Prinsipper for investeringsprosesser i Oslo kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prinsipper for investeringsprosesser i Oslo kommune"

Transkript

1 Oslo kommune Prinsipper for gode investeringsprosesser i Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prinsippdokument Prinsipper for investeringsprosesser i Oslo kommune Bykasseinvesteringer og formålsbygg Dato: Versjon: Versjon Revisjon

2 Innhold Prinsipper for gode investeringsprosesser i Oslo kommune 1 Bakgrunn Investeringsprosessen i Oslo kommune Beskrivelse av investeringsprosessen Politisk forankring Byrådsavdelingenes involvering i investeringsprosessen Kvalitetssikring av investeringer Roller og ansvar Overordnet om bestiller-/utførermodellen på investeringer i formålsbygg Overordnet om bestiller-/utførermodellen på bykasseinvesteringer Roller og ansvar i investeringsprosessen Overordnede prinsipper Figuroversikt Figur 1: Investeringsprosessen i Oslo kommune... 4 Figur 2: Bestiller - Utfører modellen på investeringer i formålsbygg... 8 Figur 3: Bestiller - Utfører modellen på bykasseinvesteringer... 9 Dokumentinformasjon Dette dokumentet er overordnet veilederne for gode investeringsprosesser i Oslo kommune. Refererte dokumenter Nr. Dokumentnavn Dok.id. Versjon av dato R1 Veileder for konseptvalgsutredninger R2 Veileder for forprosjektfasen R3 Veileder for IKT følgekostnader Endringshistorikk Dato Endringsbeskrivelse Sign Versjon Nytt dokument klart til pilotering Klar for godkjenning A. Beichmann

3 1 Bakgrunn Overordnede føringer Byrådsavdeling for finans (FIN) iverksatte prosjektet Gode investeringsprosesser i Oslo kommune i august Formålet er å sikre gode prosesser og styringsgrunnlag i investeringer, gjennom en helhetlig prosjektmetodikk og en definert beslutningsprosess. Prosjektmetodikken skal sikre at det er den riktige løsningen som blir valgt. Det skal vurderes alternativer i en kvalitetssikret konseptvalgutredning. For det valgte alternativet skal det for investeringsprosjekter i Oslo kommune utarbeides et styringsdokument som angir rammebetingelsene, hva som skal leveres, budsjettbehov og hvordan prosjektet skal styres og følges opp. Styringsdokumentet med underlag skal kvalitetssikres. I investeringsinstruksen i Økonomireglementet som bystyret har vedtatt, heter det innledningsvis (kap. 4.1): For alle investeringsprosjekter, både bykasseinvesteringer og investeringer i regi av et kommunalt foretak, skal det foreligge et beslutningsgrunnlag som er tilstrekkelig kvalitetssikret før prosjektet vedtas. Kravet til beslutningsgrunnlag vil kunne variere ut fra type investering, kompleksitet/usikkerhet og økonomisk omfang. I instruksens pkt Kvalitetssikring av mindre investeringsprosjekter, heter det: Byrådet fastsetter kravene til beslutningsgrunnlag og kvalitetssikring for mindre investeringsprosjekter. Kravene omtales i det årlige budsjettrundskrivet, Rundskriv 1 Prinsipper for investeringsprosesser og den metodikk som legges til grunn gjøres gjeldende for alle investeringsprosjekter. Det er de samme typer problemstillinger som må vurderes uavhengig av om det er en stor eller liten investering. Det arbeidsmessige omfanget av planleggingen vil være påvirket av kompleksiteten, hvorvidt standardiserte løsninger benyttes, og det økonomiske omfanget. Prosjektmetodikken fokuserer på de samme hovedtemaene som er avgjørende for all virksomhetsstyring, herunder bl.a. å definere klare mål og krav til resultater, oppfølging av budsjett, internkontroll, risikovurderinger, kompetanseoppbygging, tydelighet i roller og ansvar og ikke minst at virksomhetsleder for etat/foretak og den ansvarlige byrådsavdelingen må være sikker på at det er tilstrekkelig kvalitet i det som leveres. Der det finnes behovsplaner, langtidsplaner mv vil disse være grunnlag for initiativ til å iverksette utredning av investeringen. De vil gi innspill til behov- og målanalysen for investeringen. Standardprogram med funksjonelle og tekniske kravspesifikasjoner Der det finnes standardprogram eller funksjonelle og tekniske kravspesifikasjoner skal disse benyttes. Standardprogram og kravspesifikasjoner vedtas i byrådet slik at de blir gjort gjeldende for alle bygg. Standardiseringen vil medføre en vesentlig repetisjonseffekt både for foretakene, rådgivere og utførende leverandører og dermed besparelser for alle utbyggere i Oslo kommune. Det vil også forenkle kommunikasjonen mellom bestiller- og utførersiden i planleggingsfasen, og redusere usikkerheten for kostnadsestimater og andre forhold vesentlig. Revidering av veiledere og maler Det er utarbeidet veilederne og maler og disse blir revidert ved behov. 3

4 2 Investeringsprosessen i Oslo kommune Kommunen har utviklet en gjennomgående prosess for planlegging og gjennomføring av kommunens investeringer. De prioriterte fasene i investeringsprosessen er prosjektinitiering, konseptvalgutredning og forprosjektfasen, se Figur 1 under. Prosess og dokumentasjonskravene vil medføre økt plankvalitet og kvalitet i beslutningsgrunnlaget. Standardiserte verktøy og maler vil effektivisere arbeidet. 2.1 Beskrivelse av investeringsprosessen Prosjektmetodikken tar utgangspunkt i følgende definerte investeringsprosess: Oppdrag KS1 /oppdrag KS2 /oppdrag Overlevering Prosjektinitiering Konseptvalgutredning Forprosjektfasen Detaljprosjektering Gjennom -føring Drift Figur 1: Investeringsprosessen i Oslo kommune Prosjektinitiering er en tidligfasevurdering av innmeldte ønsker og behov. Formålet med denne fasen er å prioritere og å beslutte hvilke behov / tiltak som skal utredes videre i en konseptvalgutredning. For å løse kommunens utfordringer i de ulike sektorene, legges det vekt på å utarbeide behovsplaner og handlingsplaner som en del av prosjektinitieringen. Metodikken knyttet til konseptutvalgsutredninger kan langt på vei anvendes på utarbeidelsen av disse overordnede planene. Konseptvalgutredningen utløses formelt av et oppdrag fra byrådsavdelingen som overordnet bestiller (OB). Formålet med dette oppdraget er å gi en kort og presis beskrivelse av hvilket overordnet behov som skal ivaretas/hva man vil oppnå. I oppdraget må det redegjøres for eventuelle politiske føringer, rammebetingelser, om det stilles rapporteringskrav utover det som inngår i den ordinære styringsdialogen, eventuelle tidsfrister m.v. Oppdraget bør gis i tildelingsbrevet fra byrådsavdelingen. Dersom behovet for tiltaket avdekkes etter at tildelingsbrevet er sendt, må byrådsavdelingen presisere oppdraget i et eget brev til virksomheten. Konseptvalgutredningen utarbeides for å definere konkret behov, mål og overordnede krav som gir føringer for å vurdere alternative konsepter. I denne fasen fokuseres det på hva en ønsker å oppnå med tiltaket og hvordan dette kan ivaretas av ulike alternative konsepter. Formålet med denne fasen er å vurdere flere alternative konsepter som tilfredsstiller behov, mål og krav slik at riktig konsept blir valgt i en kost-/nyttevurdering. Riktig valg forutsetter realistiske fremdriftsplaner, sammenlignbare investerings- og driftsbudsjetter for de aktuelle alternative konseptene. Det er i denne fasen det er et betydelig handlingsrom. Byrådsavdelingen (OB) må vurdere hvorvidt kvalitetssikret konseptvalgsutredning skal behandles i byrådet, som eget notat, egen sak eller del av budsjettprosessen, for beslutning om hvilket alternativ som skal utredes og planlegges videre. 4

5 Konseptvalgutredningen ender ut i et anbefalt konsept, som skal kvalitetssikres (KS1). KS1 er en uavhengig gjennomgang av konseptvalgutredningen. Hensikten er å sikre indre konsistens, at utredningen oppfyller krav til innhold og sikre kvalitet i beslutningsgrunnlaget. Kvalitetssikrer skal gi en vurdering av hvorvidt effekten av tiltaket vil være relevant i forhold til kommunens behov. I etterkant av kvalitetssikringen besluttes det hvorvidt det anbefalte konseptet skal: Ytterligere bearbeides med bakgrunn i kommentarer fra kvalitetssikringen Videreutvikles og detaljeres i forprosjektfasen Når en videreføring er besluttet, sendes et nytt oppdrag fra byrådsavdelingen (OB) for gjennomføring av forprosjektfasen. Dette oppdraget må angi klare planleggingsforutsetninger (behov, mål, krav og overordnet økonomisk ramme) basert på konseptvalgutredningen og KS1. Kostnadsestimatet vil på dette stadiet være beheftet med usikkerhet. Investeringen er estimert ovenfra og ned. Denne usikkerheten vil være vesentlig redusert ved avsluttet forprosjektfase, når prosjektet er ytterligere detaljert ifht løsning og omfang. Ved å benytte standardprogram og standard kravspesifikasjoner vil usikkerheten på de investeringsprosjektene som følger standardene bli ytterligere redusert. I forprosjektfasen detaljeres det konseptet som ble besluttet videreført etter KS1. Formålet med forprosjektet er å planlegge, slik at prosjektet kan gjennomføres innenfor fastsatt tid, kostnad og kvalitet. Planleggingen og videreutviklingen av investeringsprosjektet skal dokumenteres i et styringsdokument. Styringsdokumentet detaljerer prosjektets rammer i gjennomføringsfasen. Dette inkluderer, blant annet: Overordnede rammebetingelser og grensesnitt/avhengigheter Prosjektgjennomføringsstrategi, herunder kontraktstrategi og organisering Prosjektets leveranser, hovedaktiviteter, milepæler, fremdrift, ressurs- og kostnadsestimater, inklusive usikkerhetsanalyse og risikoanalyse med tiltak I forprosjektfasen detaljeres beslutningsunderlaget, enten det er detaljering av et bygg, et anlegg, en IKT investering eller andre investeringer. Investeringen estimeres nedenfra og opp. I henhold til investeringsinstruksen bystyret har vedtatt, skal styringsdokumentet og underlaget kvalitetssikres (KS2). KS2 er en uavhengig kritisk gjennomgang. Kvalitetssikrer skal vurdere kvaliteten i prosjektets arbeid og gi en vurdering av anbefalt kostnadsramme. Dette inkluderer en vurdering av usikkerhetsavsetning, og en vurdering av foreslått organisering og styring i gjennomføringsfasen. Med grunnlag i kvalitetssikringen besluttes det hvorvidt styringsdokumentet anses å ha tilstrekkelig kvalitet til at det kan anbefales kostnadsramme og bevilgning i budsjettet. I hovedsak besluttes investeringer i den ordinære budsjettprosessen, men de kan unntaksvis fremmes som egen separat sak. Når det er fastsatt kostnadsramme og gitt bevilgning, videreføres prosjektet i detaljprosjekteringsfasen. Det skjer med grunnlag i et nytt oppdrag fra byrådsavdelingen som overordnet utfører (OU). For prosjekter som løper over flere år, bør styringsdokumentet revideres ettersom fremdriftsplanene detaljeres i de gjenstående fasene etter forprosjektet. 5

6 2.2 Politisk forankring Da ny investeringsinstruks ble foreslått i 2009, var begrunnelsen todelt: a) At de framlagte planene måtte få en bedre kvalitet b) At politisk ledelse hadde en reell mulighet til å påvirke hvilke alternativer som skulle gjennomføres, gjennom behandling i byråd eller bystyre. Punkt b) hadde sin bakgrunn i at byrådet, og byrådsavdelingene, ofte opplevde at de ikke lenger hadde noe handlingsrom når virksomhetene la fram planene for bevilgning. Da forelå det en utredning med bare ett alternativ, og tidsfristene gjorde det ofte umulig å be om å få utredet et annet alternativ. Den enkelte byrådsavdeling må, som i alle andre saker, løpende vurdere for hvilke prosjekter og på hvilket tidspunkt, det er riktig å involvere byrådet. For prosjekter som anses som særskilt viktige for byrådet bør byrådet orienteres skriftlig underveis. Byrådet skal godkjenne prosjektet og fremme investeringsramme gjennom de årlige budsjetter eller egen sak til bystyret. For formålsbygg vil det bli utarbeidet veiledende kostnadsmål. Disse legges som rammer for en konseptvalgsutredning og videre gjennomføring av prosjektet. Der konseptvalgsutredningen anbefaler et alternativ med budsjettbehov over veiledende kostnadsmål, skal dette alltid legges frem for byrådet før det gis oppdrag om gjennomføring av forprosjektfasen. Ved investeringer der bydelene er operativ bestiller har bydelsutvalget følgende oppgaver: Skal godkjenne initiativ til utredning av nye investeringsprosjekter Skal bli orientert om kvalitetssikret konseptvalgsutredning Skal godkjenne husleiekontrakten der bydelen er bestiller, etter gjennomført KS2 2.3 Byrådsavdelingenes involvering i investeringsprosessen Byrådsavdelingene har sentrale oppgaver på følgende tidspunkter i investeringsprosessen: a) Ved prosjektinitiering og ved påfølgende oppfølging gjennom avklaringer underveis i utarbeidelsen av prosjektdokumentasjonen, ved rapportering og i styringsdialogen som ledd i virksomhetsstyringen. b) Når konseptvalgutredningen er utarbeidet og KS1 er gjennomført skal valget av det alternativet man ønsker å gå videre med inn i forprosjektfasen, forankres i byrådsavdelingen (OB) som samtidig vurderer om byrådet skal involveres i beslutningen. Underveis i utredningsarbeidet involveres byrådsavdelingen gjennom forankring av behov, mål, krav og grovsorteringen, gjennom avklaringer, ved rapportering og i styringsdialog som ledd i virksomhetsstyringen. Byrådsavdelingen (OB) skal gjennom deltagelse i usikkerhetsanalysene bidra og gjøre seg kjent prosjektenes usikkerhetsbilde. Dette skal formidles til politiske nivå ved beslutningspunktene. Beslutningen om å gå videre til forprosjektfasen gis i form av et oppdrag. c) Når forprosjekt er gjennomført, styringsdokumentet foreligger og KS2 er gjennomført skal byrådet foreslå bevilgning. Underveis i arbeidet med forprosjektet 6

7 involveres byrådsavdelingene (OB og OU) gjennom forankring av delbeslutninger, avklaringer, deltagelse i usikkerhetsanalysen, ved rapportering og i styringsdialog som ledd i virksomhetsstyringen. 2.4 Kvalitetssikring av investeringer Dagens instruks for investeringer i Økonomireglementet fokuserer mest på kvalitetssikring av større investeringer, men instruksen understreker behovet for at det er tilstrekkelig kvalitet i beslutningsgrunnlaget for alle investeringsprosjekter. De mindre investeringene må derfor dokumentere hvilke behov som skal ivaretas, og innenfor hvilke tids-, kvalitets- og kostnadsrammer prosjektet skal gjennomføres. Omfanget av dokumentasjonen vil variere etter investeringens størrelse, kompleksitet og risiko, men tilnærmingen og metoden skal være den samme for store og små investeringsprosjekter. Virksomhetsleder har et generelt ansvar for kvaliteten på virksomhetens leveranser. Dette innebærer et ansvar for å sørge for at kvaliteten etterprøves av noen med god kompetanse og tilstrekkelig avstand til de som har utarbeidet utredninger og dokumenter. Aktuell byrådsavdeling må forsikre seg om at kvalitetssikringen i virksomheten er organisert og ivaretas på en tilfredsstillende måte. Kvalitetssikring er ikke et mål i seg selv, men er innført som et verktøy til hjelp for virksomhetslederen / etaten / foretaket og byrådsavdelingen når de skal vurdere om de framlagte planene har tilfredsstillende kvalitet til at de kan påta seg det ansvaret som ligger i å fremme dem for vedtak / bevilgning. Bestiller får gjennom kvalitetssikrede planer et bedre beslutnings- og prioriteringsgrunnlag. Kvalitetssikring, og spesielt kvalitetssikrerens vurderinger av tilrådninger om styring og kostnader, vil videre støtte bestillers og utførers behov for å ha tillit til planverket som grunnlag for oppfølging i gjennomføringsfasen. En kvalitetssikring er en uavhengig kritisk gjennomgang av plandokumentene. Kvalitetssikrer må kunne vurdere om det er indre konsistens mellom dokumenter og at innholdet oppfyller dokumentasjonskravene i Oslo kommunes veiledere, for eksempel gjennom veiledernes sjekklister. De som gjennomfører kvalitetssikringen må derfor ha god kompetanse på planlegging og estimering, og god kjennskap til Oslo kommunes prosjektmetodikk. Ved ekstern kvalitetssikring (KS1 og KS2) skal kvalitetssikrers tilrådte styrings- og kostnadsramme legges til grunn for den videre behandlingen av investeringen. Kvalitetssikrers andre tilrådninger skal vurderes og det må dokumenteres om og hvorvidt de tas til følge. 7

8 3 Roller og ansvar Investeringsprosesser er utfordrende og krever god prosjektmetodikk. En presisering av hvilket ansvar som tillegges hvert nivå i prosessen er en forutsetning for at Oslo kommune realiserer ambisjonsnivået om bedre planlegging og forutsigbarhet. Vurderingen av rolle- og ansvarsdelingen i investeringsprosessen nedenfor tar utgangspunkt i at Oslo kommune tilnærmer seg investeringer i en bestiller-/utførermodell. Eiendomsreformen tydeliggjorde bestiller- og utføreransvaret for hhv. etat og foretak. For bykasseinvesteringer er dagens praksis forskjellig med hensyn til organisering og gjennomføring av ansvarsdelingen mellom bestiller og utfører. Mange etater har ikke organisatorisk et bevisst forhold til at de innehar både bestiller- og utførerrollen. 3.1 Overordnet om bestiller-/utførermodellen på investeringer i formålsbygg Formålsbygg omfatter investeringer der kommunen har foretak på utførersiden (jfr. eiendomsreformen). På investeringer i formålsbygg vil det, på overordnet nivå, være én byrådsavdeling på bestillersiden og en annen byrådsavdeling på utførersiden. På det operative nivået vil det være en etat på bestillersiden og et foretak på utførersiden, som illustrert i Figur 2. Numrene i Figur 2 benyttes som referansepunkter i den videre diskusjonen rundt samhandling i bestiller- /utførermodellen. Overordnet bestiller Byrådsavdelingen 1 Overordnet utfører Byrådsavdeling 3 4 Operativ bestiller Etat / bydel Figur 2: Bestiller - Utfører modellen på investeringer i formålsbygg 2 Operativ utfører Kommunalt foretak / etat Byrådsavdelingene har ansvaret for virksomhetsstyringen av de underliggende etatene. Tilsvarende har en byrådsavdeling ansvaret for eierstyringen av foretakene. Den vertikale styringen, byrådsavdeling - etat eller byrådsavdeling - foretak, er et viktig virkemiddel i forhold til styring av investeringer. Operativ bestiller og operativ utfører har ulike styringslinjer via sine respektive byrådsavdelinger. En forutsetning for en robust bestillerutførermodell er at overordnet bestiller og overordnet utfører i fellesskap legger vekt på å identifisere prosjekter, som med hensyn til kostnader og fremdrift, vil være gjenstand for eskalering av problemstillinger og konflikter på operativt nivå. 8

9 Før roller og ansvar plasseres i investeringsprosessen er det derfor nødvendig med en ytterligere presisering og avklaring av roller og ansvar på et overordnet nivå i en bestiller utfører modell, se 1 i Figur 2. Innenfor formålsbygg har to byrådsavdelinger rollene som overordnet bestiller og overordnet utfører. Da er det viktig at det etableres strukturer på et overordnet nivå. Strukturene må legge til rette for åpenhet mellom byrådsavdelingene på både bestiller- og utførersiden. De må inkludere møtearenaer for forventningsavklaringer mellom byrådsavdelingene. Det må videre legges til rette for å iverksette tiltak slik at uklarheter og eventuelle uenigheter på operativt nivå kan løftes til, og avklares, på byrådsavdelingsnivå. For å avklare eventuell uenigheter og uklarheter på operativt nivå, er det viktig at slike møtearenaer inkluderer begge byrådsavdelinger og operativt nivå hos operativ utfører og operativ bestiller. En god prosess mellom bestiller og utfører på operativt nivå forutsetter klarhet i rolle- og ansvarsfordelingen, se 2 i Figur 2. Kapittel 3.3 beskriver den prinsipielle rolle- og ansvarsfordelingen i en investeringsprosess. Virksomhetsstyringen overfor etater og foretak innebefatter at byrådsavdelingene stiller krav til underliggende virksomheter i tildelingsbrev, og følger opp virksomhetene gjennom styringsdialog i henhold til prinsippene for virksomhetsstyring. Disse styringslinjene er illustrert som hhv. 3 og 4 i Figur Overordnet om bestiller-/utførermodellen på bykasseinvesteringer Organiseringen og gjennomføringen av bestiller-/utførermodellen varierer fra etat til etat på bykasseinvesteringer. Enkelte etater har ikke utviklet og etablert en intern organisering som understøtter behovet for å ivareta både bestiller- og utførerrollen. I tillegg er det, ut fra hensynet til ryddige prosesser og tydelige ansvarsforhold, behov for å skape tilstrekkelig distanse mellom bestiller og utfører innad i disse etatene. Der det er tilstrekkelig størrelse bør bestiller og utførerrollen ivaretas av ulike seksjoner/avdelinger. Der forholdene er mindre er det naturlig at bestillerrollen ivaretas av seksjonsleder og utførerrollen av en saksbehandler. Rollene kan under ingen omstendighet ivaretas av én og samme person. Rollen som overordnet bestiller ivaretas av en byrådsavdeling. På operativt nivå vil etaten ivareta både bestiller- og utførerfunksjonen, som illustrert i Figur 3. Overordnet bestiller / Overordnet utfører Byrådsavdelingen 3 Operativ bestiller Operativ utfører 2 Etat Etat Figur 3: Bestiller - Utfører modellen på bykasseinvesteringer 9

10 Når bestiller- og utførerrollen ivaretas av én og samme etat vil det være behov for at den interne organiseringen i etaten ivaretar hensynet til god internkontroll. Dette innebærer blant annet etablering av god arbeidsdeling, dvs uavhengighet mellom bestiller- og utførerrollen innad i etaten, se 2 i Figur 3. I bestillerrollen ligger ansvaret for å konkretisere oppdraget overfor utfører. I utførerrollen ligger ansvaret for etablering av styringsdokumentasjon og beslutningsgrunnlag, samt oppfølgingen av underleverandører og andre eksterne samarbeidspartnere. Byrådsavdelingens virksomhetsstyring vedrørende investeringsprosjektet følger styringslinjen, som illustrert 3 i Figur 3. Virksomhetsstyringen innebefatter at byrådsavdelingen stiller krav til underliggende etat i tildelingsbrev og følger opp etaten gjennom styringsdialog i henhold til prinsippene for virksomhetsstyring. 3.3 Roller og ansvar i investeringsprosessen Med henvisning til den definerte investeringsprosessen i pkt. 2.1 over, og behovet for klarhet og arbeidsdeling i en bestiller- utførermodell, vil følgende prinsipper for roller og ansvar legges til grunn i investeringsprosessen: Byrådsavdelingenes rolle og ansvar i investeringsprosessen Overordnet bestiller Gjennom hele investeringsprosessen har overordnet bestiller et generelt ansvar for: At det etableres effektive prosesser for samhandling, med klare tidsfrister for alle involverte parter Involvering av byrådsavdelingen (OB) underveis i investeringsprosessen At etaten har den nødvendige kompetanse og kapasitet til å kunne levere avtalt omfang og kvalitet, til avtalt tid og innenfor fastsatt kostnadsramme At etaten ved bykasseinvesteringer er organisert med tilstrekkelig distanse internt i organisasjonen mellom bestillerfunksjonen og utførerfunksjonen At etaten ved bykasseinvesteringer er organisert med tilstrekkelig distanse mellom de som skal ha ansvar for intern kvalitetssikring og de som ivaretar bestillerfunksjonen / utførerfunksjonen Håndtere og avklare eventuelle uenigheter mellom operativ bestiller og operativ utfører/foretak med overordnet utfører ved investeringer i formålsbygg At det etableres relevante måltall for investeringer i formålsbygg At planleggingsrammen for investeringen blir overholdt fra det tidspunktet den foreligger I konseptvalgutredningsfasen har overordnet bestiller ansvar for: Gi oppdrag om konseptvalgutredning til operativ bestiller. Oppdraget skal minimum innholde strategiske føringer, overordnede behov og krav til løsningen, tidsfrister for arbeidet og krav til involvering Bestille og godkjenne fremdriftsplan for utarbeidelse av KVUen Det overordnede ansvaret for behov og krav, herunder eventuelle brukerbehov Rapportering av status underveis inngår i virksomhetsstyringen av etaten Delta i utarbeidelsen av usikkerhetsanalysen Bestilling, deltagelse og oppfølging av kvalitetssikring (KS1) Godkjenning av konseptvalget etter innstilling fra operativ bestiller 10

11 Eventuell politisk forankring I forprosjektfasen har overordnet bestiller ansvar for: Avtale med overordnet utfører at forprosjektfasen skal gjennomføres Sende oppdrag om å utføre forprosjektfasen til operativ bestiller, med kopi til overordnet utfører Oppdraget skal minimum innholde begrunnelsen for valg av konsept, strategiske føringer, overordnede rammer og krav for det videre arbeidet, tidsfrister for arbeidet og krav til involvering Bestille og godkjenne fremdriftsplan for forprosjektfasen og utarbeidelse av styringsdokumentet Det overordnede ansvaret for behov og krav Delta i utarbeidelsen av usikkerhetsanalysen Rapportering av status underveis inngår i virksomhetsstyringen av etaten Bestilling og oppfølging av ekstern kvalitetssikring (KS2) Ta initiativ til felles møte med overordnet utfører, operativ bestiller og operativ utfører for å avtale oppfølging av KS2 rapporten. Endelig godkjenning av kvalitetssikret styringsdokument med underlag, etter innstilling fra overordnet utfører Der bydeler er operativ bestiller: Etter KS2 orientere bydelsadministrasjonen og avvente bydelsutvalgets godkjenning av husleiekontrakten Forslag til byrådet om godkjenning av prosjektet (budsjettinnspill) Overordnet utfører Gjennom hele investeringsprosessen har overordnet utfører et generelt ansvar for: At operativ utfører har den nødvendige kompetanse og kapasitet til å kunne levere avtalt omfang og kvalitet, til avtalt tid og innenfor fastsatt kostnadsramme At operativ utfører er organisert med tilstrekkelig distanse internt mellom de som skal ha ansvar for intern kvalitetssikring og utførerfunksjonen At det er åpenhet fra operativ utfører overfor operativ bestiller om grunnlaget for de kostnadsestimater og andre analyser operativ utfører lager Stille krav til operativ utfører om involvering og regelmessig rapportering til operativ bestiller på fremdrift, økonomi og kvalitet Å ivareta eiers generelle kontrolloppgaver med hensyn til styring, risikostyring, kvalitet og internkontroll Håndtere og avklare eventuelle uenigheter mellom operativ bestiller og operativ utfører med overordnet bestiller ved investeringer i formålsbygg I konseptvalgutredningsfasen har overordnet utfører ansvar for: Følge opp at operativ utfører bistår operativ bestiller på de områder der operativ utfører har fått et oppgaveansvar, jfr. operativ utførers ansvar under Delta i utarbeidelsen av usikkerhetsanalysen I forprosjektfasen har overordnet utfører ansvar for: Etter initiativ fra overordnet bestiller, avtale gjennomføring av forprosjektfasen. At operativ utfører utarbeider fremdriftsplan for gjennomføring av forprosjektfasen Rapportering av fremdrift underveis inngår i virksomhetsstyringen av operativ utfører Delta i utarbeidelsen av usikkerhetsanalysen Godkjenne leveransene fra forprosjektfasen klart for kvalitetssikring Deltagelse og oppfølging av kvalitetssikring (KS2) 11

12 Delta på møtet der oppfølging av KS2 rapportens tilrådninger avklares Anbefaling om å fremme investeringen i Sak 1er levert operativ utfører Operativ bestillers rolle og ansvar i investeringsprosessen Operativ Bestiller I konseptvalgutredningsfasen har operativ bestiller (normalt etat eller bydel) ansvar for: Utarbeide en fremdriftsplan for utarbeidelse av KVUen Involvering av overordnet bestiller, overordnet utfører, og operativ utfører Fremdrift og at dokumentasjonskravene i veiledere blir etterlevd Utarbeide konseptvalgsutredningen Behov og kommune- og effektmål for investeringen. Dette innebærer at etaten utarbeider behovsbeskrivelsen og målformuleringene. Funksjonelle krav, herunder eventuell brukermedvirkning Delta i utarbeidelsen av usikkerhetsanalysen Anbefale konsept for byrådsavdelingen Bistå ekstern kvalitetssikrer med å avklare ulike problemstillinger i kvalitetssikringsprosessen (KS1) I forprosjektfasen har operativ bestiller ansvar for: Sende bestilling av gjennomføring av forprosjektfasen til operativ utfører, etter oppdrag fra overordnet bestiller Utarbeide Bakgrunn og rammebetingelser i styringsdokumentet Formidle kommunemål og effektmål for investeringen Funksjonelle krav Styre brukermedvirkning på en slik måte at det oppnås tilstrekkelige avklaringer med brukerne og deres behov. Operativ bestiller har et særskilt ansvar for å styre alle prosesser for brukermedvirkning slik at løsningene ikke virker kostnadsdrivende. Bistå operativ utfører i avklaringer rundt løsningsvalg, som har betydning for funksjonaliteten, leietaker eller kostnadene Delta i utarbeidelsen av usikkerhetsanalysen Før bestilling av ekstern kvalitetssikring (KS2), skal operativ bestiller vurdere resultatet av forprosjektfasen opp imot konseptvalgutredningens anbefaling og bestillingen. Delta i kvalitetssikringsprosessen (KS2) Delta på møtet der oppfølging av KS2 rapportens tilrådninger avklares Etter KS2 skal operativ bestiller gi en anbefaling om godkjenning av investeringen til overordnet bestiller Der bydelene er operativ bestiller: Forelegge husleiekontakt for bydelsutvalget for godkjenning Operativ utførers rolle og ansvar i investeringsprosessen Operativ utfører er eiendomsforetakene ved formålsbygg og etaten ved bykasseinvesteringer Operativ Utfører I konseptvalgutredningsfasen skal operativ utfører, etter forespørsel og som en del av godkjent fremdriftsplan for KVU, bistå bestiller med: Interessentanalysen, resultatmål, overordnede krav, alternativanalysen og kostnads- og usikkerhetsanalysen Utarbeide usikkerhetsanalysen I forkant av arbeidet må det legges til rette for effektive prosesser gjennom avtale om konkret bidrag og tidsestimater for samhandling og godkjenning 12

13 Operativ utfører rapporterer til operativ bestiller ihht godkjent fremdriftsplan for arbeidet I forprosjektfasen skal operativ utfører ha ansvar for: Operativ utfører skal ha tilgang til hele KVUen og KS1 rapporten, når de får ansvaret for videre utredning og gjennomføring Utarbeide en fremdriftsplan for forprosjektfasen Utarbeide styringsdokument med underlag Involvering av overordnet bestiller og overordnet utfører Fremlegge for operativ bestiller sentrale avklaringer rundt løsningsvalg som har betydning for funksjonaliteten, leietaker eller kostnadene Fremdrift og at dokumentasjonskravene i veiledere blir etterlevd Utarbeide løsninger innenfor gjeldene måltall gitt i bestillingen Utarbeide usikkerhetsanalysen Bistå ekstern kvalitetssikrer med å avklare ulike problemstillinger i kvalitetssikringsprosessen (KS2) Delta på møtet der oppfølging av KS2 rapportens tilrådninger avklares Etter KS2 i samarbeid med operativ bestiller ferdigstille styringsdokumentet med underlag Etter KS2 Fremme forslag til husleiekontrakt til operativ bestiller Videre oppfølging Når KS2 er gjennomført, og bevilgning er gitt, blir det byrådsavdelingens ansvar å følge opp den aktuelle virksomheten i detaljprosjekterings- og gjennomføringsfasen. Dette bør foregå som et ledd i rapporteringen og styringsdialogen i den ordinære virksomhetsstyringen mellom virksomhet og byrådsavdeling. Dersom det oppstår behov for endringer under gjennomføringen av prosjektet, skal operativ bestiller godkjenne endringene ihht rutiner for endringshåndtering i styringsdokumentet. Det var en premiss ved eiendomsreformen at det ikke skulle bygges opp unødvendig parallell kompetanse mellom bestiller og utfører. Det prinsippet opprettholdes ved at utfører forutsettes å bidra til spesielle deler av en konseptvalgutredning. Men bestillersiden må ha nødvendig kompetanse til å kunne definere klart hva behovet og bestillingen er, og til å kunne kommunisere på en ordentlig måte med utførersiden. 13

14 4 Overordnede prinsipper Med henvisning til den definerte investeringsprosessen, med tilhørende roller og ansvar over, vil følgende prinsipper for en helhetlig prosjektmetodikk i Oslo kommune legges til grunn: 1. Alle investeringsprosjekter skal følge prosjektmetodikken. Etterlevelsen må kunne etterprøves i en uavhengig gjennomgang via en intern eller ekstern kvalitetssikring. 2. Det skal utarbeides fremdriftsplaner for gjennomføringen av konseptvalgutredninger og forprosjektfasen, herunder effektive administrative og politiske prosesser. Fremdriftsplanene skal tydeliggjøre forventingene til deltagende parter på administrativt nivå, og sikre god samhandling. 3. Alle investeringsprosjekter skal estimeres basert på en grunnkalkyle med trepunktsestimat og en kvantitativ usikkerhetsanalyse. Både overordnet og operativ bestiller og utfører skal delta i usikkerhetsanalysene. 4. Alle større investeringsprosjekter skal være gjenstand for ekstern kvalitetssikring. Det settes ingen nedre beløpsgrense for når eksterne kvalitetssikrere skal benyttes. Byrådsavdelingen gjennomfører isteden en vurdering av størrelse, kompleksitet og risiko i forhold til behovet for ekstern kvalitetssikring. Denne risikovurderingen må dokumenteres og skal kunne etterprøves. 5. Alle prosjekter som ikke er gjenstand for en ekstern kvalitetssikring skal kvalitetssikres internt i kommunen. Det må sikres at det er tilstrekkelig organisatorisk distanse internt mellom de som gjennomfører kvalitetssikringen og de som har utarbeidet det som skal kvalitetssikres. All kvalitetssikring skal dokumenteres. 6. Der konseptvalgsutredningen etter gjennomført KS1 anbefaler et alternativ som ligger over veiledende kostnadsmål, skal beslutningen om å starte forprosjektfasen med dette alternativet forelegges byrådet. 7. Økonomisk forpliktelse (investeringsramme og bevilgning) for kommunen fastsettes endelig etter KS2. Investeringsrammen settes til P85. Operativ utfører gis fullmakt til å disponere P50. Differansen er prosjektets usikkerhetsavsetning. Denne disponeres av overordnet utfører / ansvarlig byråd. 8. Husleie fastsettes etter KS2, der det er aktuelt. Utgangspunktet for husleieberegningen er P Omfang av brukermedvirkning i forprosjektfasen skal avgrenses til det som er nødvendig for å oppnå tilstrekkelige avklaringer med brukerne og vurderes i forhold til den enkelte funksjons behov innenfor rammene av valgt konsept, dvs. tidlig i prosessen. Operativ bestiller har et særskilt ansvar for å styre alle prosesser for brukermedvirkning slik at alle funksjoner og løsninger holdes innenfor kostnadsrammene. 10. Overordnet bestiller og overordnet utfører har et særskilt ansvar for at organiseringen sikrer god arbeidsdeling mellom operativ bestiller og operativ utfører, også innad i de etatene som må ivareta begge rollene. 14

Nytt investeringsregime i Oslo kommune Hensyn til virksomhetskostnader, miljø og LCC skal vektlegges

Nytt investeringsregime i Oslo kommune Hensyn til virksomhetskostnader, miljø og LCC skal vektlegges Nytt investeringsregime i Oslo kommune Hensyn til virksomhetskostnader, miljø og LCC skal vektlegges LCC Forum, 23. juni 2011 100990 1.1 2 Byrådsavdeling for finans og næring iverksatte prosjektet Gode

Detaljer

Fra skolebehov til realisering av læringsarena i en by i sterk vekst

Fra skolebehov til realisering av læringsarena i en by i sterk vekst Fra skolebehov til realisering av læringsarena i en by i sterk vekst Idunn Marie Husevåg, Undervisningsbygg 9. Januar 2015 100990 1.1 2 Et skolebygg å være stolt av! https://vimeo.com/106157720 Hersleb

Detaljer

Krav til bruk av LCC ved beslutninger om investering

Krav til bruk av LCC ved beslutninger om investering Krav til bruk av LCC ved beslutninger om investering Irene Tanke, fagsjef Byrådsavdeling for finans Oslo en by i sterk vekst Forventet befolkningsvekst fra 650 000 innbyggere til over 800 000 innen 2030

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Veileder for gode investeringsprosesser i Oslo kommune

Veileder for gode investeringsprosesser i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Veileder vedlegg Veileder for gode investeringsprosesser i Oslo kommune Vedlegg: Ekstern kvalitetssikring - prosessene for KS1 og KS2 Dato: 09.12.2011 Versjon: 0.9.0

Detaljer

Felles kravspesifikasjoner for Oslo kommune, som i dag ligger til grunn for investeringer i formålsbygg, skal utarbeides og vedtas av byrådet.

Felles kravspesifikasjoner for Oslo kommune, som i dag ligger til grunn for investeringer i formålsbygg, skal utarbeides og vedtas av byrådet. Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Byrådssak 1038/14 INSTRUKS FOR BESLUTNINGSPROSESSEN I INVESTERINGSPROSJEKTER Sammendrag: Byrådet gis i økonomireglementet fullmakt til nærmere å fastsette kravene

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 13.09.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201300614-3 Arve Alstad 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: 900 48043 OPPFØLGING ETTER RAPPORT

Detaljer

Konseptvalgutredning (KVU) i Oslo kommune. Krav og veiledning

Konseptvalgutredning (KVU) i Oslo kommune. Krav og veiledning Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Veileder Konseptvalgutredning (KVU) i Oslo kommune Krav og veiledning Dato: 24.11.2011 Versjon: 0.9.1 Investeringer i formålsbygg og bykasseinvesteringer Krav og

Detaljer

Styringsdokument for Legg inn navn på forprosjektet (Fil -> forbered -> egenskaper)

Styringsdokument for Legg inn navn på forprosjektet (Fil -> forbered -> egenskaper) Oslo kommune Styringsdokument Styringsdokument for Legg inn navn på forprosjektet (Fil -> forbered

Detaljer

<Mal konseptvalgsutredning v090 Skriv prosjektnavnet her>

<Mal konseptvalgsutredning v090 Skriv prosjektnavnet her> Oslo kommune Konseptvalgsutredning Dato: xx.xx.xxxx Versjon: x.x.x Forord

Detaljer

Fremtidens skole Sauherad

Fremtidens skole Sauherad Fremtidens skole Sauherad Kommunestyrets vedtak 2.5.2013 pkt. 5 KS-023/13 Vedtak: Kommunestyret ber rådmannen legge fram for kommunestyret så snart som mulig eit forslag til plan for planprosess, for bygging

Detaljer

JUBELÅRET 2014! Oppgradering av skolebygg for økt trivsel og læring. Oppgradering og rehabilitering av eksisterende bygninger

JUBELÅRET 2014! Oppgradering av skolebygg for økt trivsel og læring. Oppgradering og rehabilitering av eksisterende bygninger Oppgradering og rehabilitering av eksisterende bygninger Oppgradering av skolebygg for økt trivsel og læring Eiendomsutvikling forankring i forkant av prosjektgjennomføring Gode og mindre vellykkede prosjekter

Detaljer

Oslo kommune. Forvaltning Standard kravspesifikasjon 2015

Oslo kommune. Forvaltning Standard kravspesifikasjon 2015 Oslo kommune Forvaltning Standard kravspesifikasjon 2015 Forvaltning og revisjon av standard kravspesifikasjoner Vedtatt av byrådet i Oslo xx.xx.2015, sak xx/15. 1 Formål Hensikten med dette dokumentet

Detaljer

FRA BESTILLER TIL FRAMSKAFFELSE SAMARBEID FOR GOD MÅLOPPNÅELSE

FRA BESTILLER TIL FRAMSKAFFELSE SAMARBEID FOR GOD MÅLOPPNÅELSE FRA BESTILLER TIL FRAMSKAFFELSE SAMARBEID FOR GOD MÅLOPPNÅELSE Innlegg under Parallellseminar A: Framskaffelse av kommunalt disponerte boliger 27.09.12. Morten Ødegaard Faggruppeleder/ prosjektleder Eiendomsforvaltningen

Detaljer

Hensikt, roller, konseptet bak kvalitetssikring av beslutningsdokumenter. Krav til Sentralt styringsdokument (FL) Agnar Johansen (SINTEF)

Hensikt, roller, konseptet bak kvalitetssikring av beslutningsdokumenter. Krav til Sentralt styringsdokument (FL) Agnar Johansen (SINTEF) Hensikt, roller, konseptet bak kvalitetssikring av beslutningsdokumenter. Krav til Sentralt styringsdokument (FL) Agnar Johansen (SINTEF) 1 Historisk bakgrunn KS regimet Høsten 1997 Regjeringen igangsatte

Detaljer

NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE/IF Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE/IF Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.04.08 RE/IF Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Campusutvikling sluttføring av KS1, organisering og budsjett Tilråding: Styret

Detaljer

Et skolebygg å være stolt av!

Et skolebygg å være stolt av! Hvordan lykkes med prosjektene - samspill, teknologi og kompetanse NBEF s Årsmøtekonferanse 2013, 10-11 april 2013 Avdelingsdirektør Prosjektavdelingen Ketil Asklien Undervisningsbygg Oslo KF 2 Et skolebygg

Detaljer

UTKAST. Instruks om saksbehandling ved leie av lokaler i markedet og håndtering av byggeprosjekter i statlig sivil sektor

UTKAST. Instruks om saksbehandling ved leie av lokaler i markedet og håndtering av byggeprosjekter i statlig sivil sektor UTKAST Instruks om saksbehandling ved leie av lokaler i markedet og håndtering av byggeprosjekter i statlig sivil sektor 1. Innledning 1.1 Formål Formålet med instruksen er å sikre god saksforberedelse

Detaljer

Hvordan sikre valg av optimal kontraktstrategi?

Hvordan sikre valg av optimal kontraktstrategi? Hvordan sikre valg av optimal kontraktstrategi? Morten Aagaard, Metier Legal 26 januar 2016 All rights reserved - Metier AS - BETTER PROJECTS Innhold Arbeid med kontraktstrategi Kravspesifikasjoner og

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Prosjektplan. Prosjekt: [Prosjektnavn] Dato: xx.xx.xx ID: [evnt. prosjekt identifikasjonsnummer] Prosjekteier: [Navn] Prosjektleder: [Navn]

Prosjektplan. Prosjekt: [Prosjektnavn] Dato: xx.xx.xx ID: [evnt. prosjekt identifikasjonsnummer] Prosjekteier: [Navn] Prosjektleder: [Navn] Prosjektplan Prosjekt: [Prosjektnavn] Dato: xx.xx.xx ID: [evnt. prosjekt identifikasjonsnummer] Prosjekteier: [Navn] Prosjektleder: [Navn] 1 KONSEPTBESKRIVELSE... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 BEHOV... 3 1.3

Detaljer

Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus.

Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus. Notat datert 15.08.2013, revidert 03.09.2013 Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus. Kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiv videre til Skedsmo.

Detaljer

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 15.04.2008 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-019/08 HS-V-019/08 Campusutvikling sluttføring av KS1, organisering og budsjett Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Felles begrepsapparat KS 1

Felles begrepsapparat KS 1 Kvalitetssikring av konseptvalg, samt styringsunderlag og kostnadsoverslag for valgt prosjektalternativ Felles begrepsapparat KS 1 Versjon 1.0, datert 11.3.2008 Innhold 1. Bakgrunn, og bruk av veilederen

Detaljer

PROSJEKTMANDAT FOR ETABLERING AV NASJONAL ARKITEKTURSTYRING

PROSJEKTMANDAT FOR ETABLERING AV NASJONAL ARKITEKTURSTYRING Vedlegg 4A PROSJEKTMANDAT FOR ETABLERING AV NASJONAL ARKITEKTURSTYRING Saksnummer i 360: Versjonsnummer: 1.00 Godkjent dato: Godkjent av virksomhetsleder: Utarbeidet av: 15.03.2017 Inga Nordberg Hans Löwe

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen.

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen. RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT (2015 2016) Universiteter og høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende dokumentet Årsrapport (2015-2016) elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31.

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR 010-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato:

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 22.04.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: a) Skates styringssystem for prioritering

Detaljer

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode Dokumentasjon fra Skate Veikartarbeidet for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor periode 2016-2018 Versjon 1.0 17.11.15 for nasjonale felleskomponenter og løsninger i offentlig

Detaljer

Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017

Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 SAK NR 078-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet.

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet. NOTAT Til: Møtedato: 13.12.07 Universitetsstyret Arkivref.: 200706432-1 Risikostyring ved Universitetet i Tromsø Bakgrunn Som statlig forvaltningsorgan er Universitetet i Tromsø underlagt Økonomiregelverket

Detaljer

Årsrapport 2011 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2011 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2011 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjon av systemforvaltning... 4 Formål og omfang... 4 Tidsrom for gjennomføring og ressursbruk... 4 Funn og anbefalinger...

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Etablere metode for budsjettering ved bruk av beyond budgeting i UNN HF

Utviklingsprosjekt: Etablere metode for budsjettering ved bruk av beyond budgeting i UNN HF Utviklingsprosjekt: Etablere metode for budsjettering ved bruk av beyond budgeting i UNN HF Nasjonalt topplederprogram Grethe Andersen Tromsø, 2. april 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 23.04. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet-

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Digital fornying VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT 1-2013 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- 1. Program Digital fornying Helse Sør-Øst RHF har etablert programmet Digital fornying, som skal

Detaljer

Presentasjon av veileder for tidligfase BA2015-konferanse

Presentasjon av veileder for tidligfase BA2015-konferanse Presentasjon av veileder for tidligfase BA2015-konferanse 2016-01-26 B A 2 0 1 5 - E N B A E - N Æ R I N G I V E R D E N S K L A S S E Innholdsfortegnelse Introduksjon Bakgrunn Prosjektmodell Faser og

Detaljer

Felles begrepsapparat KS 2

Felles begrepsapparat KS 2 Kvalitetssikring av konseptvalg, samt styringsunderlag og kostnadsoverslag for valgt prosjektalternativ Felles begrepsapparat KS 2 Versjon 1.1, datert 11.3.2008 Innhold 1. Innledning s 2 2. Usikkerhetsstyring

Detaljer

Møtedato: Sak nr:

Møtedato: Sak nr: Saksfremlegg for prosjektstyret Møtedato: 19.08.2015 Sak nr: 8-04-15 Sakstype: Vedtakssak Saksbehandler: Nils Hjorthol Fullmaktstruktur Trykte vedlegg: Prosedyre D10105 Intern delegering av fullmakter

Detaljer

Forslag til oppfølgingsansvar

Forslag til oppfølgingsansvar Innspill til oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Tiltak nr Internrevisjonens anbefaling Oppfølgingsansvar

Detaljer

Nasjonal konferanse «Meir veg for pengane?», Veieierrollen, eierstyring og kompetanseutvikling

Nasjonal konferanse «Meir veg for pengane?», Veieierrollen, eierstyring og kompetanseutvikling Nasjonal konferanse «Meir veg for pengane?», 27.9.2016 Veieierrollen, eierstyring og kompetanseutvikling v/paul Torgersen, Leder for Metier Consulting/Prosjektleder for Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.04.2012 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Veiledning- policy for internkontroll

Veiledning- policy for internkontroll Veiledning- policy for 1. Bakgrunn Statlige virksomheter forvalter fellesskapets midler og leverer produkter og tjenester som er av stor betydning både for den enkelte samfunnsborger og for samfunnet som

Detaljer

Egenevaluering av internkontrollen

Egenevaluering av internkontrollen Egenevaluering av internkontrollen Veiledning - egenevalueringsverktøy internkontroll Bakgrunn God praksis for internkontroll er beskrevet i flere rammeverk. COSO (Committee of Sponsoring Organizations

Detaljer

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Faseplan for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Versjon 1.0 11.11.2015 Behandlet dato: Behandlet

Detaljer

4. Departementene inkluderes ikke i kravet om å vurdere bruk av internrevisjon, jf. pkt. 6.3.

4. Departementene inkluderes ikke i kravet om å vurdere bruk av internrevisjon, jf. pkt. 6.3. Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/2276 16.10.2014 HØRINGSSVAR FRA KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET PÅ BRUK AV INTERNREVISJON I STATEN Det vises til Finansdepartementets

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn Skate

Detaljer

Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse i arbeidet med helhetlig vannforvaltning

Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse i arbeidet med helhetlig vannforvaltning Til: Departementsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Fra: Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Dato: 17 juni 2016 Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.09.2011 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS,

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 08.12.2010 Innhold 1 Internrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver...

Detaljer

Revisjon av store investeringsprosjekter i Oslo kommune

Revisjon av store investeringsprosjekter i Oslo kommune Revisjon av store investeringsprosjekter i Oslo kommune Nasjonal fagkonferanse for offentlig revisjon 29. oktober 2014 Hilde Ludt og Geir Lunde, Oslo kommune, 1 Innhold Befolkningsvekst og investeringer

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 266 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 06.12.2006 N- 06/14124 06/56430 Saksbehandler: Marit Pettersen Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 14.02.2007

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 04/09/08 SAK NR FULLMAKTSTRUKTUREN FOR INVESTERINGSPROSJEKTER TILPASNING TIL FASEOVERGANGER

Styret Helse Sør-Øst RHF 04/09/08 SAK NR FULLMAKTSTRUKTUREN FOR INVESTERINGSPROSJEKTER TILPASNING TIL FASEOVERGANGER Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 04/09/08 SAK NR 082-2008 FULLMAKTSTRUKTUREN FOR INVESTERINGSPROSJEKTER TILPASNING TIL FASEOVERGANGER Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL)

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER () Prosjektnr: xxxxx Prosjektnavn Dato: åååå- mm-dd Saks- og dokumentnr: xxxxxxxxx-x (Doculivenr. for prosjektet) Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave...

Detaljer

Tema 1 - Prosjekt som arbeidsform. Hva er et prosjekt? Prosjektets livssyklus

Tema 1 - Prosjekt som arbeidsform. Hva er et prosjekt? Prosjektets livssyklus Tema 1 - Prosjekt som arbeidsform Innledning: I kapittel 1 i KG og kapittel 2 i BHG møter du prosjektbegrepet, typiske kjennetegn ved prosjekter og ulike prosjekttyper. Sentralt er beskrivelsen av prosjektets

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL)

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) YT-PRL YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) Prosjektnr: 12273 PREG Brønnøysundregistrene Dato: 2013.05.16 Saks- og dokumentnr: 201300316 - Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave...

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

MUSIT SAKSFRAMLEGG 2015

MUSIT SAKSFRAMLEGG 2015 SAK NR: V-sak 13/2-2015 FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT TEMA: Styringsgruppe for Forprosjektet:MUSITs IT-arkitektur:Tilleggsnotat til Mandat DATO: 04.06.2015 Tilleggsnotat til Mandat Forprosjektet MUSITs

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 18. juni.2009 Dato møte: 25. juni 2009 Saksbehandler: Administrerende direktør Vedlegg: Oppfølgingen av styresak 20/2009 SAK 103/2009 STATUS IKT I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. juni 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Økonomisk langtidsplan 2013-2016 SAK 45/2012 BUDSJETT 2013 OG ØKONOMISK

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten. Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans og utvikling

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans og utvikling Oslo kommune Byrådsavdeling for finans og utvikling Notat til bystyrets organer Til: Finanskomiteen Dato: 02.05.2008 Fra: Byråden for finans og utvikling Vår ref (saksnr): 200801676-2 Arkivkode: 024 Notat

Detaljer

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Bakgrunn Utredningen av standarder for informasjonssikkerhet har kommet i gang med utgangspunkt i forprosjektet

Detaljer

Nettverk for virksomhetsstyring. Møte 6. juni 2014

Nettverk for virksomhetsstyring. Møte 6. juni 2014 Nettverk for virksomhetsstyring Møte 6. juni 2014 16.06.2014 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Program 09.00-09.15: Innledning ved DFØ 09.15-10.15: Formål og innhold i instrukser, både i instruks

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF Nasjonalt topplederprogram Bjørn Bech-Hanssen Helgeland 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Administrerende direktør

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn På Skates

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT TIL POD GJENNOMFØRING AV NÆRPOLITIREFORMEN

OPPDRAGSDOKUMENT TIL POD GJENNOMFØRING AV NÆRPOLITIREFORMEN 1 OPPDRAGSDOKUMENT TIL POD GJENNOMFØRING AV NÆRPOLITIREFORMEN 9. FEBRUAR 2016 2 Innhold 1. Om oppdragsdokumentet for nærpolitireformen... 5 2. Godkjenning og endringshåndtering... 5 3. Nærpolitireformens

Detaljer

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av Mandat Versjon 29.9.2017 Program for digitalisering av administrative tjenester Fase 1 Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av dd.mm.åå Programstyret 1 INNHOLD 1 Bakgrunn... 4 2 Strategiske mål for programmet...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 27/09/2007 SAK NR FULLMAKTER OG STYRINGSRUTINER FOR INVESTERINGSPROSJEKTER

Styret Helse Sør-Øst RHF 27/09/2007 SAK NR FULLMAKTER OG STYRINGSRUTINER FOR INVESTERINGSPROSJEKTER Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27/09/2007 SAK NR 037-2007 FULLMAKTER OG STYRINGSRUTINER FOR INVESTERINGSPROSJEKTER Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner beslutningsmatrisen

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

MODUL A Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 3 BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE

MODUL A Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 3 BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE MODUL A Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 3 Morten A. Torp Version 2.3 14.10.2017 Gjennomføringsplan Dag 1: Dag 3: 1. Prosjekter & prosjektledelse 2. Kunde og leverandør 3. Organisering 4. Eierstyring

Detaljer

Digitaliseringsrådet: Hvordan vi jobber og hva vi har sett. Nettverksmøte fellesføringen 23. august Svein Kristensen, leder

Digitaliseringsrådet: Hvordan vi jobber og hva vi har sett. Nettverksmøte fellesføringen 23. august Svein Kristensen, leder Digitaliseringsrådet: Hvordan vi jobber og hva vi har sett Nettverksmøte fellesføringen 23. august 2017 Svein Kristensen, leder Hva brukerne ønsket «Rådet må hjelpe virksomhetene å skalere ned. Veldig

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter prosjektmodeller og tidligfasevurderinger. NKRFs Fagkonferanse 2017 Haugesund 13. Juni 2017

Kommunale investeringsprosjekter prosjektmodeller og tidligfasevurderinger. NKRFs Fagkonferanse 2017 Haugesund 13. Juni 2017 Kommunale investeringsprosjekter prosjektmodeller og tidligfasevurderinger NKRFs Fagkonferanse 2017 Haugesund 13. Juni 2017 1 Kostnadsoverskridelser i store offentlige prosjekter Internasjonal studie av

Detaljer

U. OFF ledd ELLINGSRUDOMRÅDET. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning (KS1) Side 1 av 17

U. OFF ledd ELLINGSRUDOMRÅDET. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning (KS1) Side 1 av 17 U. OFF. 23 1. ledd ELLINGSRUDOMRÅDET Kvalitetssikring av konseptvalgutredning (KS1) 01.03.2017 Side 1 av 17 Sammendrag Grunnlaget for utredningen er at Undervisningsbygg har meldt Ellingsrud og Ellingsrudåsen

Detaljer

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo,

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo, Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet Steffen Sutorius Direktør Oslo, 06.12.2017 Innhold Status prioriterte tiltak i digitaliseringsstrategien

Detaljer

Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord

Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord For bruk av malen se veiledning siste side. Tabellen under fylles alltid ut ved behandling. Prosjektnummer Agresso: Saksnummer ephorte: Versjon: Behandlet dato:

Detaljer

Prosjektmandat. Regional multimedia. Side: 1 / 7. Dato: Regional klinisk løsning. Referanse til regnskap: 58879

Prosjektmandat. Regional multimedia. Side: 1 / 7. Dato: Regional klinisk løsning. Referanse til regnskap: 58879 1 / 7 Prosjektmandat 2 / 7 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Kapittel Endring Produsent Godkjent av 0.1 20.10.2015 Alle Dokumentet opprettet Mona Kristine Andersen 0.9 Flere Oppdatert etter tilbakemeldinger fra

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Ringebu kommune 22.9 ØS 1 av 8. Prosjektplan

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Ringebu kommune 22.9 ØS 1 av 8. Prosjektplan Ringebu kommune 22.9 ØS 1 av 8 Forvaltningsrevisjon av gjennomføring av investeringer, Ringebu kommune - UTKAST - Oslo, 22. september 2016 Side 1 av 8 Ringebu kommune 22.9 ØS 2 av 8 1. Bakgrunn og formål

Detaljer

REGLEMENT FOR BYGGE- OG EIENDOMSVIRKSOMHETEN FOR HELSE MIDT-NORGE rev. 08.03.2012

REGLEMENT FOR BYGGE- OG EIENDOMSVIRKSOMHETEN FOR HELSE MIDT-NORGE rev. 08.03.2012 REGLEMENT FOR BYGGE- OG EIENDOMSVIRKSOMHETEN FOR HELSE MIDT-NORGE rev. 08.03.2012 1. GENERELT 1.1 Hjemmel Til grunn for dette reglementet ligger Lov om helseforetak av 15. juni 2001 og vedtekter for og

Detaljer

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Presentasjon for SSHF Kristiansand, 11/12 2014 Ole Martin Semb, Terramar Kilde: Ny Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptrapport, mottatt 27/11 2014

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato:

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 23.09.2015 Sak 18-2015 Beslutningssak Prosjekt Målbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor, leveranse 3: Skisse til strategi og handlingsplan Historikk/bakgrunn

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET

HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 31.01.2012 1. Innledning Formal med instruksen og forhold til øvrig regelverk Formålet med instruksen er å angi myndigheten

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

Retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune, vedtatt av byrådet den xxxxxxx

Retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune, vedtatt av byrådet den xxxxxxx Fagområde: Omstilling Dok. type: Prosedyre Dok. nr.: BKDOK-2011-00510.01 Rev. dato: xxxxxx Gyldig til: Side 1 av 7 Retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune, vedtatt av

Detaljer

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2012 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Revisjon av virksomhetsstyring, intern styring og kontroll del 1... 4 2.2 Revisjon av virksomhetsstyring,

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 67/16 Orienteringssaker Vedlegg Helseplattformen orientering om status og kunngjøring av prekvalifisering Saksbehandler Mads E. Berg Ansvarlig direktør Torbjørg Vanvik Saksmappe

Detaljer

M1 - Konsept Ide' M2 -Konsept Utrede. M3- Planlegging. M4 -Gjennomføring

M1 - Konsept Ide' M2 -Konsept Utrede. M3- Planlegging. M4 -Gjennomføring Overordnet prosessbeskrivelse for gjennomføring av investeringsprosjekter i Lunner Kommune Målsetning: Gjennomføre bærekraftige investeringsprosjekter til avtalt tid, med forutsatt kvalitet og kostnad

Detaljer

Rapport fra gjennomgang av internkontroll 2. halvår 2014 og plan for

Rapport fra gjennomgang av internkontroll 2. halvår 2014 og plan for Status og av styrevedtak t.o.m. 10.06. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak Status// 25-

Detaljer

Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler

Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler Sak 90-2017 Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler Møtedato: Tidligere behandlet i styret/saksnr. Type sak (orienteringssak,

Detaljer

Erfaringer fra utarbeidelse av hovedinstruks for Stortingets administrasjon. Virksomhetsstyringsnettverket 6. juni 2014

Erfaringer fra utarbeidelse av hovedinstruks for Stortingets administrasjon. Virksomhetsstyringsnettverket 6. juni 2014 Erfaringer fra utarbeidelse av hovedinstruks for Stortingets administrasjon Virksomhetsstyringsnettverket 6. juni 2014 Kort om Stortingets administrasjon Virksomhetsleder: Direktør Ida Børresen Budsjett

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2014

OPPDRAGSDOKUMENT 2014 OPPDRAGSDOKUMENT 2014 TIL NASJONAL IKT HF Foretaksmøte 24. februar 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE FOR 2014... 4

Detaljer

Seksjon for internkontroll - Overføring fra Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap til Byrådsleders avdeling

Seksjon for internkontroll - Overføring fra Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap til Byrådsleders avdeling Byrådssak 1316 /16 Seksjon for internkontroll - Overføring fra Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap til Byrådsleders avdeling INKV ESARK-0305-201628760-1 Hva saken gjelder: Byrådet skal sørge

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 17/12 Revidert reglement for bygg og eiendomsvirksomheten for Helse Midt-Norge Saksbehandler Nils Arne Bjordal Ansvarlig direktør Torbjørg Vanvik Saksmappe 2011/601 Dato

Detaljer

Kommunestyrets overordnede tilsynsansvar

Kommunestyrets overordnede tilsynsansvar www.pwc.no Kommunestyrets overordnede tilsynsansvar KS FoU-prosjekt nr. 154023 26. november 2015 2. Sammendrag Sammendrag (norsk) Denne rapporten er utført på oppdrag av KS, og gir en beskrivelse av hvordan

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer