STRATEGIPLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I BUSKERUD Innhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRATEGIPLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I BUSKERUD 2013-2016. Innhold"

Transkript

1 STRATEGIPLAN

2 Innhold STRATEGIPLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I BUSKERUD Innledning 5 Overordnede mål 6 Nasjonal, regional og lokal forankring 9 Rolle- og ansvarsfordeling 10 Forpliktelser i partnerskapsavtalene mellom fylkeskommunen og kommunene 12 Forpliktelser i partnerskapsavtalene mellom fylkeskommunen og produsentmiljøene for ordningen i grunnskolen 14 Produsentansvar definert i Den kulturelle skolesekken for grunnskolen 15 Satsingsområder 17 Den kulturelle skolesekken i videregående opplæring 18 Videre utvikling 3

3 Innledning Kunst, kultur og kulturarv er identitetsskapende, og er med på å bevisstgjøre oss om hvem vi er og hvor vi kommer ifra. Dette har verdi for enkeltindividet, men det har òg kraft til å forme samfunnsutvikling. Den kulturelle skolesekken er en nasjonal ordning som skal bidra til at alle elever i skolen får oppleve profesjonell kunst og kultur. Gjennom ordningen skal elevene lettere få tilgang til, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst- og kultur uttrykk av alle slag. Kunst- og kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kunst- og kulturuttrykk: Film Kulturarv Litteratur Musikk Scenekunst Visuell kunst Den kulturelle skolesekken forutsetter et nært samarbeid mellom de tre forvaltningsnivåene stat, fylkeskommune og kommune. Likeledes er et nært samarbeid mellom kultur- og skolesektoren av avgjørende betydning. Det demokratiske prinsippet står sterkt i ordningen: Den kulturelle skolesekken skal omfatte alle elever. Overordnede mål De overordnede målene for Den kulturelle skolesekken i Buskerud er: Å medvirke til at alle elever får oppleve et profesjonelt kunst- og kulturtilbud Å medvirke til å utvikle en helhetlig innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål Å formidle kunst og kultur på en måte som gir elevene verdifulle opplevelser og setter elevene i stand til å møte kulturelle utfordringer i dag og i fremtiden på en reflektert og konstruktiv måte. Ved å innlemme prinsippet om at ordningen skal gjelde for alle elever, ønsker Buskerud fylkeskommune å bidra til å demme opp for klasseskillene i kulturlivet: Alle elevene skal få lik tilgang til profesjonell kunst og kultur uavhengig av kulturvanene til familie og venner. Videre ønsker Buskerud fylkeskommune å fremheve målet om profesjonalitet og kvalitet i Den kulturelle skolesekken. Dette står også sentralt i Kunst- og kulturstrategi for Buskerud (vedtatt i juni 2011). 5

4 6 Nasjonal, regional og lokal forankring Formålet med skolen er læring og mestring. Opplæringen skal ruste barn og unge til arbeids- og samfunnsliv, og gi kunnskap til å mestre skiftende omgivelser og en ukjent framtid. Skolen skal bygge på et bredt kunnskapssyn, hvor kreativitet og skapende evner står sentralt. Kunnskapsløftet, den siste reformen i grunnskolen og videregående opplæring, ble satt i verk i 2006, med utgangspunkt i St.meld. nr. 30 ( ) Kultur for læring og Læreplanverket for Kunnskapsløftet (2006). Målet for Kunnskapsløftet er at alle elever skal gis mulighet til å utvikle grunnleggende ferdigheter og kompetanse som setter dem i stand til å kunne ta aktiv del i samfunnet. Kunnskapsløftet understreker prinsippet om tilpasset opplæring og legger økt vekt på læring. Kunst og kultur i skolen sies å skulle medvirke til dette. Kunnskapsløftet omfatter et nytt læreplanverk for hele grunnopplæringen, og er sammensatt av en generell del, prinsipper for opplæringen og nye læreplaner i alle fag. Den generelle delen i læreplanen viser de overordnede målene for opplæringen, og inneholder det verdimessige, kulturelle og kunnskapsmessige grunnlaget for reformen. I læreplanverkets generelle del er de skapende evnene vektlagt i et eget avsnitt Det skapende mennesket. Her blir både kreativitet, nysgjerrighet og en vitenskapelig arbeidsmåte framhevet. Elevene skal få utvikle glede ved å møte kunstneriske uttrykk og kunne utforske og utfolde sine egne skapende krefter. Undervisningen skal vise hvordan skaperkraft har vært med på å endre menneskets levevilkår og livsinnhold. UNDERVISNINGEN SKAL VISE HVORDAN SKAPERKRAFT HAR VÆRT MED PÅ Å ENDRE MENNNESKETS LEVEVILKÅR OG LIVSINNHOLD: For å utvikle elevenes kulturelle kompetanse for deltakelse i et multikulturelt samfunn skal opplæringen legge til rette for at elevene får kunnskaper om ulike kulturer og erfaring med et bredt spekter av kulturelle uttrykksformer. Opplæringen skal fremme kulturforståelse og bidra til utvikling av både selvinnsikt og identitet, respekt og toleranse. Elevene skal møte kunst og kulturformer som uttrykker både menneskers individualitet og fellesskap, og som stimulerer deres kreativitet og nyskapende evner. De skal også få mulighet til å bruke sine skapende evner gjennom ulike aktiviteter og uttrykksformer. Dette kan gi grunnlag for refleksjon, følelser og spontanitet. I tillegg til gjeldende læreplanverk er Den kulturelle skolesekken forankret i St.meld. nr. 38 ( ) Den kulturelle skolesekken, St.meld. nr. 8 ( ) Kulturell skulesekk for framtida, samt Skapende læring, Kunnskapsdepartementets strategi for kunst og kultur i opplæringen ( ). Den statlige satsingen på Den kulturelle skolesekken finansieres gjennom spillemidler. Størrelsen og fordelingen av de nasjonale midlene bestemmes av Kongen i statsråd og forvaltes av Kulturdepartementet. Et nasjonalt sekretariat for ordningen er lagt til Norsk kulturråd. Den kulturelle skolesekken i Buskerud eies og administreres av Buskerud fylkeskommune. Buskerud fylkeskommune skal legge til rette for et rikt kulturliv gjennom en målrettet satsing på profesjonalitet og kulturelt mangfold. Fylkeskommunens engasjement og ansvar overfor kunst- og kulturfeltet er lovfestet i den såkalte kulturloven, Lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd, som presiserer ansvar for kompetanse, virkemidler og tiltak som fremmer og legger til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet regionalt og lokalt. Fylkeskommunene er tillagt et særskilt ansvar for Den kulturelle skolesekken, som omfatter både forvaltningsog driftsoppgaver, samt utviklingstiltak i samarbeid med en rekke ulike aktører. Dette innebærer blant annet å fordele statlige spillemidler videre til kommunenes arbeid med de lokale skolesekkene, og ansvaret for å kvalitetssikre dette arbeidet. Det er på bakgrunn av dette inngått partnerskapsavtaler mellom fylkeskommunen og samtlige 21 kommuner i Buskerud, samt de regionale produsentmiljøene som er involvert i ordningen for grunnskolen. Det er også inngått avtaler med enkelte av de nasjonale aktørene i Den kulturelle skolesekken. Den kulturelle skolesekken i Buskerud skal kvalitetssikre produksjon, distribusjon og mottakelse av det regionale tilbudet. For grunnskolen er det etablert en abonnementsordning for distribusjon av det regionale tilbudet som alle kommunene er med i. For videregående opplæring baserer distribusjonen seg på bestillingstilbud. Buskerud fylkeskommune arrangerer årlige nettverksmøter for alle aktørene som er involvert i ordningen på regionalt nivå, og deltar på nasjonale nettverkssamlinger. 7

5 Rolle- og ansvarsområde Den kulturelle skolesekken er en kompleks ordning med mange involverte, og store regionale og lokale forskjeller, noe som synliggjør behovet for en tydelig rolle- og ansvarsfordeling. Straff i skolen tegninger av Tone Eblemvåg Fylkesmannen Fylkesmannen skal veilede, informere om og bidra til koordinering av sentralt initierte tiltak i nasjonale strategiplaner, og bidra til at skoleeier ivaretar sitt ansvar. Fylkeskommunen Fylkeskommunene er gitt et særskilt ansvar for ordningen med Den kulturelle skolesekken, gjennom forvaltning av spillemidlene og ansvaret for å kvalitetssikre og videreutvikle ordningen regionalt og lokalt. Fylkeskommunen har videre ansvar for å tilby alle skolene kunst- og kulturproduksjoner av høy kvalitet, og for å bidra til at arrangørkompetansen på skolene er best mulig. Kommunene Den enkelte kommune skal definere visjoner og mål som beskriver hvordan ordningen forankres i grunnskolen, og hvordan lokale kunst- og kulturressurser inkluderes i arbeidet. Utformingen av det lokale tilbudet bør skje i samspill med det regionale nivået og primært være aktivitetsorientert. Som skoleeier har kommunen ansvar for å forankre Den kulturelle skolesekken på den enkelte grunnskole i tråd med gjeldende læreplanverk. Kommunene har forpliktet seg gjennom partnerskapsavtalen til å utarbeide en overordnet fireårig og politisk vedtatt strategiplan, i tillegg til årlige aktivitetsplaner. Kommunen velger en hensikts messig organisasjonsform hvor samarbeidet mellom kulturog skolesektor formaliseres. Hver kommune skal til enhver tid ha opprettet en kommune kontakt som har ansvar for det lokale tilbudet i Den kulturelle skolesekken. Kommunekontakten har ansvar for utarbeidelse av lokale planer og rapporter, samt for det lokale nettverket av kulturkontakter på skolene, i tillegg til informasjons- og kommunikasjonsflyt både horisontalt og vertikalt i ordningen. Hver skole skal til enhver tid ha opprettet en kulturkontakt som har ansvar for at skolene er forberedt og legger til rette for kunst- og kulturbesøk. Den enkelte skole har ansvar for å integrere besøket i skolehverdagen, samt for å ta i bruk forslag til for- og etterarbeid. 9

6 Forpliktelser i partnerskapsavtalene mellom fylkeskommunen og kommunen Buskerud fylkeskommune forplikter seg til å: kommunene forplikter seg til å: Produsere profesjonelle kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet til alle grunnskoleelever i kommunene. Tilbudet tilpasses elever som målgruppe og skole som arena. Distribuere tilbudene på en slik måte at mottaker får tilstrekkelig informasjon til å forberede turnébesøk Bruke tilbakemeldinger og innspill fra skoler og kommune slik at ordningen kontinuerlig evalueres og justeres, og tilbudet kvalitetssikres blant annet i forhold til kompetansemål i lærerplanen. Avholde regelmessige nettverksmøter (Kulturtreff og regionsmøter) Fordele statlige spillemidler etter gjeldende regler og politiske vedtak Utbetale spillemidler etter å ha mottatt plan og rapport innen gjeldende frist Påse at økning av abonnementsprisene ikke overstiger økningen i konsumprisindeksen Holde kommunene løpende orientert om aktuelle tema og utviklingstiltak innen Den kulturelle skolesekken Bidra til å dekke transportutgifter i de tilfellene hvor regionale tilbud forutsetter en fellesformidling til to eller flere skoler Forankre Den kulturelle skolesekken på den enkelte skole i tråd med gjeldende læreplanverk Arbeide for at lokale DKS-planer speiler kommunens kulturelle ambisjoner, ved å sikre profesjonalitet og høy kvalitet i tilbudet Utarbeide tilbud i samarbeid med lokale lag, organisasjoner og ressurspersoner Etterstrebe at lokale tilbud primært er aktivitetsorienterte, og komplementære i forhold til de regionale tilbudene. Tilbudene skal fremme læring i forhold til kompetansemål i lærerplanen. Ansvarliggjøre skolene i forhold til mottakelse av det fylkeskommunale turnétilbudet, og slik tilrettelegge for at elevene får en optimal kunst- og kulturopplevelse Legge til rette for at formidlingen skjer på egnede arenaer, som er forberedt etter gitte retningslinjer Opprette og drive nettverk av kulturkontakter for hver skole Legitimere kulturkontaktenes arbeid med Den kulturelle skolesekken og innarbeide oppgaven i kulturkontaktenes arbeidsplan (arbeidstidsavtale). Motivere og stimulere til kulturkontaktenes deltagelse på fylkeskommunens nettverksmøter. Sikre kommunale midler til å videreutvikle ordningen med Den kulturelle skolesekken Bruke DKS Buskerud sin hjemmeside og det elektroniske turnéplanleggingsverktøyet KSYS, samt å skolere kulturkontaktene i å hente relevant informasjon om turnétilbudene fra hjemmesiden. Kommunen er ansvarlig for at informasjon om skolenes timeplaner, elevantall, kontaktinformasjon med mer er oppdatert

7 Forpliktelser i partnerskapsavtalene mellom fylkeskommunen og produsentmiljøene for ordningen i grunnskolen Buskerud fylkeskommune forplikter seg til å: Distribuere de regionale DKS-tilbudene til det beste for alle parter i ordningen. Dette innebærer blant annet daglig drift av hjemmesiden/turnéplanleggingsverktøyet KSYS, turnéplanlegging, oppfølging av turneer og utøvere. All turnéplanlegging foregår per skoleår. Arrangere regelmessige nettverksmøter med kommuneog kulturkontakter på vegne av partene i Den kulturelle skolesekken på regionalt nivå. Bruke tilbakemeldinger og innspill fra kommuner og skoler på en slik måte at den regionale ordningen kontinuerlig evalueres og justeres, og tilbudet kvalitetssikres. Holde produsentmiljøene løpende orientert om aktuelle temaer og utviklingstiltak innen Den kulturelle skolesekken. Orientere om frister for innlevering og tilbakemeldinger i god tid. Fordele og utbetale statlige spillemidler etter gjeldende regler og politiske vedtak. Fungere som sekretariat for møter i produsentgruppen. Arrangere og følge opp møter i storgruppen. Storgruppen utgjøres av utviklingssjefen, DKS-administrasjonen og representanter fra produsentmiljøene. Kvalitetssikre DKS i Buskerud ved å engasjere seg i programarbeidet. Drive informasjonsarbeid og nettverksarbeid i kommune- og skolenettverket. Produsentmiljøene forplikter seg til å: Sikre et profesjonelt tilbud av høy kvalitet til grunnskoleelever i Buskerud, jamfør gjeldende abonnementsordning, gjennom produksjon og innkjøp. En eventuell endring av omfanget i abonnementstilbudet skjer etter avtale Buskerud fylkeskommune. Tilbudet skal være tilpasset elevene som målgruppe og skolen som arena. Variasjon i kunstnerisk uttrykk og formidlingsform etterstrebes. BFK ønsker en bredde i programmeringen slik at ulike former for samtidige uttrykk er representert og at nyskaping vektlegges. Forankre alle produksjoner i Kunnskapsløftet/gjeldende læreplanverk. Involvere DKS-administrasjonen i programarbeidet, når programmet for kommende skoleåret planlegges. Være representert med en faglig kvalifisert representant i produsentgruppen. Vedkommende skal være et fast medlem av produsentgruppen, og være den som har det overordnede ansvaret for det kunstneriske innholdet i det regionale tilbudet innen sitt kunstuttrykk. Rapportere om bruk av spillemidler etter gjeldende retningslinjer innen angitt frist. Etterstrebe å delta med representant(er) i møter med storgruppen og på de regionale nettverksmøtene. Delta med presentasjon av egen produksjon på det årlige Kulturtreffet. Produsentene bekoster selv utgiftene for presentasjonen. Ved ekstraordinære utgifter vil partene kunne forhandle om en eventuell felles bekostning. Bruke det elektroniske turnéplanleggingsverktøyet KSYS for å informere om tilbudet i Den kulturelle skolesekken i Buskerud. Produsentene er ansvarlig for at informasjon om produksjoner holdes oppdatert. Samt levere produksjoner med premisser og forslag til perioder i KSYS innen gjeldende frister. Påse at hver enkelt produksjon, både ved egenproduksjon og innkjøp, ledsages av tilstrekkelig informasjon til at kommuner og skoler kan forberede seg på turnébesøk. Påse at kunstnere/utøvere/formidlere både får oppfølging i form av veiledning i forkant av turneene, og mer praktisk oppfølging i form av kontraktering, utbetaling av honorarer, bestilling av hotell og leiebil, med mer

8 Satsningsområder Produsentansvar Definert i den kulturelle skolesekken for grunnskolen: Følgende er satsningsområder for den kulturelle skolesekken i Buskerud fylkeskommunen i planperioden : Økt Synliggjøring Videregående skole (se eget kapittel) Økt synliggjøring Buskerud fylkeskommune ØNSKER 14 Buskerud fylkeskommune forplikter seg til å: Film ivaretas av Buskerud fylkeskommune Kulturarv ivaretas av Buskerud fylkeskommune Litteratur ivaretas av Buskerud fylkesbibliotek, i samarbeid med Norsk Forfattersentrum Musikk ivaretas av Buskerud fylkeskommune, i samarbeid med Rikskonsertene Scenekunst ivaretas av Brageteatret AS Regionteater for Buskerud, i samarbeid med Norsk scenekunstbruk Visuell kunst ivaretas av Pilotgalleriet/Kunstnersenteret i Buskerud, i samarbeid med Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Drive informasjonsarbeid og nettverksarbeid i kommune- og skolenettverket. Buskerud fylkeskommune har ansvar for at tilbudene i Den kulturelle skolesekken synliggjøres på en slik måte at alle berørte parter er kjent med ordningen. Dette inkluderer elever, lærere og skoleledelse, foreldre og foresatte, alle relevante aktører i kultur- og skolesektoren, samt regionale og lokale politikere. Synliggjøring handler blant annet om å sette mer fokus på Den kulturelle skolesekken som en etablert kunst- og kulturleverandør til barn og unge. Den kulturelle skolesekken plasserer Norge i verdenstoppen i kunst- og kulturformidling til barn og unge, og er en ordning vi kan være stolte av. Buskerud fylkeskommune mener at økt kjennskap til og bevissthet rundt Den kulturelle skolesekken, samt en sterkere forankret satsing på lokale tilbud, kan gi kommunene et viktig verktøy i det lokale kulturarbeidet. Foreldre og foresatte bør særlig få økt kunnskap om ordningen. Dette kan gi flere et eierforhold til Den kulturelle skolesekken, noe som igjen kan bidra til vekstmuligheter og nye samarbeidsallianser. Å STIMULERE TIL: Synliggjøre DKS bedre i skolens eksisterende informasjonskanaler Videreutvikle ordningen med elever som arrangører/kulturverter Synliggjøre og styrke kulturkontaktenes rolle på skolen Utvikle skolen som kulturarena i samarbeid med relevante aktører i og rundt skolen 15

9 Den kulturelle skolesekken i videregående skole St.meld. nr. 8 ( ) slår fast at Den kulturelle skolesekken skal utvides til også å omfatte videregående opplæring. Videre utvikling 16 Den kulturelle skolesekken i videregående opplæring startet som et nasjonalt pilotprosjekt i syv fylker skoleåret og er nå en ordning som er implementert i hele landet. I Buskerud fylkeskommunes Handlingsprogram er det vedtatt at Den kulturelle skolesekken skal styrkes også i videregående opplæring. Det er 13 offentlige videregående skoler i Buskerud, i tillegg til Arbeidsinstituttet Buskerud, videregående opplæring fengslene, samt syv private videregående skoler. Målet er at det skal etableres et nettverk for Den kulturelle skolesekken i videregående opplæring og utarbeides en modell for implementeringen. Dette er en stor satsing for Buskerud fylkeskommune, og forutsetter et systematisk og forpliktende samarbeid mellom kultur- og utdanningssektoren. I dette samarbeidet må både den kunstneriske og den pedagogiske dimensjonen i Den kulturelle skolesekken sikres. Dette skal blant annet skje ved at fylkesrådmannen etablerer et kunstfaglig råd, som er ment å fungere som et rådgivende organ for arbeidet med å kvalitetssikre tilbudet innen videregående opplæring. DKS-administrasjonen utarbeider hvert år et forslag til program og presenterer dette for det kunstfaglige rådet, som deretter kommer med en uttalelse til fylkesrådmannen. Tilrådingen skal ha utgangspunkt i kunst- og kulturfaglig skjønn, og det er derfor viktig at det kunstfaglige rådet er bredt sammensatt ut fra en helhetlig vurdering av medlemmenes kunst- og kulturfaglig bakgrunn. Det vil også framsettes en forventning om at rådet fremmer forslag som kan være med på å legge til rette for nyskaping og utvikling i ordningen. Det legges opp til en rullerende oppnevning til rådet, der ikke alle medlemmene oppnevnes samtidig. Dette skal bidra til at det ikke fester seg et bestemt kunst- og kulturfaglig skjønn i rådet, samtidig som den nødvendige kontinuiteten sikres. Videre skal det opprettes team knyttet til Den kulturelle skolesekken på hver opplæringsenhet, hvor det skal delta minst to elever. Dette DKS-teamet vil få ansvar for bestilling av kunst- og kulturproduksjoner, samt å forberede DKS-besøkene på den aktuelle opplæringsenheten. Elevenes inkludering i dette arbeidet kan være en viktig holdningsfaktor, og bidra til å gi elevene selv et eierskap til Den kulturelle skolesekken. Å medvirke til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud Å legge til rette for at elever i grunnskolen skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst- og kulturuttrykk av alle slag Å medvirke til å utvikle en helhetlig innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål Buskerud fylkeskommune har ansvar for å sikre tilstrekkelige ressurser til å kunne ivareta utviklingsarbeidet regionalt. Dette innebærer å sikre at DKS-administrasjonen kontinuerlig oppdaterer sin faglige og organisatoriske kompetanse, slik at administrasjonen kan være en ressurs for kommunene og skolene, men også for kunst- og kulturfeltet generelt. Buskerud fylkeskommune har ansvar for å delta i og Superglad av Hege Haagenrud stimulere til dialog om nye samarbeidsformer i Den kulturelle skolesekken, også med nye aktører. Gjennom å stimulere til erfaringsutveksling, drive rådgivning og videreutvikle kommunikasjonsarbeidet skal Den kulturelle skolesekken i Buskerud medvirke til en best mulig totalopplevelse for alle som er involverte i ordningen. 17

10 Kunstuttrykkene definert i Den kulturelle skolesekken for grunnskolen i Buskerud er: Nasjonale aktører i Den kulturelle skolesekken De nasjonale aktørene skal bidra til å stimulere til nyproduksjon, danne nettverk, legge til rette for kompetanseutvikling og gi faglige råd på feltet. Andre organisasjoner og nettverk på nasjonalt nivå Nasjonal aktør for musikk Nasjonal aktør for visuell kunst Nettverk for estetiske fag Kulturarv Musikk Fellesrådet for kunstfagene i skolen Musikk i skolen Film Scenekunst Nasjonal aktør for kulturarvfeltet Nasjonal aktør for filmfeltet Kunst i skolen Dans i skolen Litteratur Visuell kunst Nasjonal aktør for scenekunstfeltet Nasjonal aktør for litteraturfeltet Drama i skolen Kunst og design i skolen Landslaget for medieundervisning Landslaget for norskundervisning 18 19

11 Følg oss på facebook Her kan du lese om oss og komme med innspill: Facebook.com/DKS Buskerud Les på nett All informasjon om DKS Buskerud finner du på våre nettsider. Les om aktuelle saker og hold deg oppdatert på:

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16 Beiarn kommune Skole- og barnehageavdelingen 8110 MOLDJORD Saksnr./Arkivkode 12/98 - A30 Sted MOLDJORD Dato 11.01.2012 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune skoleårene 2012/13 2015/16

Detaljer

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 1 Plan Den kulturelle skolesekken Narvik kommune 2013-2016 Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 HVOR

Detaljer

Strategiplan for Den kulturelle skolesekken i Drammen kommune

Strategiplan for Den kulturelle skolesekken i Drammen kommune Strategiplan for Den kulturelle skolesekken 2008 2012 i Drammen kommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1 Historikk 3 1.2 Intensjon 3 1.2 DKS er 3 2. Evaluering av forrige plan 4 3. Begrunnelse og

Detaljer

Håndbok. for kulturkontakter

Håndbok. for kulturkontakter Håndbok for kulturkontakter 1 KULTURKONTAKTENS ROLLE Hva er en kulturkontakt På hver skole er det en ansvarlig kulturkontakt. Kulturkontakten er kontaktpersonen og bindeleddet mellom kommunekontakten for

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM «Til overs» - interaktiv installasjonsforestilling for 6. klassingene i Modum høsten 2014. 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS)

Detaljer

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy KOMMUNALPLAN Den kulturelle skolesekken i Meløy 2016-2020 Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 Den kulturelle skolesekken en nasjonal satsning... 3 2.0 Mål og prinsipper for den kulturelle skolesekken... 3 Målene

Detaljer

KUNST OG KULTUR. Teamleder Jon Endre Røed Olsen

KUNST OG KULTUR. Teamleder Jon Endre Røed Olsen KUNST OG KULTUR Teamleder Jon Endre Røed Olsen Team kunst og kultur Kunst- og kulturstrategi 2015-2018 Begrepsavklaringer Ytringskultur Kvalitet Mangfold Forankring av kulturpolitikken UNESCOS konvensjon

Detaljer

Nærhet, autonomi og demokratisering - Evaluering av direktekommuneordningen i Den kulturelle skolesekken

Nærhet, autonomi og demokratisering - Evaluering av direktekommuneordningen i Den kulturelle skolesekken Nærhet, autonomi og demokratisering - Evaluering av direktekommuneordningen i Den kulturelle skolesekken Elisabet S. Hauge, prosjektleder Vegard Solhjem Knudsen, analytiker Marthe Rosenvinge Ervik, analytiker

Detaljer

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 15/2556-19.06.2015 Den kulturelle skolesekken fordeling av spillemidler for skoleåret 2015 2016 Ved kongelig resolusjon av 24.

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM «Til overs» - interaktiv installasjonsforestilling for 6. klassingene i Modum høsten 2014. 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS)

Detaljer

Informasjonsskriv til kommunekontakten

Informasjonsskriv til kommunekontakten INFORMASJON TIL KOMMUNEKONTAKTEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) ble introdusert som nasjonalt tiltak i 2001, og er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015 PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle elever i grunnskolen.

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken fagseminar, visuell kunst 3. nov 2011 Målsetting: å skape en arena for diskusjon om visuell kunst i DKS i Sør-Trøndelag Målgruppe: Kunstnere, kunstmiljø, kunst- og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidlene for skoleåret

Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidlene for skoleåret fylkeskommune Postadresse: Postnr Sted Deres ref Vår ref Dato 09.06.2010 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidlene for skoleåret 2010-2011 Ved kongelig resolusjon av 4. juni 2010 ble overskuddet

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken - utarbeidet som hjelp til skolene og for å sikre kvalitet, standard og kontinuitet i det arbeidet som gjøres. En konkret håndbok for det

Detaljer

Den kulturelle skolesekken. Fordeling av spillemidler for skoleåret 2012/2013.

Den kulturelle skolesekken. Fordeling av spillemidler for skoleåret 2012/2013. Verran kommune 7790 Malm Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 12/05231-50 Gunn Mogseth Skrove 10.10.2012 Den kulturelle skolesekken. Fordeling av spillemidler for skoleåret 2012/2013. Verran

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres ref Vår ref 14/2614- Dato 19.06.2014 Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler for skoleåret 2014-2015

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011 MOTTATT 0 JUNI 2011 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Sør-Trøndelagfylkeskommune Postboks2350Sluppen 7004TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. 13/571- Dato 17.06.2013 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret

Detaljer

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing. Den er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

PLAN FOR LOKAL KULTURELL SKOLESEKK I ASKIM 2014-2017

PLAN FOR LOKAL KULTURELL SKOLESEKK I ASKIM 2014-2017 PLAN FOR LOKAL KULTURELL SKOLESEKK I ASKIM 2014-2017 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn s. 3 2. Målsetting s. 4 3. Organisering s. 5 3.1. Statlige føringer s. 5 3.2. Regional organisering s. 6 3.3. Lokale

Detaljer

Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais

Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Føringer 3. Mål 4. Organisering og økonomi 6. Lokal plan 7. Eksempler 2 1. FORORD

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY 2016 2020 Innhold INNLEDNING ORGANISERING FOKUS OG INNHOLD LOKAL MÅLSETTING HANDLINGSPLAN ØKONOMI Budsjett 2016/17 Innledning: Mål for Den kulturelle skolesekken

Detaljer

Tildelingsbrev vedrørende Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2011/ 2012

Tildelingsbrev vedrørende Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2011/ 2012 Kommunene i Østfold Att: Rådmann Vår ref.: 2011/6673-59825/2011 Deres ref.: Dato: 27.09.2011 Tildelingsbrev vedrørende Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2011/ 2012 Ved

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN PLAN FOR VERDAL KOMMUNE 2009-2012

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN PLAN FOR VERDAL KOMMUNE 2009-2012 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN PLAN FOR VERDAL KOMMUNE 2009-2012 "Oppfostringen skal gi elevene lyst på livet, mot til å gå løs på det og ønske om å bruke og utvikle videre det de lærer." 1 Innledning... 3

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKK I SIGDAL HANDLINGSPLAN

DEN KULTURELLE SKOLESEKK I SIGDAL HANDLINGSPLAN DEN KULTURELLE SKOLESEKK I SIGDAL HANDLINGSPLAN 2012-2015 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle elever i grunnskolen.

Detaljer

Vår ref.: Lillehammer, 20. juni 2012 Deres ref.:

Vår ref.: Lillehammer, 20. juni 2012 Deres ref.: Kulturenheten FR-sak Intern Rasmus Olav Vigrestad, Fylkesrådmannen Vår ref.: 201200161-37 Lillehammer, 20. juni 2012 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak 20.06.2012 715/12 A-07 Fylkesrådmannen

Detaljer

Den kulturelle skolesekken. Lokal handlingsplan for Siljan

Den kulturelle skolesekken. Lokal handlingsplan for Siljan Den kulturelle skolesekken Lokal handlingsplan for Siljan 2016-2019 Den kulturelle skolesekken Nasjonal satsing på kunst og kultur for alle elver Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal

Detaljer

Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015

Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015 Saknr. 14/6851-2 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av spillemidler til arbeidet

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS Fra Storfjorduka 2008 DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune 1 3-ÅRIG PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Gjelder fra 1. november 2008-1. august 2011 Den kulturelle skolesekken i Storfjord kommune Region Nord-Troms

Detaljer

Fordeling av spillemidler til Den lokal kulturelle skolesekken i kommunene for skoleåret 2012/ 2013

Fordeling av spillemidler til Den lokal kulturelle skolesekken i kommunene for skoleåret 2012/ 2013 «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Vår ref.: 2012/4662-48927/2012 Deres ref.: «REF» Dato: 04.09.2012 Fordeling av spillemidler til Den lokal kulturelle skolesekken i kommunene

Detaljer

DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT r Osifold ~i~k~n~1. Den kulturelle skolesekken: Melding om fordeling av spillemidler for skoleåret 2006/2007

DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT r Osifold ~i~k~n~1. Den kulturelle skolesekken: Melding om fordeling av spillemidler for skoleåret 2006/2007 DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT r Osifold ~i~k~n~1 Østfold fylkeskommune jl_~ entr~adrnan~strasjone~~,j Postboks 220 1702 SARPSBORG Saksnr, 2i~?Th/ ~ i): :::b9~~ ~/ ~ Deresref Vår ref Dato 2006/04736

Detaljer

DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT Eks. Deres ref Vår ref Dato 2008/00914 KU/KU3 KSP sko 25.06.2008

DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT Eks. Deres ref Vår ref Dato 2008/00914 KU/KU3 KSP sko 25.06.2008 OPPI-AND F-Nq-KESKOMMUNE _.. _._._. Ark. Max år DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT Eks. U.O. Beh. Kopi Oppland fylkeskommune Serviceboks 2626 LILLEHAMMER Deres ref Vår ref Dato 2008/00914 KU/KU3

Detaljer

Plan for Den kulturelle skolesekken (DKS) i Lier for skoleårene 2009/ /2014

Plan for Den kulturelle skolesekken (DKS) i Lier for skoleårene 2009/ /2014 VEDLEGG 1 Plan for Den kulturelle skolesekken (DKS) i Lier for skoleårene 2009/2010 2013/2014 1. Innledning: Hva er Den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsingsområde

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMEN 12/1166- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMEN 12/1166- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Saknr. j^o/^c)/y?/dok.nr. /^Z SIJUNI 2012 Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN Arkivnr. ^ J!/ Eksp. U.off. Saksh. Deres ref. Vår ref.

Detaljer

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole OG Fagplan Tromsø Kulturskole Alle skal lykkes Utarbeidet høst 2008 Red: Janne A. Nordberg Teamkoordinator kulturlek og verksted Fagplan kulturlek og verksted Side 2 Forord Norsk Kulturskoleråd bestemte

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I FAUSKE KOMMUNE

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I FAUSKE KOMMUNE Kommunal plan for DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN 2012-2016 INNHOLD INNLEDNING s. 3 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I FAUSKE KOMMUNE s. 4 GRUNNALG, ENDRINGER OG UTFORDRINGER s. 4 ORGANISERING OG SAMARBEIDSPARTNERE

Detaljer

Plan for Den kulturelle skolesekken

Plan for Den kulturelle skolesekken Plan for Den kulturelle skolesekken Gildeskål kommune 2012/13 2015/16 1.0 Innholdsfortegnelse 1.0 Innholdsfortegnelse Side: 2 2.0 Innledning Side: 3 3.0 Den kulturelle skolesekken i Gildeskål kommune Side:

Detaljer

Direkte støtte til tiltak for barn og ungdom: Kulturmidler som er med og finansiere tiltak for barn og ungdom:

Direkte støtte til tiltak for barn og ungdom: Kulturmidler som er med og finansiere tiltak for barn og ungdom: Utviklingsplanen for Rogaland er basert på Stortingsmeldingene 38 og 39 fra 2002-2003 og på Melding om fordeling av spelemidlar for skuleåret 2004/2005 og om fordelingsordning til og med skuleåret 2006/2007

Detaljer

en kulturelle skolesekken i Øs D tfol 09/10 d, e h n e å t n k d a b t o n o k k r u t l u k r o f

en kulturelle skolesekken i Øs D tfol 09/10 d, e h n e å t n k d a b t o n o k k r u t l u k r o f Den kulturelle skolesekken i Østfold, håndbok for kulturkontaktene 09/10 Skolen som kulturarrangør en liten håndbok for kulturkontaktene i Østfold Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing. Den

Detaljer

Strategiplan for Den kulturelle skolesekken Nes kommune 2013-2016

Strategiplan for Den kulturelle skolesekken Nes kommune 2013-2016 Strategiplan for Den kulturelle skolesekken Nes kommune 2013-2016 1. Innledning 1.1. Hva er den kulturelle skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en statlig satsing på kunst og kultur i grunnskole.

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

MÅL OG PRINSIPP FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

MÅL OG PRINSIPP FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN HVA ER DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN? Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing som har som mål å gi alle skoleelever en best mulig kulturell utrustning i løpet av skoletiden. Gjennom møte med

Detaljer

Saksframlegg. HANDLINGSPLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 04/21623

Saksframlegg. HANDLINGSPLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 04/21623 Saksframlegg HANDLINGSPLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) TRONDHEIM KOMMUNE 2004-2007 Arkivsaksnr.: 04/21623 Forslag til vedtak: - Formannskapet slutter seg til Trondheim kommunes deltakelse i Sør-Trøndelag

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune ble startet i 2006, og er et prosjekt som baserer seg på skolenes egne kunst-

Detaljer

Handlingsplan 2017/2018. Kunst og kulturstrategi for Buskerud

Handlingsplan 2017/2018. Kunst og kulturstrategi for Buskerud Handlingsplan 2017/2018 Kunst og kulturstrategi for Buskerud 2015-2018 Handlingsplan 2017/2018 skal bidra til å oppfylle mål i Kunst og kulturstrategi for Buskerud 2015-2018, vedtatt av Hovedutvalg for

Detaljer

Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no

Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no Den kulturelle skolesekken i Østfold Håndbok for kulturkontaktene Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no en liten håndbok for kulturkontaktene i Østfold Den kulturelle skolesekken er en

Detaljer

PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING I BARNEHAGE, GRUNNSKOLE, SFO OG KULTURSKOLE

PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING I BARNEHAGE, GRUNNSKOLE, SFO OG KULTURSKOLE PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING I BARNEHAGE, GRUNNSKOLE, SFO OG KULTURSKOLE 2008-2012 1.0 INNLEDNING Det er viktig at barnehagen, grunnskolen og kulturskolen er inkluderende institusjoner. En inkluderende

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune er et prosjekt som ble startet i 2006. Prosjektet er basert på skolens eget kunst-

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

STRATEGI Revidert

STRATEGI Revidert STRATEGI 2020 - Revidert Forord KULTURSKOLE FOR ALLE Norsk kulturskoleråd er en interesse- og utviklingsorganisasjon som ved å ivareta medlemmenes interesser skal arbeide for å fremme kvalitet i opplæringen

Detaljer

«HVEM HAR ANSVARET FOR DEN KUNSTFAGLIGE OPPLÆRINGEN?»

«HVEM HAR ANSVARET FOR DEN KUNSTFAGLIGE OPPLÆRINGEN?» «HVEM HAR ANSVARET FOR DEN KUNSTFAGLIGE OPPLÆRINGEN?» Innlegg på strategikonferansen til Musikk i skolen og Norsk kulturskoleråd region Øst ved Hege Knarvik Sande Samarbeid og synergier mellom de ulike

Detaljer

.uni flini Sør-Trøndelagfylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004TRONDHEIM

.uni flini Sør-Trøndelagfylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004TRONDHEIM 05 flini 2012 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Sør-Trøndelagfylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004TRONDHEIM Deres ref..uni 2012 Vår ref. 12/1166- Den kulturelle skolesekken: 2013 Dato 01.06.2012 Fordeling

Detaljer

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN 2007 2009 Mål Den kulturelle skolesekken Å medvirke til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud Å legge til rette for at elevene

Detaljer

Bodø kommune Den kulturelle skolesekken. Kulturkontakten. Informasjon til kulturkontaktene og skolene

Bodø kommune Den kulturelle skolesekken. Kulturkontakten. Informasjon til kulturkontaktene og skolene Bodø kommune Den kulturelle skolesekken Kulturkontakten Informasjon til kulturkontaktene og skolene DKS i Bodø kommune Bodø kommune skal gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS) formidle profesjonell kunst

Detaljer

Strategiplan for Den kulturelle skolesekken i Troms 2012-2015 Eleven i fokus

Strategiplan for Den kulturelle skolesekken i Troms 2012-2015 Eleven i fokus Strategiplan for Den kulturelle skolesekken i Troms 2012-2015 Eleven i fokus Innhold 1 Introduksjon...3 2 Visjon: Eleven i fokus...3 3 Bakgrunn...3 4. Organisering og parter...4 5 Læreplanen...6 6 Den

Detaljer

I DKS får elevene i grunnskolen bekjentskap med profesjonell kunst og profesjonelle utøvere. Forord

I DKS får elevene i grunnskolen bekjentskap med profesjonell kunst og profesjonelle utøvere. Forord I DKS får elevene i grunnskolen bekjentskap med profesjonell kunst og profesjonelle utøvere. Forord Planen for Den kulturelle skolesekken (DKS) for årene 2015-2019 i Namsskogan kommune er utarbeidet av:

Detaljer

Lokalt utviklingsarbeid og læreplan

Lokalt utviklingsarbeid og læreplan Lokalt utviklingsarbeid og læreplan Kulturskoledagene i Tromsø 01.10.2015 Inger Anne Westby Oppgaven Å utarbeide lokale læreplaner; Hva innebærer det? Hvorfor skal vi gjøre det? Ett skritt tilbake Hvilke

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Mangfold og muligheter. vekst gjennom kulturelle opplevelser og erfaringer

Mangfold og muligheter. vekst gjennom kulturelle opplevelser og erfaringer Mangfold og muligheter vekst gjennom kulturelle opplevelser og erfaringer Utviklingsplan for Den Kulturelle Skolesekken i Nesodden kommune 2008-2012 FORORD Her foreligger Nesodden kommunes utviklingsplan

Detaljer

Strategiplan for Kulturskrinet, Karmøy kommune, 2011-2014

Strategiplan for Kulturskrinet, Karmøy kommune, 2011-2014 Strategiplan for Kulturskrinet, Karmøy kommune, 2011-2014 1. STATLIGE FØRINGER FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) Stortingsmelding nr. 8/2008 Den kulturelle skolesekken i framtida ble behandlet og vedtatt

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst VEDLEGG Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Regional plan for region øst Nasjonalt Rev.20.11.2012 Regionalt 1.2.2013 1 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom

Detaljer

Plan for Den kulturelle skolesekken (DKS) i Lier

Plan for Den kulturelle skolesekken (DKS) i Lier Plan for Den kulturelle skolesekken (DKS) i Lier for skoleårene 2014/2015 2018/2019 Theodor Kittelsens Soria Moria slott INNHOLD 1. Innledning. Hva er den kulturelle skolesekken? s. 2 2. Ansvarsdelingen

Detaljer

Marte Blikstad-Balas

Marte Blikstad-Balas Marte Blikstad-Balas 19.10.2017 Å snakke om skole I den offentlige samtalen er det ingen grenser for hva skolen skal ta ansvar for. Det må ta slutt. Påskelabyrinten burde vært pensum i skolen. Turn burde

Detaljer

VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE

VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE Vedtatt i Snillfjord kommunestyre 15.02.2017, K-sak 6/17 VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE [FIRMANAVN] [Firmaadresse] Innhold 1. Kulturskolens oppdrag... 2 1.1 Opplæringsloven...

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN Versjon for region BTV

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN Versjon for region BTV VEDLEGG 12 Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Versjon for region BTV Rev.20.11.2012 Regionalt 06.02.2013 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom endringer i den

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN Versjon for region BTV

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN Versjon for region BTV VEDLEGG 12 Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Versjon for region BTV Rev.20.11.2012 Regionalt 06.02.2013 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom endringer i den

Detaljer

Plan for Den kulturelle skolesekken i Hemne kommune skoleåret 2013/2014

Plan for Den kulturelle skolesekken i Hemne kommune skoleåret 2013/2014 10/400-30 B50 Plan for Den kulturelle skolesekken i Hemne kommune skoleåret 2013/2014 Kommunekontakt for Den kulturelle skolesekken Navn Tittel/arbeidsplass Telefon arb + mobil e-post Gunn-Hilde Opsal

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014 Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2011-2014 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2011 2014 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Lærende nettverk i friluft Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Friluftsrådet Sør fungerer som nettverkskoordinator for prosjektet «Lærende nettverk i friluft

Detaljer

Produksjonsguide VELKOMMEN til produksjonsguiden

Produksjonsguide VELKOMMEN til produksjonsguiden VELKOMMEN til produksjonsguiden Begrunnelser Tilrettelegging Kvalitet Muligheter Ressurser Vertskap Omsorg Rammer Verktøy Begrunnelser, rammer og mål Kan vi formulere en tydeligere målsetting og en klarere

Detaljer

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen Kjære alle sammen Aller først vil jeg starte med å hilse fra kunnskapsministeren. Han skulle gjerne vært her, men hadde dessverre ikke mulighet. Så skal jeg hilse fra statssekretær Thue. Han skulle ha

Detaljer

Strategi for Norsk kulturråd fra 2016

Strategi for Norsk kulturråd fra 2016 Strategi for Norsk kulturråd fra 2016 Norsk kulturråd består av et kollegialt organ (rådet) og en fagadministrasjon. Denne strategien gjelder rådets ansvarsområde og arbeid. Mandat, rolle, ansvarsområde

Detaljer

«Det gjemmer seg i deg»

«Det gjemmer seg i deg» TITTEL «DET GJEMMMER SEG I DEG» En DKS-produksjon for 1. trinn, med Visuelle kunstfag og Drama som fagområde. Laget av kunstpedagoger fra Bodø kulturskole: Janne Vik Lossius, Henriette Nilssen Bakken,

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

Mål for samlingen. Felles fokus på. som utgangspunkt for videre lokalt arbeid. Synliggjøre helhet og sammenheng

Mål for samlingen. Felles fokus på. som utgangspunkt for videre lokalt arbeid. Synliggjøre helhet og sammenheng Felles fokus på Mål for samlingen lokalt arbeid med læreplaner læringsmiljø grunnleggende ferdigheter reviderte læreplaner m. veiledninger arbeid med vurdering og utvikling av kvalitet som utgangspunkt

Detaljer

1. Den kulturelle skolesekken: lærernes estetiske kompetanse er utdanningssektorens ansvar

1. Den kulturelle skolesekken: lærernes estetiske kompetanse er utdanningssektorens ansvar Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Stortinget Dato: 08.11.2004 Vår ref: SHA/2004 Deres ref: Lærernes estetiske kompetanse må heves! Denne henvendelsen er aktualisert av budsjettproposisjonen fra

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Stor-Elvdal kommune Besøksadresse: Skoleveien 50 postadresse: 2480 Koppang telefon: faks: epostadresse: koppang.skole@storelvdal.kommune

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: II Sak nr.: 068/12 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG RULLERING AV PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKN SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: II Sak nr.: 068/12 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG RULLERING AV PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKN SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/4036 I Arkiv sakid.: 12/1026 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og utviklingsutvalget II Sak nr.: 068/12 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I I Saksbehandler: Sigrn

Detaljer

Den Kulturelle Skolesekken i Østre Toten kommune Rammeplan for grunnskolen 2013-2015.

Den Kulturelle Skolesekken i Østre Toten kommune Rammeplan for grunnskolen 2013-2015. Den Kulturelle Skolesekken i Østre Toten kommune Rammeplan for grunnskolen 2013-2015. Hva er Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing der kultur- og opplæringssektoren

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Skyggearbeid Jannicke Lie / bono 2015 KULTUR- KONTAKTEN. Ei håndbok. DKS i Hedmark på oppdrag for

Skyggearbeid Jannicke Lie / bono 2015 KULTUR- KONTAKTEN. Ei håndbok. DKS i Hedmark på oppdrag for Skyggearbeid Jannicke Lie / bono 2015 KULTUR- KONTAKTEN Ei håndbok DKS i Hedmark på oppdrag for Kjære kulturkontakt! Vi vet at tilbudene fra Turnéorganisasjon for Hedmark (ToH) skal passe inn i en hektisk

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 2006/00936KU/KU3 KSR 07-033hr 1. februar 2007

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 2006/00936KU/KU3 KSR 07-033hr 1. februar 2007 Kultur- og kirkedepartementet pr. epost: postmottak@kkd.dep.no Deres ref.: Vår ref.: Dato: 2006/00936KU/KU3 KSR 07-033hr 1. februar 2007 HØRING- EVALUERING AV DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Musikernes fellesorganisasjon

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål)

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer elevene hva som skal

Detaljer

Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune

Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune Innhold FORORD FORMÅLET MED PLANEN HOVEDMÅL TEMAPLAN KLASSETRINN ORGANISERING KULTURKONTAKTENES ROLLE OG ANSVAR PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Detaljer

Fagplan BILDE. Utarbeidet av; Ann Jessica Vestre Janne A. Nordberg. Fagplan BILDE. Tromsø Kulturskole 2009

Fagplan BILDE. Utarbeidet av; Ann Jessica Vestre Janne A. Nordberg. Fagplan BILDE. Tromsø Kulturskole 2009 Fagplan BILDE Utarbeidet av; Ann Jessica Vestre Janne A. Nordberg 1 Forord Norsk Kulturskoleråd bestemte i 2000 å utarbeide en rammeplan for kulturskolene, i 2003 ble den ferdig og heter på vei til mangfold.

Detaljer

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen Påstander i ståstedsanalysen for skoler (bokmål) Tema og påstander i fase 2 i ståstedsanalysen. ARTIKKEL SIST ENDRET: 08.03.2016 Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale

Detaljer

Områdeplan for scenekunst 2017

Områdeplan for scenekunst 2017 Områdeplan for scenekunst 2017 Beskrivelse av feltet Dagens mangfold av tilnærminger til scenekunstproduksjon har skapt et uensartet og fasetert kunstnerisk landskap. Form, innhold og strategier speiler

Detaljer

Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter. Fylkesvise samlinger høsten 2013

Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter. Fylkesvise samlinger høsten 2013 Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter Fylkesvise samlinger høsten 2013 Felles fokus på Mål for samlingen lokalt arbeid med læreplaner læringsmiljø grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Den kulturelle skolesekken i Oslo. Foto: Pål Laukli

Den kulturelle skolesekken i Oslo. Foto: Pål Laukli Den kulturelle skolesekken i Oslo Foto: Pål Laukli DKS - hvorfor? Svar fra lærer på spørsmål om hva som er viktigst med DKS For meg er den kulturelle skolesekken en viktig døråpner til ulike kulturelle

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk om barnehage-, skolemiljø og mobbing

Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk om barnehage-, skolemiljø og mobbing Alle kommuner i Nordland Alle friskoler i Nordland Saksb.: Arne Sandnes Larsen e-post: fmnoala@fylkesmannen.no Tlf: 75531589 Vår ref: 2016/6686 Deres ref: Vår dato: 20.09.2016 Deres dato: Arkivkode: Invitasjon

Detaljer

Forord 2. Forankring Mål Organisering 4.1 Skolens kulturkontakt

Forord 2. Forankring Mål Organisering 4.1 Skolens kulturkontakt Innhold DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN... 1 1. Forord... 3 2. Forankring... 3 3. Mål... 3 4. Organisering... 3 4.1 Skolens kulturkontakt... 3 4.2 Samarbeide med lokale kunst- og kulturaktører... 4 4.3 Elevmedvirkning...

Detaljer

Læreplan i fordypning i norsk

Læreplan i fordypning i norsk Læreplan i fordypning i norsk Gjelder fra 01.08.2006 http://www.udir.no/kl06/nor6-01 Formål Fordypning i norsk bygger på det samme faglige grunnlaget og de samme danningsmålsetningene som norskfaget og

Detaljer

Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske

Detaljer