Umbukta kontrollgarasje, Mo tollsted Tollregion Midt-Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Umbukta kontrollgarasje, Mo tollsted Tollregion Midt-Norge"

Transkript

1 Umbukta kontrollgarasje, Mo tollsted Tollregion Midt-Norge Svenskeveien 1343, Umbukta Nybygg Ferdigmelding nr. 675/2008 Prosjektnr

2 Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler. Statsbygg er en forvaltningsbedrift underlagt Fornyings- og administrasjonsdepartementet, og organisert med et hovedkontor i Oslo og regionkontorer i Oslo, Porsgrunn, Bergen, Trondheim og Tromsø. Statsbygg yter departementer og andre sivile statlige organer bistand når de har endrede eller nye behov for lokaler. Lokalbehovene skal dekkes på en kostnadseffektiv måte. I Statsbyggs virksomhet er hensynet til statens totale interesser overordnet egne forretningsmessige interesser. Statsbygg skal være et aktivt redskap for å gjennomføre politiske målsettinger innenfor miljø, arkitektur, estetikk, nyskapende brukerløsninger og helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplasser, med bakgrunn i departementenes prioriteringer. Rådgivning og byggherrevirksomhet Statens behov for lokaler kan dekkes ved innleie, kjøp eller nybygg. Statsbygg gir råd til statlige etater ved innleie i det private markedet, eller tilbyr leie i Statsbyggs egne lokaler. I de tilfeller lokalbehovet krever nybygg er Statsbygg rådgiver overfor statlige leietakere når byggene reises i privat regi, eller utøvende byggherre for departementene når staten selv skal eie nybygget. Eiendomsforvaltning Totalt forvalter Statsbygg ca. to millioner kvadratmeter i inn- og utland. Eiendomsmassen består av sentrale kontorbygninger, høgskoler, spesialbygninger og nasjonaleiendommer over hele landet, samt ambassader og boliger i utlandet. Statsbyggs eiendomsforvaltning skal bidra til at våre brukere til enhver tid har funksjonelle lokaler tilpasset sine behov. Statsbygg legger vekt på å bevare bygningenes verdi gjennom et høyt vedlikeholdsnivå. Samtidig skal Statsbygg bevare de historiske bygningenes kulturelle særpreg og arkitektoniske verdi. Utviklingsprosjekter Statsbygg skal spille en aktiv rolle i samordningen av statlige interesser innen eiendomsutvikling og byplanlegging. Avklaring av statlige premisser skal legge til rette for et godt samspill med lokale myndigheter i slike saker. Arbeidet omfatter planlegging for ny bruk av statlige eiendommer som fraflyttes. For å nå de miljøpolitiske målene skal Statsbygg drive en omfattende innsats innen forskning og utvikling (FoU). FOU-virksomheten omfatter også prosjekter som har til hensikt å forbedre gjeldende standarder, forskrifter og regelverk i bygge-, anleggs- og eiendomsbransjen. 2

3 Historikk Fra 1. januar 2004 gjennomførte Tollvesenet en omorganisering som medførte at Nordland tolldistrikt og deler av Trøndelag og Møre tolldistrikt ble slått sammen til tollregion Midt-Norge. Den nye regionen består av fylkene Nordland, Nord-Trøndelag og Sør- Trøndelag. Tollvesenet er organisert i seks regioner under Toll- og avgiftsdirektoratet. Tollregion Midt-Norge er den største med et areal på km 2. Regionen har en kystlinje på 818 mil og ei landegrense mot Sverige på 91,6 mil og de geografiske utfordringene er således en del av den daglige driften. avdekker flere alvorlige smuglingsforsøk i dette området. Et godt organisert kontrollarbeid er Tollvesenets beste våpen i kampen for å bekjempe ulike trusler mot samfunnets sikkerhet. Per-Otto Kaald fung. regiondirektør tollregion Midt-Norge Tollregion Midt-Norge er lokalisert med tollsteder og enheter i Narvik, på Bjørnfjell, Bodø, Junkerdal, Mo, Steinkjer, Vauldalen og Trondheim. I tillegg utfører de svenske tollstasjonene på Storlien og i Tärnaby oppgaver for oss. Våre enheter på Bjørnfjell, i Junkerdal og på Vauldalen har oppgaver for svensk regning og inngår i det norsk/svenske grensetollsamarbeidet som i 2009 har vært etablert i 50 år. Tollregion Midt-Norge har 158 ansatte og ledes fra regiontollstedet som ligger i Trondheim. I forbindelse med omorganiseringen fikk tollregion Midt-Norge som hovedoppdrag at det skulle flyttes ressurser fra administrativ virksomhet til grensekontroll. Det ble derfor opprettet mobile kontrollgrupper ved alle tollsteder. Med bakgrunn i analyser og risikovurdering betrakter vi grensen mot Sverige til å være et av de viktigste kontrollstedene i vår region. Den økte kontrollaktiviteten medførte naturlig nok et større behov for utstyr og fasiliteter. Vi så fort at et av de fremste behovene vi hadde var et sted for å gjennomføre kontroll på Umbukta. Mo tollsted som har hovedansvaret for kontrollen på de tre sørligste overgangene i Nordland er i tillegg til tjenestemenn oppsatt med en godkjent narkotikahund. For at omfattende kontroll av kjøretøy og gods og hundesøk skal gjennomføres på en best mulig måte, er det viktig at dette kan gjøres i omgivelser som ikke påvirkes av snø, regn og vind. Årlig passerer i overkant av kjøretøy grensen mellom Norge og Sverige ved Umbukta. Vi har store forventninger til at bruk av kontrollgarasjen på Umbukta vil bidra til at Tollvesenet 3

4 Byggesakens gang Statsbygg fikk i oppdrag av tollregion Midt-Norge å bygge en kontrollgarasje ved E12 Umbukta. Tollvesenet har lenge hatt et behov for bedre kontrollfasiliteter nær riksgrensen mellom Sverige og Norge. Behovet har konkret vært et garasjebygg tilpasset de kontrollaktiviteter Tollvesenet har. Brukerne ved Tollvesenet, Mo Tollsted, var aktivt involvert i prosjekteringsfasen. Det ble valgt generalentreprise for prosjektet, og etter en åpen anbudskonkurranse ble det levert anbud fra to lokale entreprenører. Kontrakt med valgt entreprenør ble utarbeidet i september 2007, og byggearbeidene ble igangsatt i begynnelsen av oktober For dette prosjektet har rigg og drift samt vinterarbeider i et ganske ugjestmildt fjellstrøk ca. 45 km fra Mo i Rana sentrum vært utfordrende. Heldigvis var vinteren ganske snill og arbeidene forløp stort sett smertefritt. Det var nærmest snøfritt fram til begynnelsen av januar, og snømengdene deretter har vært moderate. Overtakelsesforretning av byggearbeidene ble foretatt 28. april Utomhusarbeidene ble ferdigstilt 1. juni. 4

5 Bygningsmessig beskrivelse Bygningen ligger ca. 300 m fra riksgrensen på norsk side, omtrent 550 moh. I forbindelse med bygging av tunnel gjennom Umskaret ble arealene rundt nybygget etablert og planert samt tilknyttet E12 med tilførselsveier, som forberedelser for byggeprosjektet. Nybygget består av en garasjeseksjon/kontrollhall med porter i hver ende, kontor, venterom, WC/dusj og to ulike visitasjonsrom. Teknisk rom er lagt til loftet over rommene som ligger utenfor kontrollhallen. Materialer og kledninger utvendig er tilpasset bygningens plassering med hensyn til stedlige vær- og vindforhold, og det er fra arkitektens side lagt vekt på at bygningen finner sin plass i terrenget og omgivelsene for øvrig. Ellers er det valgt normal standard på materialer og løsninger. Kontoret fungerer også som oppholdsrom for personalet med diverse kjøkkenfasiliteter. Huset har en total grunnflate på 105 m 2, et nettoareal i 1. etasje på 96,5 m 2 og på 32,0 m 2 i 2. etasje (teknisk rom). 5

6 Byggeteknikk Bygningen er fundamentert med betongsøyler/pilarer forankret til fjell med en dybde ca. 1,5 m. Bærende hovedsystem er utført med stålsøyler og takstoler av stål. Ytterveggene er bygd opp med brystningselementer av betong med en naturlig overflate på yttersiden og en overliggende tømret veggkonstruksjon. Ytterveggene har tømmermannskledning med varierende bredde. Gulvet er utført som isolert betonggulv på grunn. Taket over takstolene i stål er en luftet takkonstruksjon. Enkelte vegger er lydklassifisert. 6

7 VVS-tekniske anlegg Vann Det er boret etter vann i fjell med boredybde ca. 70 m, hvor det er nedsenket pumpe i borehull. Vannledning er etablert fra borehull til trykktank i garasjen. Trykktanken er etablert for å unngå hyppige start/stopp av pumpe. Avløp Avløp er ført til egen septiktank plassert utenfor bygningen. Utstyr Sanitærutstyr er av standard hvit kvalitet. Ventilasjon Luftbehandlingsanlegg Luftbehandlingsaggregatet er plassert i teknisk rom på loft. Aggregatet har roterende varmegjenvinner og elektrisk varmebatteri. Behandlet luftmengde er 900 m 3 /h. Bygningen har en balansert ventilasjon som ventilerer alle rom. Avtrekk garasje Avtrekksvifte er installert i garasjen. Denne består av trommel og vifte på vegg, og skal brukes ved drift av garasjen. 7

8 Elektrotekniske anlegg Fellesanlegg Anlegget har en systemspenning på 400 V TNC-S, er forsynt med kabel fra netteiers transformator, og er forlagt direkte inn i hovedfordeling. Anlegget er dimensjonert for ca. 80 kw. Fordelingen er utstyrt med jordfeilautomater for utgående sikringskurser. Anlegget er dimensjonert i henhold til NEK Lysanlegg Lysanlegget i garasjehallen består av åpne industriarmaturer montert på armaturskinner. Disse styres ved hjelp av impulsbrytere/skrittrelé ved hver inngang. I visitasjonsrom og venterom er det benyttet vandalsikre armaturer. Markeringslysene er basert på desentralisert anlegg, og armaturene har innebygd batteri. Markeringslysene tennes når lyskursene faller bort eller ved evt. strømbrudd. Varmeanlegg Bygningen varmes opp med varmekabler støpt i betong. I garasjeanlegget er det installert grunnvarme, mens i øvrige rom er det normal oppvarming. Varmekablene i garasjen styres av en tett, spylesikker termostat, mens øvrige rom styres av elektroniske termostater med gulvføler. I tillegg er det montert selvregulerende varmekabel på innkommende vannledning. Teleanlegg Det er uttak for telefon og data kat 6 på kontoret. Alarmanlegg Det er montert et kombinert brannalarmanlegg (sløyfebasert) og innbruddsalarmanlegg. Det er benyttet røykdetektorer/varmedetektorer for brannvarslingsanlegget. Utendørsanlegg Det er montert lysarmaturer over alle porter og ved inngangsdører, samt en del fasadebelysning. Dette styres av fotocelle med utvendig føler og automatikk i fordelingen. I tillegg er inn- og utkjøringen belyst med damplampearmaturer montert på 8 meters master, mens veien er belyst med damplampearmaturer montert på 6 meters master. Disse styres også over fotocelle. 8

9 Prosjektadministrasjon Økonomi (Foreløpige tall) Oppdragsgiver Byggherre Brukerkoordinator Prosjektansvarlig i Statsbygg Midt-Norge Prosjektleder i Statsbygg Midt-Norge Prosjekteringsgruppeleder Byggeleder Generalentreprenør Tollregion Midt-Norge Statsbygg Midt-Norge Eirik Nilssen, Mo tollsted Kjetil Lehn Berit Østbyhaug Nervik Frank Mathisen. Norconsult AS, Mo i Rana Frank Mathisen, Norconsult AS, Mo i Rana Rana Bygg og Betongservice AS, Mo i Rana Totalkostnad kr Rådgivere for generalentreprenør: Arkitekt Rådg. ingeniør byggeteknikk Rådg. ingeniør elektroteknikk Rådg. ingeniør VVS Kari Røsstad, Tegneverket Arkitekter AS, Mo i Rana Norconsult AS, Mo i Rana Norconsult AS, Mo i Rana Norconsult AS, Mo i Rana Underleverandører til generalentreprenør: Elektro Effekt AS, Mo i Rana Luftbehandlingsanlegg YIT AS, Mo i Rana Rør og sanitæranlegg Nilsson AS, Mo i Rana Grunnarbeider Øijord & Aanes AS, Mo i Rana Maler/gulvbelegg Malermester Edgar Iversen AS Taktekking Nordland Tak AS Stålarbeider HK Sveis AS, Mo i Rana Betongelementer Helgeland Betong AS Dører/beslag Gruben Blikk AS, Mo i Rana 9

10 10

11 11

12 Biskop Gunnerus gate 6 P.b Dep OSLO Tlf.: Faks: Smeby/Merkur Trykk/Foto:

Magnormoen kontrollstasjon. tollregion øst-norge og statens vegvesen, region øst

Magnormoen kontrollstasjon. tollregion øst-norge og statens vegvesen, region øst Magnormoen kontrollstasjon tollregion øst-norge og statens vegvesen, region øst Magnormoen Nybygg Nr 697/2011 Ferdigmelding nr. 697/2010 Prosjektnr. 11607 INNHOLD Statsbygg................................

Detaljer

Alta ungdomssenter. Strandveien 6-14, Alta Rehabilitering og ombygging. Ferdigmelding nr. 677/2008 Prosjektnr. 10997

Alta ungdomssenter. Strandveien 6-14, Alta Rehabilitering og ombygging. Ferdigmelding nr. 677/2008 Prosjektnr. 10997 Alta ungdomssenter Strandveien 6-, Alta Rehabilitering og ombygging Ferdigmelding nr. 677/2008 Prosjektnr. 10997 Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter

Detaljer

Modul 1 og 2 Politiets utlendingsinternat. Trandum, Gardermoen

Modul 1 og 2 Politiets utlendingsinternat. Trandum, Gardermoen Modul og 2 Politiets utlendingsinternat Trandum, Gardermoen Nybygg Nr 70/203 Ferdigmelding nr. 70/203 Prosjektnr. 97 og 225 INNHOLD Statsbygg... 3 Historikk... 4 Byggesakens gang... Bygningsmessig beskrivelse...

Detaljer

Administrasjonsbygg Kystverket nordland

Administrasjonsbygg Kystverket nordland Administrasjonsbygg Kystverket nordland Finnesveien 12, Kabelvåg Ombygging og nybygg Nr 685/2010 Ferdigmelding nr. 685/2010 Prosjektnr. 11232 INNHOLD Statsbygg................................ 3 Historikk.................................

Detaljer

Nytt forvaringsbygg Trondheim fengsel. Nermarka 2, Trondheim

Nytt forvaringsbygg Trondheim fengsel. Nermarka 2, Trondheim Nytt forvaringsbygg Trondheim fengsel Nermarka 2, Trondheim Nybygg Nr 692/2010 Ferdigmelding nr. 692/2010 Prosjektnr. 11532 INNHOLD Statsbygg... 3 Historikk... 4 Byggesakens gang... 6 Bygningsmessig beskrivelse...

Detaljer

Avdeling for skog- og utmarksfag Høgskolen i Hedmark

Avdeling for skog- og utmarksfag Høgskolen i Hedmark Avdeling for skog- og utmarksfag Høgskolen i Hedmark Evenstad Nybygg Ferdigmelding nr. 668/2007 Prosjektnr. 11050 Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre,

Detaljer

Statped Vest STATSBYGG. Sandbrekkeveien 27, Bergen Nybygg og ombygging. Ferdigmelding nr. 656/2006 Prosjektnr. 10218 og 10470

Statped Vest STATSBYGG. Sandbrekkeveien 27, Bergen Nybygg og ombygging. Ferdigmelding nr. 656/2006 Prosjektnr. 10218 og 10470 STATSBYGG Statped Vest Sandbrekkeveien 27, Bergen Nybygg og ombygging Ferdigmelding nr. 656/2006 Prosjektnr. 028 og 0470 Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver i byggeog eiendomssaker, byggherre,

Detaljer

Gjøvik omsorgssenter for barn Bufetat, region øst

Gjøvik omsorgssenter for barn Bufetat, region øst Gjøvik omsorgssenter for barn Bufetat, region øst Øverbyveien 88-104, Gjøvik Nybygg og rehabilitering Nr 0/2012 Ferdigmelding nr. 0/2012 Prosjektnr. 11664 INNHOLD Statsbygg... 3 Historikk... 4 Byggesakens

Detaljer

Georg Morgenstiernes hus Universitetet i Oslo

Georg Morgenstiernes hus Universitetet i Oslo Georg Morgenstiernes hus Universitetet i Oslo Moltke Moes vei 30, Oslo Rehabilitering og tilbygg Nr 695/2011 Ferdigmelding nr. 695/2011 Prosjektnr. 10120 INNHOLD Statsbygg................................

Detaljer

Sigurd Køhns hus universitetet i agder. Gimlemoen, Kristiansand

Sigurd Køhns hus universitetet i agder. Gimlemoen, Kristiansand Sigurd Køhns hus universitetet i agder Gimlemoen, Kristiansand Nybygg Nr 693/2011 Ferdigmelding nr. 693/2011 Prosjektnr. 10929 INNHOLD Statsbygg................................ 3 Historikk.................................

Detaljer

Ferdigmelding nr. 670/2007 Prosjektnr. 10004. 2. Hus Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11, Oslo Tilbygg og ombygging

Ferdigmelding nr. 670/2007 Prosjektnr. 10004. 2. Hus Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11, Oslo Tilbygg og ombygging Ferdigmelding nr. 670/2007 Prosjektnr. 0004 2. Hus Norges musikkhøgskole Slemdalsveien, Oslo Tilbygg og ombygging Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre,

Detaljer

Ny sentralarrest, Oslo politidistrikt

Ny sentralarrest, Oslo politidistrikt Ny sentralarrest, Oslo politidistrikt Grønlandsleiret 44, Oslo Nybygg Ferdigmelding nr. 679/2008 Prosjektnr. TP10449/10757 Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre,

Detaljer

DownHiL Høgskolen i lillehammer. Gudbrandsdalsvegen 350

DownHiL Høgskolen i lillehammer. Gudbrandsdalsvegen 350 DownHiL Høgskolen i lillehammer Gudbrandsdalsvegen 350 Ombygging Nr 694/2011 Ferdigmelding nr. 694/2011 Prosjektnr. 11433 (fase 1) / 11569 (fase 2) INNHOLD Statsbygg................................ 3 Historikk.................................

Detaljer

Nytt Studentsenter, Universitetet i Bergen

Nytt Studentsenter, Universitetet i Bergen Nytt Studentsenter, Universitetet i Bergen Parkveien 1 Nybygg Ferdigmelding nr. 674/2008 Prosjektnr. 97046 Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter

Detaljer

Byggetrinn 4 høgskolen i vestfold

Byggetrinn 4 høgskolen i vestfold Byggetrinn 4 høgskolen i vestfold Raveien 197, Borre Nybygg og ombygging Nr 688/2010 Ferdigmelding nr. 688/2010 Prosjektnr. 98032 INNHOLD Statsbygg... 3 Historikk... 4 Byggesakens gang... 8 Bygningsmessig

Detaljer

Nytt odontologibygg Det medisinsk-odontologiske fakultet. Universitetet i Bergen, Årstadveien 19, Bergen

Nytt odontologibygg Det medisinsk-odontologiske fakultet. Universitetet i Bergen, Årstadveien 19, Bergen Nytt odontologibygg Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen, Årstadveien 19, Bergen Nybygg Nr 703/2012 Ferdigmelding nr. 703/2012 Prosjektnr. 10565 INNHOLD Statsbygg................................

Detaljer

Norges Handelshøyskole

Norges Handelshøyskole Norges Handelshøyskole Helleveien 0, Bergen Nybygg, samlokalisering Nr /0 Ferdigmelding nr. /0 Prosjektnr. 00 INNHOLD Statsbygg... Historikk... Byggesakens gang... Bygningsmessig beskrivelse... 0 Landskap...

Detaljer

Domus Medica Universitetet i Oslo

Domus Medica Universitetet i Oslo Domus Medica Universitetet i Oslo Sognsvannsveien 9, Oslo Nybygg og ombygging Nr 708/2013 Ferdigmelding nr. 708/2013 Prosjektnr. 10330 INNHOLD Statsbygg... 3 Historikk / Byggesakens gang... 4 Bygningsmessig

Detaljer

HALDEN FENGSEL Berg i Øsfold Nybygg Nr 686/2010

HALDEN FENGSEL Berg i Øsfold Nybygg Nr 686/2010 HALDEN FENGSEL Berg i Øsfold Nybygg Nr 686/2010 Ferdigmelding nr. 686/2010 Prosjektnr. 10913 INNHOLD Statsbygg................................ 3 Historikk................................. 4 Byggesakens

Detaljer

Nytt operahus Den Norske Opera & Ballett

Nytt operahus Den Norske Opera & Ballett Nytt operahus Den Norske Opera & Ballett Kirsten Flagstads plass 1, Oslo Nybygg og brukerutstyr Ferdigmelding nr. 673/2008 Prosjektnr. 95047 Prosjekt Nytt Operahus / Prosjektnr. 10381 Prosjekt Nytt Operahus,

Detaljer

Hele beretningen og utfyllende stoff finner du på www.statsbygg.no/aarsberetning2001/ MILJØ & SAMFUNN TEMA_ utvikling av Statsbygg

Hele beretningen og utfyllende stoff finner du på www.statsbygg.no/aarsberetning2001/ MILJØ & SAMFUNN TEMA_ utvikling av Statsbygg ÅRSBERETNING 2001 INNHOLD Hele beretningen og utfyllende stoff finner du på www.statsbygg.no/aarsberetning2001/ INTRODUKSJONSDEL BERETNINGSDEL VIRKSOMHETSDEL MILJØ & SAMFUNN TEMA_ utvikling av Statsbygg

Detaljer

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Dato: 09.06.202 Prosjekteier: Adm.dir. Einar Magnus Strand Prosjektleder:

Detaljer

ÅRSMELDING 2006. Samfunnsbygger i 190 år TIL KLIKKBAR

ÅRSMELDING 2006. Samfunnsbygger i 190 år TIL KLIKKBAR ÅRSMELDING 2006 Samfunnsbygger i 190 år TIL KLIKKBAR SFORTEGNELSE INNHOLD Samfunnsbygger i 190 år 2 Statsbygg i nøkkeltall 4 Organisasjonen Statsbygg 6 Strategi og mål 13 Viktige satsningsområder i 2006

Detaljer

Forprosjekt Midsund barnehage Åndalsnes mai 2010 MIDSUND BARNEHAGE FORPROSJEKT

Forprosjekt Midsund barnehage Åndalsnes mai 2010 MIDSUND BARNEHAGE FORPROSJEKT MIDSUND BARNEHAGE FORPROSJEKT 1 arkitektur planlegging Storgt 2, 6300 Åndalsnes 71 22 14 00 post@streken.no www.streken.no Org.nr. 980 663 248 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 INNLEDNING. SAMMENDRAG 00 BAKGRUNN

Detaljer

Undervisnings- og administrasjonsbygg Universitetet i Stavanger. Tilbygg og nybygg STATSBYGG. Ferdigmelding nr. 653/2006 Prosjektnr.

Undervisnings- og administrasjonsbygg Universitetet i Stavanger. Tilbygg og nybygg STATSBYGG. Ferdigmelding nr. 653/2006 Prosjektnr. STATSBYGG Undervisnings- og administrasjonsbygg Universitetet i Stavanger Tilbygg og nybygg Ferdigmelding nr. 65/2006 Prosjektnr. 98011 Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgjevar i byggje- og eigedomssaker,

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

Inneklima i alle byggets faser

Inneklima i alle byggets faser Byggautomasjon Kjøling NØK-tiltak Inneklima i alle byggets faser Byggautomasjon Ventilasjon INNEMILJØ Rådgivende entreprenør Ventilasjon ENØK-tiltak Rådgivende entreprenør ENERGIOVERVÅKING Innemiljø Kjøling

Detaljer

Forsterket fokusering på Forsvarsbyggs leveranser

Forsterket fokusering på Forsvarsbyggs leveranser Årsrapport 2003 Forsterket fokusering på Forsvarsbyggs leveranser Foto: Torgeir Haugaard, Forsvarets mediesenter Forsvarsbygg kan se tilbake på et begivenhetsrikt virksomhetsår, der omstillingen av Forsvaret

Detaljer

Sunnaas sykehus HF. Tverrbygg. Inge Skullerud Eiendomssjef SunHF

Sunnaas sykehus HF. Tverrbygg. Inge Skullerud Eiendomssjef SunHF 1 Sunnaas sykehus HF Tverrbygg FORPROSJEKTRAPPORT Februar 2013 Inge Skullerud Eiendomssjef SunHF 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...5 1.1 Hensikten med dokumentet...5 1.2 Referansedokumenter...5 2 Bakgrunn...6

Detaljer

INTRODUKSJON 3 Viktige hendelser 2002 Kort om Statsbygg 4 Direktørens beretning 5 Nøkkeltall 2002 6 Miljørapport i kortversjon

INTRODUKSJON 3 Viktige hendelser 2002 Kort om Statsbygg 4 Direktørens beretning 5 Nøkkeltall 2002 6 Miljørapport i kortversjon ÅRSBERETNING 02 INNHOLD INTRODUKSJON 3 Viktige hendelser 2002 Kort om Statsbygg 4 Direktørens beretning 5 Nøkkeltall 2002 6 Miljørapport i kortversjon «EN FRAMTIDSRAPPORT» HVA SKAL STATSBYGG BETY FOR...

Detaljer