Visjoner for Vippetangen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Visjoner for Vippetangen"

Transkript

1 Oslo kommune Visjoner for Vippetangen parallelloppdrag vippetangen Superunion og Carl-viggo hølmebakk Tupelo April Plan- og bygningsetaten Oslo Havn KF Eiendoms- og byfornyelsesetaten Bymiljøetaten Byantikvaren

2

3 Visjoner for Vippetangen Vippetangen med Akershus festning regnes av mange som Oslos, og kanskje Norges, viktigste nes. Som en oppfølging av Fjordbyplanen arbeider Oslo kommune med å finne gode løsninger for utviklingen av Vippetangen. Det skal fortsatt tilrettelegges for ferge- og havneaktivitet, i tillegg til nye publikumsattraksjoner og Havnepromenaden skal gå igjennom området. Høsten 2013 engasjerte Oslo kommune tre tverrfaglige team til å komme med ideer og forslag til å utvikle fremtidens Vippetangen. De tre teamene bestod av arkitekter, landskapsarkitekter, ingeniører og kunstnere. Forslagene ble innlevert i mars Målet er at Vippetangen skal: være et attraktivt område for publikum gjennom hele året. bygge opp under Akershus festning som et nasjonalt kulturminne. være en arena for nye publikumsattraksjoner som blant annet kultur, kunst, bevertning, underholdning og handel. For å se på bredden av muligheter i byutviklingen på Vippetangen ble det besluttet at hvert team skulle utforske hvert sitt konsept med et eget sett med betingelser. De tre konseptene hadde titlene; vern, moderat og radikal. I denne katalogen presenteres teamenes innleverte prosjekt fra parallelloppdraget. 1

4 Vippetangen før og nå Vippetangen ligger ytterst på Akersneset mellom Pipervika og Bjørvika, hvor Akershus slott og festning ligger. Navnet skriver seg fra et vippefyr som stod her i eldre tid. Vippetangen har vært i bruk som militært rettersted og har hatt badehus for militære og sivile. Akershus landsfengsel holdt til på festningen og fangene ble satt til hardt straffearbeid. Steinhoggeriet på Vippetangen var en viktig arbeidsplass og flere av fangene ble svært dyktige steinhoggere. Blant annet er løvene utenfor Stortinget laget på Vippetangen av en fange på Akershus. På og 90-tallet ble det arrangert skøyteløp på isen utenfor Vippetangen. Fra 1899 ble det lagt utfyllinger langs Akershuskaia og ut rundt Vippetangen. Det ga rom for havnebanene- togforbindelsen mellom Østbanen og Vestbanen før det ble bygget tunnel. Dessuten ga det nye havnearealer med utstikkere og lagerskur. I dag er dette området den siste bevarte delen av 1900-tallets havnevirksomhet. Bygningene på Vippetangen består av Fiskehallen, en kornsilo og flere havneskur som rommer hovedkontorene til bl.a. Snøhetta arkitekter Og Oslo Havn KF. 2 Foto: A.B Wilse, Dextra Photo Foto: Krogh, Oslo byarkiv Foto: Ukjent, Oslo byarkiv

5 Fiskehallen ble oppført i 1934 som Oslo Kommunale Fiskehall og er i dag en industriell arbeidsplass med mer enn 100 ansatte, som driver fiskeforedling. Den første siloen på Vippetangen ble oppført i 1905, og den eksisterende siloen i Mye av aktiviteten på Vippetangen i dag er knyttet til havnetrafikken for Københavnbåtene, cruiseskip og øybåtene i Indre Oslofjord. Akershusstranda fra Rådhuset til Vippetangen har en rekke bygninger fra ulike epoker av havnedrift og utgjør det eneste sammenhengende kulturmiljøet i Fjordbyen med granittkaier og åpne havnearealer hvor det er mulig å beholde et historisk maritimt preg. Foto: P.A Røsstad, Oslo Museum Foto: Karl Harstad, Oslo Museum Foto: Dagbladet, Oslo Museum 3

6 Parallelloppdrag Vippetangens målsetninger 4 Overordnet mål Vippetangen skal bli en tiltrekkende og velfungerende del av helheten i Fjordbyen, med både nye permanente og temporære aktiviteter. Området skal bli et attraktivt og funksjonelt bindeledd mellom Pipervika og Bjørvika med etablering av Havnepromenade og god kollektivbetjening. Fergeterminalen skal fornyes og integreres i byutviklingen og forholdet til kulturminnene skal ivaretas. Delmål Vippetangens fremtidige rolle som del av Fjordbyen og Osloregionen Akershusneset skal fortsatt være et ferge- og cruiseanløpsted, samtidig som området utvikles til å bli et attraktivt byområde for byens befolkning og bidrar til å knytte vestre og østre deler av Fjordbyen sammen. Kulturminner innenfor planområdet og forholdet til Akershus festning Havnerelaterte bygninger og kaimiljøet representerer kulturminneverdier som ellers er tapt i Fjordbyen. Disse kvalitetene må søkes ivaretatt sammen med nye tiltak i planområdet. Akershus festning er et kulturminne av nasjonal betydning og må hensynstas i forhold til dens betydning som landemerke i bybildet. Byutvikling med publikumsattraksjon Publikumsattraksjoner skal bidra til å skape aktivitet, tilby opplevelse og sikre et trygt bymiljø over døgnet og i ulike sesonger. Attraksjoner som etableres for publikum bør være av allmenn interesse og kunne få et bredt publikumsgrunnlag og sikre offentlig bruk og karakter. Transport - alle trafikantgrupper og gods Vippetangen må gis god og sikker tilgjengelighet for gående, syklende og for kollektivtrafikk, passasjerer fra havnevirksomhet og øvrige funksjoner. Rekreasjon - til lands og til vanns, park, byrom og havnepromenade Vippetangens muligheter til å tilby varierte rekreasjons- og aktiviteter på land og til vanns til ulike årstider bør utnyttes. Gode offentlige byrom, variert grøntstruktur og havnekarakter med god fysisk kontakt til vannflaten er viktig for å oppnå en attraktiv rekreativ sone. Området skal utvikles til et byrom som oppleves trygt, invitere til ulike aktiviteter og opphold uansett alder eller funksjonsnivå. Godt lokalklima skal oppnås i oppholdssoner. Miljømål Oslo Kommune har en overordnet miljøstrategi med ambisiøse miljømål for kommunens virksomhet, blant annet for organisering og prioritering av kommunens areal- og transportplanlegging. Framtidig utforming og bruk av Vippetangen skal reflektere disse overordnede målene for hva man vil oppnå med byutviklingen i Oslo. Viktige miljømål for utviklingen på Vippetangen kan grupperes i tre kategorier: 1) Område- og infrastruktur 2) Grønnstruktur 3) Bebyggelse

7 Premisser for parallelloppdraget Premissene som ligger til grunn for parallelloppdragene og den videre planprosessen på Vippetangen Felles premisser for de tre konseptene: Fjordbyplanen Fergeterminalbygg med adkomst og gjennomkjøring på bakkeplan Havnepromenaden Fjordtrikken Nye kai og terminalløsninger legges kun til Vippetangkaia (mellom Søndre Akershus kai og Utstikker III) Utfyllinger tillates ikke, bortsett fra til cruisekailøsning Fronter på granittkaier bevares, bortsett fra til cruisekailøsning Atkomst fra Kongens gate og Skippergata med gjennomkjøringsmulighet Akershus festning som et av landets viktigste kulturminner Maritime funksjoner skal fortsatt ha plass Temaer som skal konkretiseres: Kulturminnevern og landskapshensyn Verneverdier i nyere tids bebyggelse og infrastruktur. Ivaretakelse av festningen og dens fjernvirkning Byutvikling med publikumsattraksjon Ny drager Transport - alle trafikantgrupper og gods Arealbehov havnepromenade Arealbehov fjordtrikk Arealbehov parkering Rekreasjon til vanns og til lands Friarealer PREMISSKART Område for parallelloppdraget Nytt Gate fergeterminalbygg Pipervika Nytt Fjordtrikk fergeterminalbygg Vei ISPS sone ISPS Fjordtrikk sone Alternativ havnepromenade PREMISSKART Fjordtrikk ISPS Blokkmurskai sone Havnepromenade Område for parallelloppdraget før Alternativ Havnepromenade Blokkmurskai Nytt Gate fergeterminalbygg havnepromenade (tømmerkiste) Havnepromenade Alternativ Spuntveggskai Nytt Fjordtrikk fergeterminalbygg havnepromenade med granittforblending over vann Vei Grønt/park Havnepromenade ISPS sone ISPS Fjordtrikk sone Alternativ havnepromenade Potensiell Fjordtrikk cruisekailøsning ISPS Blokkmurskai sone Havnepromenade før Grønt/park Alternativ Havnepromenade Blokkmurskai havnepromenade (tømmerkiste) Fergeareal Havnepromenade Alternativ Spuntveggskai havnepromenade med granittforblending over vann Akershus Grønt/park Havnepromenade festning Fergeterminalbygg med adkomst og gjennomkjøring på bakkeplan Bjørvika 5

8 Team: April Arkitekter med Lala Tøyen AS, Civitas AS, Mattias Ekman og Jon Benjamin Tallerås 6

9 Konsept: Vern Premiss for konsept vern: Området utvikles innenfor rammene av en vernestrategi hvor flere bygg bevares, men nye programmer illustreres. Alternativet vises med dagens kaianlegg for cruise. Beskrivelse av forslaget: Teamet har søkt å ivareta Vippetangens åpne særpreg og knytte an mot det sammensatte historiske bakteppet. Foreslått ny bebyggelse i øst (ca m2 BRA) etablerer attraktive byrom på kaiplan i samspill med eksisterende bygg, mens det på et øvre plan skapes forbindelse mot Kvadraturen/ festningsplatået. De fire nybyggene trapper seg opp fra en høy første etasje til fire etasjer i sør, med et sørvendt amfi ned mot kaia helt ytterst. Parklandskapet på takene innbyr til dyrking og telting midt i byen. Det er foreslått gjestehavn utenfor Fiskehallen og et femti meter langt havbad utenfor siloen, velegnet også som øvingsbasseng for kajakker og joller. Sentralrommet er underdelt i sørvestvendte plassrom: 1) Bytilknyttet kollektivplass under trær, med bysykler, fjordtrikk og buss, 2) Vippetangen sentrum mellom Fiskehallen og ny fergeterminal, og 3) Vippetangen kollektivbåthavn, for havnebuss, øybåter og hurtigbåter. Åpningene mellom nybyggene gir sikt mot hhv. Operaen, nye Munchmuseet og Sørenga, og understreker Vippetangens posisjon mellom Oslos to sentrale viker, Bjørvika og Pipervika. Fiskehallen foreslås åpnet for publikum, med butikker, marked og servering, og tilført økt produksjon. På forplassen er hver av Oslos 15 bydeler tildelt en akvaponi-container - en slags skolehage i miniatyr for kombinasjonen fisk og grønt, velegnet som turmål også for barnehager. Tre temporære prosjekter kan etableres på kort sikt: Utemuseum, sjøhytter og tilkomst til unik utsikt fra silotaket. 7

10 Diagram hovedgrep 8

11 Temporær bruk Team April har beskrevet hvordan utviklingen på Vippetangen kan skje i faser over tid. Den første bruken av området kan bestå av eksperimentelle temporære program. Dette vil være med å putte Vippetangen på det mentale kartet og aktivisere området. Det vil også være en mulighet for utprøving av program i 1:1, hvor vellykkede tiltak kan etableres permanent. 9

12 10

13 11

14 12

15 13

16 Team: Superunion arkitekter/carl-viggo hølmebakk AS med Studio HP, Buro Happold, Hovind og Odel 14

17 Konsept: Moderat Premiss for konsept moderat: Fiskehallen og siloen bevares, men det åpnes for ombygging og tilbygg som ivaretar byggenes historiske kvaliteter. Transformasjon eller rivning av øvrig bebyggelse vurderes fritt. Området skal utvikles med ny cruisekai. Beskrivelse av forslaget: Her er endringene noe større enn i Vern forslaget, blant annet er det fjernet et havneskur til fordel for cruisetrafikken. I tilknytning til det sentrale byrommet foreslås det en filial for Teknisk Museum. Utstillingene som er lagt under bakken vil kunne skimtes gjennom glassvegger på gateplan og slik skape nysgjerrighet hos forbipasserende. Fiskehallen får et påbygg med en ny etasje, og et helt nytt innhold. Bygningen fylles med kreativ kulturnæring og en utstillingshall som vil være åpen for besøkende. Skøytebane og et helårs sjøbad med sauna på sjøsiden vil gjøre området til en helårsdestinasjon. Det foreslås kajakkhavn og mulighet for å leie fiskeutstyr og kano. Av nye aktiviteter i siloen foreslås Vippetangen konditori og en bankettsal. Silotaket åpnes for publikum og besøkende i baren som foreslås i toppetasjen vil kunne oppleve en storslagen utsikt over Oslo. I tilknytning til siloen, ytterst på utstikkeren, foreslås det et nytt bygg med et skjermet uteområde med bar. Fjordbussen vil ha stopp ved enden av utstikkeren. Det nye fergeterminalbygget vil få salg og servering av fisk i 1. etasje. 15

18 Diagram hovedgrep Bebyggelsen Programmering Havnepromenaden Konkurranseområde/ gateplan: m2 Eksisterende bygg totalt: m2 Nybygg under bakken: m2 Nybygg over bakken: m2 Arealer totalt: m2 anseområde/ gateplan: m2 SHARED SPACE PROMENADEDEKKE HELÅRSBAD & SAUNA KAJAKKHAVN MARINA MARINA SERVICE nde bygg totalt: m2 under bakken: m2 over bakken: m2 GRØNTOMRÅDER PASSASJE UTSTILLINGER/BEVERTNING FISKEHALL/MARKED NEDTRAPPING TIL VANN BRO GAMLE KRANER PARALLELLKAI 16

19 17

20 18

21 Forsvarsmuseet Utstillingshall Konditori Grønt datalager/ bar Solhagen SITUASJONSSNITT MOT ØST, GJENNOM SILO 1:1000 Forsvarsmuseet Utstillingshall Kulturnæring/ utstillingshall Cruiseterminal 19

22 20

23 21

24 22 Team: Tupelo med Dronninga Landskap, Vigdis Storsveen, Høyer Finseth og Rønnes rådgivning.

25 Konsept: Radikal Premiss for konsept radikal: Alle eksisterende bygg kan rives. Ny bygningsmasse skal tilføres området, men må underordne seg Akershus festnings tålegrenser. Området skal utvikles med ny cruisekai. Beskrivelse av forslaget: Dette er forslaget som medfører størst endringer sammenlignet med dagens situasjon på Vippetangen. To havneskur er fjernet og erstattet med ny bebyggelse. Vippetangen vil kunne oppleves som et nytt byområde med forholdsvis store dimensjoner, hvor moderne næringsliv, kunst og bymessig rekreasjon kombineres med tydelige innslag av eldre bygg og anlegg. Den nye bebyggelsen vil kunne gi rom for ulike attraksjoner som teknisk museum, svømmehall, nordisk økoakvarium, en ny hallbygning med næring, norsk eksport, maritim forskning, økologisk mat og ulike events. I dette forslaget kan den nye cruiseterminalen kombineres med turistinformasjon og reisebyrå. Fiskehallen beholdes til matmarked, restaurant og salg av fiskeutstyr. Siloen foreslås transformert til kultursilo og klatrepark. Nybygget ytterst på utstikkeren kan huse ulike aktiviteter som dansestudio og performance, atelier og utstilling, events og små festivaler, konserter, musikkverksted, skatehall, ungdomsklubb og øvingsrom. Det foreslås at det innpasses kunst, både midlertidige og permanente verk og ulike typer rekreasjon som for eksempel fiskeplass og kaipub 23

26 Diagram hovedgrep HOVEDGREP: BEVART BEBYGGELSE HOVEDGREP: TENALJEN FISKEHALL MED FUNKSJON BEVARES SILO SOM BYGG BEVARES 11 TENALJE RE-ETABLERES FESTNINGENS GRØNNE KVALITETER BLIR DEL AV NY PLASSDANNELSE FYSISKE FORBINDELSER GJENNOM FORVARSOMRÅDET ETABLERES 12 HOVEDGREP: ANKOMST HOVEDGREP: TYPOLOGI HALLENE #3 #1 #2 BEBYGGELSE ORGANSERT FRA KOLLEKTIVT KNUTEPUNKT BEYGGELSE DELT I TRE HOVEDOMRÅDER RUNDT TENALJE FISKEHALLENS TYPOLOGI ORGANISERER NY BEBYGGELSE HALLENE FORBINDES MED GJENNOMGÅENDE ARKADER 24

27 HOVEDGREP: TYPOLOGI BYGGEKLOSSER HOVEDGREP: TYPOLOGI SILO UTSTIKKER VED DANSKEBÅT ORGANISERES SOM BYGGEKLOSSER FLEKSIBLE VOLUMER DANNER RAMME FOR MULIGE FUNKSJONER VOLUM INN MOT BYEN BLIR NY TERMINAL 15 NYTT VOLUM ETABLERES PÅ UTSTIKKER UTENFOR SILO 16 HOVEDGREP: UTVIDELSE AV KAI HOVEDGREP: HAVNEPROMENADE NY PARALLELLKAI FOR CRUISEBÅT DEKKE UTVIDES FOR FLEKSIBEL KAIPLASS HAVNEPROMENADE TREKKES GJENNOM NY BEBYGGELSE 25

28 SITUASJONSPLAN 1:2:000 N Snitt A 6 Snitt B

29 Snitt A TERMINAL DANSKEBÅT HOVEDPLASS TENALJE HOVEDPLASS FISKEHALLEN HAVNEPROMENADE CRUISEKAI Snitt B HAVNEPROMENADEN KULTURSILO HOVEDTORGET TENALJE FJORDTRIKKEN OG PROMENADE FORSVARS- MUSEET 27

30 28

31 29

32 Plan-og bygningsetaten Oslo Havn KF Bymiljøetaten Eiendoms- og byfornyelsesetaten Byantikvaren Kulturetaten

33 Oslo kommune ønsker å høre din mening om Vippetangen. Hvilken publikumsattraksjon mener du skal være på Vippetangen? Hvordan ønsker du at Vippetangen skal bli i fremtiden? Innspillene kan du gi oss via brev eller e-post. E-post: Adresse: Plan- og bygningsetaten, Boks 364, Sentrum, 0102 Oslo Twitter: #Vippetangen Facebook.com/Planogbygningsetaten For å se mer av visjonene kan du besøke

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering 1 FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering Forslagsstiller: Rom Eiendom og Oslo Havn 10.05.12 INNHOLD 1. Innledning 2 2. Grunneiernes hovedbegrunnelse for forslaget 2 3. Beskrivelse

Detaljer

Ny giv i Kvadraturen! Handlingsplan 2009-2014-2024

Ny giv i Kvadraturen! Handlingsplan 2009-2014-2024 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Avdeling for byutvikling vedtatt 04.06.09 Ny giv i Kvadraturen! Handlingsplan 2009-2014-2024 Illustrasjon Byrådets vedtak av 04.06.2009: Byrådet slutter seg til innholdet

Detaljer

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-76/2006 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Arkivkode: 113 Saksnummer: 2004/262 Dato:

Detaljer

ALLIANCE ARKITEKTER AS / WWW.ALLARK.NO / E: POST@ALLARK.NO / TLF 22 36 40 44 / MOB 450 36 218

ALLIANCE ARKITEKTER AS / WWW.ALLARK.NO / E: POST@ALLARK.NO / TLF 22 36 40 44 / MOB 450 36 218 2 ALLIANCE ARKITEKTER AS / WWW.ALLARK.NO / E: POST@ALLARK.NO / TLF 22 36 40 44 / MOB 450 36 218 OM ALLIANCE ARKITEKTER Alliance arkitekter startet i Oslo 2005 og i Stavanger 2009, og har i dag 35 medarbeidere

Detaljer

FILIPSTAD Alternativ K 1 - Grunneiernes innspill til områderegulering Dato 24.10.2011, revidert 18.01.2012

FILIPSTAD Alternativ K 1 - Grunneiernes innspill til områderegulering Dato 24.10.2011, revidert 18.01.2012 1 FILIPSTAD Alternativ K 1 - Grunneiernes innspill til områderegulering Dato 24.10.2011, revidert 18.01.2012 Innledning Forslag til områderegulering for Filipstad skal fremmes til behandling samtidig med

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Filipstadveien 25, Havneterminal med terminalbygg Hjortnes på Filipstad

Forslagsstillers planbeskrivelse Filipstadveien 25, Havneterminal med terminalbygg Hjortnes på Filipstad Forslagsstillers planbeskrivelse Filipstadveien 25, Havneterminal med terminalbygg Hjortnes på Filipstad Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: AS CIVITAS / Space Group

Detaljer

SØNDRE KOLLEKTIVSTRENG /// KONSEPTVURDERING

SØNDRE KOLLEKTIVSTRENG /// KONSEPTVURDERING SØNDRE KOLLEKTIVSTRENG /// KONSEPTVURDERING RAPPORT /// JUNI 2010 OPPDRAGSGIVER Oslo kommune Samferdselsetaten Pb. 6703 Etterstad 0609 Oslo www.sam.oslo.kommune.no KONSULENT Plan Urban AS Storgata 8 0155

Detaljer

Helhetlig gjennomføringsplan for Akershus festning

Helhetlig gjennomføringsplan for Akershus festning Helhetlig gjennomføringsplan for Akershus festning Helhetlig gjennomføringsplan for Akershus festning Forord Foreliggende helhetlig gjennomføringsplan for Akershus festning er utarbeidet etter oppdrag

Detaljer

Plan og designkonkurranse - uterom Brattørkaia og Trondheim Sentralstasjon. Konkurranseprogram, foreløpig versjon 17.09.10

Plan og designkonkurranse - uterom Brattørkaia og Trondheim Sentralstasjon. Konkurranseprogram, foreløpig versjon 17.09.10 Plan og designkonkurranse - uterom Brattørkaia og Trondheim Sentralstasjon Konkurranseprogram, foreløpig versjon 17.09.10 1 Innledning... 3 1.1 Invitasjon... 3 1.2 Visjon... 3 1.2.1 Visjon for området...

Detaljer

Forslag til planprogram FJORDTRIKKEN. Parsellene: Skøyen Rådhusplassen. Rådhusplassen Jernbanetorget. Januar 2011 rev 06

Forslag til planprogram FJORDTRIKKEN. Parsellene: Skøyen Rådhusplassen. Rådhusplassen Jernbanetorget. Januar 2011 rev 06 Forslag til planprogram FJORDTRIKKEN Parsellene: Skøyen Rådhusplassen Rådhusplassen Jernbanetorget Januar 2011 rev 06 2 (41) Illustrasjonen på forsiden er utarbeidet av Placebo Effects AS Oppdragsnr.:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek

KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek Plan- og designkonkurranse Deichmanaksen KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek 1. INNLEDNING...3 2. MÅL MED PLAN- OG DESIGNKONKURRANSEN...5 2.1 Overordnet mål...5 2.2 Kulturpolitiske mål...5

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer

Sandnes Indre Havn KF Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116. Utgave: 2 Dato: 2011-02-07

Sandnes Indre Havn KF Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116. Utgave: 2 Dato: 2011-02-07 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116 Utgave: 2 Dato: 2011-02-07 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Områdereguleringsplan

Detaljer

Bo på. kaikanten. Byggetrinn 3. Fjordbyens beste beliggenhet ... 1...

Bo på. kaikanten. Byggetrinn 3. Fjordbyens beste beliggenhet ... 1... Bo på kaikanten Byggetrinn 3........ 1........ Fjordbyens beste beliggenhet Innhold Snart er Sørenga forvandlet til byens beste boligområde. I Bjørvika har det vært travel havnevirksomhet i mange hundre

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse. Sørengutstikkeren Bebyggelsesplan

Forslagsstillers planbeskrivelse. Sørengutstikkeren Bebyggelsesplan Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 65 Forslagsstillers planbeskrivelse Sørengutstikkeren Bebyggelsesplan Utarbeidet av: LPO arkitektur & design as for Sørenga Utvikling KS og HAV Eiendom AS. Dato

Detaljer

INNHOLD. KAP 1: BYEN I BYEN s. 4. KAP 2: PARK OG BAD s. 8. KAP 3: SKOLE OG FRITID s. 16. KAP 4: DET URBANE LIV s. 20. KAP 5. BOLIGER s.

INNHOLD. KAP 1: BYEN I BYEN s. 4. KAP 2: PARK OG BAD s. 8. KAP 3: SKOLE OG FRITID s. 16. KAP 4: DET URBANE LIV s. 20. KAP 5. BOLIGER s. INNHOLD KAP 1: BYEN I BYEN s. 4 KAP 2: PARK OG BAD s. 8 KAP 3: SKOLE OG FRITID s. 16 KAP 4: DET URBANE LIV s. 20 KAP 5. BOLIGER s. 24 KAP 6. TURISME s. 32 KAP 7. BUSINESS s. 36 KAP 8. FAKTA OG FORSKJELLER

Detaljer

Fjordtrikken Sammendragsrapport

Fjordtrikken Sammendragsrapport Sammendragsrapport 2010:2 Utkast Ruterrapport utarbeidet av Sweco Norge AS 23.02.2010 Fjordtrikken Sammendragsrapport Traséutredning og konsekvensvurdering for strekningen Jernbanetorget - Skøyen via Filipstad

Detaljer

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING!

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING! Alliance arkitekter AS / org nr 988 437 433 MVA / www.allark.no / e: post@allark.no Kristian Augusts gate 13 / 0164 Oslo / tlf: 22 36 40 44 / Ryfylkegata 22 / 4014 Stavanger / tlf: 45036218 PORTFOLIO ALLIANCE

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 22. mars 2004 kl 19.00

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 22. mars 2004 kl 19.00 Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 22. mars 2004 kl 19.00 1 BJØRVIKA - DRØM ELLER VIRKELIGHET ved Ann Kathrine S. Tornås Fhv. byråd for næring og byutvikling Hvor sjø og land møtes i en skarp kontrastvirkning,

Detaljer

Vervet AS i samarbeid med Arcasa arkitekter AS og PTL AS

Vervet AS i samarbeid med Arcasa arkitekter AS og PTL AS Vervet AS i samarbeid med Arcasa arkitekter AS og PTL AS Forord Vervet AS ønsker å utvikle eiendommen der Tromsø Mekaniske AS har sin virksomhet i dag. Skipsverftet er forutsatt flyttet fra sentrum i løpet

Detaljer

Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn

Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Havnelagerkvartalet - byggeområde A4 i Bjørvika Skippergata, Kvadraturen Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Høringsperiode: 24. juni til 26. august

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL

FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL STATLIG REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING BILDE SIDE 1 Teknisk anlegg på tak, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis at vestibulum

Detaljer

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl.

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Forslag til områderegulering ihht. pbl 12-2 PLANBESKRIVELSE med konsekvensutredning Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Plan-ID: 20100002 Planens dato:

Detaljer

Innhold. Tekstbilder: Der det ikke er oppgitt annet, er Ullensaker kommune fotograf.

Innhold. Tekstbilder: Der det ikke er oppgitt annet, er Ullensaker kommune fotograf. Innhold 01 BAKGRUNN... 3 02 KONKURRANSEGRUNNLAG... 8 03 BESKRIVELSE AV KONKURRANSEOMRÅDET... 11 04 TEKNISKE FORHOLD OG KRAV... 19 05 MÅLSETNINGER FOR TVERRFORBINDELSEN... 20 06 OPPGAVEBESKRIVELSE OG KRITERIER

Detaljer

Kommunedelplan for byutvikling og bevaring i indre Oslo 2005-2020

Kommunedelplan for byutvikling og bevaring i indre Oslo 2005-2020 Saksfremstilling Fremtid med fortid Kommunedelplan for byutvikling og bevaring i indre Oslo 2005-2020 Innledning Oppdragsbestillingen Etter et omfattende planarbeid som har pågått siden 1999, oversendes

Detaljer

Designmanual for Marviksletta. Utarbeidet av Plan-, Bygg- og Oppmålingsetaten. 06.05.14

Designmanual for Marviksletta. Utarbeidet av Plan-, Bygg- og Oppmålingsetaten. 06.05.14 Designmanual for Marviksletta Utarbeidet av Plan-, Bygg- og Oppmålingsetaten. 06.05.14 INNHOLD Designmanual for Marviksletta... 3 En bydel i bevegelse... 5 Overordnede føringer... 6 Bydelens ROM... 9 Byrom

Detaljer

HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT

HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT JUNI 2011 Halden kommune - Enhet for økonomi og plan - 09.06.2011 HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT Innhold En visjon for sentrum 2 1 Formålet med en planstrategi 2 2 Bakgrunn

Detaljer

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23 Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad Evalueringsrapport Side 1 av 23 Innhold Forord Ti bud for kystbyen Brekstad Utdyping av de ti bud Anbefaling for veien videre Parallelloppdraget Generell

Detaljer

NIKU Oppdragsrapport 22/2011. Larsneset, Harstad. Kulturmiljøvurdering. Johanne Sognnæs

NIKU Oppdragsrapport 22/2011. Larsneset, Harstad. Kulturmiljøvurdering. Johanne Sognnæs NIKU Oppdragsrapport 22/2011 Larsneset, Harstad Kulturmiljøvurdering Johanne Sognnæs 1 Sognnæs, Johanne: Larsneset, Harstad. Kulturmiljøvurdering. NIKU Oppdragsrapport 22/2012 Oslo, 16.02.2012 Rettighetshaver

Detaljer

architects buen Spejlinger i Mandalselven

architects buen Spejlinger i Mandalselven architects buen Spejlinger i Mandalselven Kulturhus og utviklingsplan Nedre Malmø, Mandal Perspektiv fra nordvest. Visualisering av sammenhengen mellom byen, broen og kulturhuset. Vannet er til stede

Detaljer