Er universell utforming mer enn fysiske hindre?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Er universell utforming mer enn fysiske hindre?"

Transkript

1 Er universell utforming mer enn fysiske hindre? Tegning: Egil Bjørøen Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune

2 Hovedfundament Menneskeverd Respekt for individet Diskrimineringsvern

3 2 definisjoner av universell utforming: Faglig: Utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming Juridisk: Utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, slik at virksomhetens allminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig

4 Det dimensjonerande grunnlag Bevegelseshemmede Miljøhemmede Orienteringshemmede: -synshemmede -hørselshemmede -forståelseshemmede Ill: Egil Bjørøen

5 Sannhetens øyeblikk = når mennesket møter omgivelsene

6 Gap-modellen, St.meld 40

7 Byggesteiner FNs Verdenserklæring for menneskerettigheter FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne The European Union Disability Strategy NOU-er / St.meld. Lover, standarder, forskrifter Regjeringens Haldlingsplan Regionale/Fylkeskommunale planer

8 European Disability Strategy The overall aim of this Strategy is to empower people with disabilities so that they can enjoy their full rights, and benefit fully from participating in society and in the European economy, notably through the Single market.

9 FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne Skal sikre funksjonshemmede retten til samme adgang til alle deler av samfunnslivet som funksjonsfriske mennesker. Vedtatt: Trådt i kraft: Ratifisert av Norge:

10 Generelle forpliktelser i FN konvensjonen Bevissthet om likeverd Statene skal: 4 i: «fremme opplæring i de rettigheter som er nedfelt i denne konvensjon, for fagfolk og personale som arbeider med mennesker med nedsatt funksjonsevne, slik at de lettere kan sørge for den bistand og de tjenester som garanteres gjennom disse rettighetene»

11 Plan- og bygningsloven Miljøverndepartementet ansvar for plandelen. Plandelen trådte i kraft Kommunal- og moderniseringsdept. ansvar for Byggesaksdelen. Byggesaksdel med forskrifter trådte i kraft 1. juli 2010 Viktigste endringer: uu, miljøkrav, uavhengig kontroll Ny regjering (høsten 2013) Kommunal- og moderniseringsdept.

12 Lovgivning om universell utforming Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Bygninger og planlegging (bygninger, boliger, uteområder ) IKT (internett, billettautomater, minibanker mv) Utdanning (bygninger, læringsmiljø) Offentlige anskaffelser Alle varer og tjenester til offentlig sektor Transport (tog, busser, skip, infrastruktur mv) Lov om råd eller annen representasjonsordning i kommuner og fylkeskommuner for mennesker med nedsatt funksjonsevne m.m. Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd

13 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Gir oss ingen nye rettigheter Flere virkemidler for å bekjempe utslag av diskriminering Forbyr negativ forskjellsbehandling på grunnlag av nedsatt funksjonsevne

14 Deltakelsesfremmende omgivelser Forståelse av interaksjonen: Deltakelse Omgivelser Mennesket Tilgjengelighet Kunnskapsbasert praksis: tverrfaglig kunnskap Kilde: Inger Marie Lid

15

16 Hovedmålsetning for FDP UU «Universell utforming skal legges til grunn ved all offentlig planlegging og utforming av offentlige og privat tjenesteyting, produkter og omgivelser, og innebærer en utforming for alle brukere»

17 Satsingsområder i fdp uu 1. Kunnskap og kompetanse 2. Bygg og anlegg 3. Uteområder, friluftsliv og reiseliv 4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 5. Samferdsel Et nytt satsningsområde i planforslaget: 6. Reiseliv, næringsutvikling og innovasjon Revisjon med mål om behandling i Fylkestinget 29. april 2014

18 Tiltak K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner 8 pilotfylker valgt i 2009 MD s utvalgskriterier: Samlet bredde i innfallsvinkler og satsningsområder Geografisk spredning Veien videre

19 Våre satsingsområder i pilotfylkeprosjektet Kompetanseheving, kommuner Reiseliv, friluftsliv og samferdsel

20 Uu-kommuner i Rogaland Tiltak K1 i handlingsplanen Skape nettverk Kompetanseheving Dele erfaringer

21 Fylkesdelplan UU - roller i prosjektet RFK Styringsgruppe; Regional utvikling og Fylkesrådet for FHH Oppdragstaker; Fylkesdirektør Terje Fatland Oppdragsgiver; Fylkesrådmann Prosjektgruppe Prosjektleder Linda Nilsen Ask Prosjektmedarbeidere Referansegruppe; Fra de ulike seksjonene i FK, eventuelt andre Delprosjektledere Ansvarlige for de fem innsatsområdene Interne bidragsytere Eksterne bidragsytere

22 Pilotfylkeprosjektet UU - roller i prosjektet RFK Styringsgruppe; Politisk, gruppeledere Oppdragstaker; Fylkesordfører Oppdragsgiver; Miljøvern. departementet Prosjektgruppe Prosjektleder Linda Nilsen Ask Prosjektmedarbeidere Referansegruppe; Bredt sammensatt, representanter fra råd, organisasjoner og seksjoner Delprosjektledere Pilotkommune Kulturminner Friluftsliv Samferdsel? Reiseliv Interne bidragsytere Eksterne bidragsytere

23 Kunnskap og kompetanse; vgs Målsetting i fdp uu: «Rogaland fylkeskommune skal være en pådriver for å øke kunnskapsnivået om universell utforming i fylket, og for å bidra til økt grad av universell utforming på alle samfunnsområder» Alice Rage, Camilla Stangeland og Cathrine Bakka fra Gand videregående med fylkesordfører Tom Tvedt. (Foto: Stina Steingildra)

24 «I Rogaland skal det være tilgang på kurs om uu rettet mot ulike fagdisipliner» Universell utforming Et undervisningsopplegg for høgskoleutdanninger i Rogaland

25 Videregående kurs for håndverkere Biloppstilling Kilde: Gunnar Isdahl 25

26 Kompetansehevingsprogrammet K-5 Bearbeidet metode fra Trondheim Alle kommunene invitert til temasamling i 2012 Arrangør: fylkeskommunen, Husbanken og de 5 instruktørene i Rogaland Arrangert 5 samlinger hos 5 vertskommuner; Sandnes, Stavanger, Hå, Tysvær og Hjelmeland 150 deltakere fra 16 kommuner Tidkrevende, men stor nytte Anbefaler kommunene til å bestille nye kurs på

27 Rfk s opplæringsprogram i kartleggingsmetodikk Kartleggingen bidrar til konkret kompetanseheving og bevisstgjøring av uu Fylkeskommunen får data til å fylle nettsiden tilgjengelighet.no med innhold Befolkningen får informasjon om tilgjengeligheten ved forskjellige arenaer på nettsiden tilgjengelighet.no Status og oversikt over uu av bygg, anlegg og uteområder Arenaeier får et grunnlag for å sette i gang forbedringer for videre prosjektering og utbedring

28 Trenger vi kompetanseheving?

29 Ledelinjer

30 Bygg og anlegg «Eksisterende bygg og anlegg rettet mot allmennheten skal være universelt utformet fra 2019» Vågen videregående skole

31 Uteområder, friluftsliv og reiseliv «Offentlige parker, rekreasjonsområder og rasteplasser skal stimulere til aktivitet og hvile for mennesker i alle aldre og med ulik funksjonsevne»

32 «Alle skal ha tilgang til et variert tilbud for fysisk utfoldelse i sin kommune» Foto: Jæren friluftsråd

33 Kartlegging av uteområder i Rogaland Samarbeid med interreg prosjektet IV-B Coast Alive 155 friluftsområder kartlagt høsten 2011 Rfk i samarbeid med kommuner og friluftsråd Rfk utarbeidet kortfattet rapport med bilder og forslag til tiltaksløsninger Data fra kartleggingen publiseres på Utlysning av midler, enkelt å søke når rapporten på forslag til tiltak foreligger Seminar med presentasjon av arbeidet arrangert for kommuner, friluftsråd, brukerorganisasjoner 2012 rapporter på oppgraderte uteområder

34 «Kulturbaserte attraksjoner og verna bygg/anlegg skal i størst mulig grad være tilrettelagt etter uu-prinsippene» Vistehola

35 «Et rikt tilbud av aktiviteter med universell utforming skal gjøre Rogaland til et stadig mer attraktivt reisemål»

36 Samferdsel «I Rogaland skal infrastrukturen tilfredsstille prinsippene for universell utforming innen 2019» En reisekjede består av: Informasjon Veien til og fra holdeplass /stasjon/ terminal Holdeplassen /stasjonen /terminalen Billettkjøp Transportmiddelet Tegning: Egil Bjørøen

37 «I Rogaland skal alle nettsteder til offentlige etater oppfylle Difi s kvalitetskriterier for tilgjengelighet»

38 Ny forskrift av uu i IKT vedtatt i 2013 Utviklere av nettsider må forholde seg til nye regler. Reglene gjelder alle nettsider som retter seg mot allmennheten, offentlige som private. Prosjekter startet etter sommeren 2013 skal være universelt utformede innen sommeren Løsninger som allerede er etablerte har frem til 2021 på seg.

39 Forskriftens krav til nettløsninger WCAG = et godt verktøy for å lage nettsider som er tilgjengelige og brukervennlige for alle Omfatter bla tekst, bilder, lydklipp, video og hvordan nettsiden er kodet Må oppfylle 35 av 61 kriterier i WCAG 2.0 (teknisk standard for designere, utviklere og webutvikling) Dvs. alle kriterier på nivå A og AA (minimumskrav for webløsninger i forskriften) Men - WCAG gir ingen garanti at webløsningen kan brukes av alle! (Kilde: uu.difi.no)

40 Prinsipper og retningslinjer 1. Mulig å oppfatte - ikke kun info for en enkelt sans - (bilder skal ha alternativ tekst, tekst presenteres ulike måter: punktskrift, syntetisk tale vises på skjerm/symboler) 2. Mulig å betjene navigere, sette haker, velge knapper også tilgjengelig med tastatur og ikke bare med mus 3. Forståelig både informasjon og brukergrensesnitt ved forutsigbarhet, enkelt språk, god hjelpefunksjonalitet. Riktig koding slik at sidespråket leses opp rett for dem med talesyntese 4. Robust innhold slik at det tolkes på pålitelig måte av brukeragenter inkl. kompenserende teknologi. Kilde: (uu.difi.no)

41 Oppsummering: Krav Alt ikke-tekstlig innhold som presenteres for brukeren, skal ha et tekstalternativ. Tekst skal kunne forstørres opp til 200 %. Grafer skal bruke farger som fargeblinde kan se. Hele nettsiden skal kunne navigeres med tastaturet. Omhandler koding og å ivareta tilgjengelighet ved introduksjon av ny teknologi = Nettsider validerer og at koden er riktig

42 Gode råd for IKT Forståelig tekst Unngå forkortelser Overskrifter for å vise struktur Illustrasjoner som støtter tekstens budskap Synlige lenker Forståelige datatabeller Meningsbærende lenketekster Alternativ til pdf Lydfiler må ha tekstalternativ

43 Utfordringsbilde: Befolkningsutvikling Befolkning Økning Økning (%) Rogaland ,2 Norge ,3 Oslo ,8 Hordaland ,3 Dalane ,4 Jæren ,2 Ryfylke ,1 Haugalandet ,9 Rogaland har hatt en befolkningsvekst de siste 10 år på 15,2%. Norge har i den samme perioden hatt en vekst på 9,3% For Jæren er veksten i samme periode 19,2%, dette er høyere enn i Oslo (17,8%) Stavanger-Sandnes, Sola og Randaberg ,5 (Kilde: Panda)

44 Befolkningsutvikling, Rogaland mot Befolkning, Rogaland - over 67 år Kilde: P anda Andelen eldre vil øke kraftig i tiden som kommer. Pr. 1. januar 2011 var innbyggere i Rogaland over 67 år. Denne aldersgruppen vil øke til mellom 80 og innen år Dette er en økning på nærmere 80% (Og dette vil skje uavhengig av størrelse på innflytting og befolkningsvekst) (Kilde: Panda)

45 Ny prosjekteringsmodell Dimensjonering av bygninger har vært basert på modeller - med en mannskropp som forbilde Leonardo da Vinci Le Corbosier Ernst Neufert (fra 1452 til 1519) (fra 1887 til 1965) (fra 1900 til 1986) universell utforming Kilde: Gunnar Isdahl

46 Trender ut fra UD 2012 (internasjonal uu-konferanse) identifisert av en arbeidsgruppe nedsatt av Deltasenteret - Fra lovregulering til innovasjon - Fra tilgjengelighet til inkludering - Fra barrierer til bærekraft Utfordring: - Prøve å få i gang en trend som går på at kunnskapsgrunnlaget om uu blir styrket i samfunnet - Alminneliggjøring av uu - Fra et kjent begrep til at det er noe vi gjør - «uu gjelder for alle» dette må bli en gjengs oppfatning

47 Ny regjeringsplattform presentert av ekspedisjonssjef i Barne-, likestillings- og inkluderingsdept. Arni Hole presentert på seminar om trender i uu ut fra UD 2012, 16. januar Arr.: Deltasenteret - Et universelt utformet samfunn - FN-konvensjonen - Hvordan takle sammensatt diskriminering - Én diskrimineringslov - uu verdsettes av alle - IKT intuitiv bruk - Å sette kronebeløp på nytten - Mer fokus på nytten - Vi blir stadig eldre over hele koloden en glede og en utfordring f.eks. for uu - Utdanningssektoren mer intuitive læremidler - Flest mulig i arbeid - Uførereform - Å kunne bo hjemme - Tekniske løsninger - Større valgfrihet og større mangfold Det handler om menneskesyn!

48 Videre satsing i Rogaland Forankring politisk + admin. i fylkeskommunen og kommuner Tverrfaglig samarbeid Ta vare på og bruke engasjementet og kunnskapen til brukergruppene Spre kunnskap og informasjon Sikre økonomiske ressurser internt og til oppgraderinger Tegning: Egil Bjørøen

49 Takk for meg!

Årsrapport 2014 Deltasenteret

Årsrapport 2014 Deltasenteret Årsrapport 2014 Deltasenteret 1 Forord Deltasenteret er statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet. Senteret er organisert som en seksjon i Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir).

Detaljer

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Handlingsplan Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Plan for universell utforming innen viktige samfunnsområder. Regjeringens handlingsplan for økt

Detaljer

Universell utforming som kommunal strategi

Universell utforming som kommunal strategi Rapport Universell utforming som kommunal strategi Erfaringer og resultater fra pilotkommunesatsingen 2005-2008 Rapport Universell utforming som kommunal strategi Erfaringer og resultater fra pilotkommunesatsingen

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Hjelpemidler og tilrettelegging for deltakelse et kunnskapsbasert grunnlag

Hjelpemidler og tilrettelegging for deltakelse et kunnskapsbasert grunnlag Hjelpemidler og tilrettelegging for deltakelse et kunnskapsbasert grunnlag Nils Erik Ness Hjelpemidler og tilrettelegging for deltakelse et kunnskapsbasert grunnlag Tapir Akademisk Forlag, Trondheim 2011

Detaljer

Trenger du å vite mer om universell utforming og tilgjengelighet?

Trenger du å vite mer om universell utforming og tilgjengelighet? Trenger du å vite mer om universell utforming og tilgjengelighet? Nye krav til universell utforming i plan- og bygnings loven krever økt kompetanse om universell utforming og tilgjengelighet. Direktoratet

Detaljer

(NORSK UOFFISIELL OVERSETTELSE) KONVENSJON OM RETTIGHETENE TIL MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

(NORSK UOFFISIELL OVERSETTELSE) KONVENSJON OM RETTIGHETENE TIL MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET 1.9.2008 Korrigert 22.12.2008 (art. 19, b og art. 24,2, e) (NORSK UOFFISIELL OVERSETTELSE) KONVENSJON OM RETTIGHETENE TIL MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Fortale

Detaljer

Pilotfylket Nord- Trøndelag

Pilotfylket Nord- Trøndelag Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag 2011 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner Nord- Trøndelag er pilotfylke for universell utforming under

Detaljer

FRITT FRAM. Universell utforming lønner seg. Japan 15 år foran. Pilotkommunene. NSB ruster opp. et temabilag om universell utforming.

FRITT FRAM. Universell utforming lønner seg. Japan 15 år foran. Pilotkommunene. NSB ruster opp. et temabilag om universell utforming. FRA GAZELLE COMMUNICATION et temabilag om universell utforming Japan 15 år foran side 15 Pilotkommunene side 10-11 Universell utforming lønner seg side 12-13 NSB ruster opp side 17 PERSPEKTIV: Funksjonshemmedes

Detaljer

EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming

EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming Prosjektoppgave for videreutdanningskurset: UNIVERSELL UTFORMING skap ett bedre samfunn for alle Fordypning i byrom og uteområder EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming

Detaljer

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Den som mottar helse- og omsorgstjenester har også rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn alene og i fellesskap

Detaljer

Lokal ulykkesforebygging

Lokal ulykkesforebygging Lokal ulykkesforebygging Systematisk og tverrfaglig arbeid APRIL 2014 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 3. Aktører i det ulykkesforebyggende arbeidet... 6 4. Hvorfor samarbeid og hva skal til

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Universell utforming Samfunnsmessige konsekvenser ved innføring av pliktige standarder for web. Standard Norge, juni 2010. prosjektrapport 2010

Universell utforming Samfunnsmessige konsekvenser ved innføring av pliktige standarder for web. Standard Norge, juni 2010. prosjektrapport 2010 Universell utforming Samfunnsmessige konsekvenser ved innføring av pliktige standarder for web Standard Norge, juni 2010 prosjektrapport 2010 Universell utforming Samfunnsmessige konsekvenser ved innføring

Detaljer

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing IS-1858 Strategi Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing Overordnet strategi 2011 2015 Tittel: Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for

Detaljer

Husbankens arbeid med fysiske hindringer og universell utforming

Husbankens arbeid med fysiske hindringer og universell utforming Husbankens arbeid med fysiske hindringer og universell utforming Temakonferanse i Hasvik 5. november 2009 Bjørg Kippersund, Husbanken region Nord Hammerfest 10. nov. 2009 1 Husbankens oppdrag 2009 Et velfungerende

Detaljer

Student, som alle andre

Student, som alle andre Eva Magnus Student, som alle andre En studie av hverdagslivet til studenter med nedsatt funksjonsevne Avhandling for graden philosophiae doctor Trondheim, juni 2009 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

DET EUROPEISKE CHARTER FOR LIKESTILLING MELLOM KVINNER OG MENN I LOKALSAMFUNNET

DET EUROPEISKE CHARTER FOR LIKESTILLING MELLOM KVINNER OG MENN I LOKALSAMFUNNET DET EUROPEISKE CHARTER FOR LIKESTILLING MELLOM KVINNER OG MENN I LOKALSAMFUNNET Et charter for Europas lokale og regionale myndigheter, som vil forplikte seg til å benytte sin myndighet og samarbeidspartnere

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 03/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Samspill uten retning og midler? Hvem skal aktivere hvem? Evaluering av Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009

Samspill uten retning og midler? Hvem skal aktivere hvem? Evaluering av Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009 IS-0266 Samspill uten retning og midler? Hvem skal aktivere hvem? Evaluering av Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009 Rapportens tittel: Samspill uten retning og midler? Hvem skal aktivere hvem?

Detaljer

velkommen inn! dtl og universell utforming velkommen inn

velkommen inn! dtl og universell utforming velkommen inn DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOVEN UNIVERSELL UTFORMING velkommen inn! dtl og universell utforming velkommen inn 1 dtl og universell utforming velkommen inn 1 ALLE SKAL HA TILGANG TIL BUTIKKER OG

Detaljer

IKT-basert informasjon

IKT-basert informasjon IKT-basert informasjon innen offentlige publikumstjenester Om funksjonshemmende barrierer - og noen forslag til løsninger Innhold Virkelighet 4 Inkludering og tilgjengelighet 6 Mottakeren må nå fram til

Detaljer

UNGDATA Ungdomsundersøkelse med kommunal/lokal forankring og nasjonal rekkevidde 69

UNGDATA Ungdomsundersøkelse med kommunal/lokal forankring og nasjonal rekkevidde 69 68 UNGDATA Ungdomsundersøkelse med kommunal/lokal forankring og nasjonal rekkevidde 69 Rusfag nr. 1 2011 Av: Inger Eide Robertson, KoRus-Stavanger Ungdata er et standardisert spørreskjemakonsept som tilbys

Detaljer