Møteinnkalling. Utvalg: Nord -Kvaløy a og Rebbenesøy a verneområdesty re Møtested: Karlsøy rådhus Dato: Tidspunkt : 11:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Utvalg: Nord -Kvaløy a og Rebbenesøy a verneområdesty re Møtested: Karlsøy rådhus Dato: 07.06.2013 Tidspunkt : 11:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Nord -Kvaløy a og Rebbenesøy a verneområdesty re Møtested: Karlsøy rådhus Dato: Tidspunkt : 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Side 1

2 Side 2

3 Saksliste Utvalgs - saksnr ST Innhold Lukket Ar kiv - saksnr Søknad om bruk av minigraver til vedlikehold av grøfter på Haugland, Nordkvaløya - Rebbenesøya landskapsvernområde 2013/2364 ST Anbud på arbeid med innfallsport 2012/6491 ST Erverv av grunn til kai, båtutsett, parkering og informasjon 2012/6491 ST Eventuelt styremøte /458 Side 3

4 VERNEOMRÅDESTYRET NORDKVALØYA-REBBENESØYA LANDSKAPSVERNOMRÅDE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Oddrun Skjemstad Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre 12/ Søknad om riving og rekonstruering av naust på Haugland, Nordkvaløy a - Rebbenesøy a landskapsvernområde Forvalters innstilling Jeger og fisk kan med hjemmel i forskrift om verneplan for kystregion i Troms fylke, Nordkvaløya Rebbenesøya landskapsvernområde 4, punkt 9 foreta vedlikehold på eksisterende bygninger og anlegg. Verneområdestyret er positiv til at naustet kan rives ned og rekonstrueres på nytt. Brukbare materialer bør om mulig tas vare på og benyttes på nytt. Det gjøres oppmerksom på at en tillatelse etter naturmangfoldloven ikke fritar for innhenting av eventuelle tillatelser etter annet lovverk. Klageadgang: Vedtaket kan påklages innen til Miljøverndepartementet. Klagefristen er 3 uker fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Side 4

5 Saksopply sninger Karlsøy kommune kjøpte på slutten av 1990-tallet eiendommen Haugland på Hersøya i landskapsverneområdet. Karlsøy jeger- og fiskeforening fikk tilbud om å leie kommunens eiendom vederlagsfritt mot å forplikte seg og oppruste og vedlikeholde huset, samt leie det ut på dag- og ukebasis. Jeger og fisk har også fått en 5-årig avtale om å forvalte hele eiendommen Haugland. De bruker eiendommen aktivt i sitt ungdomsarbeid. Eiendommen har et naust i svært dårlig forfatning. Jeger og fiskeforeningen har vurdert reisverk og panel for å se om noe av dette kan gjenbrukes, men konklusjonen deres er at både reisverk og ytterkledning er i svært dårlig stand, og det vil være uhensiktsmessig å bruke materialene på nytt. Det søkes derfor om å få tillatelse til å rive naustet for så å rekonstruere naustet i sin opprinnelige form. Havkajakk-klubben i Tromsø og Jeger- og fiskeforeningen har i lengre tid snakket om å få på plass et samarbeid ute i skjærgården. Havkajakk-klubben ønsker å bruke naustet til oppbevaring for utstyr og som utgangspunkt for klubbens turer ut i øyriket på «yttersia». Jeger og fisk synes dette er interessant da det vil kunne bidra til deres ungdomsarbeid, og til generell ivaretakelse av stedet. Bilde: Naustet sett fra sjøen Bilde: Naustet sett ovenfra Vurdering Formål med vernet er å bevare et større, sammenhengende kystområde som er representativt for kystnaturen i Troms. Området har godt utviklede kvartærgeologiske landskapselementer og spor av rike kulturtradisjoner helt fra steinalder og fram til i dag. For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser: Det må ikke iverksettes tiltak som i vesentlig grad kan endre landskapets art eller karakter. Eksempler på dette er: oppføring av nye bygninger, anlegg og varige og midlertidige innretinger, opplag av båter, hensetting av campingvogner opplistingen er ikke uttømmende, jfr. forskriftens 3. I henhold til forskriftens 4 punkt 9, er ikke bestemmelsene i 3 til hinder for vedlikehold av eksisterende bygninger og anlegg. Ishavskysten friluftsråd fikk i 2010 i oppdrag fra Karlsøy kommune å utarbeide forvaltningsplan for området. Forvaltningsplanen ble vedtatt høsten Side 5

6 Forvaltningsplanen legger opp til at naustet og uthusene på Haugland skal tas vare på, og restaureres. Naustet (og de andre uthusene)i fjæra ble opprinnelig satt opp av restmaterialer og drivved. Det poengteres i forvaltningsplanen at det er ønskelig med mest mulig gjenbruk av materialer og at materialer som kan brukes om igjen benyttes. Området ved Haugland ble i Troms fylkeskommune sin kartlegging av kulturminner og kulturmiljø registrert som et småbruk med våningshus fra 1920-tallet med sjåer og naust preget av sterkt forfall. Det er av Sametinget registrert to hustufter i området som ligger like øst for dagens bebyggelse. Råd om skjøtsel: Bebyggelsen er såpass endret at det er lite igjen av de opprinnelige bygningenes form og materialbruk. Uthusene på Haugland bør reddes ved istandsetting. Det er bra at Jeger og fisk ønsker å gjøre noe med naustet. Naustet er såpass dårlig at det ikke kan brukes slik det er nå. Ved å restaurere naustet vil det kunne brukes til oppbevaring av utstyr for kajakk-klubben og jeger- og fisk får en god støttespiller i kajakk-klubben. Dette er en vinn-vinn situasjon. Haugland får flere interesserte som ønsker å ta vare på stedet, naustet vil ikke lenger stå til forfall og man får en oppbevaringsplass egnet til formålet. Jeger og fisk har foretatt en vurdering på om naustet kan restaureres slik det står, men mener at det er i for dårlig forfatning. De ønsker derfor å rive hele naustet og rekonstruere det igjen på det samme fundamentet. Dersom det er noe av materialet som kan brukes på nytt igjen, bør det gjøres. Det vitner om gammel byggeskikk fra den tidsepoken som naustet er fra. Den gang naustet ble satt opp, ble alt av tilgjengelig materiale tatt i bruk. Dersom det ikke er mulig å benytte noe av det gamle materialet, må naustet likevel settes opp i samme stil og med de samme målene på eksisterende fundament. Det er tatt mange bilder av naustet slik at en rekonstruksjon bør være mulig. Side 6

7 VERNEOMRÅDESTYRET NORDKVALØYA-REBBENESØYA LANDSKAPSVERNOMRÅDE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Oddrun Skjemstad Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre 13/ An bud på arbeid med innfallsport Forvalters innstilling Styreleder og verneområdeforvalter delegeres myndighet til å innhente tilbud, samt vedta hvem som får tilbud om å utføre den fysiske tilretteleggingen på innfallsporten i Mikkelvika. Saksopply sninger Arbeidet med innfallsporten i Mikkelvik innebærer at en må gjøre fysisk tilrettelegging i området. Både verneområdestyret og kommunen kommer inn under lov om offentlige anskaffelser. Denne loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte, jfr. lovens 1. Karlsøy kommune har ingen rammeavtale hos entreprenør som kan benyttes i dette tilfellet. Vurdering Arbeidet som skal gjøres i Mikkelvika vil være i størrelsesordenen mellom kr ,-. Styret må ut på det åpne markedet og innhente tilbud på arbeidet. For å få en mest mulig effektiv behandling, vil det kanskje være hensiktsmessig å gi forvalter myndighet til å utarbeide konkurransegrunnlag og sende til 3-4 ulike entreprenører. Gjennomgang av innkomne tilbud bør gjennomgås og gis til det økonomisk mest fordelaktige tilbudet så snart som mulig etter at tilbudsfristen har gått ut. I tillegg til Side 7

8 forvalter vil det være en fordel av minst styreleder er med og velger hvem som skal få tilbud om jobben. Side 8

9 VERNEOMRÅDESTYRET NORDKVALØYA-REBBENESØYA LANDSKAPSVERNOMRÅDE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Oddrun Skjemstad Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre 14/ Erverv av grunn til kai, båtutsett, parkering og informasjon Forvalters innstilling I samråd med styreleder legges saken frem uten innstilling da det er nødvendig å ha ytterligere dialog med grunneier før vedtak fattes. Saksopply sninger Karlsøy kommuneharengasjertprivat konsulentfor å utarbeidereguleringsplanfor innfallsporteni Mikkelvik. Reguleringsplanenharværtutepåhøringog kulturetatenharvarslet at demåhaenbefaringi området.det var ønskeligå få behandletreguleringsplanenpåmøtei planutvalgeti Karlsøy før ferien,mendetserut til at detteikke går.planenvil derforbehandles påførstemøtetetterferien.i etterkantav dettemøtet,måplanensendespåhøring.vedtakav planmåforeliggefør mankangjørenoefysiski området. Side 9

10 Kaia og arealtil båtutsett,samtkajakkutsetteiesav LailaMartinsensombor i området.hun er villig til å selgekaia, og ellersdengrunnsomer nødvendig.det ligger endel hytter i området, og ogsåhytte-eierneer positiv til planene.kommunenhartatt entakstpåkaiaog harkommet medforslagom å by grunneierkr ,- for bådekaiaog arealtil båtutsett.grunneierer positiv til dennesummen. Områdetderdetskalanleggesparkeringsplassharenannengrunneier,AsbjørnJohannessen. Haner ogsåpositiv til planene.hanønskerfortrinnsviså leie ut områdettil formålet, menvil ogsåselgedersomdetikke er annenløsning.ved eneventuellleie ønskerhanå hakr 3.000,- i åreti leiepris. VerneområdeforvalterharklarertmedDirektoratetfor naturforvaltningat styretsfrie midler kan brukestil disseformålene.styret hartil nådisponibeltkr ,- i frie midler. Vurdering Kjøp av grunn til formålet er en fordel. Arealet er da sikret for framtida med formål for allmennheten. Ved å gå inn på en leieavtale, er det usikkert hvordan fremtidige grunneiere vil stille seg til videre utleie. Dersom en velger å gå på en leieavtale, er det mulig å skrive en servituttavtale. En slik avtale bør gå over 40 år, noe som er vanlig ved statlig sikring av friluftsområder. Vanlig pris for slike statlig sikrede friluftsområder er mellom 50 øre og 1 kr pr kvadratmeter. Det bør likevel foretas en deling slik at arealet får eget matrikkelnummer, selv om grunneier beholder det i sitt eie. Dersom arealet ikke får eget nummer, vil dette ligge som en heftelse på eiendommen, og vil vanskeliggjøre f.eks det å ta opp lån på eiendommen. Dersom eiendommen deles, vil det kunne skrives en servituttavtale som tinglyses på det nye matrikkelnummeret. Avtalen må også si noe om hvordan en skal forholde seg når avtaleperioden går ut. Dersom kommunen får kjøpe arealet, må det likevel foretas en fradeling. Med kommunen som eier, må det skrives en urådighetserklæring på eiendommen, slik at det sikres at den bare kan benyttes som innfallsport til verneområdet, og ikke uten videre omdisponeres til andre formål. Likedan må en få klarlagt hvem som har ansvar for drift og vedlikehold av området. Det vil også bli noen kostnader knyttet til tinglysning. Side 10

11 Side 11

12 VERNEOMRÅDESTYRET NORDKVALØYA-REBBENESØYA LANDSKAPSVERNOMRÅDE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2013/458-6 Saksbehandler: Oddrun Skjemstad Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre 15/ Eventuelt sty remøte Saksopply sninger Vurdering Side 12

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på epost

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 11:00

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Møteinnkalling Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Utvalg: Møtested:, Kvænangshagen Verdde Dato: 01.12.2014 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90660709 eller e-post fmtrrub@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Vår dato 01 10 2012 Deres dato

Vår dato 01 10 2012 Deres dato Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Gunn Olsboe Johannessen, 75 53 16 23 trnnoglo@fylkesmannen.no Vår dato 01 10 2012 Deres dato Vår referanse 2012/4876 Deres reteranse Vår

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8-14 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09.

Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09. Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

Klage vedr vilkår for tildeling av tilskudd til stiftelsen M/S Hamen, ec D/S Tandik

Klage vedr vilkår for tildeling av tilskudd til stiftelsen M/S Hamen, ec D/S Tandik M/S Hamen c/o Arne Øistein Holm John colletts alle 67 0854 OSLO Deres ref Vår ref Dato 06/00467-41 200503081-46/ETB 14.10.2010 Klage vedr vilkår for tildeling av tilskudd til stiftelsen M/S Hamen, ec D/S

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 08.07.2015 Tidspunkt: 09:00-09.20 Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Olstad Leder

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 23.04.2009 Tid: Kl 09.00 NB! Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Mal for forvaltningsplan for statlig sikrede friluftslivsområde bakgrunn og veiledning

Mal for forvaltningsplan for statlig sikrede friluftslivsområde bakgrunn og veiledning Mal for forvaltningsplan for statlig sikrede friluftslivsområde bakgrunn og veiledning Innledning bakgrunn for kravet om forvaltningsplaner Vilkår om forvaltningsplan For å få statlig støtte til tilrettelegging

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 06.02.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat til postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING Forvaltningsrevisjon Gjennomført mai september 2001 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften revisor Bærum kommunerevisjon, Pb. 62, 1300 Sandvika

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 44/08 08/12 REFERATER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 44/08 08/12 REFERATER Eva D. Husby Roy Mienna for Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 29.05.2008 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.03.2012 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.12 1100

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.12 1100 LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: FORMANNSKAP Lekatun 06.11.12 1100 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 7/2008 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte torsdag 11.09.2008 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy Holmgren

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer