Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til ordinær generalforsamling 2011"

Transkript

1 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 6. april 2011, kl. 18:00 på Haugjordet Ungdomsskole. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og en eller to andelseiere til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2010 A) Årsberetning og regnskap for 2010 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSE A) Godtgjørelse til styret B) Godtgjørelse til revisor 4. INNKOMNE FORSLAG A) Det er ikke fremmet forslag ovenfor generalforsamlingen 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 1 år B) Valg av 3 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité Langhus, 28/ Styret i Espen Brøm /s/ Barbro Elisabeth Fjørtoft /s/ Cecilie Eriksen /s/ Kim Sørhus /s/ Beate Berntzen /s/ Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, tale- og stemmerett. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand og leietager har rett til å være tilstede og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. Dersom De ikke kan møte på generalforsamlingen kan De i henhold til lov om borettslag 7-3 møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 Side 2 TILLITSVALGTE ÅRSBERETNING FOR 2010 Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært følgende: STYRET Leder Espen Brøm Einerveien 80 Nestleder Barbro Elisabeth Fjørtoft Lyngåsen 48 Styremedlem Cecilie Eriksen Lyngåsen 16 Styremedlem Kim Sørhus Lyngåsen 14 Styremedlem Beate Berntzen Lyngåsen 52 VARAMEDLEMMER TIL STYRET Varamedlem Morten Davidsen Lyngåsen 61 Varamedlem Yngve Slagnes Dalslia 12 Varamedlem Jostein Mellegård Jakobsen Lyngåsen 44 Varamedlem Hege Hallen Torgveien 13 VALGKOMITEEN Valgkomite Øyvind Graner Lyngåsen 32 Valgkomite Vegard Holmen Lyngåsen 67 GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET TILLITSVALGTE OG ANSATTE Av borettslagets 5 styremedlemmer er det 3 kvinner og 2 menn. Borettslaget er positiv til likestilling og tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Borettslaget har ingen ansatte. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Forvaltor AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Borettslagets revisor er Audinor Revisjon AS. EIENDOMMEN Borettslaget består av 215 andeler. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer Borettslaget ligger i Ski kommune og har følgende gårds- og bruksnummer : Borettslagets hovedformål er å gi andelseierne borett til egen bolig i borettslaget.

3 Side 3 Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Selskapet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. FORSIKRING Borettslagets eiendommer er fullverdiforsikret i If Skadeforsikring med polisenummer Fullverdiforsikring vil si at forsikringsselskapet har ansvaret for at borettslaget til enhver tid har de riktige forsikringssummer. En forutsetning for dette er at forsikringsselskapet får melding om vesentlige verdiøkninger på bygninger, f.eks. ved rehabilitering eller påbygging. Ved totalskade skal erstatningsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av samme standard og størrelse. Forsikringen omfatter også bygningsmessige forandringer som den enkelte andelseier gjør inne i boligen. Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Hvis borettslagets forsikring skal benyttes, må beboerne straks melde skaden til Forsikringsavdelingen i OBOS tlf faks Oppfølging av forsikringsaker blir gjort av Forsikringsavdelingen i OBOS. BRANNSIKRINGSUTSTYR I henhold til forskriftene skal det være installert røykvarsler og brannslokningsapparat eller brannslange i alle leilighetene. Eier/beboer har ansvaret for at utstyret er til stede og fungerer. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. HMS Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplasser og elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning: Borettslaget er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift. LÅN Borettslaget har ved årsskiftet 6 lån i Husbanken, 2 i Handelsbanken og 2 Terra Boligkreditt AS. Se for øvrig balansen samt note i regnskapet.

4 Side 4 TELENOR Borettslaget er tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS Eiendomsforvaltning om rabattordning på bruk av fasttelefon og bredbåndstelefon for beboere med abonnement i Telenor. Den enkelte beboer får også rabatt ved bestilling av ADSL bredbånd og bruk av mobiltelefon. Bestilling av mobiltelefoni- og internettjenester kan gjøres på KABEL-TV Canal Digital er leverandør av tv- og bredbåndstjenester. Har du spørsmål vedrørende ditt kabel-tv-abonnement, digital-tv eller bredbånd, kan du ringe tlf Åpningstider hos kundeservice er mandag - fredag kl , lørdag kl Søndager er stengt. Oppstår det feil på kabelanlegget utenom normal åpningstid, kan dette rapporteres via telefon lørdager kl og søndager kl For ytterligere informasjon vises det til Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet på antenne-kontakten og foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-tv anlegget. AVTALE OM LEVERANSE AV ELEKTRISK KRAFT OBOS har fremforhandlet avtale med LOS for leveranse av el-kraft. Kraftforvaltningsavtalen utløper den Borettslaget har tiltrådt denne avtalen. Dette gjelder kun strøm til fellesområde og ikke privatabonnement for den enkelte leilighet. ENERGIMERKING Fra og med ble det obligatorisk med en energiattest for alle boliger som skal selges eller leies ut. Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvaret for implementeringen av ordningen. På kan andelseieren utarbeide en energiattest for sin bolig. STYRETS ARBEID Styremøter: Styret har avholdt 11 ordinære styremøter i perioden. Forretningsfører har deltatt ved behov. Styret har hatt et høyt aktivitetsnivå. Dugnad: Det ble gjennomført vårdugnad som vanlig i mai 10. Det var et bra fremmøte og vi fikk gjort mye forefallent arbeid. Her nevnes: Fjerning av utrolige mengder søppel og rusk, vi malte murer og treverk omkring i borettslaget, vi luket og plantet på fellesareal. I tillegg ble det arrangert en høstdugnad i september 10 der det i hovedsak ble utført malerarbeid. Det ble servert kaffe og kaker samt is og brus til barna. Parkering: I henhold til husleiekontrakt disponerer hver andel i borettslaget 1 parkeringsplass. Det er pr dato avsatt 16 parkeringsplasser til utleie av ekstra parkeringsplass for beboere. Disse plassene vil avvikles etter hvert som de sies opp av leietakere.

5 Side 5 Plassene vil da bli overført generell benyttelse for beboere og gjester. Vi minner samtidig på at det er forbudt å parkere nede i borettslaget. Unntak er av/pålessing begrenset til 15 min. Kjøring i borettslag: Kjøringen i borettslaget ligger på et høyt nivå og i vinter resulterte dette i en påkjørsel av en fotgjenger. Dette endte heldigvis bra og uten alvorlige skader for vedkommende. Neste gang er det ikke sikkert vi er like heldige. Gjentatte oppfordringer og iverksatte tiltak ser ikke ut til å ha ønsket effekt. Andelseieres utbedringer: Styret minner om at alle påbygg, utbygg, tilleggsbygg mm. som er foretatt av den enkelte andelseier, står for den enkeltes regning og senere vedlikehold. Det er andelseieres ansvar å påse at arbeidet er fagmessig utført. Ved endringer på opprinnelig bygningsmasse som f.eks. påbygg, utbygg, ventilasjonsanlegg i blokker ol. skal det søkes om godkjenning av styret før endringen påbegynnes. Vaktmester: Vaktmesteravtalen med Ren-Vakt ble sagt opp fra juni 2010 og ny avtale ble inngått med OK Fix DA. Styret er av den oppfatningen at OK Fix har utført arbeidet til borettslagets fulle tilfredshet. I tillegg til oppgaver i henhold til kontrakt, har vaktmester foretatt små reparasjoner og vedlikehold. Vakthold: Smart Security har vært engasjert for gjennomføring av vakthold i borettslaget. Avtalen med Smart Security er sagt opp og løper ut den gjenværende kontraktstiden. Det er ikke inngått ny avtale om vakthold da styret er av den oppfatning av at nytteverdien er begrenset i forhold til kostnaden en vaktavtale innebærer. Det har i perioden vært mye innbrudd i både fellesgarasjer og enkeltgarasjer. Vaktholdet kan ikke sies å ha hatt en forebyggende effekt på hærverk og tyveri i borettslaget. Velferdstiltak: Det har i perioden ikke vært medlemmer i velferdskomiteen. Det har i perioden blitt arrangert julegrantenning. Vedlikehold: Det har i perioden vært utført vedlikehold i forhold til vannlekkasje grunnet dårlig drenering rundt rekkehus. Samtidig som ventilasjon, garasjeanlegg og pipeløp også i denne perioden har medført forholdsvis store kostnader. Vedlikeholdsnøkkelen i regi av OBOS Prosjekt AS (OPAS) vil være retningsgivende for vedlikeholdsarbeidene i borettslaget. I perioden har arbeidet med utskifting av panel med råteskader og utvendig overflatebehandling blitt påbegynt i regi av Tom Beving AS. Arbeidet var planlagt ferdigstilt i Dette lot seg imidlertid ikke gjennomføre, dette grunnet hovedsakelig værmessige årsaker. Det gjenstår i hovedsak en blokk (67-69) og fire rekker med rekkehus. Arbeid vil startes så snart været tillater det i Styret har også gjennomført en branninspeksjon og røykvarslere har blitt delt ut til det hustander som meldte behov for dette.

6 Side 6 De vesentlige tiltak som nevnes i vedlikeholdsnøkkelen er: Byggrelaterte tiltak: -Utskifting av panel med råteskader -Utvendig overflatebehandling -Branninspeksjon -Utbedring av vannlekkasje i garasjeanlegget -Betongundersøkelse av garasjeanlegg/terrasser for å avdekke tilstanden -Balkongrehabilitering/garasjerehabilitering -Årlig kontroll av lekeapparater -Takkontroll Elektrotekniske tiltak: -Utskifting av armaturer i trapperommene -Utskifting av UZ-elementer i hovedtavle, samt tavler til leilighetene -Montering av nødlysanlegg i fellesarealer -Vurdere brannvarslingsanlegg -Kontrollere overgangsmotstand mot jord, samt jordleders kontinuitet i anlegget VVS-faglige tiltak: -Utskifting av avtrekksvifter -Merking av utvendige/innvendige stoppekraner -Rengjøring av overvannskummer BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET 2010 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Årsregnskapet for 2010 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet. RESULTAT Årets resultat på minus kr ,- som fremkommer i resultatregnskapet foreslås overført fra egenkapital. DISPONIBLE MIDLER Borettslagets disponible midler pr utgjør minus kr ,-. INNTEKTER Inntektene i 2010 var til sammen kr ,- mot budsjettert kr ,-, med andre ord et ubetydelig avvik i den totale sammenheng. Andre inntekter består i hovedsak av utleieinntekter fra Grendehuset, kr 1 000,- og dugnadsgebyr, kr ,-.

7 Side 7 KOSTNADER Driftskostnadene i 2010 var på kr ,- mot budsjettert kr ,-. Et ikke ubetydelig avvik som i første rekke har sammenheng med: Drift og vedlikehold, som ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Dette avviket har sammenheng med et større pågående vedlikeholdsprosjekt av bygningsmassen. Det dreier seg om utskifting av råteskadet panel og deretter utvendig overflatebehandling. Totalkostnad ca. kr 5,5 mill. Engasjert entreprenør er Tom Beving AS. Etter beslutning ble imidlertid ikke kostnaden oppdatert i budsjettet. Det kan også være at kostnadene kan bli noe høyere enn opprinnelig antatt, men pågående samtaler/forhandlinger med entreprenør vil avklare dette innen relativt kort tid. Prosjektet er i utgangspunktet lånefinansiert i Terra Boligkreditt AS. I tillegg er det en budsjettmessig overskridelse på ca kr ,- på ordinær drift og vedlikehold bygninger. Sees i sammenheng med plutselig og nødvendig utbedring, sanering og oppbygging av bad. Ytterligere kostnader påløp ved nødvendig drenering kr ,- utvendig anlegg (ikke budsjettdekning). For Energi/fyring (strøm) er det et avvik i forhold til det budsjetterte på kr ,- som skyldes en relativt kraftig økning både i forhold til året før og i forhold til budsjett. Forklaringen er å finne her som hos andre boligselskaper via kombinasjonen, kald høst/vinter, og derved øket forbruk med spesielt høye og uforutsigbare strømpriser. Bygningsforsikringen viser også en forholdsvis kraftig premieøkning, og høyere enn forventet, men må sees i sammenheng med skadestatistikken. Konsulenthonorar avviker negativt med kr ,-. Kostnaden knyttes til KaSo Prosjekt. Så til et positivt avvik innen Andre Driftskostnader. Her er benyttet kr ,-mindre enn budsjett. Lavere kostnader bl.a. på vaktmester- og renholdstjenester enn opprinnelig antatt kombinert med god kostnadskontroll. Revisors honorar for regnskapsåret 2010 er for revidering av selskapets regnskap og formuesforvaltning. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultatregnskapet. For øvrig vises til de enkelte tallene i driftsoversikten og til balansen, samt de etterfølgende regnskapsnotene (se bakerst i årsberetningen). Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. KOSTNADSUTVIKLING RENTER Rentesatsene i OBOS Forvaltor AS pr. den : Renter på driftskonto: 0,10 % Renter på sparekonto: 3,00 % under kr ,05 % fra kr til kr 2 mill. 3,10 % over kr 2 mill FORSIKRING Bygningsforsikringen øker fra 2010 til 2011 med ca. 22 %. Denne økningen inkluderer 0,9% økning i byggeindeksen og som reflekterer prisoppgangen på håndverkstjenester.

8 Side 8 Denne indeksøkningen er lik for alle forsikringsselskaper. Ut over dette foretar forsikringsselskapene individuell prisjustering med bakgrunn i borettslagets egen skadesituasjon. ØVRIGE KOSTNADER Når det gjelder de øvrige kostnadene i budsjettet har styret regnet med en generell prisstigning. INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG FOR 2011 (Budsjett) Til orientering for generalforsamlingen har styret satt opp en oversikt over beregnede driftsinntekter og driftskostnader i Tallene er vist som egen kolonne lengst til høyre for resultatoppstillingen. Budsjettet viser et forventet driftsresultat på kr ,- og et forventet årsresultat på - kr ,-. Oversikten er basert på ca 23 % reduksjon av de samlede felleskostnader fra 1.februar I oversikten er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. Langhus, 28/ I styret for Espen Brøm /s/ Barbro Elisabeth Fjørtoft /s/ Cecilie Eriksen /s/ Kim Sørhus /s/ Beate Berntzen /s/

9 9

10 10

11 LYNGÅSEN BRL BA INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. Note A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskap) Tillegg for nye langsiktige lån Fradrag for avdrag på langs lån B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISPONIBLE MIDLER PR

12 LYNGÅSEN BRL BA RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital Fra opptjent egenkapital

13 LYNGÅSEN BRL BA BALANSE Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 215 * Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Påløpne renter Påløpne avdrag SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar

14 14 LANGHUS, 28/3-2011, STYRET FOR LYNGÅSEN BRL BA ESPEN BRØM/s/ CECILIE ERIKSEN/s/ KIM SØRHUS/s/ BARBRO ELISABETH FJØRTOFT/s/ BEATE BERNTZEN/s/

15 NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 15 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Parkeringsleie Felleskostnader SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Parkeringsleie SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Utleie grendehus Dugnad Korrigering reskontro felleskostnader 403 SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2009/2010, og er på kr I tillegg har styret fått dekket julebord (2009) for kr 9 316,-. jfr. note 12. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR KaSo Prosjekt SUM KONSULENTHONORAR

16 16 NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Leie utstyr Malermester Tom Beving A/S, maling og snekkerarb SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold ventilasj.anl Drift/vedlikehold garasjeanlegg Kostnader leiligheter, lokaler Egenandel forsikring Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Kommunale avgifter SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ENERGI / FYRING Elektrisk energi SUM ENERGI / FYRING NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Diverse leiekostnader/leasing Verktøy og redskaper Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Trykksaker Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader -203 Telefon/bredbånd Porto Bankgebyr Velferdskostnader -428 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER

17 17 NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS Renter av sparekonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 13 FINANSKOSTNADER Renter lån i Husbanken Renter lån i Husbanken Renter lån i Husbanken Renter lån i Husbanken Renter lån i Husbanken Renter lån i Husbanken Renter lån i Handelsbanken Renter lån i Handelsbanken Renter lån i Terra Renter lån i Terra Gebyr 6 lån i Husbanken -726 Gebyr lån i Handelsbanken -240 Gebyr lån i Handelsbanken -280 Etableringsgebyr lån i Terra Gebyr lån i Terra -100 Renter leverandørgjeld SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 14 VARIGE DRIFTSMIDLER Bygninger Kostpris Grendehus Kostpris Garasje Innskudd garasje under tak Garasje Tilleggsbygg 1988 Kostpris SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER 0

18 18 NOTE: 15 KORTSIKTIGE FORDRINGER Fordringer/håndkasse for ansatte/tillitsvalgte Håndsender 1 stk 800 Ren-Vakt, reparasjon av støyskjerm, fordring Ski kommune (2009) Canal Digital, bredbådn 1 kv Canal Digital Smart Security AS, bomiljøvakthold 1. kv SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskudd" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2011, med motpost i leverandørgjeld. Kostnadsføring og utbetaling vil skje i NOTE: 16 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN HUSBANKEN Lånet er et serielån med fastrenteavtale frem til Renter : 3,00%, løpetid 6 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år HUSBANKEN Lånet er et serielån med fastrenteavtale frem til Renter : 3,00%, løpetid 6 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år HUSBANKEN Lånet er et serielån med fastrenteavtale frem til Renter : 3,00%, løpetid 7 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år HUSBANKEN Lånet er et serielån med fastrenteavtale frem til Renter : 3,00%, løpetid 7 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år HUSBANKEN Lånet er et serielån med fastrenteavtale frem til Renter : 3,00%, løpetid 7 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år

19 19 HUSBANKEN Lånet er et serielån med fastrenteavtale frem til Renter : 3,00%, løpetid 8 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år HANDELSBANKEN, SKI Lånet er et serielån med flytende rente. Renter : 4,10%, løpetid 18 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år HANDELSBANK, SKI Renter : 4,10%, løpetid 4 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år TERRA BOLIGKREDITT AS Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 3,45%, løpetid 30 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere 0 Nedbetalt i år TERRA BOLIGKREDITT AS Renter : 3,45%, løpetid 30 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere 0 Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 17 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig bygninger Innskudd garasje 120 andelshavere à Innskudd garasjeanlegg SUM BORETTSINNSKUDD NOTE: 18 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er kr ,- sikret ved pant. Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr ,-

20 Side GODTGJØRELSE A) Godtgjørelse til styret Godtgjørelse til styret for perioden 2010/2011 foreslås satt til kr ,- B) Godtgjørelse til revisor Godtgjørelse til revisor for regnskapsåret 2010 foreslås satt etter regning tilsvarende kr 9 438,-. 4. INNKOMNE FORSLAG A) Det er ikke fremmet forslag ovenfor generalforsamlingen 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 1 år B) Valg av 3 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité Følgende representanter er på valg (PV) ikke på valg (IPV) Leder Espen Brøm Einerveien 80 PV Nestleder Barbro Elisabeth Fjørtoft Lyngåsen 48 PV Styremedlem Cecilie Eriksen Lyngåsen 16 PV Styremedlem Kim Sørhus Lyngåsen 14 PV Styremedlem Beate Berntzen Lyngåsen 52 IPV Varamedlem Morten Davidsen Lyngåsen 61 PV Varamedlem Yngve Slagnes Dalslia 12 PV Varamedlem Jostein Mellegård Jakobsen Lyngåsen 44 PV Varamedlem Hege Hallen Torgveien 13 PV Valgkomite Øyvind Graner Lyngåsen 32 PV Valgkomite Vegard Holmen Lyngåsen 67 PV

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011 Ordinært årsmøte i, holdes onsdag 30. mars 2011, kl. 18.00 i Sagstua grendehus, Sagstuveien 17E. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Side 1 Schøningsgt 34 BL Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Schøningsgt 34 BL, avholdes torsdag 19. mai 2011, kl. 18 i OBOS sine lokaler, Hammersborg Torg 1, 1. etg.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Ordinær generalforsamling i, avholdes tirsdag 04.05. 2010, kl. 18.00 i sal 1 hos OBOS, Hammersborg Torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Nordre Åsen Kv. I I A Borettslag, avholdes Tirsdag 12. april 2011, kl. 18:00 på Sandaker videregående skole, Hans Nielsen Hauges

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 28.05.2008, kl. 18.00 i Kafe Globus, Torgeir Vraaspl. 1, Drammen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 4. mai 2011, kl. 18.00 i Salemkirken, Sannergata 12. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Heimdalsgata 4 Borettslag, avholdes tirsdag 26.04.2011, kl. 18.00 på Hammersborg Torg 1, konferansesenter

Detaljer

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Behandling av regnskap for 2009 og disponering av årsresultatet. Oslo, 12.04. 2010 Styret i Professor Dahlsgt 39 AS

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Behandling av regnskap for 2009 og disponering av årsresultatet. Oslo, 12.04. 2010 Styret i Professor Dahlsgt 39 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Ordinær generalforsamling i Professor Dahlsgt 39 AS, avholdes onsdag 19.05. 2010, kl. 18.00 i Tidemannsstuen, Tidemannsgate 4. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Solsiden 2 Boligsameie, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 18:00 på Radisson Blu Hotel Nydalen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Vevelstadlia Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Vevelstadlia Sameie, avholdes mandag 14.mars 2011, kl. 1800 i Nabosenteret. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i Mølletoppen Borettslag, avholdes tirsdag 17. juni 2008, kl. 18:00 i OBOS lokaler, Hammersborg torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Ekerud Boligsameie, avholdes torsdag 3. mars 2011, kl. 18:00 i kommunens lokaler (Snippen/Mølla), Triaden. Til behandling foreligger: 1.

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie, avholdes tirsdag 24.04.2007, Kl 20.00 i Bjørndal Idrettsforening klubbhus TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sameiet Trondheimsveien 43, avholdes torsdag 24. februar 2011, kl. 17.30 hos OBOS Eiendomsforvaltning AS, Hammersborg Torg 1, 9. etg. Til

Detaljer

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2006 A) Årsregnskapet for 2006 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2006 A) Årsregnskapet for 2006 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Styret oppfordrer alle andelseiere til å møte opp. Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 26. april 2007, kl. 18.00 i garasjen. Alle tar med seg hver sin stol

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i avholdes torsdag 17. mars 2011, kl. 18.00 på Etterstad videregående skole, Auditoriet, Etterstadsletta 5. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes mandag 8. mars 2010, kl. 18:00 i Obos lokaler på Hammersborg torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 384 Side 1 Sandbakken Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 21. april

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 78 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 9. mars 2010, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 22.april

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 19.00 hos Obos Eiendomsforvaltning, Hammerborg torg 1. Til behandling foreligger:

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

1 Øvre Veitvet Borettslag

1 Øvre Veitvet Borettslag 1 Øvre Veitvet Borettslag Til andelseiere i Øvre Veitvet Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Solvang Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Solvang Borettslag avholdes onsdag 4. mars 2015 kl. 1700 på La Perla, Storhamarsenteret. Etter generalforsamlingen vil

Detaljer