Handlingsplan Gi liv til årene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan 2011-2013. Gi liv til årene"

Transkript

1 Handlingsplan Gi liv til årene 1

2 Innholdsfortegnelse 1. Norges Padleforbunds virksomhet Visjon Overordnet mål Etikk og verdier i NPF NPFs målgrupper Strategiske mål Bidra aktivt til sikker og forsvarlig padling Lovpålagte retningslinjer og bestemmelser Selvpålagte retningslinjer og bestemmelser Veilede klubbene i deres HMS arbeid Opprettholde og styrke forbundets rekrutteringsfremmende tiltak og lederutvikling Utvikle attraktive post 3 aktiviteter Trener- og lederutvikling Dommerutvikling Klubbutvikling Videreutvikle landslag innen forbundets ICF-grener: Sprint, Maraton, Slalåm, Polo og Freestyle Utdanning Konkurranseaktivitet Landslagsdrift Uttakskriterier Utøverkontrakter Antidoping Sikre padlingens rammevilkår Økonomi Areal Anlegg Representere forbundet nasjonalt og internasjonalt Styrke organisasjonstilhørighet hos klubber, tillitsvalgte, trenere og kurslærerkorps Ansvars- og rolleavklaring Konkretisering av arbeidsoppgaver Tjenestevei Våttkort

3 1. Norges Padleforbunds virksomhet Padletinget 1998 vedtok at det sittende styret skal legge frem en handlingsplan for kommende periode til alle ting. På grunn av tilbud fra Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) om gratis profesjonell konsulentbistand til ny strategiplan ble prosessen med handlingsplanen forsinket. Dette resulterte i at styret ikke fikk ferdig planen til Padletinget Et fremsatt tingforslag om at handlingsplanen skulle presenteres senest 15. september ble vedtatt. Strategiplanen ble tatt til orientering av tinget 2011 og er senere justert noe. Denne er grunnlaget for Handlingsplan , som herved presenteres. Det er styrets ambisjon at klubbene får et aktivt eierskap til planen. 3

4 1.1 Visjon GI LIV TIL ÅRENE. NPFs visjon tar utgangspunkt i at padling er tuftet på det å svinge padleåren i de ulike grenene. Når vi bruker årene, pumpes blodet gjennom våre årer og gir økt og forlenget livskvalitet. Gjennom årene som går utvikles varige vennskapsbånd og vi utvikler oss som mennesker. Å være deltaker i et fellesskap gir livskvalitet og menneskeverd for den enkelte, man engasjerer seg og opplever økt samfunnsansvar. Gjennom NPFs konkurranse-, tur- og kursaktivitet, samt andre tilbud, er padlearenaen en inspirasjons- og læringskilde man tar med seg for å mestre hverdagen gjennom livet. Virksomhetsidé Vi ønsker å skape padleglede for alle, uansett alder og forutsetninger! Padleforbundets formål er å være en organisasjon som skal arbeide for at alle som ønsker det og er medlem av en klubb tilsluttet NPF, skal gis muligheten til å utøve padling ut fra egne mål, ønsker og behov. Her kan padlere i alle aldre møte venner, ha det gøy, sette seg mål og oppleve mestring ut fra ulike forutsetninger. 1.2 Overordnet mål Utvikle padlesporten gjennom glede og mestring. Våttkortsystemet danner grunnlaget for NPFs HMS-arbeid. Våttkort sikrer at virksomheten til enhver tid følger de krav Norske lover og forskrifter fastsetter for forsvarlig aktivitet. De krav til kompetanse og gjennomføring Våttkort setter er et godt verktøy for både NPFs og klubbenes virksomhet. Videre sikrer Våttkorts pedagogiske nivåer (kursstigen i de ulike grener) at deltakeren tilegner seg padleferdigheter, gruppedynamiske ferdigheter og lederferdigheter ut ifra egne forutsetninger og de krav som ligger der. 4

5 1.3 Etikk og verdier i NPF Det er i dag en økende interesse for og bevissthet om verdispørsmål i samfunnet. For at norsk idrett skal opprettholde sin legitimitet, er det viktig at den fremstår som en organisasjon med tydelige og positive verdier. Interne verdier Fellesskap Ærlighet Engasjement og frivillighet Samfunnsansvar Omdømmeverdier Inkluderende Kompetente Sosiale Nyskapende 1.4 NPFs målgrupper NPFs målgrupper er våre klubber og samarbeidspartnere. Vi tilbyr: Klubber/trenere/medlemmer: Veiledning, padlekompetanse og informasjon Helhetlig trenings-, konkurranse- og utdanningstilbud Nærfriluftsliv Samarbeidspartnere: Profilering, teambuilding og foredrag Kompetansedeling Friluftsliv trening og mosjon Helårsaktivitet i naturen Drøyt 40 prosent av medlemsmassen er kvinner. I overkant av 70 prosent er over 26 år. Vi ønsker en høyere andel unge i medlemsmassen, og vil derfor fortsatt satse på rekruttering av barn/ungdom og integreringstiltak innenfor alle padlegrener. Med økt fokus på friluftsliv og folkehelse, ønsker vi også her å være en viktig samfunnsaktør. Vi har en styrke i at naturen er vår hovedarena, og at padling er en bærekraftig og miljøvennlig idrett. Med økt fokus på friluftsliv og folkehelse, ønsker vi også her å være en viktig samfunnsaktør. Vi har en styrke i at naturen er vår hovedarena. NPF er representert med 108 klubber i samtlige 19 fylker fordelt på 97 kommuner. 5

6 2. Strategiske mål Visjon, virksomhetsidé og overordnet mål danner rammen for NPFs virksomhet. I denne delen tar vi for oss de strategiske målene, som i sin form gir forbundet prioriteringer og innhold på satsingsområdene i tingperioden. For å nå de strategiske målene for tingperioden, må alle organisasjonsledd ta ansvar i forhold til arbeidsfordeling og arbeidsansvar. Innenfor gjeldende tingperiode skal det satses spesielt på følgende områder: 1. Bidra aktivt til sikker og forsvarlig padling 2. Opprettholde og styrke forbundets rekrutteringsfremmende tiltak og lederutvikling 3. Videreutvikle landslag innen forbundets ICF-grener: Sprint, Maraton, Slalåm, Polo og Freestyle. Ta medaljer og oppnå finaleplasser i internasjonale mesterskap 4. Sikre padlingens rammevilkår (økonomi, areal og anlegg) 5. Styrke organisasjonstilhørighet hos klubber, tillitsvalgte, trenere og kurslærerkorps Dette skal synliggjøres i form av ressursbruk og prioriteringer 2.1 Bidra aktivt til sikker og forsvarlig padling God aktivitet er trygg aktivitet. For at padling skal være en aktivitet som omfavner alle må aktiviteten være og oppleves som trygg. Målet er å unngå alvorlige ulykker i forbundet. For å sikre dette jobber vi etter lovpålagte og selvpålagte retningslinjer Lovpålagte retningslinjer og bestemmelser Lovpålagte retningslinjer og bestemmelser er fundamentert statlige lover og forskrifter som legger føringer for sikkerhetsarbeidet i NPF. Disse lovpålagte retningslinjene og bestemmelsene MÅ forbundet forholde seg til. NPF skal være oppdatert i forhold til de lover og bestemmelser til HMS som gjelder for vår virksomhet Selvpålagte retningslinjer og bestemmelser Selvpålagte retningslinjer går i hovedsak på miljømessige faktorer i sikkerhetsarbeidet. Ingen liker å få noe tredd nedover hodet. Derfor kan retningslinjer som sikrer deltakelse og medbestemmelse gjøre sikkerhetsarbeidet både spennende og motiverende. Våttkort, som per 10. juli 2011 har i overkant av kort ute, er et tydelig eksempel på hvordan form og innhold spiller inn på sikkerhetsarbeidets suksessfaktor. Gjennom en oppdagende og inkluderende læringsprofil gjør Våttkort sikkerhetsarbeidet (også den lovpålagte delen) til en selvfølgelig del av padlingen i Norge. Våttkort skal videreutvikles og gjøres robust slik at vi møter morgendagens utfordringer på en god og hensiktsmessig måte. I dette ligger spesielt den pedagogiske utviklingen, kursplaner og implementeringen av HMS arbeidet i kursstigen. 6

7 2.1.3 Veilede klubbene i deres HMS arbeid En viktig oppgave er å bistå og veilede klubbene i lovpålagt HMS-arbeid. Forbundet skal være en positiv pådriver og veileder for velfungerende HMS-arbeid i klubbene, samtidig som klubbene skal ha et eierskap til eget HMS-system. Rekrutteringsfremmende tiltak og lederutvikling. 2.2 Opprettholde og styrke forbundets rekrutteringsfremmende tiltak og lederutvikling Rekrutteringsfremmende tiltak og lederutvikling er to bærebjelker i det aktive arbeidet i forbund og klubb. Momentene henger sammen ved at rekruttering krever dyktige ledere og dyktige ledere får man gjennom god rekruttering. Derfor må man jobbe med begge deler og få et godt samspill mellom de to. Dette strategiske målet er delt inn i fire deler: 1. Utvikle attraktive post 3-aktiviteter. 2. Trener- og lederutvikling 3. Dommerutvikling 4. Klubbutvikling Øremerkede midler Grunnlaget for NPFs rekrutteringsfremmende tiltak og lederutvikling er retningslinjene gitt ved øremerkede midler. Øremerkede midler NPF er for eksempel fra NIFs Post 3 eller FRIFO. De blir fordelt etter gitte målgrupper og kriterier. I det følgende er målgruppen, prioriteringer og kriterier for måloppnåelse gjengitt (eksempelet er fra NIFs Post3 midler): Målgruppen for Post 3 er barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) innenfor den frivillige medlemsbaserte idretten, samt prioriterte grupper som ikke finner seg godt nok til rette i idrettslagene, herunder funksjonshemmede. De prioriterte innsatsområdene er: 1. Trener- og lederutvikling 2. Aktivitetsutvikling 3. Klubbutvikling Kriterier: 1. Tiltakene skal gjennomføres slik at aktivitetene i idrettslaget styrkes, eller fører til økt rekruttering i idrettslaget. 2. Tiltakene skal i hovedsak rettes mot barne- og ungdomssatsingen, særlig ungdom mellom13 og19 år. 3. Grupper som i dag er svakt representert i idrettslagene skal prioriteres. 4. Midler kan sørge for at trenerutdanning blir oppdatert og tilpasset det nye rammeverket i Trenerløypa. 5. Tiltak til Idrett i skolen kan tilgodeses når dette gir merverdi og effekt for klubben og idrettene. 7

8 2.2.1 Utvikle attraktive post 3 aktiviteter NPF skal utvikle nye prosjekter rettet mot rekruttering og lederutvikling, samt videreutvikle eksisterende tilbud. Administrasjonen skal i samarbeid med TK-ene og klubbene utvikle og gjennomføre attraktive tilbud Trener- og lederutvikling Lederen er viktig for en trygg og motiverende aktivitet. Vi skal utvikle lederen på de ulike nivåer i NPF slik at de står best mulig rustet i rekrutteringsarbeidet, samt den videre oppfølgingen av padlerne. Et spesielt fokus skal rettes mot barn/unge og funksjonshemmede. Eksempler på ledere vi legger i denne posten er Trenere, Veiledere og Aktivitetsledere. Våttkortprofilen er førende i dette arbeidet Dommerutvikling For å sikre god kvalitet på konkurranseaktiviteten i NPF må dommerne være av god standard. NPF skal utvikle og tilby dommerkurs i henhold til ICF standard innenfor Sprint, Slalåm, Polo og Freestyle Klubbutvikling Hensikten med klubbutvikling er å styrke klubbene på aktivitetssiden. NPF skal hjelpe til å utvikle klubbene slik at de blir en solid plattform for bred padleaktivitet. Noen momenter som må løftes frem er: Videreutvikle og legge til rette for aktivitet gjennom klubbesøk. Iverksette tiltak for å sikre at flere unge mennesker engasjerer seg i aktiviteter og organisasjonen. Initiere og gjennomføre tiltak for å øke antall aktive kvinner i norsk padling. Styrke kompetansen på integrering i klubbene. Kompetansetiltak for arrangementer. Stimulere til gode samlinger og padleaktivitet. 2.3 Videreutvikle landslag innen forbundets ICF-grener: Sprint, Maraton, Slalåm, Polo og Freestyle. Forbundet har utøvere som driver toppidrett på høyt internasjonalt nivå. Det en målsetting å legge forholdene til rette slik at våre utøvere fortsatt kan ta medaljer og finaleplasser innenfor de grener hvor det fra utøverens side vises nødvendig innsats og seriøsitet for å oppnå et toppidrettsnivå Utdanning NPF skal utdanne ressurspersoner innen toppidrett i NPFs grener. Utdanningen skal følge Trenerløypas retningslinjer gitt av NIF. 8

9 2.3.2 Konkurranseaktivitet Konkurranseaktiviteten skal opprettholdes og videreutvikles. Norgesmesterskap og Norgescup kommer naturlig inn her Landslagsdrift Det skal utarbeides felles kriterier for landslagsdriften innen alle grener i NPF Uttakskriterier Det skal utarbeides klare uttakskriterier som sikrer forutsigbarhet og rettferdighet i uttak til internasjonale konkurranser Utøverkontrakter For å avklare forholdet mellom utøvere og forbundet skal alle utøvere som representerer NPF inngå utøverkontrakter innen 1. januar foran hver sesong. Utøvere som blir tatt ut på lag underveis i sesongen skal inngå kontrakter fortløpende Antidoping NPF skal fortsette antidopingarbeidet i tråd med Antidoping Norge. 2.4 Sikre padlingens rammevilkår Det er et mål at NPF skal jobbe for å sikre rammevilkårene for god padleaktivitet. Det skal legges vekt på økonomi, areal og anlegg Økonomi Det skal arbeides for å skaffe forbundet sponsorer og samarbeidspartnere Areal Padling foregår på sjø, vann, elver og mindre vassdrag. Det er et mål å arbeide for å unngå at den naturlige padlearenaen forringes. Eksempler er varig vern av strandsone og vassdrag. Der det er naturlig skal det innledes samarbeid med eksterne organisasjoner Anlegg Der det er behov for anlegg skal NPF arbeide for å sikre betingelsene for gode anlegg Representere forbundet nasjonalt og internasjonalt NPF skal være representert på nasjonalt og internasjonalt nivå, politisk, faglig og arrangementsmessig for å ivareta NPFs interesser. 9

10 2.5 Styrke organisasjonstilhørighet hos klubber, tillitsvalgte, trenere og kurslærerkorps Oppfyllelse av målene i handlingsplanen er avhengig av et godt samspill mellom de ulike ledd i NPF. Administrasjonen er den sentrale drivkraften for at oppgaver blir gjennomført. Styret skal påse at det er riktig balanse mellom rammene som er tilgjengelige for administrasjonen, og de oppgavene som skal utføres. Styret skal utøve arbeidsgiveransvaret sitt overfor administrasjonen, i tråd med regelverket innen organisasjons- og arbeidsliv Ansvars- og rolleavklaring Styret og administrasjonen har ansvar for utarbeidelse av en beskrivelse av ansvars- og rollefordeling innenfor de forskjellige ledd i NPF (Styret, Administrasjon, TK-ene, Klubbene) Konkretisering av arbeidsoppgaver Tillitsvalgte og ansatte skal få tydelige arbeidsoppgaver som er mulig å gjennomføre innenfor rammene man har. Forbundet skal til enhver tid ha en hensiktsmessig og effektiv organisering i alle ledd. Styret skal, der det er formålstjenlig, bruke sin fullmakt til å gjøre organisatoriske endringer Tjenestevei NPF er en stor organisasjon. For å sikre god og effektiv kommunikasjon skal det klargjøres hvor man henvender seg i organisasjonen i ulike saker. er forbundets primære informasjonskanal Våttkort Våttkort er samlende for miljøet og har stor betydning for organisasjonstilhørigheten. Våttkort skal videreutvikles som forbundets utdanningsplattform. Det skal aktivt stimuleres til at våttkortsystemet blir benyttet gjennom tilrettelagte tilbud. 10

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER HANDLINGSPLAN 2014-2016 NMF Idrettspolitisk Dokument (Ipd) skal danne grunnlaget for det øvrige planarbeidet i forbundet. Hvert av avdelingsforbundene

Detaljer

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan Norsk Friidrett mot 2015 Strategisk plan 2014 2015 2012 2013 2011 1 Norsk Friidrett populær og engasjerende for alle! Klargjøring av begreper Norges Friidrettsforbund og Norsk Friidrett Norsk Friidrett

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 20092014 En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED STRATEGIPLANEN 20092014... 3 2

Detaljer

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT 20. april 2015 Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 A. Overordnet rapport... 2 1 Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon... 3 2 Opprettholde og

Detaljer

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016. Side 1 av 10

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016. Side 1 av 10 Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VÅR VISJON... 3 VÅR BÆRENDE IDÉ... 3 VÅR POLICY... 3 VÅRT VERDIFUNDAMENT... 3

Detaljer

STRATEGIPLAN NBBF 1.0 VISJON, IDÉ OG VERDIER. 1.1 Visjon 1.2 Idé 1.3 Verdier 2.0 HOVEDMÅL

STRATEGIPLAN NBBF 1.0 VISJON, IDÉ OG VERDIER. 1.1 Visjon 1.2 Idé 1.3 Verdier 2.0 HOVEDMÅL STRATEGIPLAN NBBF 1.0 VISJON, IDÉ OG VERDIER 1.1 Visjon 1.2 Idé 1.3 Verdier 2.0 HOVEDMÅL 2.1 Spillerrekruttering 2.1.1 Skole-SFO 2.1.2 Aktivitetskonsulentene 2.1.3 Minidager og skoleturneringer 2.1.4 Streetbasket

Detaljer

Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015

Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015 Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015 Innhold Presidentens forord 4 Norges Fotballforbunds verdisett 6 Visjon 6 Verdier 7 Aktivitetsverdier 7 Organisasjonsverdier 8 Samspill topp- og breddefotball

Detaljer

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Aktiv inspirasjon Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Oktober 2014 Innledning Norges idrettsforbund er en medlemsorganisasjon,

Detaljer

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund.

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund. NY E T VID ve T U ga ut Plikter og rettigheter Midler å søke på Kalender Klubbutvikling Årsmøtet Styrearbeid Lisenser Gras r o t a n d e l Ny klubb? Ren sykkelsport Kontingenter og avgifter Foreldrevettregler

Detaljer

Kompetanse og utdanning

Kompetanse og utdanning Kompetanse og utdanning Kompetanseutvikling for trenere, ledere og dommere er vedtatt som et innsatsområde i langtidsplanen 2009-2012. Våre trenere, ledere og dommere skal sikres god handlingskompetanse.

Detaljer

Langtidsplan. Norges Gymnastikk og Turnforbund. Med reviderte strategier. - 1 Høringsutkast revidert NGTF Langtidsplan 2009 2012

Langtidsplan. Norges Gymnastikk og Turnforbund. Med reviderte strategier. - 1 Høringsutkast revidert NGTF Langtidsplan 2009 2012 Langtidsplan Norges Gymnastikk og Turnforbund 2009 2012 Med reviderte strategier - 1 INNHOLD Del 1, overordnete punkter... 3 1. Visjon og virksomhetsidé... 3 2. Overordnede mål... 3 3. Verdier... 3 4.

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

Veiledningshefte og forberedelsesskjema

Veiledningshefte og forberedelsesskjema Klubbesn A Veiledningshefte og forberedelsesskjema Klubben er fundamentet for all klubbaktivitet. Ved å styrke klubbens plan-, struktur- og strategiarbeid vil vi kunne sette oss i bedre stand til å videreutvikle

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Vedlegg 22. Personalplan

Vedlegg 22. Personalplan Vedlegg 22 Personalplan Forord Personalplanen for 2011 2013 er et strategisk dokument som gjennom klare prioriteringer skal bidra til at Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (Vea)

Detaljer

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen Kommuneplan Iveland kommune fram mot 2026 Del A: Samfunnsdelen Vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 Formelt grunnlag Kravene til samfunnsdelen av kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Titel: Strategidokument for Norges Judoforbund. Utgit av: Norges Judoforbund, Administrasjonen

Titel: Strategidokument for Norges Judoforbund. Utgit av: Norges Judoforbund, Administrasjonen Titel: Strategidokument for Norges Judoforbund Utgit av: Norges Judoforbund, Administrasjonen Design: Kjetil Olsen, K-Desings Foto forside: Kjetil Olsen Trykkeri: Akilles, idrettsforlaget Copyright 2008,

Detaljer

Gode muligheter for klubben

Gode muligheter for klubben Gode muligheter for klubben Samlet oversikt over Norsk Friidretts Klubbtilbud Organisasjonshjulet Organisasjonshjulet viser hvilke områder klubben må være gode på for å gi medlemmene et best mulig aktivitetstilbud.

Detaljer

Klubbplan for 2011-2015 Arendal kajakklubb

Klubbplan for 2011-2015 Arendal kajakklubb Klubbplan for 2011-2015 Arendal kajakklubb Denne planen ble vedtatt på årsmøtet 20.01.2011 Revidert: 19.01.2012 Ved Styret 2011 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 2 2 Status rapport pr. 01.01.09... 3 3

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Meld. St. 26. (2011 2012) Melding til Stortinget. Den norske idrettsmodellen

Meld. St. 26. (2011 2012) Melding til Stortinget. Den norske idrettsmodellen Meld. St. 26 (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 26 (2011 2012) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning... 7 1.1 Samfunnsendringer og demografiske utviklingstrekk... 8 1.1.1 Befolkningsutvikling

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Visjon: Oslos sprekeste! Visjonen beskriver vår virksomhet i framtiden, som om vi er kommet dit vi vil. Visjonen henger sammen med virksomhetsideen. Virksomhetsidé:

Detaljer

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4.1 Arbeidsgiverstrategi Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive tjenester av høy kvalitet. Dette styrer også arbeidet med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Detaljer

Utkast pr 15. februar 2014. Norges danseforbunds handlingsplan 2015-2018

Utkast pr 15. februar 2014. Norges danseforbunds handlingsplan 2015-2018 Utkast pr 15. februar 2014 Norges danseforbunds handlingsplan 2015-2018 1 Innledning Norges danseforbunds handlingsplan inneholder prioriteter, ansvar og frister for perioden 2015-2018. ND, med klubbene

Detaljer