Nygård Skole. Samhandlingsplan. Nygård skole. Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen. Tlf:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nygård Skole. Samhandlingsplan. Nygård skole. Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen. Tlf: 55568060"

Transkript

1 Nygård skole Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen Tlf:

2 GENERELL DEL 3 OVERORDNEDE FØRINGER OG MÅL 4 NÅR EN EPISODE HAR OPPSTÅTT 5 VED TRUSLER OG/ELLER UTØVING AV VOLD: 7 NYGÅRD SKOLE - GRUNNSKOLEN 8 KONSEKVENSER FOR BRUDD PÅ ORDENSREGLENE 9 STOPPREGELEN 10 2

3 Generell del Det vil til enhver tid være viktig å arbeide for et godt skolemiljø. Trygghet og trivsel er avgjørende dersom læringsutbyttet skal bli optimalt. Nygård skole underviser elever og kursdeltakere fra alle verdens hjørner. Ulike språk, religioner, kulturer og tradisjoner møtes på skolen. Toleranse og fleksibilitet vil være nøkkelbegreper for å oppnå trygghet og trivsel på skolen. Nygård skole setter norsk i sentrum. Både barn og voksne skal lære norsk språk og norske samfunnsforhold. Alle jobber for dette målet, og skolen skal fungere slik at alle får mulighet til å lykkes i opplæringen. Nygård skoles samhandlingsplan har som mål å skap e forståelse og forutsigbarhet for alle på skolen, både ansatte og elever. I tillegg til den generelle delen er det utarbeidet ordensregler for hver avdeling. 3

4 Overordnede føringer og mål Overordnet prinsipp: trygghet, trivsel og sosial kompetanse Elever og kursdeltakere skal oppleve trygghet i hverdagen. Felles for alle deltakere og elever er: Alle skal bli sett. Alle skal oppleve mestring. Alle skal møte utfordringer. Alle har rett til et opplæringsmiljø fritt for vold, trusler om vold, mobbing, diskriminerende eller krenkende adferd. Alle skal møte faglige og sosiale krav, samt forventninger om deltakelse og engasjement. Alle skal forberedes til utdanning utenfor Nygård skole, til arbeid og samfunnsliv. God sosial kompetanse kan oppnås ved: Et sosialt inkluderende og engasjerende læringsmiljø. Tydelige regler og oppmuntring til sosialt samspill. Positive reaksjoner på ønsket atferd. Nærværende ansatte som oppdager og griper inn ved utvikling av uheldige samværsmønstre. Konsekvente reaksjoner på norm- og regelbrytende atferd. Tydelig ledelse. Gjensidig støttende samarbeid med hjem og/eller nettverk. 4

5 Når en episode har oppstått Det er viktig å ha gode rutiner for å få til en god håndtering av konflikter. Det er også av avgjørende betydning at partene i en konflikt føler seg godt ivaretatt etter at noe har skjedd. Det skal reageres når ansatte får kjennskap til mobbing, vold, trusler eller krenkende/diskriminerende atferd / språkbruk. Tiltakstrapp. Overordnet prinsipp: Alle saker skal forsøkes løst på et lavest mulig nivå. - Lærer - Kontaktlærer/ lærer med oppfølgingsansvar - Rådgiver - Nærmeste leder - Rektor Lærer skal informere kontaktlærer om episoder i gruppen. Konflikter skal drøftes, og en skal tilstrebe å finne gode løsninger. Rådgiver skal informeres om episoder av alvorlig karakter slik at han/hun kan, i samarbeid med andre involverte, jobbe videre med deltakerens/elevens situasjon. Ved alvorlige episoder eller fastlåste konflikter, må nærmeste leder kobles inn. I situasjoner der deltaker/elev er en fare for seg selv eller andre, skal nærmeste leder kontaktes umiddelbart. Lederen har ansvaret for å melde videre til rektor. Rektor skal alltid kontaktes i slike situasjoner. Dokumentasjon: Krav om skriftlighet. Det må skrives rapport om alvorlige episoder. En slik rapport må bl.a. inneholde tid, sted, involverte parter, samt en beskrivelse av hva som skjedde. 5

6 Tiltak for eleven / deltakeren må tilrettelegges i hvert enkelt tilfelle. Følgende kan være aktuelle reaksjoner: Grunnskoleelevers foresatte skal alltid informeres. Det er viktig å gripe fatt i saker så tidlig som mulig, innkalle til samtale med tolk, få klarhet i saken og på den måten ha muligheter for å løse konflikten på et tidlig tidspunkt. Omorganisering av opplæringstilbudet kan bidra til å sette eleven/deltakeren i stand til å takle hverdagen på en akseptabel måte. Eksterne samarbeidspartnere skal nyttes i saker der dette er nødvendig. Sanksjoner. Rektor kan og skal, i samarbeid med involverte ansatte, sette i verk egnede sanksjoner og tiltak. I rektors fravær har avdelingsleder samme myndighet. 6

7 Ved trusler og/eller utøving av vold: Det er heldigvis sjelden at noen blir utsatt for trusler, at det utøves vold eller at det oppstår andre alvorlige hendelser i skolehverdagen. Om en episode skulle skje, er det viktig å ha avklart hvem som skal gjøre hva. Om en alvorlig episode har oppstått. Umiddelbare tiltak: Tilkall hjelp fra andre voksne. Vurder om politi og/eller lege skal tilkalles. Ledelsen/Rektor skal varsles. Ved bruk av våpen, skal rektor sørge for at alle klasserom blir oppringt med beskjed om at dører må låses og at deltakere og lærer må gå i dekning. Evakuer stedet om det er nødvendig / forsvarlig (for eksempel om våpen er i bruk). Vurder om foreldre/ Introduksjonssenteret for flyktninger / Ny sjanse må varsles, likeledes om ektefelle eller annen familie bør kontaktes. De involverte elever/ deltakere og evt. lærer tas ut av arbeidssituasjonen og blir ivaretatt hver for seg. Skolens ledere er ansvarspersoner i denne sammenhengen. 7

8 NYGÅRD SKOLE - GRUNNSKOLEN Regler for orden og atferd: 1. Vær presis til alle timer. 2. Hold nødvendig arbeidsro inne både i klasserommene og i korridorene. 3. Vis respekt og vær høflig Følg stoppregelen! 4. Hærverk, vold, mobbing og rasistiske utsagn eller handlinger er forbudt. 5. Inngangen til skolen er gjennom skoleporten. 6. Du skal være på skoleplassen i friminuttene. 7. Spill ball på ballplassen. 8. Ta med skolemat hjemmefra ikke snop og brus. 9. Tobakk og rusmidler er forbudt på skoleområdet. 10. Mobiltelefoner skal være avslått i skoletiden. 11. Private leker og andre private gjenstander skal du ikke ta med på skolen. 12. Følg nett-vett-reglene. Overtredelse av reglene medfører avstengning, evt andre reaksjoner. 8

9 Konsekvenser for brudd på ordensreglene 1. Kommer for seint: Advarsel fra kontaktlærer Kontakt med foresatte / avtale 2. Inngangen til skolen er gjennom skoleporten: Styrke vaktholdet i vestibylen De som kommer inn døra fra L.H.gt. vises rundt. Gjentatte ganger: Kontakt med foresatte/avtale via kontaktlærer 3. Være på skoleplassen i friminuttet. Vakthold ved porten Advarsel fra kontaktlærer Kontakt med foresatte/ avtale Brudd gjentatte ganger: - Rådgiver - Avdelingsleder - Rektor 5. Ballspill utenom ballplassen: Henvises til ballplassen Ballen taes inn Gjentatte ganger: henvises til klasserom for trinnet, der det er vakt i friminuttet. Kontaktlærer får beskjed. Info til foresatte. 6. Snop og brus: beslaglegges. Kontakt foreldre. Holdningsarbeid elever/foresatte 7. Tobakk og rusmidler er forbudt Foresatte kontaktes umiddelbart Rådgiver/avdelingsleder informeres Holdningsarbeid 8. Nett-vett-reglene : Holdningsarbeid. Ved gjentatte brudd, kan utestengning være aktuelt 9

10 Stoppregelen Du må si STOPP når leken ikke er kjekk. Du må si STOPP til deg selv hvis du gjør noe dumt. Du må si STOPP til andre som plager deg. Målsettingen for lærerne med stoppregelen er: Å stoppe aggressiv og uakseptabel atferd Å utvikle elevenes evne til empati Å utvikle et positivt selvbilde Erfaringer med stoppregelen diskuteres på teammøter/avdelingsmøter Husk: Alle har krav på respekt Alle må godta hverandres rett til å sette grenser Stoppregelen skal gjøre det tryggere og triveligere på skolen for elevene 10

Plan for et godt læringsmiljø

Plan for et godt læringsmiljø Behandles årlig i skolens SMU. Sist oppdatert 14.01.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pedagogisk plattform for... 3 Kjennetegn ved et godt læringsmiljø... 4 Kvalitet i klasseledelse og læringsarbeid...

Detaljer

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole PLAN FOR UTVIKLING AV ET POSITIVT ELEVMILJØ I opplæringsloven 9a-1 står det at «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO Ordensreglement for Hebekk skole og SFO På Hebekk skole viser vi ansvar, omsorg og respekt. Personalet på Hebekk skole har, gjennom PALS-arbeidet, utformet og definert positivt formulerte forventninger

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

OTTESTAD UNGDOMSKOLE

OTTESTAD UNGDOMSKOLE 1 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune 2013-2020 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune OTTESTAD UNGDOMSKOLE 2013-2020

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6. Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.2012 ) Del 1 Innledning. 1. Hjemmel. Røyken kommune har vedtatt

Detaljer

Et godt sted å være - Et godt sted å lære

Et godt sted å være - Et godt sted å lære Et godt sted å være - Et godt sted å lære Paradis skole 27.01.2012 Del 1: Teoretisk forankring av et godt læringsmiljø 1.1 Læringsmiljø - Begrepsavklaring - Kjennetegn på et godt læringsmiljø - Kapittel

Detaljer

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole Tiltaksplan mot mobbing Goa skole 5.6.0 Tiltaksplan mot mobbing 5.6.2 Sosialpedagogisk handlingsplan overordnet felles plan. 5.6.3 Rutiner når mistanke om mobbing er tilstede: INNLEDNING Tiltaksplanen

Detaljer

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN Skal sikre at elevene får et godt psykososialt læringsmiljø på skolene. 1. FORMÅL 2. INNLEDNING 3. OPPLÆRINGSLOVEN 9a 4. DEFINISJONER 5. FOREBYGGING 6. AVDEKKING 7. HÅNDTERING

Detaljer

FORSKRIFT FOR FELLES RETNINGSLINJER FOR SKOLENE I ALTA KOMMUNE

FORSKRIFT FOR FELLES RETNINGSLINJER FOR SKOLENE I ALTA KOMMUNE FORSKRIFT FOR FELLES RETNINGSLINJER FOR SKOLENE I ALTA KOMMUNE Revidert 25. august 2014 Hovedutvalget Oppvekst- og kultur 1 Innhold Kapittel 1 Innledning... 3 1.1 Hjemmel... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Virkeområde...

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 i Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 1 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 1 1.2 Forankring... 1 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRYGGHET OG SELVTILLIT BRAGERNES SKOLE

HANDLINGSPLAN FOR TRYGGHET OG SELVTILLIT BRAGERNES SKOLE HANDLINGSPLAN FOR TRYGGHET OG SELVTILLIT BRAGERNES SKOLE Skolens visjon: Bragernes skole skal preges av en kultur der elevenes læringsutbytte faglig og sosialt står i sentrum, og der personalet jobber

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE

KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE Åttekanten skoles motto: VI KAN, VI VIL, VI FÅR DET TIL 1 Innhold: Kvalitetssikringsplanen s.

Detaljer

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Arbeid mot mobbing Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Denne veilederen har vi laget for deg som er ansatt eller leder på en skole, for å hjelpe deg i arbeidet mot mobbing. Her finner du en oversikt

Detaljer

Nes ungdomsskole. Standarder, regler og ordensreglement for å sikre et godt skolemiljø. Nes kommune Nes ungdomsskole 01.08.2011 www.nes-bu.kommune.

Nes ungdomsskole. Standarder, regler og ordensreglement for å sikre et godt skolemiljø. Nes kommune Nes ungdomsskole 01.08.2011 www.nes-bu.kommune. Standarder, regler og ordensreglement for å sikre et godt skolemiljø «skal være en inkluderende skole som arbeider for å gi alle elevene høy livskvalitet. Gjennom vektlegging av helse, miljø og å legge

Detaljer

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING KROER SKOLE OG SFO 2011 INNLEDNING Evnen til å knytte og opprettholde sosiale relasjoner er noen av de mest sentrale ferdighetene i menneskers liv.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Revidert august 2011 1 Formål

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing

Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing Innhold Revidert 29.06.2015 Mål:... 1 Utdrag fra opplæringsloven kapittel 9 og veilederen til denne... 1 Det psykososiale miljøet med utgangspunkt i 9 a-3...

Detaljer

Alle barn i Iveland skal oppleve trygghet og trivsel

Alle barn i Iveland skal oppleve trygghet og trivsel Tiltaksplan mot Krenkende atferd i skoler og barnehager - versjon 9. januar 2015 Alle barn i Iveland skal oppleve trygghet og trivsel Tiltaksplan mot krenkende atferd for skolene og barnehagene i Iveland

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE «En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske». (Fra visjonen til Drammensskolen Norges beste skole) Planen

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

Sosial læreplan for Solvang skole og SFO

Sosial læreplan for Solvang skole og SFO Sosial læreplan for Solvang skole og SFO 2014/15 Innledning I Stortingsmelding 31 (2007 2008), Kvalitet i skolen er et av målene for kvalitet i grunnopplæringen at: Alle elever og lærlinger skal inkluderes

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRIVSEL OG MOT MOBBING OG TRAKASSERING

HANDLINGSPLAN FOR TRIVSEL OG MOT MOBBING OG TRAKASSERING HANDLINGSPLAN FOR TRIVSEL OG MOT MOBBING OG TRAKASSERING Øygard ungdomsskole Juni 2015 FORORD TRYGGHET TRIVSEL LÆRING er visjonen til Øygard ungdomsskole. Vårt mål i arbeidet for å fremme trivsel og bekjempe

Detaljer

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE. Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for. krenkende atferd.

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE. Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for. krenkende atferd. SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for krenkende atferd. Forord Arbeidet med å lage sosial handlingsplan for Frosta skole

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer

Retningslinjer for konflikthåndtering

Retningslinjer for konflikthåndtering Retningslinjer for konflikthåndtering Søgne kommune Vedtatt ADM.UTV.16.04.2013 PS 22/13 Innhold 1. Formål... 3 2. Lov- og avtaleverk og retningslinjer... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 3 4. Roller

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolen i Lyngen kommune

Ordensreglement for grunnskolen i Lyngen kommune Ordensreglement for grunnskolen i Lyngen kommune Ordensreglementet 2008 Endringer vedtatt i levekårsutvalget Ordensreglementet gjelder fra vedtaksdato I INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3

Detaljer