Møteprotokoll. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre"

Transkript

1 Møteprotokoll Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Utvalg: Møtested: Karlsøy rådhus Dato: Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanny Ditlefsen Leder KARLSØY Knut Werner Hansen Medlem TROMS FYLKESKOM Bent Gabrielsen Nestleder KARLSØY Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gunn Bårdsen MEDL SAMETINGET Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Merknader Gunn Bårdsen hadde meldt forfall, men hennes vara er på langtidsreise i utlandet og kunne ikke stille på møtet Rådgivende utvalg var også invitert på møtet og følgende stilte: Leif-Viggo Ditlefsen Liv-Aina Antonsen Per Jan Jørgensen Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Oddrun Skjemstad Verneområdeforvalter/sekretær Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Godkjenning ligger på saksmappe.

2 Saksliste Utvalgssaksnr ST 16/13 ST 17/13 Innhold Lukket Arkivsaksnr Forvaltningsplan Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapsvernområde - innspill, oppstartsmelding Tiltaksplan første utkast, innspill fra styret og rådgivende utvalg 2013/ /458 ST 18/13 Innfallsport Mikkelvik, utkast 2012/6491 ST 19/13 Informasjonstavle Nordkvaløya - Rebbenesøya landskapsvernområde 2013/3156 ST 20/13 Eventuelt styremøte /458

3 VERNEOMRÅDESTYRET NORDKVALØYA-REBBENESØYA LANDSKAPSVERNOMRÅDE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Oddrun Skjemstad Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre 16/ Forvaltningsplan Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapsvernområde - innspill, oppstartsmelding Saksprotokoll i Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Vedtak Innspill til forvaltningsplanen tas til orientering Forvalters innstilling Styret tar status i arbeidet med forvaltningsplan til orientering. Vedtak på innspill foretas etter hvert punkt. Saksopplysninger Verneområdestyret meldte i mai om oppstart av arbeid med forvaltningsplan. Det ble også arrangert et oppstartsmøte på Skogsfjordvannet grendehus. 15 interesserte møtte opp, i tillegg til Styreleder og verneområdeforvalter. Det var et konstruktivt og positivt møte der det ble konkretisert hva en forvaltningsplan er, og om prosessen. Melding om oppstart av planarbeidet ble i forkant av møtet sendt til alle grunneiere og aktuelle lag og foreninger, samt sektormyndigheter.

4 Verneområdestyret har til nå fått inn følgende innspill til arbeidet med forvaltningsplanen: Utfart til verneområdet: Positiv til verneområdestyrets arbeid med innfallsport i Mikkelvik. Påpeker at det i tillegg til fast kai også bør være flytebrygge. Forvalters vurdering: Dette inngår i styrets planer og anses som et innspill til tiltaksplanen som også angår områder utenfor verneområdet. Søppelhåndtering Forslag om at det organiseres felles uttransport og håndtering av søppel en gang i året, fortrinnsvis i juni. Forvalters vurdering: Verneområdet ligger utsatt til når det gjelder marint avfall. Hvert år kommer det store mengder avfall i strandområdene i verneområdet. Mye av dette er avfall fra fiskeflåten som for eksempel tapte fiskegarn og tau. I tillegg til at alt avfallet er skadelig for faunaen, er det til stor sjenanse. Årlig fast strandryddedag kan legges inn i tiltaksplanen. Verneområdestyret kan bekoste uttransport og håndtering av søppel. Gjengroing av landskapet grunneier håper på at det fortsatt skal være mulig å rydde vekk kratt og klippe gress i nærhet av husene Forvalters vurdering: Gjengroing av landskapet er en trussel mot det biologiske mangfoldet og vil forringe noe verneområdets verdi. Klipping av gress og fjerning av kratt er derfor en fordel og verneforskriften setter ingen begrensning på dette. Dette må presiseres i forvaltningsplanen og kanskje også oppfordre til pleie av kulturlandskapet noen steder. Plan for skjøtsel av kulturlandskap bør inngå i en skjøtsels-/tiltaksplan Spørsmål om fjerning/flytting av stein i flomålet (båtstøa) vil være i strid med verneforskrifta. Forvalters vurdering: Båtstøene er en del av kulturlandskapet i verneområdet og flytting av stein for å opprettholde støa anses som vedlikehold av eksisterende anlegg, verneforskriften er ikke til hinder for dette. Anser også dette som viktige tiltak for å ivareta de gamle støene og naustene. Spørsmål om mulighet til å utvide parkeringsplass ved kirkegården i Mikkelvik

5 Forvalters vurdering: Det tilrettelegges med parkeringsplass helt ytterst i Mikkelvik og det vil ikke være aktuelt for verneområdestyret å tilrettelegge for parkering ved kirkegården. Innspill på at en håper at det ikke vil bli umulig å tillate oppføring av nye bygg. Ønsker særlig at det gis rom for en bygging på gamle murer, eller der en kan bevise at det har stått bygg tidligere. Forvalters vurdering: I henhold til verneforskriftens 5, pkt. 5 kan det tillates oppføring av nye hytter og andre bygninger i samsvar med forvaltningsplan. Det er imidlertid opp til verneområdestyret om en skal tillate oppføring av hytter/bygninger, og hvor disse skal lokaliseres. Her må de kartleggingene som er utført tas frem og benyttes som oppslagsverk på sårbare områder som må ivaretas uten bebyggelse og hvilke områder en kan tillate bygging. Forvaltningsplanen må også si noe om utforming og størrelse på eventuelle nye bygg i området. Innspill på at det ikke er ønskelig at området på Nordkvaløya tas i bruk til reinbeite. Forvalters vurdering: Dette reguleres ikke av verneforskriften, men verneområdestyret kan gi sin uttalelse om at det ikke er ønskelig med reindrift i området. Innspill på at etablering av turstier i verneområdet ikke er i tråd med vernet. Etablering av turistbedrifter som anses som ulovlig tett opp til verneområdet. Forvalters vurdering: Verneområdet har vært bebodd i alminnelige tider, og menneskets tilstedeværelse har satt spor etter seg. Mange av disse sporene er ønskelig å bevare og skjøtte på best mulig måte. Dette gjelder også etablerte stier og veier i verneområdet. Når det gjelder etablering av nye stier og ferdselsveier, er dette noe verneområdestyret må vurdere i samarbeid med grunneiere. Kanskje er det ikke behov for etablering av flere stier, eller kan kanskje en ny sti anlegges for å skjerme andre områder som er litt mer sårbar. Denne vurderingen må tas i forvaltningsplanen. Verneområdestyret har ingen mandat til å nekte etablering av turistbedrifter utenfor verneområdet. Fiske i verneområdet reguleres også av annet lovverk enn hva styret rår over. Innspill på at det er ønskelig med en rask behandlingstid på søknader om nybygg, endring av fasader m.m. Dette på grunn av at arbeid ute i området må utføres i løpet av en kort sommersesong. Foreslår også at det kan opprettes et fond for store infrastrukturtiltak i verneområdet. Det er også et forslag om at verneområdestyret skal være en slags «samhandlings-plattform» der alle kan melde inn behov for transport av ting inn og ut av verneområdet.

6 Forvalters vurdering: Dette med rask saksbehandlingstid bør verneområdestyret forsøke å etterstrebe. Ved å ha forvaltningsplanen klar med føringene for slike søknader, vil saksbehandlingen kunne foregå raskt via f.eks e-post behandling. Når det gjelder dette med å opprette et fond for store infrastruktur tiltak som f.eks strømkabel og det å organisere transport, så ligger nok det utenfor verneområdestyrets mandat. Når det gjelder arbeid med selve forvaltningsplanen, har forvalter begynt å lage et kartprosjekt der alle registrerte data skal legges inn. På denne måten kan vi enkelt få en oversikt over hvilke områder i verneområdet vi må skjerme, og hvilke områder en kan tillate tiltak. Forvalter har også begynt med tekst til faktadelen i planen.

7 VERNEOMRÅDESTYRET NORDKVALØYA-REBBENESØYA LANDSKAPSVERNOMRÅDE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Oddrun Skjemstad Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre 17/ Tiltaksplan første utkast, innspill fra styret og rådgivende utvalg Vedlegg 1 Tiltaksplan første utkast Saksprotokoll i Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Vedtak Innspill til tiltaksplan innarbeides og verneområdestyret tar et e-postmøte der tiltaksplanen vedtas. Følgende innspill innarbeides i planen: Det bør etablerers toalett ved ankomst Hersøya Sti fra ankomst og bort til Hauglandtas tas vekk, kommunen kan søke friluftsmidler til dette. Få avtale med kommunen om gjenytelse dersom verneområdestyret skal gå inn med midler til vedlikehold av veien eks. flytebrygge. Forvalters innstilling Innspill til tiltaksplan innarbeides og verneområdestyret tar et e-postmøte der tiltaksplanen vedtas.

8 Saksopplysninger Verneområdeforvalter har begynt å se på tiltaksplan for Første utkast til tiltaksplan ligger vedlagt. Forvalter legger fram første utkast til tiltaksplan på møtet, og ber om innspill til planen fra styret og rådgivende utvalg. Tiltaksplanen vil i etterkant av møtet bearbeides videre og styret vil få planen til vedtak før den sendes inn til Statens naturoppsyn og Miljødirektoratet.

9 VERNEOMRÅDESTYRET NORDKVALØYA-REBBENESØYA LANDSKAPSVERNOMRÅDE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Oddrun Skjemstad Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre 18/ Innfallsport Mikkelvik, utkast Vedlegg 1 Innfallsport Mikkelvik, første utkast Saksprotokoll i Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Vedtak Styret godkjenner første utkast til plankart, men bemerker at parkeringsplassen må trekkes så langt ned som mulig, må trekkes nedenfor den den gamle muren. Forvalters innstilling Saken legges fram uten innstilling til vedtak Saksopplysninger Karlsøy kommune har engasjert KB arkitektur til å utarbeide reguleringsplan over arbeidet som skal gjennomføres i Mikkelvik. Etter melding om oppstart av arbeid, med planavgrensing, kom det krav fra Troms fylkeskommune om at de måtte befare området. Det ble under befaringen oppdaget et hittil ukjent samisk kulturminne akkurat der hvor parkeringsplass var tiltenkt. Sametinget har også i ettertid befart området. De

10 har kommet med innspill på at hele det området som var tenkt som parkering burde legges som hensynssone til kulturminnet. Etter ny befaring der KB arkitektur, Karlsøy kommune, grunneier og verneområdeforvalter deltok, er første utkast til plankart klart. Kartet legges frem for styret til vurdering og innspill

11 VERNEOMRÅDESTYRET NORDKVALØYA-REBBENESØYA LANDSKAPSVERNOMRÅDE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Oddrun Skjemstad Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre 19/ Informasjonstavle Nordkvaløya - Rebbenesøya landskapsvernområde Vedlegg 1 Utkast til informasjonsplakat Nordkvaløya - Rebbenesøya landskapsvernområde Saksprotokoll i Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Vedtak Verneområdestyrets innspill og kommentarer angående informasjonsplakaten tas til etterretning og innarbeides før plakaten sendes til trykking. Forvalters innstilling Verneområdestyrets innspill og kommentarer angående informasjonsplakaten tas til etterretning og innarbeides før plakaten sendes til trykking. Saksopplysninger Verneområdestyret har engasjert Jann Oskar Granheim til å sette sammen en informasjonstavle om landskapsvernområdet. Verneområdeforvalter har levert tekst og bilder og Granheim har satt sammen dette i henhold til malen som er utarbeidet av

12 Miljødirektoratet. Plakaten skal trykkes på en aluminiumsplate, og vil stå seg godt mot vær og vind. Vedlagt er utkast til informasjonsplakat. Informasjonsplakaten skal settes opp på ulike steder i tilknytning til verneområdet, bl.a. i Mikkelvik. Det er naturlig at det også bl.a. settes opp informasjon på Bromnes og Haugland. Det bes om styrets kommentarer og innspill på informasjonsplakaten.

13 VERNEOMRÅDESTYRET NORDKVALØYA-REBBENESØYA LANDSKAPSVERNOMRÅDE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Oddrun Skjemstad Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre 20/ Eventuelt styremøte Saksprotokoll i Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre En sak ble under møtet meldt opp til eventuelt: Platen med Kronprins Haakon sin signatur fra åpningen av verneområdet ligger fortsatt på rådhuset. Det var enighet om at denne bør plasseres ut hvor den er tilgjengelig for lokalbefolkning og tilreisende. Mikkelvik pekte seg ut til et aktuelt sted. Vedtak Det vedtas at plata med Kronprins Haakon sin signatur monteres på en stein og plasseres under stativet med informasjonsplakaten om verneområdet i Mikkelvik. Forvalters innstilling Saksopplysninger Vurdering

14

Møteinnkalling. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre

Møteinnkalling. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Møteinnkalling Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Utvalg: Møtested: Karlsøy rådhus Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 11:00 14.00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90930802. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nord -Kvaløy a og Rebbenesøy a verneområdesty re Møtested: Karlsøy rådhus Dato: 07.06.2013 Tidspunkt : 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nord -Kvaløy a og Rebbenesøy a verneområdesty re Møtested: Karlsøy rådhus Dato: 07.06.2013 Tidspunkt : 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Nord -Kvaløy a og Rebbenesøy a verneområdesty re Møtested: Karlsøy rådhus Dato: 07.06.2013 Tidspunkt : 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.90930802. Side 1 Side 2 Saksliste

Detaljer

Møteprotokoll. Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Vintervold

Møteprotokoll. Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Vintervold Møteprotokoll Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Utvalg: Møtested: Væktarstua, Tydal Dato: 28.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Reisa nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Store Ste 2. etg, Halti Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll Leder SAMETINGET

Detaljer

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Møteinnkalling Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Utvalg: Møtested:, Kvænangshagen Verdde Dato: 01.12.2014 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90660709 eller e-post fmtrrub@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 08.07.2015 Tidspunkt: 09:00-09.20 Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Olstad Leder

Detaljer

Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09.

Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09. Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Lyngsalpan verneområdesty re Møtested: Storfjord rådhus Dato: 25.06.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Lyngsalpan verneområdesty re Møtested: Storfjord rådhus Dato: 25.06.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Lyngsalpan verneområdesty re Møtested: Storfjord rådhus Dato: 25.06.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 909 30 802 eller på e-post til: fmtrods@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Dovrefjell nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Dovrefjell nasjonalparkstyre Møteinnkalling Dovrefjell nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Dombås hotell Dato: 05.01.2015 Tidspunkt: 12:00 (lunsj fra kl 11) Eventuelt forfall må meldes snarest til fmopdovrefjell@fylkesmannen.no, eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 7/2008 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte torsdag 11.09.2008 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy Holmgren

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 2/2015 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 26.03.2015 klokka 10:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen Nestleder Ingar Eira

Detaljer

Møteprotokoll. Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernomr. Sørlandets kystnatursenter, Bryggegata 10, Mandal

Møteprotokoll. Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernomr. Sørlandets kystnatursenter, Bryggegata 10, Mandal Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernomr. Sørlandets kystnatursenter, Bryggegata 10, Mandal Følgende faste

Detaljer

Ytre Hvaler nasjonalparkstyre

Ytre Hvaler nasjonalparkstyre Ytre Hvaler nasjonalparkstyre Dagsorden Nasjonalparkstyret: Eivind N. Borge, Aase Rennesund, Bjørnar Laabak, Mona Vauer Forfall: Kari Agerup Innkalt vara: Jon-Ivar Nygaard Alle varamedlemmer er invitert

Detaljer

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunenes hjemmeside.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunenes hjemmeside. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 07/04 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 24.08.04 Tidspunkt: Kl. 10:00 Forfall meldes snarest mulig og seinest 20.08.04

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre Møtested: Stabbursnes Naturhus og Museum Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 19:00 21:00

Møteprotokoll. Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre Møtested: Stabbursnes Naturhus og Museum Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 19:00 21:00 Møteprotokoll Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre Møtested: Stabbursnes Naturhus og Museum Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 19:00 21:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Ronny Wilhelmsen Tor Reidar Boland

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell.

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell. Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell. Møtested: Møtetid: Lakselv hotell. 18.mars 2015 kl. 09.00 kl.14.50 Møteleder: Styreleder Raymond

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET MØTEPROTOKOLL 10. JUNI 2015 Møtested: Vega Dato: 10.06.2015 Tidspunkt: kl. 16:00-17:00 Til stede nasjonalparkstyret: Navn Ole Martin Norderhaug Eva Løken Dag Rønning Representanter Trysil kommune (styreleder)

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 08.12.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 08.12.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 08.12.2014 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 15.12.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk. Etter møtet blir det introduksjon i Plan- og bygningsloven,

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk. Etter møtet blir det introduksjon i Plan- og bygningsloven, Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Loftet, Hjerkinn fjellstue Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 13:30 16:30

Møteprotokoll. Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Loftet, Hjerkinn fjellstue Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 13:30 16:30 Møteprotokoll Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Loftet, Hjerkinn fjellstue Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 13:30 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei Leder

Detaljer

Høringsuttalelse til Verneforslag for Raet nasjonalpark og opprettelse av landskapsvernområdene Hove og Søm

Høringsuttalelse til Verneforslag for Raet nasjonalpark og opprettelse av landskapsvernområdene Hove og Søm ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Kristin Fløystad, tlf 37013094 Saksgang: Referanse: 2013/6896 / 12 Ordningsverdi: D37 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Høringsuttalelse

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 03.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteprotokoll. Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 09:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 09:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Midtre Nordland nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva Stina Anderson Arne B. Vaag Mari Ann Bjørkli

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Merknader Protokollen er godkjent av leder, etter avtale om dette med AU.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Merknader Protokollen er godkjent av leder, etter avtale om dette med AU. Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 11.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Olav Olstad Leder Liv Solveig Alfstad

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 03.06.2015

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 03.06.2015 VERNEOMRÅDESTYRET FOR TROLLHEIMEN Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/796-0 Saksbehandler: Hege Sæther Moen Dato: 08.05.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 03.06.2015 Jan Petter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: 16.04.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer