Universell utforming som regional utfordring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universell utforming som regional utfordring"

Transkript

1 Universell utforming som regional utfordring Prosjektplan for pilotfylke Rogaland 1

2 Bakgrunn Fylkesdelplan for universell utforming for Rogaland ble enstemmig vedtatt i fylkestinget mars Senere på høsten ble planen godkjent i Miljøverndepartementet. I vedtaket fra fylkestinget ble det samtidig vedtatt å fremme en søknad om at Rogaland får status som spydspissfylke for universell utforming. Det var på grunnlag av dette vedtaket at Rogaland søkte om å bli et pilotfylke. I fylkesdelplanen for universell utforming har en valgt å gå nærmere inn på fem viktige samfunnsområder. Dette er områder som står sentralt i Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet, og der fylkeskommunen og kommunene også har et viktig ansvar: Kunnskap og kompetanse Bygg og anlegg Uteområder, friluftsliv og reiseliv Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Samferdsel Innhold Satsingsområder i pilotfylkeprosjektet 1 Forventninger til pilotfylkene fra Miljøverndepartementet 4 Pilotfylkenes målsettinger 6 Mål, strategi, tiltak og ansvar 8 Forankring og organisering i fylket 13 Strategi for det regionale arbeidet og samarbeidspartnere 16 Delprosjekt i pilotfylket Rogaland 19 Illustrasjon - Egil Bjørøen Foto - Odd Inge Worsøe, Torbjørn Rathe, Hege Trondsen og Per Frøyland Pallesen 2

3 Satsingsområder i pilotfylkeprosjektet Rogaland fylkeskommune (Rfk) har valgt reiseliv, friluftsliv og samferdsel som hovedtema. Dette kan for eksempel gjelde tilgjengelighet til attraksjoner som kulturminner og friluftsmål. I denne sammenhengen inngår også samferdsel som transport med buss, tog og båt som en del av arbeidet med å sikre tilgjengeligheten til arenaene. Fylkesdelplanen har målsettinger om å utvikle flere rekreasjonsområder beregnet på ulike aktiviteter som tur, bading, fiske, utsikt, kulturminner med mer til universell utforming. Disse foreslås knyttet opp mot kollektivtransport slik at et utvalg av friluftslivsopplevelser blir tilgjengelig for alle. Her blir også reiselivsbransjen en viktig samarbeidspartner. 3 3

4 Gamle Stavanger Forventninger til pilotfylkene fra Miljøverndepartementet Blant 12 fylker som søkte, ble foruten Rogaland, disse utvalgt: Østfold, Aust- Agder, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Finnmark. Hedmark og Oppland er valgt ut som par-fylke. Geografi og spredning av satsningsområder har vært vektlagt. I prioriteringen har departementet lagt særlig vekt på at fylkene er tydelig på at de vil integrere universell utforming i regionalpolitiske mål og strategier i fylket de vil innveve universell utforming som strategi både på egne virksomhetsområder og i sine oppgaver i forhold til kommunene de vil sette av egne ressurser til satsingen som pilotfylke det er enighet mellom fylkeskommunen og fylkesmannen om å satse sammen på universell utforming gjennom et pilotfylkeprosjekt. Videre har departementet lagt vekt på at pilotfylkene samlet sett kan bidra aktivt til realisering av visjoner og mål i handlingsplan for universell utforming, og at innsatsen kan kobles sammen med og gjensidig forsterke annet nasjonalt utviklingsarbeid i fylker og kommuner. Dette gjelder blant annet følgende mål i handlingsplanen: alle kommuner bør ha vedtatt kommuneplan med retningslinjer og bestemmelser for universell utforming innen universell utforming bør være et integrert prinsipp i alle regionale planer innen alle fylker og 25 % av kommunene bør delta aktivt i nasjonal utviklingsprosjekt med kommune- og fylkesrettet satsing innen alle kommuner bør ha deltatt aktivt i veiledning om ny plan- og bygningslov innen

5 Pilotfylkene for universell utforming med gul farge. Miljøverndepartementet er koordinator i pilotfylkesatsingen i samråd med Barneog Likestillingsdepartementet. Prosjektperioden er fra , hvor det første året er et oppstartsår med full iverksetting Direkte støtte fra departementet til pilotfylkene er kr i 2009 og kr i 2010, 2011 og Pilotfylkene skal utarbeide prosjektplan for sin aktivitet og denne skal beskrive: Innsatsområder Strategi for det regionale arbeidet, herunder samarbeid og arbeidsdeling mellom fylkeskommunen og fylkesmannen Strategi for det kommunerettede arbeidet Personressurser Organisering og forankring i fylket, herunder medvirkning og fylkesrådet for funksjonshemmedes rolle Utdype egne arbeidsmål basert på hovedmålene og resultatmålene i den felles prosjektbeskrivelsen Rapportere iht omforent mal innen 1. november hvert år. 5

6 Pilotfylkenes målsettinger Pilotfylkene har utarbeidet en felles prosjektbeskrivelse med følgende hovedmålsettinger. Hovedmål 1 Integrere universell utforming i regional virksomhet og være forbilde slik at andre fylker og kommunene i eget fylke øker innsatsen på feltet. Resultatmål: Rfk har utarbeidet en fylkesdelplan for universell utforming ( ) til det regionalpolitiske arbeidet med universell utforming, og arbeider nå med handlingsplanen. Alle kommuner bør ha vedtatt kommuneplan med retningslinjer og bestemmelser for universell utforming innen Hovedmål 2 Bistå kommunene innenfor eget fylke til å bli gode på universell utforming. Resultatmål: Rfk arrangerer flere konferanser med temaet universell utforming. Hovedmål 3 Være dialogpartner og bidragsyter i det nasjonale arbeidet for universell utforming ved å ta initiativ og medvirke i ulike nettverk og samarbeidsfora. Resultatmål: Rfk deltar i det nasjonale arbeidet for universell utforming blant annet i samferdsel og folkehelse. Hovedmål 4 Formidle kunnskap og resultater i ulike nettbaserte og trykte medier. Resultatmål: Rfk arbeider løpende med egenproduserte artikler og nyhetsoppslag om universell utforming. Rfk ved regionalutviklingsavdelingen 6

7 Et rekkverk må ikke stoppe før man er på trygg grunn. publiserer bladet Rogaland i utvikling, som distribueres bredt i fylket og til alle fylkeskommuner og departementer. Bladet omhandler regionale saker, og universell utforming har fast vignett. RFK har utviklet nettstedet tilgjengelighet.no som skal lanseres Her vil publikum få info om bygg og anlegg, service, uteområder og friluftsområder som er kartlagt med hensyn til universell utforming. Alle områder som er kartlagt i forhold til universell utforming i fylket vil bli lagt ut på nettsiden. Hovedmål 5 Initiere og delta i delprosjekter sammen med kommuner, nasjonale og/eller regionale kompetansemiljøer. Resultatmål: Rfk skal både initierte og delta i flere prosjekter med kommuner blant annet innen folkehelse, friluftsliv, inkluderende samfunn, samferdsel og universell utforming. Hovedmålet i pilotfylke Rogaland Hovedmålet med fylkesdelplanen for universell utforming for Rogaland er beskrevet i fylkesplanen: Universell utforming skal legges til grunn ved all offentlig planlegging og utforming av offentlig og privat tjenesteyting, produkter og omgivelser, og innebærer en utforming for alle brukere. Strategi og tiltak Med utgangspunkt i fylkesdelplanen for universell utforming er det trukket ut aktuelle målsettinger til pilotfylkesatsingen. 7

8 Kunnskap og kompetanse Mål: Rogaland fylkeskommune skal være en pådriver for å øke kunnskapsnivået om universell utforming i fylket, og for å bidra til økt grad av universell utforming på alle samfunnsområder. Mål: I Rogaland skal det være tilgang på kurs om universell utforming rettet mot ulike fagdisipliner. Strategi Tiltak Ansvar Etablere samarbeid mellom aktuelle utdanningsinstitusjoner og fagdisipliner for utarbeidelse av et bredt opplæringstilbud. Etablere kurs om universell utforming som en fast del av fagopplæringen innenfor førskolelærer, lærer-, sykepleier, helse- og sosial- og reiselivsutdanningene, ingeniørfag, planlegging m.fl. Fylkeskommunen, universitet/høgskoler, bransjeorganisasjoner. Transport Mål: I Rogaland skal transportmateriell som nyttes i offentlige ruter tilfredsstille krav til universell standard innen Strategi Tiltak Ansvar Fremme universell utforming gjennom kjøpsog konsesjonsprosesser. Sette vilkår med krav om universell utforming ved tildeling av konsesjoner. Staten, fylkeskommunen Stille krav om universell utforming av materiell ved kjøp av transporttjenester. Staten, fylkeskommunen Øke kompetanse om universell utforming hos planleggere, innkjøpere, operatørselskap m.m. Gjennomføre opplæring av planleggere, innkjøpere og andre som tilrettelegger transportløsninger i fylket. Staten, fylkeskommunen Rfk har fokus på kulturminne- og friluftsområder med ruter som tilfredsstiller kvalitetskravene til universell utforming. 8

9 Bygg og anlegg Mål: Kulturbaserte attraksjoner og verna bygg og anlegg skal i størst mulig grad være tilrettelagt etter prinsippene om universell utforming. Strategi Tiltak Ansvar Gjøre flere vernede bygg og anlegg tilgjengelige for alle. Kartlegge tilgjengeligheten til bygg og anlegg for allmennheten, som er regulert til spesialområde bevaring, mht. universell utforming. Kommunene med bistand fra brukerorganisasjoner. Kartlegge tilgjengeligheten til allment tilgjengelige bygg og anlegg som er vernet etter Kulturminneloven mht. universell utforming. Utarbeide forslag til handlingsprogram for tilrettelegging. Avklare hvilke tiltak i handlingsprogrammet som; kan gjennomføres innenfor rammen av vernebestemmelser hvilke tiltak det kan dispenseres for hvilke tiltak som må avvises. Foreta en utvelgelse blant ulike kategorier vedtaksfredede bygg og anlegg for å velge ut objekter som skal prioriteres for tilrettelegging etter prinsippene om universell utforming. Riksantikvaren i samarbeid med aktuelle fagetater fra brukerorganisasjoner. Kommunene, fylkeskommunen Respektive myndigheter (kommune, fylkeskommune, Riksantikvaren). Fylkeskommunen, kommunen. 9

10 Uteområder, friluftsliv og reiseliv Mål: Alle skal ha tilgang til et variert tilbud for fysisk utfoldelse i sin kommune. Strategi Tiltak Ansvar Kartlegge tilgjengelighet i friluftsområder. Kartlegge regionale og lokale friluftsområder med hensyn til universell utforming. Fylkeskommunen, kommunene, brukerorganisasjoner. Foreta prioritering av aktuelle områder for tilrettelegging. Utarbeide handlingsplan for oppgradering av prioriterte områder. Fylkeskommunen, kommunene. Bedre tilgjengeligheten i prioriterte friluftsområder. Gjennomføre oppgraderinger av prioriterte friluftsområder mht. informasjon, parkering, toaletter, ledelinjer, framkommelighet, underlag m.v. Staten, fylkeskommunen, kommunene, friluftsråd. Etablere minst én allmenn tilgjengelig turløype med gode kultur- og/eller naturopplevelser i hver kommune. Kommunene Etablere universelt tilrettelagte områder for de vanligste friluftslivsaktiviteter i hver kommune (minst én badeplass, én fiskeplass, én kort turløype, én lang turløype m.v.). Kommunene 10

11 Mål: Gjøre flere natur- og kulturbaserte attraksjoner tilgjengelige for alle. Strategi Tiltak Ansvar Kartlegge tilgjengelighet til attraksjoner. Kartlegge tilgjengelighet til populære natur- og kulturbaserte attraksjoner i Rogaland. Rogaland reiseliv, kommunene, destinasjonsselskap. Utarbeide handlingsplan for tiltak innenfor hvert destinasjonsområde. Rogaland reiseliv, kommunene, destinasjonsselskap. Gjennomføre tilrettelegging. Gjennomføre tilrettelegging av prioriterte attraksjoner mht. atkomst, parkering, informasjon m.v. Rogaland reiseliv, kommunene, destinasjonsselskap. Mål: Et rikt tilbud av aktiviteter med universell utforming skal gjøre Rogaland til et stadig mer attraktivt reisemål. Strategi Tiltak Ansvar Øke kunnskapen om universell utforming overfor reiselivsbedrifter. Arrangere konferanser og kurs om universell utforming for aktørene i reiselivsbransjen. Fylkeskommunen, NHO. Utarbeide en oversikt over kurs- og konferansesenter (hotell etc.) som er tilrettelagt mht. prinsippene om universell utforming. Brukerorganisasjoner, kommunene, fylkeskommunen. Markedsføre tilgjengelige attraksjoner og bedrifter. Kartlegge og prioritere et representativt utvalg av attraksjoner og aktiviteter i hver kommune. Fylkeskommunen, NHO. Utforme flere tilgjengelige serverings- og overnattingssteder. Minst ett serverings- og overnattingssted som er universelt utformet i hver kommune. I byene: minst 25 % universelt utformet. Kommunene, private aktører. 11

12 12

13 Forankring og organisering i fylket I tråd med fylkesdelplanens tiltak er det nå ansatt en prosjektleder i 100% stilling for oppfølging av tiltak i fylkesdelplanen. Med denne stillingen økes innsatsen i forhold til de fem satsningsområdene planen har satt fokus på. Det er opprettet en intern ressursgruppe for fylkesdelplanen for universell utforming som skal tilrettelegge arbeidet med oppfølgingen av planen. Hver seksjon har ansvar for universell utforming innen sitt ansvarsområde og utarbeider handlingsprogram. En representant fra hver seksjon deltar i de månedlige gruppemøtene, der arbeidet med universell utforming er i fokus. I fylkesdelplanen for universell utforming er det målsettinger om å øke kompetansen både internt og eksternt for å oppnå konkrete resultater i arbeidet med universell utforming. For å realisere dette er vi avhengig av et positivt samarbeid med kommunene i fylket, brukerorganisasjonene, næringslivet og andre interesseorganisasjoner. Arbeidet med oppfølgingen av fylkesdelplanen for universell utforming pågår parallelt, og samordnet med arbeidet i pilotfylkeprosjektet. Organisering av pilotfylkeprosjektet Ansvarlig for prosjektet er Rogaland fylkeskommune i samarbeid med fylkes- 13

14 Trapper med dårlig kontrast er farlige snublefeller ikke bare for synshemmede. mannen i Rogaland. Fylkesrådet for funksjonshemmede har en aktiv rolle i å følge opp gjennomføringen av fylkesdelplanen for universell utforming. Prosjektleder for oppfølgingen av fylkesdelplanen for universell utforming er også prosjektleder i pilotfylkeprosjektet. I arbeidet med pilotfylkeordningen fungerer fylkesordfører sammen med gruppelederne for de politiske partiene i fylket som styringsgruppe. Det er dannet en administrerende prosjektgruppe som representerer satsningsområdene i pilotfylkeprosjektet med representanter fra fylkesrådet for funksjonshemmede, brukerorganisasjonene, friluftsrådene, Reiselivsnæringen ved region Stavanger, Kolumbus og Statens vegvesen, i tillegg til aktuelle deltakere fra administrasjonen i fylkeskommunen og fylkesmannen. Denne gruppa vil fungere som referansegruppe sammen med representanter fra NHO, LO, HSH og KS. Det vil senere bli dannet arbeidsgrupper innen ulike tema. 14

15 15

16 Taktilt (følbart) skilt på hurtigbåtterminalen i Stavanger Strategi for det regionale arbeidet og samarbeidspartnere Fylkesmannen Regional dialog er et løpende samarbeid om plansaker mellom fylkesmannen i Rogaland og fylkeskommunen. Vi har opparbeidet et godt og tett samarbeid i ulike saker, spesielt i oppfølging i plansiden. Ved å gi innspill til hverandre har vi god oppfølging av ulike planmessige utfordringer, deriblant universell utforming. Vi har også et godt samarbeid når det gjelder folkehelsearbeidet og nettverket Frisk i Friluft og Helse i plan. Coast alive er et nytt interreg. prosjekt om hvordan vi kan bruke kultur- og naturarven langs norskekysten til å fremme folkehelse og næringsutvikling. Ressurskommunene innen universell utforming Time og Klepp Time og Klepp har arbeidet tett med oppfølging av universell utforming som strategi i sine kommuner. De har opparbeidet god kompetanse som er viktig å ta med i pilotfylkeprosjektet. Det er en målsetting at ressurskommunesatsingen skal samordnes med pilotfylkene. I denne forbindelse er det opprettet et samarbeid om flere delprosjekter, blant annet å arrangere et bustadseminar med fokus på universell utforming for boliger og uteområder, universell utforming i innkjøpsprosessen for innkjøpere og et pilotkommuneprosjekt for å øke kompetansen på universell utforming i kommunene i Rogaland. Interesseorganisasjoner Brukerorganisasjonene FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) og SAFO (Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner) var representanter i arbeidsgruppa for utarbeidelsen av fylkesdelplanen for universell utforming. Vi har hatt et lærerikt og godt samarbeid med organisasjonene, og det er naturlig med et videre samarbeid også i dette prosjektet. 16

17 God kontrast er viktig hjelpemiddel for mange. Regionale Friluftsråd Det er fire råd som dekker hele fylket. Gjennom flere år er det utviklet et godt samarbeid mellom friluftsrådene og fylkeskommunen. I flere av deres prosjekt er det igangsatt egne prosjekter med spesielt fokus på universell utforming. Friluftsrådene har stor interesse for å videreutvikle metoder og å sette i gang nye tiltak for å få flere til å bruke naturen. Fylkeskommunen har bidratt med støtte til flere prosjekt hvor universell utforming har vært en del av premissene for støtte. Reiselivsnæringen Reiselivsnæringen står overfor utfordringer med å sikre brukervennlige løsninger og god tilgjengelighet. Rogaland fylkeskommune er i denne forbindelse i dialog med reiselivsorganisasjonene inkludert NHOreiseliv. Funksjonshemmede møter ofte store hindringer på reise i forbindelse med bruk av ulike transportmidler og besøk på ukjente steder. Eldre mennesker er en sterkt voksende kundegruppe og vil kreve en større grad av tilrettelegging framover, både av overnattings- og serveringssteder, og kultur- og naturbaserte opplevelsestilbud. Bedrifter og reisemål som satser på tilgjengelighet vil få et fortrinn i konkurransen om disse turistene. Samferdsel Mobilitet er en viktig nøkkel til selvstendighet og sosial inkludering. Mobilitet er bare mulig hvis transportsystemet sikrer tilgjengelighet for ulike brukergrupper. Det gjelder både for transportmidlene (buss, båt, tog, bil) og infrastrukturen (vegnett med fortau, gang- og sykkelveier, parkeringsplasser, terminaler, holdeplasser og kaier med automater o.l). Alle elementene i transportsystemet må ha universell utforming for at hele reisekjeden skal være 17

18 Godt eksempel på tilgjengelighet for rullestolbrukere ved hjelp av heisstol til et vernet museumsbygg i Berlin. godt tilrettelagt. Viktige samarbeidspartnere og aktører i arbeidet med kollektivtransporten i fylket er Statens vegvesen, Kolumbus, NSB og Jernbaneverket. Utdanningsinstitusjoner Universitetet i Stavanger, med fagretning Risikostyring og samfunnssikkerhet, og Diakonhjemmet Høgskole Rogaland (gjennom ergoterapiutdanningen) gir opplæring innen universell utforming. Her er det mulighet for å danne et fagmiljø som kan bidra til kompetanseheving og erfaringsutveksling innen universell utforming. Det planlegges en videreutdanning innen universell utforming ved Diakonhjemmet Høgskole Rogaland med oppstart høsten Fylkeskommunen har inngått et samarbeid med skolen om å lage undervisningsopplegg for universell utforming på høyskoler. Husbanken Fylkeskommunen har vært i kontakt med Husbanken Vest som en aktuell samarbeidspartner i et mulig fremtidig arbeid som pilotfylke. Hovedtidsplan og milepæler Pilotfylkeprosjektet har en tidsplan fra Det skal være to årlige prosjektledersamlinger og en felles samling med ressurskommunene. Det skal være årlig rapportering innen og sluttrapportering innen Evalueringen skal være avsluttet første halvår

19 Delprosjekter i pilotfylke Rogaland Kompetanseheving Det er opprettet et samarbeid med Diakonhjemmet høgskole Rogaland for å utvikle et undervisningsopplegg som skal brukes til kurs om universell utforming som en fast del av fagopplæringen. I første omgang vil hotellfagskolen bli kontaktet, og undervisningsopplegget vil bli tilpasset deres fag. Friluftsliv De fire friluftsrådene i fylket har kartlagt flere friluftsområder for universell utforming. Disse vil bli behandlet og lagt ut på fylkets nye nettsider tilgjengelighet.no. Badeanlegg og universell utforming Et delprosjekt i pilotfylkesatsingen er å se på mulighetene om å utarbeide badeanlegg med universell utforming spredt i fylkets fem regioner. Det er søkt om midler til dette pilotprosjektet i RUP (regionalt utviklingsprogram). Kulturminner Det er igangsatt kartlegging av kultur- minner i Rogaland. Kulturminnene er valgt ut på bakgrunn av geografisk spredning, med variasjon i tidsepoker av historiske hendelser. Denne kartleggingen blir utført av en konsulent med kompetanse på universell utforming. Kollektivtransport til kulturminnene kartlegges også. Reiseliv I løpet av sommeren/høsten skal det kartlegges tilgjengelighet for alle brukergrupper på 30 spisesteder/hoteller fordelt over hele fylket. Kartleggingen blir utført i samarbeid med brukerorganisasjonene FFO/SAFO. Alle områder som blir kartlagt i forhold til universell utforming i fylket, vil bli lagt ut på nettsiden Relevant informasjon vil også gjøres tilgjengelig gjennom reiselivets internettsider. Pilotkommuner Rogaland fylkeskommune og ressurskommunene Time/Klepp har utarbeidet en strategi for å formidle universell utforming til det kommunerettede arbeidet i ressurs- 19

20 kommune-/pilotfylkesatsingen. Dette blir et samarbeid mellom Rfk og ressurskommunene. Fylkeskommunen vil invitere alle kommunene i Rogaland til å delta i en pilotkommuneordning. Det vil bli arrangert en halvdags samling for alle de interesserte kommunene hvor det informeres om pilotkommunesatsingen. Kommunene inviteres til å søke om å delta som pilotkommuner. 4 5 kommuner vil bli valgt ut på bakgrunn av geografisk spredning, kommuneareal og med ulikt ståsted i arbeidet med universell utforming. Prosjektperiode er fra Prosjektøkonomi Storparten av midlene som skal nyttes for å sikre gjennomføringen av universell utforming i Rogaland vil måtte komme på plass gjennom ordinære rammer innenfor de enkelte seksjonenes budsjetter. Alle nye tiltak må gjennomføres med universell utforming, og det arbeides for å sikre at universell utforming er et aspekt ved opprustning, ombygging, reparasjon og vedlikehold. Det er avsatt midler til en 100% stilling som prosjektleder for oppfølgingen av fylkesdeplanen for universell utforming, og en stilling er økt med 20 % for å koordinere nettsiden tilgjengelighet. no. Videre har fylkeskommunen en 100 % stilling til fagleder for universell utforming hos Kolumbus (forvaltningsselskap for kollektivtransporten). Direkte støtte fra 20

21 Finansiering/periode Midler fra MD Midler fra RFK Sum Utgifter Utarbeidelse av undervisning på høyskole Kartlegging kulturminner Kartlegge regionale/lokale friluftsområder Konferanser om universell utforming Sum departementet til pilotfylkene er kr i 2009 og kr i 2010, 2011 og Rogaland fylkeskommune vil sette av tilsvarende midler til prosjektet, og har satt av kr i budsjettet for Nedenfor følger et estimert budsjett for Budsjettet vil forbedres ettersom delprosjektene defineres grundigere. Gjennomføring av tiltak For utbedringer av tiltak er det nødvendig å sette av betydelige midler i budsjettet. I tillegg vil det være mulig å søke om stimuleringsmidler til prosjekter i regjeringens handlingsplan, og Miljøverndepartementet vil gi bistand til delprosjekter. Husbanken gir midler til kompetansehevingstiltak på universell utforming. For samarbeidsprosjekter er det mulig å søke om midler gjennom fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturvern (FINK) og gjennom regionalt utviklingsprogram (RUP). For øvrig har Statens vegvesen midler til tiltak innen universell utforming. For å få tilgang til slike midler stilles det ofte krav om noe egenfinansiering. Vi vil komme tilbake til ressursbruken til anbefalte tiltak etter politikernes prioriteringer. 21

22 22

23 Postboks 130, 4001 Stavanger Besøksadr. Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4010 Stavanger rogfk.no

Universell utforming i Rogaland

Universell utforming i Rogaland Universell utforming i Rogaland Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune Hovedmålsetning for FDP UU Universell utforming skal legges til grunn ved all offentlig planlegging og utforming av offentlige og

Detaljer

Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker

Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker Tiltak K1. 2 i Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 Norge universelt utformet 2025 Nasjonal prosjektbeskrivelse

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING PILOTFYLKE ROGALAND. Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune 14.06.10

UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING PILOTFYLKE ROGALAND. Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune 14.06.10 UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING PILOTFYLKE ROGALAND Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune 14.06.10 Lystbetont kreativ og nødvendig aktivitet Prosjekteringsmodell Voksen mann på 185 cm som

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING. Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune

UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING. Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune 16.02.11 Presentasjon Hva er uu? Fylkesdelplan for universell utforming (fdp uu) Pilotfylket Rogaland Universell utforming

Detaljer

Universell utforming som strategi i kommunene Ressurskommuner

Universell utforming som strategi i kommunene Ressurskommuner Universell utforming som strategi i kommunene Ressurskommuner Tiltak K1. 1 i Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 Norge universelt utformet 2025 Nasjonal

Detaljer

Viktige fokusområder i arbeidet med fysiske hindringer og universell utforming. Hasvik

Viktige fokusområder i arbeidet med fysiske hindringer og universell utforming. Hasvik Viktige fokusområder i arbeidet med fysiske hindringer og universell utforming Hasvik 05.11.09 Universell utforming Hensikten med konseptet universell utforming er å forenkle livet for alle ved å lage

Detaljer

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012.

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Aust-Agder Årsrapport 2011 Pilotfylket Aust-Agder 1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Som pilotfylke skal

Detaljer

Universell utforming og folkehelse. Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune

Universell utforming og folkehelse. Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune Universell utforming og folkehelse Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune Folkehelse/ universell utforming Definere universell utforming (uu) Fylkesdelplan for universell utforming (fdp uu) Pilotfylket

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING

UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune 17.03.11 Tegning: Egil Bjørøen Presentasjon Definere universell utforming (uu) Fylkesdelplan for universell utforming

Detaljer

Universell utforming i Rogaland. Regionalt perspektiv og handlingsplan 2. desember 2014, Scandic Fornebu

Universell utforming i Rogaland. Regionalt perspektiv og handlingsplan 2. desember 2014, Scandic Fornebu Universell utforming i Rogaland Regionalt perspektiv og handlingsplan 2. desember 2014, Scandic Fornebu Regionalt perspektiv og handlingsplan for universell utforming - Sigbjørn Husø Rogaland fylkeskommune

Detaljer

Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1

Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1 Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1 Hild Kristin Morvik Tiltak K1 2009-2013 Fylkes og kommunerettet arbeid med universell utforming i 2014 dagsseminar Park Inn hotell, Gardermoen 2. april 2014

Detaljer

Norge universelt utformet 2025 Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 20009-2013 Tiltak K1 og K5

Norge universelt utformet 2025 Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 20009-2013 Tiltak K1 og K5 Norge universelt utformet 2025 Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 20009-2013 Tiltak K1 og K5 Seniorrådgiver Hild Kristin Morvik Temadag om universell utforming Rygge

Detaljer

Pilotfylket Rogaland Verbal rapportering for 2011

Pilotfylket Rogaland Verbal rapportering for 2011 Rogaland Pilotfylket Rogaland Verbal rapportering for 2011 Tegning: Egil Bjørgøen Likeverdige levekår for alle, i alle faser av livet. 1. Innledning Rogaland fylkeskommune ble valgt som ett av åtte pilotfylker

Detaljer

Møre og Romsdal pilotfylke for universell utforming. Prosjektleder Mari Anne Bjørkmann, Plan og analyseavdelinga

Møre og Romsdal pilotfylke for universell utforming. Prosjektleder Mari Anne Bjørkmann, Plan og analyseavdelinga Møre og Romsdal pilotfylke for universell utforming Prosjektleder Mari Anne Bjørkmann, Plan og analyseavdelinga Dagsorden: - Presentasjon av meg selv - Video - Tilgjengelighet vs universell utforming -

Detaljer

Pilotfylket Rogaland Verbal rapportering for 2012

Pilotfylket Rogaland Verbal rapportering for 2012 Pilotfylket Rogaland Verbal rapportering for 2012 Illustrasjon: Egil Bjørøen Universell utforming med flat pedal mot 2025 Rogaland fylkeskommune 2 1. Innledning Rogaland fylkeskommune ble valgt som ett

Detaljer

Møre og Romsdal pilotfylke for universell utforming Presentasjon for SAMU 2. desember 2014

Møre og Romsdal pilotfylke for universell utforming Presentasjon for SAMU 2. desember 2014 Møre og Romsdal pilotfylke for universell utforming 2010-2012 Presentasjon for SAMU 2. desember 2014 Innhald Bakgrunn Forankring Organisering Nasjonale hovudmål for pilotprosjektet Regionale mål for pilotprosjektet

Detaljer

Universell utforming: Fremtiden. Tom Tvedt Fylkesordfører

Universell utforming: Fremtiden. Tom Tvedt Fylkesordfører Universell utforming: Fremtiden Tom Tvedt Fylkesordfører Universell utforming Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor

Detaljer

Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner Finnmark fylkeskommune - Årsrapport 2010

Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner Finnmark fylkeskommune - Årsrapport 2010 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner Finnmark fylkeskommune - Årsrapport 2010 1. Innledning Miljøverndepartementet (MD) gjennomførte i perioden 2005 2008 et pilotprosjekt

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

Sammenstilling av statusrapport fra ressurskommunene

Sammenstilling av statusrapport fra ressurskommunene Sammenstilling av statusrapport fra ressurskommunene Universell utforming som strategi i kommunene Ressurskommuner Tiltak K1. 1 i Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet

Detaljer

Risør kommune. Ressurskommune for arbeid med universell utforming

Risør kommune. Ressurskommune for arbeid med universell utforming Risør kommune Ressurskommune for arbeid med universell utforming Prosjektbeskrivelse 29-213 1. Bakgrunn Risør kommune søkte om å bli pilotkommune april 25, og ble valgt ut som 1 av 16 kommuner til å være

Detaljer

Rogaland for alle. Uansett alder eller funksjonsnivå. Er det mulig?

Rogaland for alle. Uansett alder eller funksjonsnivå. Er det mulig? Rogaland for alle. Uansett alder eller funksjonsnivå. Er det mulig? Universell utforming er basert på internasjonalt etablerte prinsipper Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på

Detaljer

Trondheim. Møre og Romsdal. Bergen. Oslo

Trondheim. Møre og Romsdal. Bergen. Oslo Trondheim Møre og Romsdal Bergen Oslo Innholdsfortegnelse 1. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommunar og kommunar... 3 2. Organisering og forankring... 3 3. Oppnådde resultat... 3 Hovudmål

Detaljer

Sammenstilling av statusrapporter fra ressurskommunene 2012 Universell utforming som strategi kommunene Ressurskommuner

Sammenstilling av statusrapporter fra ressurskommunene 2012 Universell utforming som strategi kommunene Ressurskommuner Sammenstilling av statusrapporter fra ressurskommunene 2012 Universell utforming som strategi kommunene Ressurskommuner Tiltak K1 i Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet

Detaljer

Rogaland fylkeskommunes arbeid med tilgjengelige turområder Hvor er det mulig å gå på tur for meg?

Rogaland fylkeskommunes arbeid med tilgjengelige turområder Hvor er det mulig å gå på tur for meg? Rogaland fylkeskommunes arbeid med tilgjengelige turområder Hvor er det mulig å gå på tur for meg? Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune 28.10.15 Hva menes med helse? Evne til å mestre hverdagens krav

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING. Ressurskommunesatsningen tiltak K1. Verbal rapport

UNIVERSELL UTFORMING. Ressurskommunesatsningen tiltak K1. Verbal rapport UNIVERSELL UTFORMING Ressurskommunesatsningen tiltak K1 Verbal rapport Ullensaker kommune 2009 2010 1 Innledning Ullensaker er en av 11 nasjonale ressurskommuner for universell utforming. Kommunen deltar

Detaljer

Universell Utforming

Universell Utforming Universell Utforming bra for alle nødvendig for noen Fylkesstrategi for arbeidet med universell utforming i Vest-Agder 2008-2011 Foto: Arve Lindvig Vest-Agder Fylkeskommune Fylkesmannen i Vest-Agder Foto:

Detaljer

FORPROSJEKT "UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE" - TILSKUDD

FORPROSJEKT UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE - TILSKUDD Saknr. 4192/10 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Ingrid Lundvall FORPROSJEKT "UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE" - TILSKUDD Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Hvordan jobber kommuner og fylker med universell utforming. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprossjekt for universell utforming fylker og kommuner

Hvordan jobber kommuner og fylker med universell utforming. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprossjekt for universell utforming fylker og kommuner Hvordan jobber kommuner og fylker med universell utforming Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprossjekt for universell utforming fylker og kommuner Seniorrådgiver Einar Lund Lillestrøm 2.12.2011 Hva. K1 - Nasjonalt

Detaljer

Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 NORGE UNIVERSELT UTFORMET 2025

Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 NORGE UNIVERSELT UTFORMET 2025 Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 NORGE UNIVERSELT UTFORMET 2025 Soria Moria erklæringen UU skal legges til grunn for regjeringens arbeid Det skal utarbeides

Detaljer

Universell utforming

Universell utforming Universell utforming Bra for alle Nødvendig for noen fylkesstrategi for arbeidet med Universell Utforming i vest-agder 2012-2015 Fylkesmannen i Vest-Agder Vest-Agder fylkeskommune fylkesstrategi for arbeidet

Detaljer

Universell utforming i Rogaland fylkeskommune

Universell utforming i Rogaland fylkeskommune Universell utforming i Rogaland fylkeskommune Linda Nilsen Ask, Anne Marie Auestad og Sigbjørn Husø Regionalplanavdelingen Tegning: Egil Bjørøen Samfunns-utfordringer og -ansvar Befolkningsutvikling mot

Detaljer

Norge universelt utformet 2025 Ny handlingsplan for økt tilgjengelighet. Seniorrådgiver Einar Lund Konferanse uu-soner i by

Norge universelt utformet 2025 Ny handlingsplan for økt tilgjengelighet. Seniorrådgiver Einar Lund Konferanse uu-soner i by Ny handlingsplan for økt tilgjengelighet Seniorrådgiver Einar Lund Konferanse uu-soner i by 21.10.2009 Nasjonal strategi for bærekraftig utvikling sosial og økonomisk Hovedmål Regjeringen vil videreutvikle

Detaljer

K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner Mål og strategi for 2012 og 2013

K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner Mål og strategi for 2012 og 2013 K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner Mål og strategi for 2012 og 2013 Seniorrådgiver Einar Lund Scandic Airport hotell Gardermoen 24. Januar 2012 Hva er K1 Nettverk

Detaljer

Tiltak K1 Nettverkssamling koordinatorer kommuner og og pilotfylker. Seniorrådgiver Einar Lund Gjøvik

Tiltak K1 Nettverkssamling koordinatorer kommuner og og pilotfylker. Seniorrådgiver Einar Lund Gjøvik Tiltak K1 Nettverkssamling koordinatorer kommuner og og pilotfylker Seniorrådgiver Einar Lund Gjøvik 22.11.11 Nasjonalt ansvar nasjonal plan 2 Handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet

Detaljer

Universell utforming hele veien

Universell utforming hele veien Universell utforming hele veien Universell utforming av kollektivtransport i tettsteder Tomas Nesheim Driftsleder båt Fagleder universell utforming Rogaland litt fakta 26 kommuner < 420 000 innbyggere

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING MIDLER TIL PROSJEKTKOORDINATOR FOR PILOTFYLKENE

UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING MIDLER TIL PROSJEKTKOORDINATOR FOR PILOTFYLKENE Saknr. 408/09 Ark.nr. K21. Saksbehandler: Øystein Sjølie Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet i Hedmark vedtar å bevilge kr 100 000,- pr. år i treårsperioden 2010 2012 til prosjektet universell

Detaljer

Østfold Pilotfylke for universell utforming. Rapport 2012. Hele samfunnet for alle!

Østfold Pilotfylke for universell utforming. Rapport 2012. Hele samfunnet for alle! Østfold Pilotfylke for universell utforming Rapport 2012 Hele samfunnet for alle! 1. Innledning Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold søkte i 2009 om at Østfold skulle bli pilotfylke for universell

Detaljer

Pilotfylket Møre og Romsdal

Pilotfylket Møre og Romsdal Møre og Romsdal Pilotfylket Møre og Romsdal Årsrapport 2011 Venstre: Ørskog kommune, Elvastien. Fotograf: Edmund Melkild, bygdebladet. Høyre: Stranda kommune. Fotograf: Arne-Dag Gjerde, Møre og Romsdal

Detaljer

Universell utforming av kollektivtrafikken

Universell utforming av kollektivtrafikken Universell utforming av kollektivtrafikken En mulighet for alle eller? Tomas Nesheim Fagleder universell utforming Rogaland litt fakta 26 kommuner < 430 000 innbyggere Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg

Detaljer

Fra hovedvei til drømmefisken!

Fra hovedvei til drømmefisken! Fra hovedvei til drømmefisken! Tilrettelegging og merking av fiskeplasser i IHRs medlemskommuner Grane og Hattfjelldal. Det legges opp til et samarbeid med Polarsirkelen Friluftsråd`s prosjekt Fra hovedvei

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE Prosjektrapport 2009-2010

PORSGRUNN KOMMUNE Prosjektrapport 2009-2010 PORSGRUNN KOMMUNE Prosjektrapport 2009-2010 Ressurskommune universell utforming Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner Innledning Porsgrunn kommune deltok i perioden 2005 2008

Detaljer

Pilotprosjektet Universell utforming. Prosjektplan for Kongsvinger kommune

Pilotprosjektet Universell utforming. Prosjektplan for Kongsvinger kommune Pilotprosjektet Universell utforming Prosjektplan for 2008 Kongsvinger kommune Kongsvinger, 1. mars 2008 1.0 Bakgrunn Høsten 2005 ble Kongsvinger kommune valgt ut som en av 16 pilotkommuner for universell

Detaljer

Universell utforming Gjøvikregionen Rapport 2011

Universell utforming Gjøvikregionen Rapport 2011 Gjøvik Universell utforming Gjøvikregionen Rapport 2011 1. Innledning I perioden 2005 2008 var Gjøvik og Vestre Toten pilotkommuner for universell utforming knyttet til den nasjonale handlingsplanen. I

Detaljer

Pilotprosjektet Universell utforming. Prosjektplan for Kongsvinger kommune

Pilotprosjektet Universell utforming. Prosjektplan for Kongsvinger kommune Pilotprosjektet Universell utforming Prosjektplan for 2007 Kongsvinger kommune Kongsvinger, 15. mars 2007, revidert 1. oktober 2007 1.0 Bakgrunn Høsten 2005 ble Kongsvinger kommune valgt ut som en av 16

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE TIL DELPROSJEKT, "UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE"

SØKNAD OM STØTTE TIL DELPROSJEKT, UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE Saknr. 11/1905-10 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad SØKNAD OM STØTTE TIL DELPROSJEKT, "UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE" Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING VERBAL RAPPORT FOR 2013

UNIVERSELL UTFORMING VERBAL RAPPORT FOR 2013 UNIVERSELL UTFORMING VERBAL RAPPORT FOR 2013 Ressurskommuneprosjektet; tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner Ullensaker kommune Datert 04.01.2014 1 Innledning Ullensaker har

Detaljer

ÅRLIG RAPPORTERING FRA KRISTIANSAND KOMMUNE 2011

ÅRLIG RAPPORTERING FRA KRISTIANSAND KOMMUNE 2011 Kristiansand ÅRLIG RAPPORTERING FRA KRISTIANSAND KOMMUNE 2011 Disposisjon Kommentarer 1. Innledning I Kristiansand kommune er universell utforming et tema som er høyt prioritert både administrativt og

Detaljer

Innlandet universelt utformet 2025

Innlandet universelt utformet 2025 Innlandet universelt utformet 2025 - Felles strategi for Hedmark og Oppland Plan- og bygningslovkonferansen i Hedmark 26. oktober 2016 Øystein Sjølie, Hedmark fylkeskommune Samferdsel, kulturminner og

Detaljer

Pilotfylke for universell utforming

Pilotfylke for universell utforming Møre og Romsdal Pilotfylke for universell utforming - Heile samfunnet for alle! Prosjektplan 2010 2012 BAKGRUNN Miljøverndepartementet har utpeika Møre og Romsdal til pilotfylke for universell utforming.

Detaljer

Prosjektplan for Kongsvinger kommunes satsing på universell utforming i perioden 2006-2007

Prosjektplan for Kongsvinger kommunes satsing på universell utforming i perioden 2006-2007 15. juni 2006 Prosjektplan for Kongsvinger kommunes satsing på universell utforming i perioden 2006-2007 1. Bakgrunn Regjeringen vedtok i november 2004 Handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer

Detaljer

Friluftsliv og Folkehelse. Fra Plan til Virkelighet

Friluftsliv og Folkehelse. Fra Plan til Virkelighet Friluftsliv og Folkehelse Fra Plan til Virkelighet Fra plan til virkelighet et regionalt samarbeid Fylkeskommunen har: Politikk (mye), penger (mye) og planverktøy (solide) Friluftsrådene har: Kompetanse

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING. Ressurskommunesatsningen; tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner VERBAL RAPPORT 2011

UNIVERSELL UTFORMING. Ressurskommunesatsningen; tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner VERBAL RAPPORT 2011 UNIVERSELL UTFORMING VERBAL RAPPORT 2011 Ressurskommunesatsningen; tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner Ullensaker kommune Datert 04.01.12 1 Innledning Ullensaker er en av

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 13.03.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 211 Møtedato: 13.03.2017 Tid: 13:00 1 Saksliste Saksnr PS 2/17

Detaljer

Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag

Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag Planprogram REGUT 30.04.2012 Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag Utkast til planprogram.

Detaljer

Bygd, reiseliv og universell utforming felles og same sak

Bygd, reiseliv og universell utforming felles og same sak Bygd, reiseliv og universell utforming felles og same sak Kva er universell utforming? Klare verdiar og haldningar, ha eit ope syn på samfunnet, gjere klare politiske prioriteringar, ha kunnskap, evne

Detaljer

Pilotfylke for universell utforming

Pilotfylke for universell utforming Møre og Romsdal Pilotfylke for universell utforming - Heile samfunnet for alle! Statusrapport 2010 Miljøverndepartementet utpekte våren 2009 Møre og Romsdal som pilotfylke for universell utforming sammen

Detaljer

K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt universell utforming. Aktivitetsrapport 2012 Fylkesmannen i Telemark og Telemark fylkeskommune

K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt universell utforming. Aktivitetsrapport 2012 Fylkesmannen i Telemark og Telemark fylkeskommune K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt universell utforming Aktivitetsrapport 2012 Fylkesmannen i Telemark og Telemark fylkeskommune 1. Innledning Fylkesmannen i Telemark og Telemark fylkeskommune fikk i desember

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

RESULTATMÅL UNIVERSELL UTFORMING PR. 28.11.2006 MÅL TILTAK KOMMENTARER FÅ PÅ PLASS PROSJEKT- ORGANISERING OG PROSJEKTLEDER

RESULTATMÅL UNIVERSELL UTFORMING PR. 28.11.2006 MÅL TILTAK KOMMENTARER FÅ PÅ PLASS PROSJEKT- ORGANISERING OG PROSJEKTLEDER RESULTATMÅL UNIVERSELL UTFORMING PR. 28.11.2006 MÅL TILTAK KOMMENTARER FÅ PÅ PLASS PROSJEKT- ORGANISERING OG PROSJEKTLEDER PROSJEKTEIER Verdal kommune -Prosjektet er godt politisk forankret. -Prosjektleder

Detaljer

Planlegging og gode eksempler fra plan til gjennomføring

Planlegging og gode eksempler fra plan til gjennomføring Planlegging og gode eksempler fra plan til gjennomføring Lillestrøm, 30. september 2013 Eva Kristin Krogh, spesialkonsulent, Hva jeg vil si noe om Kommunal planlegging hva innebærer det? Hvordan har jobbet

Detaljer

Rapport fra Risør kommune 2011

Rapport fra Risør kommune 2011 Risør Rapport fra Risør kommune 2011 Universell utforming, K1 Innledning Risør kommune vedtok v/formannskapet å søke om å bli ressurskommune for universell utforming under tiltak K1 i Regjeringens handlingsplan

Detaljer

Pilotfylket Nord- Trøndelag

Pilotfylket Nord- Trøndelag Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag 2012 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner Nord-Trøndelag er pilotfylke for universell utforming under

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

Pilotfylke for universell utforming

Pilotfylke for universell utforming Møre og Romsdal Pilotfylke for universell utforming - Heile samfunnet for alle! Handlingsplan 2012 1 HANDLINGSPLAN 2012 Satsingsområde 1: Kompetanseheving Ref. mål 1 Tiltak Målgruppe Ansvarleg for NHM

Detaljer

Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming

Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Konferanse om universell utforming Trondheim 28.09.06 Rådgiver Kristi Ringard, Miljøverndepartementet Handlingsplan for økt tilgjengelighet

Detaljer

BRA-programmet. Bjørn Kåre Steinset. Statens vegvesen Region øst - Norge

BRA-programmet. Bjørn Kåre Steinset. Statens vegvesen Region øst - Norge BRA-programmet Bjørn Kåre Steinset Statens vegvesen Region øst - Norge Bedre transportinfrastruktur, som omfatter tilrettelegging av terminaler, omstignings- og knutepunkter gjennom universell utforming.

Detaljer

«Verbal» Årsrapport for 2013 for tiltak K1 - pilotfylke Rogaland

«Verbal» Årsrapport for 2013 for tiltak K1 - pilotfylke Rogaland «Verbal» Årsrapport for 2013 for tiltak K1 - pilotfylke Rogaland Rogaland fylkeskommune 2 1. Innledning Rogaland fylkeskommune var tidlig ute i arbeidet med universell utforming (uu). I Fylkesplan for

Detaljer

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark Saknr. 14/8511-20 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark 2012-2017 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar det framlagte

Detaljer

BYSTRATEGI GRENLAND. - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima. Prosjektplan for hovedprosjekt

BYSTRATEGI GRENLAND. - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima. Prosjektplan for hovedprosjekt BYSTRATEGI GRENLAND - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima Prosjektplan for hovedprosjekt 2009-2012 Februar 2009 Innhold 1 Bakgrunn 1.1 Dette er vi enige om/ erkjennelsen 1.2 Hva har skjedd

Detaljer

Modul 5. Friluftsområder. Gunnar T. Isdahl. K5- instruktør Rogaland. Leikanger 24. oktober 2012

Modul 5. Friluftsområder. Gunnar T. Isdahl. K5- instruktør Rogaland. Leikanger 24. oktober 2012 Modul 5 Friluftsområder Gunnar T. Isdahl K5- instruktør Rogaland Leikanger 24. oktober 2012 Modulens innhold Introduksjon Kommunal planlegging Fysisk utforming Kommunale handlingsplaner Ressurser Universell

Detaljer

Den universelle reisen Seminar i Svolvær, 19. april

Den universelle reisen Seminar i Svolvær, 19. april Den universelle reisen Seminar i Svolvær, 19. april 1. Tilskuddsmuligheter innen kollektivtransporten 2. Strategi for universell utforming for Statens vegvesen, Region nord. Ved Randulf Kristiansen, koordinator

Detaljer

Intensjoner i statlege lover og forskrifter når det gjeld universell utforming

Intensjoner i statlege lover og forskrifter når det gjeld universell utforming Intensjoner i statlege lover og forskrifter når det gjeld universell utforming Seniorrådgiver Hild Kristin Morvik Seminar om universell utforming Klepp og Time kommune 21.10.2010 2 definisjoner av universell

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke

Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke 1. Bakgrunn Som et ledd i å følge opp tilrådning fra OECD «Skills Strategy Norway (2014)», ble Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017-2021

Detaljer

PROSJEKTPLAN 2007 PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING - BU 31

PROSJEKTPLAN 2007 PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING - BU 31 PROSJEKTPLAN 2007 PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING - BU 31 STYRKING AV UNIVERSELL UTFORMING I KOMMUNAL VIRKSOMHET PORSGRUNN KOMMUNE 10.05.2007 Revidert 10.10.2007 BAKGRUNN Høsten 2005 ble Porsgrunn valgt

Detaljer

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft Handlingsprogram 2013 Masterplanen Masterplanen er et helhetlig konsept for å etablere langsiktige strategiske føringer for utvikling. Mål: Friluftsliv som verktøy for folkehelse Regionalt infrastrukturprogram

Detaljer

Du skal få en dag i mårå

Du skal få en dag i mårå Du skal få en dag i mårå Innlegg Einar Lund, seniorrådgiver, Miljøverndepartementet Onsdag 23. 10. kl 14:25 Fra begrep til resultat i kommuner og fylker - erfaringer fra K1-tiltaket Introduksjon Konferansen

Detaljer

Linda Nilsen Ask Regionalplanavdelingen Rogaland fylkeskommune. Tegning: Egil Bjørøen

Linda Nilsen Ask Regionalplanavdelingen Rogaland fylkeskommune. Tegning: Egil Bjørøen Avleggere av KSnettverket i Rogaland Linda Nilsen Ask Regionalplanavdelingen Rogaland fylkeskommune Tegning: Egil Bjørøen Fylkesdelplan for universell utforming Satsningsområder: 1. Kunnskap og kompetanse

Detaljer

Helhetlig tilrettelegging av kollektivtransporten www.vaf.no

Helhetlig tilrettelegging av kollektivtransporten www.vaf.no Foto: Bragdøya kystlag Helhetlig tilrettelegging av kollektivtransporten NASJONALE STYRINGSSIGNALER Nasjonal transportplan 2010-2019 Et av hovedmålene: Universelt utformet transportsystem Lov om forbud

Detaljer

ÅRLIG RAPPORTERING FRA KRISTIANSAND KOMMUNE 2012

ÅRLIG RAPPORTERING FRA KRISTIANSAND KOMMUNE 2012 ÅRLIG RAPPORTERING FRA KRISTIANSAND KOMMUNE 2012 Disposisjon Kommentarer 1. Innledning I Kristiansand kommune er universell utforming et tema som er høyt prioritert både administrativt og politisk. Kommunens

Detaljer

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar,

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar, Saknr. 5574/09 Ark.nr. 130. Saksbehandler: Ingrid Lauvdal SAMARBEIDSPROGRAMMET FOR HEDMARK 2010-2011(13) Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger

Detaljer

Deltaking for alle universell utforming

Deltaking for alle universell utforming Deltaking for alle universell utforming Nasjonale føringar Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne Plan for universell utforming innen viktige samfunnsområder

Detaljer

SØKNAD OM FINANSIERING AV PROSJEKTET UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL

SØKNAD OM FINANSIERING AV PROSJEKTET UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL Saknr. 12/343-7 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad SØKNAD OM FINANSIERING AV PROSJEKTET UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

K2 Universell utforming mot nye høyder Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming

K2 Universell utforming mot nye høyder Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming K2 Universell utforming mot nye høyder Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming 2014 2015 Sluttrapport Prosjekt: Innlandet universelt utformet 2025 - felles strategi for Hedmark og Oppland

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKT K1. Synliggjering av gjennomgåande perspektiv i Fylkesplan Pilotfylke Møre og Romsdal

SLUTTRAPPORT PROSJEKT K1. Synliggjering av gjennomgåande perspektiv i Fylkesplan Pilotfylke Møre og Romsdal SLUTTRAPPORT PROSJEKT K1 Synliggjering av gjennomgåande perspektiv i Fylkesplan 2013-2016 Pilotfylke Møre og Romsdal 1. Innleiing Møre og Romsdal fylkeskommune fekk i 2013 eit tilskot på kroner 100 000

Detaljer

Pilotfylke for universell utforming

Pilotfylke for universell utforming Møre og Romsdal Pilotfylke for universell utforming - Heile samfunnet for alle! Handlingsplan 2011 1 HANDLINGSPLAN 2011 Satsingsområde 1: Kompetanseheving Ref. mål 1 Tiltak Målgruppe Ansvarleg for Gjennomføre

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av områder for friluftsliv i Oppland - invitasjon til deltagelse i landsomfattende prosjekt.

Kartlegging og verdsetting av områder for friluftsliv i Oppland - invitasjon til deltagelse i landsomfattende prosjekt. Regionalenheten Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA Vår ref. : 201200335-57 Lillehammer, 17. april 2015 Deres ref. : Kartlegging og verdsetting av områder for friluftsliv i Oppland - invitasjon til deltagelse

Detaljer

Universell Utforming Lindesnesregionen: Prosjektene: Tilgjengelighet i skjærgården i Mandal Tilgjengelighet fra hei til sjø

Universell Utforming Lindesnesregionen: Prosjektene: Tilgjengelighet i skjærgården i Mandal Tilgjengelighet fra hei til sjø Universell Utforming Lindesnesregionen: Prosjektene: Tilgjengelighet i skjærgården i Mandal Tilgjengelighet fra hei til sjø Rapport for Prosjektåret 2008 (pr 01.11.08) Kommunene Mandal, Lindesnes, Marnardal,

Detaljer

Plattform for Norges nasjonalparklandsbyer 2009-2013

Plattform for Norges nasjonalparklandsbyer 2009-2013 Februar 2010 Plattform for Norges nasjonalparklandsbyer 2009-2013 Bakgrunn Miljøverndepartementet og Direktoratet for Naturforvaltning etablerte i 2008 ordningen med nasjonalparklandsby som et viktig virkemiddel

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud. Høringsforslag høst 2013

Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud. Høringsforslag høst 2013 Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud Høringsforslag høst 2013 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen oktober 2013 Innhold 1. HENSIKTEN MED STRATEGIEN... 5 1.1 Idretten aktører og virkemidler...

Detaljer

RESSURSKOMMUNEN VERDAL

RESSURSKOMMUNEN VERDAL RESSURSKOMMUNEN VERDAL ÅRSRAPPORT 2011 Kari Gregersen Næss Staten har visjonene, kommunene har handlingsrommet og mulighetene. Det er i kommunene folk lever og bor, og det er i kommunen den gode praksis

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING KOMMUNEDELPLAN OVERHALLA KOMMUNE

UNIVERSELL UTFORMING KOMMUNEDELPLAN OVERHALLA KOMMUNE Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling UNIVERSELL UTFORMING KOMMUNEDELPLAN OVERHALLA KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Vedtatt av kommunestyret i sak XX/13, den FORORD Diskriminerings-

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder

Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder seniorrådgiver Erlend Smedshaug Værnes 1 Handlingsplanens målsetning Statlig sikring og tilrettelegging av friluftsområder

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/204-4 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: FOLKEHELSEPROSJEKTET "LIV OG LYST I LYS OG MØRKE" PARTNERSKAP I FINNMARK

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/204-4 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: FOLKEHELSEPROSJEKTET LIV OG LYST I LYS OG MØRKE PARTNERSKAP I FINNMARK Saksfremlegg Saksnr.: 07/204-4 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: FOLKEHELSEPROSJEKTET "LIV OG LYST I LYS OG MØRKE" PARTNERSKAP I FINNMARK Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 6/12 Eldrerådet 16.01.2012 6/12 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 16.01.2012 6/12 Hovedutvalg for eiendom og

Detaljer

Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet.

Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet. Pilotfylkene Hedmark og Oppland 2010 2013 Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet. Følgende uteareal skal være universelt

Detaljer

Sluttrapport K1 tiltak. Friområdet ved Bongsatjørn - tilgjengelig for alle

Sluttrapport K1 tiltak. Friområdet ved Bongsatjørn - tilgjengelig for alle Norge universelt utformet 2025 K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner Sluttrapport K1 tiltak Friområdet ved Bongsatjørn - tilgjengelig for alle A Prosjektopplysninger:.

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer