Scheie Møt Akershusstranda Masteroppgave i arkitektur Fakultet for arkitektur og billedkunst NTNU vår 2015 Veiledere Finn Hakonsen og Arnstein Gilberg Eirik Vist

Detaljer

Strategisk plan for Hovinbyen. Silje Hoftun, prosjektleder for strategisk plan Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Strategisk plan for Hovinbyen. Silje Hoftun, prosjektleder for strategisk plan Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune Strategisk plan for Hovinbyen Silje Hoftun, prosjektleder for strategisk plan Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune Tema for presentasjonen Bakgrunn for planen Prosess Strategier for utvikling Veien videre

Detaljer

På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1.

På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1. KLASSISK, STILFULT OG SJARMERENDE STORGATA 1 På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1. I tidligere år betegnet som Dobloug gården p.g.a brødrene Dobloug som drev manufakturforretning

Detaljer

Presentasjon av prosjektene for Madla-Revheim. Ved Lise Muurholm Storås, byplan.

Presentasjon av prosjektene for Madla-Revheim. Ved Lise Muurholm Storås, byplan. Presentasjon av prosjektene for Madla-Revheim Ved Lise Muurholm Storås, byplan. Plassering i regionen Madla-Revheim Sentrum Jåttåvågen Forus Øst Planområdet Varslet planområde - 1418 daa Kommuneplan 2010-2025

Detaljer

MINDEMYREN. Bergen kommune skal nå utarbeide områdeplan for Mindemyren næringsområde.

MINDEMYREN. Bergen kommune skal nå utarbeide områdeplan for Mindemyren næringsområde. MINDEMYREN Fire arkitektkontorer har på oppdrag fra Bergen kommune illustrert hver sin versjon av hvordan de ser for seg utviklingen av næringsområdet på Mindemyren. Bergen kommune skal nå utarbeide områdeplan

Detaljer

GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE

GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER VERKSTED 2 19. JUNI 2013 GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE Tone B. Bjørnhaug Otta har: - et godt funksjonelt utgangspunkt - et godt fysisk utgangspunkt - gode bykvaliteter

Detaljer

Metodikk og verktøy for byutvikling

Metodikk og verktøy for byutvikling Metodikk og verktøy for byutvikling Knut J. Kaspersen, arkitekt Byplan, Bodø kommune Brønnøysund 27. mars 2014 Planer er vårt verktøy Hvordan bruker vi planverktøyet for målrettet byutvikling i Bodø? Kommuneplanens

Detaljer

Fortetting og alle gode formåls plass. Mette Svanes, plansjef Bergen kommune, Byutvikling, klima og miljø november 2013

Fortetting og alle gode formåls plass. Mette Svanes, plansjef Bergen kommune, Byutvikling, klima og miljø november 2013 Fortetting og alle gode formåls plass Mette Svanes, plansjef Bergen kommune, Byutvikling, klima og miljø november 2013 Fakta 265 000 innbyggere 465,3 km2 575 innb./km2 1 1,5% vekst 2600 mm nedbør/år,

Detaljer

En by å leve i. gjenbruk av en bydel

En by å leve i. gjenbruk av en bydel En by å leve i gjenbruk av en bydel Utgangspunktet for konkurransen Litt om FutureBuilt på Strømsø Om konkurranseprogrammet Litt om Strømsø Glasiercrack - Snøhetta Del av et nasjonalt ombyggingsprosjekt

Detaljer

Fredrikstad sykehus mulighetsstudie ny bebyggelse Illustrasjoner 30.04.2010

Fredrikstad sykehus mulighetsstudie ny bebyggelse Illustrasjoner 30.04.2010 N Fotomontasje bebyggelsesforslag Fredrikstad sykehus har en praktfull beliggenhet sentralt i en historisk bydel og med fl otte sol og utsiktsforhold. Bebyggelsen består grovt sett av høyblokker med sengeposter

Detaljer

Trondheim, arkitekturstrategi og byens utvikling

Trondheim, arkitekturstrategi og byens utvikling Teknologidagene 2014, Ann-Margrit Harkjerr Trondheim, arkitekturstrategi og byens utvikling Foto: Ivar Mølsknes Foto: Carl-Erik Eriksson Byens utvikling 1915 1945 1970 1980 2000 Strategier for en langsiktig

Detaljer

Kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026. Utredning av lokalisering av høyhus

Kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026. Utredning av lokalisering av høyhus Kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026 Utredning av lokalisering av høyhus med grunnlag i en tilpasset DIVE-analyse 22.01.16 Oppdatert: 16.06.16 Innhold 1. Høyhusvurdering... 2 2. Vurdering av lokalisering

Detaljer

Erfaringer fra Brøset

Erfaringer fra Brøset Idedugnad om transportsystem i østlige bydeler, 17.12.14, Ann-Margrit Harkjerr Erfaringer fra Brøset Illustrasjon: team Cowi Foto: Carl-Erik Eriksson Stedet Brøset Kulturlandskapet, bebyggelsen, lyset

Detaljer

BYROM EN IDEHÅNDBOK HVORDAN UTVIKLE BYROMSNETTVERK I BYER OG TETTSTEDER. Kongsberg BÆREKRAFTIGE OG ATTRAKTIVE SMÅBYER

BYROM EN IDEHÅNDBOK HVORDAN UTVIKLE BYROMSNETTVERK I BYER OG TETTSTEDER. Kongsberg BÆREKRAFTIGE OG ATTRAKTIVE SMÅBYER Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kongsberg 31.05.2017 BÆREKRAFTIGE OG ATTRAKTIVE SMÅBYER BYROM EN IDEHÅNDBOK HVORDAN UTVIKLE BYROMSNETTVERK I BYER OG TETTSTEDER KMD- Planavdelingen Byutviklingsseksjonen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FYLLINGSDALEN SENTRALE DELER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGULERINGSPLAN FOR FYLLINGSDALEN SENTRALE DELER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGULERINGSPLAN FOR FYLLINGSDALEN SENTRALE DELER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Lynghaugtjernet Kommuneplanens arealdel om bydelssentrene: «Attraktivt, mangfoldig og urbant møtested for bydelen»

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. V-63/2008 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Strategi- og utredningssjef Per Gisle Rekdal Dato: 28.08.2008 Saksnummer: 2008/249 SAK:

Detaljer

Sentralbadet Illustrasjoner til plan - 3 etasjer

Sentralbadet Illustrasjoner til plan - 3 etasjer Sentralbadet Illustrasjoner til plan - 3 etasjer Arkitektonisk idé Transformasjon, vern og utvikling Et påbygg på Sentralbadet byr på utfordringer i skjæringspunktet mellom vern og utvikling. Bygget i

Detaljer

Byplan og byanalyse. Hvorfor ny byplan? Hvor er vi nå? Hva forteller byanalysen

Byplan og byanalyse. Hvorfor ny byplan? Hvor er vi nå? Hva forteller byanalysen Velkommen! Byplan og byanalyse Hvorfor ny byplan? Hvor er vi nå? Hva forteller byanalysen Parallelle planprosesser skal settes sammen som et puslespill Sentrumsplanen 2001 Bygater og kvartaler Boliger

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE VESTRE HAVN RAMBØLL NORGE AS - L2 ARKITEKTER AS - SMS ARKITEKTER AS

MULIGHETSSTUDIE VESTRE HAVN RAMBØLL NORGE AS - L2 ARKITEKTER AS - SMS ARKITEKTER AS KONSEPT KVADRATURENS AKSER VIDEREFØRES I VESTRE HAVN SOM GRØNNE OG BLÅ BYROM Dronningens gate den blå aksen - er universitetsforbindelsen. Denne strekker seg fra Gimle til Byfjorden via kaia og byrommet

Detaljer

H O L M E G ATA F R A BI L G ATE TI L P AR K

H O L M E G ATA F R A BI L G ATE TI L P AR K FREDRIKSTAD KOMMUNE H O L M E G ATA F R A BI L G ATE TI L P AR K OPPSUMMERING WORKSHOP med ungdommer fra Frederik II videregående skole og representanter fra ungdomsrådet 6. november 2014 Workshop den

Detaljer

KUNSTMUSEUM OG KULTURKVARTAL I KRISTIANSAND

KUNSTMUSEUM OG KULTURKVARTAL I KRISTIANSAND ARKITEKTURENS hovedmål er å gi Sørlandets kunstmuseum og Nicolai Tangen-samlingen store og fleksible visningsrom. Vi mener museet bør formgis som en opplevelse også utenom åpningstid, slik at hele kulturkvartalet

Detaljer

Tettstedsutvikling i Randaberg

Tettstedsutvikling i Randaberg Tettstedsutvikling i Randaberg En reise gjennom 30 år Anne-Kristin Gangenes Plan- og forvaltningssjef Disposisjon Arkitektkonkurranse 1982/83 Overordna føringer - regionale Kommuneplan 2007-2020 Kommunedelplan

Detaljer

B C. Trondheim havnefront med bevaringsverdige bygg markert med rød farge. Arenaer komplekse bygg A D markert med sirkel.

B C. Trondheim havnefront med bevaringsverdige bygg markert med rød farge. Arenaer komplekse bygg A D markert med sirkel. B C D A Trondheim havnefront med bevaringsverdige bygg markert med rød farge. Arenaer komplekse bygg A D markert med sirkel. Tomteområde A, Ila Pir Området nyttes primært som industrihavn, produksjonsfasilitet

Detaljer

FJORDBYPARKEN FILIPSTAD REVIDERT 03.09.2013

FJORDBYPARKEN FILIPSTAD REVIDERT 03.09.2013 FJORDBYPARKEN FILIPSTAD REVIDERT 03.09.2013 Fjordbyparken, en grønnere byutvikling på Filipstad Innledning De frivillige organisasjonene som står bak Fjordbyparken, har i en årrekke fulgt med på og kommet

Detaljer

Nye Bodø Rådhus Glimt av Bodø

Nye Bodø Rådhus Glimt av Bodø edersenaksen skvartalet som og åpen bystruktur Forankring Det eksisterende Rådhuset og Banken kan karakteriseres som enkle, men raffinerte bygg: enkle i deres volumoppbygging, men raffinerte i deres detaljering

Detaljer

FRAM AD. introduksjon. Prosjektet både underordner, møter og tar over eksisterende bebyggelse.

FRAM AD. introduksjon. Prosjektet både underordner, møter og tar over eksisterende bebyggelse. FRAM AD introduksjon Prosjektet både underordner, møter og tar over eksisterende bebyggelse. Møter skapes; gammelt - nytt, åpent - lukket, vertikalt - horisontalt, fjord - fjell, inne - ute. Møter med

Detaljer

Detaljregulering Rådhusparken/Solparken

Detaljregulering Rådhusparken/Solparken Detaljregulering Rådhusparken/Solparken Planforum Nordland 02.09.2015 Knut Kaspersen, Bodø kommune Byplan Bakgrunn vedtak Bystyret 08.09.2011 Prioritering av tiltak i parker/uterom plan for finansiering

Detaljer

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN Oppdrag for Hamar kommune Siv.ark. Geir Egilsson Plan og analyse, Asplan Viak Mars 2014 1 465,6 m 2 489,5 m 2 586,0 m 2 N CC MARTN NY GANG- OG SYKKELVEG NY BEBYGGELSE VED

Detaljer

om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig

om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig utvikling av komplekse eiendomspropsjekter. Virksomhetens hovedfokus er helhetlige steds og destinasjonsutvikling

Detaljer

Cecilie Thoresens vei

Cecilie Thoresens vei 1 mad.no 24.04.2017 Byutvikling på Lambertseter felles planlegging. Denne studien omhandler området Mellom Lambertseter Senter og Karlsrud T- er hvor kommuneplanen stiller krav til felles planlegging.

Detaljer

Stavanger kommune. Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2

Stavanger kommune. Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 Stavanger kommune Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 12. mai 2017 Fredag, 12.mai 2017 Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 1 INNLEDNING Mulighetsstudiet «Madlamark

Detaljer

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN RINGGATAS VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN Oppdrag for Hamar kommune Siv.ark. Geir Egilsson Plan og analyse, Asplan Viak September 2014 RINGGATAS Ringgata - viktig for videre utvikling av Hamar Ringgatas

Detaljer

Prosjekt nytt nasjonalmuseum

Prosjekt nytt nasjonalmuseum Prosjekt nytt nasjonalmuseum Prosjektet Nytt nasjonalmuseum utvikles i faser Den innledende fasen ble avsluttet med valg av konsept og arkitekt og rådgivere Innledende fase Behovsutredning Byggeprogram

Detaljer

Mariboes gate 6-8 Kontorlokaler meget sentralt i Oslo sentrum

Mariboes gate 6-8 Kontorlokaler meget sentralt i Oslo sentrum Mariboes gate 6-8 Kontorlokaler meget sentralt i Oslo sentrum Fakta om eiendommen Mariboes gate 6-8 Ledig utleieareal: 6 250 kvm Minimum utleieareal: 1 500 kvm P-plassser: 33 stk. Ledig fra: Etter avtale,

Detaljer