Handlingsplan for SNP 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan for SNP 2014"

Transkript

1 Handlingsplan for SNP i Os kommune utarbeides årlig. Handlingsplanen inneholder prioriterte tiltak innenfor hvert av fokusområdene i SNP. Handlingsplan for SNP Os kommune SNP = Strategisk Næringsplan

2 Handlingsplan for SNP i Os kommune Bakgrunn Strategisk næringsplan (SNP) inneholder ikke konkrete tiltak. En årlig handlingsplan basert på vedtatt SNP tydeliggjør årlige prioriteringer, satsingsområder og tiltak Handlingsplanen er utarbeidet i samarbeid aktuelle parter i forhold til temaene/områdene i planen Områdene er: Opplevelses Tiltaksoversikt for hvert område I forbindelse utarbeidelse av tiltak for er SNP gjennomgått tanke på å identifisere tiltak som bør prioriteres i. Tiltak som er igansatt, eller ikke er blitt gjennomført i 2013, videreføres i planen for. Det er likevel enkelte tiltak, som var oppført i handlingsplanen for 2013, som ikke videreføres. For hvert område er det beskrevet ulike tiltak, resultat som skal oppnås i, ansvar for gjennomføring, mulige og kommunens andel av kostnader. Os kommune eier planen og rådmannen er ansvarlig for gjennomføring. Oppgavene er fordelt på ulike fagområder/stillinger. De som det vil være naturlig å knytte seg opp mot, eller som allerede er definert som samarbeidspartnere står oppført under mulige. Økonomiske konsekvenser er lagt inn i budsjettet for. Strategisk plan for fjellregionen , vedtatt november 2013, ble utarbeidet i samarebeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen. Enkelte tiltak i kommunens næringsplan er aktuelle å se i sammenheng den regionale planen og det vil være naturlig at regional næringssjef er ansvarlig for tiltaket. Det er vedtatt regional plan for opplevelsesnæringene i Hedmark Flere av tiltakene i vår handlingsplan er aktuelle å knytte opp til denne planen. Regional plan for opplevelses i Hedmark finner du på hjemmesidene til Hedmark Fylkeskommune: Handlingsplan for SNP Os kommune Side 2

3 Kostnadsoversikt Fellestiltak 1 Handel og Os sentrum Egeninnsats,0 Fellestiltak ,- Tiltak 1 Tiltak 2 Egeninnsats, ,- (SMIL) Egeninnsats ,- fra NF ,- fra FM Jmf avtale DR* (16 000,-) Egeninnsats, ,- Dekkes av deltagerne Opplevelsesnæring og turisme Jmf avtale DR* (17 000,-) Jmf avtale DR* (17 000,-) Tiltak 3 Egeninnsats,0 Egeninnsats,0 Egeninnsats, 0 Tiltak 4 Egeninnsats, ekstern finansering konf.avg. 3500,- Tiltak 5 Egeninnsats,0 Egeninnsats,0 Tiltak 6 Tiltak 7 Egeninnsats,0 Egeninnsats,0 Idrett som næring , ,- SUM , , ,- SUM TOTAL ,- (inkludert fellestiltak 2) Annen finansiering: Næringsfond (NF) tidligere innvilget, Spesielle miljøtiltak i landbrukets kulturlandskap(smil) Utvalgte kulturlandksap (UK), Fylkesmannen (FM) NF,2012- SMIL, FM, , , ,- *I henhold til avtalen Destinasjon Røros er det avsatt kr ,- til 3 av tiltakene i handlingsplanen. Fordeling av midler vurderes underveis og vil avhenge av interesse og behov for midler knyttet til disse tiltakene Handlingsplan for SNP Os kommune Side 3

4 Tiltaksoversikt Innsatsområder tilleggs) Opplevelses Fellestiltak 1 Tidsperiode Ansvar Deltagere Budsjett (kommunens andel) Arbeide for å sikre og styrke god infrastruktur på fly, vei og tog. Innspill for å sikre opprettholdelse av rutetilbud på Røros flyplass til sentrale aktører Kontinuerlig Ordfører gjennom regionrådet i Fjellregionen Nabokommuner Regionråd NIF Egeninnsats, 0 Handlingsplan for SNP Os kommune Side 4

5 tilleggs) Opplevelses Fellestiltak 2 Tidsperiode Ansvar Deltagere Budsjett (kommunens andel) Bistå ved etablering av ny og videreutvikling av bestående næringsviksomhet Bistå ved etablering av ny og videreutvikling av bestående næringsviksomhet Kontinuerlig Os kommune v/næringskonsulent Dalsbygda Næring og Utvikling Tufsingdal og Narbuvoll Utvikling Os Næringsforum Kr ,- jmf avtale Heidtmann Consulting Handlingsplan for SNP Os kommune Side 5

6 tilleggs) Opplevelses Tiltak 1 Følge opp tiltak i Beitebruksplanen storfebeite Gjennomføre møter aktuelle lokalmatprodsenter. Arbeide for å tiltrekke seg ny næringsvirksomhet til Os kommune. Jobbe for at verdensarvstatusen (Vinterveien) kan tas inn i næringssammenheng Samarbeide idrettslagene og andre aktører om videreutvikling av Oshallen og øvrige idrettsanlegg. Avklare forhold rundt etablering av storfebeite i Åsan Kartlegging av behov for økt profilering av lokal mat. Bidra til etablering av nye lokalmatprodusenter Etablering av ny næring Markedsføring av verdensarven Formidling av kulturhistorien Tidsperiode Budsjett (kommunens andel) Os Elveliagrunneierlag Østgård Utmarkslag Beitebrukere Fylkesmannen (finansiering) Egeninnsats,0 Kr ,- fra SMIL Os kommune v/dr Lokalmatprodusenter Butikkene i Os Rørosmat Mateksperter Mat i Hedmark Os kommune v/ regional næringskonsulent Os kommune Utvikle egne og i tillegg trekke til oss andre større arrangement Os kommune v/dr Os kommune v/ næringskonsulent Næringsaktører i Tufsingdalen Os IL IL Nansen Hummelfjell AS Jmf avtale DR Egeninnsats,0 Jmf avtale DR ,- Andre idrettslag i NØST Frivillige organisasjoner Kretser og forbund i norsk idrett Handlingsplan for SNP Os kommune Side 6

7 Tiltak 2 tilleggs) Veiledningsprosjekt for storfeprodusenter Avslutte Fase 1 og 2 Starte Fase 3 Bistå aktivt kompetanse og rådgivning ved reetablering av dagligvarebutikk tilhørende tjenester i Tufsingdal Bidra til en regional kartleggingsprosess av utdanningsbehovet til næringslivet i Os kommune. Markedsføre næringslivets behov mot aktuelle utdanningsmiljøer Opplevelses Utvikling av Hagenjordet som aktivitetssted Samarbeid om større idrettsarrangementer. - Bidra til å opprettholde melk- og kjøttproduksjon storfe i kommunen Grunnlag for å ta valg for framtidig drift. Rådgiving til gårdbrukere i byggeog oppstartfase etter utbygging (Fase 3) Bistå til at Tufsingdal får et stabilt tilbud dagligvarebutikk nødvendige tjenester for befolkningen (apotek, postdepot osv.). Oppstart av regional kartlegging: -kartlegging av behov hos næringslivet. -kartlegge muligheter for aktuell utdanning i VGS i regionen, basert på næringslivets behov, særlig innen yrkesfag - Gjennomføre aktivitet mot universitet eller høgskole i forhold til behov Økt aktivitet på Hagenjordet Avklare behov og muligheter for å samordne større arrangementer mellom idrettslag i flere kommuner Handlingsplan for SNP Os kommune Side 7

8 Tidsperiode (kontinuerlig) Os kommune v/ næringskonsulent Os kommune v/ regional næringskonsulent Os kommune v/dr Os kommune v/ næringskonsulent Tine rådgiving Produsentlaget i Os Regnskapskontor Norsk landbruksrådgiving. Gårdbrukere Tufsingdal og Narbuvoll Utvikling Merkur Næringslivet Næringsforum i Fjellregionen, Regionrådet, Røros Næringshage Bergmannsarrangement AS Bifrost Lokalt næringsliv Idrettslag i Fjellregionen Regionrådet Budsjett Egeninnsats ,- Dekkes av regionrådet Jmf avtale DR ,- (30 000,-Fra Næringsfond, bevilget i ,- fra Fylkesmannen) Egenandel fra næringslivet Handlingsplan for SNP Os kommune Side 8

9 tilleggs) Opplevelses Tiltak 3 Delta i sforum for kompetanseheving og nettverksbygging (samarbeidsforum) Delta i prosesser omkring mulig gruvevirksomhet i Hessjøfeltet Følge opp tiltak beskrevet i rapport fra møter hestemiljøet. Løpende deltakelse Nye tiltak planlegges høsten 2013 Kommunen skal ha vært en pådriver i prosessen. Bidra til å legge til rette for næringsutvikling hest. Tidsperiode Samarbeid kommuner i Nord- Østerdal Hedmark Bondelag Samvirkeorganisasjone ne Fylkesmannen i Hedm Os kommune v/ regional næringskonsulent Os kommune v/ Hestemiljøet i Os Hesteriket Budsjett Egeninnsats,0 Egeninnsats,0 Egeninnsats, 0 Handlingsplan for SNP Os kommune Side 9

10 tilleggs) Opplevelses Tiltak 4 Arrangere seterkonferanse Oppfølging av websiden fjellguide.com Synliggjøre betydningen av aktiv setring. Sette fokus på utfordringer framtidig seterdrift og strukturendringer i landbruket. Tidsperiode Våren Fylkesmannen Nasjonalparkforv. Midtre Gauldal (Budalen) Drifting av fjellguide.com Os kommune v/servicekontoret Tolga og Os kommuner På Linje v Nicole Schedalke Aktuelle aktører, lag og foreninger Omdømmeprosjektet i Os Budsjett Egeninnsats, ekstern finansering (Utvalgte kulturlandskap), konf.avg ,- Handlingsplan for SNP Os kommune Side 10

11 Tiltak 5 tilleggs) Oppfølging av tiltak for nydyrking Starte prosesser for nydyrking på aktuelle arealer ved f.eks makeskifte av eiendom Opplevelses Tidsperiode ets faglag Grunneierlag Implementere den nye avtalen Destinasjon Røros Godt avklarte samarbeidsrammer og full utnyttelse av kompetansemiljøet i DR blant næringsaktører i Os. Os Kommune v/ rådmannen Os Næringsforum, Tufsingdal og Narbuvoll Utvikling og Dalsbygda Næring og Utvikling Andre aktuelle aktører Budsjet Egeninnsats.0 Egeninnsats,0 Handlingsplan for SNP Os kommune Side 11

12 tilleggs) Opplevelses Tiltak 6 Delta i prosjektet "Bondens nettverk" Etablere nettverk og rutiner for å bistå gårdbrukeren, helseog driftsmessing, ved ulike typer utfordringer. Beredskapsplakat Tidsperiode (videreført fra 2013) ets HMStjeneste, øvrige kommuner i regionen Hjelpeapparat knyttet opp mot helse og drift Eks lege, Nav, regnskapskontor, avløserlag, mattilsyn, Budsjett Egeninnsats, 0 Handlingsplan for SNP Os kommune Side 12

13 tilleggs) Opplevelses Tiltak 7 Trygge lokalsamfunn Tidsperiode Gjennomføre 2 tiltak innen i Trygge lokalsamfunn -Handtering av dyr - Sikker jobbanalyse Trygge lokalsamfunn, Os kommmune Landbukets HMStjeneste ets faglag Budsjett Egeninnsats, 0 Handlingsplan for SNP Os kommune Side 13

Inn på tunet i Tolga og Os

Inn på tunet i Tolga og Os Inn på tunet i Tolga og Os Prosjektbeskrivelse Vedlegg 1. til elektronisk søknad Innovasjon Norge. Utarbeidet for Tolga og Os kommune 1. mai 2010 Berit Siksjø og Birgit Svendsen Befolkningsgrunnlag Folketall

Detaljer

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Ekte Landsbyliv Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2008 2012 Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Innholdsfortegnelse 0.0 Innledning.......................................... 2 0.0.1

Detaljer

HVa vil vi? økonomisk vekst Økonomisk vekst lokalt er en forutsetning for trygge og gode arbeidsplasser. Det er også en forutsetning for å

HVa vil vi? økonomisk vekst Økonomisk vekst lokalt er en forutsetning for trygge og gode arbeidsplasser. Det er også en forutsetning for å HVa vil vi? vekst i antall innbyggere Vekst i antall innbyggere skaper grunnlag for et velfungerende arbeidsmarked, et velfungerende lokalt marked innen handel, service og bolig og gode kommunale tjenester.

Detaljer

Styrking av storfekjøtt og melk i Buskerud 2010-2013

Styrking av storfekjøtt og melk i Buskerud 2010-2013 Styrking av storfekjøtt og melk i Buskerud 2010-2013 Prosjektplan Prosjekteier: Buskerud Bondelag 01.09.2010 1 Innhold Styrking av storfekjøtt og melk i Buskerud 2010-2013... 1 Prosjektplan... 1 Sammendrag...

Detaljer

Prosjektplan for. Melkas framtid. Utvikling av Leka-landbruket. Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem

Prosjektplan for. Melkas framtid. Utvikling av Leka-landbruket. Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem Prosjektplan for Melkas framtid Utvikling av Leka-landbruket Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem 1. Prosjektbeskrivelse 1.1 Bakgrunn og forslag Etter initiativ fra

Detaljer

STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI

STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI OMSTILLING I MELØY STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI 2013 1 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Bakgrunn... 4 2.1 Innledning... 4 2.2 Status pr mai 2013... 5 2.3 Revisjon av Omstillingsplanen...

Detaljer

Oppstart av Bondens marked i Drammen

Oppstart av Bondens marked i Drammen Oppstart av Bondens marked i Drammen Drammen, 13.10.2006 Bente Aksnes Kort om Bondens marked Bak Bondens marked i Norge står Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, OIKOS, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Detaljer

Næringsplan for Selbu

Næringsplan for Selbu Næringsplan for Selbu Lykkelandet i vekst! Hvorfor næringsplan? Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i styre 2.2.05. Kommunestyret vedtok at det skulle utarbeides en mer konkret og forpliktende næringsplan

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 1 Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 2 Innhold Side Bakgrunn 2 Nå-situasjonen for næring og sysselsetting i Hemnes 3 Hemnes - en pendlerkommune 4 Bedrifter og næringsdrivende 4 Utviklingstrekk

Detaljer

Status og utfordringer på landbruks- og matområdet 2013. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Status og utfordringer på landbruks- og matområdet 2013. Nord-Trøndelag fylkeskommune Status og utfordringer på landbruks- og matområdet 2013 Nord-Trøndelag fylkeskommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Status og utfordringer for fylkeskommunens oppgaver på landbruks- og matområdet...

Detaljer

Regionrådets Handlingsplan 2015

Regionrådets Handlingsplan 2015 Regionrådets Handlingsplan 2015 Satsingsområde 1: Næringsutvikling Tiltak 1 Supplerende 1. linjetjeneste for kommunene Videreføring av eksisterende tiltak Regionrådet er i Oppland fylkeskommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

Strategisk næringsplan 2014-2018

Strategisk næringsplan 2014-2018 Strategisk næringsplan 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014 Opphavsrettigheter, forsidebilder: Bilde øverst: Siw Aina Strømøy Nest nederst til høyre: Salmar Farming, ved Brage Hansen Nederst til

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT. for arbeidet april 2009 desember 2011

Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT. for arbeidet april 2009 desember 2011 1 Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT for arbeidet april 2009 desember 2011 2 Innhold Hovedmål... 5 Ulike innganger til få til økt attraktivitet... 5 Hovedmålgruppen... 5

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

2010-2013. Strategisk Næringsplan for Indre Østfold

2010-2013. Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2010-2013 Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 4.12.2009 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Status... 4 SWOT-analyse... 8 Visjon og mål... 9 Mål 1: Utvikle fem regionale næringsområder... 10 Mål 2:

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier Strategisk næringsplan for Ofoten Mål og strategier Planperioden 2006 2009 FORORD Ved utarbeidelse av strategisk næringsplan (SNP) for Ofoten har det vært viktig å fokusere på innsatsområder som kan gi

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Bakgrunn Samarbeidsavtalen er utarbeidet med bakgrunn i samtaler med ordføreren og rådmannen i Kvinesdal kommune og fylkesordfører

Detaljer

NÆRINGSPLAN 2014-2017 GRANE KOMMUNE

NÆRINGSPLAN 2014-2017 GRANE KOMMUNE NÆRINGSPLAN 2014-2017 GRANE KOMMUNE 1 Innhold HOVEDMÅL... 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 3 NÆRINGSLIVET I GRANE... 4 STATISTIKK... 5 NASJONALE, REGIONALE OG LOKALE FØRINGER... 6 ORGANISERING AV NÆRINGSARBEIDET

Detaljer

Prosjektbeskrivelse forstudie

Prosjektbeskrivelse forstudie Prosjektbeskrivelse forstudie Planlagt startdato: 01.02.13 Planlagt sluttdato: 30.06.13 Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Versjon 1.5 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utvikling av attraktivitet og omdømme...

Detaljer

STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY

STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY Visjon og strategi for Stavanger som arrangementsby STAVANGER KOMMUNE 1 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Overordnede mål og retningslinjer 3 2.1 Visjon 3 2.2 Hovedmål

Detaljer

Kvalitetssikring av Inn på tunet

Kvalitetssikring av Inn på tunet Foto: Cesilie Asp Kvalitetssikring av Inn på tunet Et nasjonalt utviklingsprosjekt Et samarbeid mellom KS, KSL Matmerk og Norges Bondelag Prosjekteier: Norges Bondelag April 2008 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014 Forslag fra styringsgruppen Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSENDELSESBREV... 2 DEL 1 MÅL FOR

Detaljer