Detaljert arkitekturdokumentasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Detaljert arkitekturdokumentasjon"

Transkript

1 Detaljert arkitekturdokumentasjon

2 Innholdsfortegnelse 1. Nåsituasjon 2. Målbilde 3. Veikart

3 IT-rådgiving og IT-arkitektur Overordnet vurdering av nåsituasjon Utdanning Student- og studieadministrasjon Forskning og utviklingsarbeid Forskningsverktøy Samfunnsrettet virksomhet og formidling Publisering (intranett/ internett) Menneskelige og økonomiske ressurser Økonomistyring Behov: Fullt ut dekket Teknologistøttet læring Søknadsstøtte Sosiale medier Personaladministra sjon og -ledelse Delvis dekket Lite dekket Lab og Arbeidsstasjoner Publiseringsverktøy Samfunnskontakt Rapportering og virksomhetsstyring Læringsanalyse Forskning prosjekt og porteføljestyring Grunntjenester Sikkerhet Digitalt kontor Digital arbeidsgruppe Læringssenter og bibliotek Digitalt arrangement Mobil medarbeider Digital samhandling Eiendomsforvaltning, -drift og -vedlikehold Innkjøp og logistikk Tekniske tjenester AV og media Server Lagring og backup Plattform og integrasjoner Nettverk Fysisk Infrastruktur Systemdrift, overvåkning og analyser

4 Nåsituasjonen er vurdert mot behov som må tilfredsstilles for å oppfylle strategi 2020 Tjenestegruppe Eksempeltjeneste Forbedringspotensial Høy Lav Beskrivelse av nåsituasjonen Etablering av ny IKT-tjeneste : Omorganisering og opplæring Vurderingskriteria: Vurderingen er todelt: Vurderingen av nåsituasjonen gir et bilde av hvor godt dagens IT-tilbud og bruksmønster vil understøtte morgendagens forventede behov gitt HIOAs strategiske målsetninger. Vurderingen av nåsituasjonen er basert på en kvalitativ analyse av subjektive brukerbehov identifisert gjennom en intervjurunde, gjennomgang av strategi og arkitekturprinsipper for offentlig sektor (DIFI). Nåsituasjonsvurdering: Vurderingen i tjenestemodellen er et gjennomsnitt av status ved Funksjonalitet og teknologi og. Funksjonalitet og teknologi (): Dekker forhold som er relatert spesifikt til IT, funksjonalitet og teknologi. : Dekker forhold knyttet til opplæring, organisering og i hvor stor grad verktøy benyttes i organisasjonen ellers.

5 Nåsituasjon Utdanning Tjenestegruppe Forbedringspotensial Beskrivelse av nåsituasjonen Høy Lav Student- og studieadministrasjon Teknologistøttet læring Lab og arbeidsstasjoner Læringsanalyse Løsning for student- og studieadministrasjon kan bli mer brukervennlig Funksjonalitet for karakterberegning kan forbedres ved å tilby økt fleksibilitet knyttet til vekting av karakterer ved mappeevaluering : Ubenyttet funksjonalitet i Fronter innebærer muligheter for forbedring. Dette vil kreve opplæring og bevisstgjøring Realisering av Strategi 2020 vil kreve tjenester som støtter undervisning og læring mer uavhengig av hvor foreleser og student befinner seg geografisk,, digital eksamen, digital innlevering, nye digitale pedagogiske virkemidler, isolerte sandkassemiljøer for pedagogisk bruk og strømming av læringsinnhold Brukere er usikker på hvor de skal henvende seg for å få hjelp ved tekniske problemer i undervisning og ved behov for teknisk opplæring kan oppnå verdi ved å ta i bruk allerede eksisterende tjenester for teknologistøttet læring Brukere melder om rom for forbedring av oppetid på arbeidsstasjoner, spesielt knyttet til semesterstart Da mange studenter benytter egne datamaskiner er antall arbeidsstasjoner muligens overdimensjonert IKT kan understøtte forbedring i undervisning ved å tilby datainnsamling og analyse for hvordan studenter benytter pedagogiske virkemidler samt få tilbakemelding på opplevd kvalitet og effekt : kan i større grad ta i bruk eksisterende informasjonskilder for å drive kontinuerlig forbedring av undervisningstilbudet Nåsituasjonen gir et bilde av hvor godt dagens IT-tilbud og bruksmønster vil understøtte morgendagens forventede behov gitt HIOAs strategiske målsetninger.

6 Nåsituasjon Forskning og utviklingsarbeid Tjenestegruppe Forbedringspotensial Beskrivelse av nåsituasjonen Forskningsverktøy Høy Lav Økt satsning innen forskning tydeliggjør behov for tilgangsstyrt og sikker lagring av forskningsdata og etablering av en enkel standard grunnpakke av forskningsverktøy : Informasjon og kompetanse om tilgjengelige forskningsverktøy vil kunne gi økt effektivitet og utnyttelse av eksisterende muligheter Søknadsstøtte IT kan forenkle en ellers tungvint søknadsprosess ved å tilby verktøy som støtter gjenbruk og digital samhandling ved utforming av søknader om forskningsstøtte : Informasjon og kompetanse om funksjonalitet som vil kunne effektivisere søknadsprosessen Publiseringsverktøy Enklere verktøy for publisering og kvalitetssikring av artikler (Gjelder ikke Open Journal og Cristin) Ønske om at IT drifter og vedlikeholder publiseringsverktøyet (Open Journal) Forskning prosjekt- og porteføljestyring har behov for funksjonalitet som understøtte både styring av forskningsporteføljen og styring av de enkelte forskningsprosjektene. Det er spesielt behov for integrasjon mot økonomisystemet for å sikre god økonomisk oppfølging av forskningsprosjekter Nåsituasjonen gir et bilde av hvor godt dagens IT-tilbud og bruksmønster vil understøtte morgendagens forventede behov gitt HIOAs strategiske målsetninger.

7 Nåsituasjon - Samfunnsrettet virksomhet og formidling Tjenestegruppe Forbedringspotensial Beskrivelse av nåsituasjonen Høy Lav Publisering (Internett / Intranett) Studenter har utfordringer med å finne informasjon på hioa.no IT og de ulike fakultetene må avklare det reelle behovet for webserver pr. fakultet. Det reelle behovet må deretter dekkes av en tjeneste som forvaltes og tilbys fra IT : Studentene opplever problemer med å finne informasjon knyttet til sine fag da ulike faglærere har ulik praksis for tilgjengeliggjøring av denne informasjonen (Fronter, egne websider osv) Det er behov for en avklaring og tydeliggjøring rundt hvor faginformasjon skal tilgjengeliggjøres for studentene Sosiale medier Sosiale medier er eksterne tjenester som er tilgjengelig via internett. : Bruk av sosiale medier er sporadisk og personavhengig Studentene er godt fornøyd med innhold og bruk av sosiale medier der dette blir benyttet av HiOA HiOA kan nå flere potensielle studenter og ha en bedre kommunikasjon med eksisterende studenter ved å opprette en klar strategi rundt bruken av sosiale medier Samfunnskontakt Forbedring av eller ny telefonsentral, Prioritert adgang til støtteressurser fra service deskene Ønske om infoscreens som et kommunikasjonsverktøy Nåsituasjonen gir et bilde av hvor godt dagens IT-tilbud og bruksmønster vil understøtte morgendagens forventede behov gitt HIOAs strategiske målsetninger.

8 Nåsituasjon: - Menneskelige og økonomiske ressurser Tjenestegruppe Forbedringspotensial Beskrivelse av nåsituasjonen Høy Lav Økonomistyring : Ulik stamdata for organisasjonsstrukturer på tvers av HR og økonomi skaper problemer knyttet til rapportering Personaladministrasjon og -ledelse Brukere har behov for enklere tilgang til digitalt opplæringsmateriell Webcruiter fungerer ikke optimalt for internasjonale utlysninger : Ulik stamdata for organisasjon på tvers av HR og økonomi skaper utfordringer Brukernes behov for opplæring kan bedre dekkes ved en tydelig avklaring knytte til ansvar for opplæring og en gjennomgang av frekvens for nyansattseminar Rapportering og virksomhetsstyring Ønsket funksjonalitet: Behov for enklere og i større grad automatisert rapportering, mulighet for å hente ut rapporter selv, mulighet for å få tilgang til grunnlagsdata i rapporter, etablering av datavarehus for å kunne tilrettelegge for business intelligence (se også Læringsanalyse) Ikke mulig å se resultatene på spørreundersøkelser som studentene har besvart (Brukerstøtte kommunisere) Manglende støtte for fleksibilitet og standardisering av organisasjonsstruktur på tvers av systemer Nåsituasjonen gir et bilde av hvor godt dagens IT-tilbud og bruksmønster vil understøtte morgendagens forventede behov gitt HIOAs strategiske målsetninger.

9 Nåsituasjon: - Grunntjenester Tjenestegruppe Forbedringspotensial Beskrivelse av nåsituasjonen Digitalt kontor Høy Lav Ikke alle brukere føler at deres behov blir dekket av standardpakken av utstyr til digitalt kontor. Noen kunder ønsker utvidede åpningstider hos brukerstøtte. : Uregelmessig fornyelse av utstyr, mulighet for besparelser ved fellesbestillinger Mobil medarbeider Ønsket om etablering av et kontrollert mangfold på valg av sluttbrukerutstyr WIFI (eduroam) har noe manglende dekning på visse lokasjoner (nederste og øverste etasje) Kunden har ytret et ønskes om utvidede åpningstider hos brukerstøtte : Uregelmessig fornyelse av utstyr (ikke sentralisert) Digital arbeidsgruppe Ingen behov eller mangler avdekket i intervjuene Digital samhandling Ønsket funksjonalitet: Digital samhandling i form av informasjonsdeling, lynmeldinger, diskusjonsfora, videokonferanse, skjermdeling som en HiOA IT-tjeneste Behov for digital samhandling mellom studenter og lærere, mellom studenter, mellom administrasjonen og mellom forskere For alle brukergrupper er det behov for digital samhandling utenfor HiOA : Utstrakt bruk av samhandlingsverktøy med private kontoer Nåsituasjonen gir et bilde av hvor godt dagens IT-tilbud og bruksmønster vil understøtte morgendagens forventede behov gitt HIOAs strategiske målsetninger.

10 Nåsituasjon: - Grunntjenester Tjenestegruppe Forbedringspotensial Beskrivelse av nåsituasjonen Høy Lav Læringssenter og bibliotek Søkefunksjonalitet i BIBsys oppleves som lite treffsikker og ukomplett, Google Scholar benyttes som alternativ Digitalt arrangement Lite bruk av eksisterende muligheter for digital eksamen (se teknologistøttet læring) Innkjøp og logistikk Enkelte brukere har opplevd lang leveringstid på IT-utstyr og etterspør støtte for godkjenning av bestillinger utenom IT-bestillinger Fakultetene ser et økonomisk potensiale ved å inngå flere sektordekkende lisensavtaler for vanlige systemer benyttet av studenter Stor variasjon i leverandørenes lisensregimer gjør lisenshåndtering til en utfordring : Behov for ansvarsavklaring knyttet til innkjøp og logistikk Eiendomsforvaltning, -drift og -vedlikehold Integrasjonsbildet knyttet til denne tjenesten er utfordrende : Ansvarsforhold knyttet til sensorer og alarmer bør avklares og tydeliggjøres Nåsituasjonen gir et bilde av hvor godt dagens IT-tilbud og bruksmønster vil understøtte morgendagens forventede behov gitt HIOAs strategiske målsetninger.

11 Nåsituasjon: - Tekniske tjenester Tjenestegruppe Forbedringspotensial Beskrivelse av nåsituasjonen Høy Lav Studenter ønsker økt tilgjengelighet på av/media-utstyr som understøtter AV og media samhandling og gruppearbeid, for eksempel grupperom med skjermer på veggene. Server Enkelte servere driftes av fakultetene og noen av disse har uklart eierskap og ansvarsforhold Noe forbedringspotensial innen redundans Tilgjengelig kapasitet forventes å støtte fremtidig behov for servere Plattform og integrasjoner Dagens integrasjonsbilde er delvis fragmentert og det er behov for en tydelig integrasjonsarkitektur som sikrer interoperabilitet, gjenbruk av data på tvers av fagsystemer, skalerbarhet og smidighet, samt enklere drift og vedlikehold over tid Kapasitet og kompetanse i IT kan forbedres for å hindre at personavhengighet setter begrensinger for vedlikehold og videreutvikling av integrasjoner Lagring og backup Behov for sikker lagring for sensitive forskningsdata innebærer et behov for en sikker lagringstjeneste med mulighet for granulert tilgangsstyring (se forskningsverktøy). HiOA vil ta i bruk en slik tjeneste gjennom UiO i løpet av sommeren Det er ingen kapasitetsutfordringer innen ordinær lagring men det er satt i verk tiltak for å bøte på kapasitetsutfordringer knyttet til backup Nåsituasjonen gir et bilde av hvor godt dagens IT-tilbud og bruksmønster vil understøtte morgendagens forventede behov gitt HIOAs strategiske målsetninger.

12 Nåsituasjon: - Tekniske tjenester Tjenestegruppe Forbedringspotensial Beskrivelse av nåsituasjonen Nettverk Høy Lav Kjernenettverket har god kapasitet og er skalert for å håndtere fremtidens behov for økt digital samhandling og teknologistøttet læring Enkelte lokasjoner opplever manglende WIFI-dekning (se mobil medarbeider) og man har snart nådd grensen, samt mangler av tilgjengelig IPv4-adresser Fysisk infrastruktur Til dels gammel bygningsmasse setter begrensninger for trådløs dekning Enkelte lokasjoner har fortsatt potensiale for å oppgradere hastighet på kablet nettverk til arbeidsstasjoner, grunnet gamle kobberkabler som ikke understøtter dagens kapasitet (1Gb/s) Systemdrift, overvåkning og analyser oppfatter at kvaliteten på tjenester fra IT er sterkt personavhengig. Tiltak knyttet til kompetanseoverføring og bemanning for å oppretteholder tjenestekvaliteten i ferier og ved sykdom er iverksatt og bør følges opp Som et ledd i dette arbeidet er det behov for fokus på rutiner som sikrer at driftsdokumentasjon er oppdatert Fokus på trendanalyser for å proaktivt løse hendelser kan bli bedre Begrensinger i dagens overvåkningssystem gjør at IT ikke har mulighet for å overvåke oppetid og tilgjengelighet utover at tjenester kjører på server Rutiner for gjenopprettelse av tjenester ved en katastrofe bør innøves for å sikre at disse fungerer og kan effektueres om en alvorlig situasjon skulle oppstå Nåsituasjonen gir et bilde av hvor godt dagens IT-tilbud og bruksmønster vil understøtte morgendagens forventede behov gitt HIOAs strategiske målsetninger.

13 Nåsituasjon: - Gjennomgående tjenester Tjenestegruppe Forbedringspotensial Beskrivelse av nåsituasjonen Høy Lav IT-rådgivning og IT-arkitektur Både virksomheten og IT etterlyser gode samhandlingsarenaer for å kommunisere og følge opp behov og krav knyttet til IT IT er ikke tidlig nok involvert i prosjekter noe som kan føre Behov for å styrke IT sin rolle innen arkitektur; sikkerhet, samhandling og integrasjoner : har et stort behov for opplæring og kommunikasjon rundt hva som tilbys fra IT og hvordan disse tjenestene kan benyttes effektivt Behov for å identifisere og forankre tjenesteeiere/-ansvarlige som eiere av funksjonaliteten ved IT-tjenester Sikkerhet HiOA kan ved en helhetlig, balansert tilnærming til sikkerhet sørge for at man har riktig sikkerhetsnivå for tjenester og informasjon Dette innebærer at sikkerhetsdokumentasjon (krav og etterlevelse) blir opprettet og forvaltet En overordnet informasjonsarkitektur med entydig eierskap til data vil understøtte dette arbeidet og bidra til økt trygghet rundt tilgangstyring og kategorisering av informasjon, Nåsituasjonen gir et bilde av hvor godt dagens IT-tilbud og bruksmønster vil understøtte morgendagens forventede behov gitt HIOAs strategiske målsetninger.

14 Innholdsfortegnelse 1. Nåsituasjon 2. Målbilde 3. Veikart

15 IT-rådgiving og IT-arkitektur Overordnet målbilde Utdanning Forskning og utviklingsarbeid Samfunnsrettet virksomhet og formidling Menneskelige og økonomiske ressurser Student- og studieadministrasjon Forskningsverktøy Publisering (intranett/ internett) Økonomistyring Teknologistøttet læring Søknadsstøtte Sosiale medier Personaladministra sjon og -ledelse Lab og Arbeidsstasjoner Publiseringsverktøy Samfunnskontakt Rapportering og virksomhetsstyring Læringsanalyse Forskning prosjekt og porteføljestyring Grunntjenester Sikkerhet Behov: Digitalt kontor Mobil medarbeider Digital arbeidsgruppe Digital samhandling Læringssenter og bibliotek Eiendomsforvaltning, -drift og -vedlikehold Digitalt arrangement Innkjøp og logistikk Fullt ut dekket Delvis dekket Lite dekket Tekniske tjenester AV og media Server Lagring og backup Plattform og integrasjoner Nettverk Fysisk Infrastruktur Systemdrift, overvåkning og analyser

16 Målbilde viser i hvor stor grad IKT støtter strategi 2020 Tjenestegruppe Målbilde Beskrivelse av målbildet Eksempeltjeneste Beskrivelse av krav for at målbildet skal være nådd Vurderingskriteria: Vurderingen av målbildet gir et bilde av hvor godt målet for IT-tilbud og bruksmønster vil understøtte morgendagens forventede behov gitt HIOAs strategiske målsetninger. Vurderingen av målbildet er basert på en kvalitativ analyse av subjektive brukerbehov identifisert gjennom en intervjurunde, gjennomgang av strategi og arkitekturprinsipper for offentlig sektor (DIFI). Vurderingen er samlet: Målbildevurdering: Vurderingen av målbildet er samlet for funksjonalitet, teknologi og virksomheten. For å oppnå målbildet må alle deler være på samme nivå. Beskrivelse av Funksjonalitet, teknologi og virksomheten: Dekker forhold som er relatert spesifikt til IT, funksjonalitet og teknologi Beskrivelse av : Dette vil kreve organisasjonsendringer som er utenfor IT sin kontroll For tekniske tjenester kreves det ikke endringer i virksomheten og dermed ikke synliggjort i målbildet

17 Målbilde - Utdanning Tjenestegruppe Målbilde Beskrivelse av målbildet Student- og studieadministrasjon Et brukervennlig system for studenter og lærere som ikke er vant til å benytte teknologiløsninger Learning Management System (LMS) tilfredsstiller sensorenes og læreres behov til å sette riktig vektet karakter Integrasjoner støtter god informasjonsflyt : En omforent praksis på bruk av LMS, SAS Teknologistøttet læring Funksjonalitet og teknologi : Et brukervennlig og intuitivt system som kan brukes av alle typer brukere Full støtte for digital innlevering, digital eksamen, digitale forelesninger Mulighet for å delta i undervisning uavhengig av lokasjon Tilgang på verktøy som benyttes i næringslivet Full støtte for tilrettelagt samhandling som støtter læring (se digital samhandling) Teknologistøtte i tråd med behov for ulike forelesningsformer (for eksempel «flipped classroom») Tilgang til ressurser som understøtter innovasjon Virksomhet: Bruk av LMS er forankret og besluttet En omforent praksis for publisering av informasjon som gjør at studenter lettere finner det de trenger. Dette er balansert med fakultetenes strategi for tilgjengeliggjøre læringsmateriale åpent Lab og arbeidsstasjoner Læringsanalyse Kapasitet tilpasset behov Drift og forvaltning av arbeidsstasjoner skjer i henhold til beste praksis Digitalt miljø for utprøving og testing er tilgjengelig for de læringsmiljøene som trenger dette Funksjonalitet og teknologi : Datainnsamling og analyse som understøtter beslutninger av utviklingen av pedagogiske verktøy og virkemidler

18 Målbilde Forskning og utviklingsarbeid Tjenestegruppe Målbilde Beskrivelse av målbildet Forskningsverktøy Enkel tilgang til en grunnpakke for forskningsverktøy Sikker lagring av data med mulighet for granulert tilgangsstyring Mulighet for å benytte andre løsninger ved behov Virksomhet: Fagmiljøene får god støtte ved bruk av verktøy Søknadsstøtte Virksomhet: God støtte for forenkling av prosess grunnet standard malverk og gjenbruk God støtte i bruk av arkivsystemet for oppslag av tidligere leverte søknader Publiseringsverktøy IT tilbyr open access som en profesjonelt driftet tjeneste Full støtte for vedlegg av datagrunnlag ved publisering av artikler Publiseringsverktøy tilordner publisering til riktig forskningsinstitusjon Tilgangsstyrt publisering av forskningsdata Forskning prosjekt- og porteføljestyring Full oversikt over forskningsporteføljen God støtte for økonomistyring av det enkelte forskningsprosjektet

19 Målbilde - Samfunnsrettet virksomhet og formidling Tjenestegruppe Målbilde Beskrivelse av målbildet Publisering (Internett / Intranett) Informasjon er lett tilgjengelig og søkbart for både brukere og eksterne interessenter God søkefunksjonalitet ved bruk av metatagging av informasjon Virksomhet: En klar strategi forankret i toppledelsen på bruk av LMS versus egne publikasjonsverktøy for publisering til studenter En klar policy på hvilken informasjon som kan tilgjengeliggjøres hvor, samt tilstrekkelig fleksibilitet av publisering på internett av egenutviklet innhold Sosiale medier : HiOA informerer og møter studenter ved de mediene som benyttes av studenter HiOA markedsfører både undervisning og forskning via sosiale medier Samfunnskontakt Tilrettelagt teknologi for å bedre samfunnskontakten i form av merkevarebygging og styrkning av forhold med strategiske samarbeidspartnere i næringslivet Anskaffet og installert infoscreens med tilhørende administrasjonsverktøy

20 Målbilde - Menneskelige og økonomiske ressurser Tjenestegruppe Målbilde Beskrivelse av målbildet Økonomistyring Personaladministrasjon og -ledelse Rapportering og virksomhetsstyring Informasjonsarkitektur og felles stamdata sikrer god datakvalitet på tvers av tjenester God integrasjon med prosjekt og porteføljestyringsverktøy Automatiske og brukervennlige rapporter Informasjonsarkitektur og felles stamdata sikrer god datakvalitet på tvers av tjenester Produsert og tilgjengelig e-læring på utvalgte tjenester Virksomhet: En besluttet og kommunisert ansvarsavklaring på opplæringsansvar pr. tjeneste Et velfungerende opplæringsprogram for digitale verktøy (spesielt for nytilsatte) Forankrede prosedyrer/prosesser ved nytilsetting, permisjon og avslutning av arbeidsforholdet som sikrer riktig stamdata Automatisert alle rapporter hvor dette er vurdert verdiskapende Tilgjengeliggjøring av rapporter og grunnlagsdata for de personer / roller som benytter rapportene og andre interessenter Rapporter er intuitive og strukturen samsvarer med brukernes virkelighetsbilde Utviklet tjeneste for datavarehus som samler all historiske data benyttet i rapportering God verktøystøtte for publisering av rapporter og besluttede tiltak : Transparens av rapporter som er basert på tilbakemelding / svar fra spørreundersøkelse fra studenter / tilsatte med besluttede tiltak

21 Målbilde - Grunntjenester Tjenestegruppe Målbilde Beskrivelse av målbildet Opprettet en godkjent produktliste (GPL) med et kontrollert mangfold som er basert på behovene til brukerne Digitalt kontor : Enhetlig leverandørhåndtering på virksomhetsnivå, avtaleinngåelser og innkjøp av utstyr for å sikre stordriftsfordeler ved innkjøp og hensiktsmessig utskiftingstakt på utstyr Mobil medarbeider Godt utviklet grunntjeneste som støtter mobilt arbeid utenfor HiOA Opprettet en GPL med et kontrollert mangfold som er basert på behovene til brukerne Tilstrekkelig nettilgang skalert etter behov, på alle lokasjoner : Sentralisert leverandørhåndtering, avtaleinngåelser og innkjøp av utstyr for å sikre stordriftsfordeler ved innkjøp og hensiktsmessig utskiftingstakt på utstyr Digital arbeidsgruppe Ingen behov eller mangler avdekket i intervjuene Digital samhandling HiOA tilbyr integrerte samhandlingstjenester som er tilgjengelig uavhengig av lokasjon på et kontrollert mangfold av enheter (inkludert enheter som ikke er administrert av HIOA) Samhandlingstjenester tilbyr et bredt spekter av tjenester som for eksempel: Informasjonsdeling (Samarbeid og deling), Lynmeldinger (og presence), Diskusjonsfora, Videokonferanse, Skjermdeling Digital samhandling støttes på tvers av brukergrupper og med eksterne brukere

22 Målbilde Grunntjenester Tjenestegruppe Målbilde Beskrivelse av målbildet Læringssenter og bibliotek Tjenestetilbud med fleksibilitet på teknologivalg av referanseverktøy : Brukervennlig og treffsikker søkefunksjonalitet i databaser på norske og utenlandske artikler, bøker og andre publikasjoner Digitalt arrangement Innkjøp og logistikk Fullverdig tjeneste innen digital eksamen som dekker funksjonalitetskrav fra alle fakulteter og studieretninger Funksjonalitet for påmelding og betaling ved gjennomføring av kurs og konferanser : Tydelige premisser og retningslinjer for gjennomføring av digital eksamen Strømlinjeformet bestillingsprosess med full teknologistøtte : Tydelige premisser og retningslinjer for bestilling og godkjenning Eiendomsforvaltning, -drift og -vedlikehold Integrasjoner i henhold til integrasjonsstandard og i tråd med arkitekturprinsipper : Alle grensesnitt mellom IT og eiendom er besluttet og godkjent, f.eks. alarmer, sensorer, strøm, kjøling, kabling, adgangskontroll

23 Målbilde Tekniske tjenester Tjenestegruppe Målbilde Beskrivelse av målbildet AV og media AV og media utstyr klargjort for bruk i samhandlingstjenestene (se Digital samhandling) : Brukerne har en klar formening om hvem som leverer tjenesten Server : Alle servere som kjører på HiOAs infrastruktur er underlagt IT Plattform og integrasjoner Utviklet og forankret integrasjonsarkitektur som sikrer smidighet og skalerbarhet med støtte for sanntidskommunikasjon mellom systemer Alle integrasjoner er i henhold til etablert integrasjonsarkitektur Lagring og backup Etablert tjeneste for sikker lagring av forskningsdata Backup og restore er i henhold til etablert beredskap og kontinuitetsplan : Etablerte rutiner for avhending og sletting av data og brukere

24 Målbilde Tekniske tjenester Tjenestegruppe Målbilde Beskrivelse av målbildet Nettverk Tilstrekkelig WIFI dekning og båndbredde Nettverket er skalert i forhold til nye behov for teknologistøttet læring, samhandling og evnt. annen faglig aktivitet Fysisk infrastruktur Fysisk infrastruktur er i henhold til Uninett Fagspesifikasjoner (UFS) og andre gjeldende standarder Systemdrift, overvåkning og analyser Etablerte og innøvde prosedyrer for katastrofegjenoppretning med tilrettelagte backupsystemer basert på hvor virksomhetskritiske systemene er Overvåkningssystem som overvåker tilgjengelighet av tjenester fra et brukerperspektiv Trend analyser for proaktiv drift utføres kontinuerlig Opprettede rutiner for kompetanseoverføring og ressursstyring som sikrer tilstrekkelig kapasitet Innførte prosesser for vedlikehold av dokumentasjon på informasjon (sikkerhet og masterdata) og integrasjoner

25 Målbilde Gjennomgående tjenester Tjenestegruppe Målbilde Beskrivelse av målbildet IT-rådgivning og IT-arkitektur Etablert arkitekturfunksjon med ressurser som innehar kompetanse innen arkitekturområdene: sikkerhet, informasjon, samhandling og integrasjoner Arkitekturfunksjon som sikrer gjenbruk av byggeklosser (funksjonalitet) på tvers av bruksområder IT oppfattes som en strategisk partner innen teknologi : Etablert rammeverk for prosjekt og porteføljestyring i HiOA som sikrer deltakelse av IT i alle teknologirelevante prosjekter IT blir benyttet som en sparringspartner ved vurdering av teknologi og som en integrasjonsrådgiver Etablert funksjon for virksomhetsarkitektur Sikkerhet Balansert tilnærming til risiko Full sikkerhetsdokumentasjon på alle systemer Etablert informasjon- og sikkerhetsarkitektur Oversikt over sikkerhetsrisikoer i systemer som benyttes av HiOA

26 Innholdsfortegnelse 1. Nåsituasjon 2. Målbilde 3. Veikart

27 For å nå målbildet er det viktig å fokusere på de tiltakene som er identifisert Nåsituasjon Veikart Målbilde Hovedtiltak frem mot målbildene for 2014 og 2016 Målbilde for Q42014 IT som en profesjonell samarbeidspartner Prosjektnavn Etablere arkitekturfunksjon Profesjonalisere IT-prosjektmodell Styringsmodell og samarbeidsarenaer Roller og ansvar Beskrivelse Etablere en funksjon som sikrer maksimering av verdi på tvers av HiOA Sikre tidlig deltakelse av IT-personell i relevante prosjekter Sikre periodisk dialog om utvikling i virksomhetsbehov Definere ansvarsområder med grensesnitt mot IT Prosjektnavn LMS og publisering av læringsinformasjon Prosjekt- og porteføljestyring for forskning Rapportering og virksomhetsstyring Digital samhandling Digital eksamen Overordnet arkitekturdokumentasjon Målbilde for Q42016 IT som en profesjonell leverandør av forsknings- og utdanningstjenester Beskrivelse Sikre riktig bruk av implementerte IT-verktøy i HiOA Etablering av ny tjeneste som muliggjør styring av forskningsinitiativ Bistå virksomheten i forbedring av virksomhetsstyring Sikre kvalitet i bredden på tjenestetilbudet innen digital samhandling Ny tjeneste som muliggjør en mer effektivt gjennomføring av eksamen

28 Samfunnsrettet virksomhet og formidling Forskning og arbeidsutvikling Utdanning Kostnad Veikartet viser tiltakene som må gjennomføres for å realisere målbildet Lav Medium Høy Nytte Lav Medium Høy Målbilde for Q42014 IT som en profesjonell samarbeidspartner Menneskelige og økonomiske ressurser Grunntjenester Målbilde for Q42016 IT som en profesjonell leverandør av forsknings- og utdanningstjenester IT-rådgivning, IT-arkitektur og sikkerhet Strategi Tekniske tjenester ID 1 Forvaltning av lab og arbeidsstasjoner 2 Sikker tilgangsstyrt lagring av forskningsdata 3 Grunnpakke forskningsverktøy 4 Infoscreens 5 Opplæringsplan for bruk av IT 6 Enhetlig forvaltning og fornying av sluttbrukerutstyr 7 Etablere arkitekturfunksjon 8 Profesjonalisere IT-prosjektmodell 9 Brukerstøtte 10 Styringsmodell og samarbeidsarenaer 11 Roller og ansvar 12 Miljø for utprøving og testing 13 LMS og publisering av læringsinformasjon 14 Prosjekt- og porteføljestyring for forskning 15 Rapportering og virksomhetsstyring 16 Nettilgang og nettverk 17 Gjennomgående informasjonssikkerhet 18 Informasjonsarkitektur og forvaltning 19 Læringsanalyse 20 Publisering av forskning og data 21 Digital samhandling 22 Effektivisering av prosessene for bestilling og innkjøp 23 Digital eksamen 24 Kravsetting av eksterne leverandører 25 Søknadsstøtte 26 Mulighetsstudie samfunnskontakt 27 Bookingsystem 28 Dokumentasjon og kompetanseoverføring 29 Tjenesteovervåking og proaktiv drift 30 Integrasjonsarkitektur 31 Backup 32 Konsolidering 33 Telefoni

29 Beskrivelse av tiltak - Utdanning Prosjekt Forvaltning av lab og arbeidsstasjoner Beskrivelse Analysere bruken av stasjonær pc til pedagogiske formål, og sikre riktig dimensjonering av kapasitet. Samt utføre forbedringstiltak basert på konklusjonen av analysen. Læringsanalyse Etablering av et eierskap til tjenesten Læringsanalyse, samt utarbeidelse av funksjonalitetskrav for potensielle verktøy som understøtter tjenesten. LMS og publisering av læringsinformasjon Gjennomføring av opplæring i bruk av LMS, samt etablere omforent tilnærming for tilgjengeliggjøring av læringsinformasjon for studenter og eksterne. Forankring av valgt system for LMS som kommunikasjonsplattformen med studenter. Miljø for utprøving og testing Etablere en tjeneste til fakultetene som tilgjengeliggjør et lukket og sikkert miljø for studenter som kan benyttes til utprøving og testing.

30 Beskrivelse av tiltak Forskning og utviklingsarbeid Prosjekt Grunnpakke forskningsverktøy Beskrivelse Etablering av en grunnpakke av forskningsverktøy som dekker et minimumsbehov av funksjonalitet som er nyttig i forskningsøyemed og som blant annet støtter både kvantitativ og kvalitativ analyse. Forskningsmiljøene ved høgskolen skal oppleve å få tilgang til tjenester og verktøy som understøtter de målene forskningen har og hvor tjenesten er av god kvalitet. Prosjekt- og porteføljestyring for forskning Prosjekt og porteføljestyringsverktøy med integrasjon til økonomi som sikrer totaloversikt over forskningsprosjekter og deres økonomi. Publisering av forskning og data Kartlegge funksjonalitetskrav knyttet til en fullverdig publiseringsløsninger der også data publiseres med mulighet for tilgangsstyring. Vurdere å anskaffe et publiseringsverktøy i tråd med de funksjonalitetskrav som kreves av tjenesteeier. F.eks. mulighet for publisering til x-antall journaler/databaser samtidig. Sikker tilgangsstyrt lagring av forskningsdata Den tekniske siden av tjenesten er snart tilgjengelig igjennom UiO. Opplæring av brukerstøtte og informasjon til / opplæring av HiOA-tilsatte kan være nødvendig. Søknadsstøtte Kartlegging av funksjonalitetskrav. Gjennomføre nødvendig opplæring i bruk av arkivsystemet, samt fokus på bruk av metadata for raskere og mer effektivt søk. Ved manglende funksjonalitet kan det vurderes nyanskaffelse eller videreutvikling av dagens løsning.

31 Beskrivelse av tiltak Samfunnsrettet virksomhet og formidling Prosjekt Infoscreens Beskrivelse Kartlegge funksjonalitetskrav for infoscreens, samt eventuelt innkjøp og oppsett av nødvendig verktøy for administrasjon av disse. Sikre opplæring av brukere og brukerstøtte. Mulighetsstudie samfunnskontakt Identifisere behov og kartlegge muligheter for forbedret samfunnskontakt ved hjelp av teknologi.

32 Beskrivelse av tiltak - Menneskelige og økonomiske ressurser Prosjekt Rapportering og virksomhetsstyring Beskrivelse Kartlegging av behov. Anskaffelse og konfigurering av et virksomhetsstyrings- og rapporteringsverktøy som produserer gode og brukervennlige rapporter, samt publisering/tilgjengeliggjøring av disse. Gjennomgang av nødvendige rapporter og tilrettelegging av automatisering hvor dette er verdiskapende. Etablering av et datavarehus. Opplæringsplan for bruk av IT Etablering av et opplæringsregime med nødvendige avklaringer rundt eierskap, verktøy, frekvens, innhold, format.

33 Beskrivelse av tiltak Grunntjenester Prosjekt Enhetlig forvaltning sluttbrukerutstyr Beskrivelse Beslutte og opprette et kontrollert mangfold av utstyr, som balanserer kostnadseffektivitet (drift og pris) og uttrykt behov fra brukerne (kundene). Etablere en enhetlig praksis for jevnlig utskiftning av utstyr som bakes inn i tjenesteprisen for Digitalt kontor/mobil medarbeider Nettilgang og nettverk Sikre tilstrekkelig trådløs dekning og båndbredde på HiOA-lokasjoner og kapasitet på IP-adresser, samt annen nettilgang ved eksterne lokasjoner. Oppgradering av kablet nettverk til 1Gb/s hvor dette er hensiktsmessig. Bookingsystem Kartlegging av funksjonalitetskrav med tanke på booking og betaling ved gjennomføring av kurs og konferanser Digital eksamen Etablere tydelige retningslinjer og premisser for gjennomføring av digital eksamen. Behovsvurdering av funksjonalitetskrav for gjennomføring av digital eksamen og digital innlevering. Anskaffelse av eventuell nødvendig teknologi, oppsett, opplæring og innføring av tjenesten digital eksamen.

34 Beskrivelse av tiltak Grunntjenester Prosjekt Eff. av bestillings- og innkjøpsprosessen Beskrivelse Profesjonalisering av bestillings- og innkjøpsprosessene. Blant annet fokus på: Lisenshåndtering, Stordriftsfordeler ved innkjøp av større volum, Forbedre leveringstider ved effektivisering av prosessen og oppfølging av leverandør, systemstøtte for godkjenning av anskaffelser utenfor IT-anskaffelser Digital samhandling Behovsvurdering blant brukergruppene utdanning, forskning og administrasjon for utarbeidelse av funksjonalitetskrav til samhandlingsverktøy. Dette prosjektet må være tett tilknyttet ecampus i HiOA og hos Uninett. Funksjonalitetskrav fra virksomheten inkluderer blant annet: Skal fungere mellom følgende roller: lærere, studenter, lærere og studenter, forskere, forskere og internasjonale forskere og blant tilsatte. Følgende teknologier: Streaming av forelesninger, digitale forelesninger, deling av informasjon, lynmeldinger, presence (tilstedeværelse), deling av skjerm. Etablering av arkitektur for samhandling som sikrer gjenbruk av byggeklosser på tvers av brukergruppene.

35 Beskrivelse av tiltak Tekniske tjenester Prosjekt Dokumentasjon og kompetanseoverføring Beskrivelse Etablering av prosesser og prosedyrer for etablering og forvaltning av driftsdokumentasjon. Etablere regime for kompetanseoverføring som sikrer robusthet og kapasitet ved ferie og sykdom. Produsere dokumentasjon for de viktigste systemene og integrasjonene. Etablere og øve på prosedyrer for gjenopprettning ved katastrofer. Tjenesteovervåking og proaktiv drift Kartlegging av funksjonalitetskrav og behov med tanke på overvåkning av tjenester. Analysere innsamlet data og benytte denne til proaktiv drift og trendanalyser Anskaffelse og konfigurering av overvåkningsverktøy. Integrasjonsarkitektur Arkitekturprosjekt for å lage en enhetlig integrasjonsstandard som er tilrettelagt for fremtiden Integrere systemer og utstyr som mangler integrasjon, blant annet: Data fra FDV, Fagssystemintegrasjoner Opprette konverteringsplan for de integrasjonene som ikke er i henhold til etablert standard. Backup Sikre at backupsystem og rutiner er i henhold til avklart behov. Konsolidering Fullføre konsolideringen av HiO- og HiAK-systemer. Telefoni Sikre en telefoniløsning som er moderne og hvor integrasjoner til samhandlingsplattformen gjøres sømløst.

36 Beskrivelse av tiltak Gjennomgående tjenester Prosjekt Roller og ansvar Brukerstøtte Beskrivelse Ansvarsavklaringer av blant annet: Sensorer og alarmer Open Journal (Open Access) Frittstående webserver (F.eks. fakultet) Systemeier, tjenesteeier Gjennomgang av dagens tilgjengelige kompetanse og åpningstider hos brukerstøtte og sikre at disse er i tråd med forventningene/behovet til virksomheten. Etablere ett samlet kontaktpunkt for alle henvendelser vedrørende teknologiutfordringer. Etablere arkitekturfunksjon Etablere en arkitekturfunksjon med kompetanse innen: Informasjonsarkitektur Sikkerhetsarkitektur Integrasjonsarkitektur Samhandlingsarkitektur Informasjonsarkitektur og -forvaltning Kartlegge og etablere informasjonsarkitektur. Etablere eierskap til de sentrale stamdataobjektene, herunder en omforent organisasjonsstruktur. Styringsmodell og samarbeidsarenaer Sikre en styringsmodell som legger til rette for at IKT får kommunisert behov tidsnok til å bistå og sikre at utvikling og anskaffelser er i tråd med etablert arkitektur. Opprette samarbeidsarenaer med de viktigste brukergruppene for å sikre god kommunikasjon rundt behov knyttet til sentrale tjenester. Samt etablere og forankre en tjenestemodell og -katalog.

37 Beskrivelse av tiltak Gjennomgående tjenester Prosjekt Kravsetting av eksterne leverandører Beskrivelse Etablere ansvar for å kommunisere brukerbehov og ønsket utvikling til leverandør(er), f.eks på systemer som: BIBSYS Cristin Fronter Webcruiter FS UniUntis Profesjonalisere itprosjektmodell Etablert rammeverk for prosjekt og porteføljestyring i HiOA som sikrer deltakelse av IT i alle teknologirelevante prosjekter. Sikre god gevinstrealisering ved alle IT-prosjekter, spesielt ved introduksjon av nye brukernære tjenester. Gjennomgående informasjonssikkerhet Etablering av sikkerhetspolicy og -prinsipper, som er basert på en balansert tilnærming til risiko, samt etablering av informasjonssikkerhetsarkitektur Produsere full sikkerhetsdokumentasjon på alle systemer med oversikt over sikkerhetsrisikoer i systemer som benyttes av HiOA. Utbedre evntuelle avvik mellom etablerte sikkerhetsprinsipper og dokumentert sikkerhet.

38 Tiltakene understøtter Strategi 2020 ID 1 Forvaltning av lab og arbeidsstasjoner 2 Sikker tilgangsstyrt lagring av forskningsdata 3 Grunnpakke forskningsverktøy 4 Infoscreens 5 Opplæringsplan for bruk av IT 6 Enhetlig forvaltning og fornying av sluttbrukerutstyr 7 Etablere arkitekturfunksjon 8 Profesjonalisere IT-prosjektmodell 9 Brukerstøtte 10 Styringsmodell og samarbeidsarenaer 11 Roller og ansvar 12 Miljø for utprøving og testing 13 LMS og publisering av læringsinformasjon 14 Prosjekt- og porteføljestyring for forskning 15 Rapportering og virksomhetsstyring 16 Nettilgang og nettverk 17 Gjennomgående informasjonssikkerhet 18 Informasjonsarkitektur og forvaltning 19 Læringsanalyse 20 Publisering av forskning og data 21 Digital samhandling 22 Effektivisering av prosessene for bestilling og innkjøp 23 Digital eksamen 24 Kravsetting av eksterne leverandører 25 Søknadsstøtte 26 Mulighetsstudie samfunnskontakt 27 Bookingsystem 28 Dokumentasjon og kompetanseoverføring 29 Tjenesteovervåking og proaktiv drift 30 Integrasjonsarkitektur 31 Backup 32 Konsolidering 33 Telefoni Utdanning Forskning og utviklingsarbeid Samfunnsrettet virksomhet og formidling Menneskelige og økonomiske ressurser Presentasjonens tittel

Overordnet arkitekturdokumentasjon

Overordnet arkitekturdokumentasjon Overordnet arkitekturdokumentasjon 04.02.2014 Dokumentene inneholder følgende informasjon Dokumentoversikt Overordnet arkitekturdokumentasjon (presenteres i dag) Overordnet visualisering av nåsituasjon,

Detaljer

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941)

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) Søknadssum: 1 000 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Handelshøyskolen

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

OFK IKT-strategi 2012-2016. Besøksrunde til skolene feb. 2012 Innspill til strategien

OFK IKT-strategi 2012-2016. Besøksrunde til skolene feb. 2012 Innspill til strategien Besøksrunde til skolene feb. 2012 Innspill til strategien Fagenhet IKT Fokusområder 2012 Optimalisering Endring Visjon 2012: Bedre brukeropplevelser Support Drift AD og tjenester i elev-/adm.nettverket

Detaljer

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem)

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Versjon 10. juni 2013 1 Bakgrunn Samarbeidstiltaket FS er et samarbeid mellom norske universiteter og høgskoler med ansvar for å videreutvikle

Detaljer

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 1 Visjon Profesjonell og smart bruk av IT Utviklingsidé 2014 Gjennom målrettet, kostnadseffektiv og sikker bruk av informasjonsteknologi yte profesjonell

Detaljer

S T Y R E S A K # 22/13 STYREMØTET DEN 23.04.13. Vedrørende: IKT-STRATEGI FOR PERIODEN 2013-2016

S T Y R E S A K # 22/13 STYREMØTET DEN 23.04.13. Vedrørende: IKT-STRATEGI FOR PERIODEN 2013-2016 S T Y R E S A K # 22/13 STYREMØTET DEN 23.04.13 Vedrørende: IKT-STRATEGI FOR PERIODEN 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret tar IKT-strategi for perioden 2013 2016 til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg

Detaljer

Samarbeid om utvikling Integrasjonsarkitektur

Samarbeid om utvikling Integrasjonsarkitektur Kunnskap for en bedre verden IT for et bedre universitet Samarbeid om utvikling Integrasjonsarkitektur SUHS-konferansen 2014 Carl-Fredrik Sørensen IDI, NTNU Agenda Integrasjonsarkitektur Tjenesteorientering

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019 Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi 2016-2019 Strategiske mål 1. FSAT skal være en profesjonell leverandør av tjenester og systemer av høy kvalitet til norske utdanningsinstitusjoner.

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

Nettbasert skoleadministrasjon. 1 Visma FLYT Skole

Nettbasert skoleadministrasjon. 1 Visma FLYT Skole Visma FLYT Skole Nettbasert skoleadministrasjon 1 Visma FLYT Skole Visma FLYT Skole De gode grunnene: Effektiviserer administrasjonen av norske skoler Lar lærerne bruke mer tid på undervisning Sørger for

Detaljer

Struktur og arkitektur

Struktur og arkitektur Struktur og arkitektur Sammenhengen mellom strukturmeldingen og arbeidet med IT-arkitektur i sektoren. Kan arkitektur bidra til at strukturendringer forenkles? Konsentrasjon for kvalitet En formidabel

Detaljer

Overordnede ITarkitekturprinsipper. sektor. Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012

Overordnede ITarkitekturprinsipper. sektor. Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012 Overordnede ITarkitekturprinsipper for offentlig sektor Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012 Innhold Om prinsippene... 3 Tjenesteorientering... 5 Interoperabilitet... 6 Tilgjengelighet...

Detaljer

Systemer i UH-sektoren. 31. Oktober 2012 Tromsø. Alf Hansen Seniorrådgiver

Systemer i UH-sektoren. 31. Oktober 2012 Tromsø. Alf Hansen Seniorrådgiver Systemer i UH-sektoren 31. Oktober 2012 Tromsø Alf Hansen Seniorrådgiver 1. Innledning Agenda 2. Systemer i forhold til viktige prosesser i UH-sektoren: PBO-prosessen (Plan budsjett og oppfølging) BTB

Detaljer

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING STRATEGI FOR UTVIKLING AV BIBLIOTEKET 2011-2015 Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 er forankret i Strategisk plan

Detaljer

OFK IKT-strategi 2012-2015. Besøksrunde til skolene 2012 Innspill til strategien

OFK IKT-strategi 2012-2015. Besøksrunde til skolene 2012 Innspill til strategien OFK IKT-strategi 2012-2015 Besøksrunde til skolene 2012 Innspill til strategien IKT Fokusområder 2012 Optimalisering Endring Visjon 2012: Bedre brukeropplevelser Support Drift AD og tjenester i elev-/adm.nettverket

Detaljer

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Difi skal aktivt bidra til realisering av og til en samordnet utvikling og tilrettelegging

Detaljer

Felles. Telefonistrategi

Felles. Telefonistrategi Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 1 av 5 Felles Telefonistrategi Utkast til godkjenning i rådmannsutvalget Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 2 av 5

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Innhold Hovedmål 1 Vellykket teknisk innføring av nødnett-brukerutstyr... 6 Hovedmål 2:

Detaljer

Fakultet for Helse- og Sosialfags rapport om læringsmiljø

Fakultet for Helse- og Sosialfags rapport om læringsmiljø Fakultet for Helse- og Sosialfags rapport om læringsmiljø Studieåret 2012/2013 I. LÆRINGSMILJØRAPPORTEN... 3 1. Rammekvalitet... 3 1.1 Læringsmiljøet generelt... 3 1.2 Fakultetet spesielle utfordringer

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019 Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi 2016-2019 Strategiske mål 1. FSAT skal være profesjonell leverandør av raske, brukertilpassede tjenester av høy kvalitet til sine brukere 2. FSAT

Detaljer

Hvordan håndtere gevinster ved innføring av ny teknologi?

Hvordan håndtere gevinster ved innføring av ny teknologi? Hvordan håndtere gevinster ved innføring av ny teknologi? : Prosjekt Digital Innsikt Gardermoen, 6. november 2013 Aleksander Øines, Dette er kommunal sektor: 19 fylkeskommuner 428 kommuner Ca. 500 bedrifter

Detaljer

Strategi for universitetets IT-virksomhet

Strategi for universitetets IT-virksomhet Allmøte 16. januar 2014 Strategi for universitetets IT-virksomhet IT-direktør Lars Oftedal Universitetsstyret 11. mars 2014 Diskusjonssak Fokus: Strategiske veivalg og prioriteringer for IT-virksomheten

Detaljer

Skolelederkonferansen: Skolen i digital utvikling 13.11.2015

Skolelederkonferansen: Skolen i digital utvikling 13.11.2015 Skolelederkonferansen: Skolen i digital utvikling 13.11.2015 Tjenester og ressurser til støtte for skoleledelse i et digitalt perspektiv Elin J. Reite Avdelingsleder Avdeling for analyse og teknologi Senter

Detaljer

Virksomhetsarkitektur i Skattetaten - Forretningsdrevet og IT-drevet

Virksomhetsarkitektur i Skattetaten - Forretningsdrevet og IT-drevet Virksomhetsarkitektur i Skattetaten - Forretningsdrevet og IT-drevet DnD VA-seminar Juni 2012 Ingress I mange virksomheter ses virksomhetsarkitektur utelukkende ut som en IT-drevet prosess. Skatteetatens

Detaljer

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet Rune Sandland, Sjefsarkitekt Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i KS hovedstyre 23. mai 2012 Skal i første omgang gå ut

Detaljer

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Oslo 28.05.15 Hovedoppgaver KommIT Effektmål Samordning i kommunesektoren (428 kommuner, 19 fylkeskommuner, 500+ foretak) Samordning stat/kommune

Detaljer

Samhandlingsplattform

Samhandlingsplattform Fra Samhandlingsarkitektur til Samhandlingsplattform HelsIT 2011 Radisson Blu Royal Garden Hotel, Trondheim Forfattere: Hans-Olav Warholm og Bjarte Aksnes www.kith.no Helt kort om oss Hans-Olav Warholm:

Detaljer

Veikart for nasjonale felleskomponenter

Veikart for nasjonale felleskomponenter Sesjon 3A Veikart for nasjonale felleskomponenter Nokios 2014 30.10.14 vidar.holmane@difi.no Introduksjonen Felleskomponenter som tema 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hva det handler om Noen digitale tjenester

Detaljer

ecampus program 2011-2015 (16.02.2010)

ecampus program 2011-2015 (16.02.2010) ecampus program 2011-2015 (16.02.2010) Norge står overfor flere store undervisningsrelaterte utfordringer i de nærmeste årene, og noen av de kravene som må håndteres for å opprettholde vår kunnskapsbaserte

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

LMS i endring. UiA, 3/2-2015 Claus Wang

LMS i endring. UiA, 3/2-2015 Claus Wang LMS i endring UiA, 3/2-2015 Claus Wang LMS i dag og i morgen LMS:14-15 år i UH-sektor Alle studenter er født og oppvokst med LMS, alle UHlærere er fortrolig med LMS LMS: svært liten endring i funksjonalitet

Detaljer

En standardisert IKT-plattform med felles løsninger. Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT CIO Forum IT helse Oslo, 24.05.2012

En standardisert IKT-plattform med felles løsninger. Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT CIO Forum IT helse Oslo, 24.05.2012 En standardisert IKT-plattform med felles løsninger Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT CIO Forum IT helse Oslo, 24.05.2012 Noen nøkkeltall: Etablert 1. november 2004 275 ansatte. Omsetning i 2011

Detaljer

e-campus kan teknisk infrastruktur gi grunnlag for innovativ e-læring ved høyere utdanning i Norge?

e-campus kan teknisk infrastruktur gi grunnlag for innovativ e-læring ved høyere utdanning i Norge? e-campus kan teknisk infrastruktur gi grunnlag for innovativ e-læring ved høyere utdanning i Norge? Nettverksuniversitetets konferanse, Steinkjer, 2011-03-15 Ingrid Melve, Teknisk direktør, tjenester 2

Detaljer

DigIT DoIT - KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

DigIT DoIT - KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt DigIT DoIT - KommIT Rune Sandland, Sjefsarkitekt Framtidas kommune vil gi digitalt førstevalg til innbyggere og næringsliv på bakgrunn av deres behov http://www.ks.no/kommune2020 Digitaliseringsstrategi

Detaljer

Felleskomponenter. Samhandlingsarena - Semicolon 2 Bjørn Holstad 16.9.2013

Felleskomponenter. Samhandlingsarena - Semicolon 2 Bjørn Holstad 16.9.2013 Felleskomponenter Samhandlingsarena - Semicolon 2 Bjørn Holstad 16.9.2013 Målbildet i st. meld. 17 (2006) Forslag til fellestjenester og felleskomponenter Autentisering (eid) og autorisering Samtrafikknav

Detaljer

Tilrettelegging av kvalitetsregistre for forskning

Tilrettelegging av kvalitetsregistre for forskning Tilrettelegging av kvalitetsregistre for forskning LMI, 25. mai 2010 Wenche Reed Seksjonsleder Biobank og registerstøtte Oslo universitetssykehus UUS OUS Aker v i k Radiumhospitalet Rikshospitalet v Helse

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2. Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Detaljer

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen?

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Karine Engebretsen Halden kommune Utfordringer Kommunen hadde; enkle publiseringsløsninger

Detaljer

Kvalifikasjonsrammeverket, læringsutbytter og utdanningsutvikling

Kvalifikasjonsrammeverket, læringsutbytter og utdanningsutvikling Kvalifikasjonsrammeverket, læringsutbytter og utdanningsutvikling Knut Mørken Matematisk institutt Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet Universitetet i Oslo NOKUTs seminar om kartlegging av læringsutbyttebeskrivelser

Detaljer

IKT-STRATEGI FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

IKT-STRATEGI FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG IKT-STRATEGI FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 17. januar 2011 IKT-strategien følger samme inndeling som Strategisk plan for HIST. 1. UTDANNING Undervisningen er i endring. Noen utfordringer man står ovenfor:

Detaljer

LMS-administrator i går, i dag og i morgen. UiA / SUHS-Trondheim 5/11-2014 Claus Wang

LMS-administrator i går, i dag og i morgen. UiA / SUHS-Trondheim 5/11-2014 Claus Wang LMS-administrator i går, i dag og i morgen UiA / SUHS-Trondheim 5/11-2014 Claus Wang LMS - hva er det? WIKIPEDIA: «En digital læringsplattform (ofte omtalt som forkortelsen LMS) er et system for å administrere

Detaljer

OBC FileCloud vs. Dropbox

OBC FileCloud vs. Dropbox OBC FileCloud vs. Dropbox Whitepaper Innledning: utfordringer Ansatte tyr stadig oftere til usikrede, forbrukerrettede fildelingstjenester i nettskyen for å få tilgang til arbeidsdokumenter fra flere utstyrsenheter

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. IT-strategi HSAMU 29.04.2015

-Ein tydeleg medspelar. IT-strategi HSAMU 29.04.2015 -Ein tydeleg medspelar IT-strategi HSAMU 29.04.2015 Struktur på IT-strategien Overordna mål innanfor 9 kategoriar Innsatsområde opp mot disse måla Detaljerte prosjekt og tekniske strategiar tas i årsplaner

Detaljer

Hva arkitektur kan bidra med for at vi skal nå de strategiske målene

Hva arkitektur kan bidra med for at vi skal nå de strategiske målene Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Hva arkitektur kan bidra med for at vi

Detaljer

Modell for tjenesteforvaltning

Modell for tjenesteforvaltning 2. NOVEMBER 2015 Modell for tjenesteforvaltning tilpasses hver presentasjon Hva er en tjeneste? Hva inneholder brukerorientering? Oppgaver Hvilke tjenester benytter du deg av? Bruk 10 minutter på å summe

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

http://kurs.kommit.no november 2014 http://kurs.kommit.no KUNNSKAPSDELING + KOMPETANSEUTVIKLING I praksis

http://kurs.kommit.no november 2014 http://kurs.kommit.no KUNNSKAPSDELING + KOMPETANSEUTVIKLING I praksis Jobbe digitalt Tenke nasjonalt Gjennomføre lokalt http://kurs.kommit.no KUNNSKAPSDELING + KOMPETANSEUTVIKLING I praksis Agenda http://kurs.kommit.no november 2014 Pilot: Vår 2013 Vår 2014 Mål: Felles

Detaljer

Ta opp, spill av; eller spill opp, ta av? Svalbardkonferansen, Longyearbyen, 2011-03-22 Ingrid Melve, Teknisk direktør, tjenester, UNINETT

Ta opp, spill av; eller spill opp, ta av? Svalbardkonferansen, Longyearbyen, 2011-03-22 Ingrid Melve, Teknisk direktør, tjenester, UNINETT Ta opp, spill av; eller spill opp, ta av? Svalbardkonferansen, Longyearbyen, 2011-03-22 Ingrid Melve, Teknisk direktør, tjenester, UNINETT 2 UNINETT Det norske forskningsnettet Organisert som AS, heleid

Detaljer

Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen. Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C.

Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen. Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C. Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C. Tømmer Telenor Internett og mobilitet er den viktigste driveren for endring Den

Detaljer

Politisk dokument om internasjonalisering.

Politisk dokument om internasjonalisering. Politisk dokument om internasjonalisering. Vedtatt: 27. januar 2015 Med dagens utvikling i samfunnet spiller det internasjonale perspektivet en større rolle for norsk høyere utdanning enn noen gang tidligere,

Detaljer

CRIStin 2.0 Prosjekter og annet. Oslo 5.6.2014

CRIStin 2.0 Prosjekter og annet. Oslo 5.6.2014 CRIStin 2.0 Prosjekter og annet Oslo 5.6.2014 Agenda Hva skal og skal ikke CRIStin være Integrasjon med andre institusjoner Status prosjektkatalogen Planer for videre fremdrift Mål for CRIStin-systemet

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2015-2018

Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Innholdsfortegnelse (Del 1) Kommunens digitale virksomhet... 1 Overordnet styring... 1 Oppbygging av strategidokumentet... 1 (Del 2) Digitaliseringsstrategi for kommunes

Detaljer

Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018

Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018 Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018 Visjon: Sm@rt digital skolehverdag Hovedmål: Økt læring med digitale verktøy Elever Elever skal daglig bruke digitale

Detaljer

Morgendagens digitale muligheter: programmet ecampus

Morgendagens digitale muligheter: programmet ecampus Morgendagens digitale muligheter: programmet ecampus Seminar: den digitale tilstand i private høgskoler 2012 Ingrid Melve, Teknisk direktør, tjenester, UNINETT UNINETT Det norske forskningsnettet Organisert

Detaljer

Velferdsteknologiske løsninger for Oslo kommunes sykehjem

Velferdsteknologiske løsninger for Oslo kommunes sykehjem Oslo kommune Sykehjemsetaten Velferdsteknologiske løsninger for Oslo kommunes sykehjem 19.06.2013 Hallstein Murtnes 1 I. Informasjonsteknologi fra 2007 til 2015 II. Situasjonsbeskrivelse 2007 III. Det

Detaljer

Velferdsteknologi på kort og lang sikt BJARTE FRØYLAND HELSEDIREKTORATET

Velferdsteknologi på kort og lang sikt BJARTE FRØYLAND HELSEDIREKTORATET Velferdsteknologi på kort og lang sikt BJARTE FRØYLAND HELSEDIREKTORATET INNKJØP AV DIGITALE TRYGGHETSALARMER SOM OPPSTARTEN PÅ EN LENGRE PROSESS. Fokus på samspill og åpenhet i datautvekslingen 3 nasjonale

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse om innovative løsninger for sentral driftskontroll (SD-anlegg)

Invitasjon til dialogkonferanse om innovative løsninger for sentral driftskontroll (SD-anlegg) Invitasjon til dialogkonferanse om innovative løsninger for sentral driftskontroll (SD-anlegg) Fredag 29. august kl. 08.30, hos Omsorgsbygg Oslo KF, Sommerrogata 1, 0255 Oslo (inngang fra Inkognitogata).

Detaljer

NAV - en offentlig innovasjon med stor IKT-avhengighet, hvordan tenke nytt og annerledes.

NAV - en offentlig innovasjon med stor IKT-avhengighet, hvordan tenke nytt og annerledes. NAV - en offentlig innovasjon med stor IKT-avhengighet, hvordan tenke nytt og annerledes. Om foredraget Største forvaltningsreformen siden innføring av Folketrygden Transformasjonen over fire år Mange

Detaljer

Referansearkitektur sikkerhet

Referansearkitektur sikkerhet NAV IKT Styring/Arkitektur Referansearkitektur sikkerhet Senior sikkerhetsarkitekt Robert Knudsen Webinar Den Norske Dataforening 22. Mai 2013 Agenda Har vi felles forståelse og oversikt på sikkerhetsområdet?

Detaljer

Planning & Forecasting. retning / ansvar / verdi

Planning & Forecasting. retning / ansvar / verdi Planning & Forecasting retning / ansvar / verdi RAV Norge AS Hvem er vi? Spesialister på løsninger innen: Business intelligence and analytics Data visualization and discovery Performance management 44

Detaljer

Eierskap, IKT relasjoner, roller og arbeidsflyt - etablering av master Enterprise HRM - masterdata for personalinformasjon

Eierskap, IKT relasjoner, roller og arbeidsflyt - etablering av master Enterprise HRM - masterdata for personalinformasjon Eierskap, IKT relasjoner, roller og arbeidsflyt - etablering av master Enterprise HRM - masterdata for personalinformasjon Venke Ingeberg Ringstad Fungerende HR sjef Lovisenberg Diakonale Sykehus Bakgrunn

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HEM-15/7562-3 46901/15 08.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 26.05.2015 INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN

Detaljer

EBL, Toveiskommunikasjon i Norge

EBL, Toveiskommunikasjon i Norge 13.-14.5.2009 EBL, Toveiskommunikasjon i Norge Utskifting og drift, metode tilpasset det enkelte nettselskap Tom Wirkola tom.wirkola@energicompagniet.no Tlf +47 41 67 90 47 www.energicompagniet.no Copyright

Detaljer

Digital eksamen fusjon hva nå?

Digital eksamen fusjon hva nå? Digital eksamen fusjon hva nå? Kjersti Møller Prosjektleder digital eksamen, HiST Kjersti Faldet Listhaug Prosjektleder digital eksamen NTNU Nøkkeltall NTNU 135 000 kandidater pr år 101 000 kandidater

Detaljer

Prosjektledelse = Endringsledelse?

Prosjektledelse = Endringsledelse? Prosjektledelse = Endringsledelse? Bruk av virksomhetsarkitektur som verktøy for endringsledelse i store IT-prosjekter Dataforeningen Scandic Solsiden 31.01.13 Hemit i front - med effektiv og innovativ

Detaljer

SUHS-2014 Med UNINETT i en digital fremtid. Petter Kongshaug, Adm. Dir.

SUHS-2014 Med UNINETT i en digital fremtid. Petter Kongshaug, Adm. Dir. SUHS-2014 Med UNINETT i en digital fremtid Petter Kongshaug, Adm. Dir. UNINETTs rolle i sektoren Vi er sektorens verktøy med spisskompetanse på å få til samarbeid om fellesløsninger gjennom; - Prioriteringsråd/Styringsgrupper

Detaljer

KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring. Aleksander Øines, KS KommIT

KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring. Aleksander Øines, KS KommIT KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring Aleksander Øines, KS KommIT KS KommIT er et KS- program for IKT- samordning i kommunesektoren Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i

Detaljer

Årsrapport 2013 - Enhet for arkiv

Årsrapport 2013 - Enhet for arkiv Årsrapport 2013 - Enhet for arkiv 1. Innledning Dette er årsrapporten for enhet for arkiv. Enhet for arkiv har ansvar for å kontrollere og forvalte dokumentasjon og informasjon som har verdi for HiOA.

Detaljer

Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.

Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør Øst ØtRHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. IKT Styringssystem Styringsområdet forvaltning

Detaljer

25B. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

25B. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) 25B. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Opplysninger om fylkeskommunen Fylkenr Fylkeskommunens navn Navn skjemaansvarlig Tlf nr E-post skjemaansvarlig Strategi 1 Har fylkeskommunen

Detaljer

Nye felles løsninger for eid i offentlig sektor

Nye felles løsninger for eid i offentlig sektor Nye felles løsninger for eid i offentlig sektor BankID konferansen 2010 Tor Alvik Tor.alvik@difi.no Difi skal Bidra til å utvikle og fornye offentlig sektor Styrke samordning og tilby fellesløsninger Målet

Detaljer

Program LIBRA. Samling føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombod i Helse Vest. 15. september 2014

Program LIBRA. Samling føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombod i Helse Vest. 15. september 2014 1 Program LIBRA Samling føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombod i Helse Vest 15. september 2014 2 HVA? HVORFOR? NÅR? 3 Program LIBRA Lager Innkjøp Budsjett Regnskap Anskaffelse Forprosjektrapport

Detaljer

NorStore - StoreBioInfo

NorStore - StoreBioInfo - StoreBioInfo Agenda:! NorStore 2010-2013 (introduksjon)! StoreBioInfo " Målsetting " Eksisterende ressurser/systemer planlagt integrert " Lagring av sensitive data " Aktuell bemanning/rekruttering (avansert

Detaljer

Om UNINETT FAS F e l l e s A d m i n i s t r a t i v e S y s t e m e r f o r u n i v e r s i t e t e r o g h ø g s k o l e r 1

Om UNINETT FAS F e l l e s A d m i n i s t r a t i v e S y s t e m e r f o r u n i v e r s i t e t e r o g h ø g s k o l e r 1 Om UNINETT FAS F e l l e s A d m i n i s t r a t i v e S y s t e m e r f o r u n i v e r s i t e t e r o g h ø g s k o l e r 1 Vår oppgave UNINETT FAS sitt samfunnsoppdrag er å bidra til bedre og mer effektiv

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi. Styreleder Christen Soleim

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi. Styreleder Christen Soleim Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi Styreleder Christen Soleim Opprettelse For å sikre videreutvikling av de studieadministrative tjenestene, besluttet Kunnskaps-departementet 14.

Detaljer

Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015

Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015 10.06.2015 Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015 Sak 39 - Styringsmodell på institusjonsnivå, inkludert vedtak om HiOAs organisasjonsstruktur fra 01.08.15 FØLGENDE BLE VEDTATT i. Styret

Detaljer

Jens Nørve 3 september 2015

Jens Nørve 3 september 2015 DnD 3Ps Jens Nørve 3 september 2015 Virksomhetens kompetansetiltak Formål og tiltak Vellykkede digitaliseringsprosjekter Kurs og kompetansetilbud i markedet Modenhetsundersøkelse Leverandørutviklet verktøystøtte

Detaljer

IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019

IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019 IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019 Innledning Skoleeier Skolens ledelse Skolens ansatte Elever Foresatte verktøy fremme informasjon og kommunikasjon verktøy fremme læring og effektivitet

Detaljer

Strategi og virksomhetsstyring. Jan Ove Akerjordet Thomas Sellevoll Skattedirektoratet/Strategiteamet

Strategi og virksomhetsstyring. Jan Ove Akerjordet Thomas Sellevoll Skattedirektoratet/Strategiteamet Strategi og virksomhetsstyring i Skatteetaten Jan Ove Akerjordet Thomas Sellevoll Skattedirektoratet/Strategiteamet Skatteetatens samfunnsoppdrag Skatteetatens oppdrag er å sikre inntekter for å finansiere

Detaljer

Dialogkonferanse plattform. Gardermoen, 10. juni 2015 Odd Ruud Adm. dir. Digitale Gardermoen

Dialogkonferanse plattform. Gardermoen, 10. juni 2015 Odd Ruud Adm. dir. Digitale Gardermoen Dialogkonferanse plattform Gardermoen, 10. juni 2015 Odd Ruud Adm. dir. Digitale Gardermoen Kommunene på Øvre Romerike Kommune Folketall 2015 0234 Gjerdrum 6326 0235 Ullensaker 33310 0236 Nes (Ak.) 20410

Detaljer

Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune 2011 2014

Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune 2011 2014 1 Innovasjon 1 Innovasjonsforum Etablere et internt innovasjonsforum som skal arbeide for å skape verdier for RFK ved å ta i bruk ny IKT-teknologi/nye IKT-systemer og nye metoder for å gjennomføre endringer

Detaljer

Beste praksis Bergen kommune 2011. steinar.carlsen@bergen.kommune.no

Beste praksis Bergen kommune 2011. steinar.carlsen@bergen.kommune.no Beste praksis Bergen kommune 2011 steinar.carlsen@bergen.kommune.no Fokusområder elektroniske tjenester 2011» IKT Strategi Bergen kommune 2011-2014» Digitalt førstevalg» Nye tjenester:» Produksjonssatt

Detaljer

Deres/Your ref.: UU022/14FB Vår/Our ref.: Freddy Barstad Trondheim, 29/12014

Deres/Your ref.: UU022/14FB Vår/Our ref.: Freddy Barstad Trondheim, 29/12014 Studieavdelingen v/studiesjef Deres/Your ref.: UU022/14FB Vår/Our ref.: Freddy Barstad Trondheim, 29/12014 INVITASJON TIL DELTAKELSE FRA UNIVERSITET OG HØGSKOLENE I NASJONALT PROSJEKT FOR DIGITAL EKSAMEN,

Detaljer

Presentasjon Senter for telemedisin og samhandling

Presentasjon Senter for telemedisin og samhandling Presentasjon Senter for telemedisin og samhandling Per Waardal Bergen kommune okt 2010 per.waardal@bergen.kommune.no IKT /tekn oppgaver Systemkoordinasjon av fagsystemet i helse og omsorg/pasientjorunalen

Detaljer

Altinn for fagsystemleverandører

Altinn for fagsystemleverandører Altinn for fagsystemleverandører Altinndagen 29. august 2012 Rolf Jacobsen 1. Altinn plattformen 2. Viktigheten av system til system forståelse 3. Fellesløsninger 4. Pådrivere i videreutviklingen av Altinn

Detaljer

KI på Oslo Børs Kjetil Nysæther

KI på Oslo Børs Kjetil Nysæther KI på Oslo Børs Kjetil Nysæther Om Oslo Børs Oslo Børs ASA ble grunnlagt i 1819 og opererer i dag de eneste regulerte verdipapirmarkedene i Norge. På markedsplassene til Oslo Børs knyttes lokale og internasjonale

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Seksjon for virksomhetsutvikling. Hallstein Bjercke hallstein.bjercke@oslo.kommune.no

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Seksjon for virksomhetsutvikling. Hallstein Bjercke hallstein.bjercke@oslo.kommune.no Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Seksjon for virksomhetsutvikling Hallstein Bjercke hallstein.bjercke@oslo.kommune.no Bakgrunn I 2008 ble det foretatt en ekstern gjennomgang av IKTområdet. Det ble

Detaljer

Fremtidsrettet samhandling i skolen CIO Forum Samhandling - 14. november. IT-sjef Anders Aagaard Sørby Rådgiver og prosjektleder Anders Langfeldt

Fremtidsrettet samhandling i skolen CIO Forum Samhandling - 14. november. IT-sjef Anders Aagaard Sørby Rådgiver og prosjektleder Anders Langfeldt Fremtidsrettet samhandling i skolen CIO Forum Samhandling - 14. november IT-sjef Anders Aagaard Sørby Rådgiver og prosjektleder Anders Langfeldt IT-tjenester i Østfold fylkeskommune for elever, lærlinger

Detaljer

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring Mange organisasjoner opplever i dag et gap mellom strategiske innkjøpsmål og operativ handling. Det gjennomføres en rekke initiativer; herunder kategoristyring, leverandørhåndtering og effektivitet i innkjøpsprosessene

Detaljer

Vedlegg 2 Oppfølging Handlingsplan for å hindre misligheter i foretaket, jf styresak 067/2014

Vedlegg 2 Oppfølging Handlingsplan for å hindre misligheter i foretaket, jf styresak 067/2014 Analyse av rammeverk for å forebygge, avdekke og håndtere misligheter: Rammeverk For å sikre deling av intern og ekstern kommunikasjon dersom misligheter skulle oppstå i organisasjonen er det behov for

Detaljer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer Mål HP 2012-2024 KI 1 Frogn kommune har et bevisst forhold til bruk av digitale kanaler og en effektiv og brukervennlig digital forvaltning. Hva skal måles?

Detaljer

Innen utgangen av september 2011 skal programmet Craza anvendes på trinn 4-10, som ledd i beslutningen om å ta i bruk flere digitale læremidler.

Innen utgangen av september 2011 skal programmet Craza anvendes på trinn 4-10, som ledd i beslutningen om å ta i bruk flere digitale læremidler. PEDAGOGISK BRUK AV IKT område: Digitale læremidler (Vi skal ta i bruk flere digitale læremidler.) Innen utgangen av september 2011 skal mediearkivet Atekst brukes på mellom og ungdomstrinn, som ledd i

Detaljer

AGENDA. Gjennomgang av utkast til løsningskonsepter. Plan og arbeidsform frem mot endelig leveranse. Annet

AGENDA. Gjennomgang av utkast til løsningskonsepter. Plan og arbeidsform frem mot endelig leveranse. Annet AGENDA 01 02 03 Gjennomgang av utkast til løsningskonsepter Plan og arbeidsform frem mot endelig leveranse Annet Behov fra samfunnsøkonomisk analyse 1. Et antall alternative løsningskonsepter som skiller

Detaljer

Vedlegg 2: Prosjekt «Effektiv samhandling og forvaltning i hjelpemiddelverdikjeden»

Vedlegg 2: Prosjekt «Effektiv samhandling og forvaltning i hjelpemiddelverdikjeden» Vedlegg 2: Prosjekt «Effektiv samhandling og forvaltning i hjelpemiddelverdikjeden» Ansvarlig: NAV Hjelpemidler og tilrettelegging Arbeidssted: NAV Hjelpemiddelsentral Sør-Trøndelag, Trondheim NAV Hjelpemiddelsentral

Detaljer