Prosedyre for håndtering av vanskelige situasjoner og kriser ved Norskopplæringen for innvandrere og asylsøkere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosedyre for håndtering av vanskelige situasjoner og kriser ved Norskopplæringen for innvandrere og asylsøkere"

Transkript

1 Norskopplæringen for innvandrere og ID UTS.VLV.OPUS Versjon 1.00 Gyldig fra Forfatter RD/Team Gnisten Verifisert AMJ Godkjent Søren Fredrik Voie Innhold VEDLEGG TIL NORDLAND FYLKESKOMMUNE SIN HÅNDBOK OM KRISEKOMMUNIKASJON INNLEDNING HÅNDTERING AV VANSKELIGE SITUASJONER Uforutsette hendelser Tiltak ved uforutsette hendelser Konflikter mellom elever Tiltak i forbindelse med konflikter mellom elever Konflikter mellom elever og lærere Tiltak i forbindelse med konflikter mellom elever og lærere Psykiske lidelser Tiltak i forbindelse med psykiske lidelser Rasistiske handlinger Tiltak i forbindelse med rasistiske handlinger Hærverk Tiltak i forbindelse med hærverk HÅNDTERING AV KRISER Kriseintervensjon... 6 Nært opp til hendelsen... 6 Normale akuttreaksjoner ved ekstreme psykiske belastninger... 7 Endret bevissthet... 7 Kroppslige symptomer... 7 Følelsesmessige reaksjoner... 7 Adferds reaksjoner Naturlig død Framgangsmåte i selve situasjonen Oppfølging av elever og personale Drap Praktiske oppgaver i selve situasjonen Ulykker Tiltak i selve situasjonen Oppfølging ved ulykker Hendelser som involverer vold Forebyggende tiltak Håndtering av situasjoner som involverer vold I etterkant av en voldsepisode Brann Forebyggende brannvern Håndtering av branntilløp Rapportering Brannskader og førstehjelp Ved førstehjelp ved brannskader utføres følgende: AVSLUTNING... 13

2 Ver.1.00 Side: 2 av 13 Formål: Omfang: Definisjoner: Som arbeidsgiver er Nordland fylkeskommune opptatt av trivsel og godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen. Det vil alltid være en risiko for at det kan oppstå vold, trusler og trakassering av ansatte fra elever. Retningslinjene skal brukes for å forebygge og forhindre situasjoner som kan føre til vold, trusler og trakassering av ansatte. De skal også brukes for å ivareta ansatte som har vært utsatt for uønskede hendelser. Alle ansatte ved norskopplæringen i Opus-Lofoten avd. Sjøveien Gå tjenestevei fra nærmeste leder.- teamleder-avd.leder-rektor VEDLEGG TIL NORDLAND FYLKESKOMMUNE SIN HÅNDBOK OM KRISEKOMMUNIKASJON 1.0 INNLEDNING Dette er et tillegg til Nordland Fylkeskommune sin kriseberedskapsplan. Dette betyr at NFK sin håndbok skal gjelde i sin helhet. Dette vedlegget imøtekommer og supplerer den plikt og krav alle enheter har for å tenke gjennom hvilke kriser det er mulig å komme opp i for å identifisere scenarier som kan inntreffe. Hver enhet har i følge håndboka også plikt til å arbeide med forebygging, etablering av kriseledelse, utpeking av talsperson og ha en plan for hvem som skal informeres i ulike situasjoner. Håndboka stiller også krav om at alle enheter skal ha beredskapsplaner som skal oppdateres hvert år Opus Sjøveien har elever som er, bofaste flyktninger og innvandrere. Våre samarbeidspartnere under kriser vil være asylmottaket i Stamsund, Flyktning og innvandrerenheten og pårørende. Ved kriser skal også enhetsleder i FIE alltid informeres Siden Hero Mottak og Kompetanse AS. har over 20 års erfaring har vi i dette arbeidet brukt deler av deres håndbok: Rutinebok for håndtering situasjoner og kriser. Som redskap. 2.0 HÅNDTERING AV VANSKELIGE SITUASJONER

3 Ver.1.00 Side: 3 av 13 Vanskelige situasjoner kjennetegnes ved hendelser som fører til at det stilles nye krav til og utfordrer våre problemløsningsmetoder og - evner. 2.1 Uforutsette hendelser Uforutsette hendelser kjennetegnes ved at vi ikke har mulighet til å forberede oss på dem. De er av spontan karakter og svært situasjonsbetinget. Dette kan gjelde enkeltelevers vanskelige situasjon som må få oppmerksomhet, teknisk kollaps, sykdom i personalgruppen og lignende Tiltak ved uforutsette hendelser Personalgruppen samles og informerer hverandre om situasjonen.deretter utarbeides det en framdriftsplan Det foretas en fordeling av oppgaver. Hvilke oppgaver som blir fordelt avhenger av den enkelte situasjonen Kontakter politi, lege, sykehus ved behov. Medlemmene av personalgruppen holder hverandre løpende orientert Man informerer de samarbeidsparter som saken angår. Dette kan være mottaket, FIE eller pårørende. Hensikten er å normalisere situasjonen. 2.2 Konflikter mellom elever Konflikter/ gnisninger mellom elevene kan være både mellommenneskelige forhold og konflikter som mobiliserer hele grupper. Årsaken til konfliktene kan være av politisk, sosial, religiøs eller praktisk art. Hvis disse konfliktene ikke tas på alvor og håndteres på en profesjonell måte av både ansatte og elever, kan de utløse en krise Tiltak i forbindelse med konflikter mellom elever 1) Sørg for å ha god oversikt over elevene, samt konflikt - og spenningsnivået blant dem 2) Sørg for å ha god kontakt med elevene 3) Ved konflikter er det viktig å kartlegge hvem de involverte personene er, og hva som er bakgrunnen for konflikten. Teamleder eller kontaktlærer informerer mottaket eller FIE. Siden elevene våre er voksne kontaktes ikke innvandrernes pårørende. 4) Søk å individualisere konflikten mellom personene slik at den ikke sprer seg og blir til spenning mellom grupper. Husk at det alltid finnes provokatører i alle grupper og individualister som vil prøve å gjøre sine problem til et gruppeproblem 5) I utgangspunktet kan mottaket / FIE bistå med megling. 6) Iverksett sosiale aktiviteter for å styrke fellesskapet 7) Sørg for å unngå å favorisere en gruppe framfor andre. Det er viktig å hindre forsterkning av gruppekonflikt og konformitet ved for eksempel å være bevisst ordbruken i personalgruppen. Elevene bør for eksempel møtes individuelt med navn, og ikke som gruppe

4 Ver.1.00 Side: 4 av 13 8) Appeller til gruppenes stolthet og til å vise omsorg for andre mennesker 2.3. Konflikter mellom elever og lærere Måten de ansattes roller blir tildelt, tolket og håndtert på, er av stor betydning for hvilket forhold man utvikler overfor elevene. Hvordan elevene opplever dette i praksis, vil påvirke konfliktnivået og samarbeidsnivået mellom elevene og den enkelte lærer, og mellom elevene og hele personalgruppen. Lærerens arbeid skal være basert på gjensidig tillit og god kommunikasjon mellom de ansatte og elevene Tiltak i forbindelse med konflikter mellom elever og lærere 1) Det er viktig å handle profesjonelt og upartisk i all omgang med elevene. Selv om vi kan ha sympati for enkelte grupper eller personer, må det overordnede være at alle eleverer likeverdige 2) Skriftlig dokumentasjon til elever, som beskjeder eller budskap, er viktig fordi det kan øke sjansene for at budskapet blir oppfattet riktig, samt at man unngår unødvendig spekulasjon 3) Hvis en konflikt har oppstått er det viktig å ta initiativ til å snakke om problemet og gjennom det forsøke å oppklare eventuelle misforståelser. Det er viktig at ansatte også er ydmyke overfor elevene og at de kan ta imot konstruktiv kritikk. Bruk alltid profesjonell tolk hvis det er behov for det 4) Vi må alltid unngå å sette prestisje i de problemstillingene vi står overfor. I konfliktsituasjoner eller situasjoner som oppleves ubehagelig og truende skal man alltid diskutere saken med ledelsen, eventuelt på personalmøter eller i veiledningssammenheng. Gi mottaket/ FIE beskjed Psykiske lidelser Å leve i en vanskelig og uforutsigbar livssituasjon kan skape, opprettholde og framskynde alvorlige psykiske lidelser. I slike situasjoner kan eleven ha en utfordrende og i noen tilfeller farlig atferd, både overfor seg selv og de øvrige elever og ansatte. Mange av elevene har vært gjennom sterk mishandling og tortur før de kommer til Norge, og er preget av det. Dette krever et godt samarbeid mellom skole og mottak / FIE.. Hvordan den enkelte takler sin psykiske lidelse kan påvirke atferd og uheldige konsekvenser for hele skolen.

5 Ver.1.00 Side: 5 av Tiltak i forbindelse med psykiske lidelser 1) Det er viktig at mottaket / FIE blir orientert når det er mistanke om at elever trenger profesjonell hjelp. Mottaket / FIE sørger for at helsesøster og annet kvalifisert personell blir kontaktet. Når det gjelder innvandrere må skolen hjelpe vedkommende til å komme i kontakt med helsetjenesten 2) Ved akutt krise må skolen også kontakte lege/ helsepersonell 3) Gjennomfør jevnlig og systematisk diskusjoner om enkeltelever på teammøtene 4) Sørg for et godt samarbeid med elever som kan bidra med sin hjelp og sine kunnskaper 2.5. Rasistiske handlinger Skolen utgjør et stort mangfold der toleranse, respekt, forståelse og innlevelsesevne blir satt på prøve. Den måten elever og ansatte klarer å takle mangfoldet på blir avgjørende for et trivelig skolemiljø. Likevel kan det dessverre forekomme trakassering, nedverdigende atferd og mobbing blant elever som er basert på fordommer. Dette kan skape frustrasjoner, utestenging og konflikter. Rasistiske handlinger kan også komme fra det omliggende nærmiljøet både i form av enkelthandlinger, men også som systematisk trakassering av elever som brukere av nærmiljøets tjenester, og andre formelle og uformelle arenaer. Her blir evne til handling mot destruktive holdninger satt på prøve Tiltak i forbindelse med rasistiske handlinger 1) Holdningsskapende arbeid er viktig som et forebyggende tiltak mot fordommer blant elevene. Arrangement av sosial og tverrkulturell karakter må være overordnet for alle aktiviteter for elevene. Jobb aktivt mot intoleranse, mobbing og trakassering. 2) Arbeid aktivt med forebyggende holdningsskapende arbeid rettet mot nærmiljøet og storsamfunnet. Dette kan gjøres gjennom samarbeid med diverse organisasjoner og enkelte ressurspersoner. Det er viktig at elevene hele tiden er synlige og skaper engasjement og selv tar ansvaret for arbeidet. De ansattes rolle blir knyttet til tilrettelegging. Bruk elevenes kultur (musikk, mat og tradisjoner) som ressurser. Det er viktig å framstå med en realistisk tilnærming. 3) Nettverksarbeid med fokus på uformelle og formelle arenaer er hensiktsmessig i de fleste sammenhenger. Det er viktig at elevene får mulighet til å spille ulike sosiale roller i arbeidet 2.6. Hærverk

6 Ver.1.00 Side: 6 av 13 Hærverk får konsekvenser for skolemiljøet og reduserer tryggheten. Dette kan forekomme på ulike nivå og kan utløse vanskelige situasjoner ved skolen, som for eksempel hærverk på elektrisk anlegg og varer, samt brann og tilløp til brann Tiltak i forbindelse med hærverk 1) Alt hærverk må tas alvorlig, og man skal være tydelig på skolens oppfatning av slik atferd 2) Alt hærverk meldes til politiet. 3) Aktivt holdningsskapende arbeid mot hærverk er svært viktig som et forebyggende tiltak 4) Konsekvenser for den/de som utfører hærverk må realiseres. La ikke hærverket gå utover andre elever 5) Synliggjør dem som utfører hærverk som dårlige miljøskapere slik at elevenes uformelle kontroll kan fungere. Samtidig er det viktig at elevene er med på å sette i verk tiltak for å forebygge hærverk 3.0 HÅNDTERING AV KRISER Selv om ulike kriser krever ulik tilnærming, er det noen forhold som er felles for all kriseintervensjon. Nedenfor følger en kort fremstilling av kriseintervensjon og normale akuttreaksjoner ved ekstreme psykiske belastninger. 3.1 Kriseintervensjon Nært opp til hendelsen Kontakte politi/lege/sykehus Sikre/evakuere andre elever. Vær forberedt selv Etabler Rapport, tillit, vis respekt Skap en rolig og trygg situasjon hvis mulig Forlate området selv, hvis det er fare for liv og helse. Berolige, støtte og oppmuntre på åstedet Engasjer personen i samtale, gi tid til å lytte og gjennomgå det som har skjedd Gi kortfattet og presis informasjon Identifiser spesielle problemer Gi hjelp til praktiske forhold Mobiliser styrke og aktivite

7 Ver.1.00 Side: 7 av 13 Normale akuttreaksjoner ved ekstreme psykiske belastninger Endret bevissthet Endret tidsopplevelse (tiden står stille) Uvirkelighetsfølelse Opplevelse av å være på siden av seg selv Ting skjer som i en film En handler som en robot En er ekstra var og vaktsom Superhukommelse (husker alt i detalj) Innsnevret bevissthet og redusert hukommelse Kroppslige symptomer Ufrivillig avføring og vannlating Kvalme og oppkast Munntørrhet Skjelving Svetting Pustebesvær Hjertebank Vannlatingstrang Svimmelhet Følelsesmessige reaksjoner Sinne/aggresjon Angst Gråt Latter Kaosfølelse Uro Adferds reaksjoner Overaktivitet Rastløshet Skvettenhet Irritabilitet Apati Initiativløshet 3.2. Naturlig død Naturlige dødsfall kan forekomme på skolen. Dette kan være dødsfall som følge av langvarig sykdom eller uventet dødsfall som likevel har en naturlig årsak. I slike situasjoner er det viktig at man utfører en del oppgaver på en forsvarlig og god måte.

8 Ver.1.00 Side: 8 av Framgangsmåte i selve situasjonen Kontakt sykehus Kontakt politi Kontakt mottaket / FIE - det er de som har best kjennskap til de pårørende og de nettverk den avdøde hadde. Hvis det gjelder en innvandrer skal politiet melde fra til pårørende Oppfølging av elever og personale Dødsfall kan utløse sterke reaksjoner blant øvrige elever og lærere ved skolen.. Det er viktig å tilby individuelle samtaler, og eventuelt gruppesamtaler til øvrige elever som kan ha behov for dette med helsepersonell. Etter et dødsfall skal lærerne så raskt som mulig avholde et teammøte for å diskutere veien videre. På elevens pult eller på annet samlingssted kan det settes fram et bilde av den avdøde, gjerne med en kort informasjon om dødsfallet, og sammen med lys og kondolanseprotokoll. Vær oppmerksom på at i noen muslimske miljøer er det ikke akseptert å sette fram bilder. Diskuter med elevene for å få vite hva de ønsker Det må også rettes oppmerksomhet mot personalet og gis mulighet for samtaler i uformelle sammenhenger. De behov som viser seg må umiddelbart ivaretas. Elever / lærere som ønsker det må få anledning til å delta i begravelse / minnestund 3.3 Drap Det kan i unntakstilfeller hende det oppstår situasjoner med drap som følge. Dette er det mest alvorlige som kan ramme skolen, offerets venner, medelever og pårørende. En slik hendelse representerer en særlig utfordring også i forhold til lokalmiljøet og presse Praktiske oppgaver i selve situasjonen Ring ambulanse (113) og politi (112) Ring mottak/ FIE Det er politiet som skal varsle pårørende. Samle alle elevene for å få oversikt over situasjonen. I samarbeid med politiet, kartlegg hva som har skjedd og hvorfor uten å plassere skyld. Kontakt kriseteamet i kommunen. Det er politiet som har ansvaret på åstedet, for etterforskning og for den informasjonen som gis om saken. Legg forholdene til rette for møter mellom politiet og elever. Skolen må sørge for at en ansatt er kontaktperson. Denne personen skal holde politiet løpende orientert om relevante forhold. Kontaktpersonen skal også være tilgjengelig for henvendelser fra politiet Personalet skal ikke gi uttalelser om etterforskningen. Det er politiets ansvar å skaffe tolk.

9 Ver.1.00 Side: 9 av 13 Skolen må følge opp elevene i samarbeid med kriseteamet. Som ved naturlig død er det viktig at man følger opp sorgarbeidet se punkt Ulykker Det kan forekomme ulykker som berører elevene sterkt, der noen blir skadet eller såret, og kanskje drept. Et eksempel kan være en trafikkulykke som involverer en eller flere av elevene Tiltak i selve situasjonen Kontakt politi/ambulanse på telefonnummer 112/113. Du kommer da til AMKsentralen som koordinerer ambulansen, sykehus etc. AMK vil holde kontakt med den som ringer og gi veiledning helt til politi/ambulansen ankommer ulykkesstedet. Foreta en vurdering av den/de som er rammet av ulykken sammen med AMKsentralen: Behold fatningen Se på pasienten Gir de ytre omstendighetene en pekepinn på arten av skade? Puster pasienten? Hvordan er åndedrettet: ubesværet? besværet (surklete, stønnende)? Har pasienten tegn på ytre skader? Ta på pasienten Hvordan er huden: kald? klam? Kjenn over pasientens kropp om det er tegn til brudd. Vær forsiktig. Snakk til pasienten Er pasienten ved bevissthet? Er pasienten våken, uklar, søvnig, bevisstløs? Har pasienten smerter? Hvor? Vurdering Ved en slik rask undersøkelse, som omfatter hele pasienten og gjøres uten hjelpemidler, kan man få en grov oversikt over pasientens skader. Når du har gjort dette er du i bedre stand til å avgjøre hva du må gjøre Oppfølging ved ulykker Oppfølging av praktiske forhold Ved ulykker skal følgende praktiske forhold gjennomføres: 1) Melding sendes til politi hver gang det er personskade, eller hvor elevene på annen måte er involvert 2) FIE / mottaket / pårørende varsles

10 Ver.1.00 Side: 10 av 13 3) Dersom ulykken skjer på skolen, må skolen sørge for at det blir skrevet skademelding på standard skademeldingsskjema 4) KS-melding opprettes Oppfølging av elever og personale Det er viktig å sikre god og korrekt informasjon slik at rykter unngås, og slik at situasjonen gjøres mest mulig forutsigbar for de øvrige elever og ansatte. Pass allikevel på å ikke gi mer informasjon enn det som er nødvendig, og at taushetsbelagte opplysninger om den ulykkes rammede ikke på noen måte formidles til uvedkommende. Det er videre viktig å ha flere personer tilgjengelig for samtaler og samvær med de øvrige elevene etter hendelsen. Ansatte som har hatt kontakt med personen(e) bør besøke vedkommende på sykehuset Ved ulykke på skolens område Det er viktig at ulykkesårsaken kartlegges, og at eventuelle og nødvendige utbedringer iverksettes øyeblikkelig. Ved behov må man sikre ulykkesområdet for å unngå at hendelsen gjentar seg. 3.5 Hendelser som involverer vold Vold er som oftest en reaksjon på, eller en følge av frustrasjon og maktesløshet. Synlig vold, det vil si vold rettet mot elever eller ansatte, skaper utrygghet og redsel, samt fare for liv og helse. Det kan også føre med seg fysiske og psykiske skader Forebyggende tiltak 1) Det er viktig å ta trusler på alvor, verken bagatellisere eller overdramatisere. Bruk gjerne samtale som virkemiddel for å synliggjøre frustrasjoner og uløste konflikter.. FIE / mottaket bør involveres, og kan eventuelt trekke inn andre hjelpetjenester ved behov. Det kan videre være hensiktsmessig å involvere elever som behersker de involverte parters språk for å få oversikt over situasjonen og finne løsninger på konflikten/ problemet. Vis varsomhet og bare ved akutte behov. 2) Det kan anbefales å ha diskusjoner med politiet, og komme fram til en avtale om i hvilke situasjoner politiet tilkalles. Det er viktig at politiet tar enhver henvendelse alvorlig og kommer når de blir tilkalt. Gjennom samarbeid med politiet oppnår man økt forståelse for problemstillingen 3) Dersom aggressiv atferd observeres kan man ta kontakt med FIE / mottaket for drøfting av oppfølging/ konsekvenser. Man bør tilstrebe å opprette en dialog med den eleven det gjelder og slik få innsikt i bakgrunnen for atferden. I tilfeller der en elev(ene) har vist voldelig atferd, bør det raskt settes i verk tilpassede og hensiktsmessige tiltak overfor personen. Hvis man har mistanke om/eller erfaring med at det ofte oppstår truende situasjoner ved samtaler med en elev, bør man alltid være to personer i møtet med denne personen. Sørg alltid for å bruke tolk ved vanskelige samtaler

11 Ver.1.00 Side: 11 av 13 4) Sørg for at de nødvendige telefonnummer som er nødvendig i slike situasjoner ligger på tilgjengelig sted Håndtering av situasjoner som involverer vold All vold skal umiddelbart rapporteres til politiet, og politiet involveres som Påtalemyndighet I tilfeller der voldsutøvelsen resulterer i skader kontaktes hjelpe- tjenester som mottaket, FIE/ pårørende, helsepersonell blant elevene, legevakt, ambulanse og sykehus Rett oppmerksomheten mot både utøver og offer. Politiet vil ta seg av utøveren, og mottaket, FIE og skolen må ta seg av offeret. Samtidig må man sørge for å ivareta de omkring værende, venner, tilskuere etc. Personalet må umiddelbart komme sammen til kort briefing, for å få et innblikk i det som er skjedd, og deretter få oversikt og kontroll over situasjonen. På det første møtet er det viktig at personalet foretar en ansvarsfordeling; hva skal følges opp, og hvem følger opp hva. Her er det viktig at personalet allerede har informasjon om de involverte partene, og finner fram til eventuell dokumentasjon på tidligere problematisk atferd. Det er viktig å sikre tydelig informasjonsutveksling på alle nivå. Det er viktig å være upartisk og ikke å dømme noen på forhånd I etterkant av en voldsepisode Etter en voldsepisode er det viktig å gjennomføre en debrifing av personalet og elever som har vært involvert. Alle parter må gis mulighet til å snakke om hendelsen og få veiledning, også fra helsepersonell hvis det er behov for det. Det kan også anbefales å ta opp vold på et generelt grunnlag i klassene og starte en diskusjon omkring temaet. 3.6 Brann Elevene våre kommer fra ulike deler av verden med variabel opplæring i brannvern. Brann kan spre seg raskt i bygningene og kan ramme mange mennesker. Brannforebyggende arbeid skal derfor være en overordnet oppgave som følges opp kontinuerlig, og involverer både lærere og elever Forebyggende brannvern All erfaring viser at de fleste branntilløp skyldes uforsiktighet og kunne vært hindret med relativt enkle og rimelige tiltak, herunder sunn fornuft. Mange branner oppstår på grunn av uvettig bruk av åpen ild, og feil bruk av elektrisk utstyr. Forebyggende brannvern må foregå på flere plan: Kunnskap om brannens forutsetninger For at en brann skal kunne oppstå må det foreligge tre grunnleggende elementer: Brennbart materiale Oksygen Tenn kilde

12 Ver.1.00 Side: 12 av 13 Hvis vi er på vakt og forebygger varmeutvikling eller forhindrer at brennbart stoff er feilplassert, reduserer vi risikoen for brann Opplæring Systematisk og kontinuerlig opplæring knyttet til brannvern er meget viktig og skal omfatte både elever og lærere. Alle bør få en kort opplæring i brannsystemet, hvordan de skal reagere ved utløst brannalarm, om rømningsveier, om røykutvikling, oppsamlingssted, falsk alarm og håndtering av branntilløp. Ha årlige brannøvelser Oppslag i hvert klasserom om brannvern rømningsveier o.s.v Informasjon Klargjøring av røykeforbud og overholdelse av dette må sikres. Ved bruk av elektriske apparater på skolen,(vannkoker, stekeovnen, varmeovner. m.m) er det svært viktig å informere alle om bruk av vifte, at vinduer holdes åpne og at kjøkkendører holdes stengt Håndtering av branntilløp Man kan aldri klare å gjennomføre evakuering av store bygg alene. Ved brann må man umiddelbart sørge for å kontakte: Brannvesenet 110 Politi 112 Ambulanse 113 SØRG FOR AT DU SOM LÆRER TILEGNER DEG GOD INFORMASJON OM BRANNVERN SLIK AT DU IKKE BLIR EN AV DEM SOM GÅR INN I PANIKK Gjør deg kjent med nødutgangene og andre rømningsveier Gjør deg kjent med samlingsplassen for de ulike bygg Sørg for at rømningsveier holdes åpne og ryddige. Søppel, sykler, møbler etc. fjernes av deg Ved brann må du få ut alle som er truet av røyk eller flammer til avtalte samlingsplasser Ved mindre branntilløp må du prøve å slukke med de midler du har i nærheten (brannslanger eller pulverapparat) Har brannen allerede fått et slikt omfang at tilgjengelige midler ikke strekker til, lukkes alle dører i det brennende rommet og nærliggende rom, korridorer og trapper. Evakuering iverksettes STRAKS Møt opp og informer brannvesenet når de kommer. Bruk oppdaterte klasselister og foreta opptelling av elevene. Dette er svært viktig I forhold til ansvarsfordeling under evakuering er det hensiktsmessig at 1 eller 2 personer tar ansvar for kontakt med og er tilgjengelig for politi, brannvesen og ambulanse og at noen tar ansvar for sjekking av elevlistene og å holde orden på samlingsplassen(e). Øvrig personale må vurdere i det enkelte tilfelle hva som bør

13 Ver.1.00 Side: 13 av 13 prioriteres, da dette er avhengig av den aktuelle brannen og hvor omfattende den er Rapportering Ved branntilløp, hærverk eller trusler om brann kontaktes den lokale politistasjonen Brannskader og førstehjelp Ved bedømmelse av brannskader vurderes følgende: 1. 1.grads forbrenning: overfladisk skadehuden er rød, tørr og smertefull (for eksempel som ved vanlig solforbrenning) grads forbrenning: skaden går dypere, men ikke ned i underhuden Huden er rød og smertefull, og det dannes væskefylte blemmer i de forbrente områdene. Blemmene inneholder blodplasma som siver ut fra små blodårer 3. 3.grads forbrenning: skaden går gjennom alle hudens lag og gir: Sårdannelser eller forkulling av huden dersom mer enn 20 % av hudoverflaten har andregradsforbrenninger kan sirkulasjonssvikt inntre etter noen time. Hos barn og eldre inntrer sirkulasjonssvikt lettere pasientens håndflate utgjør ca. 1 % av kroppsoverflaten, armen ca. 9% og benet ca. 18% Ved førstehjelp ved brannskader utføres følgende: Hurtig avkjøling med kaldt vann kan minske skaden. Avkjølingen skal vare minst 30 min. eller til det ikke lenger er smerter når for eksempel armen tas opp av vannet Tørr, ren dekkbandasje (evt. åpen behandling) Observer åndedrettet ved flammeskader og røykskader. Transport til lege eller sykehus 4.0 AVSLUTNING Skolen er pliktig til hvert år å ha en gjennomgang av kriseberedskapsplanen. Nytilsatte lærere bør så tidlig som mulig gjøres kjent med planen. Det er hver lærers egen plikt å sette seg inn i planen og å følge den. Elevene må hvert år ha brannøvelse og undervisning om brannforebygging og atferd ved brann. Alle lærerne bør jevnlig få opplæring i førstehjelp. Interne referanser: Nfk. HMS.4.3. Prosedyre for håndtering av vold, trusler, trakassering. Eksterne referanser: Arbeidsmiljøloven

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering Retningslinjer for vold, trusler og ID Nfk.HMS.2.6.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 01.02.2013 Forfatter Organisasjon- og personalseksjonen Verifisert Bjørnar Nystrand Godkjent Stig Olsen Side 1 av5 Vedtatt i

Detaljer

HANDLINGSPLAN VED MOBBING

HANDLINGSPLAN VED MOBBING HANDLINGSPLAN VED MOBBING TILTAK 1. Når man blir vitne til eller gjort oppmerksom på fysisk eller psykisk mobbing eller plaging a. Den voksne oppsøker situasjonen, får oversikt over problemet og rydder

Detaljer

Nygård Skole. Samhandlingsplan. Nygård skole. Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen. Tlf: 55568060

Nygård Skole. Samhandlingsplan. Nygård skole. Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen. Tlf: 55568060 Nygård skole Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen Tlf: 55568060 GENERELL DEL 3 OVERORDNEDE FØRINGER OG MÅL 4 NÅR EN EPISODE HAR OPPSTÅTT 5 VED TRUSLER OG/ELLER UTØVING AV VOLD: 7 NYGÅRD SKOLE - GRUNNSKOLEN

Detaljer

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER:

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: Brann BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: VARSLE: Alle som befinner seg i området skal varsles. Utløs manuell brannmelder/brannalarm der det finnes. Meld fra til brannvesenet på tlf. 110. REDDE: Se til at

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykke/død

Beredskapsplan ved ulykke/død Beredskapsplan ved ulykke/død Side 1 Inndeling av planen DØDSFALL VED ULYKKE...3 I SKOLETIDEN...3 UTENOM SKOLETIDEN...5 DØDSFALL VED SYKDOM...6 I SKOLETIDEN...6 UTENOM SKOLETIDEN...6 ULYKKE MED SKADE...7

Detaljer

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Kontaktpersoner for deltakelse i sorg- og krisearbeid Nødtelefon ved ulykker: 113 Øyeblikkelig hjelp på dagtid: 415 76 543 Kåfjord prestekontor: 777 18 114

Detaljer

Beredskapsplan for Strømme skole

Beredskapsplan for Strømme skole Beredskapsplan for Strømme skole Plan for å håndtere dramatiske hendelser og krisesituasjoner; ulykker og dødsfall. Katastrofesituasjoner Med en katastrofesituasjon menes en så omfattende og dramatisk

Detaljer

* yter førstehjelp * tilkaller ambulanse

* yter førstehjelp * tilkaller ambulanse HANDLINGSPLAN VED ALVORLIGE ULYKKER ELLER DØD I SKOLE- TIDEN I FORHOLD TIL DEN FORULYKKEDE: Den først ankomne ansatte: * yter førstehjelp * tilkaller ambulanse * varsler rektor Ved rektors fravær varsles

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE BEREDSKAPSPLAN FOR SOLHOV BARNEHAGE VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE En alvorlig ulykke i barnehagen ( Hva gjør vi?) Når en evt. ulykke skjer: En tar

Detaljer

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem.

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem. Dok.id.: 1.2.2.2.12.0 Rutiner for håndtering av vold og trusler Utgave: 1.02 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 05.02.2010 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Rutiner for håndtering

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

KAPITTEL 5. HANDLINGSPLAN MOT VOLD

KAPITTEL 5. HANDLINGSPLAN MOT VOLD KAPITTEL 5. HANDLINGSPLAN MOT VOLD Mål : å bidra til å forebygge voldssituasjoner å kunne gi trygghet for at det blir iverksatt tiltak for å hjelpe den som utsettes for vold å hjelpe og ansvarliggjøre

Detaljer

Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Hustadvika kommune Hustadvika kommune HØRINGSUTKAST 17.11.2017 HUSTADVIKA KOMMUNE PERSONALHÅNDBOK KAP 15. RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole

Elevenes psykososiale skolemiljø. -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole Elevenes psykososiale skolemiljø -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole Formål: Kort sikt: Skape trygge og glade skoleelever, og sikre faglig og sosial utvikling

Detaljer

Prosedyre for krisehåndtering

Prosedyre for krisehåndtering ID UTS.VLV.HMS.1.25 AA P 01 Versjon 4.00 Gyldig fra 07.04.2014 Forfatter Råd-gruppe Verifisert Godkjent KS-gruppe Søren Fredrik Voie FORMÅL: OMFANG: Å sikre at krisesituasjoner blir behandlet slik at alle

Detaljer

Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen. Brann 110 Ambulanse 113 Lege Politi 112(02800) Giftinformasjon

Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen. Brann 110 Ambulanse 113 Lege Politi 112(02800) Giftinformasjon Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen Brann 110 Ambulanse 113 Lege 72417660 Politi 112(02800) Giftinformasjon 22591300 Innledning Barnehagen skal gjennom internkontrollen ha en beredskapsplan

Detaljer

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte KRISE- KOMMUNIKASJON Håndbok for ledere og ansatte Oppdatert pr. januar 2012 FORORD En krise er en uønsket hendelse som rammer en større gruppe mennesker og som er for omfattende til at den kan løses gjennom

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012)

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012) 1 BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE (Oppdatert august 2012) VARSLING VED UHELL OG ULYKKER 2 Følgende skal ha varslingsliste for foresatte: - kontoret + kopi på Frivilligsentralen (perm) - klassekontaktene (for

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule - Gol vidaregåande skule Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING OG DISKRIMINERING. Slåtthaug skole

TILTAKSPLAN MOT MOBBING OG DISKRIMINERING. Slåtthaug skole TILTAKSPLAN MOT MOBBING OG DISKRIMINERING Slåtthaug skole Kunnskapsdepartementet har gitt ut en veileder som beskriver hva skolen forplikter seg til for å sikre elevene et godt arbeidsmiljø. I denne sammenhengen

Detaljer

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte. Sandnessjøen videregående skole på tur

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte. Sandnessjøen videregående skole på tur KRISE- KOMMUNIKASJON Håndbok for ledere og ansatte Sandnessjøen videregående skole på tur Viktige kontakter Nødtelefon brann 110 Nødtelefon politi 112 Nødtelefon ambulanse 113 Lokal kriseledelse: 2 Forord

Detaljer

ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D

ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D Plan for Kriseberedskap Innhold 1 KRISEBEREDSKAP Rennebuskolen... 2 1.1 Beredskapsgruppe... 2 1.2 Psykososialt team... 2 1.2 Kommunalt kriseteam:... 2 1.3 Viktige

Detaljer

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Prosedyre Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Dato: 03.10.2016 JpID: 16/29587

Detaljer

SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE

SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE Side 1 av 8 SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE Side 2 av 8 Viktige telefonnummer Innhold Oversikt over materiell i kriseboks - Cd-er med aktuell musikk - duker - stearinlys - lysestaker - sanger (tekster, noter)

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

Del 2.9. Når noen dør

Del 2.9. Når noen dør Del 2.9 Når noen dør 1 Når noen dør døden en avslutning på livet «Døende» beskriver pasienter som lider av uhelbredelig sykdom og som har en begrenset tid igjen å leve døden inntreffer når personen ikke

Detaljer

BRANNVERN BRANNINSTRUKSER BRANNVERNREGLER SAMLINGSPLASSER

BRANNVERN BRANNINSTRUKSER BRANNVERNREGLER SAMLINGSPLASSER BRANNVERN BRANNINSTRUKSER BRANNVERNREGLER SAMLINGSPLASSER BRANNINSTRUKS FOR HAMMERFEST VIDEREGÅENDE SKOLE GENERELT Enhver ansatt som oppdager brann skal straks utløse brannalarm dersom slik finnes. Ved

Detaljer

HÅNDTERING AV KRISESITUASJONER FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN

HÅNDTERING AV KRISESITUASJONER FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN Dokument ID NYLENDE-HMS-002 VEILEDNING Revisjonsnr./dato 0.02/27.01.03 Tilpasset Nylende Dokument-ansvar 18.08.08. ved Steinar Herzeth Olsen Utarbeidet av Anne-Lise Jensen TILPASSET NYLENDE SKOLE Godkjent

Detaljer

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting Beredskapsplaner Barn som ikke blir hentet For større ulykker For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte Ved skilsmisse Ved dødsfall hos barn

Detaljer

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole.

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Beredskapsledelse VUS: tlf 73980240 Ester Sandtrø (rektor) mob 95065928 Cecilie Karlsen

Detaljer

GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD.

GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD. GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD. BRUK AV PLANEN: Alarmplanen gjennomgås med alle nytilsatte Beredskapsplanen gjennomgås hver høst i samlet personalgruppe Planen gjennomgås i SU

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE HUSK. * Varslingsliste for foresatte - kontoret - klassekontaktene (for egen klasse) * Varslingsliste for klassekontaktene - kontoret * Ringerunde - Administrasjon ringer

Detaljer

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern.

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Brannvern ved NTNU BRANNFOREBYGGENDE INFORMASJON Generell branninstruks

Detaljer

9.9 Beredskap og krisehåndtering

9.9 Beredskap og krisehåndtering 9.9 Beredskap og krisehåndtering Planen skal oppdateres årlig med nye navn etter hvert årsmøte eller dersom andre forhold tilsier oppdatering. VIKTIGE TELEFONNUMMER Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge

Detaljer

Sorgarbeid. En stor del av livet tilbringes i skolen. Kriser/død er en del av livet. Skolen må ta ansvar når kriser rammer.

Sorgarbeid. En stor del av livet tilbringes i skolen. Kriser/død er en del av livet. Skolen må ta ansvar når kriser rammer. ID UTS.Pvs.HMS.5.4.8 Versjon 0.00 Gyldig fra 31.08.2012 Forfatter Personalsjef H.K.K Verifisert KS-gruppen Godkjent Side 1 av6 RÅDGIVENDE LISTE FOR STUDIEREKTORER OG KONTAKTLÆRERE En stor

Detaljer

Løkken Verk Montessoriskole. Prosedyrer for håndtering av mobbesaker

Løkken Verk Montessoriskole. Prosedyrer for håndtering av mobbesaker Løkken Verk Montessoriskole Prosedyrer for håndtering av mobbesaker Prosedyre ved mistanke om mobbing. Informasjonshenting gjennom observasjon Har en mistanke om mobbing, undersøker en dette ved observasjon.

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN RUSTAD IL LANGRENNSGRUPPA

BEREDSKAPSPLAN RUSTAD IL LANGRENNSGRUPPA Ansvarlig: Leder, Rustad IL Langrenn Revisjon: 1 Revisjonsdato: 10. August 2015 Viktige telefonnumre: Medisinsk nødhjelp: 113 Politi: 112 Brannvesen: 110 Beredskapsgruppens faste medlemmer Langrennsgruppas

Detaljer

Oppfølging av ulykker

Oppfølging av ulykker Oppfølging av ulykker Mål Sørge for at tilskadekomne, pårørende og andre berørte blir så effektivt og godt tatt hånd om som mulig dersom det skjer ulykker knyttet til Norges klatreforbunds virksomhet.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Rosten skole Lære å leve lære å fly Handlingsplan mot mobbing 1 INNHOLD: 1. Handlingsplan mot mobbing s.2 1.1 Avdekking av mobbing s.2 1.2 Problemløsning av mobbesaker s.2 1.2.1 Aktuelle samarbeidspartnere

Detaljer

Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening. Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610

Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening. Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610 Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610 Innhold: 1. Definisjon av krise eller alvorlig ulykke. 2. Beredskapgruppen 2.1 Rolvsøy IFs faste

Detaljer

Elektrikere er utsatt for strømulykker. På førstehjelpsidene finner man kriterier for når det skal søkes hjelp hos helsevesenet ved ulykker.

Elektrikere er utsatt for strømulykker. På førstehjelpsidene finner man kriterier for når det skal søkes hjelp hos helsevesenet ved ulykker. Dessverre inntreffer ulykker på arbeidsplassen. Skade mappen er laget som et hjelpemiddel hvis en ulykke skulle skje. Det er mange ting man må huske på, både under selve ulykken og i etterkant. Elektrikere

Detaljer

Å HØRE TIL. En plan mot mobbing for Romolslia barnehage

Å HØRE TIL. En plan mot mobbing for Romolslia barnehage Å HØRE TIL En plan mot mobbing for Romolslia barnehage Rammeplanen sier at barnehagen skal forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd. Barnehagene i Lillehammer kommune

Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd. Barnehagene i Lillehammer kommune Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd Barnehagene i Lillehammer kommune 1 1. DEFINISJON, MÅL, SUKSESSKRITERIER OG VURDERING. Krenkende atferd defineres ulikt, men noen av trekkene i ulike definisjoner

Detaljer

Sosial handlingsplan GVS

Sosial handlingsplan GVS 9a 1 OPPLÆRINGSLOVA Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Den sosiale handlingsplanen tar utgangspunkt

Detaljer

Nord-Troms videregående skole

Nord-Troms videregående skole Branninstruks skolested Nordreisa Utgave: 4.02 Skrevet av: Rolf Bakkeslett Nord-Troms videregående skole Gjelder fra: 20.08.2015 Godkjent av: Olaug Bergset Dok.id.: 2.3.1.4.2.3 Dok.type: Instruks Sidenr:

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Paradis skole 01.09.2015 Skolens overordnete mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen Definisjon på mobbing: Gjentatt negativ eller

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE Formålet med retningslinjene Definisjon av konflikt og mobbing Lover og avtaler Arbeidsmiljølovens forebyggende

Detaljer

Finans Norge. Kriseberedskap og kommunikasjon. September

Finans Norge. Kriseberedskap og kommunikasjon. September Finans Norge Kriseberedskap og kommunikasjon September 2017 2 3 4 5 Beredskap 1. Når som helst kan det inntreffe akutte hendelser, ulykker og katastrofer som gjør at media og andre berørte aktører kommer

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Studiehefte 1 Innhold 1 Det er DEG det kommer an på! 2 Lovens krav 3 Ansvar 4 Slik oppstår brann 5 Brannårsaker: det elektriske anlegget 6 Brannårsaker: elektriske apparater,

Detaljer

SAMHANDLINGSPLAN. Nygård skole Grunnskole for voksne. Skolens mål for elevene. Et godt skolemiljø

SAMHANDLINGSPLAN. Nygård skole Grunnskole for voksne. Skolens mål for elevene. Et godt skolemiljø Nygård skole Grunnskole for voksne SAMHANDLINGSPLAN Denne planen gjelder for avdeling grunnskole for voksne. Den tar for seg tilpasninger som må gjøres for å sikre god samhandling for elevene og lærerne

Detaljer

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN SOKNDAL SKOLE BEREDSKAPSPLANEN ER UTARBEIDET AV: Anne Nesvåg, Kristhild Nuland, Asbjørg Saure Tengesdal og Bjørn Hultman. Helsesøster Randi Holmen og psyk. sykepleier Gunvor Stene har også vært involvert.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjon på mobbing: En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer.

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte!

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! Les gjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen! De som er fast ansatt i barnehagen skal gå gjennom heftet minst 1 gang i året!

Detaljer

Prosedyre for håndtering av vold, trusler og trakassering/mobbing

Prosedyre for håndtering av vold, trusler og trakassering/mobbing Prosedyre for håndtering av vold, trusler og trakassering/mobbing Prosedyre Side 2 av 9 Ansvarleg for revisjon/vedlikehald: Rådgiver Innhold Innhold... 2 1.0 Innledning... 3 2.0 Formål... 3 3.0 Virkeområde...

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE

PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE På Åstveit skole er vi opptatt av trygghet, trivsel og tilhørighet. Formål Åstveit skole forplikter seg til å arbeide for at våre elever

Detaljer

Veileder for bruk av sjekklister ved alvorlige uønskede hendelser

Veileder for bruk av sjekklister ved alvorlige uønskede hendelser Veileder for bruk av sjekklister ved alvorlige uønskede hendelser J2017 Universitetet i Stavanger «DET ER SANNSYNLIG AT NOE USANNSYNLIG VIL SKJE» Aristoteles INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 1 Du har

Detaljer

seksuell trakassering og overgrep

seksuell trakassering og overgrep FFOs retningslinjer i saker om seksuell trakassering og overgrep Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FFOs retningslinjer mot seksuell trakassering FFO skal være en organisasjon der seksuell trakassering

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykker og død. Glomfjord barnehage

Beredskapsplan ved ulykker og død. Glomfjord barnehage Beredskapsplan ved ulykker og død Glomfjord barnehage INNHOLDSFORTEGNELSE: - Forord Del 1. Beredskapsplan ved ulykker 1.1. Strakstiltak 1.2. Varsling 1.3. Etterarbeid Del 2. Dødsfall i barnegruppa 2.1.

Detaljer

Det er DEG det kommer an på!

Det er DEG det kommer an på! Det er DEG det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Du kan: redde liv forebygge branner gi beskjed når noe er galt slokke branntilløp Vi har alle et ansvar! nr. 1 Lovens

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR ALVORLIGE KRISER. Informasjonsmøte 24.09.15

BEREDSKAPSPLAN FOR ALVORLIGE KRISER. Informasjonsmøte 24.09.15 BEREDSKAPSPLAN FOR ALVORLIGE KRISER. Informasjonsmøte 24.09.15 Hvorfor? Etter 22.juli ble dette arbeidet intensivert i Norge og spesielt mot skoler Her på skolen har vi hatt en meget dedikert arbeidsgruppe

Detaljer

Retningslinjer for konflikthåndtering

Retningslinjer for konflikthåndtering Retningslinjer for konflikthåndtering Søgne kommune Vedtatt ADM.UTV.16.04.2013 PS 22/13 Innhold 1. Formål... 3 2. Lov- og avtaleverk og retningslinjer... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 3 4. Roller

Detaljer

GRØNLI SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Ny utgave feb. 2009

GRØNLI SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Ny utgave feb. 2009 GRØNLI SKOLE Handlingsplan mot mobbing Ny utgave feb. 2009 SKOLENS MÅL: Skolen skal ved forebyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolens rutiner skal avdekke at mobbing foregår.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV TRAKASSERING, VOLD OG TRUSLER. Ellen Hoogerwerf, Etatshovedverneombud i Utdanningsetaten

FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV TRAKASSERING, VOLD OG TRUSLER. Ellen Hoogerwerf, Etatshovedverneombud i Utdanningsetaten FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV TRAKASSERING, VOLD OG TRUSLER Ellen Hoogerwerf, Etatshovedverneombud i Utdanningsetaten Vernetjenesten I Oslo kommune Utdanningsetaten: Lokal HVO og AMU Etatshovedverneombud

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Målsetting: Alle elever skal ha et trygt skolemiljø, uten mobbing Definisjon: Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av

Detaljer

Lokal BEREDSKAPSPLAN Det juridiske fakultet

Lokal BEREDSKAPSPLAN Det juridiske fakultet Alarmtelefon Nettversjon av fakultetets beredskapsplan. Lokal BEREDSKAPSPLAN Det juridiske fakultet Døgnbemannet vakt- og alarmsentral / Varsling av brann, ulykker og alvorlige hendelser: Alarmtelefon

Detaljer

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012)

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) 8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) Supplement til Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

Detaljer

Rutinebeskrivelse. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule

Rutinebeskrivelse. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule Rutinebeskrivelse. Handlingsplan mot mobbing Skrevet av: Guttorm Spillum Dato: 10.11.2014 Godkjent av: Grete Golberg Dato: 1.12.2014 Ansv. for oppdatering: Ole Petter Espe Neste oppdatering innen: høst

Detaljer

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Varsling Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet Generalsekretær Styreleder Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Politi / ambulanse / brann Telefon 4000 1868 Egen medlemsforening

Detaljer

MOBBEPLAN. Hovedmål: Eplekarten Steinerbarnehage har nulltoleranse mot mobbing

MOBBEPLAN. Hovedmål: Eplekarten Steinerbarnehage har nulltoleranse mot mobbing MOBBEPLAN Hovedmål: Eplekarten Steinerbarnehage har nulltoleranse mot mobbing Delmål: Alle ansatte skal jobbe aktivt for å opprettholde et mobbefritt oppvekstmiljø i barnehagen. HVA ER MOBBING? Mobbing

Detaljer

Helsepersonellets taushetsplikt rett og plikt til å utlevere pasientopplysninger til politiet

Helsepersonellets taushetsplikt rett og plikt til å utlevere pasientopplysninger til politiet Rundskriv IS-9-2015 Helsepersonellets taushetsplikt rett og plikt til å utlevere pasientopplysninger til politiet Publikasjonens tittel: Helsepersonellets taushetsplikt rett og plikt til å utlevere pasientopplysninger

Detaljer

* (Palliativ) BEHANDLING OG OMSORG

* (Palliativ) BEHANDLING OG OMSORG Fagdag 16.10.2017 Sigmund Nakkim - sykehusprest (Palliativ) BEHANDLING OG OMSORG KOMMUNIKASJON mye mer enn samtale SAMTALEN: - Symptomlindring.. - Ivareta verdighet.. - Etisk forsvarlighet.. MMM 1 Av personalets

Detaljer

Beredskapsplan for NABSF

Beredskapsplan for NABSF Beredskapsplan for NABSF 9. februar 2017 1. Overordnede perspektiver Krisescenarier Følgende scenarier anses å være mest aktuelle for NABSF å håndtere: Ulykker i idrettsanslegg med alvorlig skade, eventuelt

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR LYNGSTAD OG VEVANG BARNEHAGER

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR LYNGSTAD OG VEVANG BARNEHAGER HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR LYNGSTAD OG VEVANG BARNEHAGER Mobbing er et samfunnsproblem som har blitt satt på dagsorden av regjeringen og barneombudet. Barneombudet har laget et manifest mot mobbing.

Detaljer

Brannvern i helseinstitusjoner. Lysarkserie

Brannvern i helseinstitusjoner. Lysarkserie Brannvern i helseinstitusjoner Lysarkserie 1 Det er deg det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Det er du som kan forebygge branner og slokke branner. Det er du som kan

Detaljer

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser Beredsskapsplan for Mikroflyklubben Til bruk ved ulykker og kriser Generelt om beredskap og informasjon. 1.1 Hvorfor er beredskap så viktig? Alle organisasjoner vil før eller siden bli berørt av ulykker,

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser Handlingsplan mot mobbing og krenkelser 01.08.2017 ble det foretatt endringer i Opplæringslova 9A. Skolens handlingsplan mot mobbing og krenkelser er revidert i tråd med nytt regelverk. Opplæringsloven

Detaljer

Innhold Beredskapsplan

Innhold Beredskapsplan 1 Innhold Beredskapsplan 1. Barn som ikke blir hentet 2. For større ulykker 3. For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen 4. For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte 5. Ved skilsmisse

Detaljer

Kriseberedskapsplan. Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300

Kriseberedskapsplan. Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Kriseberedskapsplan Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Innhold 1. Overordnede prinsipper...2 1.1 Krisescenarier...2 1.2 Prinsipper for krisehåndtering...2

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING. Eidskog Montessoriskole 2010

HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING. Eidskog Montessoriskole 2010 HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING Eidskog Montessoriskole 2010 Vedtatt av styret 15.04.2010 1 1 Innledning Gjennom denne planen ønsker skolen å komme med forebyggende og problemløsende

Detaljer

Slåstad Idrettslag. Kriseplan

Slåstad Idrettslag. Kriseplan Slåstad Idrettslag Kriseplan Kriseplan for Slåstad IL, 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Kriseplan for Slåstad Idrettslag... 3 1. Formål... 3 2. Arbeidsprinsipper... 3 3. Slåstad Idrettslags faste beredskapsgruppe

Detaljer

Kriseberedskapsplan for Idrettslag i Vestfold

Kriseberedskapsplan for Idrettslag i Vestfold Kriseberedskapsplan for Idrettslag i Vestfold Innhold 1. Overordnede prinsipper a. Krisescenarier b. Prinsipper for krisehåndtering c. Prioritet når krisen inntreffer 2. Når en krise inntreffer a. Varslingsliste

Detaljer

Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon

Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehus. Gi beskjed til lege/sykepleier om at du har individuell plan og vis dem planen. Planen er ditt dokument.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOBBING

HANDLINGSPLAN MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE 1 Innhold 1. Innledning 2. Hva er mobbing i barnehagen 3. Forebyggende arbeid mot mobbing/ ekskludering i barnehagen 4. Tiltak hvis mobbing oppdages 2

Detaljer

Førstehjelp Laboratorium 2011. Einar Stikbakke eis023@post.uit.no www.spjelken.no

Førstehjelp Laboratorium 2011. Einar Stikbakke eis023@post.uit.no www.spjelken.no Førstehjelp Laboratorium 2011 Einar Stikbakke eis023@post.uit.no www.spjelken.no Hensikten med dette kurs er: At du skal kunne ta ledelse, varsle og yte førstehjelp ved følgende ulykker eller skader på

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune Dok.id.: 1.2.2.2.7.0 Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms Fylkeskommune Utgave: 1.01 Skrevet av: Tom-Vidar Salangli Gjelder fra: 19.12.2008/rev 17.11.2010 Godkjent av:

Detaljer

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER ALVORLIGE ULYKKER/DØDSFALL FOR ELEVER I SKOLETIDEN Godkjent : Kvalitetsutvalget for skole Skrevet : Gunn-Karin Agersborg, Eli Vara og Grethe Akselsen,Wenche

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Rogaland

NAV Arbeidslivssenter Rogaland NAV Arbeidslivssenter Rogaland Å sette psykisk helse på dagsorden, bidrar til økt trygghet hos alle i virksomheten Psykisk sykdom er årsak til Hver 5. fraværsdag Hver 4. nye uføretrygdet Hver 3. som er

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole Handlingsplan mot mobbing for Lensvik skole Innhold: Mål med planen Definisjon av mobbing Rutiner for å avdekke mobbing Rutiner når mobbing er avdekket Forebyggende arbeid:- klassenivå - teamnivå - elevrådsnivå

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole Nysgjerrig Motivert Ungdom - der kunnskap er viktig! Plan for et godt læringsmiljø ved 2015-2019 Alle elever på har rett på et trygt og godt læringsmiljø. Skolen er forpliktet til å drive et godt forebyggende

Detaljer

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Beredskapsplan Oslo Skikrets Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Innhold 1. Overordnede prinsipper... 2 1.1 Krise/hendelsescenarier...

Detaljer

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Ordensreglement - 1 - Elevers og læreres rettigheter og plikter. Sist oppdatert: 06.01.2013 Ikrafttredelse: 06.01.2013 Reglementet tar utgangspunkt i og eventuelt supplerer privatskoleloven og forvaltningsloven.

Detaljer

Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Til foresatte! Skolene i Notodden arbeider med elevenes arbeidsmiljø og 9a: Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Detaljer

Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF

Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 1.1 Ansvar... 3 2. Omfang... 3 3. Øyeblikkelige

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE HJELP OG STØTTE I SORG OG KRISER MÅLSETTING: Å gjøre skolens ansatte best mulig skikket til å ivareta ansattes og elevers omsorgsbehov ved ulykker og / eller dødsfall.

Detaljer

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Mål: Alle elever på Lusetjern skole skole har rett til et godt fysisk

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer