Strategiplan for Norges klatreforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategiplan for Norges klatreforbund 2014-2016"

Transkript

1 Strategiplan for Norges klatreforbund

2 Innhold Strategiplan Organisasjon Regional organisering Klubbene Forbundet sentralt Styret Komiteer Finansiering Markedsarbeid Informasjonsarbeid Lover Politisk påvirkning Miljø Forsikring Elektroniske løsninger Klubbutvikling Kompetanseutvikling Regionale og nasjonale samlinger Klubbutviklere og fagpersoner tilknyttet NKF Økonomisk støtte Konkurranse Klubb Region Rekruttlag Juniorlandslag Landslag NC/NM Internasjonale mesterskap Kompetanse og utdanning Klatreleder inne Trenerutdanning Etterutdanning for trenere Kvalifisering på klatreklipper ute

3 4.5 Etterutdanning Klatring ute Sikkerhet Forebyggende tiltak HMS Brattkort Anlegg Anlegg inne Anlegg ute

4 Strategiplan NKFs formålsparagraf «Norges klatreforbunds (NKFs) formål er å fremme klatresporten i Norge og å representere den internasjonalt. NKF skal virke for en sikkerhetsmessig og miljømessig forsvarlig utvikling av sporten.» NKFs visjon «Glede, utfordring og sikkerhet for alle utøvere.» Klatring er lek, spenning, utfordringer og opplevelse. Gleden ved å mestre er viktig for alle. Alle som deltar er like viktige, uansett prestasjonsnivå. Klatreglede for alle er en krevende ambisjon. Den utfordrer både den enkelte og fellesskapet. Vi har lykkes når alle føler seg velkomne, og når samhold og ekte glede preger hverdagen i klatreklubbene. Klatreglede skal være den viktigste drivkraften for alle som deltar, enten man er utøver, trener, dommer, frivillig eller foresatt. Denne visjonen skal prege både organisasjonsarbeidet og aktivitetspolitikken. Det skal bidra til at mennesker gis muligheter til klatring ut fra sine ønsker og behov. NKFs verdier Klatreglede innebærer mestring for alle både inne og ute. Ansvar: Klatrere tar ansvar for egen og andres sikkerhet. Klatrere viser ansvar for miljø og samfunn. Klatrere utviser sporløs ferdsel. Tradisjon: Klatresporten har røtter i historien. Klatrere tar vare på natur og kultur. Klatrere finner nytte i gammel visdom. Klatresporten bringer sammen gamle og unge. Nytenkning: Klatrere er oppfinnsomme og åpne for nye ideer. Klatrere er løsningsorienterte. Klatrere bryter vaner. Med utgangspunkt i formålsparagraf, visjon og verdier skal NKF være en aktiv støtteorganisasjon for alle medlemsklubber. Vi ønsker å oppnå dette ved å sette oss følgende mål for kommende tingperiode. 4

5 1 Organisasjon NKF skal være en utviklingsorientert og lærende organisasjon i sitt virke for klatresporten i Norge. NKF skal til enhver tid være oppdatert på og skal praktisere NIFs retningslinjer og bestemmelser. NKF skal ha et spesielt fokus på og praktisere NIFs barnerettigheter og - bestemmelser, samt retningslinjer for ungdomsidrett. 1.1 Regional organisering NKF skal legge opp til at det arrangeres regionale ledermøter de årene det ikke er klatreting. NKF vil stimulere til samarbeid mellom klubbene regionalt når det gjelder arrangementer, samlinger, trenerutdanning med mer. Klubber og forbund samarbeider om grensene i regionene. 1.2 Klubbene Frivilligheten skal styrkes, stimuleres og opprettholdes som en bærende kraft i klatreklubbene ved at: klubbutvikling styrkes slik at de som ønsker bistand fra NKF til organisering, utdanning og arrangementer skal få tilskudd eller personlig oppfølging alle klubber skal motta tilbud om startmøte 1.3 Forbundet sentralt NKFs administrasjon skal legge til rette for klatreklubbene og gjøre hverdagen lettere for medlemmene ved at: vi samarbeider om å få mer ut av idrettens tilgjengelige ressurser Administrasjonen skal på alle områder opptre ryddig og effektivt, og yte rask og god service til klubber ved at vi har: o kort saksbehandlingstid o klare og kunngjorte kriterier for søknadsbehandling o kunngjorte frister for søknader og saksbehandling o funksjonelle søknadsskjema o brukervennlige web-tjenester 1.4 Styret Styret skal til enhver tid følge opp denne strategiplanen og de saker som tinget har vedtatt. Styret er ansvarlig for en forsvarlig og sunn økonomi. Styret deltar på lokale og nasjonale arrangement. 5

6 1.5 Komiteer Komiteene skal påse at årlige tiltaksplaner innenfor sine ansvarsområder blir gjennomført. Komiteene følger de til enhver tid vedtatte mandater og påser at strategiplanen blir fulgt. 1.6 Finansiering NKF har en god egenkapital, men utilstrekkelig langsiktig finansiering for å opprettholde aktivitetsnivået på lengre sikt. Sikring av trygg, langsiktig finansiering blir derfor en sentral oppgave i tingperioden. NKF skal i løpet av perioden gjøre seg mer uavhengig av finansiering knyttet til spillemidler og må derfor finne andre finansieringsmuligheter. NKF vil arbeide for gode og forutsigbare rammevilkår for organisasjonen og aktivitetsutviklingen gjennom å: fortsette å søke ekstern finansiering til ulike prosjekter jobbe aktivt for å få midler og kompetanse fra Olympiatoppen 1.7 Markedsarbeid NKF skal være en attraktiv samarbeidspartner for klubber, andre organisasjoner og kommersielle aktører gjennom å: arbeide for å videreføre samarbeid med eksisterende aktører søke nye samarbeidspartnere utvikle nye samarbeidsprosjekter 1.8 Informasjonsarbeid NKF skal i løpet av perioden foreta en gjennomgang og revitalisering av våre nettsider. Elektroniske nyhetsbrev skal videreføres og utvikles. Samarbeidet med magasinet Klatring skal videreføres og utvikles. 1.9 Lover Medlemsorganisasjonen skal opprettholdes som selveiende, demokratisk og frivillig, og skal leve i tråd med egne lover ved at: klatringens verdigrunnlag og medlemsdemokratiet respekteres kjønnsbalansen ivaretas i alle styrer, råd og utvalg organisasjons- og medlemsregistrene er oppdaterte og korrekte de til enhver tid vedtatte lover følges 1.10 Politisk påvirkning NKF skal sikre norske klatreinteresser nasjonalt ved å: styrke NKFs innflytelse og bidra aktivt i nasjonale samarbeidsorganer, særlig NIF, Norsk Fjellsportforum (NF), Friluftslivets fellesorganisasjon (Frifo), særforbundsalliansen og særforbundenes fellesorganisasjon jobbe aktivt gjennom idrettens politiske fora for å fremme klatresporten styrke klatring som en del av allemannsretten ha som mål at NF skal styrkes sentralt. NKF vil prioritere at NF styrkes administrativt og markedsføringsmessig i tingperioden 6

7 NKF skal sikre norske klatreinteresser internasjonalt ved å: være en aktiv deltaker og forslagstiller i International Federation of Sport Climbing (IFSC). NKF ønsker også å ivareta et aktivt, norsk medlemskap i den internasjonale klatre- og fjellsportorganisasjonen UIAA, men dette vil avhenge av utfallet av den pågående omorganiseringen av UIAA 1.11 Miljø NKF skal ta et aktivt ansvar for egen miljøpåvirkning slik: Formidle råd til klubber om utvikling av miljøriktige og energieffektive klatreanlegg Klatrearrangement som NKF støtter bør ha en miljøvennlig profil og gjennomføring Tilstrebe mest mulig sporløs ferdsel samt respekt for natur og område ved klatreaktiviteter ute Arbeide for naturvennlig, støyfri og sikker fjellsport, i pakt med norske klatre- og friluftstradisjoner Bolting av nye klatrefelt skal skje i samsvar med NKFs retningslinjer for borebolter og faste forankringer, der naturhensyn og etiske hensyn inngår Det er NKFs mål å utvikle en tydelig etisk profil som skal formidles til alle klubber og på kurs og arrangement støttet og/eller arrangert av NKF 1.12 Forsikring NKF opprettholder sin arrangøransvarsforsikring for våre medlemsklubber. Det skal i løpet av tingperioden utredes medlemsforsikring som dekker ulykke for alle medlemmer Elektroniske løsninger Alle klubber skal i løpet av tingperioden bli en del av NIFs elektroniske medlemssystem. Det settes av ressurser i NKF til å bistå klubbene i dette arbeidet. 2 Klubbutvikling Hensikten med klubbutvikling er å styrke klubbene på aktivitetssiden. NKF skal hjelpe klubbene slik at de får en bred plattform for best mulig klubbdrift og best mulig aktivitetstilbud til sine medlemmer. Klubbutviklingsarbeidet skal være et viktig redskap for å realisere NKFs visjon om klatreglede for alle blant annet for barn og ungdom, for mosjonister, for funksjonshemmede og for personer med minoritetsbakgrunn. 2.1 Kompetanseutvikling NKF skal hjelpe klubbene med å identifisere og dekke sine kompetansebehov for best mulig klubbdrift og klubbaktivitet. Dette gjelder instruktør- og trenerkompetanse, og kompetanse til å lede og organisere gode klatreaktiviteter. NKF skal spesielt prioritere: tiltak for barn og ungdom tiltak for personer med funksjonsnedsettelser 7

8 2.2 Regionale og nasjonale samlinger NKF skal hjelpe klubbene med å organisere regionale aktiviteter som breddekonkurranser og miljøsamlinger, og skal etablere nasjonale møteplasser som klubbsamlinger, nasjonale klatresamlinger med breddefokus og annet. NKF skal spesielt prioritere: samlinger for barn og ungdom, spesielt ute- og fjellsamlinger samlinger for funksjonshemmede 2.3 Klubbutviklere og fagpersoner tilknyttet NKF NKF skal ha et korps av klubbutviklere og andre fagpersoner (med spesiell kompetanse innen ruteskruing, bolting, HMS og annet) som kan hjelpe klubbene med utvikling av egen kompetanse og med planlegging og gjennomføring av klubbutviklingsaktiviteter. NKF skal sørge for at alle regioner har god tilgang til klubbutviklere. Klubbutviklere skal som minimum ha kompetanse som trener 1 eller klatreinstruktør 1 sport/lavland og helst kompetanse som trener 2 eller klatreinstruktør 2 sport/høyfjell. 2.4 Økonomisk støtte NKF skal videreføre tilbudet om to gratis klubbutviklingstiltak i året per klubb. I tillegg skal NKF gi spesiell økonomisk støtte til prioriterte aktiviteter som breddesamlinger, barne- og ungdomstiltak og tiltak for funksjonshemmede. 8

9 3 Konkurranse NKF skal ha et sportslig tilbud til alle som driver konkurranseklatring på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Tilbudet har fem nivåer som består av klubber med satsingsgrupper, regiontreff, rekruttlag, juniorlandslag og landslag. Dette er NKFs nasjonale utøverutvikling som kan utvikle et miljø for konkurranseklatrere, fra klubbnivå til finaleplasser i internasjonale konkurranser. 3.1 Klubb NKF skal jobbe for at flest mulig klubber har et tilbud til ungdom som ønsker å ta steget videre fra klatring som lek til klatring som idrett, ved å gjennomføre klubbtrening med ungdom som ønsker å satse, og med lokal trenere med kompetanse som trener 1 eller høyere. Ungdommene deltar i lokale og regionale konkurranser, NC og NM. 3.2 Region NKF skal jobbe for å opprette regionsamlinger i de ulike regionene med utøvere og trenere som ønsker å satse fra en definert region. Regionene defineres av NKF i samarbeid med klubbene. Det skal være en ansvarlig regiontrener i hver region som har ansvaret for samlingene. Regionsamlingene organiseres og finansieres av klubbene. Ungdommene deltar i lokale og regionale konkurranser, NC og NM. 3.3 Rekruttlag Norge skal ha et rekruttlag med utøvere som er motivert og har mulighet til å hevde seg i nasjonale og nordiske konkurranser. Utøverne deltar i noen European Youth Cuparrangementer, samt nordisk, NC og NM. Utøverne deltar på samlinger. 3.4 Juniorlandslag Norge skal ha et juniorlandslag som i løpet av tingperioden hevder seg blant de tre beste i NC og nordisk og blant de 15 beste i EYC, og som er motivert og har mulighet til å hevde seg i nordiske og europeiske konkurranser. Utøverne deltar på alle European Youth Cupkonkurranser, nordisk, NC og NM, og er villige til å gjennomføre de tiltakene som skal til for å nå resultatmålene. Utøverne deltar på samlinger. 3.5 Landslag Norge skal ha et landslag med utøvere som hevder seg blant de tre beste i nordisk og kan komme til finale i herre- og dameklassen i World Cup. De satser internasjonalt og er villige til å gjennomføre det som skal til for å nå resultatmålene. Utøverne deltar på samlinger. 3.6 NC/NM NKF skal videreføre norgescupen på led og buldring for juniorer og seniorer, hvor en av konkurransene i hver gren arrangeres som norgesmesterskap. Konkurransene skal spres geografisk og fordeles jevnt på vår og høst. Egen klasse for funksjonshemmede skal utredes og forberedes i løpet av tingperioden. I løpet av tingperioden skal det kjøres et pilotprosjekt på dette. Det skal utredes og gjennomføres tiltak som gjør det attraktivt for klubber å arrangere konkurranser. 3.7 Internasjonale mesterskap Det skal søkes om et nytt internasjonalt stevne i

10 4 Kompetanse og utdanning NKF skal utdanne trenere og klatreinstruktører for å sikre at kurs, aktiviteter og treninger, både ute og inne, holder kvalifisert nivå. Kvalifiserende kurs i treneløypa skal være i henhold til NIFs retningslinjer for trenerutdanning. Kvalifiserende kurs ute skal følge Norsk Fjellsportforums «Nasjonal standard for instruktører, førere og kursarrangører i fjellsport». NKF skal utvikle et fremtidsrettet og ansvarlig klatretilbud gjennom et felles kompetanseløft for klatreopplæring både ute og inne. NKF skal jobbe for å fremme klatring som aktivitet og satsningsidrett i grunnskole og videregående skole 4.1 Klatreleder inne NKF vil jobbe aktivt for at revidert klatreleder inne-utdanning (revidert høst 2013) holder en høy standard og blir implementert i NKFs klubber samt hos eksterne aktører i tingperioden. 4.2 Trenerutdanning Trenerutdanning skal sikre en kompetansebasert idrettsutvikling gjennom kvalifiserte trenere. Med kompetansebasert idrettsutvikling menes en idrettsutvikling som er basert på kunnskap, atferd og holdninger. Med kvalifisert menes en autorisasjon som bygger på definerte standarder fra NIF på de ulike utdanningsnivå. Trenerløypa består av 4 nivå. De to første nivåene er blitt ferdigstilt i tingperioden og brukes aktivt av NKFs klubber. I løpet av den nye tingperioden skal nivåene trener 3 og eventuelt trener 4 ferdigstilles. 4.3 Etterutdanning for trenere Trenerløypa angir i dag både vertikale og horisontale utviklingsmuligheter for en som ønsker å utdanne seg som trener. På hvert nivå ligger en struktur for grunnutdanning (trener 1 4) og etterutdanning. Det er et mål at NKF i løpet av tingperioden skal utvikle flere etterutdanningskurs. 4.4 Kvalifisering på klatreklipper ute NKF skal gjennom et aktivt medlemskap i Norsk Fjellsportforum (NF) sikre at NKFs instruktører holder et trygt, kvalifisert og høyt nivå med fokus på sikkerhet, veiledning og metodikk. NKF vil legge til rette for at det er mulig å få assistentpraksis og nødvendig erfaring for klubbtilhørende klatrere som har ambisjoner om å bli instruktører på klatreklipper ute. NKF skal bidra til NFs videreutvikling både av sin egen organisasjon og av instruktørstigen. NKF vil styrke kvalifiseringen på klatreklippe ute gjennom å stimulere til at flere klubbtilhørende klatreleder inne utdannes til å lede aktiviteter på klatreklippe ute. NKF vil gjennom «fjellfondet» tilby klubbtilhørende klatreleder inne å søke om støtte til kvalifiserende instruktørkurs ute. 4.5 Etterutdanning NKF ønsker å stimulere til at instruktører på klatreklippe ute som er aktive i klubb får mulighet til etterutdanning. NKF vil fortsette å tilby metode-, rednings- og instruktørseminarer for kvalifiserte og aktive klubbmedlemmer. NKF vil også prioritere å tilby kurs i bolting og etikk som etterutdanning for sine medlemmer. 10

11 5 Klatring ute NKF skal bidra til at det skapes større aktivitet og flere tilbud for de som ønsker å klatre ute. NKF skal bidra til: kurstilbud i klatring ute både i klubbene og på samlinger støtte til lokale, regionale og nasjonale samlinger for både fjellklatring, buldring sportsklatring ute, kileklatring, is- og vinterklatring å organisere tilbud spesielt til ungdom med interesse for klatring ute fortsatt styrking av NKFs «fjellfond», hvor det gis økonomisk støtte til ekspedisjoner og internasjonale samlinger hos særlig unge, men også eldre klatrere å stimulere til økt interesse for klatring ute gjennom å prioritere støtte til foredrag publiseringer og klatrebragder, samt aktiv synliggjøring av disse på NKFs hjemmesider og på lokale, regionale og nasjonale samlinger 6 Sikkerhet NKF skal arbeide aktivt for å redusere tallet på klatreulykker, for å fremme risikobevissthet, ansvarsbevissthet og kunnskap om sikkerhet, og for å stimulere klubbene til ulykkesforebyggende arbeid. 6.1 Forebyggende tiltak NKF skal aktivt formidle kunnskap om sikker klatring gjennom artikler, lærestoff, nettsider, plakater, kurs, seminarer og andre tiltak, og gjennom informasjonsmateriell knyttet til Brattkort. NKF skal sørge for at egne metodesett, kurs og faglige tilbud til enhver tid er basert på oppdatert kunnskap om sikker klatring. NKF skal samarbeide med andre organisasjoner om å forebygge ulykker i klatring og bratt fjellsport. Ulykkesdatabasen skal videreutvikles som et verktøy for å skaffe kunnskap om ulykkesårsakene og hvordan ulykker kan forebygges. Alvorlige ulykker skal følges opp spesielt for å unngå gjentakelser. 6.2 HMS NKF skal drive sin egen virksomhet i samsvar med lover og forskrifter om HMS, og utvikle praktisk tilpassete rutiner for sin egen virksomhet med sikte på å forebygge helse- og miljøskader. NKF skal bidra til at klatreklubbene gjør det samme, og sørge for at forskrifter, rutiner og veiledningsmateriale om HMS gjøres lett tilgjengelig for alle klubber. Alle klubber skal få tilbud om hjelp til å innføre HMS-rutiner som er tilpasset klubbens virksomhet. NKFs klubbutviklere skal ha tilstrekkelig kompetanse i HMS til å bidra. 6.3 Brattkort NKF skal arbeide for å få Brattkortordningen innført ved alle klatreanlegg i Norge, som et virkemiddel til å bedre sikkerheten ved inneklatring. Veggeiernes praktisering av Brattkortordningen skal kvalitetssikres gjennom aktiv informasjon og anbefalinger, kurs og oppsøkende veiledning. Veggeiernes ansvar skal tydeliggjøres gjennom informasjon og oppfølging av mangler. Det skal arbeides for ytterligere fordeler for medlemmer gjennom Brattkortordningen ved å inngå flere samarbeidsavtaler. Styret skal revidere brattkortordningen og innføre et topptaukort. 11

12 7 Anlegg 7.1 Anlegg inne NKF vil arbeide for at staten skal bidra til klatretilbud ved at: funksjonelle klatreanlegg planlegges regionalt i samarbeid med lokale klubber bedre veiledningsmateriell utgis for de som skal bygge anlegg bildemateriell som viser standard for ulike vegger legges ut på nettsidene konkrete krav stilles til lokale klatreanlegg i offentlige planer og retningslinjer NKF skriver innlegg om klatreanlegg og tilbyr å holde innlegg på arenaer der offentlige idretts-, plan- eller utbyggingsmyndigheter er til stede NKF utdanner et veilederkorps innenfor anlegg som kan bistå klubber og kommuner i utvikling av nye klatreanlegg 7.2 Anlegg ute NKF skal være en støtte for klubbene i arbeidet for å verne om allemannsretten og sikre adkomst til nye og etablerte klatrefelt. NKF skal hjelpe klubber med gratis bolter samt hjelp til å bolte nye klatrefelt, i samsvar med forbundets retningslinjer for bruk av borebolter og faste forankringer 1. NKF skal være en pådriver til å få etablert nye ruter over hele gradsspekteret, inkludert lette nybegynnerruter og ruter som kan heve nivået på utendørsklatring i Norge. NKF skal hjelpe klubber som har lite ressurser til å vedlikeholde klatrefelt. Fortsette arbeidet med rebolting av «herreløse» klatrefelt av nasjonal betydning. Styret skal i samarbeid med CKK (Christiansands klatreklubb) sette ned en arbeidsgruppe som ved tinget i 2016 legger frem et forslag om en helhetlig strategi for NKFs arbeid med klatreførere

Innhold. 2 Forord Norges Klatreforbund

Innhold. 2 Forord Norges Klatreforbund Tingrapport Norges Klatreforbund 2012 2014 Innhold Forord... 4 Styrets rapport for tingperioden 2012 2014... 5 1. Styrets hovedansvarsområder... 5 1.1. Styret... 5 1.2. Økonomi... 6 1.3. Administrasjon...

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 20092014 En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED STRATEGIPLANEN 20092014... 3 2

Detaljer

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan Norsk Friidrett mot 2015 Strategisk plan 2014 2015 2012 2013 2011 1 Norsk Friidrett populær og engasjerende for alle! Klargjøring av begreper Norges Friidrettsforbund og Norsk Friidrett Norsk Friidrett

Detaljer

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT 20. april 2015 Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 A. Overordnet rapport... 2 1 Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon... 3 2 Opprettholde og

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Visjon: Oslos sprekeste! Visjonen beskriver vår virksomhet i framtiden, som om vi er kommet dit vi vil. Visjonen henger sammen med virksomhetsideen. Virksomhetsidé:

Detaljer

NYHETSBREV, OKTOBER 2011 NORGES KLATREFORBUND

NYHETSBREV, OKTOBER 2011 NORGES KLATREFORBUND NYHETSBREV, OKTOBER 2011 NORGES KLATREFORBUND NKF Kalender: 14-16.oktober 2011 Klatreinstruktør Sport kurs. Tromsø 22. oktober 2011 NM Tau Bergen 5. november 2011 NM Buldring Trondheim 7. november 2011

Detaljer

Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015

Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015 Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015 Innhold Presidentens forord 4 Norges Fotballforbunds verdisett 6 Visjon 6 Verdier 7 Aktivitetsverdier 7 Organisasjonsverdier 8 Samspill topp- og breddefotball

Detaljer

Handlingsplan 2015-2017. PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ Handlingsplan 2015-2017 Sør-Trøndelag Skikrets

Handlingsplan 2015-2017. PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ Handlingsplan 2015-2017 Sør-Trøndelag Skikrets Handlingsplan 2015-2017 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ Handlingsplan 2015-2017 Sør-Trøndelag Skikrets Forord Norges Skiforbunds strategiplan 2012-2016 er det overordnede styringsverktøy for alle ledd i

Detaljer

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen Kommuneplan Iveland kommune fram mot 2026 Del A: Samfunnsdelen Vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 Formelt grunnlag Kravene til samfunnsdelen av kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN

Detaljer

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016. Side 1 av 10

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016. Side 1 av 10 Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VÅR VISJON... 3 VÅR BÆRENDE IDÉ... 3 VÅR POLICY... 3 VÅRT VERDIFUNDAMENT... 3

Detaljer

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund.

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund. NY E T VID ve T U ga ut Plikter og rettigheter Midler å søke på Kalender Klubbutvikling Årsmøtet Styrearbeid Lisenser Gras r o t a n d e l Ny klubb? Ren sykkelsport Kontingenter og avgifter Foreldrevettregler

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Den norske toppidrettsmodellen 2022. Oppfølging av det eksterne toppidrettsutvalgets rapport til Idrettsstyret

Den norske toppidrettsmodellen 2022. Oppfølging av det eksterne toppidrettsutvalgets rapport til Idrettsstyret Den norske toppidrettsmodellen 2022 Oppfølging av det eksterne toppidrettsutvalgets rapport til Idrettsstyret Oversendt fra styringsgruppen til Idrettsstyret 11.april 2015 Den norske toppidrettsmodellen

Detaljer

Langtidsplan for motorflyseksjonen 2013-2015

Langtidsplan for motorflyseksjonen 2013-2015 Langtidsplan for motorflyseksjonen 2013-2015 Innledning Seksjonens langtidsplan inngår som del av forbundets langtidsplan for perioden, og beskriver hvordan seksjonen skal arbeide innen de enkelte områdene

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014 Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014 Dokumentet skal si noe om hvilke prioriteringer Midt-Norge Bandyregion ønsker å handle etter som administrerende myndighet i Midt-Norge

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Retningslinjer. for samarbeidet på kompetanseområdet mellom NIF, særforbundene og idrettskretsene

Retningslinjer. for samarbeidet på kompetanseområdet mellom NIF, særforbundene og idrettskretsene Retningslinjer for samarbeidet på kompetanseområdet mellom NIF, særforbundene og idrettskretsene (Gjelder fra 01.01.2010, revidert siste gang 27.11.2013) 1. Grunnregel NIF, idrettskretser og særforbund

Detaljer

SAMMEN: veien til suksess. - slik gjør vi det i norsk tennis

SAMMEN: veien til suksess. - slik gjør vi det i norsk tennis - slik gjør vi det i norsk tennis Vi ønsker at medlemmene skal Trives med å spille tennis og utvikle seg positivt slik at de forblir innen idretten, og stadig opplever større utbytte av å spille tennis.

Detaljer

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole PLAN FOR FYSISK AKTIVITET i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole 2012 Innhold Forord...3 Innledning.....4 Fysisk aktivitet i barnehage......6 Fysisk aktivitet på barnetrinnet og i SFO... 8 Fysisk

Detaljer

årsberetning 2010-2011 på lag med alle som elsker snø

årsberetning 2010-2011 på lag med alle som elsker snø årsberetning 2010-2011 på lag med alle som elsker snø side 2 økonomisk årsberetning 2010 side 3 økonomisk årsberetning 2010 innhold skistyrets beretning 2010 2011 4 vm i oslo 2011 18 økonomisk beretning

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Veiledningshefte og forberedelsesskjema

Veiledningshefte og forberedelsesskjema Klubbesn A Veiledningshefte og forberedelsesskjema Klubben er fundamentet for all klubbaktivitet. Ved å styrke klubbens plan-, struktur- og strategiarbeid vil vi kunne sette oss i bedre stand til å videreutvikle

Detaljer

PLAN FOR UANSETT VÆR

PLAN FOR UANSETT VÆR PLAN FOR UANSETT VÆR KOMPETANSE FOR UTVIKLING Strategi for kompetanseutvikling i Hvalerskolen 2005-2008 HVALER KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN DELPLAN 2005 KUNNSKAPSLØFTET En ny og bedre grunnopplæring

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ

BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ 1 Norges Skiforbunds virksomhet 2008-2009 Innholdsfortegnelse Side Skistyrets arbeid sesongen 2008-2009 4 Skistyret, ansatte, komiteer og utvalg 16 Økonomisk

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer