Strategiplan for Norges klatreforbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategiplan for Norges klatreforbund 2014-2016"

Transkript

1 Strategiplan for Norges klatreforbund

2 Innhold Strategiplan Organisasjon Regional organisering Klubbene Forbundet sentralt Styret Komiteer Finansiering Markedsarbeid Informasjonsarbeid Lover Politisk påvirkning Miljø Forsikring Elektroniske løsninger Klubbutvikling Kompetanseutvikling Regionale og nasjonale samlinger Klubbutviklere og fagpersoner tilknyttet NKF Økonomisk støtte Konkurranse Klubb Region Rekruttlag Juniorlandslag Landslag NC/NM Internasjonale mesterskap Kompetanse og utdanning Klatreleder inne Trenerutdanning Etterutdanning for trenere Kvalifisering på klatreklipper ute

3 4.5 Etterutdanning Klatring ute Sikkerhet Forebyggende tiltak HMS Brattkort Anlegg Anlegg inne Anlegg ute

4 Strategiplan NKFs formålsparagraf «Norges klatreforbunds (NKFs) formål er å fremme klatresporten i Norge og å representere den internasjonalt. NKF skal virke for en sikkerhetsmessig og miljømessig forsvarlig utvikling av sporten.» NKFs visjon «Glede, utfordring og sikkerhet for alle utøvere.» Klatring er lek, spenning, utfordringer og opplevelse. Gleden ved å mestre er viktig for alle. Alle som deltar er like viktige, uansett prestasjonsnivå. Klatreglede for alle er en krevende ambisjon. Den utfordrer både den enkelte og fellesskapet. Vi har lykkes når alle føler seg velkomne, og når samhold og ekte glede preger hverdagen i klatreklubbene. Klatreglede skal være den viktigste drivkraften for alle som deltar, enten man er utøver, trener, dommer, frivillig eller foresatt. Denne visjonen skal prege både organisasjonsarbeidet og aktivitetspolitikken. Det skal bidra til at mennesker gis muligheter til klatring ut fra sine ønsker og behov. NKFs verdier Klatreglede innebærer mestring for alle både inne og ute. Ansvar: Klatrere tar ansvar for egen og andres sikkerhet. Klatrere viser ansvar for miljø og samfunn. Klatrere utviser sporløs ferdsel. Tradisjon: Klatresporten har røtter i historien. Klatrere tar vare på natur og kultur. Klatrere finner nytte i gammel visdom. Klatresporten bringer sammen gamle og unge. Nytenkning: Klatrere er oppfinnsomme og åpne for nye ideer. Klatrere er løsningsorienterte. Klatrere bryter vaner. Med utgangspunkt i formålsparagraf, visjon og verdier skal NKF være en aktiv støtteorganisasjon for alle medlemsklubber. Vi ønsker å oppnå dette ved å sette oss følgende mål for kommende tingperiode. 4

5 1 Organisasjon NKF skal være en utviklingsorientert og lærende organisasjon i sitt virke for klatresporten i Norge. NKF skal til enhver tid være oppdatert på og skal praktisere NIFs retningslinjer og bestemmelser. NKF skal ha et spesielt fokus på og praktisere NIFs barnerettigheter og - bestemmelser, samt retningslinjer for ungdomsidrett. 1.1 Regional organisering NKF skal legge opp til at det arrangeres regionale ledermøter de årene det ikke er klatreting. NKF vil stimulere til samarbeid mellom klubbene regionalt når det gjelder arrangementer, samlinger, trenerutdanning med mer. Klubber og forbund samarbeider om grensene i regionene. 1.2 Klubbene Frivilligheten skal styrkes, stimuleres og opprettholdes som en bærende kraft i klatreklubbene ved at: klubbutvikling styrkes slik at de som ønsker bistand fra NKF til organisering, utdanning og arrangementer skal få tilskudd eller personlig oppfølging alle klubber skal motta tilbud om startmøte 1.3 Forbundet sentralt NKFs administrasjon skal legge til rette for klatreklubbene og gjøre hverdagen lettere for medlemmene ved at: vi samarbeider om å få mer ut av idrettens tilgjengelige ressurser Administrasjonen skal på alle områder opptre ryddig og effektivt, og yte rask og god service til klubber ved at vi har: o kort saksbehandlingstid o klare og kunngjorte kriterier for søknadsbehandling o kunngjorte frister for søknader og saksbehandling o funksjonelle søknadsskjema o brukervennlige web-tjenester 1.4 Styret Styret skal til enhver tid følge opp denne strategiplanen og de saker som tinget har vedtatt. Styret er ansvarlig for en forsvarlig og sunn økonomi. Styret deltar på lokale og nasjonale arrangement. 5

6 1.5 Komiteer Komiteene skal påse at årlige tiltaksplaner innenfor sine ansvarsområder blir gjennomført. Komiteene følger de til enhver tid vedtatte mandater og påser at strategiplanen blir fulgt. 1.6 Finansiering NKF har en god egenkapital, men utilstrekkelig langsiktig finansiering for å opprettholde aktivitetsnivået på lengre sikt. Sikring av trygg, langsiktig finansiering blir derfor en sentral oppgave i tingperioden. NKF skal i løpet av perioden gjøre seg mer uavhengig av finansiering knyttet til spillemidler og må derfor finne andre finansieringsmuligheter. NKF vil arbeide for gode og forutsigbare rammevilkår for organisasjonen og aktivitetsutviklingen gjennom å: fortsette å søke ekstern finansiering til ulike prosjekter jobbe aktivt for å få midler og kompetanse fra Olympiatoppen 1.7 Markedsarbeid NKF skal være en attraktiv samarbeidspartner for klubber, andre organisasjoner og kommersielle aktører gjennom å: arbeide for å videreføre samarbeid med eksisterende aktører søke nye samarbeidspartnere utvikle nye samarbeidsprosjekter 1.8 Informasjonsarbeid NKF skal i løpet av perioden foreta en gjennomgang og revitalisering av våre nettsider. Elektroniske nyhetsbrev skal videreføres og utvikles. Samarbeidet med magasinet Klatring skal videreføres og utvikles. 1.9 Lover Medlemsorganisasjonen skal opprettholdes som selveiende, demokratisk og frivillig, og skal leve i tråd med egne lover ved at: klatringens verdigrunnlag og medlemsdemokratiet respekteres kjønnsbalansen ivaretas i alle styrer, råd og utvalg organisasjons- og medlemsregistrene er oppdaterte og korrekte de til enhver tid vedtatte lover følges 1.10 Politisk påvirkning NKF skal sikre norske klatreinteresser nasjonalt ved å: styrke NKFs innflytelse og bidra aktivt i nasjonale samarbeidsorganer, særlig NIF, Norsk Fjellsportforum (NF), Friluftslivets fellesorganisasjon (Frifo), særforbundsalliansen og særforbundenes fellesorganisasjon jobbe aktivt gjennom idrettens politiske fora for å fremme klatresporten styrke klatring som en del av allemannsretten ha som mål at NF skal styrkes sentralt. NKF vil prioritere at NF styrkes administrativt og markedsføringsmessig i tingperioden 6

7 NKF skal sikre norske klatreinteresser internasjonalt ved å: være en aktiv deltaker og forslagstiller i International Federation of Sport Climbing (IFSC). NKF ønsker også å ivareta et aktivt, norsk medlemskap i den internasjonale klatre- og fjellsportorganisasjonen UIAA, men dette vil avhenge av utfallet av den pågående omorganiseringen av UIAA 1.11 Miljø NKF skal ta et aktivt ansvar for egen miljøpåvirkning slik: Formidle råd til klubber om utvikling av miljøriktige og energieffektive klatreanlegg Klatrearrangement som NKF støtter bør ha en miljøvennlig profil og gjennomføring Tilstrebe mest mulig sporløs ferdsel samt respekt for natur og område ved klatreaktiviteter ute Arbeide for naturvennlig, støyfri og sikker fjellsport, i pakt med norske klatre- og friluftstradisjoner Bolting av nye klatrefelt skal skje i samsvar med NKFs retningslinjer for borebolter og faste forankringer, der naturhensyn og etiske hensyn inngår Det er NKFs mål å utvikle en tydelig etisk profil som skal formidles til alle klubber og på kurs og arrangement støttet og/eller arrangert av NKF 1.12 Forsikring NKF opprettholder sin arrangøransvarsforsikring for våre medlemsklubber. Det skal i løpet av tingperioden utredes medlemsforsikring som dekker ulykke for alle medlemmer Elektroniske løsninger Alle klubber skal i løpet av tingperioden bli en del av NIFs elektroniske medlemssystem. Det settes av ressurser i NKF til å bistå klubbene i dette arbeidet. 2 Klubbutvikling Hensikten med klubbutvikling er å styrke klubbene på aktivitetssiden. NKF skal hjelpe klubbene slik at de får en bred plattform for best mulig klubbdrift og best mulig aktivitetstilbud til sine medlemmer. Klubbutviklingsarbeidet skal være et viktig redskap for å realisere NKFs visjon om klatreglede for alle blant annet for barn og ungdom, for mosjonister, for funksjonshemmede og for personer med minoritetsbakgrunn. 2.1 Kompetanseutvikling NKF skal hjelpe klubbene med å identifisere og dekke sine kompetansebehov for best mulig klubbdrift og klubbaktivitet. Dette gjelder instruktør- og trenerkompetanse, og kompetanse til å lede og organisere gode klatreaktiviteter. NKF skal spesielt prioritere: tiltak for barn og ungdom tiltak for personer med funksjonsnedsettelser 7

8 2.2 Regionale og nasjonale samlinger NKF skal hjelpe klubbene med å organisere regionale aktiviteter som breddekonkurranser og miljøsamlinger, og skal etablere nasjonale møteplasser som klubbsamlinger, nasjonale klatresamlinger med breddefokus og annet. NKF skal spesielt prioritere: samlinger for barn og ungdom, spesielt ute- og fjellsamlinger samlinger for funksjonshemmede 2.3 Klubbutviklere og fagpersoner tilknyttet NKF NKF skal ha et korps av klubbutviklere og andre fagpersoner (med spesiell kompetanse innen ruteskruing, bolting, HMS og annet) som kan hjelpe klubbene med utvikling av egen kompetanse og med planlegging og gjennomføring av klubbutviklingsaktiviteter. NKF skal sørge for at alle regioner har god tilgang til klubbutviklere. Klubbutviklere skal som minimum ha kompetanse som trener 1 eller klatreinstruktør 1 sport/lavland og helst kompetanse som trener 2 eller klatreinstruktør 2 sport/høyfjell. 2.4 Økonomisk støtte NKF skal videreføre tilbudet om to gratis klubbutviklingstiltak i året per klubb. I tillegg skal NKF gi spesiell økonomisk støtte til prioriterte aktiviteter som breddesamlinger, barne- og ungdomstiltak og tiltak for funksjonshemmede. 8

9 3 Konkurranse NKF skal ha et sportslig tilbud til alle som driver konkurranseklatring på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Tilbudet har fem nivåer som består av klubber med satsingsgrupper, regiontreff, rekruttlag, juniorlandslag og landslag. Dette er NKFs nasjonale utøverutvikling som kan utvikle et miljø for konkurranseklatrere, fra klubbnivå til finaleplasser i internasjonale konkurranser. 3.1 Klubb NKF skal jobbe for at flest mulig klubber har et tilbud til ungdom som ønsker å ta steget videre fra klatring som lek til klatring som idrett, ved å gjennomføre klubbtrening med ungdom som ønsker å satse, og med lokal trenere med kompetanse som trener 1 eller høyere. Ungdommene deltar i lokale og regionale konkurranser, NC og NM. 3.2 Region NKF skal jobbe for å opprette regionsamlinger i de ulike regionene med utøvere og trenere som ønsker å satse fra en definert region. Regionene defineres av NKF i samarbeid med klubbene. Det skal være en ansvarlig regiontrener i hver region som har ansvaret for samlingene. Regionsamlingene organiseres og finansieres av klubbene. Ungdommene deltar i lokale og regionale konkurranser, NC og NM. 3.3 Rekruttlag Norge skal ha et rekruttlag med utøvere som er motivert og har mulighet til å hevde seg i nasjonale og nordiske konkurranser. Utøverne deltar i noen European Youth Cuparrangementer, samt nordisk, NC og NM. Utøverne deltar på samlinger. 3.4 Juniorlandslag Norge skal ha et juniorlandslag som i løpet av tingperioden hevder seg blant de tre beste i NC og nordisk og blant de 15 beste i EYC, og som er motivert og har mulighet til å hevde seg i nordiske og europeiske konkurranser. Utøverne deltar på alle European Youth Cupkonkurranser, nordisk, NC og NM, og er villige til å gjennomføre de tiltakene som skal til for å nå resultatmålene. Utøverne deltar på samlinger. 3.5 Landslag Norge skal ha et landslag med utøvere som hevder seg blant de tre beste i nordisk og kan komme til finale i herre- og dameklassen i World Cup. De satser internasjonalt og er villige til å gjennomføre det som skal til for å nå resultatmålene. Utøverne deltar på samlinger. 3.6 NC/NM NKF skal videreføre norgescupen på led og buldring for juniorer og seniorer, hvor en av konkurransene i hver gren arrangeres som norgesmesterskap. Konkurransene skal spres geografisk og fordeles jevnt på vår og høst. Egen klasse for funksjonshemmede skal utredes og forberedes i løpet av tingperioden. I løpet av tingperioden skal det kjøres et pilotprosjekt på dette. Det skal utredes og gjennomføres tiltak som gjør det attraktivt for klubber å arrangere konkurranser. 3.7 Internasjonale mesterskap Det skal søkes om et nytt internasjonalt stevne i

10 4 Kompetanse og utdanning NKF skal utdanne trenere og klatreinstruktører for å sikre at kurs, aktiviteter og treninger, både ute og inne, holder kvalifisert nivå. Kvalifiserende kurs i treneløypa skal være i henhold til NIFs retningslinjer for trenerutdanning. Kvalifiserende kurs ute skal følge Norsk Fjellsportforums «Nasjonal standard for instruktører, førere og kursarrangører i fjellsport». NKF skal utvikle et fremtidsrettet og ansvarlig klatretilbud gjennom et felles kompetanseløft for klatreopplæring både ute og inne. NKF skal jobbe for å fremme klatring som aktivitet og satsningsidrett i grunnskole og videregående skole 4.1 Klatreleder inne NKF vil jobbe aktivt for at revidert klatreleder inne-utdanning (revidert høst 2013) holder en høy standard og blir implementert i NKFs klubber samt hos eksterne aktører i tingperioden. 4.2 Trenerutdanning Trenerutdanning skal sikre en kompetansebasert idrettsutvikling gjennom kvalifiserte trenere. Med kompetansebasert idrettsutvikling menes en idrettsutvikling som er basert på kunnskap, atferd og holdninger. Med kvalifisert menes en autorisasjon som bygger på definerte standarder fra NIF på de ulike utdanningsnivå. Trenerløypa består av 4 nivå. De to første nivåene er blitt ferdigstilt i tingperioden og brukes aktivt av NKFs klubber. I løpet av den nye tingperioden skal nivåene trener 3 og eventuelt trener 4 ferdigstilles. 4.3 Etterutdanning for trenere Trenerløypa angir i dag både vertikale og horisontale utviklingsmuligheter for en som ønsker å utdanne seg som trener. På hvert nivå ligger en struktur for grunnutdanning (trener 1 4) og etterutdanning. Det er et mål at NKF i løpet av tingperioden skal utvikle flere etterutdanningskurs. 4.4 Kvalifisering på klatreklipper ute NKF skal gjennom et aktivt medlemskap i Norsk Fjellsportforum (NF) sikre at NKFs instruktører holder et trygt, kvalifisert og høyt nivå med fokus på sikkerhet, veiledning og metodikk. NKF vil legge til rette for at det er mulig å få assistentpraksis og nødvendig erfaring for klubbtilhørende klatrere som har ambisjoner om å bli instruktører på klatreklipper ute. NKF skal bidra til NFs videreutvikling både av sin egen organisasjon og av instruktørstigen. NKF vil styrke kvalifiseringen på klatreklippe ute gjennom å stimulere til at flere klubbtilhørende klatreleder inne utdannes til å lede aktiviteter på klatreklippe ute. NKF vil gjennom «fjellfondet» tilby klubbtilhørende klatreleder inne å søke om støtte til kvalifiserende instruktørkurs ute. 4.5 Etterutdanning NKF ønsker å stimulere til at instruktører på klatreklippe ute som er aktive i klubb får mulighet til etterutdanning. NKF vil fortsette å tilby metode-, rednings- og instruktørseminarer for kvalifiserte og aktive klubbmedlemmer. NKF vil også prioritere å tilby kurs i bolting og etikk som etterutdanning for sine medlemmer. 10

11 5 Klatring ute NKF skal bidra til at det skapes større aktivitet og flere tilbud for de som ønsker å klatre ute. NKF skal bidra til: kurstilbud i klatring ute både i klubbene og på samlinger støtte til lokale, regionale og nasjonale samlinger for både fjellklatring, buldring sportsklatring ute, kileklatring, is- og vinterklatring å organisere tilbud spesielt til ungdom med interesse for klatring ute fortsatt styrking av NKFs «fjellfond», hvor det gis økonomisk støtte til ekspedisjoner og internasjonale samlinger hos særlig unge, men også eldre klatrere å stimulere til økt interesse for klatring ute gjennom å prioritere støtte til foredrag publiseringer og klatrebragder, samt aktiv synliggjøring av disse på NKFs hjemmesider og på lokale, regionale og nasjonale samlinger 6 Sikkerhet NKF skal arbeide aktivt for å redusere tallet på klatreulykker, for å fremme risikobevissthet, ansvarsbevissthet og kunnskap om sikkerhet, og for å stimulere klubbene til ulykkesforebyggende arbeid. 6.1 Forebyggende tiltak NKF skal aktivt formidle kunnskap om sikker klatring gjennom artikler, lærestoff, nettsider, plakater, kurs, seminarer og andre tiltak, og gjennom informasjonsmateriell knyttet til Brattkort. NKF skal sørge for at egne metodesett, kurs og faglige tilbud til enhver tid er basert på oppdatert kunnskap om sikker klatring. NKF skal samarbeide med andre organisasjoner om å forebygge ulykker i klatring og bratt fjellsport. Ulykkesdatabasen skal videreutvikles som et verktøy for å skaffe kunnskap om ulykkesårsakene og hvordan ulykker kan forebygges. Alvorlige ulykker skal følges opp spesielt for å unngå gjentakelser. 6.2 HMS NKF skal drive sin egen virksomhet i samsvar med lover og forskrifter om HMS, og utvikle praktisk tilpassete rutiner for sin egen virksomhet med sikte på å forebygge helse- og miljøskader. NKF skal bidra til at klatreklubbene gjør det samme, og sørge for at forskrifter, rutiner og veiledningsmateriale om HMS gjøres lett tilgjengelig for alle klubber. Alle klubber skal få tilbud om hjelp til å innføre HMS-rutiner som er tilpasset klubbens virksomhet. NKFs klubbutviklere skal ha tilstrekkelig kompetanse i HMS til å bidra. 6.3 Brattkort NKF skal arbeide for å få Brattkortordningen innført ved alle klatreanlegg i Norge, som et virkemiddel til å bedre sikkerheten ved inneklatring. Veggeiernes praktisering av Brattkortordningen skal kvalitetssikres gjennom aktiv informasjon og anbefalinger, kurs og oppsøkende veiledning. Veggeiernes ansvar skal tydeliggjøres gjennom informasjon og oppfølging av mangler. Det skal arbeides for ytterligere fordeler for medlemmer gjennom Brattkortordningen ved å inngå flere samarbeidsavtaler. Styret skal revidere brattkortordningen og innføre et topptaukort. 11

12 7 Anlegg 7.1 Anlegg inne NKF vil arbeide for at staten skal bidra til klatretilbud ved at: funksjonelle klatreanlegg planlegges regionalt i samarbeid med lokale klubber bedre veiledningsmateriell utgis for de som skal bygge anlegg bildemateriell som viser standard for ulike vegger legges ut på nettsidene konkrete krav stilles til lokale klatreanlegg i offentlige planer og retningslinjer NKF skriver innlegg om klatreanlegg og tilbyr å holde innlegg på arenaer der offentlige idretts-, plan- eller utbyggingsmyndigheter er til stede NKF utdanner et veilederkorps innenfor anlegg som kan bistå klubber og kommuner i utvikling av nye klatreanlegg 7.2 Anlegg ute NKF skal være en støtte for klubbene i arbeidet for å verne om allemannsretten og sikre adkomst til nye og etablerte klatrefelt. NKF skal hjelpe klubber med gratis bolter samt hjelp til å bolte nye klatrefelt, i samsvar med forbundets retningslinjer for bruk av borebolter og faste forankringer 1. NKF skal være en pådriver til å få etablert nye ruter over hele gradsspekteret, inkludert lette nybegynnerruter og ruter som kan heve nivået på utendørsklatring i Norge. NKF skal hjelpe klubber som har lite ressurser til å vedlikeholde klatrefelt. Fortsette arbeidet med rebolting av «herreløse» klatrefelt av nasjonal betydning. Styret skal i samarbeid med CKK (Christiansands klatreklubb) sette ned en arbeidsgruppe som ved tinget i 2016 legger frem et forslag om en helhetlig strategi for NKFs arbeid med klatreførere

Komiteer for NKF i tingperioden 2014-2016

Komiteer for NKF i tingperioden 2014-2016 Komiteer for NKF i tingperioden 2014-2016 1. Barne-, ungdom- og klubbutviklingskomiten (BUK) skal arbeide for et åpent og inkluderende aktivitetstilbud ved å gi flere barn og unge mulighet til å drive

Detaljer

Handlingsplan for Norges Klatreforbund

Handlingsplan for Norges Klatreforbund 2012 2014 Handlingsplan for Norges Klatreforbund Avbildet: Ellinor Falkgjerdet Fotograf: Ole Karsten Birkeland Innhold NKFs formålsparagraf... 3 NKFs visjon... 3 NKFs verdier... 3 1. Aktivitet... 4 1.1

Detaljer

2012-2014. Handlingsplan for Norges Klatreforbund. Avbildet Ellinor Falkgjerdet Fotograf: Ole Karsten Birkeland

2012-2014. Handlingsplan for Norges Klatreforbund. Avbildet Ellinor Falkgjerdet Fotograf: Ole Karsten Birkeland 2012-2014 Handlingsplan for Norges Klatreforbund Avbildet Ellinor Falkgjerdet Fotograf: Ole Karsten Birkeland us-vaka NIF 2012-2014 2 3 Handlingsplan 2012-2014 Klatring er arena for lek, spenning, utfordringer

Detaljer

NYHETSBREV, OKTOBER 2011 NORGES KLATREFORBUND

NYHETSBREV, OKTOBER 2011 NORGES KLATREFORBUND NYHETSBREV, OKTOBER 2011 NORGES KLATREFORBUND NKF Kalender: 14-16.oktober 2011 Klatreinstruktør Sport kurs. Tromsø 22. oktober 2011 NM Tau Bergen 5. november 2011 NM Buldring Trondheim 7. november 2011

Detaljer

NYHETSBREV FRA NORGES KLATREFORBUND

NYHETSBREV FRA NORGES KLATREFORBUND NYHETSBREV FRA NORGES KLATREFORBUND Nok en gang har vi ny medlemsrekord. Denne gangen teller vi 17 872 medlemmer fordelt på 181 klubber. Dette gjør oss til et av de mest voksende idrettene i idrettsfamilien.

Detaljer

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008 Strategi for perioden 2008 2011 Skisse 30.05.2008 Tidligere format (Tinget 2007) 1. NSF 1.1. Visjon 1.2. Hovedmål 1.3. Organisasjonskart 2. Stabs- og administrasjonsfunksjoner 2.1. Økonomi 2.2. Informasjon

Detaljer

INNHOLDSLISTE KLATRETINGET 29.- 30. MARS 2014

INNHOLDSLISTE KLATRETINGET 29.- 30. MARS 2014 INNHOLDSLISTE KLATRETINGET 29.- 30. MARS 2014 Sakene til tinget ligger i denne rekkefølgen: Saksliste Saksliste og kjøreplan Budsjett Langtidsbudsjett for 2015 og 2016 Valg Valgkomiteens innstilling Forslag

Detaljer

Handlingsplan 2011-2013. Gi liv til årene

Handlingsplan 2011-2013. Gi liv til årene Handlingsplan 2011-2013 Gi liv til årene 1 Innholdsfortegnelse 1. Norges Padleforbunds virksomhet... 3 1.1 Visjon... 4 1.2 Overordnet mål... 4 1.3 Etikk og verdier i NPF... 5 1.4 NPFs målgrupper... 5 2.

Detaljer

Innhold. 2 Forord Norges Klatreforbund

Innhold. 2 Forord Norges Klatreforbund Tingrapport Norges Klatreforbund 2012 2014 Innhold Forord... 4 Styrets rapport for tingperioden 2012 2014... 5 1. Styrets hovedansvarsområder... 5 1.1. Styret... 5 1.2. Økonomi... 6 1.3. Administrasjon...

Detaljer

NORGES RYTTERFORBUND NORGES RYTTERFORBUND NORGES RYTTERFORBUND. Foto: hesteguiden.com

NORGES RYTTERFORBUND NORGES RYTTERFORBUND NORGES RYTTERFORBUND. Foto: hesteguiden.com Rytterpolitisk Rytterpolitisk dokument dokument TINGPERIODEN TINGPERIODEN 2015 2015 2019 2019 NORGES RYTTERFORBUND NORGES RYTTERFORBUND NORGES RYTTERFORBUND Foto: hesteguiden.com NORGES RYTTERFORBUND FORORD

Detaljer

IDRETTSPLAN 2015-2016 Idrettsglede for alle mest mulig og best mulig aktivitet for flest mulig

IDRETTSPLAN 2015-2016 Idrettsglede for alle mest mulig og best mulig aktivitet for flest mulig IDRETTSPLAN 2015-2016 Idrettsglede for alle mest mulig og best mulig aktivitet for flest mulig Side 1 1 Idrettsplan 2015 2016 for Oppland Idrettskrets (OIK) 1.1. Innledning Norges Idrettsforbund (NIF)

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

Referat fra Lederseminar i Praha

Referat fra Lederseminar i Praha Tilsluttet: Norges Idrettsforbund & Olympiske komité Nordiska Tyngdlyftningsförbundet European Weightlifting Federation International Weightlifting Federation Trondheim 14.oktober 2013. Referat fra Lederseminar

Detaljer

KLUBBMEDLEMSKAP GIR MANGE FORDELER

KLUBBMEDLEMSKAP GIR MANGE FORDELER KLUBBMEDLEMSKAP GIR MANGE FORDELER NORGES KAMPSPORT FORBUND Norges Kampsportforbund er det offisielle og samlende organet for kampsport i Norge. Medlemskap i NKF gir mange fordeler både for klubber og

Detaljer

TRENERLØYPA. Norges Rugbyforbund 21.3-2015. Rammeverk for norsk trenerutvikling. Seniorrådgiver Trenerutvikling. Antero Wallinus-Rinne

TRENERLØYPA. Norges Rugbyforbund 21.3-2015. Rammeverk for norsk trenerutvikling. Seniorrådgiver Trenerutvikling. Antero Wallinus-Rinne TRENERLØYPA Rammeverk for norsk trenerutvikling Norges Rugbyforbund 21.3-2015 Antero Wallinus-Rinne Seniorrådgiver Trenerutvikling TEMA Trenerløypa Ansvar og roller innenfor Trenerløypa Fellesleveranser

Detaljer

Veiledningshefte og forberedelsesskjema

Veiledningshefte og forberedelsesskjema Klubbesn A Veiledningshefte og forberedelsesskjema Klubben er fundamentet for all klubbaktivitet. Ved å styrke klubbens plan-, struktur- og strategiarbeid vil vi kunne sette oss i bedre stand til å videreutvikle

Detaljer

Fra kompetanseløft til elite

Fra kompetanseløft til elite NORGES KAMPSPORTFORBUND Fra kompetanseløft til elite Sportslig plan US-DAJA 05.02.2012 Med utgangspunkt i idrettspolitisk dokument for Tingperioden 2012-2014 har vi laget en ny sportslig plan. Planen beskriver

Detaljer

Norges Biljardforbund. Idrettspolitisk plan

Norges Biljardforbund. Idrettspolitisk plan Norges Biljardforbund Idrettspolitisk plan 2010 2015 Forbundsting 8.-9.mai 2010 Norges Biljardforbund Forbundsting 2010, Oslo 8.-9.mai 1 Innledning Dette dokument er et styringsverktøy for Norges Biljardforbund

Detaljer

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN 2014-2015 2 Innhold handlingsplan Finnmark Skikrets 1. Visjon, verdier og hovedmål 2. Kjerneaktivitet a. Breddeidrett b. Toppidrett c. Skirenn og arrangement d. Anlegg e.

Detaljer

HØRINGSRUNDE: NAIFs Strategiplan 2016-2020. Forbundsstyret i NAIF skal legge frem en ny strategiplan for den

HØRINGSRUNDE: NAIFs Strategiplan 2016-2020. Forbundsstyret i NAIF skal legge frem en ny strategiplan for den HØRINGSRUNDE: NAIFs Strategiplan 2016-2020 Forbundsstyret i NAIF skal legge frem en ny strategiplan for den kommende fireårsperioden, på forbundstinget 3. april Forbundsstyret sender med dette skrivet

Detaljer

NVBFs utdanningsprogram Strategi og implementeringsplan Norges Volleyballforbund 15. mai 2014, vedtatt av Forbundsstyret 4.-6.

NVBFs utdanningsprogram Strategi og implementeringsplan Norges Volleyballforbund 15. mai 2014, vedtatt av Forbundsstyret 4.-6. NORGES VOLLEYBALLFORBUND NVBFs utdanningsprogram Strategi og implementeringsplan Norges Volleyballforbund 15. mai 2014, vedtatt av Forbundsstyret 4.-6. april 2014 1.0 Innledning Hovedmål: «10 000 flere

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2020

STRATEGIPLAN 2016-2020 STRATEGIPLAN 2016-2020 VISJON, VERDIER OG VIRKSOMHET Amerikanske Idretter - FRA UNGDOM TIL LIVSSTIL Visjonen "fra ungdom til livsstil" skal prege arbeidet i organisasjonen og den organiserte aktiviteten

Detaljer

Ny klatrefører for Drammen og Omegn Prosjektbeskrivelse med finansieringsgrunnlag og budsjett

Ny klatrefører for Drammen og Omegn Prosjektbeskrivelse med finansieringsgrunnlag og budsjett Ny klatrefører for Drammen og Omegn Prosjektbeskrivelse med finansieringsgrunnlag og budsjett Mulig forslag til forside. Drammen, 11. oktober 2008 Innledning Drammen klatreklubb (DKK) planlegger å lage

Detaljer

1) Satsing på fekting som toppidrett med internasjonale ambisjoner

1) Satsing på fekting som toppidrett med internasjonale ambisjoner NORGES FEKTEFORBUND STRATEGISAMLING 23-24. JUNI 2012 Styret i fekteforbund ble enige om følgende overordnede strategi og langtidsplan for utvikling av norsk. Eksisterende langtidsplan opprettholdes forøvrig

Detaljer

KLUBBUTVIKLING I FOKUS

KLUBBUTVIKLING I FOKUS K A M P S P O R T T Ø Y E R D I N E G R E N S E R KLUBBUTVIKLING I FOKUS KLUBBUTVIKLING MED UTGANGSPUNKT I ORGANISASJONSHJULET Quality Hotell Gardermoen 24-25. august 2007 Page 1 of 24 1 HVA ER KLUBBUTVIKLING?

Detaljer

Arendal Cykleclub Stiftet 1975 Klubbstrategi 2014-2017

Arendal Cykleclub Stiftet 1975 Klubbstrategi 2014-2017 Arendal Cykleclub Stiftet 1975 Klubbstrategi 2014-2017 Arendal Cykleclub Klubbstrategi 2014-2017 Side 1 Innhold 1 Klubbens virksomhetsidé... 3 1.1 Breddeidrett... 3 1.2 Rent idrettslag... 3 1.3 Arrangementer...

Detaljer

Strategiplan rev. 2016-2020

Strategiplan rev. 2016-2020 Strategiplan rev. 2016-2020 Hvorfor 2016 2020? Revidere i henhold til Idrettspolitisk dokument (IPD): - Idretten vedtok plan for hele idretten i juni 2015 planen gjelder fra 2015 2019 - NBBF vedtar sin

Detaljer

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot 2024. 4 års perspektiv mot 2016. Vestfold Gymnastikk og Turnkrets - 1

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot 2024. 4 års perspektiv mot 2016. Vestfold Gymnastikk og Turnkrets - 1 Langtidsplan Vestfold Gymnastikk og Turnkrets 12 års perspektiv mot 2024 4 års perspektiv mot 2016-1 INNHOLD 2. Visjon og virksomhetsidé... 3 3. Verdier... 3 Del II, 12 års perspektiv mot 2024... 4 4.

Detaljer

Skipolitisk dokument (2012-2016) Skistyret. Handlingsplan (2013-2015)

Skipolitisk dokument (2012-2016) Skistyret. Handlingsplan (2013-2015) Skikrets BREDDEIDRETT Operative mål Operative mål 1.1 Basisrekruttering av barn Mål: NSF skal sikre at ski er en naturlig vinteraktivitet for flest mulig barn ved at 1.1.2. ski inngår som viktig del av

Detaljer

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 Strategi 2020 Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 STRATEGI 2020 Strategi 2020 Norsk Orientering har som mål at 1 % av Norges befolkning i 2020 skal være medlemmer av klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund.

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede!

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede! Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016 Vi skaper idrettsglede! Vedtatt på kretstinget 2. juni 2012 Oslo Idrettskrets (OIK) er en av 19 idrettskretser i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

8.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

8.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT 8.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Vedtatt på idrettstinget i 2015 I Norge deltar 8 av 10 barn i alderen 6 12 år i én eller flere idrettsaktiviteter. Deltagelse i barneidretten

Detaljer

Handlingsplan 2015-2017. PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ Handlingsplan 2015-2017 Sør-Trøndelag Skikrets

Handlingsplan 2015-2017. PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ Handlingsplan 2015-2017 Sør-Trøndelag Skikrets Handlingsplan 2015-2017 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ Handlingsplan 2015-2017 Sør-Trøndelag Skikrets Forord Norges Skiforbunds strategiplan 2012-2016 er det overordnede styringsverktøy for alle ledd i

Detaljer

Inkludering av funksjonshemmede i klubben vår. - et utøver og et trenerperspektiv. Ronny Skaalien, hovedtrener Drammen Svømmeklubb

Inkludering av funksjonshemmede i klubben vår. - et utøver og et trenerperspektiv. Ronny Skaalien, hovedtrener Drammen Svømmeklubb Inkludering av funksjonshemmede i klubben vår - et utøver og et trenerperspektiv Ronny Skaalien, hovedtrener Drammen Svømmeklubb Drammen svømmeklubb Mer enn bare svømming - svømmeglede, muligheter og utfordringer

Detaljer

Ressurshefte - AKP. Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram. Ressurshefte - AKP 2013

Ressurshefte - AKP. Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram. Ressurshefte - AKP 2013 Ressurshefte - AKP Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram N o r g e s S v ø m m e f o r b u n d Side 1 Vel gjennomført Anerkjennelsesprogram! Etter å ha

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

Strategiplan. Norges Triathlonforbund

Strategiplan. Norges Triathlonforbund Strategiplan Norges Triathlonforbund Ting 2015 NTFs Strategi Vi skal (formål) Norges Triathlonforbund (NTF) skal fremme triatlon, samt kombinasjoner av denne idretten, i henhold til enhver tid godkjente

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 Trygg. Utviklende. Inkluderende. Langsiktig. Side 1 INNLEDNING Styret i TUIL Tromsdalen Fotball vedtok i 2010 at det skulle gjennomføres en strategiprosess

Detaljer

Strategiplan Bergen CK 2015-18

Strategiplan Bergen CK 2015-18 1. Om strategiplanen Planen er under utarbeidelse av styret i Bergen CK i samarbeid med representanter fra klubbens ulike utvalg og komiteer. Arbeidsdokumentet er fremkommet gjennom arbeid innenfor den

Detaljer

FRIHET OG SPENNING! Mål og strategier for Norges Luftsportforbund

FRIHET OG SPENNING! Mål og strategier for Norges Luftsportforbund FRIHET OG SPENNING! og strategier for Norges Luftsportforbund Luftsportsforbundets formål er å fremme luftsport i Norge og representere norsk luftsport internasjonalt. NLF organiserer følgende idretter

Detaljer

7.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

7.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT 7.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Vedtatt på idrettstinget i 2007 Barn som driver med idrett gjør det fordi de synes det er moro. Sammen med venner får de opplevelser og lærdom

Detaljer

Handlingsplan for Østfold Fotballkrets

Handlingsplan for Østfold Fotballkrets Handlingsplan for Østfold Fotballkrets Østfold Fotballkrets sin visjon er: Gjennom Fair Play skape mer og bedre fotballaktivitet Østfold Fotballkrets gjør NFFs Handlingsplan for perioden 2009 2011 gjeldende

Detaljer

SPORTSPLAN 2015-2018

SPORTSPLAN 2015-2018 SPORTSPLAN 2015-2018 Innledning Formål Visjon Verdier Etikk Rolle- og ansvarsfordeling i organisasjonen Hovedsatsingsområde 1. Toppidrett 2. Rekruttering og kretsutvikling 3. Utdanning og kompetanse 4.

Detaljer

BS-LK ble etablert i 1910, og har ved slutten av 2014 nesten 1300 medlemmer, og en konkurranse-avdeling med rundt 60 svømmere.

BS-LK ble etablert i 1910, og har ved slutten av 2014 nesten 1300 medlemmer, og en konkurranse-avdeling med rundt 60 svømmere. Sportslig plan BS-LK BS-LK ble etablert i 1910, og har ved slutten av 2014 nesten 1300 medlemmer, og en konkurranse-avdeling med rundt 60 svømmere. BS-LKs visjon er å være en svømmeklubb for alle, basert

Detaljer

Idrettsglede for alle

Idrettsglede for alle Idrettspolitisk dokument 2011 2015 Idrettsglede for alle Idrettspolitisk dokument 2011 2015 Vedtatt av Idrettstinget 6. mai 2011 Endringsforslagene redigert av Idrettsstyret 31. mai 2011 Visjon: Idrettsglede

Detaljer

Norges Orienteringsforbund

Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Tingperiode 2014-2016 retning mot 2020 Vedtatt på forbundstinget 2014 Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Forbundstinget 2012 vedtok en langsiktig målsetting og strategi for utviklingen

Detaljer

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets 2013-2016 - 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 4 2. Visjon og virksomhetsidé... 4 3. RGTK sine overordnede mål... 4 4. Verdier...

Detaljer

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Vedtatt på Idrettstinget 2007 2 idrettens barnerettigheter bestemmelser om barneidrett idrettens barnerettigheter bestemmelser om barneidrett 3 Idrettens

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FRIIDRETTENS ANTIDOPINGARBEID. Arbeidet mot doping i friidretten er nedfelt i Norges Friidrettsforbunds verdigrunnlag og holdninger:

HANDLINGSPLAN FOR FRIIDRETTENS ANTIDOPINGARBEID. Arbeidet mot doping i friidretten er nedfelt i Norges Friidrettsforbunds verdigrunnlag og holdninger: HANDLINGSPLAN FOR FRIIDRETTENS ANTIDOPINGARBEID 1. Innledning Arbeidet mot doping i friidretten er nedfelt i Norges Friidrettsforbunds verdigrunnlag og holdninger: Friidretten skal være en trygg og inkluderende

Detaljer

SPORTSPLAN VOLTIGE 2014

SPORTSPLAN VOLTIGE 2014 SPORTSPLAN VOLTIGE 2014 Innhold Introduksjon... 3 Formål... 3 Sportslige mål... 3 2013... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2014... 3 Kommunikasjon... 3 Landslag og satsingsgruppe... 4 Normer for landslag

Detaljer

Innkalling til styremøte nr. 011-2015 Norges Klatreforbund. S A K S L I S T E

Innkalling til styremøte nr. 011-2015 Norges Klatreforbund. S A K S L I S T E 4 Vår dato;; 17.11.2015 Vår referanse;; Til: Forbundsstyrets medlemmer Innkalling til styremøte nr. 011-2015 Norges Klatreforbund. Møtested : Ullevål Station Møtestart : 24.november 2015 kl. 10.00 Møteslutt

Detaljer

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Vedtatt av Idrettstinget 2007. Revidert av Idrettstinget 2015 Foto: Pixtal, NTB scanpix I Norge deltar 8 av 10 barn i alderen 6 12 år i én eller flere

Detaljer

RENT SÆRFORBUND. Tydelig holdning konkret handling

RENT SÆRFORBUND. Tydelig holdning konkret handling RENT SÆRFORBUND Tydelig holdning konkret handling NORSK IDRETT SKAL FRAMSTÅ MED STOR TROVERDIGHET OG TYDELIGHET I SPØRSMÅL KNYTTET TIL ETIKK OG DOPING. DET ER BAKGRUNNEN FOR AT NIF HAR UTARBEIDET EN OMFATTENDE

Detaljer

Landslagene 2005-2006

Landslagene 2005-2006 Landslagene 2005-2006 Landslagsgruppene 2005-2006 Seniorlandslaget Stipendgruppa Elitegruppa Utfordrergruppa Rekruttgruppa Juniorlandslaget Juniorgruppa Utviklingsgruppa Seniorlandslaget - trenere Sportssjef:

Detaljer

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 RETNINGSLINJER 2 INNHOLD SIDE Hensikt... 3 Mål... 3 Logo og profil... 4 Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 Ledelse... 6 Veiledere... 6 Ledergruppe... 7 Årsplan... 7 Lederutdanning...

Detaljer

Telemarkskomiteens Handlingsplan 2014-2016. NSFs Strategiplan 2008-2012. Telemarkskomiteens Handlingsplan 2014-2016

Telemarkskomiteens Handlingsplan 2014-2016. NSFs Strategiplan 2008-2012. Telemarkskomiteens Handlingsplan 2014-2016 NSFs Strategiplan 2008-2012 Telemarkskomiteens Handlingsplan 2014-2016 1 SKIIDRETTEN OG SAMFUNNET VISJON Mange, gode og glade skiløpere VERDIER Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd Glede, fellesskap,

Detaljer

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS lille grønne Slik gjør vi det i Heming Kjære Hemingmedlemmer, foreldre og trenere Hemings lille grønne er en veileder for alle som har noe med Heming å gjøre

Detaljer

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb - trivsel - trygghet - tilhørighet - Lille blå Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb Tromsø svømmeklubb - TSK er Nord-Norges største svømmeklubb har 634 medlemmer. Av disse er 354 aktive medlemmer og

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10 Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VÅR VISJON... 3 VÅR BÆRENDE IDÉ... 3 VÅR POLICY... 3 VÅRT VERDIFUNDAMENT... 3

Detaljer

Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune

Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune Nasjonale utfordringer og satsningsområder -Nasjonale trender knyttet til fysisk aktivitet -Satsningsområder og utfordringer innen

Detaljer

Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett

Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett Behandlet på Idrettstinget 11. 13. mai 2007. Vedtatte endringer innarbeidet og godkjent av Idrettsstyret 28. august 2007. norges idrettsforbund og

Detaljer

NASJONAL STANDARD FOR INSTRUKTØRER, FØRERE OG KURSARRANGØRER I FJELLSPORT. 6. februar 2013 Norsk Fjellsportforum. www.fjellsportforum.

NASJONAL STANDARD FOR INSTRUKTØRER, FØRERE OG KURSARRANGØRER I FJELLSPORT. 6. februar 2013 Norsk Fjellsportforum. www.fjellsportforum. NASJONAL STANDARD FOR INSTRUKTØRER, FØRERE OG KURSARRANGØRER I FJELLSPORT 6. februar 2013 Norsk Fjellsportforum www.fjellsportforum.no Det skal ikke kopieres fra denne publikasjonen uten etter tillatelse

Detaljer

Kursplan «Trener 1 Gymnastikk og Turn» Trenerløypa

Kursplan «Trener 1 Gymnastikk og Turn» Trenerløypa Kursplan «Trener 1 Gymnastikk og Turn» Trenerløypa Revidert: 15. juni 2014 Bakgrunn Den 20. januar 2011 vedtok styret i Norges Idrettsforbund (NIF) et felles rammeverk for den nye trenerutdanningen Trenerløypa

Detaljer

Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett

Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett Vet DU hva som er til MITT beste?? 1 Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett Ledetråd: En åpen og inkluderende idrett Det er

Detaljer

Virksomhetsplan Nordland skikrets 2013-2017

Virksomhetsplan Nordland skikrets 2013-2017 Virksomhetsplan Nordland skikrets 2013-2017 Virksomhetplanen til Nordland skikrets tar utgangspunkt i det Skipolitiske dokument. De deler som skikretsen mener de skal ta delansvar for, og således bidra

Detaljer

Elling Finnanger og Frode Moen. Trøndersk toppidrett 2020

Elling Finnanger og Frode Moen. Trøndersk toppidrett 2020 Trøndersk toppidrett 2020 Trøndersk toppidrett 2020 Senter i Granåsen Trøndersk toppidrett 2020 RBK Champions league semifinale Medaljer alle Nordiske Grener OL og VM Trondheims Ørn Europa mester Trenere

Detaljer

Norges Orienteringsforbund

Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Tingperiode 2016-2018 retning mot 2020 Vedtatt på Forbundstinget 2016 Norges Orienteringsforbund 1 Strategi 2020 Forbundstinget 2012 vedtok en langsiktig målsetting og strategi for utviklingen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SKIIDRETTENS ANTIDOPINGARBEID

HANDLINGSPLAN FOR SKIIDRETTENS ANTIDOPINGARBEID HANDLINGSPLAN FOR SKIIDRETTENS ANTIDOPINGARBEID 1. Innledning Arbeidet mot doping i skiidretten er forankret i Norges Skiforbunds formålsbestemmelse som sier at arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati,

Detaljer

HANDLINGSPLAN NVBF REGION Rogaland 2013-15

HANDLINGSPLAN NVBF REGION Rogaland 2013-15 HANDLINGSPLAN NVBF REGION Rogaland 2013-15 NVBFs satsningsområder Volleyball = samspill for alle Vekst Elite Trenere/ dommere Anleggsutvikling Organisasjon 10 000 flere medlemmer. Spillere, trenere, klubber.

Detaljer

Strategi for perioden 2003 2007 med kommentarer om status pr. 2007

Strategi for perioden 2003 2007 med kommentarer om status pr. 2007 Strategi for perioden 2003 2007 med kommentarer om status pr. 2007 Vurdering måloppnåelse 1.2 Hovedmål 2003-2007 Beskrevet målsetting Stabilisere forbundets økonomiske fundament med tilstrekkelig egenkapital

Detaljer

Strategidokument 2013-2016

Strategidokument 2013-2016 Strategidokument 2013-2016 Tilsluttet: Norges Idrettsforbund & Olympiske komité Nordiska Tyngdlyftningsförbundet European Weightlifting Federation International Weightlifting Federation Innholdsfortegnelse

Detaljer

1 NORGES PADLEFORBUNDS VISJON OG VIRKSOMHET

1 NORGES PADLEFORBUNDS VISJON OG VIRKSOMHET Oktober 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Norges Padleforbunds visjon og virksomhet... 3 2 Organisasjon og oppgavefordeling... 4 2.1 Organisasjon... 4 2.2 Oppgavefordeling... 4 3 Prioriterte mål... 6 3.1 Bidra

Detaljer

Forbundstinget 2016 Bergen 15. 17. april

Forbundstinget 2016 Bergen 15. 17. april Forbundstinget 2016 Bergen 15. 17. april Innhold 1 NORGES KLATREFORBUNDS TING... 2 1.1 Saksliste...2 1.2 Kjøreplan...3 1.3 Forord...4 2 STYRETS RAPPORT FOR TINGPERIODEN 2014 2016... 5 2.1 Organisasjon...6

Detaljer

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag Etikk og moral Etikk og Moral Innledning Norges Bilsportforbund er en organisasjon som er bygd opp rundt et kjerneprodukt; bilsport. Forbundets verdigrunnlag skal

Detaljer

Strategi- og handlingsplan for 2013-2016

Strategi- og handlingsplan for 2013-2016 Strategi- og handlingsplan for 2013-2016 På vei mot fremtiden Norges Bedriftsidrettsforbund strategi- og handlingsplan 2013-2016 Innhold Innledning Visjon Virksomhetsidé Formål Målgruppe Fokus Enkelhet

Detaljer

Oppdater denne når hele rapporten er endelig og vedtatt.! INNHOLDSFORTEGNELSE

Oppdater denne når hele rapporten er endelig og vedtatt.! INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD Igjen skal det avholdes et nytt ting i Norges Klatreforbund. Tinget er det viktigste enkeltarrangement som arrangeres i forbundet. Tinget er forbundets verksted. Her drøftes erfaringene fra utført

Detaljer

NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011

NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011 NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011 Innledning Landslaget for funksjonshemmede er organisert etter samme modell som det ordinære landslaget. Unntak er at det ikke er eget juniorlandslag.

Detaljer

Opplysningene sendes skriftlig på eget skjema med referansepersoner; gjerne trenere / instruktører.

Opplysningene sendes skriftlig på eget skjema med referansepersoner; gjerne trenere / instruktører. Trener 1 Sport Arrangør : () Varighet : 48 timer Sist revidert : 25.10.05 Målsettinger Mål for kurset utdanner trenere for å sikre at kurs i forbundets regi holder kvalifisert nivå. Deltakerne skal gjennom

Detaljer

Strategiplan for Brumunddal fotball

Strategiplan for Brumunddal fotball Strategiplan for Brumunddal fotball Planen gjelder for Brumunddal fotball fram til 31.12.2017. Planen revideres årlig. Strategiplanen skal i planperioden være førende for alt arbeid som utføres i Brumunddal

Detaljer

Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis)

Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis) Alder Hva skal gjøres? (Tiltak/trening/konkurranse.) 6-7 år Besøke/samarbeide med barneidrettsskoler. Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis) Hvem skal gjøre det? (Ansvarlig.). Hvordan

Detaljer

Uttakskriterier 2015. BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon og deltakelse i internasjonale ritt 30.01.2015

Uttakskriterier 2015. BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon og deltakelse i internasjonale ritt 30.01.2015 Uttakskriterier 2015 BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon og deltakelse i internasjonale ritt 30.01.2015 Uttakskriterier 2015 Uttakskriterier 2015 BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon

Detaljer

NKF. db.klatring.no/sikkerhet/pages/formulykke.asp. Besøk oss på klatring.no og brattkompetanse.no

NKF. db.klatring.no/sikkerhet/pages/formulykke.asp. Besøk oss på klatring.no og brattkompetanse.no NKF Gjennom sine medlemsklubber organiserer Norges Klatreforbund mange tusen klatrere. NKF arbeider for sikkerhet, utdanning, konkurranser, anlegg, førere, adkomstrettigheter og mye annet. NKF og NF har

Detaljer

Norges Kampsportforbunds Toppidrettspolitiske handlingsplan for karate

Norges Kampsportforbunds Toppidrettspolitiske handlingsplan for karate Norges Kampsportforbunds Toppidrettspolitiske handlingsplan for karate Innhold Innledning... 2 Visjon... 3 Misjon... 3 Verdier... 3 Målsetting... 3 Struktur og kompetanse... 4 Kravene for å opprettholde

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2013-2017

STRATEGIDOKUMENT 2013-2017 STRATEGIDOKUMENT 2013-2017 Innledning På skitinget på Hamar i juni 2012 vedtok skitinget Skipolitisk dokument for perioden 2012-2016. Dokumentet er tilgjengelig på http://www.skiforbundet.no/omnsf/strategidokument/sider/strategidokumenter.aspx

Detaljer

Norges Kampsportforbunds Toppidrettslige handlingsplan for Karate

Norges Kampsportforbunds Toppidrettslige handlingsplan for Karate Norges Kampsportforbunds Toppidrettslige handlingsplan for Karate Innledning Planen skal ses som en samlet plan for Norges Kampsportforbunds (NKF) toppidrettssatsning og talentutvikling som skal følge

Detaljer

«Retningslinjer for Selects-virksomhet»

«Retningslinjer for Selects-virksomhet» Norges Ishockeyforbunds «Retningslinjer for Selects-virksomhet» Definisjon av Selects/kommersielle aktører: Aktører som kjøper og selger «ishockeyaktiviteter», men som ikke er et organisasjonsledd innenfor

Detaljer

TRYSIL SKYTTERLAG. LANGTIDSPLAN Strategiplan

TRYSIL SKYTTERLAG. LANGTIDSPLAN Strategiplan TRYSIL SKYTTERLAG LANGTIDSPLAN Strategiplan 2013-2017 Innhold Vår visjon... 3 Våre mål... 3 1 Sportslig målsetting... 3 Hovedmålsetting... 3 1.1 Lokale mesterskap... 4 1.2 Regionale mesterskap... 4 1.3

Detaljer

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN 2016 NESODDEN IDRETTSFORENING 1 Idrettens formål og verdier Nesodden IF skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Strategisk plan 2010 2014

Strategisk plan 2010 2014 Strategisk plan 2010 2014 Utkast til Norsk friidrett mot 2014 Strategiplanen er gjeldende for perioden 2010-2014 Verdigrunnlag Friidretten skal være preget av: Glede, helse, ærlighet og fellesskap Sunne

Detaljer

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 1,0 Vedtatt på årsmøte 20.06.2012 Side 1

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 1,0 Vedtatt på årsmøte 20.06.2012 Side 1 Strategiplan 2012 2017 - Vi skaper morgendagens helter Side 1 Visjon, Misjon og Verdier Visjon Vi skal være anerkjent som et forbilde for idrettslag i Norge og som et kraftsenter i skandinavisk basketball.

Detaljer

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan 1. Formål. I tråd med Norges Svømmeforbunds formål skal Øvre Eiker Svømmeklubb arbeide for at alle gis mulighet for å utøve svømmeaktivitet ut i fra sine ønsker,

Detaljer

NKF Kursmal klatreleder inne

NKF Kursmal klatreleder inne NKF Kursmal klatreleder inne 2014-25- 02 Mål for kurset Norges klatreforbund utdanner klatreleder inne for å sikre at grunnkurs i forbundets regi holder kvalifisert nivå. Etter kurset skal deltagerne ha

Detaljer

Retningslinjer. for samarbeidet på kompetanseområdet mellom NIF, særforbundene og idrettskretsene

Retningslinjer. for samarbeidet på kompetanseområdet mellom NIF, særforbundene og idrettskretsene Retningslinjer for samarbeidet på kompetanseområdet mellom NIF, særforbundene og idrettskretsene (Gjelder fra 01.01.2010, revidert siste gang 02.11.2011) 1. Grunnregel NIF, idrettskretser og særforbund

Detaljer

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015 Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015 Dokumentet skal si noe om hvilke prioriteringer Midt-Norge Bandyregion ønsker å handle etter som administrerende myndighet i Midt-Norge de kommende år. Planen

Detaljer

Kursbeskrivelse for Trener 1 i hurtigløp/kunstløp på skøyter

Kursbeskrivelse for Trener 1 i hurtigløp/kunstløp på skøyter Kursbeskrivelse for Trener 1 i hurtigløp/kunstløp på skøyter Norges Skøyteforbund Innledning. Dette kurset er bygget på Norges Idrettsforbunds spesifikasjon Trenerløypa, nivå 1. Kurset er modulbasert.

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND MOTORSYKKEL

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND MOTORSYKKEL NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND MOTORSYKKEL HANDLINGSPLAN 2014-2016 NMF Idrettspolitisk Dokument (Ipd) skal danne grunnlaget for det øvrige planarbeidet i forbundet. Hver av avdelingsforbundene

Detaljer

Strategiplan 2009-20122012 HAMAR IL svømming Versjon 1 20.11.08 VISJON HIL svømmegruppe skal være et kraftsentrum for svømmesporten i det indre østlandsområdet og tilby et bredt sportslig tilbud i et godt

Detaljer

Strategiplan 2015 2018

Strategiplan 2015 2018 Sak 7 Strategiplan 2015 2018 for styret og utvalgene i Norsk Islandshestforening (NIHF) Styret og utvalgene i NIHF arbeider etter Lov for NIHF (http://nihf.no/om- Nihf.aspx#Lovfornihf) og mandatene gitt

Detaljer