Ordensreglement for Hebekk skole og SFO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ordensreglement for Hebekk skole og SFO"

Transkript

1 Ordensreglement for Hebekk skole og SFO På Hebekk skole viser vi ansvar, omsorg og respekt. Personalet på Hebekk skole har, gjennom PALS-arbeidet, utformet og definert positivt formulerte forventninger til elevene som skal bidra til å fremme positiv atferd, sosiale og skolefaglige ferdigheter. Forventningene skal gi trygghet og mulighet for elevene til å foreta valg som de kjenner konsekvensene av. Forventningsplakatene skal gi retning for hvordan elevene skal oppføre seg fremfor hvordan de ikke skal oppføre seg. Dette gir de voksne ved skolen god anledning til å anerkjenne positiv atferd eller korrigere for negativ atferd. Forventningsplakatene ligger på skolens nettside. Utvalget for oppvekst og kultur vedtok kommunal forskrift for ordensreglement i Ski kommunes grunnskoler. I tillegg til forventningsplakatene, forholder Hebekk skole seg til de vedtatte ordensreglene for grunnskolene i Ski kommune. Kommunal forskrift for ordensreglement i Ski kommunes grunnskoler - jf. Opplæringslovens 2-9 og gjeldende forskrift. (Vedtatt i OK ): Mål og felles grunnlag Skolenes ordensreglement skal bygge på lov og forskrift og sikre at elever, foresatte og ansatte behandles på en forsvarlig måte. Ordensreglementet skal fremme godt arbeidsmiljø, fremme gode arbeidsvaner, god orden, ivareta elevenes helse og for å bevare skolens materielle og fysiske miljø for derigjennom å bidra til gode læringsresultater jf. Opplæringslova kapittel 9a. Ordensreglementet skal fremme lovlydighet, og skape tydelighet, forutsigbarhet og likebehandling for elever i den kommunale grunnskolen og SFO i Ski. For ungdomsskolen: Skolens ordensreglement er en del av grunnlaget for vurdering av elevenes orden og oppførsel på alle trinn, og for fastsetting av karakterer på ungdomstrinnet. Det gis ikke fritak for vurdering med karakterer i orden og oppførsel. Ordensreglement i Ski kommunes grunnskoler: Alle skal vise god oppførsel på skoleveien. Skoleveien er all ferdsel mellom hjem og skole/sfo. Ved bruk av sykkel til og fra skolen skal sykkelhjelm benyttes. Dette er de foresattes ansvar. Hjelm skal også benyttes når det sykles i skole- eller sfo-tid. 1

2 Sparkesykkel sidestilles med sykkel og innebærer at det skal brukes hjelm. Bruk av sparksykkel til og fra skolen er forbudt frem til sykkelprøven er gjennomført. Sykkelprøven gjennomføres på våren i 4.klasse. Alle skal oppleve trygghet i skoledagen. Ingen skal utsettes for og/eller utsette andre for fare eller krenkende atferd. Alle skal møte presis til timene, ha med seg nødvendig materiell og være godt forberedt. Ved fravær skal skolen ha melding så tidlig som mulig, helst samme dag. Alle skal gi hverandre arbeidsro. Alle skal ta godt vare på skolens og hverandres utstyr og eiendom. Eleven (og barna i SFO) skal ta godt vare på skolens og egne eiendeler. Skolen har ikke ansvar for verdigjenstander som elever tar med på skolen/sfo, så sant ikke disse skal brukes i læringsaktiviteter. Se ellers kommunalt fastsatte regler for erstatning ved skade på tøy med videre. Elevene skal oppholde seg på skolens område i skole - og SFO -tid hvis ikke annen avtale er inngått med lærer eller skolens ledelse. Farlige og/eller forstyrrende gjenstander som kniver, våpen og lignende er forbudt på skolen/sfo. Røyking og bruk av rusmidler er forbudt på skolen/sfo. Ingen elever, foresatte, ansatte eller besøkende på skolen skal krenke elever eller ansatte i ord eller handlinger. Mobbing, vold, trusler og rasistisk atferd skal ikke forekomme. Digitale medier, som private mobiltelefoner, nettbrett eller PC, skal i skoletiden kun benyttes etter avtale med lærer. Elevene skal ha respekt for andres eiendeler og skal ikke gå inn på andres digitale medier uten tillatelse fra eieren. Ved prøver og eksamen er det ikke tillatt å benytte private, digitale medier. Vedtatt av utvalg for oppvekst og kultur

3 Vi viser til prosedyren «Håndtering av elevfravær og bekymringsfullt skolefravær» gjeldende fra : Fravær/permisjon fra skolen: Foresatte har plikt til å melde alle typer fravær og årsak til fraværet til skolen første fraværsdag. Planlagt fravær (som tannlege etc.) meldes til kontaktlærer god tid i forkant. Når elever har fravær, uten at skolen er informert og har godkjent fraværet, skal skolen undersøke grunnen for fraværet i løpet av første fraværsdag. Dersom skolen ikke får kontakt med foresatte vedr. udokumentert fravær på mer enn tre dager, skal skolen gjennomføre tiltak i tråd med gjeldende prosedyre. Vi oppfordrer foresatte til å ta ferier i skolens ferier. Informasjon om «søknad om fri» ligger på skolens nettside. Konsekvenser ved brudd på forventningene/reglene Reaksjoner på brudd av ordensreglement skal vise til bestemmelser i skolens ordensreglement. Derfor må reglementet være tilstrekkelig detaljert. Klage på reaksjonen skal først behandles av rektor, og eventuelt deretter av rådmannen. Ved opprettholdelse av klage, skal den sendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Brudd på forventningen/regelbrudd løses på lavest mulig nivå. Fysisk refsing eller annen krenkende behandling må ikke brukes. Konsekvensen må stå i forhold til bruddet på forventningene og reglene. Skolen har ikke anledning til å gå inn på den beslaglagte telefonen for å se på aktiviteter som anropslogg, bilder, tekstmeldinger og lignende. Slik kontroll vil i så fall være en sak for politiet i forbindelse med eventuell anmeldelse av forholdet. Avhengig av alvorlighetsgraden vil følgende tiltak bli vurdert: Samtale/ problemløsning Eleven har samtale med lærer, ledelse, foreldrene i en eller annen kombinasjon for å prøve å løse problemet og for å forhindre gjentakelse. Hvem som er med på samtalen avhenger av alvorlighetsgraden på bruddet. Individuell gjenlæring/instruksjon Eleven får individuell og spesifikk ferdighetstrening relatert til elevens problematferd. Time-out Time-out kan være å sitte på et grupperom eller gangen med tilsyn i 5-10 minutter. Eleven kan skrive logg etter at et brudd på en forventning har funnet sted der han/hun forklarer situasjonen. Kontakte foresatte Lærer sender melding til foresatt om det som har skjedd, eller eleven får med seg et brev om det som har skjedd. 3

4 Eleven kan selv ringe hjem til foreldrene og fortelle det som har skjedd, eller lærer ringer hjem og forteller det som har skjedd. Ved alvorlig regelbrudd ringer ledelsen hjem. Det innkalles eventuelt til et møte/møter med involverte på skolen så raskt som mulig i ettertid. Utføre praktisk arbeid Eleven rydder opp etter seg. Lærer sørger for at foresatte blir informert om dette. Tap av privilegium Eleven får ikke delta i et gitt gode eller privilegium. Dette kan for eksempel være å ikke få bruke ballbingen i friminutt eller tap av deltakelse i økter med valgfrie aktiviteter. Være igjen på skolen/møte tidligere Dersom eleven skal komme før undervisningstid, må hjemmet ha fått en melding om dette skriftlig eller muntlig. Eleven kan være igjen inntil 15 minutter etter skoletid uten at hjemmet er informert om dette. Vist til ledelsen/rektor Eleven blir tatt ut av pågående aktivitet og vist til ledelsen eller rektor. Erstatning Eleven må gjøre opp eller kompensere for tap, ødeleggelse eller skade. Ved grovt hærverk utført av elever, gjøres foreldre/foresatte erstatningspliktige etter reglene i skadeerstatningsloven. Vi viser til kommunens retningslinjer for tap og skader på briller, klær m.v. i skoletida. (vedtatt av TU ) Være i en annen klasse/gruppe for en periode Ved alvorlige og gjentatte regelbrudd, kan det bli aktuelt å flytte en elev til en annen klasse for resten av timen/dagen eller for en periode. Bruk av denne konsekvensen må avklares med ledelsen og/ eller foreldrene. Inndragning Dersom elever benytter seg av utstyr etc. som ikke er tillatt i skoletiden, for eksempel mobiltelefon, blir utstyret inndratt. Inndratte mobiltelefoner hentes av eleven på skolens kontor ved skoledagens slutt. Utvisning Utvisning for enkelttimer eller resten av dagen. Dette skal behandles som et enkeltvedtak. (Opplæringsloven 2-10.) Utestengning All form for utestengning skal være drøftet og avklart med ledelsen/rektor og foresatte i forkant. Politianmeldelse 4

5 Politianmeldt ved brudd på norsk lov, som for eksempel grovt hærverk, trusler / vold mot - enkeltpersoner, rasistisk atferd og oppbevaring / bruk av rusmidler eller våpen. Annet Ransaking ved skjellig grunn til mistanke om oppbevaring av / eller medbrakte rusmidler/våpen. Enkelte elever har behov for spesifikke konsekvenser som utarbeides i hvert enkelt tilfelle. Prosedyre ved enkeltvedtak Før det blir tatt avgjørelse om konsekvens, skal eleven ha anledning til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen. Foreldre/foresatte skal være varslet. Rektor treffer enkeltvedtak om bortvising etter å ha rådført seg med lærerne til eleven. Eleven skal gis mulighet til å forklare seg, før enkeltvedtaket fattes og foreldre/foresatte skal være varslet. Før det blir gjort vedtak om bortvising, skal en også ha vurdert å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak. Foreldrene til elever på årstrinn 1-7 skal varsles før det blir satt i verk bortvising for resten av dagen. Ved enkeltvedtak gjelder for øvrig Forvaltningslovens regler. Ved mobbing, trakassering med videre., skal rektor treffe et enkeltvedtak, der det beskrives kort hva eleven har gjort, og hvilke sanksjon rektor iverksetter, og hvilken regel i skolens ordensreglement eleven har brutt. Sanksjonen som rektor ilegger, skal i det skriftlige vedtaket relateres til opplæringslovens 2-10, og relevante bestemmelser i skolens ordensreglement. Rektor skal likeledes treffe et enkeltvedtak knyttet til den som mener seg forulempet, der hendingen beskrives kort, og hvilke tiltak rektor vil iverksette for å unngå at eleven utsettes for noe liknende på nytt. Referanser Viser til gjeldende lover og forskrifter: Opplæringsloven, Forskrift til Opplæringsloven og Forvaltningsloven. Se Vedtatt i skolens brukerråd

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune Gjeldende fra 1. januar 2014 A. BAKGRUNN 1. Formålet med ordensregler er beskrevet i Udir-7-2005: Arbeidet med å utvikle, iverksette

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRYGGHET OG SELVTILLIT BRAGERNES SKOLE

HANDLINGSPLAN FOR TRYGGHET OG SELVTILLIT BRAGERNES SKOLE HANDLINGSPLAN FOR TRYGGHET OG SELVTILLIT BRAGERNES SKOLE Skolens visjon: Bragernes skole skal preges av en kultur der elevenes læringsutbytte faglig og sosialt står i sentrum, og der personalet jobber

Detaljer

Plan for godt skolemiljø

Plan for godt skolemiljø Utdanningssektoren Plan for godt skolemiljø Internkontroll og avvikshåndtering Gjeldende fra 23. mai 2012 (Sist revidert mai 2014) 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Elevenes rett til et godt skolemiljø...

Detaljer

Elevenes rettigheter og plikter

Elevenes rettigheter og plikter Vedlegg 12 Ordensreglement for Kristen Friskole Dette ordensreglementet er gitt med hjemmel i Lov 4. juli 2003 nr. 84: 3 9 og 3-10. Elevenes rettigheter og plikter 1. Holdninger Alle elevene i skolen må

Detaljer

OTTESTAD UNGDOMSKOLE

OTTESTAD UNGDOMSKOLE 1 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune 2013-2020 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune OTTESTAD UNGDOMSKOLE 2013-2020

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø

Plan for et godt læringsmiljø Behandles årlig i skolens SMU. Sist oppdatert 14.01.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pedagogisk plattform for... 3 Kjennetegn ved et godt læringsmiljø... 4 Kvalitet i klasseledelse og læringsarbeid...

Detaljer

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta Plan for et godt skolemiljø www.dig3.no/aretta INNHOLD 1. Mål og definisjoner... 3 Mål for skolemiljø i Lillehammerskolen... 3 Definisjon... 3 2. Lovhenvisning... 4 3. Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014

9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014 9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014 Skolen har samlet skolens regler på følgende skjema som elever og foresatte skal skrive under på. Reglene finner du på Goa skole sine hjemmesider,

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Revidert august 2011 1 Formål

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: 01.08.2014 Gjelder

Detaljer

Et godt sted å være - Et godt sted å lære

Et godt sted å være - Et godt sted å lære Et godt sted å være - Et godt sted å lære Paradis skole 27.01.2012 Del 1: Teoretisk forankring av et godt læringsmiljø 1.1 Læringsmiljø - Begrepsavklaring - Kjennetegn på et godt læringsmiljø - Kapittel

Detaljer

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole ELEVBOK 2010/2011 * Malakoff videregående skole Dyreveien 9, Postboks 398 1502 Moss Telefon 69 24 22 00 - Faks 69 24 22 01 E-post: malakoff.vgs@ostfoldfk.no 1 Innholdsfortegnelse Side Til elevene fra rektor...

Detaljer

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Røros videregående skole Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING DALE BARNESKOLE Forord av rektor Vi ved Dale barneskole ønsker gjennom en lokal handlingsplan å sette nulltoleranse i forhold til mobbing på dagsordenen. Handlingsplanen er bygget

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING STJØRDAL KOMMUNE Side 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING STJØRDAL KOMMUNE Side 2 Opplæringsloven, kapittel 9: 9a-1 slår fast: Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE Formålet med retningslinjene Definisjon av konflikt og mobbing Lover og avtaler Arbeidsmiljølovens forebyggende

Detaljer

TILTAKSPLAN VED VOLD OG TRAKASSERING MOT ANSATTE

TILTAKSPLAN VED VOLD OG TRAKASSERING MOT ANSATTE TILTAKSPLAN VED VOLD OG TRAKASSERING MOT ANSATTE SOKNDAL SKOLE Bakgrunn: Arbeidsmiljøloven 1 TILTAKSPLAN VED VOLD OG TRAKASSERING MOT ANSATTE... 1 SOKNDAL SKOLE... 1 Bakgrunn: Arbeidsmiljøloven... 1 DEFINISJON:...

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12. Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.april 2012 Gjeldende fra 01.08.2012 Innhold: Kap. 1 Formål... 3 Kap. 2 Innledning...

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHÅNDBOK HMS HELSE-MILJØ-SIKKERHET SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE 1 INNHOLD Del 1 Om Helse, Miljø og sikkerhet s. 3 Beskrivelse av HMS-systemet for elever s. 4 Organisering og ansvar s. 5 Seksjonskontaktens

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2012/2013 Tlf. 73 98 70 00 Fax. 73 98 70 01 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 36 Innhold side 3 Hilsen

Detaljer

KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE

KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE Åttekanten skoles motto: VI KAN, VI VIL, VI FÅR DET TIL 1 Innhold: Kvalitetssikringsplanen s.

Detaljer