Universell utforming som regional utfordring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universell utforming som regional utfordring"

Transkript

1 Universell utforming som regional utfordring Prosjektplan for pilotfylke Rogaland 1

2 Bakgrunn Fylkesdelplan for universell utforming for Rogaland ble enstemmig vedtatt i fylkestinget mars Senere på høsten ble planen godkjent i Miljøverndepartementet. I vedtaket fra fylkestinget ble det samtidig vedtatt å fremme en søknad om at Rogaland får status som spydspissfylke for universell utforming. Det var på grunnlag av dette vedtaket at Rogaland søkte om å bli et pilotfylke. I fylkesdelplanen for universell utforming har en valgt å gå nærmere inn på fem viktige samfunnsområder. Dette er områder som står sentralt i Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet, og der fylkeskommunen og kommunene også har et viktig ansvar: Kunnskap og kompetanse Bygg og anlegg Uteområder, friluftsliv og reiseliv Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Samferdsel Innhold Satsingsområder i pilotfylkeprosjektet 1 Forventninger til pilotfylkene fra Miljøverndepartementet 4 Pilotfylkenes målsettinger 6 Mål, strategi, tiltak og ansvar 8 Forankring og organisering i fylket 13 Strategi for det regionale arbeidet og samarbeidspartnere 16 Delprosjekt i pilotfylket Rogaland 19 Illustrasjon - Egil Bjørøen Foto - Odd Inge Worsøe, Torbjørn Rathe, Hege Trondsen og Per Frøyland Pallesen 2

3 Satsingsområder i pilotfylkeprosjektet Rogaland fylkeskommune (Rfk) har valgt reiseliv, friluftsliv og samferdsel som hovedtema. Dette kan for eksempel gjelde tilgjengelighet til attraksjoner som kulturminner og friluftsmål. I denne sammenhengen inngår også samferdsel som transport med buss, tog og båt som en del av arbeidet med å sikre tilgjengeligheten til arenaene. Fylkesdelplanen har målsettinger om å utvikle flere rekreasjonsområder beregnet på ulike aktiviteter som tur, bading, fiske, utsikt, kulturminner med mer til universell utforming. Disse foreslås knyttet opp mot kollektivtransport slik at et utvalg av friluftslivsopplevelser blir tilgjengelig for alle. Her blir også reiselivsbransjen en viktig samarbeidspartner. 3 3

4 Gamle Stavanger Forventninger til pilotfylkene fra Miljøverndepartementet Blant 12 fylker som søkte, ble foruten Rogaland, disse utvalgt: Østfold, Aust- Agder, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Finnmark. Hedmark og Oppland er valgt ut som par-fylke. Geografi og spredning av satsningsområder har vært vektlagt. I prioriteringen har departementet lagt særlig vekt på at fylkene er tydelig på at de vil integrere universell utforming i regionalpolitiske mål og strategier i fylket de vil innveve universell utforming som strategi både på egne virksomhetsområder og i sine oppgaver i forhold til kommunene de vil sette av egne ressurser til satsingen som pilotfylke det er enighet mellom fylkeskommunen og fylkesmannen om å satse sammen på universell utforming gjennom et pilotfylkeprosjekt. Videre har departementet lagt vekt på at pilotfylkene samlet sett kan bidra aktivt til realisering av visjoner og mål i handlingsplan for universell utforming, og at innsatsen kan kobles sammen med og gjensidig forsterke annet nasjonalt utviklingsarbeid i fylker og kommuner. Dette gjelder blant annet følgende mål i handlingsplanen: alle kommuner bør ha vedtatt kommuneplan med retningslinjer og bestemmelser for universell utforming innen universell utforming bør være et integrert prinsipp i alle regionale planer innen alle fylker og 25 % av kommunene bør delta aktivt i nasjonal utviklingsprosjekt med kommune- og fylkesrettet satsing innen alle kommuner bør ha deltatt aktivt i veiledning om ny plan- og bygningslov innen

5 Pilotfylkene for universell utforming med gul farge. Miljøverndepartementet er koordinator i pilotfylkesatsingen i samråd med Barneog Likestillingsdepartementet. Prosjektperioden er fra , hvor det første året er et oppstartsår med full iverksetting Direkte støtte fra departementet til pilotfylkene er kr i 2009 og kr i 2010, 2011 og Pilotfylkene skal utarbeide prosjektplan for sin aktivitet og denne skal beskrive: Innsatsområder Strategi for det regionale arbeidet, herunder samarbeid og arbeidsdeling mellom fylkeskommunen og fylkesmannen Strategi for det kommunerettede arbeidet Personressurser Organisering og forankring i fylket, herunder medvirkning og fylkesrådet for funksjonshemmedes rolle Utdype egne arbeidsmål basert på hovedmålene og resultatmålene i den felles prosjektbeskrivelsen Rapportere iht omforent mal innen 1. november hvert år. 5

6 Pilotfylkenes målsettinger Pilotfylkene har utarbeidet en felles prosjektbeskrivelse med følgende hovedmålsettinger. Hovedmål 1 Integrere universell utforming i regional virksomhet og være forbilde slik at andre fylker og kommunene i eget fylke øker innsatsen på feltet. Resultatmål: Rfk har utarbeidet en fylkesdelplan for universell utforming ( ) til det regionalpolitiske arbeidet med universell utforming, og arbeider nå med handlingsplanen. Alle kommuner bør ha vedtatt kommuneplan med retningslinjer og bestemmelser for universell utforming innen Hovedmål 2 Bistå kommunene innenfor eget fylke til å bli gode på universell utforming. Resultatmål: Rfk arrangerer flere konferanser med temaet universell utforming. Hovedmål 3 Være dialogpartner og bidragsyter i det nasjonale arbeidet for universell utforming ved å ta initiativ og medvirke i ulike nettverk og samarbeidsfora. Resultatmål: Rfk deltar i det nasjonale arbeidet for universell utforming blant annet i samferdsel og folkehelse. Hovedmål 4 Formidle kunnskap og resultater i ulike nettbaserte og trykte medier. Resultatmål: Rfk arbeider løpende med egenproduserte artikler og nyhetsoppslag om universell utforming. Rfk ved regionalutviklingsavdelingen 6

7 Et rekkverk må ikke stoppe før man er på trygg grunn. publiserer bladet Rogaland i utvikling, som distribueres bredt i fylket og til alle fylkeskommuner og departementer. Bladet omhandler regionale saker, og universell utforming har fast vignett. RFK har utviklet nettstedet tilgjengelighet.no som skal lanseres Her vil publikum få info om bygg og anlegg, service, uteområder og friluftsområder som er kartlagt med hensyn til universell utforming. Alle områder som er kartlagt i forhold til universell utforming i fylket vil bli lagt ut på nettsiden. Hovedmål 5 Initiere og delta i delprosjekter sammen med kommuner, nasjonale og/eller regionale kompetansemiljøer. Resultatmål: Rfk skal både initierte og delta i flere prosjekter med kommuner blant annet innen folkehelse, friluftsliv, inkluderende samfunn, samferdsel og universell utforming. Hovedmålet i pilotfylke Rogaland Hovedmålet med fylkesdelplanen for universell utforming for Rogaland er beskrevet i fylkesplanen: Universell utforming skal legges til grunn ved all offentlig planlegging og utforming av offentlig og privat tjenesteyting, produkter og omgivelser, og innebærer en utforming for alle brukere. Strategi og tiltak Med utgangspunkt i fylkesdelplanen for universell utforming er det trukket ut aktuelle målsettinger til pilotfylkesatsingen. 7

8 Kunnskap og kompetanse Mål: Rogaland fylkeskommune skal være en pådriver for å øke kunnskapsnivået om universell utforming i fylket, og for å bidra til økt grad av universell utforming på alle samfunnsområder. Mål: I Rogaland skal det være tilgang på kurs om universell utforming rettet mot ulike fagdisipliner. Strategi Tiltak Ansvar Etablere samarbeid mellom aktuelle utdanningsinstitusjoner og fagdisipliner for utarbeidelse av et bredt opplæringstilbud. Etablere kurs om universell utforming som en fast del av fagopplæringen innenfor førskolelærer, lærer-, sykepleier, helse- og sosial- og reiselivsutdanningene, ingeniørfag, planlegging m.fl. Fylkeskommunen, universitet/høgskoler, bransjeorganisasjoner. Transport Mål: I Rogaland skal transportmateriell som nyttes i offentlige ruter tilfredsstille krav til universell standard innen Strategi Tiltak Ansvar Fremme universell utforming gjennom kjøpsog konsesjonsprosesser. Sette vilkår med krav om universell utforming ved tildeling av konsesjoner. Staten, fylkeskommunen Stille krav om universell utforming av materiell ved kjøp av transporttjenester. Staten, fylkeskommunen Øke kompetanse om universell utforming hos planleggere, innkjøpere, operatørselskap m.m. Gjennomføre opplæring av planleggere, innkjøpere og andre som tilrettelegger transportløsninger i fylket. Staten, fylkeskommunen Rfk har fokus på kulturminne- og friluftsområder med ruter som tilfredsstiller kvalitetskravene til universell utforming. 8

9 Bygg og anlegg Mål: Kulturbaserte attraksjoner og verna bygg og anlegg skal i størst mulig grad være tilrettelagt etter prinsippene om universell utforming. Strategi Tiltak Ansvar Gjøre flere vernede bygg og anlegg tilgjengelige for alle. Kartlegge tilgjengeligheten til bygg og anlegg for allmennheten, som er regulert til spesialområde bevaring, mht. universell utforming. Kommunene med bistand fra brukerorganisasjoner. Kartlegge tilgjengeligheten til allment tilgjengelige bygg og anlegg som er vernet etter Kulturminneloven mht. universell utforming. Utarbeide forslag til handlingsprogram for tilrettelegging. Avklare hvilke tiltak i handlingsprogrammet som; kan gjennomføres innenfor rammen av vernebestemmelser hvilke tiltak det kan dispenseres for hvilke tiltak som må avvises. Foreta en utvelgelse blant ulike kategorier vedtaksfredede bygg og anlegg for å velge ut objekter som skal prioriteres for tilrettelegging etter prinsippene om universell utforming. Riksantikvaren i samarbeid med aktuelle fagetater fra brukerorganisasjoner. Kommunene, fylkeskommunen Respektive myndigheter (kommune, fylkeskommune, Riksantikvaren). Fylkeskommunen, kommunen. 9

10 Uteområder, friluftsliv og reiseliv Mål: Alle skal ha tilgang til et variert tilbud for fysisk utfoldelse i sin kommune. Strategi Tiltak Ansvar Kartlegge tilgjengelighet i friluftsområder. Kartlegge regionale og lokale friluftsområder med hensyn til universell utforming. Fylkeskommunen, kommunene, brukerorganisasjoner. Foreta prioritering av aktuelle områder for tilrettelegging. Utarbeide handlingsplan for oppgradering av prioriterte områder. Fylkeskommunen, kommunene. Bedre tilgjengeligheten i prioriterte friluftsområder. Gjennomføre oppgraderinger av prioriterte friluftsområder mht. informasjon, parkering, toaletter, ledelinjer, framkommelighet, underlag m.v. Staten, fylkeskommunen, kommunene, friluftsråd. Etablere minst én allmenn tilgjengelig turløype med gode kultur- og/eller naturopplevelser i hver kommune. Kommunene Etablere universelt tilrettelagte områder for de vanligste friluftslivsaktiviteter i hver kommune (minst én badeplass, én fiskeplass, én kort turløype, én lang turløype m.v.). Kommunene 10

11 Mål: Gjøre flere natur- og kulturbaserte attraksjoner tilgjengelige for alle. Strategi Tiltak Ansvar Kartlegge tilgjengelighet til attraksjoner. Kartlegge tilgjengelighet til populære natur- og kulturbaserte attraksjoner i Rogaland. Rogaland reiseliv, kommunene, destinasjonsselskap. Utarbeide handlingsplan for tiltak innenfor hvert destinasjonsområde. Rogaland reiseliv, kommunene, destinasjonsselskap. Gjennomføre tilrettelegging. Gjennomføre tilrettelegging av prioriterte attraksjoner mht. atkomst, parkering, informasjon m.v. Rogaland reiseliv, kommunene, destinasjonsselskap. Mål: Et rikt tilbud av aktiviteter med universell utforming skal gjøre Rogaland til et stadig mer attraktivt reisemål. Strategi Tiltak Ansvar Øke kunnskapen om universell utforming overfor reiselivsbedrifter. Arrangere konferanser og kurs om universell utforming for aktørene i reiselivsbransjen. Fylkeskommunen, NHO. Utarbeide en oversikt over kurs- og konferansesenter (hotell etc.) som er tilrettelagt mht. prinsippene om universell utforming. Brukerorganisasjoner, kommunene, fylkeskommunen. Markedsføre tilgjengelige attraksjoner og bedrifter. Kartlegge og prioritere et representativt utvalg av attraksjoner og aktiviteter i hver kommune. Fylkeskommunen, NHO. Utforme flere tilgjengelige serverings- og overnattingssteder. Minst ett serverings- og overnattingssted som er universelt utformet i hver kommune. I byene: minst 25 % universelt utformet. Kommunene, private aktører. 11

12 12

13 Forankring og organisering i fylket I tråd med fylkesdelplanens tiltak er det nå ansatt en prosjektleder i 100% stilling for oppfølging av tiltak i fylkesdelplanen. Med denne stillingen økes innsatsen i forhold til de fem satsningsområdene planen har satt fokus på. Det er opprettet en intern ressursgruppe for fylkesdelplanen for universell utforming som skal tilrettelegge arbeidet med oppfølgingen av planen. Hver seksjon har ansvar for universell utforming innen sitt ansvarsområde og utarbeider handlingsprogram. En representant fra hver seksjon deltar i de månedlige gruppemøtene, der arbeidet med universell utforming er i fokus. I fylkesdelplanen for universell utforming er det målsettinger om å øke kompetansen både internt og eksternt for å oppnå konkrete resultater i arbeidet med universell utforming. For å realisere dette er vi avhengig av et positivt samarbeid med kommunene i fylket, brukerorganisasjonene, næringslivet og andre interesseorganisasjoner. Arbeidet med oppfølgingen av fylkesdelplanen for universell utforming pågår parallelt, og samordnet med arbeidet i pilotfylkeprosjektet. Organisering av pilotfylkeprosjektet Ansvarlig for prosjektet er Rogaland fylkeskommune i samarbeid med fylkes- 13

14 Trapper med dårlig kontrast er farlige snublefeller ikke bare for synshemmede. mannen i Rogaland. Fylkesrådet for funksjonshemmede har en aktiv rolle i å følge opp gjennomføringen av fylkesdelplanen for universell utforming. Prosjektleder for oppfølgingen av fylkesdelplanen for universell utforming er også prosjektleder i pilotfylkeprosjektet. I arbeidet med pilotfylkeordningen fungerer fylkesordfører sammen med gruppelederne for de politiske partiene i fylket som styringsgruppe. Det er dannet en administrerende prosjektgruppe som representerer satsningsområdene i pilotfylkeprosjektet med representanter fra fylkesrådet for funksjonshemmede, brukerorganisasjonene, friluftsrådene, Reiselivsnæringen ved region Stavanger, Kolumbus og Statens vegvesen, i tillegg til aktuelle deltakere fra administrasjonen i fylkeskommunen og fylkesmannen. Denne gruppa vil fungere som referansegruppe sammen med representanter fra NHO, LO, HSH og KS. Det vil senere bli dannet arbeidsgrupper innen ulike tema. 14

15 15

16 Taktilt (følbart) skilt på hurtigbåtterminalen i Stavanger Strategi for det regionale arbeidet og samarbeidspartnere Fylkesmannen Regional dialog er et løpende samarbeid om plansaker mellom fylkesmannen i Rogaland og fylkeskommunen. Vi har opparbeidet et godt og tett samarbeid i ulike saker, spesielt i oppfølging i plansiden. Ved å gi innspill til hverandre har vi god oppfølging av ulike planmessige utfordringer, deriblant universell utforming. Vi har også et godt samarbeid når det gjelder folkehelsearbeidet og nettverket Frisk i Friluft og Helse i plan. Coast alive er et nytt interreg. prosjekt om hvordan vi kan bruke kultur- og naturarven langs norskekysten til å fremme folkehelse og næringsutvikling. Ressurskommunene innen universell utforming Time og Klepp Time og Klepp har arbeidet tett med oppfølging av universell utforming som strategi i sine kommuner. De har opparbeidet god kompetanse som er viktig å ta med i pilotfylkeprosjektet. Det er en målsetting at ressurskommunesatsingen skal samordnes med pilotfylkene. I denne forbindelse er det opprettet et samarbeid om flere delprosjekter, blant annet å arrangere et bustadseminar med fokus på universell utforming for boliger og uteområder, universell utforming i innkjøpsprosessen for innkjøpere og et pilotkommuneprosjekt for å øke kompetansen på universell utforming i kommunene i Rogaland. Interesseorganisasjoner Brukerorganisasjonene FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) og SAFO (Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner) var representanter i arbeidsgruppa for utarbeidelsen av fylkesdelplanen for universell utforming. Vi har hatt et lærerikt og godt samarbeid med organisasjonene, og det er naturlig med et videre samarbeid også i dette prosjektet. 16

17 God kontrast er viktig hjelpemiddel for mange. Regionale Friluftsråd Det er fire råd som dekker hele fylket. Gjennom flere år er det utviklet et godt samarbeid mellom friluftsrådene og fylkeskommunen. I flere av deres prosjekt er det igangsatt egne prosjekter med spesielt fokus på universell utforming. Friluftsrådene har stor interesse for å videreutvikle metoder og å sette i gang nye tiltak for å få flere til å bruke naturen. Fylkeskommunen har bidratt med støtte til flere prosjekt hvor universell utforming har vært en del av premissene for støtte. Reiselivsnæringen Reiselivsnæringen står overfor utfordringer med å sikre brukervennlige løsninger og god tilgjengelighet. Rogaland fylkeskommune er i denne forbindelse i dialog med reiselivsorganisasjonene inkludert NHOreiseliv. Funksjonshemmede møter ofte store hindringer på reise i forbindelse med bruk av ulike transportmidler og besøk på ukjente steder. Eldre mennesker er en sterkt voksende kundegruppe og vil kreve en større grad av tilrettelegging framover, både av overnattings- og serveringssteder, og kultur- og naturbaserte opplevelsestilbud. Bedrifter og reisemål som satser på tilgjengelighet vil få et fortrinn i konkurransen om disse turistene. Samferdsel Mobilitet er en viktig nøkkel til selvstendighet og sosial inkludering. Mobilitet er bare mulig hvis transportsystemet sikrer tilgjengelighet for ulike brukergrupper. Det gjelder både for transportmidlene (buss, båt, tog, bil) og infrastrukturen (vegnett med fortau, gang- og sykkelveier, parkeringsplasser, terminaler, holdeplasser og kaier med automater o.l). Alle elementene i transportsystemet må ha universell utforming for at hele reisekjeden skal være 17

18 Godt eksempel på tilgjengelighet for rullestolbrukere ved hjelp av heisstol til et vernet museumsbygg i Berlin. godt tilrettelagt. Viktige samarbeidspartnere og aktører i arbeidet med kollektivtransporten i fylket er Statens vegvesen, Kolumbus, NSB og Jernbaneverket. Utdanningsinstitusjoner Universitetet i Stavanger, med fagretning Risikostyring og samfunnssikkerhet, og Diakonhjemmet Høgskole Rogaland (gjennom ergoterapiutdanningen) gir opplæring innen universell utforming. Her er det mulighet for å danne et fagmiljø som kan bidra til kompetanseheving og erfaringsutveksling innen universell utforming. Det planlegges en videreutdanning innen universell utforming ved Diakonhjemmet Høgskole Rogaland med oppstart høsten Fylkeskommunen har inngått et samarbeid med skolen om å lage undervisningsopplegg for universell utforming på høyskoler. Husbanken Fylkeskommunen har vært i kontakt med Husbanken Vest som en aktuell samarbeidspartner i et mulig fremtidig arbeid som pilotfylke. Hovedtidsplan og milepæler Pilotfylkeprosjektet har en tidsplan fra Det skal være to årlige prosjektledersamlinger og en felles samling med ressurskommunene. Det skal være årlig rapportering innen og sluttrapportering innen Evalueringen skal være avsluttet første halvår

19 Delprosjekter i pilotfylke Rogaland Kompetanseheving Det er opprettet et samarbeid med Diakonhjemmet høgskole Rogaland for å utvikle et undervisningsopplegg som skal brukes til kurs om universell utforming som en fast del av fagopplæringen. I første omgang vil hotellfagskolen bli kontaktet, og undervisningsopplegget vil bli tilpasset deres fag. Friluftsliv De fire friluftsrådene i fylket har kartlagt flere friluftsområder for universell utforming. Disse vil bli behandlet og lagt ut på fylkets nye nettsider tilgjengelighet.no. Badeanlegg og universell utforming Et delprosjekt i pilotfylkesatsingen er å se på mulighetene om å utarbeide badeanlegg med universell utforming spredt i fylkets fem regioner. Det er søkt om midler til dette pilotprosjektet i RUP (regionalt utviklingsprogram). Kulturminner Det er igangsatt kartlegging av kultur- minner i Rogaland. Kulturminnene er valgt ut på bakgrunn av geografisk spredning, med variasjon i tidsepoker av historiske hendelser. Denne kartleggingen blir utført av en konsulent med kompetanse på universell utforming. Kollektivtransport til kulturminnene kartlegges også. Reiseliv I løpet av sommeren/høsten skal det kartlegges tilgjengelighet for alle brukergrupper på 30 spisesteder/hoteller fordelt over hele fylket. Kartleggingen blir utført i samarbeid med brukerorganisasjonene FFO/SAFO. Alle områder som blir kartlagt i forhold til universell utforming i fylket, vil bli lagt ut på nettsiden Relevant informasjon vil også gjøres tilgjengelig gjennom reiselivets internettsider. Pilotkommuner Rogaland fylkeskommune og ressurskommunene Time/Klepp har utarbeidet en strategi for å formidle universell utforming til det kommunerettede arbeidet i ressurs- 19

20 kommune-/pilotfylkesatsingen. Dette blir et samarbeid mellom Rfk og ressurskommunene. Fylkeskommunen vil invitere alle kommunene i Rogaland til å delta i en pilotkommuneordning. Det vil bli arrangert en halvdags samling for alle de interesserte kommunene hvor det informeres om pilotkommunesatsingen. Kommunene inviteres til å søke om å delta som pilotkommuner. 4 5 kommuner vil bli valgt ut på bakgrunn av geografisk spredning, kommuneareal og med ulikt ståsted i arbeidet med universell utforming. Prosjektperiode er fra Prosjektøkonomi Storparten av midlene som skal nyttes for å sikre gjennomføringen av universell utforming i Rogaland vil måtte komme på plass gjennom ordinære rammer innenfor de enkelte seksjonenes budsjetter. Alle nye tiltak må gjennomføres med universell utforming, og det arbeides for å sikre at universell utforming er et aspekt ved opprustning, ombygging, reparasjon og vedlikehold. Det er avsatt midler til en 100% stilling som prosjektleder for oppfølgingen av fylkesdeplanen for universell utforming, og en stilling er økt med 20 % for å koordinere nettsiden tilgjengelighet. no. Videre har fylkeskommunen en 100 % stilling til fagleder for universell utforming hos Kolumbus (forvaltningsselskap for kollektivtransporten). Direkte støtte fra 20

21 Finansiering/periode Midler fra MD Midler fra RFK Sum Utgifter Utarbeidelse av undervisning på høyskole Kartlegging kulturminner Kartlegge regionale/lokale friluftsområder Konferanser om universell utforming Sum departementet til pilotfylkene er kr i 2009 og kr i 2010, 2011 og Rogaland fylkeskommune vil sette av tilsvarende midler til prosjektet, og har satt av kr i budsjettet for Nedenfor følger et estimert budsjett for Budsjettet vil forbedres ettersom delprosjektene defineres grundigere. Gjennomføring av tiltak For utbedringer av tiltak er det nødvendig å sette av betydelige midler i budsjettet. I tillegg vil det være mulig å søke om stimuleringsmidler til prosjekter i regjeringens handlingsplan, og Miljøverndepartementet vil gi bistand til delprosjekter. Husbanken gir midler til kompetansehevingstiltak på universell utforming. For samarbeidsprosjekter er det mulig å søke om midler gjennom fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturvern (FINK) og gjennom regionalt utviklingsprogram (RUP). For øvrig har Statens vegvesen midler til tiltak innen universell utforming. For å få tilgang til slike midler stilles det ofte krav om noe egenfinansiering. Vi vil komme tilbake til ressursbruken til anbefalte tiltak etter politikernes prioriteringer. 21

22 22

23 Postboks 130, 4001 Stavanger Besøksadr. Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4010 Stavanger rogfk.no

Universell utforming som kommunal strategi

Universell utforming som kommunal strategi Rapport Universell utforming som kommunal strategi Erfaringer og resultater fra pilotkommunesatsingen 2005-2008 Rapport Universell utforming som kommunal strategi Erfaringer og resultater fra pilotkommunesatsingen

Detaljer

Pilotfylket Nord- Trøndelag

Pilotfylket Nord- Trøndelag Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag 2011 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner Nord- Trøndelag er pilotfylke for universell utforming under

Detaljer

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Handlingsplan Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Plan for universell utforming innen viktige samfunnsområder. Regjeringens handlingsplan for økt

Detaljer

Årsrapport 2014 Deltasenteret

Årsrapport 2014 Deltasenteret Årsrapport 2014 Deltasenteret 1 Forord Deltasenteret er statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet. Senteret er organisert som en seksjon i Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir).

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl.

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl. Bibliotek? Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014 Vedtatt av Finnmark fylkesting 8. desember 2004 bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek www.fm.fylkesbibl.no Forord Fylkesutvalget

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Regionrådets Handlingsplan 2015

Regionrådets Handlingsplan 2015 Regionrådets Handlingsplan 2015 Satsingsområde 1: Næringsutvikling Tiltak 1 Supplerende 1. linjetjeneste for kommunene Videreføring av eksisterende tiltak Regionrådet er i Oppland fylkeskommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Strategiplan 2015-2018

Strategiplan 2015-2018 Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokument Foto: GT gode ideér SAKSPROTOKOLL Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokumentet Arkivsak-dok. 201406254 Saksbehandler Sveinung Salater Saksgang Møtedato Saknr

Detaljer

Den verdifulle kystkulturen i Nordland

Den verdifulle kystkulturen i Nordland RAPPORT Riksantikvaren er som direktorat for kulturminneforvaltning Miljøverndepartementets rådgivende og utøvende Den verdifulle kystkulturen i Nordland med kulturarven som ressurs for utvikling faginstans

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing IS-1858 Strategi Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing Overordnet strategi 2011 2015 Tittel: Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for

Detaljer

1. Bærekraftig utvikling og utdanningens rolle

1. Bærekraftig utvikling og utdanningens rolle Forord Dette dokumentet viser Utdanningsdirektoratets innsats for utdanning for bærekraftig utvikling i grunnopplæringen. Hensikten er å klargjøre mål, prioriteringer og enkelte tiltak som skal gjelde

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Lokal ulykkesforebygging

Lokal ulykkesforebygging Lokal ulykkesforebygging Systematisk og tverrfaglig arbeid APRIL 2014 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 3. Aktører i det ulykkesforebyggende arbeidet... 6 4. Hvorfor samarbeid og hva skal til

Detaljer

Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026

Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026 Oslo kommune Bymiljøetaten Høringsutkast Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026 Dato: 27.05.2015 Versjon: 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk

Detaljer

/0 c)///9 LL. 025 Samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Songdalen komm,une 2012-2015

/0 c)///9 LL. 025 Samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Songdalen komm,une 2012-2015 Vest-Apder fylkeskomrnune /0 c)///9 LL. 025 Samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Songdalen komm,une 2012-2015 Bakgrunn Samarbeidsavtalen er utarbeidet med bakgrunn i samtaler mellom rådmannen

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 VED EGNE KREFTER For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 FORORD Kjært barn har mange navn, Harstad er i ulike perioder blant annet kalt for verftsbyen, forsvarsbyen, kulturbyen i nord, arktisk

Detaljer

Samspill uten retning og midler? Hvem skal aktivere hvem? Evaluering av Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009

Samspill uten retning og midler? Hvem skal aktivere hvem? Evaluering av Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009 IS-0266 Samspill uten retning og midler? Hvem skal aktivere hvem? Evaluering av Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009 Rapportens tittel: Samspill uten retning og midler? Hvem skal aktivere hvem?

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Side 1 av 38 Tittel: Ta landet i bruk! Landbruks-

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer