Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais"

Transkript

1 Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Føringer 3. Mål 4. Organisering og økonomi 6. Lokal plan 7. Eksempler 2

3 1. FORORD Handlingsplan for Den Kulturelle Skolesekken (DKS) revideres for ny periode på 4 år. Etter statlige føringer vedtar fylke og kommune egne planer. Kommunen følger stat og fylkes føringer for tildeling av spillemidler. I Røyken Kommune er Den Kulturelle Skolesekken en del av Kulturskoletjenesten. Den Kulturelle Skolesekken har en leder med en fast avsatt ressurs for administrasjon, og har eget tjenesteområde under enheten. Denne lederen skal ha tilgang til informasjon og nettportal fra oppvekst for å lette samarbeidet med skole. Fylket og kommunen har undertegnet en partnerskapsavtale som forplikter begge parter, og der innholdet i DKS klart fremgår. Den Kulturelle Skolesekken i Røyken (heretter kalt DKS Røyken) ble etablert i 2001 og videreføres for en ny periode. 2. FØRINGER Den Kulturelle Skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av ulike slag. Den Kulturelle Skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Elevene og skolene skal gjennom ordningen få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonell kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kulturuttrykk: Scenekunst (dans, teater, revy, nysirkus, standup, performance osv.) Visuell kunst (tegning, maling, foto, håndverk, 3d osv.) Musikk (ulike sjangre) Film (ulike sjangre) Litteratur (ulike sjangre) Kulturarv/kulturhistorie Tverrfaglighet og kunstarter i samspill 3

4 Den Kulturelle Skolesekken har vært en del av kulturpolitisk satsing for grunnskolen siden 2001, og har etter hvert blitt utvidet til videregående skole. Dette betyr at alle elever fra 6 til 19 år er innlemmet i ordningen. Den Kulturelle Skolesekken forutsetter et nært samarbeid mellom de tre forvaltningsnivåene stat, fylkeskommune og kommune. Likeledes er et nært samarbeid mellom kultur- og skolesektoren av avgjørende betydning. Styringsdokumenter: Strategiplan DKS Buskerud St.meld. nr. 8 ( ) Kulturell skulesekk for framtida Notat (2008): Arbeidsdeling og forankring Den kulturelle skolesekken i to sektorer (kortversjon) (pdf) Skapende læring Strategiplan for kunst og kultur i opplæringen St. meld. nr. 38 ( ) Den kulturelle skulesekken St.meld. nr. 16 ( ) Leve med kulturminner Kulturmelding for Den norske kirke: Kunsten å være kirke om kirke, kunst og kultur St.meld.nr 39 ( ) Ei blot til lyst, om kunst og kultur i tilknytning til grunnskolen St.meld. nr. 48 ( ) Kulturpolitikk fram mot 2014 St.meld. nr 30 ( ) Kultur for læring Broen og den blå hesten Andre sentrale dokumenter: Invitasjon til forskningsinnsats for : Prosjektbeskrivelse 4. juni 2009 Intensjonsavtale DKS UKM Norsk kulturråd (pdf) 4

5 3. MÅL De statlige målene er nevnt under føringer. I tillegg kommer fylkets mål og de kommunale mål. Fylkets mål: Å medvirke til at alle elever får oppleve et profesjonelt kunst- og kulturtilbud Å medvirke til å utvikle en helhetlig innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål Å formidle kunst og kultur på en måte som gir elevene verdifulle opplevelser og setter elevene i stand til å møte kulturelle utfordringer i dag og i fremtiden på en reflektert og konstruktiv måte Kommunale mål: Å gi elevene mulighet til å prøve seg i ulike kunstformer Bidra til høy egenaktivitet for elevene Gjennom egenaktiviteten, å gi elevene mulighet til å utvikle sin fantasi, sine skapende evner og sin formidlingsevne Å legge til rette for at elevene får prøvet og utviklet sin etiske sans gjennom møtet med gruppearbeid og ulike prosjektarbeid Å medvirke til at elevene blir kjent med lokal kunst og kultur, og den norske kulturarv. Kunnskap og interesse for eget område er viktig i kommuner med stor tilflytting. DKS Røyken håper på å bidra til økt tilhørighetsfølelse hos elevene. Kunstfagene står i fokus. Kunstens idè sjelens speil 5

6 4. ORGANISERING OG ØKONOMI Staten stiller spillemidler (øremerket statstilskudd) til disposisjon for fylker og kommuner. Staten fordeler dette til fylkene på grunnlag av rapportering, og etter gitte kriterier. Fylkeskommunen utarbeider egne planer som skal sikre regionale og lokale tilbud i tråd med Statens føringer. Det regionale tilbudet i Buskerud dekker profesjonell formidling innenfor kunstformene musikk, scenekunst, film, visuell kunst og litteratur. Resten av spillemidlene fordeles til kommunene. Fylket rapporterer til Kulturdepartementet. Fylket skal ha en kommunekontakt å forholde seg til, og de krever kommunale ordninger for kulturkontakter og kulturverter. Kulturkontaktene skal møte på minst en samling i fylkets regi i året og det er skolenes ansvar å sørge for vikar for vedkommende denne dagen. Kommunene i Norge skal ha egne politiske vedtatte planer for Den Kulturelle Skolesekken. De skal være lokalt forankret, og i tråd med føringer fra fylke og stat. Kommunene i Buskerud skal benytte de lokale spillemidlene i størst mulig grad på aktivitet. Kommunene skal lage egne planer som synliggjør at spillemidlene benyttes etter gitte kriterier. Skolene skal ta imot besøkene som kommer både fra fylket og aktiviteter/utflukter fra DKS kommunalt. De dekker selv en egenandel for formidlingen som kommer fra fylket. DKS lokalt betaler faktura fra produsentene og fakturerer skolene internt i juni hvert år. Skolene skal innen gitt frist betale denne interne faktura. Dette er rektors ansvar. Kommunen rapporterer til utviklingsavdelingen i fylket. Økonomi Overordnet administrasjon: Fylkets utviklingsavdeling Fylkets turnètilbud: Statstilskudd Fylket og produsentene Skolenes egenandeler (2014: 50,- per elev) Kommunens aktiviteter og utflukter: Statstilskudd (Honorar og transport) Kommunale midler Lokal administrasjon, utvikling og materiell: Kommunen ved kulturskoletjenesten Skole: Egenandeler Utgifter vedrørende kulturkontaktens plikter Økonomien i DKS er fordelt slik etter statlige retningslinjer. 6

7 I Røyken Kommune sitter administrasjonen for Den Kulturelle Skolesekken som tidligere nevnt på Kulturskolen. Administrasjonen er fylkets kommunekontakt, koordinator for alle aktiviteter i skolene og har det politiske og økonomiske ansvaret for tjenesteområdet. Noe som også innebærer rapportering til fylket. Denne lederen har personalansvar for de innleide kunstnerne, men kan slik situasjonen med rapporteringen på spillemidlene er ikke ha faste ansettelser. Lederen for DKS bør ha kunstfaglig bakgrunn og skal utvikle prosjekter til egenaktivitet som opprettholder bevegelighet og en fornyelse av de lokale tilbud i tråd med Kulturskoletjenestens overordnede mål om å være i forkant av utviklingen. I DKS Røyken er lederen også virksom ute i skolene. Det er et poeng at DKS Røyken fungerer som bindeledd mellom kommunens kulturinstitusjoner og skolene ved gode samarbeid med kunstog kulturinstitusjoner i området. Skolene i Røyken Kommune skal i tråd med partnerskapsavtalen ha en kulturkontakt per skole. Det skal avsettes tid til dette, og oppgavene må være nedskrevet i en arbeidstidsordning. Kulturkontakten kan være en lærer eller en leder ved skolen. Det er skolens ledelse som foreslår en kulturkontakt, og lærerstaben som skal velge den. Hele skolen skal være involvert i denne prosessen, og skolen rådes til å ha rutiner på dette liknende utvelgelsen av en tillitsvalgt. Kulturkontakten velges for en periode på 4 år av gangen. Vedkommende skal møte på 2 kulturkontaktmøter i året, en fylkeskommunal samling samt kurs for kulturverter/unge Arrangører. Så snart valget er foretatt skal fullt navn sendes kommunens DKS-leder. Det er rektors ansvar å sørge for at det legges til rette for at kulturkontakten kan følge opp sine plikter. Rektor har også ansvaret for å implementere formidlinger og aktiviteter fra Den Kulturelle Skolesekken i skolens årsplan og i fagplanene. Kulturkontaktene må gjerne være skolens øvrige kulturkontakt med utvidede oppgaver på egen skole om det avsettes ressurser til dette. Det ses på som en fordel om vedkommende også er bindeledd til skole i samarbeidet DKS, Kulturskole og Ungdommens Kulturmønstring (UKM). 7

8 Alle skoler skal ha kulturverter. Hver skole velger 4 elever fra de eldste klassetrinnene som får oppgaven å være kulturverter. Disse følges opp av skolens kulturkontakt. Alle kulturverter skal møte på kurs hver høst, og har oppgaver som ung arrangør og vertskap ved egen skole når skolen får besøk utenifra. Deres oppgaver blir beskrevet både skriftlig og muntlig på kurset. En kulturvert må søke på ledig stilling som kulturvert og ansettes deretter av kulturkontakten som vurderer alle søknader. Alle kulturverter skal få skikkelig opplæring, oppfølging og attest for utført verv. På kurset får de også diplom, og ID kort som de skal bære under alle arrangementer der de virker som kulturverter. Navn på alle kulturverter skal leveres DKS-lederen tidlig hver høst. Oversikt over kulturkontaktens oppgaver: Være kommunikasjonsleddet mellom DKS-leder kommunalt, turnèkoordinator regionalt og egen skole Møte til de obligatoriske møter og kurs Ha oversikt og være ansvarlig for logistikk og planer Drifte kulturvertordningen og være delaktig på kurset Følge opp retningslinjer og forventninger for tildelt turnè og tildelte aktiviteter Inspirere til å benytte materiale til for- og etterarbeid Ta ansvar for evalueringer og bidra til utvikling av DKS lokalt Opplæring ved ny kulturkontakt Oversikt over kulturvertenes oppgaver: Informere og begeistre alle klasser i forkant av besøk Organisere, rigge og rydde rom før og etter besøk i henhold til spesifikasjoner fra regionale produsenter og DKS lokalt Være vertskap for besøk utenifra (NB! Kaffe, te og vann) Evaluere og komme med skriftlige tilbakemeldinger Dele erfaringer og lære opp nye verter 8

9 5. LOKAL PLAN Slik ser DKS ut for skolene: Profesjonell kunst Fylkets turnètilbud Først og fremst formidlinger Aktiviteter/utflukter Lokal plan Stor grad av egenaktivitet Mulighet for lærerkurs og opplæring i utstyr kan bestilles Den lokale planen i Røyken tar utgangspunkt i å skape helhet og sammenheng mellom fylkets formidlingstilbud og de lokale aktiviteter og utflukter. Lokal plan har som formål å utfylle kunst- og kulturopplevelsen elevene får ved fylkets formidlinger. Å oppdra et godt publikum, samt gi elevene mulighet for kunstnerisk utfoldelse og egenaktivitet står sentralt. Lokal plan har ansvaret for å gi elevene et variert kunstfaglig aktivitetstilbud over de 10 skoleårene. Alle elevene i Røyken skal kunne noe om kommunens kunst- og kulturinstitusjoner når de har gått ferdig sine 10 år. Det er en bonus om de dessuten har sett muligheten for å ta del i kulturtilbudene for øvrig i kommunen på fritiden. Alle trinn får tilbud om aktiviteter og skolen skal motta de obligatoriske aktivitetene som finnes for enkelte trinn. I tillegg kan skolene velge blant noen aktiviteter. Disse omtales som valgfrie aktiviteter og er tuftet på et prinsipp om frihet og eierskap for skolene. Dette er en tradisjon og et av suksesskriteriene i DKS Røyken. DKS Røyken streber etter å dekke alle trinn på grunnskolen og to av tre trinn på ungdomsskolen, men kan ikke love at dette lar seg gjøre hvert år. Tildelingen av valgfrie aktiviteter skjer etter følgende kriterier: Aktiviteten kommer flere trinn eller hele skolen til gode Aktiviteten markerer en spesiell anledning Rettferdighetsprinisippet; det er skolens tur til å få sitt første ønske Det tas i noen grad hensyn til om skolen viser stor grad av forståelse for samarbeidet DKS-Skole. 9

10 Skolene er forpliktet til å få alle aktiviteter inn i sine årsplaner og til å være aktive i sine valg. Ved aktiviteter samarbeides det ofte mellom DKS-instruktører og skolens lærere. Dette avklares ved møter og eposter. Alle skoler forholder seg til at DKS-instruktørene ikke er å forveksle som ekstra lærerkapasitet, og dermed ikke kan benyttes som vikarer. DKS Røyken er forpliktet til å vise innsikt i lærerplanen og holde høy kvalitet. DKS Røyken lover at utflukter er kvalitetssikret om samarbeidspartnere står for gjennomføringen. Rutiner for lokale aktiviteter/utflukter: Oversikt over obligatoriske aktiviteter og tilbud om valgfrie aktiviteter sendes skolene i april/mai Skolene overholder frister satt for tilbakemelding, samt melder inn fullt navn på alle lærere og antall elever per trinn til DKS så snart det er klart Tildelingsbrev sendes skolene i juni Kjøreplaner/forslag til tidsplan sendes skolene i juni Kulturkontakten formidler videre slik at dette kan komme inn i skolens planer I forkant av hver aktivitet sendes det ut en epost fra DKS lokalt til ansvarlig lærer med kopi til kulturkontakt. Læreren skal da allerede ha fått all nødvendig informasjon av sin kulturkontakt Ved transport skal det komme klart frem om DKS eller skolene skal bestille dette. Om skolene bestiller transport skal faktura sendes DKS på riktig bestillernr per epost så snart som mulig. Billigste mulige transportalternativ skal benyttes Gjensidig forpliktelse planleggingsmøter og obligatoriske lærerkurs Leserbekreftelse og flytende kommunikasjon settes høyt 10

11 7.0 EKSEMPLER Røyken Kommunes abonnementsordning per 2014/2015 (Fylkets turnètilbud): Scenekunst (Brageteateret) - 1 forestilling per elev per år. Musikk (Rikskonsertene) - 2 konserter per elev per år. Kunst (Kunstnersenteret) - 1 utstilling per elev per år. Litteratur (Buskerud Fylkesbibliotek) - 3. trinn 6. trinn og 8. trinn. 1 formidling per disse trinn per skoleår. Film - Bestillingstilbud Eksempel lokal plan DKS Røyken: TRINN KUNSTFAG AKTIVITET ANNET 1. trinn Musikk Obligatorisk Kjennskap til Kulturskole og Kulturhus Planleggingsmøte 2. trinn Visuell kunst Valgfritt 3. trinn Litteratur Obligatorisk Kjennskap til bibliotek 4. trinn Musikk Valgfritt 5. trinn Kulturarv Obligatorisk Kjennskap til Geologisenter Obligatorisk lærerkurs 6. trinn Kulturarv Obligatorisk Kjennskap til Holmsbu Galleri og Drammens Museum 7. trinn Kulturarv Obligatorisk Kjennskap til Oslofjordmuseet 8. trinn Visuell kunst Valgfritt Digital kompetanse 9. trinn Kunstarter i samspill Obligatorisk Planleggingsmøte Skolen stiller også med lærerressurser Alle Scenekunst/ Kunstarter i samspill Alle kan søke om hjelp til å lage forestillinger ved spesielle anledninger som f.eks jubileum og markeringer. Enkelte trinn kan også søke om hjelp til å lage forestillinger. Eks. 10. klasse avslutning. 11

skolen som kulturarrangør -en håndbok for kulturkontakter

skolen som kulturarrangør -en håndbok for kulturkontakter skolen som kulturarrangør -en håndbok for kulturkontakter Foto: Lill C. Jacobsen skolen som kulturarrangør Gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS) får alle barn i Buskerud, uansett bosted og bakgrunn,

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Et blikk på Den Kulturelle Skolesekkens praksis mot spesialskolene i Oslo i lys av Bourdieu. Eksamensoppgave i Kulturformidling og ledelse.

Et blikk på Den Kulturelle Skolesekkens praksis mot spesialskolene i Oslo i lys av Bourdieu. Eksamensoppgave i Kulturformidling og ledelse. Et blikk på Den Kulturelle Skolesekkens praksis mot spesialskolene i Oslo i lys av Bourdieu. Eksamensoppgave i Kulturformidling og ledelse. Individuell hjemmeoppgave vår 2009 Modul I 3489 Kultur og musikkadministrasjon

Detaljer

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl.

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl. Bibliotek? Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014 Vedtatt av Finnmark fylkesting 8. desember 2004 bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek www.fm.fylkesbibl.no Forord Fylkesutvalget

Detaljer

DET MULIGES KUNST. Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren

DET MULIGES KUNST. Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren DET MULIGES KUNST Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren Fra Ekspertgruppe for kunst og kultur i opplæringen oppnevnt av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet DET MULIGES KUNST Råd til

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder i kvalitetsplanen... 10 Sosial kompetanse gjennom lek...11

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

God Oppvekst i Sande kommune Plan- og prosjektperiode 2010 2018

God Oppvekst i Sande kommune Plan- og prosjektperiode 2010 2018 God Oppvekst i Sande kommune Plan- og prosjektperiode 2010 2018 Hvordan kan Sande kommune i nært samarbeid med de foresatte bidra til at barn og unge i Sande får et godt grunnlag for livslang læring? Det

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Rammeplan for kulturskolen. På vei til mangfold

Rammeplan for kulturskolen. På vei til mangfold Rammeplan for kulturskolen På vei til mangfold Rammeplan for kulturskolen 3 Produksjonsgruppe: Marianne Mathisen, Grimstad kommunale kulturskole INNHOLD Fabiola Charry Hege Faremo Gjengår, Trondheim kommunale

Detaljer

TID FOR TALENT. Talentutvikling i musikk. Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd

TID FOR TALENT. Talentutvikling i musikk. Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd TID FOR TALENT Talentutvikling i musikk Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd 5. september 2008 Forsidefoto: John Petter Reinertsen INNHOLD 1. INNLEDNING...5 1.1 Utvalgets

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsettingen med prosjektet... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Avgrensning... 1 1.4 Datainnsamling...

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

PLATTFORM FOR KULTURSKOLEN I SARPSBORG. Plattform for kulturskolen i Sarpsborg

PLATTFORM FOR KULTURSKOLEN I SARPSBORG. Plattform for kulturskolen i Sarpsborg PLATTFORM FOR KULTURSKOLEN I SARPSBORG Plattform for kulturskolen i Sarpsborg Vedtatt av bystyret 25.09.2014 Innholdsfortegnelse Plattform for kulturskolen i Sarpsborg... 3 BAKGRUNN OG HISTORIKK... 3 Sarpsborg

Detaljer

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer