DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT r Osifold ~i~k~n~1. Den kulturelle skolesekken: Melding om fordeling av spillemidler for skoleåret 2006/2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT r Osifold ~i~k~n~1. Den kulturelle skolesekken: Melding om fordeling av spillemidler for skoleåret 2006/2007"

Transkript

1 DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT r Osifold ~i~k~n~1 Østfold fylkeskommune jl_~ entr~adrnan~strasjone~~,j Postboks SARPSBORG Saksnr, 2i~?Th/ ~ i): :::b9~~ ~/ ~ Deresref Vår ref Dato 2006/04736 KU/KU3 KSRkdp Den kulturelle skolesekken: Melding om fordeling av spillemidler for skoleåret 2006/2007 Ved kongelig resolusjon av 12. mai 2006 ble overskuddet fra NorskTipping AS til kulturformål fordelt. 161 mill, kroner av dette overskuddet gikk til Den kulturelle skolesekken for skoleåret 2006/2007. Ved behandlingen av St.meld. nr. 38 ( ) Den kulturelle skulesekken, jf. Innst. S. nr. 50 ( ), vedtok Stortinget blant annet følgende: Stortinget ber Regjeringen sørgefor at mest mulig av de tildelte midlene kommerbarna til gode gjennom kulturopplevelser, og vil de~forøke andelen av midlene fra Den kulturelle skolesekken som går til lokale tiltak til 70 pst. i 2004 og 80 pst. i Midlene skalgå uavkortet til tiltak i kommunene, og departementet må komme tilbake til Stortinget med en vurdering av hvordan dette best kan sikres. Andelen som går tillokale tiltak viii år dermed tilsvare 128 mill, kroner (80 pst). Av dette fordeles 6 mill, kroner til regionale vitensentre og 122 mill, kroner via fylkeskommunene. Midlene tilfylkeskommunene fordeles med den fordelingsnøkkelen som har vært brukt siden 2003, der det tas hensyn til elevtall, avstander og kulturell infrastruktur. 1. Målsetting for Den kulturelle skolesekken Styringsdokumentet for Den kulturelle skolesekken er St.meld. nr. 38 ( ) Den Postadresse Kontoradresse Telefon - sentralbord Kulturavdelingen Saksbehandler Postboks 8030 Dep Akersg Telefaks KristhiSolbjør Foistad 0030 Oslo Org. nr

2 kulturelle skulesekken med den tilhørende innstillingen Innst. S. nr. 50 ( ). I meldingen fremkommer blant annet følgende hovedmålsettinger: Den kulturelle skolesekken skal medvirke til at alle elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud. Den kulturelle skolesekken skal legge til rette for at elever i grunnskolen lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og få et positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Den kulturelle skolesekken skal bidra til åutvikle en hethetlig innlemming av kunstneriske og kulturelle uttrykk irealiseringen av skolens læringsmål. 2. Tildeling for skoleåret 2006/2 007 Østfold fylkeskommune er for skoleåret 2006/2007 tildelt kr Tilskuddet blir tilvist til utbetaling innen utgangen av juni d.å. Departementet ber om å få tilsendt opplysninger om hvilken bankkonto tilskuddet skal overføres til. 3. Om bruken av midlene Nyskaping og utvikling av tilbud skal prioriteres. Tilskuddettil Den kulturelle skolesekken skal brukes til mer kunst og kultur til hver elev i grunnskolen. Midlene kan ikke anvendes til administrasjon, herunder regnes også kompetanseheving, turnélegging, nettverkssamlinger, kulturtorg og lignende. Den kulturelle skolesekken skal være et tillegg til eksisterende satsinger på skole-, kunst- og kulturområdet og ikke erstatte eksisterende tiltak eller satsinger som finansieres med andre midler. Fylkeskommunen har ansvar for at Den kulturelle skolesekken kommer alle grunnskoleelevene i fylket til gode. Fylkeskommunen skal ha en politisk behandlet plan for Den kulturelle skolesekken. Planen skal være basert på innspill fra kommuner, skoler og kultursektoren. Den skal vise hvordan fylkeskommunen koordinerer, administrerer og selv bidrar til Den kulturelle skolesekken. Den skal også vise samarbeid og nettverksbygging med kommunene, samarbeid mellom kultur- og skolesektor på fylkesnivå og med kulturinstitusjoner regionalt og nasjonalt. Side 2

3 Fylkeskommunen bør danne et regionalt nettverk der kommunene og andre aktuelle aktører deltar i erfaringsutveksling og kompetansehevende tiltak. Det vil også være en fordel med kompetansehevende tiltak overfor kunstnere og kulturarbeidere når det gjelder formidling til barn og unge. På fylkesnivå er det ønskelig at representanter fra aktuelle høyskoler og kulturinstitusjoner er involvert i samarbeidet. Den lokale forankringen er sentral i tiltaket. Som skoleeier har kommunen ansvar for å forankre Den kulturelle skolesekken på skolene i tråd med gjeldende læreplanverk. Fylkeskommunen bør sørge for at det formidles tilbud lokalt og regionalt som gjenspeiler at Norge er preget av kulturelt mangfold. I tiltak som innebærer formidling av samisk kultur, bør fylkeskommunen eller kommunen rådføre seg med Sametingets opplæringsavdeling. Det er forutsatt at litteraturformidling, lesestimulering, formidling av kulturarv og kulturminner skal ivaretas lokalt og/eller regionalt i skoleåret 2006/ Fordelingsordning Kultur- og kirkedepartementet har etter tilråding fra styringsgruppa for Den kulturelle skolesekken utarbeidet en fordelingsordning som skal gjelde for alle fylker. Fordelingsordningen, som ble innført fra og med skoleåret 2004/2005, skal gjelde til og med skoleåret 2006/2007. Midlene skal dels kanaliseres til kommunene, dels benyttes av fylkeskommunen. Fylkeskommunen har ansvar for å tilby kommunene kunst- og kulturproduksjoner av høy kvalitet. Av de statlige midlene tilfylket skal minimum en tredel gå til dette tilbudet i form av innkjøp av produksjoner og/eller turnering/formidling av disse. Fylkeskommunen skal dessuten fordele minimum en tredel av midlene videre til sine kommuner ved hjelp av fordelingsnøkkelen for kvalitetsutviklingsmidler i grunnopplæringen. Fylkeskommunen kan ta kontakt med fylkesmannen v/ utdanningsdirektøren dersom det er spørsmål knyttet til dette. Fylkeskommunen vedtar fordelingen av den siste tredelen slik det synes tjenlig i fylket, men mellom en og to tredeler skal kanaliseres til kommunene. Før kommunene får midlene tildelt, skal de sende inn en kortfattet 3-årig plan for Den kulturelle skolesekken til godkjenning i fylkeskommunen. Planene skal vise hvordan kommunene tilrettelegger for og selv bidrar til Den kulturelle skolesekken. Side 3

4 Kommunenes planer vurderes i henhold til målsettingene for Den kulturelle skolesekken og pkt. 3 i dette brevet. Godkjenningsprosessen skal være enkel. 5. Regionale vitensentre Seks regionale vitensentre tildeles midler i 2006 (6 mill, kroner). Vitensentrene kobler sammen realfag og kulturhistorie i en interaktiv formidlingsform som engasjerer elevene. Midlene er fordelt på følgende seks vitensentre: Nordnorsk vitensenter (Tromsø), Midtnordisk vitensenter (Trondheim), Bergen vitensenter, Jærmuseet, Norsk Teknisk Museum (Oslo) og Inniandets vitensenter (Gjøvik). Disse vil ha et formidlingsansvar for sin region og skal til sammen dekke hele landet. Vitensenterutvalget vil stå sentralt i oppfølgingen av satsingen på vitensentrene. 6. Sentrale satsingsområder I 2006 vil de sentrale prosjektmidlene brukes til Rikskonsertenes skolekonsertordning (19 mill, kroner) samt følgende områder: film (3 mill, kroner), scenekunst (6 mill. kroner) og visuell kunst (5 mill. kroner). Midlene vil bli forvaltet som øremerkede prosjektmidler av fagmiljøer på feltene. Aktørene vil fungere som kompetansesentre og initiativtakere overfor fylkeskommunene og kommunene. 7. Forvaltning av midlene Det er en forutsetning at fylkeskommunen plasserer de tildelte midlene på rentebærende konto. Renteinntektene skal tilfalle formålet. Kultur- og kirkedepartementet kan iverksette kontroll med at midlene blir brukt etter forutsetningene. Fylkeskommunen har ansvaret for rapportering om bruken av de tildelte midlene til Den kulturelle skolesekken. Dette gjelder både midler til egeninitierte prosjekt og eventuelle tildelte prosjekttilskudd. Fylkeskommunen må derfor selvfastsette innholdet i tilsagnsbrev til prosjektansvarlige. Nedenfor følger noen punkt som skal tas med: - mottakers navn, adresse, og organisasjonsnummer - mottakers bank- eller postgirokontonummer - tilskuddsbeløp - formål og hva slags tiltak midlene kan brukes til - eventuelle vilkår som er knyttet til bruken av midlene, samt krav til dokumentasjon før midlene kan utbetales Side 4

5 I tilsagnsbrevet eller i eget vedlegg, må det gis informasjon om: - utbetalingstidspunkt, utbetalingsrutiner og behandling av eventuelt for mye utbetalt tilskudd - tidsfrist for bortfall av tilsagn om tilskudd som ikke blir utbetalt med det samme - krav til rapportering (oppfølgingskriterium) og bekreftelse fra revisor - krav til oppbevaring av regnskapsdata og dokumentasjon av faktiske opplysninger som ligger til grunn for søknaden eller fastsettelse av tilskuddsbeløp - opplysninger om eventuelle kontrolltiltak som kan bli satt i verk, eller i det minste varsel om at kontrolltiltak kan bli satt i verk for å sikre at bruken av midlene har skjedd i samsvar med forutsetningene - mulige reaksjonsformer dersom mottaker ikke opptrer i samsvar med skriftlige forutsetninger, f. eks. tilbakebetaling. 8. Rapportering Fylkeskommunen skal rapportere til sekretariatet for Den kulturelle skolesekken og sende kopi til Utdanningsdirektoratet. Rapporteringen skal skje etter følgende tidsfrister: Innen 1. april: Plan for kommende skoleår, inkl, budsjett. Revidert prosjektregnskap for Den kulturelle skolesekken for sist avsluttede kalenderår. Regnskapet skal revideres av ekstern revisor. Finansieringen av administrasjon og kompetansehevende tiltak skal spesifiseres, jf. pkt. 3 ovenfor. Opptjente renteinntekter for samme periode skal også spesifiseres. Revisor skal bekrefte at renteinntektene har tilfalt formålet, jf. pkt. 7 ovenfor. Innen 1. oktober: Skriftlig rapport for foregående skoleår. Rapporten må inkludere en beskrivelse og vurdering av måloppnåelse (jf. pkt. 2 ovenfor), bruk av midlene (jf. pkt 3 ovenfor) og fordelingsordning (if. pkt. 4 ovenfor). 9. Videreforing Implementerings- og opptrappingsfasen i arbeidet med Den kulturelle skolesekken for elever i grunnskolen er nå ferdig, og ordningen er etablert som et varig tiltak. Høsten 2006 kommer evalueringsrapporten om Den kulturelle skolesekken, somvil danne utgangspunkt for videre diskusjon og vurdering av hvordan ordningen bestkan videreføres og videreutvikles. Side 5

6 Dette brevet er lagt ut på nettstedet for Den kulturelle skolesekken: d ilse \~L\S~ ~(ein S~gro e.f. avdelingsdire ør I Kristin Solbjør Folstad rådgiver Kopi: ABM-utvikling v/sekretariatet for Den kulturelle skolesekken Side 6

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011 MOTTATT 0 JUNI 2011 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler

Detaljer

DET ICONGIELIIGE K MMUNAL- OG REGIONAL EPARTEMENT. Vår ref 11/1316-5 KRT

DET ICONGIELIIGE K MMUNAL- OG REGIONAL EPARTEMENT. Vår ref 11/1316-5 KRT DET ICONGIELIIGE K MMUNAL- OG REGIONAL EPARTEMENT Stokkøy Utvikling AS v/roar Svenning 7178 STOKKØY Deres ref Vår ref 11/1316-5 KRT Dato 0 6 OVT Statsbudsjettet 2011 Kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak

Detaljer

Finstas DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Finansministeren 12/1210 PER/ATV/HV Q (.03.2012

Finstas DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Finansministeren 12/1210 PER/ATV/HV Q (.03.2012 -03-214:36 Å 22249514» P 1/7 DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Finansministeren Stortingets kontroll- og konsfitusjonskomite Stortinget 0026 OSLO Deres ref 13.03.2012 Vår ref Dato 12/1210 PER/ATV/HV Q (.03.2012

Detaljer

Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60

Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60 Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60 Retningslinjer for tilskudd til fylkesvise partnerskap for karriereveiledning, kap. 258 post 60, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 5. mars 2014 i henhold

Detaljer

Til: Landets fylkeskommuner Rundskriv: 11/2014 Dato: 18.12.2013 Saksnr: 13-01118-21

Til: Landets fylkeskommuner Rundskriv: 11/2014 Dato: 18.12.2013 Saksnr: 13-01118-21 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Landets fylkeskommuner Rundskriv: 11/2014 Dato: 18.12.2013 Saksnr: 13-01118-21 Rundskriv Postadresse: Postboks 80 59 Dep. 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugt.

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342 Innhold Del I Innledning... 1 Utfordringer på kultur og kirkefeltet... 2 Regjeringens politikk på kultur

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge

Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge v2.1-04.02.2013 Rusbehandling Midt-Norge Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-115 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 14.02.2013 Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge

Detaljer

Indeks side 1. Innledning side 2. I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2

Indeks side 1. Innledning side 2. I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2 1 INDEKS: Indeks side 1 Innledning side 2 I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2 II. Andre forhold, avtaler og dokument av viktighet for avtalenside 3 a) 1. Kommuneavtalen

Detaljer

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene En kartlegging av departementenes bruk av adgangen til å avvike fra normalprosedyren for tilskuddsforvaltning RAPPORT 2/2012 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais

Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Føringer 3. Mål 4. Organisering og økonomi 6. Lokal plan 7. Eksempler 2 1. FORORD

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap.

Veileder. Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap. Veileder Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 61) Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.05.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

DET KONGELEGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT

DET KONGELEGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT DET KONGELEGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT ^^^^''^^^'^ [HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkeskommunene - alle Oslo kommune Saknr.^^ofZ/jg^Jok.nr. / 2 3 NOV. 2009 Arkivnr. J^b Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår

Detaljer

Vedtak V2015-15 - Samfunns- og næringslivsforskning AS - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond

Vedtak V2015-15 - Samfunns- og næringslivsforskning AS - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond Mottaker Samfunns- og næringslivsforskning AS Helleveien 30 5045 BERGEN Norge Ivar Gaasland Deres ref.: Vår ref.: 2014/0367-41 Saksbehandler: Saksansvarlig: Ingunn B. Gjersvik Jan Gaute Sannarnes Dato:

Detaljer

Regelverk for søkerbasert tilskudd til kulturtiltak 2015

Regelverk for søkerbasert tilskudd til kulturtiltak 2015 Regelverk for søkerbasert tilskudd til kulturtiltak 2015 Mål og kriterier for måloppnåelse Et godt og variert kunst- og kulturuttrykk som bidrar til et samisk mangfold. Kriterier for måloppnåelse: Gjennomførte

Detaljer

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Evaluering Utdanningsdirektoratet Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillinger... 4 1.3 Metodisk tilnærming...

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 300 342. Inntektskapitler: 3300 3342

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 300 342. Inntektskapitler: 3300 3342 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342 Innhold Del I Innledning... 9 1 Kulturløftet gjennomføres... 11 2 Forslag til kultur- og kirkebudsjett...

Detaljer

Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling Ogndalsveien 2 7713 STEINKJER. Tildelingsbrev for 2014 I. MÅL OG RESULTATER FOR 2014

Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling Ogndalsveien 2 7713 STEINKJER. Tildelingsbrev for 2014 I. MÅL OG RESULTATER FOR 2014 Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling Ogndalsveien 2 7713 STEINKJER Deres ref Vår ref Dato 13/49-14 17.12.2013 Tildelingsbrev for 2014 I. MÅL OG RESULTATER FOR 2014 1. Innledning

Detaljer

Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner

Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett.

Detaljer

TILSKUD D TIL FRIVILLIG VIRKSOMHET I LOKALSAMFUNN SOM BIDRAR TIL DELTAKELSE, DIALOG OG SAMHANDLING

TILSKUD D TIL FRIVILLIG VIRKSOMHET I LOKALSAMFUNN SOM BIDRAR TIL DELTAKELSE, DIALOG OG SAMHANDLING lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Ut valgt e kommuner Rundskriv: 11/2015 Dato:01.01.2015 Saksnr:14-01867 Rundskriv Postadresse: Postboks 80 59 Dep. 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugt. 20 Oslo

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa nærings- og kulturutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa nærings- og kulturutvalg Møteinnkalling Nordreisa nærings- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 16.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10 eller på mail

Detaljer

Følgende ble i 2010 bevilget for de reviderte områdene.

Følgende ble i 2010 bevilget for de reviderte områdene. Riksrevisjonen Vår saksbehandler Evy Nilsen, 22 24 13 58, Siri Paulsrud, 22 24 14 64 Vår dato Vår referanse 07.04.2011 3 2010/01463/ENI/STP/rih Deres dato Arkivkode 670 Deres referanse Utsatt offentlighet

Detaljer

Tildelingsbrev til Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk for budsjettåret 2014 09.01.14

Tildelingsbrev til Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk for budsjettåret 2014 09.01.14 Tildelingsbrev til Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk for budsjettåret 2014 09.01.14 1 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 MÅL OG KRAV FOR 2014... 3 2.1 MÅL, STYRINGSPARAMETERE OG PRESTASJONSKRAV

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene for 2012 og 2013

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene for 2012 og 2013 Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene for 2012 og 2013 Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Nasjonalt

Detaljer