Møteinnkalling. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre"

Transkript

1 Møteinnkalling Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Utvalg: Møtested: Karlsøy rådhus Dato: Tidspunkt: 11: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side1

2 Side2

3 Saksliste Utvalgssaksnr ST 1/14 Innhold Lukket Arkivsaksnr Innfallsport Mikkelvik - reguleringsplan, status og videre fremdrift ST 2/14 Arbeidsdokument forvaltningsplan - avgrensning - prioriteringer, Nordkvaløya - Rebbenesøya landskapsvernområde ST 3/14 Møteplan Nordkvaløya - Rebbenesøya verneområdestyret / / /754 Side3

4 VERNEOMRÅDESTYRET NORDKVALØYA-REBBENESØYA LANDSKAPSVERNOMRÅDE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Oddrun Skjemstad Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre 1/ Innfallsport Mikkelvik - reguleringsplan, status og videre fremdrift Vedlegg 1 Plankart, reguleringsplan innfallsport Mikkelvik 2 Planbeskrivelse, innfallsport Mikkelvik - reguleringsplan 3 Bestemmelser, innfallsport Mikkelvik - reguleringsplan 4 ROS-analyse, innfallsport Mikkelvik - reguleringsplan Forvalters innstilling Verneområdestyret tar informasjon om arbeidet med reguleringsplanen til orientering. Saksopplysninger Karlsøy kommune har engasjert KB arkitektur til å utarbeide reguleringsplan for innfallsporten i Mikkelvik. Formannskapet i Karlsøy vedtok i desember å legge forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Høringsfrist 5. februar Plankart, bestemmelser og ROS-analyse ligger vedlagt. Det kom inn 7 høringsuttalelser, men ikke alle disse hadde forslag til endringer av planen. May Jorunn Corneliussen og Kai Bertheussen stiller på første del av styremøtet og informerer om reguleringsplanen, videre saksgang og forventet tidspunkt for vedtak. Side4

5 BEBYGGELSE OG ANLEGG PBL 12-5, nr 1 SMÅBÅTANLEGG BÅTOPPTREKK 1587 TEGNFORKLARING PBL 12-5 OG 12-6 REGULERINGSPLAN 10/ /6 LINJE- OG PUNKTSYMBOLER 10/48 2. SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR PBL 12-5, nr 2 KJØREVEG 2011 PARKERING 2080 Planens begrensning Grense for reguleringsformål Byggegrense Tomtegrense 10/37 10/16 3. GRØNNSTRUKTUR PBL 12-5, nr 3 FRIOMRÅDE 3040 Planlagte bygninger Bygninger som inngår i planen Regulert senterlinje Adkomstpil augen 10/9 10/29 Parkering hengere Vern av kulturminner 10/44 5. LANDBRUKS- NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER PBL 12-5, nr 5 FRILUFTSFORMÅL 5130 VERN KULTURMINNER /6 Båtopptrekk P P BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG PBL 12-5, nr 6 HAVNEOMRÅDE I SJØ 6220 MÅLESTOKK: 1:1000 Friområde 10/2 TEGN.DATO: SIGN: KB REVIDERINGER DATO SIGN DATO SIGN: Mikkelvika Moltebærnes SAKSGANG I FØLGE PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Kunngjøring av oppstart 1. gangs behandling i teknisk utvalg Offentlig ettersyn 2. gangs behandling i teknisk utvalg DATO SAKSNR SIGN Bølgebryter KOMMUNESTYRETS VEDTAK EGEN GODKJENNING DETALJREGULERING MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: MIKKELVIKA UTFARTSANLEGG PLAN NR: TEGN.NR KARLSØY KOMMUNE Plan utarbeidet av: KB ARKITEKTUR, TROMSØ Side5

6 KAI BERTHEUSSEN ARKITEKTUR NUF STORGATA 25 POSTBOKS TROMSØ TLF MOB PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN FOR MIKKELVIKA UTFARTSANLEGG, KARLSØY KOMMUNE 1. Bakgrunn Reguleringsplanen skal legge til rette for etablering av et utfartsanlegg med båtutsett og parkeringsplass for besøkende til Nordkvaløya - Rebbenesøya landskapsvernområde. Forslagsstiller er Karlsøy kommune på vegne av verneområdestyret for ovennevnte landskapsvernområde. Plankonsulent er Kai Bertheussen Arkitektur NUF, Tromsø. Planen omfatter deler av eiendommene 10/2, 10/6, 10/9 og 10/29 i Mikkelvika. Planen utløser ikke krav om planprogram og konsekvensutredning. Det er heller ikke aktuelt med utbyggingsavtaler. 2. Planprosessen Oppstart av planarbeidet ble kunngjort i begynnelsen av april Frist for innspill ble satt til 30. april Grunneiere og andre berørte parter ble underrettet pr. brev. Det kom inn i alt 8 henvendelser innenfor fristen, og 2 etter fristen. - E-post fra Trym Nordberg Enoksen, datert E-post fra Anne-Guri og Johnny Andreassen, datert Brev fra Statens vegvesen, datert E-post fra reindriftsagronomen, datert Brev fra Fylkesmannen i Troms, datert Brev fra Kystverket i Troms og Finnmark, datert Brev fra Universitetet i Tromsø, datert Brev fra Rune Muladal, Berit Aagesen, Olaug Teigen, Anne-Guri og Johnny Andreassen. - Brev fra Troms fylkeskommune, Kulturetaten, datert Brev fra Sametinget, datert Disse vedlegges i original og kommenteres i det etterfølgende: Trym Nordberg Enoksen representerer 3 personer som gjerne vil ha kontakt med plankonsulenten for å diskutere muligheten for å etablere ei småbåthavn i Mikkelvika. Plankonsulenten har anbefalt initiativtakerne å ta kontakt med Karlsøy kommune om saken. Johnny Andreassen har ei tomt med hytte (10/44) som grenser til planområdet. Han gjør oppmerksom på at han har slamavskiller, filtreringsanlegg og jordkabel som befinner seg innenfor planområdet, og ber om detaljert informasjon om planarbeidet. Andreassen har senere den overlevert en omfattende dokumentasjon vedrørende sine godkjente anlegg på naboeiendommen. Her fremgår det også at han har vannledning i samme området fra en brønn høyere opp i terrenget på ca. cote 25. Deler av vannledningen og alle de øvrige anleggene vil bli liggende innenfor området som reguleres til vern av BANKFORBINDELSE: POSTBANKEN KONTO E-POST: ORG. NR MVA Side6

7 KAI BERTHEUSSEN ARKITEKTUR NUF STORGATA 25 POSTBOKS TROMSØ TLF MOB kulturminner etter forslag fra Sametinget. Andreassen vil få innsyn i planforslaget ved utleggelse av planen til offentlig ettersyn. 2 Statens vegvesen har ingen merknader til reguleringsplanarbeidet. Reindriftsagronomen ser ikke at reguleringsplanen vil komme vesentlig i konflikt med reindriften i området da virksomheten i all hovedsak er sjørettet. Fylkesmannen i Troms gir en rekke innspill til det videre planarbeidet. Fylkesmannen ber om at det utarbeides en risiko og sårbarhetsanalyse for planområdet, og at det tas hensyn til universell utforming, Naturmangfoldloven og 100-metersbeltet langs sjøen. ROSanalyse vedlegges, og universell utforming av utfartsanlegget løses så langt det er mulig. Når det gjelder Naturmangfoldloven er det foretatt en vurdering i etterfølgende del av planbeskrivelsen. Reguleringsplanen ligger i sin helhet innenfor 100-metersbeltet langs sjøen og regulerer den ønskede bruken av området i henhold til kommuneplanen. Kystverket viser til at planen bør inneholde opplysninger om gjeldende regelverk utover planbestemmelsene alene. Utover dette har ikke Kystverket merknader til planarbeidet. Universitetet i Tromsø, Tromsø museum universitetsmuseet ber om oversendelse av detaljopplysninger angående tiltak som planlegges i sjøen, helst i forkant av offentlig ettersyn. Dette ønsket kan være vanskelig å oppfylle da planen først og fremst tar sikte på å legge til rette for hvor tiltak kan etableres før de detaljplanlegges. Det forutsettes etablert kontakt med Uit under den senere detaljprosjkteringen. Rune Muladal, Berit Aagesen, Olaug Teigen, Anne-Guri og Johnny Andreassen er eiere av hytteeiendommer i nærområdet. De vil henvise porten til landskapsvernområdet til andre steder; til det nye fergeleiet i Mikkelvik eller til Dyrsfjorden, blant annet fordi nordsiden av Mikkelvika påstås å være vindutsatt og dårlig egnet som båtutsett. Det tilligger ikke plankonsulenten å vurdere en evt. annen lokalisering av utfartsanlegget. Det må i så fall være en beslutning som fattes av Karlsøy kommune. Troms fylkeskommune, Kulturetaten ser ikke bort fra at hittil ukjente legalfredete kulturminner kan bli berørt av som følge at tiltaket, og uttaler at de må undersøke området i felt. Etaten meddelte senere i brev datert at de hadde gjennomført arkeologiske undersøkelser og at det ble registrert en gammetuft ved vegen innenfor planområdet på et sted som var forutsatt brukt som areal for parkeringsplass. Dette er tatt hensyn til i planen ved at parkeringsplassen er trukket bort fra området. Sametinget varsler på samme måte som Kulturetaten at de må foreta en befaring av området før endelig uttalelse kan gis. I brev av meddeler de at befaring er foretatt. Sametinget mener gammetufta har stor kulturhistorisk verdi og er et automatisk fredet kulturminne. Sametinget ber også om at det fastsettes en hensynssone rundt dette kulturminnet og beskriver en ønsket avgrensning av sonen. Dette er tatt hensyn til i planen hvor arealformålet vern av kulturminne er benyttet. 3. Planstatus og rammebetingelser Reguleringsplanområdet i Mikkelvika er tatt inn i kommuneplanens arealdel under overskriften Friluftsliv, utfartsområder og grønnstruktur. Et felt med kode FL4 er avmerket BANKFORBINDELSE: POSTBANKEN KONTO E-POST: ORG. NR MVA Side7

8 KAI BERTHEUSSEN ARKITEKTUR NUF STORGATA 25 POSTBOKS TROMSØ TLF MOB på arealplankartet med omtrent samme form og utstrekning som reguleringsplanområdet. I planbestemmelsene stilles det krav om detaljreguleringsplan for feltet, og i retningslinjene heter det at tiltaket omfaller parkering, skilting og eventuell øvrig tilrettelegging. Båtopptrekk skal også inngå i feltet. Denne reguleringsplanen er derfor fullt ut i samsvar med kommuneplanens arealdel. Det fins ingen andre reguleringsplaner i umiddelbar nærhet Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold Planområdet ligger ved sjøkanten på nordvestsiden av Ringvassøya på nordsiden av Skogsfjord ved Finnes, med utsikt sørover. Området ligger ved enden av en smal grusveg som leder utover fra fergeleiet over til Rebbenesøy. Innenfor planområdets begrensning er det lite bebyggelse, kun noen skur og ei lita brygge. I nærområdet fins en del spredt hyttebebyggelse ved siden av og i terrenget ovenfor. Terrenget stiger småkupert opp mot et høydedrag. Området er et typisk kystterreng med sparsom vegetasjon. Området er sørvendt og har gode solforhold, men har ellers et vanlig kystklima med en del vind og slagregn. Det er tidligere registrert kulturminner i nærheten av planområdet, og i forbindelse med planarbeidet er det også registrert et automatisk fredet samiske kulturminne innenfor planområdet. Samlet areal på land innenfor planområdet er ca.14 daa. Planen omfatter også et betydelig større areal i sjøen utenfor. Det drives ikke landbruk i dag innenfor planområdet eller i umiddelbar nærhet. Planområdet er heller ikke av særlig interesse for reindriften. Biltrafikken til området er pr. i dag liten, og det er liten ulykkesrisiko. Det eksisterer intet kollktivtilbud i området. Det fins intet felles eller kommunalt vann- og avløpsnett i området. Energiforsyningen er elektrisitet. Grunnforholdene innenfor planområdet antas å være gode, men det er registrert marine avsetninger i strandsonen som bør undersøkes nærmere i forbindelse med etablering av båtutsett. Det er ingen ras- eller flomfare i området. Området er i dag ikke plaget av støy, luftforurensing eller forsøpling. I arbeidet med arealdelen til kommuneplanen for Karlsøy er det gjennomført en konsekvensutredning for nye utbyggingsområder, deriblant for reguleringsplanområdet i Mikkelvika. Av konsekvensutredningen fremgår det at det ikke er funnet noen truede eller sårbare arter av plante- og dyreliv innenfor planområdet. Tiltaket vil berøre en mindre til moderat attraktiv del av strandsonen. Når det gjelder forurensing og støy heter det at det bør etableres mulighet for deponering av avfall, og at økt biltrafikk og motorisert ferdsel på sjøen i området vil medføre en viss økning av støynivået. Det må tas høyde for en viss stigning av havnivået og mer ekstremvær i fremtiden, og at det blir nødvendig med en BANKFORBINDELSE: POSTBANKEN KONTO E-POST: ORG. NR MVA Side8

9 KAI BERTHEUSSEN ARKITEKTUR NUF STORGATA 25 POSTBOKS TROMSØ TLF MOB bølgebryter som avbøtende tiltak. Tiltaket krever avkjørsler fra vegen og tilrettelegging for parkering og en mindre tilrettelegging for vann og avløp samt elektrisk strøm. Som en positiv konsekvens nevnes at tiltaket vil gi økt tilgjengelighet for fysisk aktivitet og rekreasjon Beskrivelse av planforslaget Planområdet er regulert til følgende arealformål med tilhørende SOSI-koder: - Småbåtanlegg båtopptrekk (1587) - Kjøreveg (2011) - Parkering (2080) - Friområde (3040) - Friluftsformål (5130) - Vern kulturminner (5600) - Havneområde i sjø (6220) Båtopptrekket er lagt på nedsiden av adkomstvegen ned mot stranda. Her må det være mulig for bil med henger og sette ut og ta på land mindre båter via betongrampe ut i sjøen. På arealet for båtopptrekk bør det også settes ut konteinere for oppsamling av avfall. Eksisterende adkomstveg er regulert som kjøreveg med 5 m kjørebane og 2 m skulder/grøft på hver side. Parkering for 20 personbiler er lagt til nedsiden av adkomstvegen, mens parkeringsareal for hengere er foreslått på oversiden av vegen vest for bekkefaret gjennom området med 12 m avstand til hytteeiendommen 10/16. Haugen ved Moltebærneset er avsatt til friområde. På friområdet må det anlegges universelt utformet adkomst fra parkeringsplassen til utplasserte bord og benker for besøkende, samt informasjonstavle som orienterer om lanskapsvernområdet på øyene utenfor. Stranda videre vestover fra båtopptrekket reguleres til friluftsformål ut til odden hvor det er naturlig å forankre en bølgebryter. Denne anlegges i vestre kant av det foreslåtte havneområdet i sjø utenfor planområdet på land. Det er også lagt inn i planen et område for vern av kulturminner etter ønske fra Sametinget, dette fordi det i forbindelse med planarbeidet ble registrert et samisk kulturminne øst for bekkefaret gjennom området. Det må finnes en løsning for et sanitæranlegg på friområdet ved parkeringsplassen med evt. tilknytning til vannforsyning og avløp for montering av toalett og vask. Virkninger / konsekvenser av planforslaget (konsekvensvurdering) Stedets karakter vil ikke endres vesentlig ved gjennomføring av planen. Kulturminne innenfor planområdet ivaretas og kulturminner i nærområdet for øvrig berøres ikke. Forholdet til kravene i Naturmangfoldloven er ivaretatt idet det i Artsdatabanken og Naturtypebasen ikke er registrert noen spesielle naturverdier eller sårbare og truede arter innenfor planområdet eller i dets umiddelbare nærhet. Det lever noen sårbare og nær truede fuglearter i nærområdet, men det antas å gjelde for større deler av kysten og at disse derfor ikke vil bli spesielt påvirket av den planlagte utnyttelsen av dette planområdet. Det er heller ikke konstatert at verdifull vegetasjon, viltinteresser eller økologiske funksjoner blir negativt påvirket. BANKFORBINDELSE: POSTBANKEN KONTO E-POST: ORG. NR MVA Side9

10 KAI BERTHEUSSEN ARKITEKTUR NUF STORGATA 25 POSTBOKS TROMSØ TLF MOB Det er positivt at bruken av området i rekreasjonssammenheng vil øke. Dette vil imidlertid også medføre en økning av biltrafikk og båttrafikk i området. Universell utforming av deler av anlegget vil øke tilgjengeligheten for funksjonshemmede. Lokal håndtering av overvann vil ikke by på store problemer. Det må sørges for at overvannet kan dreneres naturlig til sjøen ved hjelp av grøfter og nødvendige stikkrenner. Det kan nok tenkes at etableringen av utfartsanlegget vil skape interessemotsetninger i forhold til etablerte hytteeiere i nærområdet. Det er viktig at slike interessemotsetninger kan løses til beste for alle parter. Det er utarbeidet en egen ROS-analyse til reguleringsplanen som kartlegger og gjør rede for evt. risiko og sårbarhet i planområdet KB BANKFORBINDELSE: POSTBANKEN KONTO E-POST: ORG. NR MVA Side10

11 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR MIKKELVIKA UTFARTSANLEGG, EIENDOMMENE 10/2 OG 10/6 M. FL., KARLSØY KOMMUNE. Dato: Dato for siste revisjon: Dato for kommunestyrets vedtak:. I medhold av plan- og bygningslovens 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelser for det området som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense. I medhold av plan- og bygningslovens 12-5 er området regulert til følgende arealformål: I II Nr. 1. BEBYGGELSE OG ANLEGG Småbåtanlegg båtopptrekk Nr. 2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR Kjøreveg Parkering Nr. 3. GRØNNSTRUKTUR Friområde Nr. 5. LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER Friluftsformål Vern kulturminner Nr. 6. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG Havneområde i sjø I medhold av plan- og bygningslovens 12-7 gis følgende bestemmelser om bruk og utforming av arealer og anlegg innenfor planområdet: III 1. BEBYGGELSE OG ANLEGG: Småbåtanlegg båtopptrekk a) På areal for småbåtanlegg båtopptrekk kan det etableres anlegg for å sette ut og ta i land mindre båter ved bruk av personbil med tilhenger.. Side11

12 b) Det kan settes ut konteinere for oppsamling av avfall på arealet. 2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR Kjøreveg Adkomst til området skal skje fra eksisterende veg inn til området. Det etableres avkjørsler til båtopptrekk og parkeringsarealer Parkering Parkering for privatbiler og hengere anlegges som vist på plankartet og opparbeides i henhold til kommunens retningslinjer. 3. GRØNNSTRUKTUR Friområde Friområdet på Moltebærneset skal være åpent for allmenn ferdsel. Det kan settes ut bord og benker og skilt med informasjon til besøkende. Det skal sikres universell tilgjengelighet til friområdet. 5. LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER Friluftsformål Areal til friluftsformål langs stranda fra båtopptrekket til odden i vest skal sikre at denne strandsonen vernes mot skjemmende inngrep Vern kulturminner Innenfor areal vern kulturminner kan det ikke gjøres noen form for inngrep uten godkjenning fra Sametinget og Karlsøy kommune. 6. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG Havneområde i sjø a) Havneområdet i sjø skal holdes åpent for allmenn ferdsel til sjøs. Fortøyningsanlegg eller annet som kan være til hinder for ferdselen kan ikke etableres. b) Ytterst i havneområdet mot vest kan det anlegges en bølgebryter til vern av båttrafikken i havneområdet. c) Fra eksisterende brygge i havneområdet kan det fortøyes ei flytebrygge for å lette ombord- og ilandstigning for småbåter. Slike båter kan også for kortere tidsrom belegges ved flytebrygga. Side12

13 d) Alle tiltak og byggearbeider langs land og ut i sjøen skal i tillegg til behandling etter denne reguleringsplanen og plan- og bygningsloven behandles etter havne- og farvannsloven av 17. april 2009 nr. 19. GENERELLE BESTEMMELSER a) Dersom det i forbindelse med arbeider innenfor planområdet kommer frem levninger, gjenstander eller andre spor fra tidligere tider, skal arbeidet stanses umiddelbart og melding gis til kulturminnemyndighetene, jf. kulturminneloven 8 og 14. Arbeidet kan først gjenopptas etter at kulturminnemyndighetene har gitt sitt samtykke. b) Etter at denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser er godkjent, kan det ikke gjennomføres privatrettslige avtaler i strid med planen eller dens bestemmelser KB Side13

14 Side14

15 Side15

16 Side16

17 Side17

18 Side18

19 VERNEOMRÅDESTYRET NORDKVALØYA-REBBENESØYA LANDSKAPSVERNOMRÅDE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Oddrun Skjemstad Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre 2/ Arbeidsdokument forvaltningsplan - avgrensning - prioriteringer, Nordkvaløya - Rebbenesøya landskapsvernområde Vedlegg 1 Verneforskrift Nordkvaløya - Rebbenesøya landskapsvernområde Forvalters innstilling Verneområdestyret vedtar å lage en plan som viser hvor det kan tillates oppføring av nye bygg og samtidig gi retningslinjer for behandling av søknader om nybygg. Det bes om at forvalter sammenstiller data fra utførte kartlegginger, og på neste møtet i verneområdestyret legge fram forslag på i hvilke områder det kan tillates oppføring av nye bygninger. Det skal også legges frem forslag til retningslinjer på behandling av eventuelle søknader om oppføring av nye bygg i området. Forvalter skal også legge fram forslag til krav om utforming av nye bygg i området. Saksopplysninger Forvaltningsplaner for verneområder skal være et praktisk hjelpemiddel til å opprettholde og fremme verneformålet, samt sørge for at en unngår tilfeldige enkeltavgjørelser som kan være uheldig for verneverdiene. Forvaltningsplaner skal samtidig sikre en enhetlig forvaltning av verneområdet ved å gi konkrete retningslinjer om bruk, informasjon, skjøtsel, tilrettelegging mv. God kunnskap om verneområdet er en forutsetning for arbeidet. Dette gjelder i forhold til både naturtyper, økologi, planteliv, geologi, kulturminner og kulturmiljøer, brukerinteresser o.l. Tidligere, pågående og planlagt bruk kan være viktige opplysninger som en må ta med inn i forvaltingsplanarbeidet, særlig der kulturlandskap er en del av verneformålet. Det er derfor foretatt en del kartlegginger i Nordkvaløya Rebbenesøya landskapsvernområde. Det er samtidig også viktig å ha et rådgivende utvalg som kan bistå i arbeidet. Side19

20 I Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapsvernområde er følgende kartlegginger foretatt: Kvartærgeologisk vurdering Kulturlandskap og vegetasjon Kulturminner og kulturmiljø Landskapanalyse Vurdering Verneforskriften (vedlagt) setter rammen for forvaltningsplanen sammen med vernekartet og lov om naturmangfold. Verneforskriften starter med avgrensing av verneområdet ( 1), og i 2 omtales verneformålet. Verneformålet er selve essensen i vernet. For Nordkvaløya Rebbenesøya lvo er formålet: Formålet med vernet er å bevare et større sammenhengende kystområde som er representativt for kystnaturen i Troms. Området har godt utviklede kvartærgeologiske landskapselementer og spor av rike kulturtradisjoner helt fra steinalder og frem til i dag. Formålsparagrafen må være i bakhodet hele tiden mens en jobber med forvaltningsplanen. Videre sier forskriftene noe om hvilke bestemmelser som gjelder i området med en oppramsing av hva som ikke er tillatt ( 3) for å så si noe om hva en likevel kan gjøre med direkte hjemmel til i forskrifta ( 4) 5 i verneforskriften sier noe om hva forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til: 1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i 4, nr. 4 a og c. 2.Motorferdsel i forbindelse med vedkjøring. 3.Nydyrking i områder der dette ikke vil forringe verneverdiene vesentlig. 4.Oppføring av nye bygninger, gjerder og andre innretninger som er nødvendig for utøvelse av jordbruk og reindrift i området. 5.Oppføring av hytter og andre bygninger i samsvar med forvaltningsplan, i områder der dette ikke vil forringe verneverdien vesentlig. Det kan stilles krav til utformingen av nye bygninger. 6.Havbruksvirksomhet dersom det ikke strider mot formålet med vernet. 7.Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for Kystverket. 8.Etablering av fortøyningsfester for fiskeredskaper og båter. 9.Oppgradering av kraftledninger som ikke faller inn under 4, nr. 4 c. Det er kanskje særlig vurderinger i forhold til 5 som må gjøres i forvaltningsplanen. Forvaltningsplanen bør derfor inneholde ei oppskrift på hva det kan gis tillatelse til i området og hvilke retningslinjer det skal gis. Forvaltningsplanen er ikke juridisk bindende, men unntaket vil være der hvor forskriftene viser direkte til forvaltningsplanen, jfr. punkt 5. Verneområdestyret må derfor ta stilling til i hvilke Side20

21 områder det kan tillates hytter og bygninger, og hvordan disse bygningene eventuelt skal utformes. Det er derfor svært viktig at all tilgjengelig informasjon samles på kart slik at en får oversikt over verdiene i området. Forvalter har laget et kartprosjekt der en kan få oversikt over det som finnes kartlagt i området. Ved å se på disse kartene, vil en få frem hvilke områder en eventuelt kan tillate nye tiltak, og hvilke områder som bør skjermes for dette. 6 i verneforskrifta sier at forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med verneformålet. Det står videre at det kan utarbeides en forvaltningsplan som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak. Verneområdestyret må derfor ta en vurdering i forvaltningsplanarbeidet på om det skal iverksettes skjøtselsarbeid i verneområdet. I kartleggingsrapportene er det forslag til områder det kan utføres skjøtsel, og hvordan dette kan gjøres. Kulturlandskap og vegetasjon: Det ble i 2007 foretatt en analyse av kulturlandskapet og vegetasjonen i området. Det ble registrert 9 lokaliteter med prioriterte naturtyper i området. Av disse var 7 sanddynesystemer, hvorav et var svært viktig, 5 viktige og et lokalt viktig område. Videre ble ei lita sandstrand kartlagt på Andammen(lokalt viktig og et stort strandengkompleks med små sanddynefelt i Nordskarvågen (svært viktig). De største naturkvalitetene er knyttet til områder lokalisert i værharde vest- og nordvendte viker ut mot Barentshavet. De ligger derfor et godt stykke unna tidligere bosetting og nåværende fritidsboliger. Unntak er Nordskarvågen og sanddynene innerst i vågen på Norgrøtøya: Side21

22 Landskap: Miljøfaglig utredning har foretatt en kartlegging av landskap i verneområdet. Landskap defineres som de samlede fysiske omgivelsene som omslutter oss under åpen himmel. Landskapet er sammensatt av en rekke fysiske komponenter formet av naturprosesser, menneskelige inngrep og aktivitet. Landskapet rommer derfor både natur og kultur. De viktigste kvalitetene innenfor utredningsområdet i dag er knyttet til møtet mellom kontrasterende, storskala naturelementer. Dette illustreres best ved de alpine kystfjellene som reiser seg loddrett opp fra havet utenfor. Det er samtidig registrert verdifulle kulturgitte kvaliteter i form av synlige spor etter tidligere bruk som bolignæringsbebyggelse, bygningsstruktur, beitet og slått innmark og beita utmark. Rapporten inneholder forslag til hvor det kan tillates nye inngrep. Kvartærgeologisk vurdering: Nordkvaløya og Rebbenesøya, samt de mindre områdene i landskapsvernområdet tilhører grunnfjellet av mellom-prekambrisk alder millioner år. Berggrunnen har gjennom årmillionene i flere perioder hatt store omveltinger og forkastninger. De vanligste bergartene som er kartlagt i verneområdet er gneis, migmatitt, foliert, granitt, gabbro og amfiboltitt. Ti lokaliteter i landskapsvernområdet er nærmere kvartærgeologisk vurdert. Ut fra formrikdom, strukturer, eventuelle inngrep og influensområder rundt foreslås vern av kvartærgeologiske verdier i tre prioriteringsgrupper (I, II og III) fra høyst til lavest. Forslag: I: Breidvika, Litlevik, Fuglebergvika, Rekvika, Sørskarvågen og gammelgård- Nordgrøtøya II: Arntuvdal og Botn av Andamsfjorden III: Skjervika og Hersøygård Side22

23 Kulturminner og kulturmiljø: Sommeren 2008 utførte kulturetaten i Fylkeskommunen feltarbeid i verneområdet. De fikk registrert og kartfestet en masse kulturminner i området. Det er noen kulturmiljøer som utmerker seg med verdifulle kvaliteter: Rødgammen, Nordskar, Steikarvika, Faulbergvika, Rekvika, Sørskar, Bårset, Østsiden av Andammen, strekningen Bøtnes Sørgrøtøya og Måsvær. Dette er områder som kulturetaten, i rapporten, foreslår å skjerme for nybygg. Generelt i landskapsvernområdet uttaler de at stående bygninger i verneområdet bør tas vare på med de verdiene som bygningsmassen og kulturmiljøet inneholder. Side23

24 -3 ).5 (1 +) (* "* 23 Side )86.88!!"" # $% &'( ))* +),%)) -. /" /0!* -. /" /0* -. /" /0 * -. /" /0 * -. /" /0 %-. / / 0"" &1% " & 23'(4'( 53) 3 1 % ) %)) 3 / % /" ) 3 0!* % * )) 6%'35) # 3! % "" -53)7 ' '1 18 &'( ))9 8 * 8 * 8* 8* 8!* 8* 8"* 8* 8 /* 8 * 8 * 8 * "8 * "8 * "8!* 8 * 8 * /8* 8 * 8 * 8 * 8 * 8 * 8* 8* 8 * 8 * 8* 8 * 8 * 8* 8*!8 *!8 *!8*!8*!8!*!8*!8"*!8*!8/*!8 * 8 * 8 * 8* 8* 8!* 8* 8"* 8* 8/* 8 * 8 * "8 * "8 * "8* "8* "8!* "8* "8"* "8* "8 /* "8 * "8 * "8 * "8 * "8 * "8!* "8 * "8 "* 8 * 8 * 8* /8 * /8 * /8* /8* / 8!* /8* /8"* /8* /8/* /8 * /8 * )7 57 / * 3 3 / %' $ 3)7 )17 3 )7 9 * 6%'35) ) '(1 1 3)7 3) ) &5 ) 553 &'( ))* () +)* %'35) # 3! % "" )7 ) '* )) 1 ()7 ) 53 ( +) ) :11 5) 1 5 % 1 ) 1 53)7 1% '1 )) 9 )7 3 ) 31 5 #)5 9 55'1 3 ( (11* )1 1* * 1 3 ;)5131* * )'1 3 ( 1* % 1* ( * (51* 1 1 ) '111* * 55( )* ( '1 3 1'* * 1%' %) %)51) 551 ')) () 31%' 3 ) ) ) '(

25 9 6 #! :! 8 " / Side 25,,,,1#,,"33& 3-3& 0&0 3( 3" "3&!! "# $! $ $ % %!! $ & ' ( ) #! *+,! $ $! ( (#! -'.! /# 01 $ 2#! 3 '! $! $ + $ $ "4 $ # &5 6! ) & & * "1 )!! $ &+!! $ (+!! $ '!! -5 $ /+!!!.! 07! $ 2+ & &* 6!! $ ' 6 ' 6! $ $! $

26 9 6 #! :! 8 / Side 26,,,,1#,,"33& 3-3& 0&0 3( 3" "3& '! '

27 VERNEOMRÅDESTYRET NORDKVALØYA-REBBENESØYA LANDSKAPSVERNOMRÅDE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2014/754-1 Saksbehandler: Oddrun Skjemstad Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre 3/ Møteplan Nordkvaløya - Rebbenesøya verneområdestyret 2014 Forvalters innstilling Saken legges fram uten innstilling til vedtak. Saksopplysninger Verneområdestyret hadde i 2013 fire møter, i tillegg til et «e-postmøte». Det bør også settes opp møteplan for 2014 slik at alle de faste møtene er lagt inn i kalendrene. I tillegg til de faste møtene, vil det kunne være andre møter og samlinger der det er aktuelt at styremedlemmene deltar. Saker som haster kan behandles via e-post eller telefonmøter. Det kan i tillegg være behov for å holde arbeidsmøter. Dette kan være aktuelt i forbindelse med forvaltningsplanarbeid der det må foretas valg og avveininger underveis i arbeidet. Det opplyses om at KV Farm er bestilt til befaring i verneområdet den Samme dag blir det arrangert dugnad på søppelplukking på Hersøya med Karlsøy jeger og fisk og Hansnes skole i spissen. På ettermiddagen den 20/6 blir det «offisiell åpning» av Haugland, et arrangement med fokus på arbeidet som er gjort med restaurering av Haugland. Dette blir et arrangement i samarbeid mellom Karlsøy jeger og fisk, Karlsøy kommune, Ishavskysten friluftsråd og Verneområdestyret for Nordkvaløya Rebbenesøya landskapsvernområde. Det vil bli servert mat og drikke og en skal forsøke å få et historisk blikk på området og gården. KV Farm har også sagt seg villig til å frakte styremedlemmene til Hersøya etter befaring av yttersida av Nordkvaløya. De vil samtidig ta med seg innsamlet søppel vekk fra Hersøya. Dette bør legges inn i møteplanen. Side27

28 4. juni er det 10 år siden Nordkvaløya Rebbenesøya landskapsvernområde ble vedtatt opprettet. På arrangementet på Hersøya den 20/6 kan også dette markeres. Verneområdestyret kan f.eks. kjøpe inn «bursdagskake» til alle fremmøtte. Verneområdestyret har for øvrig kr til etablering av knutepunkt, Hansnes. Kanskje kan noe av disse pengene brukes til f.eks. innkjøp av effekter med verneområdets logo på. Et eksempel kan være buff som kan deles ut til alle som møter opp på Hersøya. Side28

PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN FOR MIKKELVIKA UTFARTSANLEGG, KARLSØY KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN FOR MIKKELVIKA UTFARTSANLEGG, KARLSØY KOMMUNE 1 PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN FOR MIKKELVIKA UTFARTSANLEGG, KARLSØY KOMMUNE 1. Bakgrunn Reguleringsplanen skal legge til rette for etablering av et utfartsanlegg med båtutsett og parkeringsplass

Detaljer

Møteprotokoll. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre

Møteprotokoll. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Møteprotokoll Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Utvalg: Møtested: Karlsøy rådhus Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 11:00 13.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanny Ditlefsen

Detaljer

Møteinnkalling. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre

Møteinnkalling. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 20.05.2014 Tidspunkt: Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90930802. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING MOLO HAMNNESET I MEHAMN. PLAN-ID 201402

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING MOLO HAMNNESET I MEHAMN. PLAN-ID 201402 1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING MOLO HAMNNESET I MEHAMN. PLAN-ID 201402 Dato: 23.04.2014. Dato for siste revisjon: 26.01.2015 Dato for vedtak i kommunestyret: 19.03.2015, PS 15/15 1. Bakgrunn Hensikten

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403.

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. 1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. Dato: 20.05.2014. Dato for siste revisjon: 02.02.2015 Dato for vedtak i kommunestyret: 19.03.2015,

Detaljer

Møteprotokoll. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre

Møteprotokoll. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Møteprotokoll Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Utvalg: Møtested: Karlsøy rådhus Dato: 01.11.2013 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanny Ditlefsen

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Dato: 18.10.11

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Dato: 18.10.11 FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Dato: 18.10.11 TORSKEN KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV TORSKEN GÅRD, EIENDOMMENE 24/110, 11 MED FLERE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG.. 2. BAKGRUNN..... PLANSTATUS..

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 Saksdokument Saksmappenr: 2015/881 Saksbehandler: Geir Kåre Bendiksen Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Steinkjer 16.04.2013 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy. PLANBESKRIVELSE med REGULERINGSBESTEMMELSER for NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET på Søndre Reinøy i Karlsøy kommune Tromsø, 09.12.2010 Sak 1058 Rådgivende Ingeniør Norprosjekt a/s

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nord -Kvaløy a og Rebbenesøy a verneområdesty re Møtested: Karlsøy rådhus Dato: 07.06.2013 Tidspunkt : 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nord -Kvaløy a og Rebbenesøy a verneområdesty re Møtested: Karlsøy rådhus Dato: 07.06.2013 Tidspunkt : 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Nord -Kvaløy a og Rebbenesøy a verneområdesty re Møtested: Karlsøy rådhus Dato: 07.06.2013 Tidspunkt : 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.90930802. Side 1 Side 2 Saksliste

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen som viser en arealbruk som sikrer samfunnsutviklingen. Omfatter: Hovedformål for arealbruk, som etter behov kan underdeles Generelle

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Plan og næring Vår dato Vår referanse 20.02.2014 2012/439-2027/2014 Arkivkode: L12 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Toril Ingvaldsen, tlf 77722121/46637740 Enhetsleder

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 29.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbolig

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 09.04.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FØLLINGSTUA CAMPING OG KOLONIHAGE

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FØLLINGSTUA CAMPING OG KOLONIHAGE Dato: 7.10.2015 Saksnr/løpenr: 2014/7706-32194/2015 Klassering: L13 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FØLLINGSTUA CAMPING OG KOLONIHAGE REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 23.9.2015 Forslagsstiller: Føllingstua

Detaljer

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai BODALSJORDET DETALJREGULERING Åpent møte 22. mai Dagsorden 1. Forslagsstiller og plankonsulent 2. Hva er en detaljreguleringsplan 3. Medvirkning 4. Overordnet plan for området 5. Innkomne merknader ved

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 05.11.2007 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Norprosjekt a/s REGULERINGSPLAN. for BOLIGFELT I STAKKVIK. på del av eiendommen GNR. 38 / BNR. 7 REINØY KARLSØY KOMMUNE. Tromsø 24.01.

Norprosjekt a/s REGULERINGSPLAN. for BOLIGFELT I STAKKVIK. på del av eiendommen GNR. 38 / BNR. 7 REINØY KARLSØY KOMMUNE. Tromsø 24.01. REGULERINGSPLAN for BOLIGFELT I STAKKVIK på del av eiendommen GNR. 38 / BNR. 7 REINØY i KARLSØY KOMMUNE Tromsø 24.01.2011 Sak 962.2 Rådgivende Ingeniører Norprosjekt a/s Tromsø 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Planbeskrivelse

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - PLAN BAKARVÅGEN MARINA

1. GANGSBEHANDLING - PLAN BAKARVÅGEN MARINA 1. GANGSBEHANDLING - PLAN 353 - BAKARVÅGEN MARINA Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Saksbehandler: Ole Kristian Dalehaug Arkivsaknr.: 2013/4659-5 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR. Våg hyttefelt. Steigen kommune

REGULERINGSPLAN FOR. Våg hyttefelt. Steigen kommune REGULERINGSPLAN FOR Våg hyttefelt Steigen kommune Eiendom: gnr. 75 bnr. 4 Medlemsorganisasjon for skogeiere i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms Adresse: Sentralbord: 815

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring Arkivsak. Nr.: 2013/2034-19 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 12/16 07.03.201 6 Kommunestyret 16/16 29.04.201 6 Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan)

Detaljer

R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R - D E T A L J R E G U L E R I N G F O R S T O R V I K / H O E M H Y T T E O M R Å D E

R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R - D E T A L J R E G U L E R I N G F O R S T O R V I K / H O E M H Y T T E O M R Å D E Planident: : 201323 Datert: : 24.03.14 Sist revidert: : Vedtatt i kommunestyret: : F R Æ N A K O M M U N E R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R - D E T A L J R E G U L E R I N G F O R S T O R

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE PlanID: 2012007 Arkivsaksnr: 11/2211 Dato: 13.08.12 Revidert: Varsel om oppstart: 31.01.12, 28.03.12

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Dato: 23.05.2014 Saksnr/løpenr: 2012/6826-40908/2013 Klassering: L13 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Forslagsstiller:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/250 OMREGULERING HEGG II - GNR 9/5 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 9/5 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/16 Formannskapet 01.06.2016 42/16 Formannskapet

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Reguleringsplan for Kjækan småbåthavn og hyttefelt, gnr. 31 bnr 11-2. gangs behandling

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Reguleringsplan for Kjækan småbåthavn og hyttefelt, gnr. 31 bnr 11-2. gangs behandling Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/5047-17 Arkiv: L12 Saksbehandler: Bernt Mathiassen Dato: 03.11.2009 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 2009/49 Kvænangen Formannskap 11.11.2009 2009/46 Kvænangen

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

REGULERINGSPLAN. for BOLIGFELT. på del av eiendommen GBNR. 38/7. i Stakkvik på Reinøy. Karlsøy kommune. Tromsø 08.11.2011. Sak 962

REGULERINGSPLAN. for BOLIGFELT. på del av eiendommen GBNR. 38/7. i Stakkvik på Reinøy. Karlsøy kommune. Tromsø 08.11.2011. Sak 962 REGULERINGSPLAN for BOLIGFELT på del av eiendommen GBNR. 38/7 i Stakkvik på Reinøy Karlsøy kommune Tromsø 08.11.2011 Sak 962 Rådgivende ingeniør Norprosjekt a/s Tromsø REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelser

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 2. GANGSBEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BINHOLMEN/NÅLEPUTA, PLANID

Detaljer

KAI BERTHEUSSEN ARKITEKTUR NUF STORGATA 25 POSTBOKS 932 9259 TROMSØ TLF. 77 66 72 55 MOB. 97 61 71 10 DETALJREGULERING FOR ELVESLETTA I MEHAMN

KAI BERTHEUSSEN ARKITEKTUR NUF STORGATA 25 POSTBOKS 932 9259 TROMSØ TLF. 77 66 72 55 MOB. 97 61 71 10 DETALJREGULERING FOR ELVESLETTA I MEHAMN 1 DETALJREGULERING FOR ELVESLETTA I MEHAMN PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING FOR ELVESLETTA I MEHAMN, PLAN-ID 201401 2 Dato: 09.05.2014 Dato for siste revisjon: 26.01.2015 Dato for vedtak i kommunestyret:

Detaljer

PLANBESTEMMELSER DATO: 20.03.2015. SAKSNR/LØPENR: KLASSERING:

PLANBESTEMMELSER DATO: 20.03.2015. SAKSNR/LØPENR: KLASSERING: DETALJPLAN, PLANBESTEMMELSER PLANBESTEMMELSER DATO: 20.03.2015. SAKSNR/LØPENR: KLASSERING: REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FORSELL HYTTEFELT INDERØY KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT. FORSLAGSSTILLER:

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 10/625 Arkiv: L12 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato 4/12 Hovedutvalg

Detaljer

Kommunedelplan for Kystsonen

Kommunedelplan for Kystsonen SAKSFREMLEGG Kommunedelplan for Kystsonen Saksnummer: 15/258 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Formannskapet Møtedato: Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Kvisvik hyttefelt.

PLANBESKRIVELSE Kvisvik hyttefelt. PLANBESKRIVELSE Kvisvik hyttefelt. Dato for siste revisjon av plankartet: 18.03.13, 19.9.2013 Dato for siste revisjon av planbeskrivelse: 18.03.2013. 1. Bakgrunn / intensjon I tråd med den generelle samfunnsutviklingen,

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Arkivsak-dok. 12/00233-31 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Saksgang Utvalg for plan og utvikling DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Saken avgjøres av: Reguleringsplanen skal vedtas av kommunestyret

Detaljer

SØR VARANGER KOMMUNE BESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR HØYBUKTMOEN SKYTE OG ØVINGSFELT ALTERNATIV 2 Plan nr.: 2013008

SØR VARANGER KOMMUNE BESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR HØYBUKTMOEN SKYTE OG ØVINGSFELT ALTERNATIV 2 Plan nr.: 2013008 SØR VARANGER KOMMUNE BESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR HØYBUKTMOEN SKYTE OG ØVINGSFELT ALTERNATIV 2 Plan nr.: 2013008 Dato: 17.11.14 Dato for siste revisjon: 14.01.15 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Reguleringsplankart datert revidert Reguleringsbestemmelser datert revidert

Reguleringsplankart datert revidert Reguleringsbestemmelser datert revidert Side 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering: HASVÅG HAVBLIKK Reguleringsplankart datert 09.06.15 revidert 24.11.15 Reguleringsbestemmelser datert 09.06.15 revidert 24.11.15 1 Planområdet reguleres

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004).

DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004). DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004). PLANBESKRIVELSE: Forslagsstiller: Forslagsstiller til planen er Målselv Maskin & Transport

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

Reguleringsplan For Myllakollen

Reguleringsplan For Myllakollen Planbeskrivelse Reguleringsplan For Myllakollen Referanse: 07/1229-30 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0002 Sakstittel: Reguleringsplan for Myllakollen Vedtatt av kommunestyret K-sak 17/10, 29.04.2010 PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm VERRAN KOMMUNE Planidentitet: 2014003 Arkivsak: 2013/1029 Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm Planforslaget er datert: : 11.12.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 18.09.13

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 18.09.13 Dato: 14.10.2013 Saksnr/løpenr: 2010/48-33817/2013 Klassering: L13 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 18.09.13 Forslagsstiller:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Vegar Nilsen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Plan - ID 24 7 Vedtatt i kommunestyret 16. 03.1 6, sak 34/16 Innhold Innledning... 3 1. Beliggenhet... 3 2. Hensikt... 3 3. Planstatus... 4 Kommuneplan 2015-2027...

Detaljer

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 Reguleringsplan Prosjekt: E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 TEKNISKE TEGNINGER Rennebu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato:20.10.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5): Reguleringsbestemmelser for Gismerøya 16.05.14 1 Generelle bestemmelser Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BRØNNØYA MED NÆRLIGGENDE BEBYGDE ØYER, GNR. 41 OG TILSTØTENDE SJØAREALER.

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BRØNNØYA MED NÆRLIGGENDE BEBYGDE ØYER, GNR. 41 OG TILSTØTENDE SJØAREALER. 99c Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 28.06.95 i henhold til plan og bygningslovens 27. Asker kommune, teknisk sjef, 20. mars 1996. Bjørn Orhagen REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BRØNNØYA

Detaljer

Møteprotokoll. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre

Møteprotokoll. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Møteprotokoll Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Utvalg: Møtested: Rådhuset på Hansnes Dato: 03.03.2016 Tidspunkt: 11:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein-Egil

Detaljer

Planbestemmelser FERKINGSTAD HAVTUN

Planbestemmelser FERKINGSTAD HAVTUN Planbestemmelser 1015 - FERKINGSTAD HAVTUN Arkivsak: 15/1526 Arkivkode: PLANR 1015 Sakstittel: DETALJREGULERING FERKINGSTAD HAVTUN - 22/35 mfl Godkjent i Karmøy kommunestyre 19.12.2016. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn: Detaljregulering for Eidegården Planens ID: 20140002 Forslag til offentlig ettersyn: 2016-04-06 Dato for vedtak i kommunestyret: 1 Planens intensjon Definisjon: Plankart

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget 08.10.14. Administrasjonens innstilling:

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget 08.10.14. Administrasjonens innstilling: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 05/923-90 Arkiv: PLNID 20050008 Sakbeh.: Renate Mienna Olsen Sakstittel: VEDTAK AV DETALJREGULERING FOR BOLLOSETER HYTTEFELT - OMRÅDE UNTATT RETTSVIRKNING Planlagt behandling: Planutvalget

Detaljer

Oppstart av detaljregulering

Oppstart av detaljregulering Ringerike kommune v/guro Skinnes Miljø- og arealforvaltning, plan ADRESSE C O WI A S H vervenmoveien 4 5 3 5 1 1 H ønefoss TLF +4 7 0 2 6 94 WWW c owi.no DATO 2 6.0 6.15 SIDE 1 /5 REF hebe OPPDRAGSNR A

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kvitsøy kommune Kommuneplan 2010-2022 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Vedtatt: 07.05.2012 1 Generelle bestemmelser ( 11-9) 1.1 Bestemmelsenes avgrensning Bestemmelsene og plankartet gjelder alle

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 1.gangs behandling- reguleringsplan Tomashaugen hyttefelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 1.gangs behandling- reguleringsplan Tomashaugen hyttefelt Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2015/827-6 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker 1.gangs behandling- reguleringsplan Tomashaugen hyttefelt

Detaljer

Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune Statsråden Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref Vår ref Dato 2008/4257 15/4200-11 20.05.2016 Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Gressholman i Harstad kommune

Forslag til reguleringsplan for Gressholman i Harstad kommune Forslag til reguleringsplan for Gressholman i Harstad kommune Beskrivelse m/bestemmelser hålogaland plankontor a/s Nessevegen 6, 9411 HARSTAD Tlf. 77 07 30 40 Fax. 77 07 35 58 haalogaland.plankontor@c2i.net

Detaljer

Masseuttak Søndre Risteigen gård, Rollag kommune

Masseuttak Søndre Risteigen gård, Rollag kommune Forslag til reguleringsplan Masseuttak Søndre Risteigen gård, Rollag kommune Gnr. 10 bnr.1 Reguleringsbestemmelser 15.09.2009 Innhold: Planbeskrivelse side 2 Reguleringsbestemmelser side 4 Utarbeidet av:

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Storelv-Stetind

PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Storelv-Stetind Tysfjord kommune PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Storelv-Stetind SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 10.07.2009 RHB 1.gangs behandling

Detaljer

BESTEMMELSER. 1. Generelt. Reguleringsplan Sandvika, Verdal kommune Reguleringsformål Området er vist på planen med reguleringsgrense.

BESTEMMELSER. 1. Generelt. Reguleringsplan Sandvika, Verdal kommune Reguleringsformål Området er vist på planen med reguleringsgrense. Reguleringsplan Sandvika, Verdal kommune BESTEMMELSER Reguleringsplanen er datert: 07.04.2016 Siste revisjon av bestemmelsene: 07.04.2016 Vedtatt av Planutvalget i sak xx.xx.xxxx 1. Generelt 1.1. Reguleringsformål

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/908 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Just Quale Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015 Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F

DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F JEVNAKER KOMMUNE DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 13.10.2011 Sist revidert dd.mm.åååå Plan nr. 56 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå sak nn/åå

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.11.2015 Tid: 10:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Detaljregulering for Korbineset Fiskecamp Neiden, Sør-Varanger kommune, g/bnr: 7/2, 7/8, 7/35, 7/41 og 7/104.

Detaljregulering for Korbineset Fiskecamp Neiden, Sør-Varanger kommune, g/bnr: 7/2, 7/8, 7/35, 7/41 og 7/104. Detaljregulering for Korbineset Fiskecamp Neiden, Sør-Varanger kommune, g/bnr: 7/2, 7/8, 7/35, 7/41 og 7/104. Reguleringsbestemmelser Dato: 04.03.14 Planens ID: 20302010004 ArkivsakID: 10/1380 Fastsatt

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for planområdet som er vist med planens begrensning på plankartet.

Disse bestemmelsene gjelder for planområdet som er vist med planens begrensning på plankartet. Reguleringsbestemmelser Detaljreguleringsplan for Stussli boligfelt Stussli (PlanID): 201501 BYKLE KOMMUNE Reguleringsbestemmelser datert 05.10.15 Revidert: Versjon: 1.1 1. GENERELT Disse bestemmelsene

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.07.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Borge ungdomsskole Borge Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Borge ungdomsskole Borge Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2010/4925 Dokumentnr.: 26 Løpenr.: 54233/2013 Klassering: BORGE UNGDOMSSKOLE Saksbehandler: Ivar Andreas Grønli Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.05.2013 34/13 Forslag

Detaljer

Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser

Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Forslag 19.03.1999 Rev. 30.03.2000 Rev. 03.05.2000 Rev. 03.07.2000 INNHOLDSFORTEGNELSE A. INNLEDNING a. Bakgrunn

Detaljer

Reguleringsplan for FB110 Tukthuset Ytre Meløy, 8157 Meløy

Reguleringsplan for FB110 Tukthuset Ytre Meløy, 8157 Meløy Reguleringsplan for FB110 Tukthuset Ytre Meløy, 8157 Meløy MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 19. oktober 2016 Planbeskrivelse FB110 Tukthuset, 8157 Meløy Side 1 av 8 19. oktober 2016 Reguleringsbeskrivelse

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 15/85 16.10.2015 Kommunestyret 15/120 11.11.2015

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 15/85 16.10.2015 Kommunestyret 15/120 11.11.2015 OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 19 Vår saksbehandler Arild Hoel Referanse ARHO/2014/1105-15/88/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 15/85 16.10.2015 Kommunestyret 15/120 11.11.2015 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Møterom1, Tana Rådhus Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

Rendalen kommune. Reguleringsbestemmelser for Renåtangen hyttefelt Planid

Rendalen kommune. Reguleringsbestemmelser for Renåtangen hyttefelt Planid Rendalen kommune Reguleringsbestemmelser for Renåtangen hyttefelt Planid 201404 Revidert dato: 3.3.2016 Det regulerte området er vist på plankart. Følgende dokumenter inngår i reguleringsplanen: - Planbeskrivelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA NORE OG UVDAL KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Høringsfrist 15.11.2013 Innhold 1. REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA... 2 1.1. Bakgrunn og formål...

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014 Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014 A-sak. Førstegangsbehandling av reguleringsplan for "Engstua". Gnr.54 Bnr.11 og 26. Offentlig ettersyn Saksnr

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Reguleringsendring for Hulsjøen hytteområde - Sluttbehandling

Reguleringsendring for Hulsjøen hytteområde - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 27.09.2013 051/13 Kommunestyret 03.10.2013 057/13 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FE-108/001/00,

Detaljer