STRATEGIPLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I BUSKERUD Innhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRATEGIPLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I BUSKERUD 2013-2016. Innhold"

Transkript

1 STRATEGIPLAN

2 Innhold STRATEGIPLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I BUSKERUD Innledning 5 Overordnede mål 6 Nasjonal, regional og lokal forankring 9 Rolle- og ansvarsfordeling 10 Forpliktelser i partnerskapsavtalene mellom fylkeskommunen og kommunene 12 Forpliktelser i partnerskapsavtalene mellom fylkeskommunen og produsentmiljøene for ordningen i grunnskolen 14 Produsentansvar definert i Den kulturelle skolesekken for grunnskolen 15 Satsingsområder 17 Den kulturelle skolesekken i videregående opplæring 18 Videre utvikling 3

3 Innledning Kunst, kultur og kulturarv er identitetsskapende, og er med på å bevisstgjøre oss om hvem vi er og hvor vi kommer ifra. Dette har verdi for enkeltindividet, men det har òg kraft til å forme samfunnsutvikling. Den kulturelle skolesekken er en nasjonal ordning som skal bidra til at alle elever i skolen får oppleve profesjonell kunst og kultur. Gjennom ordningen skal elevene lettere få tilgang til, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst- og kultur uttrykk av alle slag. Kunst- og kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kunst- og kulturuttrykk: Film Kulturarv Litteratur Musikk Scenekunst Visuell kunst Den kulturelle skolesekken forutsetter et nært samarbeid mellom de tre forvaltningsnivåene stat, fylkeskommune og kommune. Likeledes er et nært samarbeid mellom kultur- og skolesektoren av avgjørende betydning. Det demokratiske prinsippet står sterkt i ordningen: Den kulturelle skolesekken skal omfatte alle elever. Overordnede mål De overordnede målene for Den kulturelle skolesekken i Buskerud er: Å medvirke til at alle elever får oppleve et profesjonelt kunst- og kulturtilbud Å medvirke til å utvikle en helhetlig innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål Å formidle kunst og kultur på en måte som gir elevene verdifulle opplevelser og setter elevene i stand til å møte kulturelle utfordringer i dag og i fremtiden på en reflektert og konstruktiv måte. Ved å innlemme prinsippet om at ordningen skal gjelde for alle elever, ønsker Buskerud fylkeskommune å bidra til å demme opp for klasseskillene i kulturlivet: Alle elevene skal få lik tilgang til profesjonell kunst og kultur uavhengig av kulturvanene til familie og venner. Videre ønsker Buskerud fylkeskommune å fremheve målet om profesjonalitet og kvalitet i Den kulturelle skolesekken. Dette står også sentralt i Kunst- og kulturstrategi for Buskerud (vedtatt i juni 2011). 5

4 6 Nasjonal, regional og lokal forankring Formålet med skolen er læring og mestring. Opplæringen skal ruste barn og unge til arbeids- og samfunnsliv, og gi kunnskap til å mestre skiftende omgivelser og en ukjent framtid. Skolen skal bygge på et bredt kunnskapssyn, hvor kreativitet og skapende evner står sentralt. Kunnskapsløftet, den siste reformen i grunnskolen og videregående opplæring, ble satt i verk i 2006, med utgangspunkt i St.meld. nr. 30 ( ) Kultur for læring og Læreplanverket for Kunnskapsløftet (2006). Målet for Kunnskapsløftet er at alle elever skal gis mulighet til å utvikle grunnleggende ferdigheter og kompetanse som setter dem i stand til å kunne ta aktiv del i samfunnet. Kunnskapsløftet understreker prinsippet om tilpasset opplæring og legger økt vekt på læring. Kunst og kultur i skolen sies å skulle medvirke til dette. Kunnskapsløftet omfatter et nytt læreplanverk for hele grunnopplæringen, og er sammensatt av en generell del, prinsipper for opplæringen og nye læreplaner i alle fag. Den generelle delen i læreplanen viser de overordnede målene for opplæringen, og inneholder det verdimessige, kulturelle og kunnskapsmessige grunnlaget for reformen. I læreplanverkets generelle del er de skapende evnene vektlagt i et eget avsnitt Det skapende mennesket. Her blir både kreativitet, nysgjerrighet og en vitenskapelig arbeidsmåte framhevet. Elevene skal få utvikle glede ved å møte kunstneriske uttrykk og kunne utforske og utfolde sine egne skapende krefter. Undervisningen skal vise hvordan skaperkraft har vært med på å endre menneskets levevilkår og livsinnhold. UNDERVISNINGEN SKAL VISE HVORDAN SKAPERKRAFT HAR VÆRT MED PÅ Å ENDRE MENNNESKETS LEVEVILKÅR OG LIVSINNHOLD: For å utvikle elevenes kulturelle kompetanse for deltakelse i et multikulturelt samfunn skal opplæringen legge til rette for at elevene får kunnskaper om ulike kulturer og erfaring med et bredt spekter av kulturelle uttrykksformer. Opplæringen skal fremme kulturforståelse og bidra til utvikling av både selvinnsikt og identitet, respekt og toleranse. Elevene skal møte kunst og kulturformer som uttrykker både menneskers individualitet og fellesskap, og som stimulerer deres kreativitet og nyskapende evner. De skal også få mulighet til å bruke sine skapende evner gjennom ulike aktiviteter og uttrykksformer. Dette kan gi grunnlag for refleksjon, følelser og spontanitet. I tillegg til gjeldende læreplanverk er Den kulturelle skolesekken forankret i St.meld. nr. 38 ( ) Den kulturelle skolesekken, St.meld. nr. 8 ( ) Kulturell skulesekk for framtida, samt Skapende læring, Kunnskapsdepartementets strategi for kunst og kultur i opplæringen ( ). Den statlige satsingen på Den kulturelle skolesekken finansieres gjennom spillemidler. Størrelsen og fordelingen av de nasjonale midlene bestemmes av Kongen i statsråd og forvaltes av Kulturdepartementet. Et nasjonalt sekretariat for ordningen er lagt til Norsk kulturråd. Den kulturelle skolesekken i Buskerud eies og administreres av Buskerud fylkeskommune. Buskerud fylkeskommune skal legge til rette for et rikt kulturliv gjennom en målrettet satsing på profesjonalitet og kulturelt mangfold. Fylkeskommunens engasjement og ansvar overfor kunst- og kulturfeltet er lovfestet i den såkalte kulturloven, Lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd, som presiserer ansvar for kompetanse, virkemidler og tiltak som fremmer og legger til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet regionalt og lokalt. Fylkeskommunene er tillagt et særskilt ansvar for Den kulturelle skolesekken, som omfatter både forvaltningsog driftsoppgaver, samt utviklingstiltak i samarbeid med en rekke ulike aktører. Dette innebærer blant annet å fordele statlige spillemidler videre til kommunenes arbeid med de lokale skolesekkene, og ansvaret for å kvalitetssikre dette arbeidet. Det er på bakgrunn av dette inngått partnerskapsavtaler mellom fylkeskommunen og samtlige 21 kommuner i Buskerud, samt de regionale produsentmiljøene som er involvert i ordningen for grunnskolen. Det er også inngått avtaler med enkelte av de nasjonale aktørene i Den kulturelle skolesekken. Den kulturelle skolesekken i Buskerud skal kvalitetssikre produksjon, distribusjon og mottakelse av det regionale tilbudet. For grunnskolen er det etablert en abonnementsordning for distribusjon av det regionale tilbudet som alle kommunene er med i. For videregående opplæring baserer distribusjonen seg på bestillingstilbud. Buskerud fylkeskommune arrangerer årlige nettverksmøter for alle aktørene som er involvert i ordningen på regionalt nivå, og deltar på nasjonale nettverkssamlinger. 7

5 Rolle- og ansvarsområde Den kulturelle skolesekken er en kompleks ordning med mange involverte, og store regionale og lokale forskjeller, noe som synliggjør behovet for en tydelig rolle- og ansvarsfordeling. Straff i skolen tegninger av Tone Eblemvåg Fylkesmannen Fylkesmannen skal veilede, informere om og bidra til koordinering av sentralt initierte tiltak i nasjonale strategiplaner, og bidra til at skoleeier ivaretar sitt ansvar. Fylkeskommunen Fylkeskommunene er gitt et særskilt ansvar for ordningen med Den kulturelle skolesekken, gjennom forvaltning av spillemidlene og ansvaret for å kvalitetssikre og videreutvikle ordningen regionalt og lokalt. Fylkeskommunen har videre ansvar for å tilby alle skolene kunst- og kulturproduksjoner av høy kvalitet, og for å bidra til at arrangørkompetansen på skolene er best mulig. Kommunene Den enkelte kommune skal definere visjoner og mål som beskriver hvordan ordningen forankres i grunnskolen, og hvordan lokale kunst- og kulturressurser inkluderes i arbeidet. Utformingen av det lokale tilbudet bør skje i samspill med det regionale nivået og primært være aktivitetsorientert. Som skoleeier har kommunen ansvar for å forankre Den kulturelle skolesekken på den enkelte grunnskole i tråd med gjeldende læreplanverk. Kommunene har forpliktet seg gjennom partnerskapsavtalen til å utarbeide en overordnet fireårig og politisk vedtatt strategiplan, i tillegg til årlige aktivitetsplaner. Kommunen velger en hensikts messig organisasjonsform hvor samarbeidet mellom kulturog skolesektor formaliseres. Hver kommune skal til enhver tid ha opprettet en kommune kontakt som har ansvar for det lokale tilbudet i Den kulturelle skolesekken. Kommunekontakten har ansvar for utarbeidelse av lokale planer og rapporter, samt for det lokale nettverket av kulturkontakter på skolene, i tillegg til informasjons- og kommunikasjonsflyt både horisontalt og vertikalt i ordningen. Hver skole skal til enhver tid ha opprettet en kulturkontakt som har ansvar for at skolene er forberedt og legger til rette for kunst- og kulturbesøk. Den enkelte skole har ansvar for å integrere besøket i skolehverdagen, samt for å ta i bruk forslag til for- og etterarbeid. 9

6 Forpliktelser i partnerskapsavtalene mellom fylkeskommunen og kommunen Buskerud fylkeskommune forplikter seg til å: kommunene forplikter seg til å: Produsere profesjonelle kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet til alle grunnskoleelever i kommunene. Tilbudet tilpasses elever som målgruppe og skole som arena. Distribuere tilbudene på en slik måte at mottaker får tilstrekkelig informasjon til å forberede turnébesøk Bruke tilbakemeldinger og innspill fra skoler og kommune slik at ordningen kontinuerlig evalueres og justeres, og tilbudet kvalitetssikres blant annet i forhold til kompetansemål i lærerplanen. Avholde regelmessige nettverksmøter (Kulturtreff og regionsmøter) Fordele statlige spillemidler etter gjeldende regler og politiske vedtak Utbetale spillemidler etter å ha mottatt plan og rapport innen gjeldende frist Påse at økning av abonnementsprisene ikke overstiger økningen i konsumprisindeksen Holde kommunene løpende orientert om aktuelle tema og utviklingstiltak innen Den kulturelle skolesekken Bidra til å dekke transportutgifter i de tilfellene hvor regionale tilbud forutsetter en fellesformidling til to eller flere skoler Forankre Den kulturelle skolesekken på den enkelte skole i tråd med gjeldende læreplanverk Arbeide for at lokale DKS-planer speiler kommunens kulturelle ambisjoner, ved å sikre profesjonalitet og høy kvalitet i tilbudet Utarbeide tilbud i samarbeid med lokale lag, organisasjoner og ressurspersoner Etterstrebe at lokale tilbud primært er aktivitetsorienterte, og komplementære i forhold til de regionale tilbudene. Tilbudene skal fremme læring i forhold til kompetansemål i lærerplanen. Ansvarliggjøre skolene i forhold til mottakelse av det fylkeskommunale turnétilbudet, og slik tilrettelegge for at elevene får en optimal kunst- og kulturopplevelse Legge til rette for at formidlingen skjer på egnede arenaer, som er forberedt etter gitte retningslinjer Opprette og drive nettverk av kulturkontakter for hver skole Legitimere kulturkontaktenes arbeid med Den kulturelle skolesekken og innarbeide oppgaven i kulturkontaktenes arbeidsplan (arbeidstidsavtale). Motivere og stimulere til kulturkontaktenes deltagelse på fylkeskommunens nettverksmøter. Sikre kommunale midler til å videreutvikle ordningen med Den kulturelle skolesekken Bruke DKS Buskerud sin hjemmeside og det elektroniske turnéplanleggingsverktøyet KSYS, samt å skolere kulturkontaktene i å hente relevant informasjon om turnétilbudene fra hjemmesiden. Kommunen er ansvarlig for at informasjon om skolenes timeplaner, elevantall, kontaktinformasjon med mer er oppdatert

7 Forpliktelser i partnerskapsavtalene mellom fylkeskommunen og produsentmiljøene for ordningen i grunnskolen Buskerud fylkeskommune forplikter seg til å: Distribuere de regionale DKS-tilbudene til det beste for alle parter i ordningen. Dette innebærer blant annet daglig drift av hjemmesiden/turnéplanleggingsverktøyet KSYS, turnéplanlegging, oppfølging av turneer og utøvere. All turnéplanlegging foregår per skoleår. Arrangere regelmessige nettverksmøter med kommuneog kulturkontakter på vegne av partene i Den kulturelle skolesekken på regionalt nivå. Bruke tilbakemeldinger og innspill fra kommuner og skoler på en slik måte at den regionale ordningen kontinuerlig evalueres og justeres, og tilbudet kvalitetssikres. Holde produsentmiljøene løpende orientert om aktuelle temaer og utviklingstiltak innen Den kulturelle skolesekken. Orientere om frister for innlevering og tilbakemeldinger i god tid. Fordele og utbetale statlige spillemidler etter gjeldende regler og politiske vedtak. Fungere som sekretariat for møter i produsentgruppen. Arrangere og følge opp møter i storgruppen. Storgruppen utgjøres av utviklingssjefen, DKS-administrasjonen og representanter fra produsentmiljøene. Kvalitetssikre DKS i Buskerud ved å engasjere seg i programarbeidet. Drive informasjonsarbeid og nettverksarbeid i kommune- og skolenettverket. Produsentmiljøene forplikter seg til å: Sikre et profesjonelt tilbud av høy kvalitet til grunnskoleelever i Buskerud, jamfør gjeldende abonnementsordning, gjennom produksjon og innkjøp. En eventuell endring av omfanget i abonnementstilbudet skjer etter avtale Buskerud fylkeskommune. Tilbudet skal være tilpasset elevene som målgruppe og skolen som arena. Variasjon i kunstnerisk uttrykk og formidlingsform etterstrebes. BFK ønsker en bredde i programmeringen slik at ulike former for samtidige uttrykk er representert og at nyskaping vektlegges. Forankre alle produksjoner i Kunnskapsløftet/gjeldende læreplanverk. Involvere DKS-administrasjonen i programarbeidet, når programmet for kommende skoleåret planlegges. Være representert med en faglig kvalifisert representant i produsentgruppen. Vedkommende skal være et fast medlem av produsentgruppen, og være den som har det overordnede ansvaret for det kunstneriske innholdet i det regionale tilbudet innen sitt kunstuttrykk. Rapportere om bruk av spillemidler etter gjeldende retningslinjer innen angitt frist. Etterstrebe å delta med representant(er) i møter med storgruppen og på de regionale nettverksmøtene. Delta med presentasjon av egen produksjon på det årlige Kulturtreffet. Produsentene bekoster selv utgiftene for presentasjonen. Ved ekstraordinære utgifter vil partene kunne forhandle om en eventuell felles bekostning. Bruke det elektroniske turnéplanleggingsverktøyet KSYS for å informere om tilbudet i Den kulturelle skolesekken i Buskerud. Produsentene er ansvarlig for at informasjon om produksjoner holdes oppdatert. Samt levere produksjoner med premisser og forslag til perioder i KSYS innen gjeldende frister. Påse at hver enkelt produksjon, både ved egenproduksjon og innkjøp, ledsages av tilstrekkelig informasjon til at kommuner og skoler kan forberede seg på turnébesøk. Påse at kunstnere/utøvere/formidlere både får oppfølging i form av veiledning i forkant av turneene, og mer praktisk oppfølging i form av kontraktering, utbetaling av honorarer, bestilling av hotell og leiebil, med mer

8 Satsningsområder Produsentansvar Definert i den kulturelle skolesekken for grunnskolen: Følgende er satsningsområder for den kulturelle skolesekken i Buskerud fylkeskommunen i planperioden : Økt Synliggjøring Videregående skole (se eget kapittel) Økt synliggjøring Buskerud fylkeskommune ØNSKER 14 Buskerud fylkeskommune forplikter seg til å: Film ivaretas av Buskerud fylkeskommune Kulturarv ivaretas av Buskerud fylkeskommune Litteratur ivaretas av Buskerud fylkesbibliotek, i samarbeid med Norsk Forfattersentrum Musikk ivaretas av Buskerud fylkeskommune, i samarbeid med Rikskonsertene Scenekunst ivaretas av Brageteatret AS Regionteater for Buskerud, i samarbeid med Norsk scenekunstbruk Visuell kunst ivaretas av Pilotgalleriet/Kunstnersenteret i Buskerud, i samarbeid med Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Drive informasjonsarbeid og nettverksarbeid i kommune- og skolenettverket. Buskerud fylkeskommune har ansvar for at tilbudene i Den kulturelle skolesekken synliggjøres på en slik måte at alle berørte parter er kjent med ordningen. Dette inkluderer elever, lærere og skoleledelse, foreldre og foresatte, alle relevante aktører i kultur- og skolesektoren, samt regionale og lokale politikere. Synliggjøring handler blant annet om å sette mer fokus på Den kulturelle skolesekken som en etablert kunst- og kulturleverandør til barn og unge. Den kulturelle skolesekken plasserer Norge i verdenstoppen i kunst- og kulturformidling til barn og unge, og er en ordning vi kan være stolte av. Buskerud fylkeskommune mener at økt kjennskap til og bevissthet rundt Den kulturelle skolesekken, samt en sterkere forankret satsing på lokale tilbud, kan gi kommunene et viktig verktøy i det lokale kulturarbeidet. Foreldre og foresatte bør særlig få økt kunnskap om ordningen. Dette kan gi flere et eierforhold til Den kulturelle skolesekken, noe som igjen kan bidra til vekstmuligheter og nye samarbeidsallianser. Å STIMULERE TIL: Synliggjøre DKS bedre i skolens eksisterende informasjonskanaler Videreutvikle ordningen med elever som arrangører/kulturverter Synliggjøre og styrke kulturkontaktenes rolle på skolen Utvikle skolen som kulturarena i samarbeid med relevante aktører i og rundt skolen 15

9 Den kulturelle skolesekken i videregående skole St.meld. nr. 8 ( ) slår fast at Den kulturelle skolesekken skal utvides til også å omfatte videregående opplæring. Videre utvikling 16 Den kulturelle skolesekken i videregående opplæring startet som et nasjonalt pilotprosjekt i syv fylker skoleåret og er nå en ordning som er implementert i hele landet. I Buskerud fylkeskommunes Handlingsprogram er det vedtatt at Den kulturelle skolesekken skal styrkes også i videregående opplæring. Det er 13 offentlige videregående skoler i Buskerud, i tillegg til Arbeidsinstituttet Buskerud, videregående opplæring fengslene, samt syv private videregående skoler. Målet er at det skal etableres et nettverk for Den kulturelle skolesekken i videregående opplæring og utarbeides en modell for implementeringen. Dette er en stor satsing for Buskerud fylkeskommune, og forutsetter et systematisk og forpliktende samarbeid mellom kultur- og utdanningssektoren. I dette samarbeidet må både den kunstneriske og den pedagogiske dimensjonen i Den kulturelle skolesekken sikres. Dette skal blant annet skje ved at fylkesrådmannen etablerer et kunstfaglig råd, som er ment å fungere som et rådgivende organ for arbeidet med å kvalitetssikre tilbudet innen videregående opplæring. DKS-administrasjonen utarbeider hvert år et forslag til program og presenterer dette for det kunstfaglige rådet, som deretter kommer med en uttalelse til fylkesrådmannen. Tilrådingen skal ha utgangspunkt i kunst- og kulturfaglig skjønn, og det er derfor viktig at det kunstfaglige rådet er bredt sammensatt ut fra en helhetlig vurdering av medlemmenes kunst- og kulturfaglig bakgrunn. Det vil også framsettes en forventning om at rådet fremmer forslag som kan være med på å legge til rette for nyskaping og utvikling i ordningen. Det legges opp til en rullerende oppnevning til rådet, der ikke alle medlemmene oppnevnes samtidig. Dette skal bidra til at det ikke fester seg et bestemt kunst- og kulturfaglig skjønn i rådet, samtidig som den nødvendige kontinuiteten sikres. Videre skal det opprettes team knyttet til Den kulturelle skolesekken på hver opplæringsenhet, hvor det skal delta minst to elever. Dette DKS-teamet vil få ansvar for bestilling av kunst- og kulturproduksjoner, samt å forberede DKS-besøkene på den aktuelle opplæringsenheten. Elevenes inkludering i dette arbeidet kan være en viktig holdningsfaktor, og bidra til å gi elevene selv et eierskap til Den kulturelle skolesekken. Å medvirke til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud Å legge til rette for at elever i grunnskolen skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst- og kulturuttrykk av alle slag Å medvirke til å utvikle en helhetlig innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål Buskerud fylkeskommune har ansvar for å sikre tilstrekkelige ressurser til å kunne ivareta utviklingsarbeidet regionalt. Dette innebærer å sikre at DKS-administrasjonen kontinuerlig oppdaterer sin faglige og organisatoriske kompetanse, slik at administrasjonen kan være en ressurs for kommunene og skolene, men også for kunst- og kulturfeltet generelt. Buskerud fylkeskommune har ansvar for å delta i og Superglad av Hege Haagenrud stimulere til dialog om nye samarbeidsformer i Den kulturelle skolesekken, også med nye aktører. Gjennom å stimulere til erfaringsutveksling, drive rådgivning og videreutvikle kommunikasjonsarbeidet skal Den kulturelle skolesekken i Buskerud medvirke til en best mulig totalopplevelse for alle som er involverte i ordningen. 17

10 Kunstuttrykkene definert i Den kulturelle skolesekken for grunnskolen i Buskerud er: Nasjonale aktører i Den kulturelle skolesekken De nasjonale aktørene skal bidra til å stimulere til nyproduksjon, danne nettverk, legge til rette for kompetanseutvikling og gi faglige råd på feltet. Andre organisasjoner og nettverk på nasjonalt nivå Nasjonal aktør for musikk Nasjonal aktør for visuell kunst Nettverk for estetiske fag Kulturarv Musikk Fellesrådet for kunstfagene i skolen Musikk i skolen Film Scenekunst Nasjonal aktør for kulturarvfeltet Nasjonal aktør for filmfeltet Kunst i skolen Dans i skolen Litteratur Visuell kunst Nasjonal aktør for scenekunstfeltet Nasjonal aktør for litteraturfeltet Drama i skolen Kunst og design i skolen Landslaget for medieundervisning Landslaget for norskundervisning 18 19

11 Følg oss på facebook Her kan du lese om oss og komme med innspill: Facebook.com/DKS Buskerud Les på nett All informasjon om DKS Buskerud finner du på våre nettsider. Les om aktuelle saker og hold deg oppdatert på:

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken Lokal plan for 2011-2014 1 DEN LOKALE KULTURELLE SKOLESEKKEN EIDSBERG KOMMUNE INNHOLD side 1. Bakgrunn 3 2. Målsetting 4 3. Organisering 5 4. Økonomi 7 5. Eidsberg kommunes lokale

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011 MOTTATT 0 JUNI 2011 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler

Detaljer

Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais

Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Føringer 3. Mål 4. Organisering og økonomi 6. Lokal plan 7. Eksempler 2 1. FORORD

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres ref Vår ref 14/2614- Dato 19.06.2014 Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler for skoleåret 2014-2015

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025 Kulturplan Inderøy kommune 2013 2025 Vedtatt av Kommunestyret 17.06.2013 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. BAKGRUNN OG PLANPROSESS... 4 1.2. PLANENS FORMÅL OG OPPBYGGING... 4 1.3. FORANKRING... 5 1.3.1.

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge Kulturpolitikk for barn og unge Side 3 Kunst og Kultur som rettighet Side 4 Det mangfoldige kulturlivet Side 9 Helhet og sammenheng Kunst- og kulturarbeid for barn og unge Side 10 Kvalitet i alle ledd

Detaljer

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Vedtatt av fylkestinget 8. desember 2009 Aust-Agder fylkeskommune 2010 1 Innholdsfortegnelse 0. Fylkestingets behandling... 3 1. Innledning...

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Strategiplan for kultur 2014-2020

Strategiplan for kultur 2014-2020 Strategiplan for kultur 2014-2020 Høringsutkast 3.mai 2013 Kulturlivet dekker våre behov, kunsten innfrir våre lengsler. Kulturen skal ta vare på tradisjonen, kunsten skaper nye tradisjoner. Kulturen er

Detaljer

Indeks side 1. Innledning side 2. I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2

Indeks side 1. Innledning side 2. I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2 1 INDEKS: Indeks side 1 Innledning side 2 I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2 II. Andre forhold, avtaler og dokument av viktighet for avtalenside 3 a) 1. Kommuneavtalen

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Kulturkunnskap i en kunnskapskultur

Kulturkunnskap i en kunnskapskultur Kulturkunnskap i en kunnskapskultur Evaluering av forsøk med Den kulturelle skolesekken i videregående skole HEIDI HAUKELIEN OG BÅRD KLEPPE TF-rapport nr. 254 2009 TF-rapport Tittel: Kulturkunnskap i en

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14 Kultur får elever til å blomstre Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud Rapport 2013-14 Proba-rapport nr. 2013-14, Prosjekt nr. 13011 ISSN: 1891-8093 TT,PDS,SK/HB

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 04.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

PLAN FOR UANSETT VÆR

PLAN FOR UANSETT VÆR PLAN FOR UANSETT VÆR KOMPETANSE FOR UTVIKLING Strategi for kompetanseutvikling i Hvalerskolen 2005-2008 HVALER KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN DELPLAN 2005 KUNNSKAPSLØFTET En ny og bedre grunnopplæring

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret

PROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.11.2006 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Sissel Thomassen fra kl. 09.50 for Harald Isaksen Keth Olsen for Hovard Sjursen

Detaljer

Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap

Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap Kulturskoleplan 11.10.12 1 PLAN FOR STAVANGER KULTURSKOLE Innhold Innledning... 3 Kapittel 1 Overordnet mål... 4 1.1 Virksomhetsidè...

Detaljer

Ekstraordinært eller selvfølgelig?

Ekstraordinært eller selvfølgelig? RAPPORT 5/2006 Jorunn Spord Borgen og Synnøve S. Brandt Ekstraordinært eller selvfølgelig? Evaluering av Den kulturelle skolesekken i grunnskolen NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning.

Detaljer

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag 2011-2014 1 1. Bakgrunn Gjennom Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014,

Detaljer

Norsk Kulturskoleråd veien videre

Norsk Kulturskoleråd veien videre Norsk Kulturskoleråd veien videre Organisasjonsutvalget 6. mars 2006 VERSJON 07.03.2006 SIDE 2 I N N H O L D Side Kap. 1 Innledning 7 Bakgrunnen for utredningen Kap. 2 Sammendrag 9 Utvalgets hovedkonklusjoner

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Skolekonserter i videregående skole. Kartlegging og erfaringer OLE MARIUS HYLLAND

Skolekonserter i videregående skole. Kartlegging og erfaringer OLE MARIUS HYLLAND Skolekonserter i videregående skole Kartlegging og erfaringer OLE MARIUS HYLLAND TF-notat nr. 23/2010 TF-notat Tittel: Skolekonserter i videregående skole. Kartlegging og erfaringer TF-notat nr: 23/2010

Detaljer

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer