MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 29.01.09"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran rådhus, møterom Brandbukampen Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. (Saker merket med * skal behandles av kommunestyret.) SAKSLISTE Saksnr. Tittel GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET /09 * FELLES SOSIALTJENESTE FOR LUNNER OG GRAN AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) 11/09 * SAMARBEIDSAVTALE NAV HADELAND 12/09 * KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI- OG KLIMA SLUTTBEHANDLING 13/09 * SALG AV AKSJENE I AS GRAN ASVO 14/09 * PROSJEKTET "MER IGJEN FOR PENGENE" - ENDRING AV ARBEIDSFORM 15/09 * ØKONOMISK TILTAKSPAKKE TIL VEDLIKEHOLD 16/09 MØTEGODTGJØRELSE - RESERVASJON OG OVERFØRING TIL ANDRE FORMÅL Sekretariatet for rådmann og ordfører, for ordføreren Eli Stigen konsulent

2 Sak 10/09 FELLES SOSIALTJENESTE FOR LUNNER OG GRAN AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Saksbehandler: Gaute Øvrebotten Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 09/322 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 10/09 Formannskapet PS / Kommunestyret Innstilling: 1. Felles sosialtjeneste for Gran og Lunner kommuner etableres med hjemmel i kommuneloven 28a fra 25. mai Avtale om interkommunalt samarbeid om felles sosialtjeneste for Gran og Lunner kommuner vedtas. 3. Det delegeres til rådmannen å godkjenne avtalens vedlegg. Saksdokumenter: Forslag til Samarbeidsavtale vertskommunesamarbeid om felles sosialtjeneste for Gran og Lunner kommuner KST-sak 78/06 (prinsippvedtak om interkommunalt NAV-kontor) Vedlagt: Nei Saksopplysninger: Sak om interkommunalt samarbeid om felles sosialtjeneste for Lunner og Gran kommuner kommer som en følge av at det etableres felles NAV-kontor for kommunene Lunner og Gran i Gran sentrum. Staten krever at det ved opprettelsen av slike interkommunale NAV-kontor skal være en 1 kommunal avtalepart. Dette er foreslått løst ved at Lunner og Gran kommuner etablerer en felles sosialtjeneste gjennom et vertskommunesamarbeid hvor Gran kommune er vertskommune. Etableringen av felles sosialtjeneste er derfor forutsetningen for samarbeidsavtalen med Staten om drift av felles NAV-kontor. Gran kommune blir som vertskommune, avtalepart overfor Staten i forhold til NAV-kontoret. Kommunestyret fattet følgende vedtak i sak 78/06 ( ): 1. Det etableres ett interkommunalt NAV-kontor for Lunner og Gran dersom Lunner kommune ønsker dette. [...] Lunner kommunestyre vedtok i sak 69/07 Ny arbeids- og velferdsforvaltning NAV" følgende: Kommunestyret anbefaler at det etableres ett felles NAV-kontor for Lunner og Gran lokalisert i Gran sentrum og slutter seg til konklusjonene i saksfremstillingen. Vurdering: Med bakgrunn i kommunestyrenes vedtak hvor det anbefales å etablere ett felles NAV-kontor for Lunner og Gran lokalisert i Gran sentrum, har det pågått et omfattende arbeid. Dette har vært organisert som et eget prosjekt med eget budsjett. Styringsgruppa for arbeidet har bestått av NAV-direktør, begge rådmennene og tillitsvalgte fra statlig og kommunal sektor. Det er tilsatt leder for det nye NAV-kontoret og vedkommende fungerer som prosjektleder og sekretær for styringsgruppa fram til etableringstidspunktet. I tillegg til styringsgruppa har ei prosjektgruppe arbeidet med de praktiske sidene ved de forestående endringene. Både på statlig og kommunal side er det administrativt arbeidet med avtalene som ligger til grunn for felles Side 2

3 Sak 10/09 sosialtjeneste for Lunner og Gran kommuner og avtalene som regulerer NAV-samarbeidet. En har i noen grad kjøpt tjenester fra KS-advokatene. Kommunene har hatt som intensjon i størst mulig grad å oppfylle intensjonene med denne reformen. En ønsket primært å lage et felles NAV-kontor hvor alle ansatte hadde samme tilsettingsforhold og der gjennom likt avtaleverk og like betingelser. Dette anså kommunene å være det beste utgangspunktet for å få til et fullt integrert NAV-kontor som ivaretar brukerne på en optimal måte. Dette var ikke mulig, da lovverket ikke ga rom for dette. Det ble sekundært arbeidet for et interkommunalt samarbeid etter kommuneloven 27. Dette for å etablere en felles sosialtjeneste for Lunner og Gran kommuner hvor begge kommuner var likeverdige parter i forhold til staten. Dette viste seg å påføre samarbeidet unødvendig store utgifter i forhold til dataløsninger og lisenser. Den valgte løsningen med et vertskommunesamarbeid hjemlet i kommuneloven 28a, og med Gran kommune som vertskommune, er den løsningen som tilfredsstiller både økonomiske og organisatoriske forhold på en best mulig måte. Samarbeidsavtale for administrativt vertskommunesamarbeid om felles sosialtjeneste for Lunner og Gran kommuner. Vertskommuneavtalen er nødvendig for at det skal etableres et kontaktpunkt vis a vis staten. Det blir ikke et vanlig vertskommunesamarbeid i egentlig forstand, ettersom Gran kommune ikke skal utføre den faktiske virksomheten og treffe de beslutninger som ligger til den løpende drift på sosialtjenestens område. Alt skal delegeres videre til NAV-leder, og Gran kommune som vertskommune blir for så vidt gjelder myndighet på sosialtjenestens område en mellomstasjon for overføring av myndighet til NAV-kontoret. Samarbeidet er inngått med hjemmel i kommuneloven 28a og er et administrativt samarbeid etter kommuneloven 28 b. Kommuneloven 28b lyder slik: 28b. Administrativt vertskommunesamarbeid 1. En kommune (samarbeidskommune) kan avtale med en annen kommune (vertskommune) at vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe avgjørelser etter delegert myndighet fra samarbeidskommunen i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 2. Bestemmelsen i nr. 1 gjelder tilsvarende for vertskommunesamarbeid mellom fylkeskommuner. 3. Delegasjon av myndighet som nevnt i nr. 1 skjer ved at kommunestyret eller fylkestinget selv gir instruks til egen administrasjonssjef om delegasjon til administrasjonssjefen i vertskommunen. 4. Folkevalgte organer i vertskommunen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet der delegasjon er skjedd i samsvar med nr En samarbeidskommune kan gi vertskommunen instruks om utøvelsen av den delegerte myndighet i saker som alene gjelder samarbeidskommunen eller berørte innbyggere. 6. For vedtak vertskommunen treffer etter delegasjon fra en samarbeidskommune, har samarbeidskommunen samme omgjøringsmyndighet som etter forvaltningsloven 35 første ledd. Vertskommuneavtalen fastsetter uttømmende hvilke myndighet etter lov om sosiale tjenester som er delegert fra kommunestyret i Lunner, via rådmannen i Lunner til rådmannen i Gran kommune. Etter arbeids- og velferdsforvaltningsloven 13 skal sosialtjenesteloven kapittel 5 og 5A være en obligatorisk del av NAV-samarbeidet. Staten og kommunene kan avtale at også andre av kommunens tjenester skal inngå i kontoret. Det er for forståelsen nevnt hvilke oppgaver dette i hovedsak vil gjelde. Oversikten er i overensstemmelse med de vedtak kommunestyret allerede har gjort med ett unntak: Det foreslås nå at tjenesten bostøtte også overføres til felles NAV-kontor i rammen av sosialtjenesten. Det Side 3 av 22

4 Sak 10/09 legges til grunn at alt som delegeres fra Lunner til Gran som vertskommune skal overføres til NAVkontoret. Gran kommune vil opptre på vegne av begge kommunene i forbindelse med etablering av NAVkontoret. Det er her tale om representasjonsmyndighet ikke en beslutningsmyndighet. NAV-avtalen skal vedtas i begge kommunene før den er gyldig. Avtalens punkt 4 sikrer ivaretakelse av kommunelovens 28b nr. 5 og 6. Det skal i henhold til punkt 6 i avtalen tilstrebes at omfang, innhold og kvalitet på sosialtjenestens ytelser samordnes mellom de to kommunene så langt det lar seg gjøre. Dette er viktig i forhold til å tenke seg en fullt integrert sosialtjeneste. Ved etablering av felles sosialtjeneste for Lunner og Gran kommuner vil målsettinger for tjenestene vedtatt i den enkelte kommune bringes med inn i samarbeidet. Det har vist seg at interkommunale samarbeider som ikke ligger i egen kommune, lett kan få stor avstand til både politisk og administrativt nivå i kommunen. Dette vil bli forsøkt forbedret nå ved at det etableres felles rutiner for hvordan planlegging, budsjettering og rapportering skal foregå. Dette kan sees som et ledd i å følge opp forhold som ble pekt på i rapporten fra Asplan Viak om utvalgte interkommunale samarbeider mellom Lunner og Gran kommuner. Dette vil også bli fulgt opp i forhold til de øvrige interkommunale samarbeidene når disse samarbeidsavtalene blir revidert i henhold til gjeldende lovgivning. Et vanskelig spørsmål i interkommunale samarbeider er hvordan håndtere når en eller flere av kommunene ønsker å endre nivået på tjenesten. Denne avtalen legger følgende prinsipp til grunn: Dersom kommunestyrene ikke blir enige om årsbudsjett/økonomiplan for kommende år, legges inneværende årsbudsjett og gjeldende økonomiplan, justert for lønns- og prisstigning i tråd med forutsetningene i statsbudsjettet, som budsjett for kommende år. Avtalen inneholder bestemmelser om uttreden, avvikling og iverksetting. Økonomi. Inngangsbudsjett (årsbudsjett): Lunner kommunes kostnader knyttet til NAV-kontoret betales med overføring til Gran kommune. Gran kommune overtar arbeidsgiveransvaret for Lunners ansatte i sosialtjenesten - og dermed utbetaling av lønn. Virksomhetsoverdragelsen ivaretas i tråd med gjeldende lov- og avtaleverk. Kostnader knyttet til økonomisk sosialhjelp fordeles mellom kommunene etter mottakerens bosted. Driftsutgifter og husleieutgifter fordeles forholdsmessig andel av det samlede innbyggertall i de to kommunene. Det innebærer ca. 61 % - 39 % fordeling mellom Gran og Lunner kommuner. Inngangsbudsjettet ligger som vedlegg til vertskommuneavtalen og er som følger: INNGANGSBUDSJETT (ÅRSBUDSJETT) VED ETABLERING AV FELLES SOSIALTJENESTE FOR GRAN OG LUNNER Gran Lunner Sum Antall årsverk 10,3 5,55 15,85 Antall innbyggere Lønnsutgifter Lønn 50 % NAV-leder 375 Drift kontor (art ) Lisenser Husleie (fordeles mellom kommune og stat etter årsverk) 775 Felleskostnader bygg 95 Side 4 av 22

5 Sak 10/09 El, renhold, vedlikehold 432 Sum Sum fordelt etter innbyggertall Overheadkostnader 212 Klientrettet Foreldrenettverk/ungd.kontakt/blåkors Rusinstitusjon 187 Overføring fra flyktningtjeneste og psykiatri Sum klientrettet Samlet budsjett sosialtjenesten Kommentarer til budsjettforslaget: Antall stillinger: Lunner og Gran kommuner går inn med de årsverkene kontorene har i den enkelte kommune ved etablering. I tillegg er det for Gran lagt inn 50 % stillingsressurs og i Lunner 20 % stillingsressurs knyttet til bostøtte. Sum stillinger fra Lunner og Gran fordeles kostnadsmessig i forhold til innbyggertall. Dette betyr at Lunner kommune styrker bemanningen noe, med tilsvarende reduksjon for Grans vedkommende. Siden dette skal være et felles kontor, anses det som rimelig å se helhetlig på dette og fordele den totale bemanningen som foreslått i forhold til innbyggertall. Budsjetterte lønnskostnader inneholder ikke lønnsvekst som er budsjettert sentralt i kommunene. Lønn leder NAV-kontoret: I henhold til avtalen mellom NAV Oppland og Gran kommune, behandlet i egen sak, skal kostnadene knyttet til leder NAV-kontoret fordeles med 50 % på staten og 50 %. Tilsvarende vil gjelde for andre kostnader knyttet til NAV-leder, for eksempel reiseutgifter og kurs mv.. Kommunenes andel fordeles mellom kommunene i forhold til innbyggertall. Drift kontor: Kostnadene bygger på kommunes budsjetter og summen fordeles mellom kommunene etter innbyggertall. Husleie: Denne er budsjettert i tråd med husleieavtalen som er inngått mellom staten og utleier. Kostnadene fordeles mellom staten og kommunene i forhold til antall årsverk på NAV-kontoret. Staten har ved etablering 19,4 årsverk og kommunene 15,85 årsverk. Kommunenes kostnader fordeles mellom kommunene i forhold til innbyggertall. Felleskostnader bygg: Eksempler på slike kostnader er utgifter til vaktmester, snørydding, strøing og for øvrig andel andre kostnader som skal henføres til fellesarealer i bygget og felles arealer utenom hus. Kostnadene skal i henhold til husleieavtalen ikke overstige kr 150,- pr. år eks. mva. per kvadratmeter leieareal. Disse kostnadene fordeles på samme måte som husleiekostnadene. El, renhold og vedlikehold: Husleieavtalen inneholder bestemmelser om disse kostnadene, men fastsetter ikke nøyaktig nivå. Budsjettet her er beregnet etter Holthes kostnadsindeks. Sosialtjenesten har i dag tilsvarende kostnader når kontorene har vært lokalisert i rådhusene. Disse kostnadene har nødvendigvis ikke framstått like tydelig i sosialtjenestens egne regnskaper. Overhead-kostnader: Når det inngås avtaler om interkommunalt samarbeid vil vertskommunene ha felleskostnader hvor de interkommunale samarbeidene skal bære sin andel. Eksempler på slike kostnader er regnskap, lønnsarbeid, porto, kopiering, sentral tillitsvalgtordning, sentralbord, arkiv, kontorutstyr mv.. Lunner kommune betaler denne kostnaden til Gran kommune i henhold tilantall årsverk ved det samlede kontoret fordelt etter innbyggertall. Dersom noen av disse utgiftene er lokalisert til NAV-kontoret blir det et oppgjør mellom Gran kommune og NAV Oppland. Overheadkostnadene er pr fastsatt til kr ,- pr. årsverk. Beregning av overheadkostnader vil være gjenstand for vurdering i forbindelse med gjennomgangen av samtlige interkommunale samarbeider. Side 5 av 22

6 Sak 10/09 Klientrettede kostnader/inntekter: Disse kostnadene budsjetteres etter erfaringstall i den enkelte kommune. Kostnadene belastes kommunene i forhold til bostedskommune til mottakerne. Årsbudsjettet (inngangsbudsjett): Ovenstående beregnede årsbudsjett er for Grans del innenfor rammen sosialtjenesten er gitt for For Lunners del innenfor den rammen som ble vedtatt av kommunestyret forutsatt at de økte utgiftene salderes mot kientrettede kostnader. Årsbudsjett 2009: For en del kostnader vil vi ikke få full årsvirkning i 2009, dette i forhold til etableringstidspunkt Dette gjelder lønn NAV-leder, alle kostnader knyttet til lokaler og overheadkostnadene. Det vil også være noe risiko knyttet til antall årsverk ved det samlede kontoret. Det siste er ikke justert for, da det er mange usikkerhetspunkter knyttet til denne etableringen og dette betyr at presisjonsnivået vil kunne ha tilsvarende avvik. Forslag til årsbudsjett 2009: BUDSJETT 2009 MED ETABLERING AV FELLES SOSIALTJENSTE OG NAV-KONTOR FRA 25. MAI 2009 Gran Lunner Sum Antall årsverk 10,3 5,55 15,85 Antall innbyggere Lønnsutgifter Lønn 50 % NAV-leder 231 Drift kontor (art ) Lisenser Husleie (fordeles mellom kommune og stat etter årsverk) 477 Felleskostnader bygg 58 El, renhold, vedlikehold 266 Sum Sum fordelt etter innbyggertall Overheadkostnader 127 Klientrettet Foreldrenettverk/ungd.kontakt/blåkors Rusinstitusjon 187 Overføring fra flyktningtjeneste og psykiatri Sum klientrettet Samlet budsjett sosialtjenesten Merk: Grans andel av etableringskostnadene er ikke med i denne oppstillinga. Dette handler bare om drift av NAV-kontoret. Nødvendige budsjettjusteringer gjøres pr. 1. tertial. Rådmannen anbefaler følgende vedtak: 1. Felles sosialtjeneste for Gran og Lunner kommuner etableres med hjemmel i kommuneloven 28a fra 25. mai Avtale om interkommunalt samarbeid om felles sosialtjeneste for Gran og Lunner kommuner vedtas. 3. Det delegeres til rådmannen å godkjenne avtalens vedlegg. Side 6 av 22

7 Sak 11/09 SAMARBEIDSAVTALE NAV HADELAND Saksbehandler: Gaute Øvrebotten Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 09/321 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 11/09 Formannskapet PS / Kommunestyret Innstilling: 1. Samarbeidsavtalen mellom Sosialtjenesten for Lunner og Gran og NAV Oppland godkjennes. 2. Det delegeres til rådmannen å godkjenne vedlegg til samarbeidsavtalen. Saksdokumenter: Forslag til samarbeidsavtale mellom Gran kommune (Sosialtjenesten for Lunner og Gran) og NAV Oppland, med tilhørende vedlegg (datert ) K-sak 41/06, NAV - Kommunale tjenester inn i felles NAV-kontor (om tjenester) K-sak 78/06 NAV - Ny arbeids og velferdsforvaltning omhandlet kommunalt eller interkommunalt NAV-kontor, etableringstidspunkt, ledelsesfunksjoner m. m K-sak 90/08, NAV - Kommunale tjenester inn i NAV-kontor (tillegg tjeneste gjeldsrådgivning) Vedlagt: Nei Nei Nei Saksopplysninger: Arbeids- og velferdsforvaltningsloven 13 og 14 forutsetter felles lokale kontorer for alle kommuner og pålegger stat og kommune å etablere felles lokale NAV-kontor gjennom en forpliktende avtale mellom to likeverdige parter. KS og Arbeids- og velferdsetaten har utarbeidet en veileder for utarbeidelse av lokale samarbeidsavtaler. Gran kommunestyre vedtok i sak 78/06 å etablere ett interkommunalt NAV-kontor for Lunner og Gran lokalisert i Gran sentrum forutsatt Lunners tilslutning. Kommunestyret i Lunner fattet samlokaliseringsvedtak i 2007 (sak 69/07). Etablering av felles kontor, NAV Hadeland, har vært organisert som et prosjekt med styringsgruppe og prosjektgruppe. Det er tilsatt en felles leder for NAV-kontoret, på statlig avtaleverk, og vedkommende fungerer inntil etableringen som prosjektleder. Styringsgruppa for arbeidet har bestått av NAVdirektør, begge rådmennene og tillitsvalgte fra statlig og kommunal sektor. Prosjektgruppa har arbeidet med de praktiske sidene ved de forestående endringene. Både på statlig og kommunal side er det administrativt arbeidet med avtalene som regulerer NAV-samarbeidet. Avtaleteksten som foreslås er godkjent av prosjektets styringsgruppe. Staten har stilt krav om at det etableres ett kontaktpunkt vis a vis staten i forhold til etablering og drift av felles NAV-kontor. Dette løses ved å etablere felles sosialtjeneste for Lunner og Gran kommuner. Avtale om dette er fremmet i egen sak. Gran kommune vil etter vertskommuneavtalen ha fullmakt til å representere Lunner kommune ved forhandlinger og ved inngåelse av avtale med staten om etablering av felles NAV-kontor for Lunner og Gran kommuner (NAV Hadeland). Det er imidlertid en forutsetning at fremforhandlet avtale forelegges begge kommunene til godkjenning før den inngås. Side 7

8 Sak 11/09 Vurdering: Vedrørende forslag til Samarbeidsavtale mellom Sosialtjenesten for Lunner og Gran og NAV Oppland: Staten har som tidligere nevnt, stilt krav om bare ett kontaktpunkt vis a vis staten i forhold til etablering og drift av NAV Hadeland. Med Gran kommune som vertskommune for felles sosialtjeneste, er dette kontaktpunktet Gran kommune. Det er derfor verd å merke seg at Lunner kommune i henhold til samarbeidsavtalen har anledning til å møte i samarbeidsmøtet for NAV Hadeland. Samarbeidsmøtet er et koordinerende organ uten besluttende myndighet. Det er imidlertid viktig at begge kommunene kan møte her i forhold til å beholde eierskap og ivareta det ansvar som sosialtjenesten er for kommunene. Avtalens pkt. 3.1 beskriver samarbeidsmøtets funksjon. Avtalens pkt. 3.2 fastsetter at NAV Hadeland skal ha en felles faglig og administrativ leder. Denne er pr. i dag ansatt i staten og finansieres 50 % fra staten og 50 % fra kommunene. Intensjonene med NAV-reformen antas delvis å bli ivaretatt gjennom et fullt integrert NAV-kontor. I dette ligger at ansatte i Sosialtjenesten for Lunner og Gran kan delegeres myndighet til utføre oppgaver på Arbeids- og velferdsetatens myndighetsområde og vise versa. Delegeringsvedtaket skal være vedlegg til samarbeidsavtalen. Som vedlegg til samarbeidsavtalen skal det framgå hvilke tjenesteområder som inngår i NAV Hadeland. Innenfor sosialtjenesten vil det være sammenfallende med de tjenester som legges til Sosialtjenesten for Lunner og Gran, jfr. vertskommuneavtalen. Sosialtjenesten i kommunene har mange samarbeidsparter som ikke overføres til NAV-kontoret. Det samme antas også å gjelde for den statlige delen av dette kontoret. For å nå målsettingene med NAVreformen skal slikt samarbeid sikres gjennom strukturert og forpliktende samarbeid. Samarbeidsavtalen bygger på maler som benyttes for alle NAV-kontorene. Punktene 9 11 er i liten grad omarbeidet i forhold til lokale ønsker. Når det gjelder pkt. 12 har det vært viktig at NAV-kontoret lett kan identifiseres også for innbyggere i Lunner kommune, i forhold til at tjenester som inntil nå har vært lokalisert i egen kommune flyttes til Gran sentrum. Vertskommuneavtalen regulerer det økonomiske mellomværende mellom Gran og Lunner kommuner, og Gran kommune er videre part i forhold til staten. Kostnader knyttet til leder er fastsatt i samarbeidsavtalen. Øvrig kostnadsfordeling vedtas i Avtale om drift og forvaltning av eiendom. Det gjelder husleie, felleskostnader, drift, renhold og vedlikehold av lokaler i henhold til avtale mellom staten og utleier. Denne avtalen er et viktig vedlegg til samarbeidsavtalen. NAV-kontorene er en nyskapning i forhold til oppgaveløsning, bemanning og organisering. I dette ligger det en usikkerhet i forhold til hvilken bemanning som er nødvendig for å gjennomføre reformen både i en oppstartfase og på varig basis. Gran og Lunner kommune foreslår å etablere felles sosialtjeneste med den bemanningsressurs som kommunenes overførte oppgaver (for Gran: sosialtjeneste og bostøtte) har ved etablering. I tillegg kommer kommunenes andel av kostnader knyttet til NAV-leder. Om dette er riktig nivå, er usikkert. Det blir redegjort for flere detaljer om dette i sak om etablering av felles sosialtjeneste for Lunner og Gran. Rådmannen anbefaler derfor følgende vedtak: 1. Samarbeidsavtalen mellom Sosialtjenesten for Lunner og Gran og NAV Oppland godkjennes. 2. Det delegeres til rådmannen å godkjenne vedlegg til samarbeidsavtalen. Side 8 av 22

9 Sak 11/09 I forslaget ligger at tjenesten bostøtte overføres til felles NAV-kontor i rammen av sosialtjenesten. Dette er foreslått av prosjektgruppa som har arbeidet med innholdet i NAV-kontoret og kommer i tillegg til de tjenester som tidligere er vedtatt tillagt felles NAV-kontor. Side 9 av 22

10 Sak 12/09 KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI- OG KLIMA SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Anders Paulsen Arkiv: 144 S02 Arkivsaksnr.: 08/1110 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 72/08 Fast utvalg for plansaker PS 101/08 Formannskapet PS 11/09 Fast utvalg for plansaker PS 12/09 Formannskapet PS / Kommunestyret Innstilling: Det fremlagte forslaget til kommunedelplan for energi og klima vedtas som Kommunedelplan for energi og klima for Gran kommune Saksdokumenter: Kommunedelplan for energi og klima Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Oppland Høringsuttalelse fra Oppland fylkeskommune Høringsuttalelse fra Statens vegvesen Høringsuttalelse fra Gran Venstre Høringsuttalelse fra Bioreg Hadeland Høringsuttalelse fra Bjoneroa Bioenergigruppe Høringsuttalelse fra Forum Bjoneroa Vedlagt: Denne saken fremmes for parallell behandling i fast utvalg for plansaker og formannskapet. De arealmessige vurderingene sorterer under fast utvalg for plansaker mens finansieringsdelen ligger innenfor formannskapets ansvarsområde. Saksopplysninger: Kommunedelplan for energi og klima er utarbeidet som en kommunedelplan etter Plan- og bygningslovens 20, med dertil svarende planprosess. PBL 20 angir at: Kommunene skal utføre en løpende kommuneplanlegging med sikte på å samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utvikling innenfor sine områder. Planen legger opp til årlig revisjon av handlingsdelen og årlig rapportering på mål og tiltak. Bakgrunnen for planarbeidet, arbeidsformen og medfinansiering fra Enova er tidligere bekrevet i saksframlegget som fulgte planen da den ble lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring. Kommunedelplan for energi og klima er tydelig forankret i Kommuneplanens samfunnsdel , og innebærer også konkret oppnåelse av ett av kommuneplanens mål. Planen er også en viktig konkretisering av Gran kommunes rolle og forståelse av seg selv som grønn energikommune. I tråd med dette er det betydelig oppmerksomhet på mål knyttet til informasjon og holdningsskapende arbeid i planen. Side 10

11 Sak 12/09 Da planen ble vedtatt sendt på høring, var det også forutsatt at administrasjonen skulle arbeide videre med noen detaljer i planen i høringsperiodene. Dette gikk i første rekke på kvalitetssikring og tallfesting i måldelen av planen. Det er også gjort noen endringer i kapittel 6 om utfordringer for kommunen, samt noen endringer knyttet til temaene bioenergi og landbruk. Flere av endringene er knyttet til innspill som har kommet inn i høringsperioden. Endringene er markert i plandokumentet som legges fram til sluttbehandling. Mål og tiltak er ikke kostnadsberegnet i Kommunedelplan for energi og klima. Det vil derfor være en forutsetning at tiltak som trenger finansiering må tas inn i kommunens ordinære budsjett- og økonomiplanarbeid. Flere av høringsuttalelsene påpeker behov for tydeligere målformuleringer og mer konkret tallfesting av reduksjon av utslipp og redusert energibruk. Dette er som forventet, sett i lys av merknaden som fulgte planen da den ble sendt på høring, om at det var behov for å arbeide mer med beskrivelsen av mål og reduksjon/effekt. Oppsummering av høringsuttalelser med rådmannens vurdering Fylkesmannen i Oppland mener planen gir en god innføring i klima- og energiutfordringene, og oversikt over energibruk og klimagassutslipp. Fylkesmannen savner klargjøring av ambisjonsnivå både når det gjelder energiomlegging og reduksjon av klimagasser og mener planen burde vært tydeligere på målsettinger og konkretisering. Planen kunne med fordel presentert mer bakgrunnsinformasjon for de områdene som står for mye utslipp, og fylkesmannen savner en klarere kobling mellom scenariene/utvikling og mål-/tiltaksdelen. Fokuset på bioenergi oppfattes som positivt. Anbefaler at en skiller tydelig mellom jordbruket og skogbruk da disse sektorene har motsatt virkning på klimagassutslippene. Konkrete endringsforslag: 1. punkt 2.2.5: bør settes avgasskrav ved innkjøp av nye tjenestebiler 2. Mer informasjon om skogbruksressursene (stående kubikkmasse, årlig tilvekst og treslagssammensetning) 3. Ber oss vurdere å ta med utarbeiding av felles ATP-plan for Hadeland som tiltak. 4. Anbefaler at økt bruk av tre i bygninger tas inn som mål/tiltak. Rådmannen deler synet på behov for tydeligere målformuleringer som avklarer ambisjonsnivå både for reduksjon av klimagassutslipp og energiomlegging. Det anbefales å ta punkt 1, 2 og 4 inn i planen. Felles Areal- og transportplan (ATP) for Hadeland vil det, etter rådmannens oppfatning, være mer aktuelt å vurdere litt leger fram i tid. Oppland Fylkeskommune understreker viktigheten av å jobbe med forebyggende tiltak i tilknytning til areal og transportplanlegging. Påpeker motsetningen i tilrettelegging for mer spredt boligbygging og energi og klimaspørsmål. Ingen endringsforslag. Statens vegvesen understreker sitt ansvar for Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging (RPR SATP). SVV støtter konklusjonene om at det må til en politisk drøfting omkring hvordan langsiktig areal- og transportplanlegging kan bidra til å redusere de voksende klimagassutslippene fra vegtrafikken. Ingen konkrete endringsforslag. Gran Venstre Side 11 av 22

12 Sak 12/09 er svært tilfreds med høringsforslaget, men mener planen bør konkretiseres med hensyn til målsettinger. De mener 10 % redusert energibruk/klimagassutslipp for hele kommunen er et godt mål. Venstre mener Gran kommune må synliggjøre behov for statlige føringer som påvirker våre transportvaner og stimulerer til mindre utslipp fra landbrukssektoren. Ingen konkrete endringsforslag. Rådmannen er enig i behov for tydeligere målformuleringer som avklarer ambisjonsnivå både for reduksjon av klimagassutslipp og energiomlegging. Bioreg Hadeland Bioreg understreker at det må settes av ressurser til å følge opp tiltakene i planen. Bioreg oppfordrer til å jobbe mer med målformuleringer og ambisjoner. Kommunen oppfordres også til å samordne tidligere vedtak vedrørende energi og klima med tiltak i denne planen, f.eks at alle bygg over 500m 2 skal ha vannbåren varme. Kommunen oppfordres også til å fatte entydige vedtak på områder der det er etablert eller kan etableres en klimavennlig praksis uten nærmere utredninger. Ingen konkrete endringsforslag Rådmannen vil påpeke at Bioreg gjennom sin uttalelse inviterer til samarbeid om å realisere positive løsninger med tanke på enrgi- og klimautfordringene. Bioreg har vært, og vil fortsatt være, et viktig prosjekt for kommunene på Hadeland, og vil være en viktig samarbeidspartner i energi- og klimaarbeidet - spesielt med tanke på bioenergisatsingen. Bjoneroa bioenergi er en interessegruppe som har som intensjon å bygge et bioenergianlegg og tilhørende infrastruktur for oppvarming av alle kommunale bygg og interesserte privatboliger i Bjoneroa. Har fått Enova støtte til forprosjekt. Prosjektet ser meget positivt ut men er avhengig av tiltak fra kommunen for å tilrettelegge de kommunale byggene for mottak av bioenergi. Prosjektet vil omfatte 99% av det kommunale energiforbruket i bygg i Bjoneroa, vil erstatte kwh. Ønsker at kommunen prioriterer utredning rundt dette prosjeketet. Ingen konkrete endringsforslag Kommunedelplanens detaljeringsnivå tilsier at enkeltprosjekter for bygningsmasse ikke tas inn i planen. Prosjektet bør imidlertid følges nøye opp nettopp som en konsekvens av klimaplanens målsettinger. Forum Bjoneroa mener Randsfjordferga, tverrforbindelsen over Randsfjorden er viktig i et klimaperspektiv, da hver ferjetur sparer flere mil med bilkjøring. Mener det bør være et mål å øke trafikken på ferja for å oppnå redusert kjøring rundt fjorden. Forum Bjoneroa jobber med å få hyppigere og mer regelmessige avganger innenfor dagens driftsrammer, med mål om mer trafikk. Endringsforslag: Ber om at det innarbeides et eget tiltak som beskriver klimaeffekten av å øke trafikken på Randsfjorferga. Rådmannen mener det vil være viktig å gjøre en vurdering av en type «klimaregnskap» for Randsfjordferga totalt sett. Kanskje kan det også være aktuelt å undersøke muligheten for at ferga kan bruke biodrivstoff. Samtidig anbefales det ikke at dette tas inn i planen nå, men at det arbeides videre med problemstillingen og heller vurderes å ta det inn ved neste årlige revisjon. Vurdering: Side 12 av 22

13 Sak 12/09 Kommunedelplan for energi og klima er en ny plan i Gran kommunes plansystem. Det har tidligere vært utarbeidet Enøk-plan for kommunale bygg, men Gran har ikke tidligere hatt en plan som legger opp til at mange ulike områder både i kommuneorganisasjonen og i samfunnet skal samhandle for å møte klimautfordringene. Rådmannen har store forventninger til at energi- og klimaplanen skal gi konkrete bidrag til reduksjon av klimagassutslipp og enegieffektivisering/-omlegging i kommunens egen virksomhet. Samtidig forventes det at planen skal bidra til konkrete resultater også for kommunen som lokalsamfunn. Gran kommune bør, som «Grønn energikommune», kunne vise til gode resultater på dette området i løpet av få år. Det er også svært positivt at planen har en grundig behandling og klare ambisjoner knyttet til satsning på bioenergi. Planen er en «førstegenerasjons plan», og det vil utvilsomt være rom for oppdateringer, justeringer, korrigeringer og forbedringer i planperioden. Det er derfor en fordel at planen legger opp til årlig revisjon av handlingsdelen. I forbindelse med den årlige revisjonen vil det også være naturlig å se på om det er behov for justeringer i andre deler av planen. Samtidig med sluttbehandling av energi- og klimaplanen, pågår det et arbeid regionalt for engasjere en klimapådriver for Hadelandsregionen i et to-årig prosjekt. En slik prosjektstilling vil få som en vesentlig oppgave å bidra i arbeidet for å realisere målene i de tre kommunenes energi- og klimaplaner. Prosjektet skal finansieres av midler som er stilt til rådighet for kommuenene som grønne energikommuner, sammen med kommunale egenandeler. Rådmannen har også tilordnet ressurser til deler av en stilling i samfunnsavdelingen som skal arbeide særskilt med oppgaver knyttet til bærekraftig utvikling. Rådmannen mener at forslaget til Kommunedelplan for energi og klima gir et godt grunnlag for et målrettet arbeid i forhold til klimautfordringene og anbefaler at det fremlagte forslaget til plan vedtas som Kommunedelplan for energi og klima Det er også av betydning for rådmannen å påpeke at utfordringene knyttet til energibruk og utslipp av klimagasser påkaller politiske prioriteringer og mobilisering av politisk vilje til å realisere ambisjonene i energi- og klimaplanen. Rådmannen vil også understreke betydningen dette arbeidet har for framtidig utvikling i Gran kommune. Side 13 av 22

14 Sak 13/09 SALG AV AKSJENE I AS GRAN ASVO Saksbehandler: Anders Paulsen Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/1383 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 13/09 Formannskapet PS / Kommunestyret Innstilling: Gran kommune selger sine aksjer i AS Gran ASVO til AS Hadelandprodukter for kr Saksdokumenter: Foreløpig regnskap for Aksjekjøpsavtale og intensjonsavtale Vedlagt: Saksopplysninger: AS Gran ASVO ble stiftet av Gran formannskap i møte 30. november Aksjekapital ble skutt inn med kr fordelt på 100 aksjer. Av dagens styremedlemmer har Dag Nicolaisen og Arne Iver Bergsrud vært med hele tiden, mens Astrid Bilden har vært med nesten hele tiden. I tillegg er det valgt inn en representant fra de ansatte, p.t. n Gaarder. Formålsparagrafen ( 2) lyder slik: Selskapets formål er å drive et arbeidssamvirke i offentlig virksomhet, som skal gi varige arbeidsplasser for yrkeshemmede. Bedriften har i dag 36 arbeidstakere/tiltaksansatte, fordelt slik: En daglig leder, 1 kontorleder, 1 prosjektmedarbeider, 3 arbeidsledere og 1 renholder (på timebasis).. 15 i Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) for yrkesvalghemmede med trygd 5 i Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) 2 avklaringsplasser for å finne ut arbeidsevne. 4 i prosjektet En bedre hverdag, for moden ungdom i risikosonen, samarbeid med barnevernet. 3 skoleungdommer fra ungdomsskole/videregående skole Bedriftens hovedoppgave er, enkelt sagt, å gi en meningsfylt framtid og hverdag for de ansatte. For å oppnå dette har bedriften bla.følgende aktiviteter: Kantine, catering, fruktdistribusjon (skolefrukt, jobbfrukt), renholdsoppdrag, snekkerverksted, industrimontasje (særlig for Elko), pakkeoppdrag, kjøreoppdrag (lastebil, varebil), lagerhotell, vedsalg og utegruppe. Bedriften tilbyr også, når det er kapasitet for dette; PC-kurs, jobbsøkerkurs, karriereveiledning, funksjonsvurdering m.v. i leidde lokaler i Seigerud-gården i Brandbu. Hovedvirksomheten ligger i Kjekstadvegen 1, ikke langt fra Bergsrud Trevare, hvor bedriften har leidd industribygg på vel 1.100m2 til sin virksomhet. Bedriften opparbeidet i perioden en egenkapital på kr gjennom små årlige overskudd. Påfølgende år ga driftsunderskudd på henholdsvis kr (2005), kr (2006) og kr i Foreløpig regnskap for 2008 viser et driftsoverskudd på kr Gran kommune ga AS Gran ASVO et ekstraordinært driftstilskudd (husleietilskudd) på henholdsvis kr i 2006, kr i 2007 og Budsjettert tilskudd er på kr i Egenkapitalen i Gran ASVO er nå på kr kr Bedriften har ikke langsiktig gjeld og likviditeten er god. Side 14

15 Sak 13/09 En ny situasjon: Rammebetingelsene for AS Gran ASVOs virksomhet har blitt vesentlig endret de siste år. Fra å være en ren VTA-bedrift, har ASVO blitt en bedrift med mye bredere arbeidsfelt. Denne endring av fokus har vært en nødvendig følge av at NAVs bestilling av tjenester. Det er lagt økende vekt på å tilby plasser hvor den enkelte tiltaksarbeider kan få mulighet til å utvikle sin arbeidsevne og om mulig komme ut i eller tilbake til det vanlige arbeidsmarkedet. Som en konsekvens av dette har NAV konvertert 5 VTA-plasser til 5 APS-plasser i Gran ASVO. I tråd med dette har Gran ASVO også endret sitt formål til: Få flest mulig i arbeid og aktivitet. Hjelpe dem som er utenfor arbeidslivet tilbake og/eller avklare hvilke veier det er mest fornuftig å gå videre. Skape trygge arbeidsplasser for yrkeshemmede med uføretrygd som hovedinntekt, der målet er å videreformidle ut i ordinært arbeid der dette er mulig. Gi arbeidskvalifisering ved hjelp av opplæringsplasser og arbeidspraksis internt i bedriften, samt eksternt ved behov. Å imøtekomme behovene fra en så mangeartet arbeidsgruppe som Gran ASVO har ansatt i dag, krever kompetanse på vesentlig flere områder enn før. For noen av de nye gruppene Gran ASVO arbeider med, kreves også tettere og mer spesialsert oppfølging enn tidligere. Som det framgår av regnskapet kommer 44% (kr ) av Gran ASVOs salgs- og driftsinntekter fra NAV( i regnskapet kalt fylket), 7% (kr ) fra Gran kommune og 9% (kr ) fra prosjektet En bedre hverdag. De resterende 40% kommer fra salg av bedriftens produkter. Dissse produktene er produsert av bedriftens ansatte. Gran ASVOs viktigste produkt er utvikling og yrkeskvalifisering av mennesker. Konkurransen om oppdrag fra NAV har økt. ASVO driver ikke lenger i i skjermet virksomhet. Markedet for yrkeskvalifisering og attføring er økende, men stadig flere av disse oppdragene blir lagt ut på anbud/konkurranseutsettes, hvor pris og bred kompetanse er viktig. Krav til godkjente kvalitetssikringssystemer vil øke. Dette vil være systemer (f.eks. EQUASS) som ikke bare setter krav til produksjonsforhold og sikkerhet, men i enda større grad til dokumenterte etiske retningslinjer, holdninger og evne til behandling/utvikling av menneskene i en vanskelig livssituasjon. Slike kvalitetssystemer er kostnadskrevende å etablere og krevende å vedlikeholde. Dette er ganske ny situasjon for Gran ASVO. Markedet favoriseres større bedrifter som har større ressurser å sette inn på dette området. Rådmannens begrunnelse for forslaget om å selge aksjene i AS Gran ASVO. AS Gran ASVO har hatt 3 daglige ledere i løpet av vel 4 år. Arbeidspresset har vært stort, slik det ofte er i små bedrifter hvor daglig leder må dekke et bredt spekter av oppgaver. Nåværende daglig leder overtok som leder 30. november For å få til lønnsomhet har bedriften økt bredden i sine tilbud. Samtidig har det vært nødvendig, av hensyn til kravet om økonomisk balanse, å redusere det på forhånd magre lederskiktet (inkl. arbeidsledere) fra 7 personer ned til 5. Daglig leder har sittet både som leder og attføringsansvarlig. I praksis har dette medført en for stor arbeidsbelastning for daglig leder. Selv om Gran kommune, som eier, kan glede seg over et positivt driftsresultat, er det lett å se at små attføringsbedrifter, som Gran ASVO, er på vei inn i en situasjon med ytterligere forverrede rammebetingelser. Det er derfor nødvendig å finne nye løsninger som kan sikre at tilbudet Gran ASVO tilbyr opprettholdes. Alternativet synes å være at bedriften om ikke for lenge må melde oppbud. Salg av aksjene i AS Gran ASVO til AS Hadelandprodukter. Med bakgrunn i den etter hvert vanskelige økonomiske situasjon i Gran ASVO, og med bakgrunn i framtidsutsikter som tyder på at denne situasjon ville forverres, tok styret i Gran ASVO allerede i mars 2008 kontakt med leder i NAV Arbeid, Tone Andersen, og Per Sønsteby og Knut Nordby i Hadelandprodukter AS, for uforbindtlige sonderinger om samarbeidsformer framover. NAV Arbeid, Gran ASVO, Lunnerprodukter og Hadelandprodukter hadde deretter flere møter for å diskutere hvordan man kunne samarbeide videre i den nye markedssituasjon attføringsbedriftene sto ovenfor. Generalforsamlingens medlemmer (i Gran ASVO) ordfører Inger Staxrud og Idar Walderhaug har gjennom vedtak i ordinær generalforsamling 23. mai og ekstraordinær generalforsamling 18.juni 2008 støttet arbeidet med å finne samarbeidsløsninger. Generalforsamlingens medlemmer har vært viktige Side 15 av 22

16 Sak 13/09 samtalepartnere og premissleverandører under hele prosessen fram til det nå foreligger aksjekjøpsavtale og intensjonsavtale. Generalforsamlingens medlemmer har særlig understreket viktigheten av at hensynet til de bedriften ble etablert for, skal veie tyngst i de avgjørelsene som skal tas videre. Det Gran ASVO er spesielt flinke på i sitt arbeid med tiltaksansatte er, ifølge et notat fra NAV : Trygge rolige omgivelser; - ivaretakelse av hver enket, - sosiale tiltak for gruppen, - fleksible, endringsvillige i fht innhold i tiltaket, uredde for å prøve ut nye ting, f.eks. ungdomsprosjektet, - utadrettede aktiviteter som skolefrukt, jobbfrukt, catering, renhold og utegruppe, men allikvel innenfor en trygg ramme som deltakerne har behov for. Det foreligger nå aksjekjøpsavtale mellom Hadelandprodukter og Gran ASVO. Hadelandprodukter, hvor for øvrig Gran kommune er største aksjonær, kjøper alle aksjene i Gran ASVO. Det betyr at bortsett fra at det blir ny eier, fortsetter bedriften som selvstendig organisert aksjeselskap. I intensjonsavtale mellom kjøper og selger er alle ansatte sikret fortsatt arbeid i Gran ASVO på samme betingelser som nå. Forslaget om sammenslåing skjer i full forståelse med bedriftens største oppdragsgiver, NAV. AS Gran ASVO vil, om Hadelandprodukter overtar aksjene, nyte godt av de betydlige administrative og faglige ressurser som yrkeskvalifiseringsavdelingen i Hadelandprodukter besitter. Hadelandprodukter hadde, ifølge tall som ble presentert på eierseminaret 18. februar i år, 137 personer på yrkeskvalifisering med NAV-tilskudd pr I løper av 2008 hadde i alt 301 personer gjennomført program finansiert av NAV i Hadelandprodukter. NAV har i samtaler ikke lagt skjul på at resultatene for tiltaksansatte i Hadelandprodukter har vært gode. NAV har tidligere vektlagt behovet for å flytte bedriften fra dagens tilholdssted til en mer sentral beliggenhet. Dette er viktig av hensyn til tiltaksansatte uten eget framkomstmiddel til sin arbeidsplass på ASVO. I intensjonsavtalen er det spesifisert at mer sentral beliggenhet betyr mer sentralt enn Mohagen. Leiekontrakten med Du store Alpakka er for øvrig foreløpig forlenget fram til sommeren 2010, mens leieforholdet i Brandbu opphører sommeren Aksjene selges til pari kurs. Det betyr at Gran kommune får igjen samme antall kroner kommunen i sin tid la inn som egenkapital i bedriften. Det er for øvrig innhentet bekreftelse på at Gran kommune ikke har lov til å hente ut mer i kjøpesum enn det kommunen har skutt inn i form av aksjekapital i en arbeidsmarkedsbedrift som denne. Når det tas hensyn til potensielle flyttekostnader senere, synes en pris på kr å være i godt samsvar med verdien av bedriften i dag. Kjøper oppgir at de mener det også er forretningsmessig lønnsomt å overta Gran ASVO. Stordriftsfordeler gjør at det er mulig å få gjort noe med kostnadsbildet i ASVO. Det viktigste er allikevel at Hadelandprodukter mener at Gran ASVO har stort poensiale for videre utvikling på områder hvor Hadelandprodukter enten ikke eller i liten grad har etablert et tilbud. Dette gjelder til ungdom som skal kvalifiseres til vanlig arbeidsliv, og det gjelder også vare- og tjenesteproduksjon av en type Hadelandprodukter ikke har tilbud om i dag. Hadelandprodukter behandler forslag om kjøp av aksjene i Gran ASVO 3. mars. Om Gran kommunestyre gjør vedtak om salg av aksjene, vil det bli avholdt vanlig generalforsamling 1. april d.å., hvor de nye askjonærene møter og velger nytt styre i bedriften. Fra samme dato overtar Hadelandprodukter ansvaret for AS Gran ASVO. Side 16 av 22

17 Sak 14/09 PROSJEKTET "MER IGJEN FOR PENGENE" - ENDRING AV ARBEIDSFORM Saksbehandler: Arne Skogsbakken Arkiv: 031 &40 Arkivsaksnr.: 08/247 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 5/08 Kommunestyret PS 14/09 Formannskapet PS / Kommunestyret Innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å nedlegge prosjektet Mer igjen for pengene slik dette ble vedtatt organisert i kommunestyrets møte 14. februar 2008, sak 05/ Kommunestyret vedtar at arbeidet med effektivisering, jf. økonomiplanvedtaket for perioden , organiseres inn som en aktivitet parallelt med arbeidet med tilpasning av driftsnivået, jf. økonomiplanvedtaket for perioden , og med disponeringen av økte frie midler i 2009, jf. regjeringens tiltakspakke. Saksdokumenter: Vedlagt: Saksopplysninger: Mer igjen for pengene Ved behandlingen av budsjett 2008 og økonomiplan påla kommunestyret rådmannen forventninger om effektivisering på 1 % av driftsrammen i budsjett- og planperioden. Forventet effekt ble synliggjort ved å redusere driftsrammen slik: 2008: 2 mill. kroner 2009: 3 mill. kroner 2010: 3,5 mill. kroner 2011: 4 mill kroner Som et middel til å gjennomføre effektiviseringen, ble det stilt til rådmannens disposisjon et beløp på kr ,- per år i perioden. Til møte i kommunestyret 14. februar 2008, sak 05/08, la rådmannen fram sak vedr. organisering av prosjektet, og oppnevning av politiske medlemmer av styringsgruppa. Prosjektet har vært organisert som et administrativt prosjekt i samsvar med kommunens prosjekthåndbok. Det vil si med styringsgrupper (SG), prosjektgruppe (PG) og eventuelle ressurs (RG)- og arbeidsgrupper (AG). Kommunestyret sluttet seg til rådmannens forslag, og følgende har hatt formelle rolleri prosjektet: Prosjektansvarlig (PA): Rådmann Arne Skogsbakken Prosjektleder (PL): Kontorsjef Gaute Øvrebotten Styringsgruppe: Ole Strøm (GBL) oppnevnt av kommunestyret Rune Meier (H) oppnevnt av kommunestyret Else Randi Kolby (Fagforbundet) Olga Elisabeth Tokerud (Utdanningsforbundet) Pleie- og omsorgsleder Gitte Korvann oppnevnt av rådmannen Barnehageleder Mona Mikalsen oppnevnt av rådmannen Side 17

18 Sak 14/09 Avdelingsingeniør Rolf Smedstuen oppnevnt av rådmannen Prosjektgruppe: Ledende husøkonom Signe-Marie R Johansen Rektor Bjørn Tollaas Eiendomssjef Morten Hoff Leder tekniske tjenester Erik Trehjørningen Fagleder kommunetorget Solveig Taaje I tillegg har flere i den kommunale organisasjonen bidratt i prosjektarbeidet. Tilpasning av driftsnivået Kommunestyret vedtok, som en del av behandlingen av økonomiplanen for perioden , å igangsette et arbeid med tilpasning av aktivitetsnivået til kommunens økonomiske rammer. Tilpasningen er forutsatt totalt å ha en økonomisk effekt på 10 millioner kroner med følgende opptrapping: 2009: 2 mill. kroner 2010: 6 mill. kroner 2011: 8 mill. kroner 2012: 10 mill kroner Regjeringens tiltakspakke Regjeringen la 26. januar 2009 fram sin tiltakspakke for kommunene i forbindelse med finanskrisen. For Gran kommune innebar pakken følgende uttelling : Øremerket tilskudd til vedlikehold og rehabilitering: kr ,- Økte frie inntekter: kr ,- Kompensasjon for skattesvikt: kr ,- Skattesvikten ventes å bli større enn kompensasjonen tilsier. Årsaken er at regjeringen legger til grunn at lønns- og prisveksten i kommunene (deflatoren) blir lavere i 2009 enn forutsatt i statsbudsjettet. For Gran kommune utgjør en reduksjon i deflator fra 4,5 % til 4,1 % ca. kr ,-. Det vil være nødvendig å redusere virksomhetenes budsjettrammer for 2009 tilsvarende. Vurdering: Det som er beskrevet foran innebærer at en kan komme til å stå overfor en situasjon der en jobber på tre fronter med en budsjettilpasning for Rådmannen ser for seg at dette kan bli krevende, ikke minst når det gjelder å holde oversikt over hvordan ulike tiltak/forslag vil påvirke hverandre. En ser derfor grunn til å reise spørsmål om ikke disse prosessene bør samordnes. Arbeidet med tilpasning av driftsnivået er forutsatt forankret i formannskapet. Det er lagt til grunn at det avholdes 1 times arbeidsmøter i forkant av hvert ordinære møte i formannskapet. Første møte 12. mars I tillegg til formannskapet, legges det opp til at gruppeleder i SV og 2 tillitsvalgte deltar. Fra administrasjonen deltar rådmann og økonomisjef. Øvrige stabsledere og virksomhetsledere er forutsatt å være i beredskap. Første statusrapport til kommunestyret skal framlegges i forbindelse med tertialrapporteringen for første tertial Sluttrapporten legges fra, i forbindelse med tertialrapporteringen for andre tertial Det er også formannskapet som skal innstille overfor kommunestyret på bruken av midler i forbindelse med regjeringens tiltakspakke. Bruk av det øremerkede tilskudd til vedlikehold og rehabilitering vil bli lagt fram som egen sak. Rådmannen vil imidlertid, av den grunn som er nevnt foran, foreslå at disponeringen av de ekstra frie midlene i 2009, ses i sammenheng med arbeidet med tilpasning av driftsnivået. Side 18 av 22

19 Sak 14/09 Effektivisering er noe annet enn tilpasning av driftsnivå. Dette kan tale for at en velger å fortsette arbeidet i prosjektet Mer igjen for pengene i tråd med det som har vært forutsetningen. I tillegg til at det kan oppstå grensetilfeller mellom effektivisering og driftstilpasning, er det imidlertid også slik at det vil være arbeidsmessig krevende for administrasjonen å svare opp behovet for utredninger og lignende for to samtidige prosesser innenfor tilnærmet samme temaområde. Det er derfor rådmannens oppfatning at det vil være enklere behandlingsmessig, og bedre for de endelige resultatene, dersom Mer igjen for pengene nedlegges som prosjekt, og at arbeidet med å nå de vedtatte målene om effektivisering, samordnes med tilpasning av driftsnivået og disponeringen av de ekstra fire inntektene i Side 19 av 22

20 Sak 15/09 ØKONOMISK TILTAKSPAKKE TIL VEDLIKEHOLD Saksbehandler: Morten Gausen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 08/1974 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 15/09 Formannskapet PS / Kommunestyret Innstilling: Kommunestyret prioriterer tiltak i henhold til rådmannens saksframlegg og prosjektene innarbeides som budsjettjusteringer. Saksdokumenter: Rundskriv H-03/09 Kommunedelen av tiltakspakken Vedlagt: Nei Saksopplysninger: I følge rundskriv H-03/09 fra Kommunal og regionaldepartementet mottar Gran kommune kr til ekstra vedlikehold og rehabilitering i Tiltaket er et engangstilskudd for 2009 og må benyttes til prosjekter/tiltak som påbegynnes i 2009 og som kommer i tillegg til opprinnelig vedtatt budsjett for Tilskuddet skal nyttes til tiltak innen vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur, herunder bygg, anlegg og veier. Tilskuddet skal generelt sett ikke gå til investeringer i større nybygg eller nyanlegg. Videre oppfordres kommunene til å prioritere tiltak som har med bedring av inneklima, energisparing og universell utforming. Kommunen må i etterkant gi en samlet rapportering om bruken av midlene til fylkesmannen. Rådmannen har vurdert ulike tiltak og foreslår at midlenne fordeles på en rekke mindre tiltak, både innen eiendomsavdelingens- og teknisk sektors virksomhet. Ut fra nedenstående anslag over kostnader pr tiltak er det kr som ikke er fordelt. Rådmannen forutsetter at hele tiltakspakken benyttes, men at restsummen blir benyttet som en reserve, enten til nødvendig justering av vedtatte tiltak eller til iverksettelse av ytterligere tiltak i henhold til nedenstående vurderinger. Teknisk sektor: Prioriterte tiltak utgjør til sammen kr ,-. Imidlertid er behovene langt større. Om det skulle være behov for ytterligere muligheter for prioriteringer er det et stort etterslep på reasfaltering av veger. Vi ser et umiddelbart behov for innsats som reelt er gjennomførbart for ca. kr ,-. (I tillegg til det som allerede er avsatt i budsjettet for 2009). 1. Kvalitetsheving av kommunale veger forsterkninger/grøfting/ stikkrenner/ oppgrusing med støvdemping m.v. Flågenvegen Holtergutua Fjordvegen Runden Løvbrøttevegen Gagnumsvegen Granåsvegen Totalt ca meter anslått kostnad ca. kr ,-. Side 20

PROTOKOLL. Møtedato: 12.03.2009 Tid: 10.05 13.35. Kristin Madsen (GBL) møtte for Jorid Hansen (GBL) som har midlertidig fritak fra vervet.

PROTOKOLL. Møtedato: 12.03.2009 Tid: 10.05 13.35. Kristin Madsen (GBL) møtte for Jorid Hansen (GBL) som har midlertidig fritak fra vervet. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.03.2009 Tid: 10.05 13.35 Forfall: Varamedlemmer: Ingen Kristin Madsen (GBL) møtte for Jorid Hansen (GBL) som har midlertidig fritak fra vervet. Fra administrasjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573 EVALUERING AV PP-TJENESTEN FOR YTRE HELGELAND NY SAMARBEIDSAVTALE Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei OMORGANISERING AV PP-TJENESTEN - OVERGANG TIL VERTSKOMMUNEMODELL Rådmannens innstilling:

Detaljer

SAKSLISTE - Tilleggssaker

SAKSLISTE - Tilleggssaker MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.30 (Saker merket med * skal behandles av kommunestyret.) SAKSLISTE - Tilleggssaker Saksnr. Tittel

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068 EVALUERING AV PP-TJENESTEN FOR YTRE HELGELAND - NY SAMARBEIDSAVTALE. Rådmannens innstilling: Dønna kommunestyre vedtar

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 02.04.2009 Tid: 18.00 21.00

PROTOKOLL. Møtedato: 02.04.2009 Tid: 18.00 21.00 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 02.04.2009 Tid: 18.00 21.00 Forfall: Varamedlemmer: Roger Nyhus (GBL) Pål H Eriksen (Ap) Nina Larsson (Ap) Else Randi Kolby (Ap) Allan B Andersson (Sv) Anne Marte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Kjell Theting SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Budsjett og økoplan 2012-2015

Budsjett og økoplan 2012-2015 Budsjett og økoplan 2012-2015 Den politiske prosessen Strategimøte i formannskapet Hensikt: Sikre at formannskapet med utgangspunkt i partiprogram, kommuneplanen, driftserfaringer og kunnskaper om endrede

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommuneplanutvalget 01.06.2011 004/11

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommuneplanutvalget 01.06.2011 004/11 Side 1 av 5 Tjøme kommune JournalpostID: 11/3135 Saksbehandler: Bjørn Bjerke Larsen, telefon: 33 06 78 05 virksomhet teknikk og miljø Klima og energiplan - Tjøme kommune Utvalg Møtedato Saksnummer Kommuneplanutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Tema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen

Tema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 12.03.2015 kl 1000 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 15/00016 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for de tillitsvalgte.

Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for de tillitsvalgte. MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 30.08.2012 kl. 8:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00115 Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN Saksfremlegg Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 15.04.2010 Tid: 09.00 12.10

PROTOKOLL. Møtedato: 15.04.2010 Tid: 09.00 12.10 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.04.2010 Tid: 09.00 12.10 Forfall: Varamedlemmer: Ingen Ingen Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Kommunalsjef Gaute Øvrebotten Kommunalsjef

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10. september 2009 Møtetid: Kl. 0900 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei Lunner kommune Sak nr.: 05/2008 NY PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Sluttbehandles i: Kontrollutvalget Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei Saksdokumenter:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 42/13 13/249 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG BUDSJETT 2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 42/13 13/249 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG BUDSJETT 2014 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 13.11.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 15.12.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID

AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hønefoss krisesenter 1 Allmenne bestemmelser 1.1 Parter Partene i denne avtalen er: a. Ringerike kommune (heretter kalt vertskommunen), organisasjonsnummer: 949 199 925

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 26.10.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/06 06/00439 GAMVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 - GODKJENNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/06 06/00439 GAMVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 - GODKJENNING Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2006 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. OBS:

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 13.01.2011 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 13.01.2011 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 13.01.2011 kl. 10.00 i møterom Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9 Kommunale retningslinjer for offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager Rådmannens innstilling Kommunestyret vedtar

Detaljer

Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Oslo og Bydel Østensjø

Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Oslo og Bydel Østensjø Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Oslo og Bydel Østensjø Godkjent dato: 1 INNHOLD: INNHOLD:... 2 1 INNLEDNING... 3 2 SAMARBEIDSPARTER... 3 3 FORMÅL... 3 4 STYRING OG LEDELSE AV FELLES LOKALE KONTOR...

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 13/2015 08.12.2015 Kommunestyret

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.06.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 18.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.06.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 18. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.06.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 18.50 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Arkivsak: 10/2692-4 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Sørum kommune

Detaljer

VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING

VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 15.03.2007 Klokkeslett: Umiddelbart etter økonomiutvalgsmøte Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE GJENNOMGANG AV PARTNERSKAPSINSTITUTTET I OPPLAND FYLKESKOMMUNE

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE GJENNOMGANG AV PARTNERSKAPSINSTITUTTET I OPPLAND FYLKESKOMMUNE Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Løten Møtedato: 16.06.2010 Tid: 13.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit snarest

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50

PROTOKOLL. Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud (GBL) Ole Strøm (GBL) Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Kommunalsjef

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 439 Arkivsaksnr.: 13/1251 NY SAMARBEIDSAVTALE OM STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND Rådmannens innstilling: Følgende avtaletekst vedtas: SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 27.09.2012 kl. 16.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna 1. Partene i avtalen Den pedagogisk-psykologiske tjenesten for Herøy, Alstahaug, Leirfjord,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/01964-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/01964-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/01964-001 Saken sluttbehandles i Regionrådet BO- OG ETABLERERREGION - HADELAND HOVEDPROSJEKT Rådmannens innstilling: Regionrådet

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei VIDERE SAMARBEID OM INTERKOMMUNALT NÆRINGSARBEID Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0030/07 04/00553 VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0030/07 04/00553 VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 22.03.2007 Klokkeslett: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.05.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen MERK STED

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen MERK STED MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen NB! MERK STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 05.03.2009 SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 05.03.2009 SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 05.03.2009 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 7/09 Sak 8/09 Sak 9/09 Sak 10/09 Sak 11/09 Sak 12/09 Sak

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 29. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus møterom 3035. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer, revisor, ordfører

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Tirsdag 16.10.2012 NB! Merk møtestedet! Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 Styrets innstilling: Budsjettet for 2015 er en videreføring av aktivitetsnivået

Detaljer

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Forslag til nye vedtekter for Kontrollutvalgan IS anbefales.

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Forslag til nye vedtekter for Kontrollutvalgan IS anbefales. Kontrollutvalgan IS G KOMMUNE Lepi Eierkommunene for Kontrollutvalgan IS = 2Jc Ark S cele Kass3sjrs;.'rr JUL 201G 7. juli 2010 _ MELDING OM VEDTAK Fra styremøtet i Kontrollutvalgan IS den 22.03.2010. De

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: Sakstittel: 10/1212 HANDLINGSPROGRAM 2011 2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Handlingsprogram

Detaljer

Til Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Gruppeledere Media. Vedlagt oversendes: Ettersendt sak: 112/08 Fremtidens byer

Til Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Gruppeledere Media. Vedlagt oversendes: Ettersendt sak: 112/08 Fremtidens byer Til Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Gruppeledere Media Vedlagt oversendes: Ettersendt sak: 112/08 Fremtidens byer Korrigering vedr. sak 110/08: Best på service i Norge Fredrikstad, 20.06.2008

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 04.06.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 27.06.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 15.12.2005 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Hadeland videregående skole, Auditoriet Torsdag 30.10.2014 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Larvik kommune støtter innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Kommunen forutsetter at den tilføres tilstrekkelige

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Saksframlegg. Ny avtale mellom Søgne og Songdalen kommuner om felles interkommunal ordning for grunnleggende norskopplæring for nyankomne innvandrere

Saksframlegg. Ny avtale mellom Søgne og Songdalen kommuner om felles interkommunal ordning for grunnleggende norskopplæring for nyankomne innvandrere Søgne kommune Arkiv: 026 Saksmappe: 2009/1391-25800/2013 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 13.08.2013 Saksframlegg Ny avtale mellom Søgne og Songdalen kommuner om felles interkommunal ordning for grunnleggende

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Tidspunkt: Fylkeshuset, Sarpsborg, 02.12.2010 - Tidspunkt: Etter fylkestingets slutt Eventuelle forfall meldes til Nina Johansen, telefon 69117402

Detaljer

VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET.

VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET. Arkivsaksnr.: 11/268-2 Arkivnr.: 026 H43 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET. Hjemmel: Kommuneloven Lov om kommunale

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/1508-12 Arkiv: T51 Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken Sakstittel: OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Arkivsaksnr.: 13/706-7 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling:

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: 140 Saksmappe: 2011/3012-0 Saksbehandler: Tore Witsø Dato: 27.05. 2013 Saksframlegg Kommunal planstrategi 2013-2016 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 65/13 Plan- og utviklingsutvalget

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

NAV Levanger lokal samarbeidsavtale UTKAST 25.04.08 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN I NORD-TRØNDELAG LEVANGER KOMMUNE

NAV Levanger lokal samarbeidsavtale UTKAST 25.04.08 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN I NORD-TRØNDELAG LEVANGER KOMMUNE NAV Levanger lokal samarbeidsavtale UTKAST 25.04.08 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN I NORD-TRØNDELAG OG LEVANGER KOMMUNE Bæst i lag Innhold 1. Samarbeidsparter... 3 2. Formål...

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00. Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00 Saksliste Møteinnkalling Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/363 Budsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud Arkiv: 150 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 41/14 Formannskapet 04.12.2014 PS 66/14

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

ETABLERING AV REGIONALT EID REVISJONSSELSKAP - INNLANDET REVISJON. ENDREDE FORUTSETNINGER

ETABLERING AV REGIONALT EID REVISJONSSELSKAP - INNLANDET REVISJON. ENDREDE FORUTSETNINGER Arkivsaksnr.: 04/00667-005 Ark.: 216 Saksbehandler: Enhetsleder, Anne Grønvold ETABLERING AV REGIONALT EID REVISJONSSELSKAP - INNLANDET REVISJON. ENDREDE FORUTSETNINGER Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Sel kommune Utskrift av møtebok. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Arkivsak: 2013/268-36 Arkiv: 145 Saksbehandler: Dato: 08.11.

Sel kommune Utskrift av møtebok. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Arkivsak: 2013/268-36 Arkiv: 145 Saksbehandler: Dato: 08.11. Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2013/268-36 Arkiv: 145 Saksbehandler: Solveig Nymoen Dato: 08.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 116/13 Formannskapet 26.11.2013 55/13 Driftsutvalget 02.12.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 11/13 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.04.13

MØTEINNKALLING SAKLISTE 11/13 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.04.13 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 27.05.2013 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 22.10.2008 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 22.10.2008 Tid: Kl. 09:00 Sak 62/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 22.10.2008 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Kantinen er stengt, så ta med matpakke. Det serveres kaffe.

MØTEINNKALLING. NB! Kantinen er stengt, så ta med matpakke. Det serveres kaffe. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 04.02.2014 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen Anita Bjørkli Karlsen. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen Anita Bjørkli Karlsen. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 26.11.2012 Tid: 12:00 14:05 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer