Handlingsplan Gi liv til årene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan 2011-2013. Gi liv til årene"

Transkript

1 Handlingsplan Gi liv til årene 1

2 Innholdsfortegnelse 1. Norges Padleforbunds virksomhet Visjon Overordnet mål Etikk og verdier i NPF NPFs målgrupper Strategiske mål Bidra aktivt til sikker og forsvarlig padling Lovpålagte retningslinjer og bestemmelser Selvpålagte retningslinjer og bestemmelser Veilede klubbene i deres HMS arbeid Opprettholde og styrke forbundets rekrutteringsfremmende tiltak og lederutvikling Utvikle attraktive post 3 aktiviteter Trener- og lederutvikling Dommerutvikling Klubbutvikling Videreutvikle landslag innen forbundets ICF-grener: Sprint, Maraton, Slalåm, Polo og Freestyle Utdanning Konkurranseaktivitet Landslagsdrift Uttakskriterier Utøverkontrakter Antidoping Sikre padlingens rammevilkår Økonomi Areal Anlegg Representere forbundet nasjonalt og internasjonalt Styrke organisasjonstilhørighet hos klubber, tillitsvalgte, trenere og kurslærerkorps Ansvars- og rolleavklaring Konkretisering av arbeidsoppgaver Tjenestevei Våttkort

3 1. Norges Padleforbunds virksomhet Padletinget 1998 vedtok at det sittende styret skal legge frem en handlingsplan for kommende periode til alle ting. På grunn av tilbud fra Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) om gratis profesjonell konsulentbistand til ny strategiplan ble prosessen med handlingsplanen forsinket. Dette resulterte i at styret ikke fikk ferdig planen til Padletinget Et fremsatt tingforslag om at handlingsplanen skulle presenteres senest 15. september ble vedtatt. Strategiplanen ble tatt til orientering av tinget 2011 og er senere justert noe. Denne er grunnlaget for Handlingsplan , som herved presenteres. Det er styrets ambisjon at klubbene får et aktivt eierskap til planen. 3

4 1.1 Visjon GI LIV TIL ÅRENE. NPFs visjon tar utgangspunkt i at padling er tuftet på det å svinge padleåren i de ulike grenene. Når vi bruker årene, pumpes blodet gjennom våre årer og gir økt og forlenget livskvalitet. Gjennom årene som går utvikles varige vennskapsbånd og vi utvikler oss som mennesker. Å være deltaker i et fellesskap gir livskvalitet og menneskeverd for den enkelte, man engasjerer seg og opplever økt samfunnsansvar. Gjennom NPFs konkurranse-, tur- og kursaktivitet, samt andre tilbud, er padlearenaen en inspirasjons- og læringskilde man tar med seg for å mestre hverdagen gjennom livet. Virksomhetsidé Vi ønsker å skape padleglede for alle, uansett alder og forutsetninger! Padleforbundets formål er å være en organisasjon som skal arbeide for at alle som ønsker det og er medlem av en klubb tilsluttet NPF, skal gis muligheten til å utøve padling ut fra egne mål, ønsker og behov. Her kan padlere i alle aldre møte venner, ha det gøy, sette seg mål og oppleve mestring ut fra ulike forutsetninger. 1.2 Overordnet mål Utvikle padlesporten gjennom glede og mestring. Våttkortsystemet danner grunnlaget for NPFs HMS-arbeid. Våttkort sikrer at virksomheten til enhver tid følger de krav Norske lover og forskrifter fastsetter for forsvarlig aktivitet. De krav til kompetanse og gjennomføring Våttkort setter er et godt verktøy for både NPFs og klubbenes virksomhet. Videre sikrer Våttkorts pedagogiske nivåer (kursstigen i de ulike grener) at deltakeren tilegner seg padleferdigheter, gruppedynamiske ferdigheter og lederferdigheter ut ifra egne forutsetninger og de krav som ligger der. 4

5 1.3 Etikk og verdier i NPF Det er i dag en økende interesse for og bevissthet om verdispørsmål i samfunnet. For at norsk idrett skal opprettholde sin legitimitet, er det viktig at den fremstår som en organisasjon med tydelige og positive verdier. Interne verdier Fellesskap Ærlighet Engasjement og frivillighet Samfunnsansvar Omdømmeverdier Inkluderende Kompetente Sosiale Nyskapende 1.4 NPFs målgrupper NPFs målgrupper er våre klubber og samarbeidspartnere. Vi tilbyr: Klubber/trenere/medlemmer: Veiledning, padlekompetanse og informasjon Helhetlig trenings-, konkurranse- og utdanningstilbud Nærfriluftsliv Samarbeidspartnere: Profilering, teambuilding og foredrag Kompetansedeling Friluftsliv trening og mosjon Helårsaktivitet i naturen Drøyt 40 prosent av medlemsmassen er kvinner. I overkant av 70 prosent er over 26 år. Vi ønsker en høyere andel unge i medlemsmassen, og vil derfor fortsatt satse på rekruttering av barn/ungdom og integreringstiltak innenfor alle padlegrener. Med økt fokus på friluftsliv og folkehelse, ønsker vi også her å være en viktig samfunnsaktør. Vi har en styrke i at naturen er vår hovedarena, og at padling er en bærekraftig og miljøvennlig idrett. Med økt fokus på friluftsliv og folkehelse, ønsker vi også her å være en viktig samfunnsaktør. Vi har en styrke i at naturen er vår hovedarena. NPF er representert med 108 klubber i samtlige 19 fylker fordelt på 97 kommuner. 5

6 2. Strategiske mål Visjon, virksomhetsidé og overordnet mål danner rammen for NPFs virksomhet. I denne delen tar vi for oss de strategiske målene, som i sin form gir forbundet prioriteringer og innhold på satsingsområdene i tingperioden. For å nå de strategiske målene for tingperioden, må alle organisasjonsledd ta ansvar i forhold til arbeidsfordeling og arbeidsansvar. Innenfor gjeldende tingperiode skal det satses spesielt på følgende områder: 1. Bidra aktivt til sikker og forsvarlig padling 2. Opprettholde og styrke forbundets rekrutteringsfremmende tiltak og lederutvikling 3. Videreutvikle landslag innen forbundets ICF-grener: Sprint, Maraton, Slalåm, Polo og Freestyle. Ta medaljer og oppnå finaleplasser i internasjonale mesterskap 4. Sikre padlingens rammevilkår (økonomi, areal og anlegg) 5. Styrke organisasjonstilhørighet hos klubber, tillitsvalgte, trenere og kurslærerkorps Dette skal synliggjøres i form av ressursbruk og prioriteringer 2.1 Bidra aktivt til sikker og forsvarlig padling God aktivitet er trygg aktivitet. For at padling skal være en aktivitet som omfavner alle må aktiviteten være og oppleves som trygg. Målet er å unngå alvorlige ulykker i forbundet. For å sikre dette jobber vi etter lovpålagte og selvpålagte retningslinjer Lovpålagte retningslinjer og bestemmelser Lovpålagte retningslinjer og bestemmelser er fundamentert statlige lover og forskrifter som legger føringer for sikkerhetsarbeidet i NPF. Disse lovpålagte retningslinjene og bestemmelsene MÅ forbundet forholde seg til. NPF skal være oppdatert i forhold til de lover og bestemmelser til HMS som gjelder for vår virksomhet Selvpålagte retningslinjer og bestemmelser Selvpålagte retningslinjer går i hovedsak på miljømessige faktorer i sikkerhetsarbeidet. Ingen liker å få noe tredd nedover hodet. Derfor kan retningslinjer som sikrer deltakelse og medbestemmelse gjøre sikkerhetsarbeidet både spennende og motiverende. Våttkort, som per 10. juli 2011 har i overkant av kort ute, er et tydelig eksempel på hvordan form og innhold spiller inn på sikkerhetsarbeidets suksessfaktor. Gjennom en oppdagende og inkluderende læringsprofil gjør Våttkort sikkerhetsarbeidet (også den lovpålagte delen) til en selvfølgelig del av padlingen i Norge. Våttkort skal videreutvikles og gjøres robust slik at vi møter morgendagens utfordringer på en god og hensiktsmessig måte. I dette ligger spesielt den pedagogiske utviklingen, kursplaner og implementeringen av HMS arbeidet i kursstigen. 6

7 2.1.3 Veilede klubbene i deres HMS arbeid En viktig oppgave er å bistå og veilede klubbene i lovpålagt HMS-arbeid. Forbundet skal være en positiv pådriver og veileder for velfungerende HMS-arbeid i klubbene, samtidig som klubbene skal ha et eierskap til eget HMS-system. Rekrutteringsfremmende tiltak og lederutvikling. 2.2 Opprettholde og styrke forbundets rekrutteringsfremmende tiltak og lederutvikling Rekrutteringsfremmende tiltak og lederutvikling er to bærebjelker i det aktive arbeidet i forbund og klubb. Momentene henger sammen ved at rekruttering krever dyktige ledere og dyktige ledere får man gjennom god rekruttering. Derfor må man jobbe med begge deler og få et godt samspill mellom de to. Dette strategiske målet er delt inn i fire deler: 1. Utvikle attraktive post 3-aktiviteter. 2. Trener- og lederutvikling 3. Dommerutvikling 4. Klubbutvikling Øremerkede midler Grunnlaget for NPFs rekrutteringsfremmende tiltak og lederutvikling er retningslinjene gitt ved øremerkede midler. Øremerkede midler NPF er for eksempel fra NIFs Post 3 eller FRIFO. De blir fordelt etter gitte målgrupper og kriterier. I det følgende er målgruppen, prioriteringer og kriterier for måloppnåelse gjengitt (eksempelet er fra NIFs Post3 midler): Målgruppen for Post 3 er barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) innenfor den frivillige medlemsbaserte idretten, samt prioriterte grupper som ikke finner seg godt nok til rette i idrettslagene, herunder funksjonshemmede. De prioriterte innsatsområdene er: 1. Trener- og lederutvikling 2. Aktivitetsutvikling 3. Klubbutvikling Kriterier: 1. Tiltakene skal gjennomføres slik at aktivitetene i idrettslaget styrkes, eller fører til økt rekruttering i idrettslaget. 2. Tiltakene skal i hovedsak rettes mot barne- og ungdomssatsingen, særlig ungdom mellom13 og19 år. 3. Grupper som i dag er svakt representert i idrettslagene skal prioriteres. 4. Midler kan sørge for at trenerutdanning blir oppdatert og tilpasset det nye rammeverket i Trenerløypa. 5. Tiltak til Idrett i skolen kan tilgodeses når dette gir merverdi og effekt for klubben og idrettene. 7

8 2.2.1 Utvikle attraktive post 3 aktiviteter NPF skal utvikle nye prosjekter rettet mot rekruttering og lederutvikling, samt videreutvikle eksisterende tilbud. Administrasjonen skal i samarbeid med TK-ene og klubbene utvikle og gjennomføre attraktive tilbud Trener- og lederutvikling Lederen er viktig for en trygg og motiverende aktivitet. Vi skal utvikle lederen på de ulike nivåer i NPF slik at de står best mulig rustet i rekrutteringsarbeidet, samt den videre oppfølgingen av padlerne. Et spesielt fokus skal rettes mot barn/unge og funksjonshemmede. Eksempler på ledere vi legger i denne posten er Trenere, Veiledere og Aktivitetsledere. Våttkortprofilen er førende i dette arbeidet Dommerutvikling For å sikre god kvalitet på konkurranseaktiviteten i NPF må dommerne være av god standard. NPF skal utvikle og tilby dommerkurs i henhold til ICF standard innenfor Sprint, Slalåm, Polo og Freestyle Klubbutvikling Hensikten med klubbutvikling er å styrke klubbene på aktivitetssiden. NPF skal hjelpe til å utvikle klubbene slik at de blir en solid plattform for bred padleaktivitet. Noen momenter som må løftes frem er: Videreutvikle og legge til rette for aktivitet gjennom klubbesøk. Iverksette tiltak for å sikre at flere unge mennesker engasjerer seg i aktiviteter og organisasjonen. Initiere og gjennomføre tiltak for å øke antall aktive kvinner i norsk padling. Styrke kompetansen på integrering i klubbene. Kompetansetiltak for arrangementer. Stimulere til gode samlinger og padleaktivitet. 2.3 Videreutvikle landslag innen forbundets ICF-grener: Sprint, Maraton, Slalåm, Polo og Freestyle. Forbundet har utøvere som driver toppidrett på høyt internasjonalt nivå. Det en målsetting å legge forholdene til rette slik at våre utøvere fortsatt kan ta medaljer og finaleplasser innenfor de grener hvor det fra utøverens side vises nødvendig innsats og seriøsitet for å oppnå et toppidrettsnivå Utdanning NPF skal utdanne ressurspersoner innen toppidrett i NPFs grener. Utdanningen skal følge Trenerløypas retningslinjer gitt av NIF. 8

9 2.3.2 Konkurranseaktivitet Konkurranseaktiviteten skal opprettholdes og videreutvikles. Norgesmesterskap og Norgescup kommer naturlig inn her Landslagsdrift Det skal utarbeides felles kriterier for landslagsdriften innen alle grener i NPF Uttakskriterier Det skal utarbeides klare uttakskriterier som sikrer forutsigbarhet og rettferdighet i uttak til internasjonale konkurranser Utøverkontrakter For å avklare forholdet mellom utøvere og forbundet skal alle utøvere som representerer NPF inngå utøverkontrakter innen 1. januar foran hver sesong. Utøvere som blir tatt ut på lag underveis i sesongen skal inngå kontrakter fortløpende Antidoping NPF skal fortsette antidopingarbeidet i tråd med Antidoping Norge. 2.4 Sikre padlingens rammevilkår Det er et mål at NPF skal jobbe for å sikre rammevilkårene for god padleaktivitet. Det skal legges vekt på økonomi, areal og anlegg Økonomi Det skal arbeides for å skaffe forbundet sponsorer og samarbeidspartnere Areal Padling foregår på sjø, vann, elver og mindre vassdrag. Det er et mål å arbeide for å unngå at den naturlige padlearenaen forringes. Eksempler er varig vern av strandsone og vassdrag. Der det er naturlig skal det innledes samarbeid med eksterne organisasjoner Anlegg Der det er behov for anlegg skal NPF arbeide for å sikre betingelsene for gode anlegg Representere forbundet nasjonalt og internasjonalt NPF skal være representert på nasjonalt og internasjonalt nivå, politisk, faglig og arrangementsmessig for å ivareta NPFs interesser. 9

10 2.5 Styrke organisasjonstilhørighet hos klubber, tillitsvalgte, trenere og kurslærerkorps Oppfyllelse av målene i handlingsplanen er avhengig av et godt samspill mellom de ulike ledd i NPF. Administrasjonen er den sentrale drivkraften for at oppgaver blir gjennomført. Styret skal påse at det er riktig balanse mellom rammene som er tilgjengelige for administrasjonen, og de oppgavene som skal utføres. Styret skal utøve arbeidsgiveransvaret sitt overfor administrasjonen, i tråd med regelverket innen organisasjons- og arbeidsliv Ansvars- og rolleavklaring Styret og administrasjonen har ansvar for utarbeidelse av en beskrivelse av ansvars- og rollefordeling innenfor de forskjellige ledd i NPF (Styret, Administrasjon, TK-ene, Klubbene) Konkretisering av arbeidsoppgaver Tillitsvalgte og ansatte skal få tydelige arbeidsoppgaver som er mulig å gjennomføre innenfor rammene man har. Forbundet skal til enhver tid ha en hensiktsmessig og effektiv organisering i alle ledd. Styret skal, der det er formålstjenlig, bruke sin fullmakt til å gjøre organisatoriske endringer Tjenestevei NPF er en stor organisasjon. For å sikre god og effektiv kommunikasjon skal det klargjøres hvor man henvender seg i organisasjonen i ulike saker. er forbundets primære informasjonskanal Våttkort Våttkort er samlende for miljøet og har stor betydning for organisasjonstilhørigheten. Våttkort skal videreutvikles som forbundets utdanningsplattform. Det skal aktivt stimuleres til at våttkortsystemet blir benyttet gjennom tilrettelagte tilbud. 10

mot nye horisonter! Virksomhetsplan Norges Padleforbund

mot nye horisonter! Virksomhetsplan Norges Padleforbund mot nye horisonter! Virksomhetsplan Norges Padleforbund 2017-2019 Innledning... 3 Visjon... 4 Verdier... 4 Virksomhetside... 4 Hovedmål... 5 Innsatsområder... 6 Organisasjonsutvikling... 6 Kompetanseutvikling...

Detaljer

1 NORGES PADLEFORBUNDS VISJON OG VIRKSOMHET

1 NORGES PADLEFORBUNDS VISJON OG VIRKSOMHET Oktober 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Norges Padleforbunds visjon og virksomhet... 3 2 Organisasjon og oppgavefordeling... 4 2.1 Organisasjon... 4 2.2 Oppgavefordeling... 4 3 Prioriterte mål... 6 3.1 Bidra

Detaljer

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 Strategi 2020 Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 STRATEGI 2020 Strategi 2020 Norsk Orientering har som mål at 1 % av Norges befolkning i 2020 skal være medlemmer av klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund.

Detaljer

Padleglede for alle! Virksomhetsplan Norges Padleforbund

Padleglede for alle! Virksomhetsplan Norges Padleforbund Padleglede for alle! Virksomhetsplan Norges Padleforbund 2019-2021 Innledning... 3 Sammendrag... 3 Visjon... 4 Verdier... 4 Virksomhetside... 4 Hovedmål... 5 Innsatsområder... 5 Organisasjonsutvikling...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

Norges Orienteringsforbund

Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Tingperiode 2014-2016 retning mot 2020 Vedtatt på forbundstinget 2014 Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Forbundstinget 2012 vedtok en langsiktig målsetting og strategi for utviklingen

Detaljer

Strategiplan. Norges Triathlonforbund

Strategiplan. Norges Triathlonforbund Strategiplan Norges Triathlonforbund Ting 2015 NTFs Strategi Vi skal (formål) Norges Triathlonforbund (NTF) skal fremme triatlon, samt kombinasjoner av denne idretten, i henhold til enhver tid godkjente

Detaljer

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008 Strategi for perioden 2008 2011 Skisse 30.05.2008 Tidligere format (Tinget 2007) 1. NSF 1.1. Visjon 1.2. Hovedmål 1.3. Organisasjonskart 2. Stabs- og administrasjonsfunksjoner 2.1. Økonomi 2.2. Informasjon

Detaljer

Norges Biljardforbund. Idrettspolitisk plan

Norges Biljardforbund. Idrettspolitisk plan Norges Biljardforbund Idrettspolitisk plan 2010 2015 Forbundsting 8.-9.mai 2010 Norges Biljardforbund Forbundsting 2010, Oslo 8.-9.mai 1 Innledning Dette dokument er et styringsverktøy for Norges Biljardforbund

Detaljer

Norges Orienteringsforbund

Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Tingperiode 2016-2018 retning mot 2020 Vedtatt på Forbundstinget 2016 Norges Orienteringsforbund 1 Strategi 2020 Forbundstinget 2012 vedtok en langsiktig målsetting og strategi for utviklingen

Detaljer

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN 2016 2017 2 3 Visjon, verdier og hovedmål Finnmark Skikrets (FSK) handlingsplan bygger på Norges Skiforbunds visjon frem mot 2018: Mange, gode og glade skiløpere, samt de

Detaljer

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN 2014-2015 2 Innhold handlingsplan Finnmark Skikrets 1. Visjon, verdier og hovedmål 2. Kjerneaktivitet a. Breddeidrett b. Toppidrett c. Skirenn og arrangement d. Anlegg e.

Detaljer

BUSKERUD IDRETT ENS STRATEGIPLAN

BUSKERUD IDRETT ENS STRATEGIPLAN BUSKERUD IDRETT ENS STRATEGIPLAN 2016-2020 INNLEDNING. Buskerudidrettens strategiplan er forankret i «Norges idrettsforbunds idrettspolitiske dokument 2015-2019» og Buskerud fylkeskommunes «Strategi for

Detaljer

Langtidsplan Norsk bryting Vedlegg 5

Langtidsplan Norsk bryting Vedlegg 5 Langtidsplan Norsk bryting 2019-2022 Vedlegg 5 1 Vedlegg INNHOLD INNLEDNING... 3 NORSK BRYTING... 4 VISJON Mestring hver gang... 4 VIRKSOMHETSIDÉ En idrett for alle hvor idrettsglede og mestring er felles

Detaljer

Født som en mester født som en helt å nei det ble da ingen!

Født som en mester født som en helt å nei det ble da ingen! Født som en mester født som en helt å nei det ble da ingen! Sammen for fysisk aktivitet Trondheim 17.nov 2005 Maj-Kristin Nygård Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite Norges Idrettsforbunds arbeid

Detaljer

Vedtatt på forbundstinget 2016 STRATEGIPLAN FOR NORGES HUNDEKJØRERFORBUND HUNDEKJØRING - SAMSPILL OG GLEDE

Vedtatt på forbundstinget 2016 STRATEGIPLAN FOR NORGES HUNDEKJØRERFORBUND HUNDEKJØRING - SAMSPILL OG GLEDE STRATEGIPLAN FOR NORGES HUNDEKJØRERFORBUND 2016 2020 HUNDEKJØRING - SAMSPILL OG GLEDE INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING. AKTIVITETSUTVIKLING OG BREDDEIDRETT Mål, delmål, strategi ORGANISASJONSUTVIKLING Mål,

Detaljer

Innhold 1. Forord/innledning Om KCK Om KCK sin strategiplan Formålet med handlingsplanen Klubbens visjon og

Innhold 1. Forord/innledning Om KCK Om KCK sin strategiplan Formålet med handlingsplanen Klubbens visjon og Innhold 1. Forord/innledning... 3 2. Om KCK... 3 3. Om KCK sin strategiplan... 3 3.1. Formålet med handlingsplanen... 3 4. Klubbens visjon og Verdier... 4 4.1. Visjon "KCK er drivkraften for sykling på

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede!

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede! Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016 Vi skaper idrettsglede! Vedtatt på kretstinget 2. juni 2012 Oslo Idrettskrets (OIK) er en av 19 idrettskretser i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

NORGES SEILFORBUND. HANDLINGSPLAN ANTIDOPING 26. oktober 2018

NORGES SEILFORBUND. HANDLINGSPLAN ANTIDOPING 26. oktober 2018 NORGES SEILFORBUND HANDLINGSPLAN ANTIDOPING 26. oktober 2018 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Modell for implementering... 4 Landslag... 5 Ungdomsseiling... 6 Arrangementer... 7 Ansatte, styre, komiteer

Detaljer

HANDLINGSPLAN. NVBF Region Nord Trenerutvikling. Handlingsplan Region Nord - s. 1

HANDLINGSPLAN. NVBF Region Nord Trenerutvikling. Handlingsplan Region Nord - s. 1 HANDLINGSPLAN NVBF Region Nord 2016-2018 Trenerutvikling Handlingsplan 2016-2018 Region Nord - s. 1 HANDLINGSPLAN 2016 2018 NVBF Region Nord Norges Volleyballforbunds visjon: Volleyball = Samspill for

Detaljer

Strategiplan for Toppidrett NPF

Strategiplan for Toppidrett NPF Strategiplan for Toppidrett NPF Vedtak: Styret ber GS legge frem en strategisk plan for utviklingen av landslag flattvann til første styremøte i 2019. Oppgaven er å presentere en plan med mål for Toppidretten

Detaljer

NORGES RYTTERFORBUND NORGES RYTTERFORBUND NORGES RYTTERFORBUND. Foto: hesteguiden.com

NORGES RYTTERFORBUND NORGES RYTTERFORBUND NORGES RYTTERFORBUND. Foto: hesteguiden.com Rytterpolitisk Rytterpolitisk dokument dokument TINGPERIODEN TINGPERIODEN 2015 2015 2019 2019 NORGES RYTTERFORBUND NORGES RYTTERFORBUND NORGES RYTTERFORBUND Foto: hesteguiden.com NORGES RYTTERFORBUND FORORD

Detaljer

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot 2024. 4 års perspektiv mot 2016. Vestfold Gymnastikk og Turnkrets - 1

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot 2024. 4 års perspektiv mot 2016. Vestfold Gymnastikk og Turnkrets - 1 Langtidsplan Vestfold Gymnastikk og Turnkrets 12 års perspektiv mot 2024 4 års perspektiv mot 2016-1 INNHOLD 2. Visjon og virksomhetsidé... 3 3. Verdier... 3 Del II, 12 års perspektiv mot 2024... 4 4.

Detaljer

8.1 Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett

8.1 Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett 8.1 Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett Vedtatt av Idrettstinget 2007. Revidert av Idrettstinget 2015 Idrettens barnerettigheter setter barnas behov i sentrum, og uttrykker de verdiene

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND RADIOSTYRT

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND RADIOSTYRT NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND RADIOSTYRT HANDLINGSPLAN 2014-2016 NMF Idrettspolitisk Dokument (Ipd) skal danne grunnlaget for det øvrige planarbeidet i forbundet. Hver av avdelingsforbundene

Detaljer

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Aktiv inspirasjon Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Oktober 2014 Innledning Norges idrettsforbund er en medlemsorganisasjon,

Detaljer

Samarbeid med OLT og regionene, hvordan kan dette utnyttes

Samarbeid med OLT og regionene, hvordan kan dette utnyttes Samarbeid med og regionene, hvordan kan dette utnyttes Trond Pedersen Utviklingssjef Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Olympiatoppens visjon, formål og filosofi Visjon Lede og trene

Detaljer

NVBF Region Trøndelag Handlingsplan satsingsområder

NVBF Region Trøndelag Handlingsplan satsingsområder NVBF Region Trøndelag Handlingsplan 2016 2018 -satsingsområder Innledning - volleyballregionens rolle NVBF Region Trøndelag består av 43 medlemsklubber, som til sammen hadde 2183 medlemmer ved siste idrettsregistrering.

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: - 2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

ANTIDOPINGPOLICY MÅLSETTINGER OG HANDLINGSPLAN

ANTIDOPINGPOLICY MÅLSETTINGER OG HANDLINGSPLAN ANTIDOPINGPOLICY SETTINGER OG HANDLINGSPLAN Sist oppdatert 05.11.2018 1. VERDIER OG HOLDNINGER Det er nulltoleranse for doping i hele NHFs organisasjon, for både utøver og hund. Vi tar avstand fra all

Detaljer

Strategiplan Norges Kickboxingforbund

Strategiplan Norges Kickboxingforbund Strategiplan Norges Kickboxingforbund 2018-2019 Virksomhetsidéen Virksomhetsidéen sier noe om hva forbundets formål og eksistensgrunnlag er. Den viser hva som er forbundets primære målsetting og hva forbundet

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2018 2019 For: Styret Oppdatert: 28.09.2018 Sammendrag: Mer rekruttering, økt fokus på hundevelferd, bedre arrangementer og gjennomgang/evaluering av NHF s toppidrettsarbeid. AKTIVITETSUTVIKLING

Detaljer

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE NORGES HUNDEKJØRERFORBUND NORWEGIAN SLED DOG RACING ASSOCIATION Til alle klubber tilsluttet Norges Hundekjørerforbund Associated to/medlem av: The Norwegian confederation of Sports/ Norges Idrettsforbund

Detaljer

HANDLINGSPLAN/LANGTIDSPLAN FOR BUSKERUD GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

HANDLINGSPLAN/LANGTIDSPLAN FOR BUSKERUD GYMNASTIKK- OG TURNKRETS HANDLINGSPLAN/LANGTIDSPLAN FOR BUSKERUD GYMNASTIKK- OG TURNKRETS 2017-2021 Grunnlaget legges i gym og turn! 1: INNLEDNING Utgangspunktet for denne handlings- og langtidsplan er Norges Gymnastikk- og Turnforbunds

Detaljer

Aktivitet. Vi har et allsidig aktivitetstilbud. glede, uavhengig av utviklingsnivå og alder.

Aktivitet. Vi har et allsidig aktivitetstilbud. glede, uavhengig av utviklingsnivå og alder. Aktivitet Aktivitet Vi har et allsidig aktivitetstilbud gjennom lek og glede, uavhengig av utviklingsnivå og alder. Aktivitet Vårt aktivitetstilbud er sosialt, samlende og inkluderende. Aktivitet Vi har

Detaljer

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN Side 1 av 10

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN Side 1 av 10 Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2016-2018 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VÅR VISJON... 3 VÅR BÆRENDE IDÉ... 3 VÅR POLICY... 3 VÅRT VERDIFUNDAMENT... 3

Detaljer

STRATEGIPLAN Gøy på vannet! Visjon:

STRATEGIPLAN Gøy på vannet! Visjon: STRATEGIPLAN 2017-2020 Visjon: Gøy på vannet! www.vannski.no 1 INNLEDNING Norges Vannski- og Wakeboard Forbund (NVWF) skal fremme vannski-, wakeboard- og barfotidretten i Norge og representere idretten

Detaljer

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10 Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VÅR VISJON... 3 VÅR BÆRENDE IDÉ... 3 VÅR POLICY... 3 VÅRT VERDIFUNDAMENT... 3

Detaljer

Veiledningshefte og forberedelsesskjema

Veiledningshefte og forberedelsesskjema Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram Klubbesn A 2016 Veiledningshefte og forberedelsesskjema Anerkjennelsesprogrammet er et strategisk verktøy i å videreutvikle klubbene i norsk svømming. Ved å

Detaljer

HANDLINGSPLAN. Region Møre og Romsdal

HANDLINGSPLAN. Region Møre og Romsdal HANDLINGSPLAN Region Møre og Romsdal 2017-2019 Innledning regionens rolle NVBF Region Møre og Romsdal består av 23 medlemsklubber, som til sammen hadde 1491 medlemmer ved siste idrettsregistering (31.03.2016)

Detaljer

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE, KOMPETANSEUTVIKLING OG FUNK-IDRETT (POST 3)

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE, KOMPETANSEUTVIKLING OG FUNK-IDRETT (POST 3) Til alle klubber og kretser i Norges Hundekjørerforbund Associated to/medlem av: The Norwegian confederation of Sports/ Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) SOGNSVEIEN 73, N-0855

Detaljer

NTFs Strategi. Vi skal (formål) Slik at (visjon) Gjennom å (mål) For (målgrupper) Bygget på (verdier)

NTFs Strategi. Vi skal (formål) Slik at (visjon) Gjennom å (mål) For (målgrupper) Bygget på (verdier) Strategiplan NTFs Strategi Vi skal (formål) Norges Triatlonforbund (NTF) skal fremme triatlon, samt kombinasjoner av denne idretten, i henhold til enhver tid godkjente grener, og representere idretten

Detaljer

Ledelseskurs 1. Norges Svømmeforbund

Ledelseskurs 1. Norges Svømmeforbund Ledelseskurs 1 Norges Svømmeforbund Ledelse i norsk svømming En forutsetning for videre utvikling Trener/leder konferansen - Inspirasjon - Sosialt+ nettverk Å være en del av klubbens ledelse er kult og

Detaljer

Turn og idrettsforeningen

Turn og idrettsforeningen Turn og idrettsforeningen Årsmøte 26.03.2019 Strategidokument 2018-2020 Utfordringer, mål og perspektiver for Turn- og Idrettsforeningen Viking 2 BARNE- OG UNGDOMSSATSINGEN Formål: Foreningen skal gjennom

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: 2011-2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

Hei!! Norges Danseforbund -Ledersamling 2013

Hei!! Norges Danseforbund -Ledersamling 2013 Hei!! Norges Danseforbund -Ledersamling 2013 Inger-Marie Stokker Har gjennomgått veilederutdanning i regi av NIFs kompetanseseksjon. Veileder i klubbutviklingsprosesser for kretsene Oslo og Akershus. Sittet

Detaljer

Retningslinjer. for samarbeid på kompetanseområdet mellom NIF, særforbundene og idrettskretsene. Revidert oktober 2018

Retningslinjer. for samarbeid på kompetanseområdet mellom NIF, særforbundene og idrettskretsene. Revidert oktober 2018 Retningslinjer for samarbeid på kompetanseområdet mellom NIF, særforbundene og idrettskretsene Revidert oktober 2018 1. Grunnregel NIF, idrettskretser og særforbund skal opptre samordnet overfor idrettslagene

Detaljer

HANDLINGSPLAN. NVBF Region Nord Handlingsplan NVBF Region Nord - s. 1

HANDLINGSPLAN. NVBF Region Nord Handlingsplan NVBF Region Nord - s. 1 HANDLINGSPLAN NVBF Region Nord 2018-2020 Handlingsplan 2018-2020 - NVBF Region Nord - s. 1 HANDLINGSPLAN 2018 2020 Norges Volleyballforbund Region Nord Norges Volleyballforbunds visjon: Volleyball = Samspill

Detaljer

NMFs langtidsplan Velkommen til å bidra til utforming av NMFs politikk

NMFs langtidsplan Velkommen til å bidra til utforming av NMFs politikk 1. Velkommen til å bidra til utforming av NMFs politikk NMF sitt Idrettspolitiske dokument (overordnet handlingsplan) for tidsrommet 2017 2021 skal behandles og vedtas på Forbundstinget i april. Det sittende

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN ASKER SVØMMEKLUBB

VIRKSOMHETSPLAN ASKER SVØMMEKLUBB VIRKSOMHETSPLAN ASKER SVØMMEKLUBB 2017-2020 1. VISJON OG VIRKSOMHETSIDÉ Visjon: Asker Svømmeklubb skal være landets mest attraktive og respekterte svømmeklubb hvor utøvere i vann skal oppleve trivsel,

Detaljer

Protokoll Styremøte NPF Nr /2019

Protokoll Styremøte NPF Nr /2019 Protokoll Styremøte NPF Nr. 5 2017/2019 Dato: 1. - 2. desember 2017 Sted: Radisson Blu, Gardermoen Tid: Kl. 16:30-21:00 fredag og 08:30 15:00 på lørdag. Tilstede: Geir Kvillum (president), Bente Solberg,

Detaljer

Handlingsplan Antidoping

Handlingsplan Antidoping Antidoping Bakgrunn Vi er alle underlagt NIFs lov og er bærere av idrettens verdigrunnlag. Dette innebærer at vi alle skal følge, samt ha et bevisst forhold til hvilke verdier de er tuftet på. Som særforbund

Detaljer

Strategi- og målplan 2014 2018. Norsk danseidrett

Strategi- og målplan 2014 2018. Norsk danseidrett Strategi- og målplan 2014 2018 Norsk danseidrett Forord Kjære dansevenner! På tinget i 2014 vedtok vi en strategiplan for perioden 2014 2018. Den var omfattende, og uten tidsfrister og arbeidsfordeling.

Detaljer

YNGRE LEDERE I IDRETTEN

YNGRE LEDERE I IDRETTEN YNGRE LEDERE I IDRETTEN BLI EN UNG, DYKTIG IDRETTSLEDER! Nivå 3: Coaching og ledelse for unge ledere fra 18-29 år Starter opp i september 2008 Nivå 2: Lederutdanning for ungdommer fra 15 20 år Starter

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN SØR-TRØNDELAG IDRETTSKRETS

VIRKSOMHETSPLAN SØR-TRØNDELAG IDRETTSKRETS VIRKSOMHETSPLAN SØR-TRØNDELAG IDRETTSKRETS 2016-2018 1 Innledning Sør-Trøndelag Idrettskrets (STIK) er et organisasjonsledd som arbeider med oppgaver av felles interesse for alle idrettene i fylket. Det

Detaljer

Innholdsfortegnelse 2. Virksomhetsplan for STIF 3. Visjon 3. Verdigrunnlag 3. Hovedmål for STIF Suksesskriterier 3. Organisasjonsplan 4

Innholdsfortegnelse 2. Virksomhetsplan for STIF 3. Visjon 3. Verdigrunnlag 3. Hovedmål for STIF Suksesskriterier 3. Organisasjonsplan 4 INNHOLD Tema Side Innholdsfortegnelse 2 Virksomhetsplan for STIF 3 Visjon 3 Verdigrunnlag 3 Hovedmål for STIF 2016-2020 3 Suksesskriterier 3 Organisasjonsplan 4 Ansvarsfordeling hovedforeningen - gruppene

Detaljer

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016. Side 1 av 10

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016. Side 1 av 10 Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VÅR VISJON... 3 VÅR BÆRENDE IDÉ... 3 VÅR POLICY... 3 VÅRT VERDIFUNDAMENT... 3

Detaljer

Strategi HJELLESTAD JET SKI KLUBB

Strategi HJELLESTAD JET SKI KLUBB Strategi 2018-2021 HJELLESTAD JET SKI KLUBB 1 1. INNLEDNING Hjellestad Jetski Klubb (HJSK) er en vannjet klubb i Bergen, stiftet i 1998. I løpet av sine 20 års eksistens har klubben etablert seg som en

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Hurum Golfklubb 2010-2013

VIRKSOMHETSPLAN Hurum Golfklubb 2010-2013 VIRKSOMHETSPLAN Hurum Golfklubb 2010-2013 NOVEMBER 2009 STYRET 1 INNLEDNING Hurum Golfklubb(HGK) er et idrettslag tilknyttet Norges Idrettsforbund ved medlemsskap i Buskerud Idrettskrets og Norsk Golfforbund

Detaljer

Strategi ND Høringsutkast

Strategi ND Høringsutkast Strategi ND 2018-2022 Høringsutkast Prosess Høringsfrist: 16.mai 2018 Forslag og kommentarer sendes på mail til: dans@nif.idrett.no Høringsutkastet presenteres på regionenes ledermøter i april og mai.

Detaljer

Virksomhetsplan. Møre og Romsdal idrettskrets Idrettsglede for alle

Virksomhetsplan. Møre og Romsdal idrettskrets Idrettsglede for alle Virksomhetsplan Møre og Romsdal idrettskrets 2016 2020 Idrettsglede for alle Vedtatt på Møre og Romsdal Idrettskrets ting 09.04.2016 Innledning Møre og Romsdal idrettskrets er et organisasjonsledd som

Detaljer

Retningslinjer antidoping

Retningslinjer antidoping Retningslinjer antidoping Handlingsplan Oppdatert 01.09.2018 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Norges Danseforbund er enhver eksemplarfremstilling

Detaljer

Retningslinjer antidoping

Retningslinjer antidoping Retningslinjer antidoping Handlingsplan Oppdatert 22.09.2016 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Norges Danseforbund er enhver eksemplarfremstilling

Detaljer

Antidoping policy med handlingsplan

Antidoping policy med handlingsplan Antidoping policy med handlingsplan 01.01.2016 dansing.no 1 Innhold 1.0 BAKGRUNN... 3 2.0 RAMMEVILKÅR FOR ANTIDOPINGARBEIDET... 3 3.0 MODELL FOR ANTIDOPINGARBEIDET I FORBUNDET... 3 4.0 MÅL & TILTAK FOR

Detaljer

FRIHET OG SPENNING! Mål og strategier for Norges Luftsportforbund

FRIHET OG SPENNING! Mål og strategier for Norges Luftsportforbund FRIHET OG SPENNING! og strategier for Norges Luftsportforbund Luftsportsforbundets formål er å fremme luftsport i Norge og representere norsk luftsport internasjonalt. NLF organiserer følgende idretter

Detaljer

Sola Håndball strategi- og handlingsplan 2010-2015

Sola Håndball strategi- og handlingsplan 2010-2015 Sola Håndball strategi- og handlingsplan 2010-2015 Norsk håndball- og Sola Håndballs visjon Sola Håndball skal oppleves som en energisk og utviklende trenings- og kampaktivitet der spillere, trenere, dommere,

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

Telemarkskomiteens Handlingsplan 2014-2016. NSFs Strategiplan 2008-2012. Telemarkskomiteens Handlingsplan 2014-2016

Telemarkskomiteens Handlingsplan 2014-2016. NSFs Strategiplan 2008-2012. Telemarkskomiteens Handlingsplan 2014-2016 NSFs Strategiplan 2008-2012 Telemarkskomiteens Handlingsplan 2014-2016 1 SKIIDRETTEN OG SAMFUNNET VISJON Mange, gode og glade skiløpere VERDIER Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd Glede, fellesskap,

Detaljer

Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017

Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017 Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017 1 Norges Volleyballforbund Region Østs formål er å arbeide for volleyballen og sandvolleyballens utvikling innen fylkene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo,

Detaljer

Strategi 2020 er vedtatt på forbundstinget mars 2012.

Strategi 2020 er vedtatt på forbundstinget mars 2012. Sør-Trøndelag 21. Mai 2012 Strategi 2020 Strategi 2020 er vedtatt på forbundstinget mars 2012. Strategi 2020 forplikter klubber, kretser og forbund til å utarbeide koordinerte og konkrete handlingsplaner

Detaljer

Visjon, verdier og hovedmål.

Visjon, verdier og hovedmål. Visjon, verdier og hovedmål. Troms Skikrets (TSK) handlingsplan skal i perioden bygge på Norges Skiforbunds visjon fram mot 2016: «Mange, gode og glade skiløpere», samt de verdier og hovedmål som er lagt

Detaljer

Idrettsglede for alle

Idrettsglede for alle FINNMARK IDRETTSKRETS REVIDERT LANGTIDSPLAN 2018-2019 Idrettsglede for alle FINNMARK IDRETTSKRETS Finnmark idrettskrets Postboks 194 - Torgsenteret 9711 LAKSELV Tel 78 46 02 60 www.finnmarkik.no Tinget

Detaljer

Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10

Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10 Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10 Post inndeling Post 1 Grunnstøtte NIF, sentralt og regionalt Post 2 Grunnstøtte særforbundene Post 3 Barn, ungdom og bredde Post 4 Toppidrett Søknad for

Detaljer

Aktiv på dagtid. Strategi og handlingsplan

Aktiv på dagtid. Strategi og handlingsplan Aktiv på dagtid Strategi og handlingsplan 2019 2022 Aktiv på Dagtid gjør en forskjell, ved å skape felles treffpunkter, bidra til sosialt fellesskap og fysisk overskudd Fredrikstad Klatreklubb 2 I Aktiv

Detaljer

Ski IL Innebandy Virksomhetsplan

Ski IL Innebandy Virksomhetsplan Virksomhetsplan 23.3.2015 skiilinnebandy.com facebook.com/skiilinnebandy ski.il.innebandy@gmail.com Arbeidsdokument legges frem på årsmøtet 2016. Innholdsfortegnelse Innledning...3 Planarbeid i.4 Overordnet

Detaljer

Voksenidrett. NIFs utviklingsplan nr. 02 for norsk idrett

Voksenidrett. NIFs utviklingsplan nr. 02 for norsk idrett Voksenidrett NIFs utviklingsplan nr. 02 for norsk idrett UTVIKLINGSPLAN FOR NORSK IDRETT Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Sendt på høring i organisasjonen 20. mai 2016 Sist endret

Detaljer

Strategidokument 2013-2016

Strategidokument 2013-2016 Strategidokument 2013-2016 Tilsluttet: Norges Idrettsforbund & Olympiske komité Nordiska Tyngdlyftningsförbundet European Weightlifting Federation International Weightlifting Federation Innholdsfortegnelse

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2013-2017

STRATEGIDOKUMENT 2013-2017 STRATEGIDOKUMENT 2013-2017 Innledning På skitinget på Hamar i juni 2012 vedtok skitinget Skipolitisk dokument for perioden 2012-2016. Dokumentet er tilgjengelig på http://www.skiforbundet.no/omnsf/strategidokument/sider/strategidokumenter.aspx

Detaljer

IK HIND. Virksomhetsplan

IK HIND. Virksomhetsplan IK HIND Virksomhetsplan 2015-2019 IK HIND www.hind.no Visste du at HIND er et norrønt uttrykk for hunnhjort? Hjorten er kjent for blant annet gode spenst- og sprintegenskaper. Innledning Friidretten, i

Detaljer

TVERLANDET IL

TVERLANDET IL VIRKSOMHETSPLAN FOR TVERLANDET IL 2014 20 Innledning Denne virksomhetsplanen inneholder en del med visjon, virksomhetside og idrettslagets verdigrunnlag, hovedmål og delmål. Videre inneholder den en konkret

Detaljer

Barne og ungdomsidrett

Barne og ungdomsidrett Barne og ungdomsidrett NIFs utviklingsplan nr. 01 for norsk idrett UTVIKLINGSPLAN FOR NORSK IDRETT Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Sendt på høring i organisasjonen 20. mai 2016

Detaljer

OPPNEVNING AV KOMITEER

OPPNEVNING AV KOMITEER Til: Lag med aktivitet innen de nevnte grener Kretser i NGTF Kopi: NGTF Forbundsstyret NGTF Ansatte Oslo, 21.06.18 OPPNEVNING AV KOMITEER Forbundsstyret vedtok i sak F-13/18-20 følgende: Vedtak: Arbeidet

Detaljer

STRATEGIGJENNOMFØRING

STRATEGIGJENNOMFØRING STRATEGIGJENNOMFØRING 01.01.2017-31.12.2020 Situasjonsbeskrivelse: Norges Friidrettsforbund har, som følge av manglende hovedsponsor og bortfall av andre viktige sponsorer, begrensede rammer for satsing

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR RØA IL

VIRKSOMHETSPLAN FOR RØA IL VIRKSOMHETSPLAN FOR RØA IL 2013-2015 en klubb å være stolt av 1 Innhold VIRKSOMHETSPLAN FOR RØA IL... 3 Visjon... 3 Virksomhetsidé... 3 Verdigrunnlag... 3 Virksomhetsrakett... 4 Hovedmål... 4 Suksesskriterier...

Detaljer

Norges studentidrettsforbund. Strategi. NSIs STRATEGI

Norges studentidrettsforbund. Strategi. NSIs STRATEGI Norges studentidrettsforbund Strategi 2018 2020 NSIs STRATEGI 2018 2020 1 NSIs visjon, formål og verdier VISJON: VI SKAPER FREMTIDENS IDRETT Norges studentidrettsforbund (NSI) har et helhetlig menneskesyn

Detaljer

https://youtu.be/nxqgbt8rjas

https://youtu.be/nxqgbt8rjas https://youtu.be/nxqgbt8rjas Velkommen til utviklingsprosess! Skiforbundets utviklingsmodell (SUM) Vedtatt på Skitinget i 2016 Bygger på svarene i Klubbundersøkelsen 2015 Ligger til grunn for utformingen

Detaljer

kan et Samarbeid med oss gjøre bedriften mer konkurransedyktig?

kan et Samarbeid med oss gjøre bedriften mer konkurransedyktig? kan et Samarbeid med oss gjøre bedriften mer konkurransedyktig? Samarbeid med Norsk Orientering Visjon Orientering en idrett for alle Virksomhetsidé Norsk Orientering skal vokse gjennom gode opplevelser

Detaljer

HANDLINGSPLAN - EIKER CK

HANDLINGSPLAN - EIKER CK HANDLINGSPLAN - EIKER CK 2018-2021 KLUBBENS VISJON Eiker Cykleklubb klubben for alle. Eiker CK bygger sin aktivitet på mål og verdier som er fastsatt av Norges idrettsforbund og Norges Cykleforbund der

Detaljer

Sak 8.1 Virksomhetsplan 2016-19

Sak 8.1 Virksomhetsplan 2016-19 Sak 8.1 Virksomhetsplan 2016-19 Planens hovedfokus og retning Vegard Aune og Tor-Anders Hanssen En klok læresetning om dog på engelsk Bakgrunn for ny Virksomhetsplan 2016-2019 Idrettstinget i juni vedtok

Detaljer

Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett

Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett Behandlet på Idrettstinget 11. 13. mai 2007. Vedtatte endringer innarbeidet og godkjent av Idrettsstyret 28. august 2007. Idrettens barnerettigheter

Detaljer

Trenerrollen utfordringer og muligheter

Trenerrollen utfordringer og muligheter Nettverkssamling kvinnelige trenere Thon Airport Hotel 06.09.19 Trenerrollen utfordringer og muligheter Marit Breivik, Sommeridrettssjef Olympiatoppen Landslagstrener Håndballjentene 1994 2009 Verdier

Detaljer

LANGTIDSPLAN HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

LANGTIDSPLAN HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS LANGTIDSPLAN HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS 2016-2024 1 INNHOLD 1. Innledning side 3 Del I, OVERORDNEDE PUNKTER 2. Visjon og virksomhetside side 3 3. Verdier side 3 DEL II, PERSPEKTIV MOT 2024 4. Prioriterte

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2017 2018 For: STYRET Oppdatert: Sammendrag: Hovedfokus for styret er å få på plass gode og oppdaterte rutiner, instrukser og mandater. I tillegg vil hundevelferd og organisasjonsutvikling

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 4 VERDIER... 4 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I KLUBBEN (SPESIELT SPORTSLIG PLAN)... 5 HOVEDMÅL...

Detaljer

HØRINGSRUNDE: NAIFs Strategiplan 2016-2020. Forbundsstyret i NAIF skal legge frem en ny strategiplan for den

HØRINGSRUNDE: NAIFs Strategiplan 2016-2020. Forbundsstyret i NAIF skal legge frem en ny strategiplan for den HØRINGSRUNDE: NAIFs Strategiplan 2016-2020 Forbundsstyret i NAIF skal legge frem en ny strategiplan for den kommende fireårsperioden, på forbundstinget 3. april Forbundsstyret sender med dette skrivet

Detaljer

HANDLINGSPLAN ANTIDOPING

HANDLINGSPLAN ANTIDOPING HANDLINGSPLAN ANTIDOPING 24. juni 2016 Innholdsfortegnelse Bakgrunn Modell for implementering 4 Feil! Bokmerke er ikke definert. Mål og tiltak 5 Landslag Agegroup Arrangement Ansatte, styre og utvalg Klubb

Detaljer

Strategidokument Norges Bokseforbund

Strategidokument Norges Bokseforbund Strategidokument Norges Bokseforbund 2016-2020 NBFs to plandokumenter. Virksomhetsplan og Strategiplan Vårt planverk er nå delt i to. Virksomhetsplanen, beskriver hva som gjøres på årlig basis innenfor

Detaljer

GLEDE% %FELLESSKAP% %HELSE%-%ÆRLIGHET%

GLEDE% %FELLESSKAP% %HELSE%-%ÆRLIGHET% Side%1% Innledning: Idrettskretsen er et felles organ for idrettslag, idrettsråd og særidretter i Nordland som er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Nordland idrettskrets

Detaljer