Administrasjonsbygg Kystverket nordland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Administrasjonsbygg Kystverket nordland"

Transkript

1 Administrasjonsbygg Kystverket nordland Finnesveien 12, Kabelvåg Ombygging og nybygg Nr 685/2010

2 Ferdigmelding nr. 685/2010 Prosjektnr INNHOLD Statsbygg Historikk Byggesakens gang Brukermedvirkning Bygningsmessig beskrivelse Tegninger Kunstprosjektet Byggeteknikk VVS -tekniske anlegg Elektrotekniske anlegg SJA og ytre miljø Prosjektadministrasjon fakta om prosjektet Kostnadsramme 55,5 mill kr Arealer opprinnelig bygning: 1. etasje 356 m 2 2. etasje 360 m 2 Arealer nybygg: 1. etasje 526 m 2 2. etasje 344 m 2 3. etasje 101 m 2 02 Ferdigmelding nr. 685/2010

3 STATSBYGG Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler. Statsbygg er en forvaltningsbedrift underlagt Fornyings- og administrasjonsdepartementet, og organisert med et hovedkontor i Oslo og regionkontorer i Oslo, Porsgrunn, Bergen, Trondheim og Tromsø. Statsbygg yter departementer og andre sivile statlige organer bistand når de har endrede eller nye behov for lokaler. Lokalbehovene skal dekkes på en kostnadseffektiv måte. I Statsbyggs virksomhet er hensynet til statens totale interesser overordnet egne forretningsmessige interesser. Statsbygg skal være et aktivt redskap for å gjennomføre politiske målsettinger innenfor miljø, arkitektur, estetikk, nyskapende brukerløsninger og helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplasser, med bakgrunn i departementenes prioriteringer. Rådgivning og byggherrevirksomhet Statens behov for lokaler kan dekkes ved innleie, kjøp eller nybygg. Statsbygg gir råd til statlige etater ved innleie i det private markedet, eller tilbyr leie i Statsbyggs egne lokaler. I de tilfeller lokalbehovet krever nybygg er Statsbygg rådgiver overfor statlige leietakere når byggene reises i privat regi, eller utøvende byggherre for departementene når staten selv skal eie nybygget. Eiendomsforvaltning Totalt forvalter Statsbygg ca. to millioner kvadratmeter i inn- og utland. Eiendomsmassen består av sentrale kontorbygninger, høgskoler, spesialbygninger og nasjonaleiendommer over hele landet, samt ambassader og boliger i utlandet. Statsbyggs eiendomsforvaltning skal bidra til at våre brukere til enhver tid har funksjonelle lokaler tilpasset sine behov. Statsbygg legger vekt på å bevare bygningenes verdi gjennom et høyt vedlikeholdsnivå. Samtidig skal Statsbygg bevare de historiske bygningenes kulturelle særpreg og arkitektoniske verdi. Utviklingsprosjekter Statsbygg skal spille en aktiv rolle i samordningen av statlige interesser innen eiendomsutvikling og byplanlegging. Avklaring av statlige premisser skal legge til rette for et godt samspill med lokale myndigheter i slike saker. Arbeidet omfatter planlegging for ny bruk av statlige eiendommer som fraflyttes. For å nå de miljøpolitiske målene skal Statsbygg drive en omfattende innsats innen forskning og utvikling (FoU). FOU-virksomheten omfatter også prosjekter som har til hensikt å forbedre gjeldende standarder, forskrifter og regelverk i bygge-, anleggs- og eiendomsbransjen.

4 historikk 100 år etter at Statens Havnevesen kom til Kabelvåg i 1874 ble Fyr-, Los-, og Havnedirektoratet fusjonert til Kystdirektoratet. Fra 1981 ble begrepet Kystverket innført, da distriktsorganisasjonen ble bygd ut med regionale distrikts kontorer i Arendal, Haugesund, Ålesund, Kabelvåg og Honningsvåg. Etaten fikk det statlige ansvar for utbygging, vedlikehold, drift, forvaltning og losing knyttet til maritim infrastruktur i Norge. I 2003 ble også den statlige beredskap for akutt forurensning innlemmet i Kystverket. I forbindelse med omorganiseringen, som ble vedtatt i 2001, ble det opprettet en egen avdeling i Kystverket Nordland som fikk det overordnede ansvar for Kystverkets oppgaver som byggherre. Avdelingen fikk benevnelsen Kystverket Utbygging som ble endret til Senter for utbygging i Senter for utbygging har den faglige og økonomiske oppfølging av utbyggingstiltak i fiskerihavner og farleier over hele landet. Kystverket Nordland har i dag det statlige forvaltningsmessige ansvar for ca. 27 % av Norges kystlinje og ca. 35 % av alle navigasjonsinstallasjonene i Norge. Vi er i dag en moderne etat som er underlagt Fiskeri- og kystdepartementet med ansvar for å ivareta statlig sektormyndighet for maritim infrastruktur, maritime tjenester, maritim transportplanlegging, plan- og forvaltning og statlig beredskap for akutt forurensning. Kystverket i Kabelvåg I sagaen kan vi lese om middelalderbyen Vågar. Arkeologiske utgravinger bekrefter at det virkelig lå en liten by like vest for Kabelvåg sentrum med en historie som strekker seg langt tilbake i tid. Med bakgrunn i sagaen kan historien om stedet Kabelvåg og Kystverket fortelles. Historien er knyttet til Lofotfisket vårt største og eldste fiskeri og det er med grunnlag i dette fiskeriet at Stortinget i 1874 besluttet å bevilge statlige midler for å starte utviklingen av Kabelvåg havn. Dette skjedde samtidig som Statens Havnevesen besluttet å legge sin centralstation for oppbevarelse av havnevesenets redskap og materiell til Kabelvåg. Sentralstasjonen hadde Nordland og delvis Troms amt som ansvarsområde fra Fra 1880, bare avbrutt av noen få år mellom 1890 og 1909, har Statens Havnevesen og Kystverket fra 1880 hatt sitt distriktskontor i Finnespollen i Kabelvåg. I forbindelse med etableringen av Statens Havnevesen på Finneset ble deler av havna mellom 1889 og 1893 demmet opp for å bli utdypet tørt. Det er på arealet som ble oppfylt med masse etter utdypingen at distriktskontoret fikk etablert sin base i Her ble det oppført ulike lagerhus, bedding, naust, snekker- og seilmakerverksted, funksjonærboliger og distrikts kontor, og det er her Kystverket Nordland i dag har sin administrasjon. Med en tilstedeværelse som strekker seg over en periode på mer enn 100 år er det klart at Kystverket har satt sitt preg på Kabelvåg. Gjennom denne perioden har Statens Havnevesen, og senere Kystverket, hatt en utvikling som har gått fra en statlig etat som var innrettet mot anleggsvirksomhet til i våre dager å være mer av forvaltningsmessig art. Kystverket i Kabelvåg har i løpet av disse årene også endret sitt behov for bygningsmasse. I dag er det Kystverket Rederi som er bruker av verkstedbygg og en del andre bygninger og utvendige arealer. Dette skal dekke Rederiets behov for framskutt lager og verksted. 04 Ferdigmelding nr. 685/2010

5 Bygningen som opprinnelig var oppført som bolig for distriktssjef og huset distriktsadministrasjonen er revet. Kystverket har rehabilitert og har fortsatt i bruk naust, lager og storhus. Området, slik det var i begynnelsen av det 19. århundre, bærer ikke lengre preg av tidligere virksomhet. I 1985 ble Kystverkets nye administrasjonsbygg i Kabelvåg tatt i bruk. Statsbygg overtok det forvaltningsmessige ansvaret for dette kontorbygget i 1996, men etter en omorganisering av Kystverket i 2002, ble det klart at bygget ikke hadde det nødvendige antall kontorer for å huse den nye organisasjonen som ble lagt til administrasjonen i Kabelvåg. Løsningen lå i at det ble etablert et midlertidig bygg for å ivareta kontorfunksjonene. Det ble samtidig innledet dialog mellom Kystverket og Statsbygg Nord for å finne en permanent kontorløsning for distriktsadministrasjonen. Og det er her vi står i dag: Med et renovert bygg fra 1985 der Statsbygg ved en gjennomgående rehabilitering har foretatt en nødvendig standardhevning for å oppfylle dagens krav og forventning til arbeidsmiljø og energiøkonomisering. I tillegg er den midlertidige kontorløsningen erstattet med permanente kontorlokaler, slik at hele komplekset nå framstår som en enhet som oppfyller brukernes forventninger til et moderne kontormiljø. Kystverket ser med glede og forventning fram til å ta i bruk de nye og framtidsrettede lokalitetene. Fridtjof Wangsvik regiondirektør Kystverket Nordland

6 Byggesakens gang Kystverket Kystdirektoratet sendte oppdragsbrev datert 11. januar 2006 til Statsbygg. Kystverket Nordland oppførte i 2001 et midlertidig tilbygg av brakkemoduler. De ønsket å erstatte det med et permanent bygg. Eksisterende kontorbygning ble bygget i 1985 og hadde behov for oppgradering / tilpassing for å ivareta kontormessige støttefunksjoner som er påkrevd for et funksjonelt kontorbygg for det antall personer som er tilsatt ved Kystverket Nordland i Kabelvåg. Det var et underskudd på 13 kontorer pluss kontorstøtterom. Dette ble løst med et tilbygg. Den opprinnelige kontorbygningen har ca. 500 m 2 netto / ca 720m 2 brutto areal og tilbygget er 555m 2 netto /952m 2 brutto. Den opprinnelige kontorbygningen ble oppgradert iht. brukerens behov. Den eksisterende mellombygningen og brakkeriggen er revet og erstattet av nytt mellombygg og nytt kontorbygg med kantine. Prosjektet omfatter omlegging av offentlig VA ledning og oppgradering av utomhusarealer. Prosjektet ble gjennomført som totalentreprise hvor totalentreprenøren hadde ansvaret for både prosjektering og utførelse. Statsbygg har utarbeidet byggeprogram som ble godkjent av bruker den 11. september Videre ble det laget konkurransegrunnlaget for rådgivergruppe for utarbeidelse av skisse- og forprosjekt. Konkurransen var avsluttet i oktober 2006 og Team Hartmann ble valgt. Team Hartmann besto av Hartmann AS (arkitekt), Myklebust AS (rådgivende ingeniør bygg), Multiconsult AS (rådgivende ingeniør VVS), Elplan AS (rådgivende ingeniør elektro), Teknoconsult AS (rådgivende ingeniør brann), Multiconsult AS (landskapsarkitekt). Forprosjektet var ferdig den 6. juli Det ble besluttet at prosjektet skulle fullføres som totalentreprise, avtalen med prosjekteringsgruppen var avsluttet og totalentreprenøren fikk fritt velge sine partnere i dette prosjektet. Skanska Norge AS fikk kontrakt i mai 2008 med følgende samarbeidspartnere: Prosjektservice Olav Hansen (arkitekt), Hinnstein AS (rådgivende ingeniør bygg), Kabelvåg Elektro AS (rådgivende ingeniør elektro), Entek AS (rådgivende ingeniør VVS) og ORAS Nordland AS (rådgivende ingeniør rør). 06 Ferdigmelding nr. 685/2010

7 Prosjektgjennomføringen ble delt i to trinn: rehabilitering av opprinnelig kontorbygning (ferdigstilt 14. november 2008) og riving av midlertidige brakker og mellombygg samt nybygg (ferdigstilt 16. desember 2009). Universell utforming Utearealet er uten stigninger 1. etasje gulv er cm over terrengnivå. Alle fellesarealer som kantine, kjøkken, AV-rom, møterom, garderober og toaletter er lokalisert til 1. etasje og er dimensjonert på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker. Opprinnelig bygning var tilpasset universell utforming i så stor grad som det var mulig. Prosjektet tok hensyn til lyd-og lysforhold, bygningsbeslag dørlukkeinnretninger med kontrollert lukking, ledelinje, fargekontrast, fribredde i dør og passasje, manøvreringsareal, inngangsparti, horisontal og vertikal forbindelse i og mellom rom i bygget, løfteplattform, parkeringsplasser, teleslynge, trinnfri atkomst, mm. Det er installert løfteplattform i mellombygget. Denne er utstyrt med betjeningsknapper med blindeskrift, dørautomatikk og myk start og stopp. I tillegg har den ene sjaktveggen glass mot vestibylen for bedre oversikt og trygghet. Det er montert inn speil i hver etasje for bedre inn- og utkjøring med rullestol. Gulvet er i skifer med ledelinje i en annen skiferkvalitet. Terreng og parkeringsareal rundt bygningen er plant og asfaltert, det er fire HC-parkeringsplasser. Foran inngangsdøren er det en rampe med fall 1:20. Hovedtrappen har trappeløp på mer enn 1,1 m og både hoved- og rømningstrapp har rekkverk med håndløper i to høyder. Plasskrav for rullestolbruk er oppgradert til TEK 2007, veilederen Bygg for alle utgitt av BE er lagt til grunn i prosjekteringen. Dører med bøkoverflate står i kontrast til vegger. Miljømål Prosjektets miljømål er energimål: Eksisterende bygg har som energimål å redusere energiforbruket til kwh/m 2 /år. Nybygget har energimål på 140kWh/m 2 /år. Drift av anlegget Statsbygg region nord har ansatt en driftstekniker som skal drifte anlegget sammen med to andre bygg i regionen. Driftsteknikeren har fått sitt eget kontor i bygningen, SD-anlegg kan styres derfra og/eller fjernstyres fra en annen PC. Brukermedvirkning Kystverket Nordland etablerte arbeidsgruppe og brukergruppe som var veldig aktive i hele prosjektet. I tidlig fase og skisseprosjekt ble det gjennomført brukermøter etter behov og brukerdeltakelse var upåklagelig: brukerne var veldig aktive og konstruktive. I bygge perioden fungerte samarbeidet mellom Kystverket Nordland, Skanska Norge AS og Statsbygg veldig bra og alt gikk smidig. Brukerne måtte flytte ut av eksisterende kontorbygg inn i midlertidige brakker mens rehabiliteringsarbeider pågikk og deretter flytte tilbake i de ombygde lokalene slik at de eksisterende brakkene og mellombygget kunne rives og nybygg i tilnytning til eksisterende kontorer kunne bygges. Brukerkoordinator Atle Rønning deltok aktivt på samtlige møter på byggeplass og sørget for at informasjon om status i prosjektet var formidlet videre i Kystverkets organisasjon.

8 Bygningsmessig beskrivelse Kystverkets kontorbygg i Kabelvåg i Lofoten består nå av en gammel og en ny del etter ombygging og tilbygg. Den gamle delen i to etasjer med saltak er delvis rehabilitert. Denne delen består for det meste av kontorer med tilhørende kopirom, toaletter, lager, arkiv. I tillegg er det et tilfluktsrom. Fyrrommet er plassert i denne delen av bygningen. Innvendig er noen kontorer og toalett/dusj/ garderober bygget om. Det er montert inn nytt ventilasjonsanlegg og belysning, samt styring av lys og ventilasjon med bevegelsessensorer. Det er foretatt etterisolering på loft og av yttervegger utvendig. Alle vinduer og ytterdører er skiftet ut og bygningen er kledd med royalimpregnert kledning. Takstein er også skiftet ut med ny og lufting av kaldloft er utbedret. Denne delen av bygningen står nå fram som en nesten totalrenovert fløy. Opprinnelig mellombygning er revet og erstattet ev en ny og innbydende inngang/vestibyle med åpent rom over to etasjer hvor de to ytterveggene i hovedsak består av glassfasader som slipper inn mye lys. Hovedinngangen er lagt til denne delen, ut mot kanalen, med personalinngang på motsatt side. Mellombygningen inneholder trapper og er et trafikknutepunkt. Ventilasjonsrommet er lagt som en tredje etasje på mellombygningen. Nybygget i to etasjer ligger i forlengelse av den opprinnelige bygningen og ned mot kaien. Tidligere stod det en kontor-brakkerigg her. Denne er nå demontert. Nybygget inneholder kontorer, lyse og trivelige møterom, toaletter, arkiv/kopirom. Det er lagt vekt på at det skulle være åpne og lyse lokaler, derfor er det montert glassvegger og dører med glass mellom korridorer og kontorer og møterom. I enden av bygningen mot sør er det bygget en kantine der tre av veggene er høye glassfasader vendt mot Lofot-naturen. Dette gir en kantine som gir en god avkobling i arbeidshverdagen. I tilknytning til kantinen er det et tilhørende flott anretningskjøkken. Oppholdsarealet utenfor kantinen består av en større terrasse i gulvplan og mindre rampe ned til terreng/kai. Nybygget har flate tak med tolags papptekking og innvendige nedløp. Adkomsten er fra Kong Olavs Vei (E10) like ved Lofotkatedralen gjennom et lite villastrøk. Parkeringsplasser for besøkende er lagt adskilt fra personalparkeringen ved kanalen på bygningens nordvestre side ved hovedinngangen. 08 Ferdigmelding nr. 685/2010

9 1 Hovedinngang 2 Opprinnelige bygning 3 Gassanlegg 4 Kantine 5 Ny 1. etasje 6 Ny 2. etasje

10 EI-C30 EI-C30 EI-C30 EI30 EI30 EI30 målestokk Tegninger: Hartmann TEAM/Prosjektservice 20 m 1 Kontor 2 Kartrom 3 Møterom 4 Kantine 5 Lager 6 Service 7 Fyrrom 8 Resepsjon 9 Arkiv 10 Kjøkken Plan 1. etasje Eksisterende Nybygg EI-S30 Plan 2. etasje EI30 EI-SC60 EI-S30 30dB 3 3 EI30 EI-S30 5 EI dB EI-S30 4 EI-SC60 EI EI dB EI-SC60 EI30 EI-S30 EI-S30 Lengdesnitt 10 Ferdigmelding nr. 685/2010

11 Kunstprosjektet Kystverkets nye og rehabiliterte bygg er maritimt, med bakgrunn i kystverkets forskjellige oppgaver innenfor navigasjon, losing, merker, miljøvern og kystkultur. Kunstverket understreker og kommenterer dette maritime uttrykket/preget ved å gi illusjonen av å være en bølge innendørs. Verket er plassert i kantinen og er omgitt av hav på alle kanter: verkets stedsspesifikke verdi økes ved at det, foruten å knytte seg til Kystverkets symbolske, historiske og institusjonelle funksjon, utvider måten brukerne av bygningen til daglig betrakter sine omgivelser. Symbolsk sett er verket en stilisering av en bølge i sitt visuelle uttrykk. Verket er ikke bare en representasjon av en bølge men en bevegelig (kinetisk) skulptur som simulerer en bølgebevegelse i 3D. Bevegelsen er også synkronisert med klimaet på utsiden av bygningen ved en vindmåler plassert på taket: hastighet på vind kan, om det er ønskelig, oversettes til samme type bølgestruktur som vinden skaper på utsiden av bygningen. Når det gjelder bevegelsen kan denne justeres/styres av bruker ved hjelp av en egen bryter. Den kan også skrus helt av om dette er ønskelig. Prosjektadministrasjon: Kunst i offentlige rom (KORO) Prosjektansvarlig: Bo Krister Wallström Kunstutvalget: Kunstnerisk konsulent Kjetil Røed Bruker Fridtjof Wangsvik Arkitekt Olav Hansen Byggherre Linda Svenning Kunstverk: Kinetisk skulptur Budsjett: kr Christian Bould

12 Byggeteknikk Geoteknikk Ved første byggetrinn i 1983 ble det utført grunnundersøkelser på tomten. Området er oppfylt med mudringsmasser i forbindelse med bygging av slippen. Massene i området består av leire, silt, sand og en del stor stein. Dybde til fjell varierer fra 0,5 til ca. 6,0 m. Løsmasser over fjell er minst i den nordøstre del av tomten. Her ligger fjellet nesten i dagen. Under utgraving av tomten ble det konstatert en del forurensede masser. Disse ble fjernet og kjørt til godkjent dumpingsplass. For øvrig ble masser som var uegnet som underlag for gulv på grunn utskiftet med egnede masser (grus, sand, stein). Grunn- og fundamenter På grunn av til dels dårlige masser i grunnen samt forholdsvis stor dybde til fjell i enkelte områder av tomten, er nybygget fundamentert delvis på stålkjernepeler til fjell (fra ca. 2 til 6 meters dybde) og delvis direkte på fjell (fra 0 til ca 2 meters dybde). Der hvor nybygget er fundamentert på peler er det støpt pelehoder/banketter som anlegg for ringmur/pilastre/søyler. I områder hvor fjellet ligger mellom 0 og ca. 2 m under terrengnivå, er sokler/ringmur ført direkte ned på fjellet og forankret med fjellbolter. Ved trapperom er det satt ned skråpeler for å oppta horisontalkrefter. Tilbakefylling til og på fundamenter er utført med egnede masser. Stålkjernepelene er satt i istøpte foringsrør og på den måten beskyttet mot korrosjon. Bæresystem Nybygget er oppført med bæresystem av stål. Stålsøyler er montert som opplegg for ståldragere. Ståldragere er montert på tvers av bygget og er utført som hatteprofiler for å unngå at dragerne stikker ned under dekkene og dermed vanskeliggjør framføring av kanaler, elkabler osv. I kantine fungerer stålsøyler også som avstiving av store glassfelt samtidig som de er opplegg for takkonstruksjonen. På dragere av stål er det montert hulldekkeelementer som etasjeskiller mellom 1. og 2. etasje samt tak. Dekkene er utført som stive skiver som fører horisontalkrefter inn til avstivende vegger av betong. Alle stålkonstruksjoner (søyler, dragere osv.) i hoved-/sekundærbæresystemet er brannbeskyttet slik at R30- kravet er overholdt. Dekker Gulv på grunn er utført som følger: på utskiftede, egnede masser er det lagt ut 200 mm isolasjon, plastfolie samt et 80 mm tykt lag armert betong. Dekke over 1. etasje samt tak: Det er benyttet hulldekkeelementer med tykkelse t = 265 mm som etasjeskiller mellom 1. og 2. etasje samt tak. Dekkene er utført som stive skiver som fører horisontalkrefter inn til avstivende vegger av betong. Gulvet i 2. etasje er påført ca. 30 mm avretningsmasse før gulvbelegg ble lagt. Teknisk rom er plassert på taket av nybygget. Det er utført med bærende vegger av tre satt på hulldekkeelementer. Taket er utført av profilerte stålplater opplagt på ytterveggene. Takutstikk rundt kantine er utført med profilerte stålplater opplagt på hulldekkeelementer samt limtredragere. 12 Ferdigmelding nr. 685/2010

13

14 Kinetisk skulptur i taket: Christian Bould VVS-tekniske anlegg Sanitæranlegget Vanninntaket for begge bygninger er i fyrrommet i første etasje. I fyrrommet er det montert en 300 liter dobbeltmantlet bereder med elektrisk element for bruk på sommertid. Det er installert standard sanitærutstyr i den opprinnelige bygningen og i nybygget. Til takavrenning er det brukt UV system. Varmeanlegget Det er installert to kondenserende propangasskjeler à 60 kw med gassforsyning fra to gasstanker. Avgassrør er lagt opp til teknisk rom i 3. etasje og ut på nordvegg. I tillegg er det en elektrokjel med kapasitet 120 kw. Disse styres i sekvens med varmepumpe via SD-anlegget. Høytemperatur 80/60 grader C leveres til fordelingsstokk i teknisk rom i 3. etasje og shuntes ned til 45 grader C før det går ut på samlestokk. Varmepumpen er primærvarmekilde for lavtemperatur 45/ 40 grader C på varmestokken. I tillegg leveres det høytemperatur inn på radiatorkurs via en veksler for spisslast ved behov. I tillegg er det to kurser for ventilasjonsbatterier. Varmekilden i de enkelte rom er lavtemperatur radiatorer beregnet for 60/50 grader C ved DUT. 14 Ferdigmelding nr. 685/2010

15

16

17 Elektrotekniske anlegg Forsyningsspenning 230 V 50Hz. Bygget forsynes fra transformator til Lofotkraft. Denne transformatoren forsyner også andre bygninger. I den opprinnelige bygningen er eksisterende el-installasjoner i all hovedsak benyttet. Det er utført mindre utskiftinger pga. bygningsmessige endringer. Anlegget i begge bygningene er installert som skjult anlegg med ledninger i rør. Fra fordelinger er det lagt kabel fram til første punkt i det skjulte anlegget. Føringsveier er kabelstiger over himling i korridorer. Fordelinger Hovedtavlen er montert i 1. etasje i nybygget. Her er det montert energimålere fra e-verk, energimålere til VVS-fordelinger og energi målere for ny og gammel bygning. Energimålere er tilkoblet SD-anlegget for avlesning. I hovedfordeling er det også montert overspenningsvern, nettanalysator og jordfeilovervåking. Underfordelinger er montert i 1. og 2. etasje i ny og gammel bygning. Disse forsyner kurser til lys, stikkontakter, panelovner og varmekabler. Energimålere for 1. og 2. etasje er montert i underfordelingene. I nybygget er det også montert energimålere for lyskurser. Alle energimålerne kan avleses fra SD-anlegget. Elvarme I kontorer i den opprinnelige bygningen er gamle panelovner utskiftet. Nye panelovner har elektroniske termostater med nattsenking. Nattsenking styres via SD-anlegget. I dusjer i den opprinnelige bygningen og i toaletter i nybygget er det montert varmekabler i gulv. Det er montert varmekabler utvendig ved personalinngang og hovedinngang. Utvendige varmekabler styres av snøsensorer. Belysning Det er benyttet lysarmaturer med elektronisk forkobling. I nybygget er det benyttet innfelte downlight i korridorer, kontorer, møterom og AV-rom. I kontorer er det montert nedhengte lysrørarmaturer over skrivebord. I kantinen er det montert åtte nedhengte lysarmaturer, fire på hver side av kunstverket som er montert i taket. I tillegg er det montert fire lyskastere på veggen for ekstra lys ved behov. For styring av lys i nybygget er det benyttet bevegelsesdetektorer. Bevegelsesdetektorer i korridorer overstyres av SD-anlegget i kontortiden. I kantine, møterom og AV-rom er det montert lysarmaturer med dimming. Utvendig belysning styres av fotocelle. Nødlys Til ledelys og markeringslys er det benyttet lys med selvtest. Ledelysarmaturene er en del av allmenbelysningen med batteripakker. Brannvarsling Det er montert et adresserbart brannalarmanlegg. Ny brannsentral er plassert i vestibyle og overvåker både nybygget og opprinnelig bygning. Ved brannsentralen er det hengt opp orienteringsplan. Det er tilkoblet røykdetektorer, varmedetektor, og manuelle brannmeldere. Ved utløsning av brannalarmen blir brannvesenet varslet via oppringer. Tele / data Det er montert et cat.6 spredenett i kontorer og møterom i ny og gammel bygning. Dette benyttes til telefon, data og antenne anlegg.

18 SHA og Ytre miljø I prosjekteringsfasen ble det tatt hensyn til at miljøfarlige materialer ikke skulle benyttes i prosjektet. Prosjektet ble gjennom hele byggeprosessen styrt etter prinsippet om at sikkerhet går foran alle andre hensyn. Det ble gjennomført en risikoanalyse for prosjektet hvor alle risikomomenter ble kartlagt og det ble bestemt hvilke sikker-jobb-analyser (SJA)som skulle gjennomføres. Foran alle nye prosesser og aktiviteter ble det også i gjennomføringsfasen vurdert om det var behov for ytterligere SJA. Det ble gjennomført totalt 38 SJA. Miljø Det var forurensede masser i tomta. Disse ble behandlet etter retningslinjer fra byggherre, myndigheter og geoteknisk rådgiver. Sorteringsgraden på avfall fra prosjektet endte på 70%. Av miljøhensyn er varmeanlegget prosjektert med varmevekslere i ventilasjonssystemet og varmepumpe. Det er valgt å ha to alternative energikilder, elektrisk og gassdrevne fyrkjeler. Arbeidstilsynet og Skattemyndighetene besøkte byggeplassen vinteren Det ble ikke rapportert om avvik eller pålegg i denne forbindelse. 18 Ferdigmelding nr. 685/2010

19 Prosjektadministrasjon Oppdragsgiver Kystverket Kystdirektoratet Bruker Kystverket Nordland kystdistriktssjef Fridtjof Wangsvik Byggherre Statsbygg prosjekteier Kristin Fevang Eiendomsforvalter: Statsbygg region nord Hans Pedersen Prosjektgruppe Statsbygg prosjektleder Linda Svenning johan M. Haakstad Maria Trenum Erik Lundberg Trond Mosleth og Dagfinn Nordahl Geir Alexander Kontaktgruppe: Kystverket Nordland Erland Heldahl Palmer J. Losvik Brukerkoordinator Atle Rønning Byggekoordinator I-KON AS Tor Børre Møkleby Frøydis Rørtveit Totalentreprenør Skanska Norge AS Arvid Schultz Svein Fagerjord Prosjekteringsgruppe Arkitekt: Prosjektservice Olav Hansen Rådgivende ingenører i: Byggeteknikk Hinnstein AS Elektroteknikk Kabelvåg Elektro AS VVS-teknikk Entek AS Varme og rør Oras Nordland AS sha-koordinator prosjektering og utførelse Skanska Norge AS Svein Fagerjord Hovedbedrift Skanska Norge AS Brukergruppe: Atle Rønning (leder) Kjersti Winther Bjarttun (sekretær) Palmer J. Losvik Per Helge Thom Eystein Hansen

20 Tlf.: MerkurTrykk AS/Foto:

Administrasjonsbygg Kystverket nordland

Administrasjonsbygg Kystverket nordland Administrasjonsbygg Kystverket nordland Finnesveien 2, Kabelvåg Ombygging og nybygg Nr 685/200 Prosjektnr. 232 INNHOLD Statsbygg................................ 3 Historikk.................................

Detaljer

Umbukta kontrollgarasje, Mo tollsted Tollregion Midt-Norge

Umbukta kontrollgarasje, Mo tollsted Tollregion Midt-Norge Umbukta kontrollgarasje, Mo tollsted Tollregion Midt-Norge Svenskeveien 1343, Umbukta Nybygg Ferdigmelding nr. 675/2008 Prosjektnr. 11447 Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker,

Detaljer

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Saksfremlegg Saksnr.: 07/130-1 Arkiv: 614 &47 Sakbeh.: Gry Anette Hagen/Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA RÅDHUS PÅ- OG OMBYGGING 2006 KOSTNADSOVERSLAG PÅ ALTERNATIVE PÅ- OG OMBYGGINGER Planlagt behandling:

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Volda, 25. November 2010 Tempevegen 22, 1300 Trondheim Telefon: 73 94 97 97 Faks.: 73 94 97 90 www.asplanviak.no 1.1 Generelt om byggene

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

KOMPLEKS 2593 VADSØ FENGSEL

KOMPLEKS 2593 VADSØ FENGSEL KOMPLEKS 2593 VADSØ FENGSEL Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Finnmark Kommune: 2003/Vadsø Opprinnelig funksjon: Fengsel Nåværende funksjon: Fengsel Foreslått vernekategori: Verneklasse 2, bevaring Totalt

Detaljer

Hamar katedralskole Byggeprosess og samspill

Hamar katedralskole Byggeprosess og samspill Hamar katedralskole Per Kr. Ljødal Prosjektleder Eiendom og Innkjøp 4 VIDEREGÅENDE SKOLER I HAMAR Ajer videregående skole Hamar katedralskole Ankerskogen videregående skole Storhamar videregående skole

Detaljer

Mandal ungdoms- og familiesenter, seksjon Lunde

Mandal ungdoms- og familiesenter, seksjon Lunde Mandal ungdoms- og familiesenter, seksjon Lunde Lundeveien 171, Søgne Nybygg Nr 701/2011 Ferdigmelding nr. 701/2011 Prosjektnr. 11753 INNHOLD Statsbygg................................ 3 Historikk.................................

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund DA Att: Odd Gunnar Kallevik Postboks 548 Sentrum 5501 HAUGESUND Deres referanse Vår referanse Dato Saksnr.: 4513 2009/141 20.

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

Bølgebevegelse som inspirasjon

Bølgebevegelse som inspirasjon 3 4 5 ølgebevegelse som inspirasjon Laks og ørret har en karakteristisk bevegelse kalt "bølgebevegelse". Dette er svigninger som driver gjennom kroppen i motsatt retning av bevegelsen med en hastighet

Detaljer

VILLA HEFTYE. Filipstad, Oslo PRESENTASJON. REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Siv.ark. MNAL Reiulf Ramstad Foto: Kim Müller

VILLA HEFTYE. Filipstad, Oslo PRESENTASJON. REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Siv.ark. MNAL Reiulf Ramstad Foto: Kim Müller PRESENTASJON Villa Heftye. Oppført i 1864 etter tegninger av Stadskonduktør G.A. Bull VILLA HEFTYE Filipstad, Oslo REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Siv.ark. MNAL Reiulf Ramstad Foto: Kim Müller Overlysrom

Detaljer

Dalemarka på Holsnøy

Dalemarka på Holsnøy Presenterer: Dalemarka på Holsnøy Vertikaldelte to mannsboliger Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1. ETG PLANLØSNING 2. ETG 2 3 DALEMARKA I MELAND Beskrivelse av Boliger og beliggenhet. 4 stk. Vertikaldelte

Detaljer

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag Forstudierapport Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag BAKGRUNN OG FORMÅL Etterstad Sør borettslag inngikk høsten 2012 en avtale med Schneider Electric om å gjennomføre en forstudie av

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG NOTAT Oppdrag HAMSUNSENTERET Kunde NORDLAND FYLKESKOMMUNE Notat nr. 01 Til Per A Vasshaug Fra Kopi Terje Skulbru 1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Dato 2009-06-21 Prosj.nr: 6070421 ELEKTROINSTALLASJONER Anlegget

Detaljer

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 1 Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. Revidert 09/2010 Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Litlaberget B-10

Detaljer

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: tveit på askøy 4 MANNSBOLIG for Salg Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1 ETG. 2 PLANLØSNING 2 ETG. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 4 stk. 53 kvm. leiligheter. 4 leiligheter, 2 stk 1 etg.

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Prosjektark SKOLER FOR FRAMTIDA. Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG

Prosjektark SKOLER FOR FRAMTIDA. Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG SKOLER FOR FRAMTIDA Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG Renovering kantine og klasserom i underetasje Totalt areal: 350 m 2 Prosjektkostnad:

Detaljer

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Mulighetsstudie Programfase Forprosjektfase Detaljprosjektfase Byggefase Bruks og drfitsfase Politisk nivå Handlings program PS1 Politisk sak PS2 Politisk sak

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg Borealis ARKITEKTERas 231 232 Mulighetsstudie Rådhuskvartalet i Bodø 19.06.2012 4. Elektrotekniske anlegg Basisinstallasjoner

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER À jour pr. april 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt

Detaljer

Oppgradering av boliger. Oppgradering av eksisterende bygninger 30. mai 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef / forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS

Oppgradering av boliger. Oppgradering av eksisterende bygninger 30. mai 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef / forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS Oppgradering av boliger Litt om oss. Utfordringer Muligheter og eksempler Årene som kommer Oppgradering av eksisterende bygninger 30. mai 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef / forretningsutvikler i 1 Litt

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

Østensjøveien 32. Bilder fra bygget og andre lokaler i samme bygg

Østensjøveien 32. Bilder fra bygget og andre lokaler i samme bygg Østensjøveien 32 Et meget moderne kontorbygg oppført i år 2000. Bygget fremstår som representativt og har pent beplantet uteområde. Innvendige fellesarealer har høy standard med stor lysgård i adkomstarealet,

Detaljer

Østensjøveien 39/41 Knutepunkt for næringsvirksomhet

Østensjøveien 39/41 Knutepunkt for næringsvirksomhet Østensjøveien 39/41 Knutepunkt for næringsvirksomhet Østensjøveien 39/41 03 kontorer på bryn 04 Område 06 Eiendommen 08 Etasjene 10 Plantegninger 12 Generell informasjon 14 Kontakt 04 Østensjøveien 39/41

Detaljer

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse EIENDOMSKONFERANSEN 2014 6. NOVEMBER, RICA SEILET HOTEL Før situasjon Målsetting: Sparebanken Møre ville

Detaljer

Prospekt del III. Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter. Rekkehus 1-3 rekkehusenheter. Rekkehus 2-3 rekkehusenheter

Prospekt del III. Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter. Rekkehus 1-3 rekkehusenheter. Rekkehus 2-3 rekkehusenheter Prospekt del III Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter Rekkehus 1-3 rekkehusenheter Rekkehus 2-3 rekkehusenheter > Første byggetrinn av Hjellemarka II består av feltet B5 som

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 201126035-18. Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 201126035-18. Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til: BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Saksnr.: 201126035-18 Emnekode: ESARK-4430 Saksbeh: IVAL Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til: Fra: Etat for utbygging

Detaljer

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20.

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 12 28.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 1 FORMÅL Hensikten med reguleringsplanen er å sikre bymessig utbygging av et kvartal i Meierigata. Planen

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/1048 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2015 SAK 39/15: KJØSTERUD SKOLE, SLUTTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Saksfremlegg. Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2. Kommunestyret.

Saksfremlegg. Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2. Kommunestyret. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Kommunestyret Møtedato Saksdokumenter ikke vedlagt: Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage Saken gjelder Kommunestyret

Detaljer

U n i v e r s e l l U t f o r m i n g

U n i v e r s e l l U t f o r m i n g U n i v e r s e l l U t f o r m i n g HVORDAN SKAL MAN TENKE SOM ARKITEKT NÅR MAN SKAL LAGE LØSNINGER SOM PASSER FOR ALLE? HVILKE SPESIELLE UTFORDRINGER MØTER MAN I PROSESSEN? BOLIGER BASERT PÅ PRINSIPPET

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 24/12 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 12/4673 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 19.3.2012 SAK 24/12: ÅSKOLLEN SKOLE, STATUSRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Oppgradering av 70/80-talls kommunal utleiebolig- Moltemyrprosjektet. Skrevet av Terje Aasbø

Oppgradering av 70/80-talls kommunal utleiebolig- Moltemyrprosjektet. Skrevet av Terje Aasbø Oppgradering av 70/80-talls kommunal utleiebolig- Moltemyrprosjektet Skrevet av Terje Aasbø Innhold: Innledning: Side 3 Passivhus eller ikke: Side 4 Universell utforming Side 5 Prosjektet blir realisert

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG Berit Okstad, Asplan Viak Temaet universell utforming har fått stort fokus de siste årene, og det stilles stadig større krav til utforming

Detaljer

U n i v e r s e l l U t f o r m i n g

U n i v e r s e l l U t f o r m i n g U n i v e r s e l l U t f o r m i n g HVORDAN PLANLEGGER MAN LØSNINGER SOM PASSER FOR ALLE? HVILKE SPESIELLE UTFORDRINGER MØTER MAN I PROSESSEN? Sivilarkitekt MNAL Gunn Schmitthenner b a m b u s a r k

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

Levetid og kostnadsbetraktninger

Levetid og kostnadsbetraktninger Levetid og kostnadsbetraktninger Bygg: 30-50 år Føringsveier (Oppdateres ved hovedrenovasjon), typisk 20 år Kabling 10 år Utstyr 3 år Konklusjon: Prioriter og sørg for gode føringsveier! Viktigste feilkilder

Detaljer

Leveransebeskrivelse Bolig nr. Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse.

Leveransebeskrivelse Bolig nr. Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. 1 Leveransebeskrivelse Bolig nr. Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. Revidert 08/2012 Byggherre: B.S. Eiendomsutvikling AS Byggeadresse: Myklabergtunet 4-8-10-12-14-16-18-20-22-24,4052

Detaljer

FREMTIDENS ARBEIDSPLASSER BYGGES NÅ!

FREMTIDENS ARBEIDSPLASSER BYGGES NÅ! Til leie Kalnesveien 5 Gnr. 2047, bnr. 186, Oppdragsnr. 212048 Pris: kr. 1650,- pr. m²/år + omk. FREMTIDENS ARBEIDSPLASSER BYGGES NÅ! Østfolds hotteste kontorbeliggenhet akkurat nå! Eiendommen ligger helt

Detaljer

Universell utforming

Universell utforming Universell utforming - ny forskrift om tekniske krav til byggverk Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Statens bygningstekniske etat Universell utforming Pbl kap 28 og 29 Lovbestemmelser om universell utforming

Detaljer

SANDEFJORD FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel

SANDEFJORD FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel SANDEFJORD FAGHANDEL Innhold Sandefjord Faghandel blir en del av en større kjede av sentre, med fokus på salg av volumvarer innen: Byggevare VVS Fliser Kjøkken Elektro Hagesenter Bil Bildeler Jernvare

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget 5/13 13/426 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN 6.3.2013.

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget 5/13 13/426 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN 6.3.2013. MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.9.2013 Tid: 14:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 5/13 13/426 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN 6.3.2013. 6/13 13/1686 STATUS

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik BESKRIVELSEN VISER HVILKE MATERIALER DE FORSKJELLIGE KONSTRUKSJONER ER BYGD OPP AV OG HVA LEVERANSEN OMFATTER. ALLE BYGNINGSDELER OPPFYLLER GJELDENDE

Detaljer

NILS HANSENS VEI 3. TOPPETASJE LEDIG KONTOR 300-702 kvm KONTAKT THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE

NILS HANSENS VEI 3. TOPPETASJE LEDIG KONTOR 300-702 kvm KONTAKT THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE 01 OM EIENDOMMEN NILS HANSENS VEI 3 TOPPETASJE LEDIG KONTOR 300-702 kvm NILS HANSENS VEI 3 KONTAKT Jan W. Roll Direktør Utleie / Partner Mobil: 905 33 369 jr@newsec.no Vibecke Falster Næringsmegler Mobil:

Detaljer

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a Notat Prosjekt: Festningsåsen barnehag Utarbeidet av: Sak: Brannteknisk notat Geir Drangsholt Gradering: Internt Oppdragsnr.: 20130088 Dato: 12.12.2013 Åsvangveien 38 N7048 TRONDHEIM Tlf.: +47 73 94 48

Detaljer

Nyheter. ny hytteserie. Tinde Rondane. Bygger varige verdier

Nyheter. ny hytteserie. Tinde Rondane. Bygger varige verdier ny hytteserie Nyheter 2015 Tinde Rondane Bygger varige verdier Rondane 67 Tinde Rondane 67+ er en arealeffektiv hytte med praktisk isolert bod-/vaskerom ved inngangsparti. I første etasje er det to soverom,

Detaljer

7-41 Planløsning, størrelse og utforming

7-41 Planløsning, størrelse og utforming 7-41 Planløsning, størrelse og utforming 1. Generelle krav Et funksjonelt godt byggverk er ulykkesforebyggende, der fare for skade på personer må unngås. Korte og enkle trafikklinjer som minst mulig krysser

Detaljer

KARMSUND PANORAMA. Atle Strønstad. Pål Stolt-Nielsen Reksten. Fasade vest

KARMSUND PANORAMA. Atle Strønstad. Pål Stolt-Nielsen Reksten. Fasade vest Fasade vest KARMSUND PANORAMA Opus Arkitekter AS Tekst: Foto: Atle Strønstad Pål Stolt-Nielsen Reksten OPUS arkitekter as (stiftet 1997), er nå det største kontoret mellom Bergen og Stavanger, med 14 fulltidsansatte

Detaljer

Energieffektiv rehabilitering i boligselskaper. Litt om OBOS

Energieffektiv rehabilitering i boligselskaper. Litt om OBOS Energieffektiv rehabilitering i boligselskaper Litt om oss. Utfordringer Beslutningsprosesser Muligheter og eksempler Årene som kommer Norsk bygningsfysikkdag - 29. november, 2011 Øyvind Bodsberg, Litt

Detaljer

Ryenstubben 3. 500-3.700 m²

Ryenstubben 3. 500-3.700 m² Ryenstubben 3 500-3.700 m² 2 Innhold AREALTABELL 13 KONTOR Møbleringsplan 2. etasje (916,5 m² UA.) 14 KONTOR Møbleringsplan 3. etasje (922 m² UA.) 15 KONTOR Møbleringsplan 4. etasje (475 m² UA.) 16 TEKNISK

Detaljer

SKIEN FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel

SKIEN FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel SKIEN FAGHANDEL Innhold Skien Faghandel blir en del av en større kjede av sentre med fokus på salg av volumvarer innen: Byggevare VVS Fliser Kjøkken Elektro Hagesenter Bil Bildeler Jernvare Møbler Bredt

Detaljer

Nyheter. ny hytteserie. Tinde Danebu. Bygger varige verdier

Nyheter. ny hytteserie. Tinde Danebu. Bygger varige verdier ny hytteserie Nyheter 2015 Tinde Danebu Bygger varige verdier ny hytteserie Tinde Danebu Tinde Danebu er en moderne hytte som passer både på fjellet og ved sjøen. Det er lagt stort vekt på arealeffektive

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/13 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 11.11.2013 SAK 63/13: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

ambassade Rehabilitering og tilbygg

ambassade Rehabilitering og tilbygg Spanias ambassade i Oslo Rehabilitering og tilbygg Hille Melbye arkitekter Tekst: Tore Wiig Foto: Magnus Aspelin 22 Spanias ambassade skulle etableres i en bevaringsverdig villa fra 1920 på Frogner i Oslo.

Detaljer

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ Tilgjengelig bolig Sjekkliste alle rom i bolig 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ 1 Soverom Er soverommet funksjonelt og sikkert? at soverommet ligger

Detaljer

BILAG A GENERELT. Side 1 av 8

BILAG A GENERELT. Side 1 av 8 BILAG A GENERELT Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1 GENERELT OM PROSJEKTET... 3 1.1 Lokalisering 3 1.2 Bakgrunn og orientering om prosjektet 3 1.3 Gjennomføring og entrepriser 4 1.4 Leveranseomfang for

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 12 Notat VVS Borealis ARKITEKTERas 237 238 19.06.2012 Generelt. Rådhuskvartalet vil etter nyetablering bestå av bygg som skal bevares og rehabiliteres, og

Detaljer

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND USIKTEN Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND EksTERIOR UTSIKTEN Boligene blir beliggende i etablert boligområde med eldre og nyere bebyggelse

Detaljer

DEVLESVINGEN 5B, TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG

DEVLESVINGEN 5B, TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Mobil: 986 20 621 Trondheim, 05.11.2015 Til aktuelle entreprenører DEVLESVINGEN 5B, TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner Tinghuset i Haugesund Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland Foto: Informasjonspartner Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS har i dag 12 ansatte med

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

Notat - gjennomgang av tiltaksrapport universell utforming Reserve 2013 bygg

Notat - gjennomgang av tiltaksrapport universell utforming Reserve 2013 bygg Rapportdato 22.10.12 Kompleksnr. 579 Byggenr. 1603 BTA: 737,3 gml. tall Sum anbefalte tiltak: 200 900 Satsningsår Reserve 2013 Kompleksnavn: Molde trafikkstasjon Byggnavn: Molde trafikkstasjon Notat -

Detaljer

STOKKA KIRKE. Stavanger PRESENTASJON

STOKKA KIRKE. Stavanger PRESENTASJON PRESENTASJON STOKKA KIRKE Stavanger STAVANGER KOMMUNE, STAVANGER EIENDOM, PROSJEKTAVDELINGEN Tekst: Sivilarkitekt MNAL Laila Løhre Foto: InformasjonsPartner Bakgrunn Stokka kirke er utført i tre byggetrinn

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

Oppgradering av eksisterende boligmasse

Oppgradering av eksisterende boligmasse Oppgradering av eksisterende boligmasse Litt om oss. Utfordringer Muligheter og Eksempler Årene som kommer Oppgradering av bygninger - 15. februar, 2012 Øyvind Bodsberg Litt om OBOS OBOS har 303.219 medlemmer

Detaljer

12-6. Kommunikasjonsvei

12-6. Kommunikasjonsvei 12-6. Kommunikasjonsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.01.2016 12-6. Kommunikasjonsvei (1) Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig og brukbar for den ferdsel og transport som

Detaljer

Høgskolen i Bergen Bergen Næringsråd 20. januar 2010. Fung. prosjektsjef Morten Danielsen

Høgskolen i Bergen Bergen Næringsråd 20. januar 2010. Fung. prosjektsjef Morten Danielsen Høgskolen i Bergen Bergen Næringsråd 20. januar 2010 Fung. prosjektsjef Morten Danielsen Agenda Kort om Statsbygg Prosjektets målsetting, omfang og innhold Organisering Hovedmilepæler / - hovedfremdrift

Detaljer

Midgard delfelt - 7 Hustype B

Midgard delfelt - 7 Hustype B Midgard delfelt - 7 Hustype B 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta

Detaljer

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes:

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Sanitæranlegg Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg: varmepumpe, EL/olje - kjel med vannbåren oppvarming av bygget via radiator-

Detaljer

nettverk BAS arkitekter Konsulenter MDH arkitekter Energi og tekniske fag Rambøll as Brann ( øvrige fag fra 2015) Utvikling for bruk av tre itre as

nettverk BAS arkitekter Konsulenter MDH arkitekter Energi og tekniske fag Rambøll as Brann ( øvrige fag fra 2015) Utvikling for bruk av tre itre as FANTOFT STUDENTBY PRESENTASJON 10.12.2014 Arkitekter BAS arkitekter Helen & Hard AT plan og arkitektur MDH arkitekter Konsulenter nettverk Sarpsborg Stavanger og Oslo Tromsø, Oslo og Stavanger Oslo Itech

Detaljer

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning Oppdragsgiver: Hå Kommune Oppdrag: 528940 Forsterkede Boliger på Varhaug Del: Dato: 2013-04-25 Skrevet av: Tove Steine Kvalitetskontroll: Helge Kyllingstad ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

EIKER SENTER. Utvikler gode arenaer for faghandel

EIKER SENTER. Utvikler gode arenaer for faghandel EIKER SENTER Eierne og intensjonene Innhold Eierne er By & Senterutvikling AS (Sandefjord) og Trajan AS (Oslo). Vi arbeider med å utvikle Eiker Senter til et moderne bransjesenter. Vi har investert ca.

Detaljer

Maridalsveien 205. Brannteknisk kontroll

Maridalsveien 205. Brannteknisk kontroll Maridalsveien 205 Brannteknisk kontroll 1 BAKGRUNN FOR KONTROLL SWECO Norge as, avdeling Brann & Sikkerhet, er engasjert for å bistå med brannteknisk rådgivning i forbindelse med hovedombygging i Maridalsveien

Detaljer

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no Villa Aagaard Hamar KIMA arkitektur as Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no 4 KIMA arkitektur as ble etablert i 2008 av Martin Dietrichson, Inge Hareide og Kristoffer Moe Bøksle. Etter flere

Detaljer

Neiden tollsted. Notat. Gjennomgang av tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2014 bygg. Byggenr. 8049. Kompleksnr. 2509

Neiden tollsted. Notat. Gjennomgang av tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2014 bygg. Byggenr. 8049. Kompleksnr. 2509 Rapportdato: 11.04.2013 Kompleksnr. 2509 Byggenr. 8049 BTA: 178,8 m 2 Sum anbefalte tiltak: 445 100 Satsningsår 2014 Kompleksnavn: Neiden tollsted Byggnavn: Neiden tollsted Neiden tollsted Notat Gjennomgang

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 17.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon.

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. TEVAS 2011 Ansatte: 7 ansatte per i dag Sivilingeniør og ingeniører Adm. personell Fagområder: Sanitæranlegg

Detaljer

På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1.

På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1. KLASSISK, STILFULT OG SJARMERENDE STORGATA 1 På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1. I tidligere år betegnet som Dobloug gården p.g.a brødrene Dobloug som drev manufakturforretning

Detaljer

Bruk av Total Concept i Norske Pilotprosjekter

Bruk av Total Concept i Norske Pilotprosjekter Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union SINTEF Byggforsk 28.05.2015 Bruk av Total Concept i Norske Pilotprosjekter The Total Concept method for major reduction of energy

Detaljer

Oppgradering av skolebygg i Oslo

Oppgradering av skolebygg i Oslo Oppgradering av skolebygg i Oslo Oslo, 18. september 2012 Atle Sverre Hansen 100990 1.1 Undervisningsbygg Oslo KF Prosjekterer, bygger, drifter og forvalter skolebygg i Oslo Forvalter 1,4 millioner m²,

Detaljer

2 boliger for salg. 2 nye boliger under oppføring ferdig vår/høst -14

2 boliger for salg. 2 nye boliger under oppføring ferdig vår/høst -14 2 boliger for salg 2 nye boliger under oppføring ferdig vår/høst -14 Høy standard Vannbåren gulvvarme Brutto innredet gulvflate 135m 2 Prisantydning 2 950 000 3 150 000 Kjøper kan påvirke interiørvalget

Detaljer

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Vuku oppvekstsenter Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Administrasjon Bibliotek Formidlingsrom Naturfag Skolekjøkken Foajè Garderober

Detaljer

Nye St. Svithun videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL A PROSJEKTINFORMASJON ENTREPRISE 101 RIVING FRIST FOR INNLEVERING: 30.11.

Nye St. Svithun videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL A PROSJEKTINFORMASJON ENTREPRISE 101 RIVING FRIST FOR INNLEVERING: 30.11. Nye St. Svithun videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL A PROSJEKTINFORMASJON ENTREPRISE 101 RIVING FRIST FOR INNLEVERING: 30.11.2015 KL 12:00 1 Tilbudsdokument 15.09.2015 KB Revisjon Revisjonen gjelder

Detaljer

Ansvar for brannteknisk detaljprosjektering

Ansvar for brannteknisk detaljprosjektering Ansvar for brannteknisk detaljprosjektering Hvem gjør hva? De viktige grensesnittene RIFs veileder Ari Soilammi Utviklingssjef RIF Ari s mini-cv: 20 år i byggebransjen: Siv ing, utdannet ved UMIST, UK

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

ASAK KIRKESTUE. Totalentreprise Elektrotekniske anlegg. Teknisk beskrivelse for elektrotekniske anlegg

ASAK KIRKESTUE. Totalentreprise Elektrotekniske anlegg. Teknisk beskrivelse for elektrotekniske anlegg ASAK KIRKESTUE Totalentreprise Elektrotekniske anlegg Teknisk beskrivelse for elektrotekniske anlegg Ing. EVENSEN AS 20.10.2010 Prosjektnr. 1039 ASAK KIRKESTUE Side 2 av 7 Orientering Bygget skal inneholde

Detaljer

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Likestilt bruk av byggverk Flere tilgjengelige boliger Flere universelt utforma arbeidsbygg Vi vil ha brukbare ute - områder Et samfunn

Detaljer

Moderne villa på 486 m2, beliggende på Akrotiri.

Moderne villa på 486 m2, beliggende på Akrotiri. Moderne villa på 486 m2, beliggende på Akrotiri. Skumringstimen ved bassengområdet. Kretaestate salgskode for luksusvillaen er LVI016. 1.0. Kort beskrivelse av objektet. - Tilbud og behov for transportmiddel.

Detaljer

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole)

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Eiendom og Infrastruktur Vedlegg til: Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Samlehefte for alternativene, vedlegg 1 5 og bakgrunn for de økonomiske

Detaljer