Strategiplan for Den kulturelle skolesekken i Troms Eleven i fokus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategiplan for Den kulturelle skolesekken i Troms 2012-2015 Eleven i fokus"

Transkript

1 Strategiplan for Den kulturelle skolesekken i Troms Eleven i fokus

2 Innhold 1 Introduksjon Visjon: Eleven i fokus Bakgrunn Organisering og parter Læreplanen Den kulturelle skolesekken i Troms og Svalbard Strategiområder Lokal forankring og utvikling Likeverdighet Elevmedvirkning Kunst- og kulturfaglig kompetanse Kommunikasjon...14 Forkortelser: TFK Troms fylkeskommune DKS Den kulturelle skolesekken KIT Kultur i Troms KOM kommunene Forsidefoto: Fra forestillingen «Reindans - Boazodánsa», fotograf Marius Fiskum 2

3 1. INTRODUKSJON Strategiplanen for Den kulturelle skolesekken (DKS) i Troms og Svalbard gjelder for perioden Mindre korrigeringer vil forekomme underveis og revidert plan vil foreligge høsten Planen er utarbeidet av Troms Fylkeskommune ved Kultur i Troms basert på erfaringer med arbeid i Den kulturelle skolesekken og innspill fra kommuner og kulturkontakter for den videregående skole samt innspill fra relevante parter i kulturetaten. 2. VISJON: ELEVEN I FOKUS Gjennom følgende kjerneområder ønskes et økt fokus på eleven i all kulturell aktivitet på skolene: Gi opplevelser som gir refleksjon, erfaring, læring og engasjement Realisere læringsmålene gjennom relevante aktiviteter Vektlegge mangfold i uttrykket gjennom fokus på lokal identitet kombinert med impulser utenfra Elevmedvirkning i planlegging og gjennomføring av aktiviteter Likeverdig tilbud til alle elever Høy kvalitet og profesjonalitet 3. BAKGRUNN 3.1. Nasjonal satsing på kunst og kultur til alle elever Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte bredden av profesjonell kunst og kultur. Ordningen er basert på samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Samarbeidet mellom kultur- og opplæringssektoren er gjennomgående både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Programtilbudet skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kunst- og kulturuttrykk. Den kulturelle skolesekken har vært en del av regjeringens kulturpolitiske satsing for grunnskolen siden 2001, og ble i 2007 utvidet til videregående skole. Dette betyr at alle elever fra 1. til 13. klassetrinn er inkludert i ordningen. Programtilbudet finansieres av midler fra spilleoverskuddet fra Norsk Tipping. Ventelig vil finansieringen av dette inngå i statsbudsjettet fra 2013/2014. Tildelingen til fylkeskommunene skjer via det årlige fordelingsbrevet fra Kulturdepartementet. Midlene til grunnskolen fordeles etter nøkkelen for kvalitetsutviklingsmidler slik den ble justert i 2009, der tallene fra Grunnskolens informasjonssystem legges til grunn. Antall elever og antall skoler er to utslagsgivende faktorer i nøkkelen, noe som gjør at tilskuddet varierer fra år til år. Midlene til videregående opplæring beregnes etter en egen fordelingsmodell. Den administrative driften av ordningen bekostes av fylkeskommunen De nasjonale målene for Den kulturelle skolesekken er: Medvirke til at elever i skolen får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud Legge til rette for at elever i skolen lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst- og kulturuttrykk av alle slag Medvirke til å utvikle en helhetlig innlemming av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål 3.3. Prinsipper for Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken skal utformes og kontinuerlig vurderes ut fra et sett med prinsipper for ordningen. Mål og prinsipper for Den kulturelle skolesekken er nedfelt i Stortingsmelding nr. 8 ( ): Kulturell skulesekk for framtida : 3

4 Varig ordning: Den kulturelle skolesekken skal være en varig ordning for elever i skolen For alle elever: Den kulturelle skolesekken skal favne om alle elver i grunnskolen og videregående opplæring. Tilbudet skal nå alle elever i grunnskolen og den videregående opplæring, uavhengig av hvilken skole de går på og hvilken økonomisk, sosial, etnisk og religiøs bakgrunn de har Realisere mål i læreplanverket: Innholdet i kunst- og kulturtilbudene i Den kulturelle skolesekken skal medvirke til å realisere skolens mål slik de kommer til uttrykk i den generelle delen av læreplanverket og i de ulike læreplanene Høy kvalitet: Elevene skal møte profesjonelle kunst- og kulturtilbud av høy kunstnerisk kvalitet Kulturelt mangfold: Den kulturelle skolesekken skal omfatte ulike kunst- og kulturtilbud med røtter i et mangfold av kulturer og fra ulike tidsperioder Bredde: Både musikk, scenekunst, visuell kunst, film, litteratur og kulturarv skal være representert i Den kulturelle skolesekken. Det skal være variasjon i sjangre og formidlingsmåter Regularitet: Elevene skal sikres et regelmessig tilbud på alle klassetrinn Samarbeid skole kultur: Arbeidet med Den kulturelle skolesekken skal skje i et godt samarbeid mellom kultur- og opplæringssektor på alle nivåer. Det skal sikres god forankring og tid til planlegging i skolen Rollefordeling kultur-skole: Opplæringssektoren (skolene) har ansvaret for å legge for- og etterarbeid pedagogisk til rette for elevene, mens kultursektoren har ansvaret for kulturinnholdet i Den kulturelle skolesekken og for å informere om innholdet i god tid Lokal forankring og eierskap: Den kulturelle skolesekken må forankres lokalt, i den enkelte skole, kommune og i fylket. Dette sikrer lokal entusiasme og gir rom rom for mange lokale varianter, slik at alle skal kunne kjenne eierskap til Den kulturelle skolesekken Troms fylkeskommune har i tillegg også et regionalt mål: Den kulturelle skolesekken i Troms skal ivareta hensynet til regional identitet, herunder sikre tilgang på samisk og kvensk kunst- og kulturuttrykk, og vektlegge mangfold knyttet til nordområdene 4. ORGANISERING OG PARTER 4.1. Nivåer og sentrale funksjoner Både Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet er representert i styringsgruppen for Den kulturelle skolesekken. Styringsgruppen skal definere mål og virkemidler for ordningen og gi råd til kulturministeren om de overordnede føringene og rammefordelingen av spillemidlene. Det daglige ansvaret er lagt til Sekretariatet for Den kulturelle skolesekken i Norsk Kulturråd Nasjonale aktører i Den kulturelle skolesekken De nasjonale aktørene skal bidra til å stimulere til nyproduksjon, danne nettverk, legge til rette for kompetanseutvikling og gi faglige råd på feltet. De nasjonale aktørene er: Musikk: Rikskonsertene Visuell kunst: Nasjonalmuseet for Kunst, Arkitektur og Design Scenekunst: Norsk Scenekunstbruk AS Film: Film & Kino Kulturarv: Norsk Kulturråd Litteratur: Forfattersentrum ved Litteraturbruket 4.3. Regionale og lokale aktører i Den kulturelle skolesekken Fylkeskommunen Fylkeskommunen forvalter Den kulturelle skolesekken i eget fylke, og finansierer administrasjon, drift og utvikling av ordningen. Troms fylkeskommune har også ansvar for Svalbard. En sentral oppgave 4

5 for fylkeskommunen er å lage et årlig kunst- og kulturprogram som skal settes inn i oppsøkende turneer i hele fylket. Fylkeskommunen skal ha en politisk vedtatt plan for Den kulturelle skolesekken. Planen skal være basert på innspill fra kommuner, videregående opplæring og kultursektoren, og skal vise hvordan fylkeskommunen koordinerer, administrerer og selv bidrar til utvikling og ivaretakelse av ordningen. Fylkesmannens utdanningsavdeling er en aktuell samarbeidspart. Kommunene Kommunene forvalter Den kulturelle skolesekken lokalt, og finansierer egen administrasjon. Lokal forankring er en forutsetning i Den kulturelle skolesekken, og som skoleeiere har kommunene ansvar for å sikre implementering i grunnskolene og sørge for at alle elever får delta. Kommunene skal arbeide etter de samme mål og prinsipper som fylkeskommunen. Det er stor variasjon i hvordan Den kulturelle skolesekken er organisert og gjennomføres i de ulike kommunene. Kommunene oppfordres til å bidra med lokalt samarbeid og aktivitet slik at man sikrer en god utvikling av ordningen. Elever ved privatskoler regnes med i tilskuddet til kommunene, og disse elevene deltar ved aktiviteter ved nærmeste offentlige skole. Videregående opplæring Fylkeskommunen har som skoleeier direkte ansvar for organisering av ordningen i de videregående skolene. Dette gjøres gjennom et tett samarbeid med skolene og med utdanningsetaten som en viktig dialogpart Styringsdokumenter og avtaler Nasjonalt St. meld nr 8 ( ) Kulturell skulesekk for fremtida St. meld nr 10 ( ) Kultur, inkludering og deltaking Skapende læring. Strategi for kunst og kultur i opplæringa ( ) Årlig tildelingsbrev fra Kulturdepartementet: Fordeling av spillemidler Årlig tilsagn om tilskuddsbeløp fra Rikskonsertene - Skolekonserter Regionalt Fordelingssak i Fylkesrådet i Troms: Årlig fordeling av midler til Den kulturelle skolesekken Regionalt inngåtte avtaler Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Troms fylkeskommune Samarbeidsavtaler for Den kulturelle skolesekken mellom Troms fylkeskommune og kommunene i Troms Kontrakt mellom Troms fylkeskommune og Norsk Scenekunstbruk. Gjelder til den sies opp Intensjonsavtale om formidling til barn , Nasjonalmuseet for Kunst, Arkitektur og Design Samarbeidsavtale mellom Troms fylkeskommune og Rikskonsertene -Skolekonsertordningen Gjelder til den sies opp Andre avtaler: Nasjonal intensjonsavtale mellom de kommunale kulturskolene, Den kulturelle skolesekken og Ungdommens kulturmønstring, undertegnet i

6 5. LÆREPLANEN Programtilbudet i Den kulturelle skolesekken skal bygge på Kunnskapsløftet. Læreplanverket består av en generell del, samt prinsipper for opplæringen og læreplaner i alle fag. Hver læreplan har kompetansemål for elevene. Den generelle delen i læreplanen gir de overordnede målene for opplæringen, og inneholder det verdimessige, kulturelle og kunnskapsmessige grunnlaget. I et eget avsnitt i Kunnskapsløftets generelle del blir blant annet de skapende evnene vektlagt «Det skapende menneske». Elevene skal få utvikle glede ved å møte kunstneriske uttrykk og kunne utforske og utfolde sine egne skapende krefter. Kunstproduksjonene som kommer til skolene gjennom tilbudet fra Den kulturelle skolesekken bør derfor lett kunne knyttes til kompetansemål og til den generelle delen av læreplanen. Det er skolens oppgave å legge til rette for at denne overføringen skjer. Det er viktig å presisere at kunst- og kulturtilbudene fra skolesekken ikke skal erstatte vanlig undervisning. Målet er at tilbudet skal gi eleven et møte med kunst- eller kulturuttrykket der formidleren har en annerledes tilnærming enn det skolens pedagogiske opplegg vanligvis tilbyr. 6. DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I TROMS OG SVALBARD Ansvaret for Den kulturelle skolesekken i Troms fylkeskommune er på politisk nivå lagt til fylkesråd for kultur og helse. Administrativt er Den kulturelle skolesekken lagt til kulturetaten, der den operative delen av ordningen ivaretas ved avdelingen Kultur i Troms og inngår i ansvarsområdet for daglig leder. Administrasjonen for Den kulturelle skolesekken består av to koordinatorer, hvorav en fylkeskoordinator/koordinator grunnskole, en programansvarlig/koordinator videregående skole, to turnéansvarlige samt skolekonsertprodusent. I alt 4,55 % stillinger. Kunst- og kulturprogram i Den kulturelle skolesekken Én av fylkeskommunens oppgaver er å sørge for at elevene i eget fylke får et bredt tilbud innenfor alle kunst- og kulturuttrykk. I tildelingsbrevet fra Kulturdepartementet til fylkeskommunene er de særskilte satsingsområdene omtalt. Disse skal inngå i både regionalt og lokalt program: Kulturelt mangfold: Kulturelt mangfold skal være et markant og gjennomgående trekk ved norsk kulturpolitikk. Fylkeskommunen har ansvar for at det blir formidlet tilbud lokalt og regionalt som viser at Norge er preget av kulturelt mangfold. Den kulturelle skolesekken er også en arena for formidling av de nasjonale minoritetene sin kultur. Det kvenske og det samiske produksjonsmiljøet er lite, og det bør arbeides for tiltak som styrker produksjonsutvikling. DKS-programmet skal omfatte ulike kunst- og kulturtilbud med røtter i et bredt spekter av kulturer og fra ulike tidsperioder. Dette vil bidra til at elevene utvikler sin kulturelle kompetanse. Elever med nedsatt funksjonsevne: Det er et overordnet mål å sikre at personer med nedsatt funksjonsevne skal ha lik tilgang til å delta i kulturlivet som andre, både som publikum og som aktive deltakere. Kulturdepartementet ber fylkeskommunene vurdere hvordan utforming og gjennomføring av DKS kan tilpasses en sammensatt elevgruppe med ulike behov, også medregnet elever med nedsatt funksjonsevne. Kommunene må tilrettelegge dette lokalt. Samiske kunst- og kulturuttrykk: Samisk kunst og kulturuttrykk, og samisk kulturarv skal være en integrert del av DKS Språklig identitet: For å styrke den språklige identiteten til elevene er det viktig at fylkeskommunen har et språkpolitisk perspektiv i den videre utviklingen av DKS. Det er et mål å styrke både norsk språk generelt og nynorsk spesielt 6

7 Utviklingstiltak som fremmer nyskaping og nye formidlingsformer i samarbeidet mellom kultur og skole skal stå sentralt. Programutvikling er en kontinuerlig prosess hvor det forutsettes dialog mellom produksjonsleverandørene, de som velger ut og formidler tilbudene og mottakerne av tilbudene. Andre forutsetninger i arbeidet med å skape et godt programtilbud er høy kunstfaglig kompetanse, innsikt i skolens virksomhet og kunnskap om barn og unge. Helheten i programtilbudet er viktig, og det må sørges for at elevene gjennom sitt skoleløp får møte et mangfold av uttrykk og sjangrer. I tillegg skal Den kulturelle skolesekken ta høyde for årlige nasjonale markeringer når programtilbudet legges. Faglige spørsmål som angår programinnhold ivaretas av fagansvarlige som innehar spesialkompetanse i sitt fag. De fagansvarlige har ulike roller innenfor sitt fagfelt, men har til felles at de er aktive i egne fagnettverk og produksjonsmiljøer. De skal inneha kunnskap om kunst- og kultur for barn og unge. De fagansvarliges oppgave er å kvalitetssikre det utvalget av produksjoner som legges fram for programrådet for Den kulturelle skolesekken i Troms. Programrådet består av representanter fra kommuner og videregående skoler, fylkesråd for kultur og helse samt fylkeskultursjef. Fylkeskultursjefen er leder for programrådet og den som formelt vedtar det endelige programmet. Daglig leder for Kultur i Troms og fagadministrasjon for Den kulturelle skolesekken har ansvar for saksarbeid, og ivaretar hensynet til helheten i både programinnhold og den generelle utviklingen av ordningen. Den årlige tildelingen fra Kulturdepartementet setter ramme for omfanget av aktiviteten. En viktig arena for samarbeid mellom kommuner, videregående skoler og Den kulturelle skolesekken i Troms er det årlige kulturtorget og nettverksmøtet. Den praktiske gjennomføringen av programtilbudet gjøres etter følgende tredeling: Fast program til grunnskolen Bestillingstilbud til grunnskolen og videregående skole Årlige søkbare midler til egne produksjoner i kommunene/grunnskolen Programtilbudet presenteres hver vår i egen katalog og på hjemmesiden Regionale institusjoner Regionale institusjoner som mottar offentlig støtte og som har målgruppen barn og unge knyttet til tilskuddet, forventes å være tilbydere innenfor Den kulturelle skolesekken. De regionale museene er slike institusjoner og vil derfor ha et særskilt ansvar for å tilby eierkommunene og DKS i videregående skole egnede kulturarvtilbud. Troms fylkeskommune har et regulært samarbeid med kunst- og kulturinstitusjonene i regionen. For eksempel har Den kulturelle skolesekken i samarbeid med museene etablert en årlig møteplass for museumsformidlerne i Troms. Slike samlingspunkt for formidlermiljøene er viktige, og skolesekken kan på tilsvarende måte medvirke til at det etableres møteplasser innenfor alle kunst- og kulturuttrykkene. Elevene som arrangør Tilbudet som kommer gjennom Den kulturelle skolesekken gir skolen rollen som kunst- og kulturarrangør. Mottaket på skolene er viktig for å sikre en god gjennomføring. Elevene kan være dyktige arrangører, og oppgaven er både morsom og lærerik. Den kulturelle skolesekken vil tilby kurs der lærere og elever skoleres i arrangørrollen. Skolene anmodes om å delta på disse kursene og deretter opprette ordningen med elevarrangører på sin egen skole. Målet med å involvere elevene i større grad er å gi et større eierskap til aktivitetene. I tillegg vil det bidra til en god opplevelse for elever, lærere og de som kommer på besøk. Tilbakemelding fra skolene Den kulturelle skolesekken er avhengig av tilbakemelding fra skolene etter alle skolebesøk. Tilbakemeldingene fra elever, lærere, kulturkontakter og kommunekontakter er et viktig korrektiv i 7

8 programarbeidet med tanke på evaluering og videreutviklingen av programtilbudet. Tilbakemelding fra lærere gis via online pålogging på Elevene kan benytte seg av en åpen elevblogg. Kompetanseheving Det er en målsetning at Den kulturelle skolesekken skal gi kompetansehevingskurs i alle kunst- og kulturuttrykk innenfor en periode på tre år. Utfordringen for arrangøren ligger i finansiering av kursene, og for kommunene er reisekostnader og vikarbehovet i skolen en begrensning for å kunne delta. Dette er et område som må utvikles. Lærere fra videregående skoler får dekket sine reisekostnader av skoleeier Kommuner og Svalbard Om fordeling av spillemidler Spillemidlene fra Kulturdepartementet skal delvis benyttes av fylkeskommunen og delvis kanaliseres til kommunene. Minst en tredel av tilskuddet skal fylkeskommunen benytte til formidlingsprogrammet, det vil si til innkjøp av produksjoner og formidling/turnering av disse. Fylkeskommunen skal fordele minst en tredel av midlene videre til kommunene ved hjelp av fordelingsnøkkelen (se punkt 3). For å utløse midlene må kommunenes planer for Den kulturelle skolesekken og rapporteringer fra foregående år være godkjent av fylkeskommunen. Fylkeskommunen beslutter selv hvordan den resterende tredelen skal fordeles mellom formålene. Dersom fylkeskommunen og kommunene blir enige om en egen fordelingsnøkkel, kan de bruke denne så lenge som den er innenfor de generelle prinsippene. Kommuner kan godkjennes som såkalte 100 % - kommuner etter søknad til fylkeskommunen, det vil si at de får hele sin andel av tilskuddet mot at de utvikler og organiserer tilbudet fullt ut. I Troms fylke er det kun Tromsø kommune som har denne modellen. Årlig fast program i grunnskolen Som hovedregel gis et fast tilbud til grunnskolen hvert år. Det vil si at det samme kunstuttrykket gjentas på likt klassetrinn år etter år. Dette gir forutsigbarhet i planleggingsarbeidet. Et systematisk tilbud sikrer også at elevene får delta innenfor alle uttrykk gjennom skoleløpet, og bidrar til et likeverdig tilbud. Produksjonene varierer, og man legger vekt på god sjangermessig spredning. På denne måten sikrer man at tilbudet samlet sett representerer et stort mangfold. I tillegg til det faste programmet tilbys kommunene et valgfritt bestillingsprogram som Kultur i Troms organiserer. Målsetningen er at det faste tilbudet skal inneholde: 1-2 skolekonserter pr år for alle trinn 1 scenekunsttilbud for utvalgte trinn 1 visuell kunstproduksjon for 8. trinn 1 litteraturproduksjon for 9. trinn Kommunene har selv ansvar for å ivareta kulturarvtilbudet i samarbeid med det regionale museet. Bestillingstilbud Bestillingstilbudet utfyller det faste tilbudet. Disse produksjonene administreres og settes ut i turné gjennom Kultur i Troms. Dette gjennomføres på to måter: Kommunene og Svalbard kan kjøpe produksjoner fra bestillingstilbudet. Kostnaden faktureres den enkelte kommune/svalbard Kommuner som har særskilt avtale med Kultur i Troms om å organisere bestillingstilbudet får et lavere lokalt tilskudd og en valgfri produksjon kostnadsfritt 8

9 Søkbare midler for kommuner og Svalbard Fra 2012 har Den kulturelle skolesekken i Troms etablert en ordning med søkbare midler slik at kommunene og Svalbard kan produsere og gjennomføre nyskapende kultur- eller kunstproduksjoner. Midlene kan kun benyttes til bruk av profesjonelle aktører. Eksempler på dette kan være innleie av profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere til formidling, veiledning eller instruksjon. Det kan også leies inn profesjonelle instruktører innenfor teknikk, regi og tilsvarende. Det settes årlig av en sum penger til formålet. Pr 2012 utgjør dette kr Midlene tildeles én gang pr år etter søknader fra kommunene. Søknader med budsjettramme under ,- behandles ikke. Det kan gis inntil 75 % av godkjente kostnader. Kommunekontaktens rolle Det er inngått egen samarbeidsavtale mellom Troms fylkeskommune og kommunene for arbeidet med Den kulturelle skolesekken. Kommunene skal sikre at Den kulturelle skolesekken er operativ lokalt. Alle kommunene og Svalbard har en egen kommunekontakt med ansvar for koordinering og utvikling. Arbeidet skal skje i samarbeid med skolene og andre lokale aktører. Eksempler på dette kan være bibliotek som en faginstans for formidling, regionmuseet for tilbud om kulturarv, og Ungdommens kulturmønstring og kulturskolene som en selvfølgelig part for samordning og utvikling innenfor tilbud til barn og unge. Den kulturelle skolesekken skal være politisk forankret. Den enkelte kommune skal ha en 3-årig plan for ordningen. Kommunekontakten må ha tilstrekkelig med ressurser og nødvendige fullmakter. Arbeidsoppgavene som er lagt til kommunekontakten og DKS-gruppen: Lede og gjennomføre det lokale arbeidet med Den kulturelle skolesekken Etablere en lokal DKS-gruppe Inneha en koordinerende rolle ift fylkesnivå Sikre at det er en 3-årig DKS-plan, og se til at DKS-planen følges opp lokalt, at tiltaket administreres Sikre at tiltaket utvikles, og at aktivitetene holder høy kvalitet Samarbeide med skolene, og sørge for at det lages årsplaner for aktivitet Årlig rapportere for aktivitet og bruk av tilskudd Fordele produksjoner fra fylkeskommunen på skoler og klasser Påse at skolekontakten er kjent med de overordnede mål for DKS, og innholdet i kommunens DKS-plan Ha fokus på at kommunens kompetansehevingstilbud også skal omfatte kunst- og kulturfagene Delta ved Den kulturelle sekkens nettverksmøter og kulturtorg Gjøre skolene kjent med materiell som Kultur i Troms utarbeider Sørge for egnede spillesteder for alle uttrykk Skolene Skolene har ansvaret for å ha et velfungerende mottaksapparat for produksjonene fra Den kulturelle skolesekken, gjerne med elever som arrangører. Skolene skal utnevne én eller flere kulturkontakter som skal være bindeleddet mellom skolene, kommunekontakten og Kultur i Troms. En viktig oppgave for skolene er å knytte tilbudet til læringsmålene, og sørge for at elevene er godt forberedt på det som presenteres. Skolekonsertene Skolekonsertene inngår i Den kulturelle skolesekken og gjennomføres som et samarbeid mellom Troms fylkeskommune, Rikskonsertene og den enkelte kommune. Fylkeskommunen er ansvarlig for 75 % av konserttilbudet, mens Rikskonsertene har ansvaret for 25 %. Kultur i Troms har turnéansvaret for hele skolekonsertvirksomheten. Prosjekt Panorama Kultur i Troms gjennomfører prosjektet Panorama i samarbeid med tre kommuner i Troms. Målet med Panorama er å prøve ut modeller for systematisk samarbeid mellom lokale kultur- og skoleaktører. 9

10 Prosjektet gjennomføres som en oppfølging av den nasjonale intensjonsavtalen om samarbeid mellom Den kulturelle skolesekken, kommunenes kulturskoler og Ungdommens kulturmønstring. Prosjektet startet høsten 2011 og sluttføres i løpet av våren Videregående skole Bestillingstilbud Programtilbudet til de videregående skolene finansieres i sin helhet av spillemidler, og fungerer som et rent bestillingstilbud. Dette innebærer at det er skolene selv som styrer hvilke produksjoner som bestilles og hvilke elever som får tilbudet. Målet er allikevel at hver elev i den videregående skolen skal ha minimum 2 tilbud pr år fra Den kulturelle skolesekken, og at disse i løpet av et 3-årlig skoleløp skal fordeles på de 6 kunstuttrykkene som tilbys. Det er et stort mangfold av studieretninger i videregående skole og det er derfor viktig at man i programarbeidet tilbyr et bredt spekter av produksjoner slik at tilbudet når alle elever uavhengig av hvilken fagfordypning de har valgt. Det er viktig at Den kulturelle skolesekken i Troms kommuniserer til skolene at de har et ansvar for å følge opp målsetningene om likeverdighet som er nedfelt i St.meld. nr 8. I løpet av skoleåret startet en av de videregående skolene i Troms opp med en forsøksordning med Eleven som arrangør. På basis av de erfaringene dette har gitt er målet å videreutvikle opplegget og gradvis innføre dette på alle skolene i Troms i tråd med strategiplanen om elevmedvirkning på alle nivå. Lærlingene defineres som en del av den videregående skolen. Den kulturelle skolesekken har som mål å lage et tilbud som kan nå denne gruppen. Utfordringen er at disse elevene sjelden samles og et slikt tilbud bør derfor eventuelt planlegges lagt til lærlingesamlinger. Organisering Den kulturelle skolesekken i videregående skole organiseres direkte fra Troms fylkeskommune ved Kultur i Troms. Skolene mottar ikke økonomisk tilskudd og betaler derfor ikke for produksjonene. Eventuell transport av elever og leie av eksterne spillelokaler dekkes av Den kulturelle skolesekken i Troms. Alle de videregående skolene i Troms skal ha egne kulturkontakter som har hovedansvaret for arbeidet med skolenes organisering av programtilbudet og kontakten med fylkets administrasjon. Det anbefales at kulturkontakten rekrutteres fra skolens ledelse. Det er også etablert DKS-grupper på skolene. Disse skal bistå kulturkontakten i dette arbeidet. DKS-gruppene skal bestå av en fra ledelsen, en lærer, bibliotekar og en elev. Arbeidsoppgaver som er lagt til kulturkontakt og DKS-gruppe er: Informere om Den kulturelle skolesekkens tilbud til lærere og foreldre, bruke skolens informasjonskanaler aktivt Utdeling av programkataloger Utvelgelse og bestilling av produksjoner Intern organisering på skolene Tilrettelegging for mottak av kunstnere Oppfølging av elevarrangører på de skolene der dette er etablert Teknisk tilrettelegging og rigging på skolen Bestilling av elevtransport ved behov Tilbakemelding på produksjoner via hjemmesiden Oppdatere skolens kontaktinformasjon på Delta ved årlige nettverksmøter og kulturtorg 10

11 7. STRATEGIOMRÅDER Det er i planperioden valgt ut 5 strategiområder som skal prioriteres. Disse er: Lokal forankring og utvikling Likeverdighet Elevmedvirkning Kunst- og kulturfaglig kompetanse Kommunikasjon 7.1. Lokal forankring og utvikling Det lokale eierskapet er viktig slik at Den kulturelle skolesekken inngår som en naturlig del av skolenes aktiviteter. Kommunene har knappe ressurser til å administrere og koordinere oppgaven. Sentraliserte skolesekkaktiviteter er krevende ift elevtransport, og kommunene har utfordringer med å skaffe egnede spillelokaler for større sceniske produksjoner. I tillegg er det varierende kvalitet på oppfølging ved skolene når det kommer produksjoner på besøk. Selv om de fleste kommuner har aktiv og relevant bruk av spillemidlene, er det fortsatt noen som gjennom rapportering viser at det er behov for tiltak som forbedrer systemet. Det samme gjelder for føring av elektronisk rapport, der feilmarginen er for stor. Kulturarvtilbudet som kommer fra de regionale museene kan være et viktig verktøy for å ivareta lokal forankring i kommunene. De videregående skolene vil naturlig gjøre et programutvalg som passer til skolens profil og fagsammensetning, og Den kulturelle skolesekken må arbeide for å sikre tilgangen på relevante produksjoner. Skolenes tilbakemeldinger på tidligere gjennomførte produksjoner er avgjørende for å danne et bilde av hva skolene har behov for. MÅL Kommunene og de videregående skolene skal i samarbeid med Troms fylkeskommune styrke eierskap og lokal forankring i arbeidet med Den kulturelle skolesekken Det politiske nivå i kommune og fylke skal ha god kjennskap til Den kulturelle skolesekken Museene skal være en viktig part i arbeidet med lokal forankring Kommunene og de videregående skolene skal ha gode strukturer og organisering på skolene Kommunene skal sørge for lokaler som egner seg for mottak av produksjoner innen alle kunstog kulturuttrykk TILTAK START ANSVAR Regionale møter for kommuner og videregående skoler H 12 TFK Kultur i Troms skal delta på rektormøter i vgs en gang pr år V 13 TFK Årlige videomøter med den enkelte kommune V 13 KIT Årlige Kulturarvsamlinger for DKS og museene V 13 TFK/KIT Oppfølging fra Kultur i Troms ved nye kommunekontakter og kulturkontakter i vgs H 12 KIT Invitere kulturpolitikere til Kulturtorg og nettverksmøte V 13 KIT Presentere kulturinnslag på fylkestinget hentet fra skolesekkprogrammet H 12 TFK/KIT Veiledning og kontinuerlig oppfølging av skoler og kommuner ift arbeidsoppgaver og tilrettelegging av lokaler til aktivitetene H 12 KIT 11

12 7.2. Likeverdighet Den kulturelle skolesekken har ansvar for å følge opp målsetningene om likeverdighet som er nedfelt i St.meld. nr 8. For å nå dette målet er det viktig at alle nivå i kommune og fylkeskommune har fokus på at skolesekken skal være et tilbud til alle elever uavhengig av sosial, økonomisk, etnisk og religiøs bakgrunn. De private skolene skal også ha tilbud fra Den kulturelle skolesekken. I de videregående skolene må det fokuseres på å utvikle produksjoner som fanger interessen hos det store mangfoldet av yrkesfaglige elever i videregående skole. Foreløpig står lærlingene fortsatt utenfor tilbudet fra Den kulturelle skolesekken. Det jobbes for å etablere en ordning som involverer disse. Nasjonale minoriteter skal ivaretas i programtilbudet. I Troms er f.eks. kvener definert som en minoritet. Det kulturelle mangfoldet som preger Norge skal komme til uttrykk i programprofilen. Det skal også siktes mot et program som i noen grad har et internasjonalt perspektiv. I tillegg er det et overordnet mål at tilbudet også skal nå elever med nedsatt funksjonsevne. Den kulturelle skolesekken i Troms sørger for at det årlig tilbys produksjoner som kan tilrettelegges slik at elever med spesielle behov får godt utbytte av besøket. God lokal oppfølging er avgjørende for kvaliteten på gjennomføringen. Det bør bygges opp et nettverk for nærpersoner til elever med tilretteleggingsbehov. Det må stimuleres til produksjoner med høyere grad av elevaktiviteter innenfor alle uttrykk. Det er viktig å ha fokus på aktiviteter som i størst mulig grad forener elever med forskjellig ståsted. MÅL At fylkeskommunen, kommunene og skolene etterlever målsetningene om likeverdighet som er nedfelt i St.meld. nr 8 Få bredde i programtilbudet til vgs slik at alle studieretninger finner relevante produksjoner Få til et skolesekktilbud til lærlingene Programmet skal årlig inneholde kvenske og samiske produksjoner Programmet skal årlig inneholde produksjoner med internasjonalt perspektiv Sikre større bredde i Den kulturelle skolesekkens tilbud til elever med spesielle behov TILTAK START ANSVAR Jobbe med temaet likeverdighet på nettverkssamlinger og regionale møter H 12 TFK/KIT Ta kontakt med aktuelle produksjonsmiljøer med tanke på å få fram produksjoner H 12 KIT som når elever på alle studieretninger i vgs Det skal opprettes kontakt med opplæringskontorene i Troms med målsetning om å H 12 TFK/KIT tilby kunst og kulturproduksjoner til lærlingene Jobbe aktivt mot samiske og kvenske produksjonsmiljøer med tanke på nye H 12 DKS produksjoner Jobbe aktivt for å fremme produksjoner med internasjonalt perspektiv H 12 DKS Oppfordre institusjoner og kunstnere innen flere kunstutrykk til å lage produksjoner H 12 DKS til elever med spesielle behov Søke samarbeid med regionale institusjoner for å opprette et nettverk vedrørende tilbud til elever med nedsatt funksjonsevne H 13 KIT 7.3. Elevmedvirkning Det er et mål at elever skal innta en aktiv rolle i Den kulturelle skolesekken både i programprosessen, som arrangører og som publikum. Mange skoler, særlig i grunnskolen, har ordning med elevarrangører. I videregående skoler er ordningen i ferd med å innfases. Elevene bør ha en rolle i 12

13 arbeidet med programmering, gjerne som del av det forberedende arbeidet. Disse elevene kan rekrutteres fra elevarrangørene, og de kan også få en rolle under det årlige Kulturtorget både på og bak scenen. Det er ønskelig med en større elevmedvirkning i produksjonene fra Den kulturelle skolesekken. F.eks. vil flere av utrykkene kunne bruke workshopmodellen som formidlingsform. I tillegg bør elever ha større medbestemmelsesrett når det gjelder utformingen av programtilbudet i Den kulturelle skolesekken. MÅL Øke antall skoler med elevarrangører i både grunnskole og videregående skole Ha større fokus på produksjoner med elevmedvirkning i programtilbudet Få elevrepresentanter med i programarbeidet lokalt og sentralt TILTAK START ANSVAR Nye elevarrangørkurs for grunnskolen og vgs, ett i hver region H 12 KIT Gjennomføre oppfølgingstiltak for skoler som allerede har elevarrangør V 13 KIT Gradvis innføring av «Eleven som arrangør» i vgs. Minimum 2 nye skoler hvert år H 12 KIT Jobbe mot produksjonsmiljøene for å få flere produksjoner med elevmedvirkning H 12 DKS Sørge for at produksjoner med elevmedvirkning er godt representert i H 12 DKS programutvalget Oppfordre kommuner og skoler til å velge elever til DKS-grupper H 12 KIT Invitere elever til medvirkning under Kulturtorget og nettverksmøte V 13 KIT 7.4. Kunst- og kulturfaglig kompetanse En viktig forutsetning for å lykkes med Den kulturelle skolesekken, er at aktørene i kommuner og skoler innehar kunst og kulturfaglig kompetanse. Kulturtorget og andre nettverksarenaer må derfor gjøres faglig relevant og attraktivt ved å inneholde gode fagforedrag som inspirerer de som skal jobbe med Den kulturelle skolesekken ute på skolene. Dette vil igjen komme elevene til gode og inngå som en naturlig del av læringen. Det er behov for å gjennomføre kompetanseheving blant lærere og kulturarbeidere innenfor alle kunstutrykk. Dette kan gjøres sammen med andre avdelinger i kulturetaten og som en utvidelse av seminarene i regi av Den kulturelle skolesekken. Det bør arrangeres to kurs pr. år, og rulleres mellom utrykkene slik at man i løpet av 3 år gir kurs i alle kunstutrykk. Det er en utfordringen er å rekruttere deltakere til disse samlingene, særlig fra kommunekontakter og lærere i grunnskolen da reise - og vikarmidler i kommunene og grunnskolene er en begrensende faktor. Det må uansett arbeides for å få kommunedeltakelsen opp på alle samlinger og seminar i regi av DKS. MÅL Bidra til å høyne kompetansen innenfor de forskjellige kunst- kulturuttrykkene blant lærere og kommunearbeidere At skolen implementerer skolesekktilbudet i læringsarbeidet TILTAK START ANSVAR Stimulere til økt deltakelse fra kommunene på kulturtorget og nettverksmøter. Målet er H 12 TFK/KIT to deltakere pr kommune (en fra skole + en fra kommune) Arrangere fagforedrag og vise kunst- og kulturproduksjoner under V 13 DKS kulturtorget/nettverksmøtet og ved andre nettverksarenaer To kompetansegivende seminarer/kurs innen alle uttrykk pr år. Dette skal rullere H 13 DKS mellom kunst- og kulturuttrykkene Stimulere skolene til økt bruk av for- og etterarbeid H 12 KIT 13

14 7.5. Kommunikasjon Informasjon om Den kulturelle skolesekken må forbedres i mange av kommunene og de videregående skolene. Kontakten mellom Kultur i Troms, kommunene og skolene må styrkes. Faste møteplasser både lokalt og regionalt er nødvendig, slik vil også nye kommunekontakter og kulturkontakter raskere kunne komme inn i arbeidet med skolesekken. Det må gjøres et langsiktig orienteringsarbeid overfor lærerutdanningen slik at Den kulturelle skolesekken blir kjent blant nye lærere. Dette arbeidet må foregå parallelt nasjonalt og regionalt. Generelt er det viktig at også foreldre får tilgang på informasjon om det elevene skal delta på. Rutinemessig sendes katalog til Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU), men det er nødvendig at skolene følger opp med informasjon til foreldrene om det som står på programmet. Nettsiden gir tilgang på informasjon om hva som kommer til den enkelte skole og hva tilbudet inneholder. Mer aktiv bruk av nettsiden er en forutsetning for kvalitetssikring både for forberedelse og for gjennomføring av aktivitetene. Kommunekontaktene/skolene og kulturkontaktene i de videregående skolene må ha en rolle i dette arbeidet. MÅL Bedre kunnskapen om Den kulturelle skolesekken blant alle lærere i grunnskole og videregående skole Bedre kommunikasjonslinjene mellom Kultur i Troms, kommunene og skolene Bedre kunnskap om Den kulturelle skolesekken i utdanningsinstitusjonene for lærere Bedre kunnskap om Den kulturelle skolesekken og programtilbudet hos foreldre Mer aktiv bruk av nettsiden blant kommuner, skoler, elever, foreldre, presse mm Dialog med utdanningsetaten om tilbudet i de videregående skolene TILTAK START ANSVAR Generell brosjyre om Den kulturelle skolesekken til aktuelle mottakere H 13 KIT Årlig nettverksmøte kombinert med Kulturtorg V 13 DKS Flere oppslag i lokal presse H 12 KIT/KOM Kontinuerlig oppfølging av kommune og kulturkontakter med tanke på H 12 KIT/KOM videreformidling av info i egen kommune Foredrag og informasjonsmateriell om Den kulturelle skolesekken til H 13 KIT lærerutdanningen Få med informasjon om DKS-tilbudet i eksisterende materiell som skolene H 12 KOM/VGS sender til foreldrene Jevnlige møter med utdanningsetaten om DKS i videregående skole H 12 TFK/KIT 14

Informasjonsskriv til kommunekontakten

Informasjonsskriv til kommunekontakten INFORMASJON TIL KOMMUNEKONTAKTEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) ble introdusert som nasjonalt tiltak i 2001, og er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidlene for skoleåret

Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidlene for skoleåret fylkeskommune Postadresse: Postnr Sted Deres ref Vår ref Dato 09.06.2010 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidlene for skoleåret 2010-2011 Ved kongelig resolusjon av 4. juni 2010 ble overskuddet

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011 MOTTATT 0 JUNI 2011 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler

Detaljer

Den kulturelle skolesekken. Fordeling av spillemidler for skoleåret 2012/2013.

Den kulturelle skolesekken. Fordeling av spillemidler for skoleåret 2012/2013. Verran kommune 7790 Malm Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 12/05231-50 Gunn Mogseth Skrove 10.10.2012 Den kulturelle skolesekken. Fordeling av spillemidler for skoleåret 2012/2013. Verran

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres ref Vår ref 14/2614- Dato 19.06.2014 Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler for skoleåret 2014-2015

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Sør-Trøndelagfylkeskommune Postboks2350Sluppen 7004TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. 13/571- Dato 17.06.2013 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret

Detaljer

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 15/2556-19.06.2015 Den kulturelle skolesekken fordeling av spillemidler for skoleåret 2015 2016 Ved kongelig resolusjon av 24.

Detaljer

Tildelingsbrev vedrørende Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2011/ 2012

Tildelingsbrev vedrørende Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2011/ 2012 Kommunene i Østfold Att: Rådmann Vår ref.: 2011/6673-59825/2011 Deres ref.: Dato: 27.09.2011 Tildelingsbrev vedrørende Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2011/ 2012 Ved

Detaljer

Fordeling av spillemidler til Den lokal kulturelle skolesekken i kommunene for skoleåret 2012/ 2013

Fordeling av spillemidler til Den lokal kulturelle skolesekken i kommunene for skoleåret 2012/ 2013 «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Vår ref.: 2012/4662-48927/2012 Deres ref.: «REF» Dato: 04.09.2012 Fordeling av spillemidler til Den lokal kulturelle skolesekken i kommunene

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMEN 12/1166- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMEN 12/1166- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Saknr. j^o/^c)/y?/dok.nr. /^Z SIJUNI 2012 Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN Arkivnr. ^ J!/ Eksp. U.off. Saksh. Deres ref. Vår ref.

Detaljer

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy KOMMUNALPLAN Den kulturelle skolesekken i Meløy 2016-2020 Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 Den kulturelle skolesekken en nasjonal satsning... 3 2.0 Mål og prinsipper for den kulturelle skolesekken... 3 Målene

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16 Beiarn kommune Skole- og barnehageavdelingen 8110 MOLDJORD Saksnr./Arkivkode 12/98 - A30 Sted MOLDJORD Dato 11.01.2012 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune skoleårene 2012/13 2015/16

Detaljer

Vår ref.: Lillehammer, 20. juni 2012 Deres ref.:

Vår ref.: Lillehammer, 20. juni 2012 Deres ref.: Kulturenheten FR-sak Intern Rasmus Olav Vigrestad, Fylkesrådmannen Vår ref.: 201200161-37 Lillehammer, 20. juni 2012 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak 20.06.2012 715/12 A-07 Fylkesrådmannen

Detaljer

Håndbok. for kulturkontakter

Håndbok. for kulturkontakter Håndbok for kulturkontakter 1 KULTURKONTAKTENS ROLLE Hva er en kulturkontakt På hver skole er det en ansvarlig kulturkontakt. Kulturkontakten er kontaktpersonen og bindeleddet mellom kommunekontakten for

Detaljer

DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT Eks. Deres ref Vår ref Dato 2008/00914 KU/KU3 KSP sko 25.06.2008

DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT Eks. Deres ref Vår ref Dato 2008/00914 KU/KU3 KSP sko 25.06.2008 OPPI-AND F-Nq-KESKOMMUNE _.. _._._. Ark. Max år DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT Eks. U.O. Beh. Kopi Oppland fylkeskommune Serviceboks 2626 LILLEHAMMER Deres ref Vår ref Dato 2008/00914 KU/KU3

Detaljer

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 1 Plan Den kulturelle skolesekken Narvik kommune 2013-2016 Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 HVOR

Detaljer

.uni flini Sør-Trøndelagfylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004TRONDHEIM

.uni flini Sør-Trøndelagfylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004TRONDHEIM 05 flini 2012 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Sør-Trøndelagfylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004TRONDHEIM Deres ref..uni 2012 Vår ref. 12/1166- Den kulturelle skolesekken: 2013 Dato 01.06.2012 Fordeling

Detaljer

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken - utarbeidet som hjelp til skolene og for å sikre kvalitet, standard og kontinuitet i det arbeidet som gjøres. En konkret håndbok for det

Detaljer

Nærhet, autonomi og demokratisering - Evaluering av direktekommuneordningen i Den kulturelle skolesekken

Nærhet, autonomi og demokratisering - Evaluering av direktekommuneordningen i Den kulturelle skolesekken Nærhet, autonomi og demokratisering - Evaluering av direktekommuneordningen i Den kulturelle skolesekken Elisabet S. Hauge, prosjektleder Vegard Solhjem Knudsen, analytiker Marthe Rosenvinge Ervik, analytiker

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken fagseminar, visuell kunst 3. nov 2011 Målsetting: å skape en arena for diskusjon om visuell kunst i DKS i Sør-Trøndelag Målgruppe: Kunstnere, kunstmiljø, kunst- og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Den kulturelle skolesekken. Lokal handlingsplan for Siljan

Den kulturelle skolesekken. Lokal handlingsplan for Siljan Den kulturelle skolesekken Lokal handlingsplan for Siljan 2016-2019 Den kulturelle skolesekken Nasjonal satsing på kunst og kultur for alle elver Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal

Detaljer

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS Fra Storfjorduka 2008 DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune 1 3-ÅRIG PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Gjelder fra 1. november 2008-1. august 2011 Den kulturelle skolesekken i Storfjord kommune Region Nord-Troms

Detaljer

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle

Detaljer

Strategiplan for Den kulturelle skolesekken i Drammen kommune

Strategiplan for Den kulturelle skolesekken i Drammen kommune Strategiplan for Den kulturelle skolesekken 2008 2012 i Drammen kommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1 Historikk 3 1.2 Intensjon 3 1.2 DKS er 3 2. Evaluering av forrige plan 4 3. Begrunnelse og

Detaljer

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN 2007 2009 Mål Den kulturelle skolesekken Å medvirke til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud Å legge til rette for at elevene

Detaljer

Den kulturelle skolesekken i Oslo. Foto: Pål Laukli

Den kulturelle skolesekken i Oslo. Foto: Pål Laukli Den kulturelle skolesekken i Oslo Foto: Pål Laukli DKS - hvorfor? Svar fra lærer på spørsmål om hva som er viktigst med DKS For meg er den kulturelle skolesekken en viktig døråpner til ulike kulturelle

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201002034 : E: 243 B50 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10 DEN KULTURELLE

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY 2016 2020 Innhold INNLEDNING ORGANISERING FOKUS OG INNHOLD LOKAL MÅLSETTING HANDLINGSPLAN ØKONOMI Budsjett 2016/17 Innledning: Mål for Den kulturelle skolesekken

Detaljer

Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015

Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015 Saknr. 14/6851-2 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av spillemidler til arbeidet

Detaljer

DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT r Osifold ~i~k~n~1. Den kulturelle skolesekken: Melding om fordeling av spillemidler for skoleåret 2006/2007

DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT r Osifold ~i~k~n~1. Den kulturelle skolesekken: Melding om fordeling av spillemidler for skoleåret 2006/2007 DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT r Osifold ~i~k~n~1 Østfold fylkeskommune jl_~ entr~adrnan~strasjone~~,j Postboks 220 1702 SARPSBORG Saksnr, 2i~?Th/ ~ i): :::b9~~ ~/ ~ Deresref Vår ref Dato 2006/04736

Detaljer

STRATEGI FOR DKS-ARBEID I NÆRØY KOMMUNE. VEDTATT I KULTURFORUM NÆRØY 9. januar 2013. Innhold

STRATEGI FOR DKS-ARBEID I NÆRØY KOMMUNE. VEDTATT I KULTURFORUM NÆRØY 9. januar 2013. Innhold STRATEGI FOR DKS-ARBEID I NÆRØY KOMMUNE VEDTATT I KULTURFORUM NÆRØY 9. januar 2013 Innhold 1. BAKGRUNN:... 3 2. OM DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS):... 4 3. DKS i NÆRØY KOMMUNE:... 5 I) DKS-KOORDINATOREN...

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015 PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle elever i grunnskolen.

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I BUSKERUD 2013-2016. Innhold

STRATEGIPLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I BUSKERUD 2013-2016. Innhold STRATEGIPLAN 2013-2016 Innhold STRATEGIPLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I BUSKERUD 2013-2016 5 Innledning 5 Overordnede mål 6 Nasjonal, regional og lokal forankring 9 Rolle- og ansvarsfordeling 10 Forpliktelser

Detaljer

Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais

Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Føringer 3. Mål 4. Organisering og økonomi 6. Lokal plan 7. Eksempler 2 1. FORORD

Detaljer

Den kulturelle skolesekken i Oslo. Foto: Pål Laukli

Den kulturelle skolesekken i Oslo. Foto: Pål Laukli Den kulturelle skolesekken i Oslo Foto: Pål Laukli Nasjonal ordning Med DKS møter alle elever i Norsk skole ulike kunst- og kulturuttrykk og kunstnere hvert skoleår. Det skjer i skoletida og det er gratis.

Detaljer

Direkte støtte til tiltak for barn og ungdom: Kulturmidler som er med og finansiere tiltak for barn og ungdom:

Direkte støtte til tiltak for barn og ungdom: Kulturmidler som er med og finansiere tiltak for barn og ungdom: Utviklingsplanen for Rogaland er basert på Stortingsmeldingene 38 og 39 fra 2002-2003 og på Melding om fordeling av spelemidlar for skuleåret 2004/2005 og om fordelingsordning til og med skuleåret 2006/2007

Detaljer

PLAN FOR LOKAL KULTURELL SKOLESEKK I ASKIM 2014-2017

PLAN FOR LOKAL KULTURELL SKOLESEKK I ASKIM 2014-2017 PLAN FOR LOKAL KULTURELL SKOLESEKK I ASKIM 2014-2017 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn s. 3 2. Målsetting s. 4 3. Organisering s. 5 3.1. Statlige føringer s. 5 3.2. Regional organisering s. 6 3.3. Lokale

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN PLAN FOR VERDAL KOMMUNE 2009-2012

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN PLAN FOR VERDAL KOMMUNE 2009-2012 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN PLAN FOR VERDAL KOMMUNE 2009-2012 "Oppfostringen skal gi elevene lyst på livet, mot til å gå løs på det og ønske om å bruke og utvikle videre det de lærer." 1 Innledning... 3

Detaljer

Strategiplan for Kulturskrinet, Karmøy kommune, 2011-2014

Strategiplan for Kulturskrinet, Karmøy kommune, 2011-2014 Strategiplan for Kulturskrinet, Karmøy kommune, 2011-2014 1. STATLIGE FØRINGER FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) Stortingsmelding nr. 8/2008 Den kulturelle skolesekken i framtida ble behandlet og vedtatt

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM «Til overs» - interaktiv installasjonsforestilling for 6. klassingene i Modum høsten 2014. 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS)

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM «Til overs» - interaktiv installasjonsforestilling for 6. klassingene i Modum høsten 2014. 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS)

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKK I SIGDAL HANDLINGSPLAN

DEN KULTURELLE SKOLESEKK I SIGDAL HANDLINGSPLAN DEN KULTURELLE SKOLESEKK I SIGDAL HANDLINGSPLAN 2012-2015 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle elever i grunnskolen.

Detaljer

Vår referanse Deres referanse Dato Den kulturelle skolesekken 2015/16 - fordeling av spillemidler til kommunene

Vår referanse Deres referanse Dato Den kulturelle skolesekken 2015/16 - fordeling av spillemidler til kommunene Osen kommune Kommunehuset 7740 STEINSDALEN Att: Vår referanse Deres referanse Dato 201514622-1 09.11.2015 Den kulturelle skolesekken 2015/16 - fordeling av spillemidler til kommunene Sør-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I FAUSKE KOMMUNE

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I FAUSKE KOMMUNE Kommunal plan for DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN 2012-2016 INNHOLD INNLEDNING s. 3 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I FAUSKE KOMMUNE s. 4 GRUNNALG, ENDRINGER OG UTFORDRINGER s. 4 ORGANISERING OG SAMARBEIDSPARTNERE

Detaljer

Den Kulturelle Skolesekken i Østre Toten kommune Rammeplan for grunnskolen 2013-2015.

Den Kulturelle Skolesekken i Østre Toten kommune Rammeplan for grunnskolen 2013-2015. Den Kulturelle Skolesekken i Østre Toten kommune Rammeplan for grunnskolen 2013-2015. Hva er Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing der kultur- og opplæringssektoren

Detaljer

Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune

Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune Innhold FORORD FORMÅLET MED PLANEN HOVEDMÅL TEMAPLAN KLASSETRINN ORGANISERING KULTURKONTAKTENES ROLLE OG ANSVAR PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Plan for den kulturelle skolesekken

Plan for den kulturelle skolesekken Plan for den kulturelle skolesekken Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune 2016/17 2019/20 Vedtatt i formannskapet 15.3.2016 sak 28/16 1 HVA ER DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN? Den kulturelle skolesekken er

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Stor-Elvdal kommune Besøksadresse: Skoleveien 50 postadresse: 2480 Koppang telefon: faks: epostadresse: koppang.skole@storelvdal.kommune

Detaljer

Plan for Den kulturelle skolesekken

Plan for Den kulturelle skolesekken Plan for Den kulturelle skolesekken Gildeskål kommune 2012/13 2015/16 1.0 Innholdsfortegnelse 1.0 Innholdsfortegnelse Side: 2 2.0 Innledning Side: 3 3.0 Den kulturelle skolesekken i Gildeskål kommune Side:

Detaljer

MÅL OG PRINSIPP FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

MÅL OG PRINSIPP FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN HVA ER DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN? Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing som har som mål å gi alle skoleelever en best mulig kulturell utrustning i løpet av skoletiden. Gjennom møte med

Detaljer

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing. Den er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene å gi følgende prosjekter et tilsagn på inntil:

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene å gi følgende prosjekter et tilsagn på inntil: Saknr. 13/726-58 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene å gi følgende prosjekter

Detaljer

DKS Handlingsplan

DKS Handlingsplan KULTUR Knuden - Kristiansand kulturskole Kristiansand School of Visual and Performing Arts DKS Handlingsplan 2017-2020 Kort om DKS-ordningen i dag Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som

Detaljer

«HVEM HAR ANSVARET FOR DEN KUNSTFAGLIGE OPPLÆRINGEN?»

«HVEM HAR ANSVARET FOR DEN KUNSTFAGLIGE OPPLÆRINGEN?» «HVEM HAR ANSVARET FOR DEN KUNSTFAGLIGE OPPLÆRINGEN?» Innlegg på strategikonferansen til Musikk i skolen og Norsk kulturskoleråd region Øst ved Hege Knarvik Sande Samarbeid og synergier mellom de ulike

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014 Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2011-2014 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2011 2014 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

Bodø kommune Den kulturelle skolesekken. Kulturkontakten. Informasjon til kulturkontaktene og skolene

Bodø kommune Den kulturelle skolesekken. Kulturkontakten. Informasjon til kulturkontaktene og skolene Bodø kommune Den kulturelle skolesekken Kulturkontakten Informasjon til kulturkontaktene og skolene DKS i Bodø kommune Bodø kommune skal gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS) formidle profesjonell kunst

Detaljer

Programlegging og kvalitetskriterier

Programlegging og kvalitetskriterier Programlegging og kvalitetskriterier Frist for innsending av forslag til DKS sitt program er 1. november. Produksjonene behandles i to faser og to programråd. Vurdering av kvalitet gjøres i henhold til

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Stange kommune Besøksadresse: Skolegata 19 postadresse: Pb 214 telefon: 90996953 faks: epostadresse: camilla.brandt.kippersund@stange.kommune.no

Detaljer

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015)

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015) Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015) Den kulturelle skolesekken i Våler i Solør kommune Besøksadresse: Vålgutua 259 postadresse: telefon: 62424000 faks: epostadresse:

Detaljer

Kulturløftet. Forsidefoto: Dmitriy Shironosov Dreamstime.com Bibclick

Kulturløftet. Forsidefoto: Dmitriy Shironosov Dreamstime.com Bibclick Bokmål Kulturløftet Kultur er helt nødvendig for et samfunn som vektlegger demokrati, fellesskap, ytringsfrihet og utvikling. Vi trenger kultur som utfordrer, forener og får oss til å strekke oss som individer

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: II Sak nr.: 068/12 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG RULLERING AV PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKN SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: II Sak nr.: 068/12 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG RULLERING AV PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKN SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/4036 I Arkiv sakid.: 12/1026 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og utviklingsutvalget II Sak nr.: 068/12 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I I Saksbehandler: Sigrn

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

STRATEGI Revidert

STRATEGI Revidert STRATEGI 2020 - Revidert Forord KULTURSKOLE FOR ALLE Norsk kulturskoleråd er en interesse- og utviklingsorganisasjon som ved å ivareta medlemmenes interesser skal arbeide for å fremme kvalitet i opplæringen

Detaljer

VEIVISER TIL DKS. Skoleåret 2016/17

VEIVISER TIL DKS. Skoleåret 2016/17 VEIVISER TIL DKS For skoleledere, kulturkontakter og lærere Skoleåret 2016/17 Veiviseren inneholder informasjon om: Side 3 Mål for DKS Side 4 DKS-modellen i Oslo Side 5 Støtte til skolens egen kulturelle

Detaljer

Saksutredning: Høring - Evaluering av Den kulturelle skolesekken FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING

Saksutredning: Høring - Evaluering av Den kulturelle skolesekken FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Saksutredning: Høring - Evaluering av Den kulturelle skolesekken FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING samarbeid mellom skole og kultur, og med det regionale nivået som den naturlige koordinatoren. Samarbeidet

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY Dans Litteratur Musikk Utstillinger Teater Kor Korps Konserter Skoler Barnehager Bibliotek Eldretun Museer Barn Unge Voksne Eldre Den kulturelle spaserstokken

Detaljer

Plan for Den kulturelle skolesekken i Hemne kommune skoleåret 2013/2014

Plan for Den kulturelle skolesekken i Hemne kommune skoleåret 2013/2014 10/400-30 B50 Plan for Den kulturelle skolesekken i Hemne kommune skoleåret 2013/2014 Kommunekontakt for Den kulturelle skolesekken Navn Tittel/arbeidsplass Telefon arb + mobil e-post Gunn-Hilde Opsal

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2008-2011 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN SØR-TRØNDELAG

UTVIKLINGSPLAN 2008-2011 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN SØR-TRØNDELAG UTVIKLINGSPLAN 2008-2011 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN SØR-TRØNDELAG Politisk behandling: Kjære alle sammen som bidrar i den kulturelle skolesekken. Sak 7/2008 Den kulturelle skolesekken - rullering av plan

Detaljer

Saksframlegg. HANDLINGSPLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 04/21623

Saksframlegg. HANDLINGSPLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 04/21623 Saksframlegg HANDLINGSPLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) TRONDHEIM KOMMUNE 2004-2007 Arkivsaksnr.: 04/21623 Forslag til vedtak: - Formannskapet slutter seg til Trondheim kommunes deltakelse i Sør-Trøndelag

Detaljer

Skyggearbeid Jannicke Lie / bono 2015 KULTUR- KONTAKTEN. Ei håndbok. DKS i Hedmark på oppdrag for

Skyggearbeid Jannicke Lie / bono 2015 KULTUR- KONTAKTEN. Ei håndbok. DKS i Hedmark på oppdrag for Skyggearbeid Jannicke Lie / bono 2015 KULTUR- KONTAKTEN Ei håndbok DKS i Hedmark på oppdrag for Kjære kulturkontakt! Vi vet at tilbudene fra Turnéorganisasjon for Hedmark (ToH) skal passe inn i en hektisk

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale for

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Programmering for Dks Oslo Alle produksjoner behandles i fagutvalg / programråd. I fagutvalgene sitter representanter fra både kultur- og skolesektor. November ca medio januar Vurderingsmateriell deles

Detaljer

Utviklingsmidler - Den kulturelle skolesekken 2015 / 2016 (2017)

Utviklingsmidler - Den kulturelle skolesekken 2015 / 2016 (2017) Saknr. 15/888-31 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Utviklingsmidler - Den kulturelle skolesekken 2015 / 2016 (2017) Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene for 2015/2016

Detaljer

Mål for samlingen. Felles fokus på. som utgangspunkt for videre lokalt arbeid. Synliggjøre helhet og sammenheng

Mål for samlingen. Felles fokus på. som utgangspunkt for videre lokalt arbeid. Synliggjøre helhet og sammenheng Felles fokus på Mål for samlingen lokalt arbeid med læreplaner læringsmiljø grunnleggende ferdigheter reviderte læreplaner m. veiledninger arbeid med vurdering og utvikling av kvalitet som utgangspunkt

Detaljer

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Innhold 1. Innledning... 2 2. Overordnede mål og målgrupper... 2 Udirs mål for 2017... 2 Målgrupper for sentrene... 3 3. Hovedoppgaver for sentrene... 3 Rammeplan-

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 2006/00936KU/KU3 KSR 07-033hr 1. februar 2007

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 2006/00936KU/KU3 KSR 07-033hr 1. februar 2007 Kultur- og kirkedepartementet pr. epost: postmottak@kkd.dep.no Deres ref.: Vår ref.: Dato: 2006/00936KU/KU3 KSR 07-033hr 1. februar 2007 HØRING- EVALUERING AV DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Musikernes fellesorganisasjon

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Mål 1: Den kulturelle skolesekken skal sikre Hva et profesjonelt står på programmet kulturtilbud til alle 2014 2015? elever i grunnskole og i videregående skole. Mål 2: DKS

Detaljer

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede?

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Innledning/Dronning Sonjas skolepris Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet og synshemmede St.melding nr. 16 (2006-2007)

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

Kulturdepartementet Høring av NOU 2013: 4 Kulturutredningen Vi viser til Kulturdepartementets brev av 11.

Kulturdepartementet Høring av NOU 2013: 4 Kulturutredningen Vi viser til Kulturdepartementets brev av 11. Kulturdepartementet postmottak@kud.deo.no Høring av NOU 2013: 4 Kulturutredningen 2014 Vi viser til Kulturdepartementets brev av 11.mars 2013-06-26 Nasjonalt senter for kunst og kultur(kks) har lest utvalgets

Detaljer

Satsingen Vurdering for læring

Satsingen Vurdering for læring Satsingen Vurdering for læring Møte med skoleeiere i pulje 2 Utdanningsdirektoratet 16.12.2010 Avdeling for vurdering Program Hvorfor satser Norge på vurdering for læring? Internasjonal forskning og erfaringer

Detaljer

Samarbeidsavtalen

Samarbeidsavtalen Samarbeidsavtalen 2012-2015 Politiske føringer Stortingsmelding 10 ( 2011-2012) Kultur, inkludering og deltaking Stortingsmelding 20 ( 2012 2013) På rett vei kvalitet og mangfold i fellesskolen NOU- Kulturutredningen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014

VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 "Virksomhetsplan for perioden 2013 og 2014 er et resultat av Strategi 2020. Målene fra Strategi 2020 er utgangspunktet for nasjonale og regionale tiltak i kommende periode. Intensjonen

Detaljer

VEIVISER TIL DKS. For skoleledere, kulturkontakter og lærere. Skoleåret 2015/16

VEIVISER TIL DKS. For skoleledere, kulturkontakter og lærere. Skoleåret 2015/16 VEIVISER TIL DKS For skoleledere, kulturkontakter og lærere Skoleåret 2015/16 Veiviser til DKS 2015/16 inneholder informasjon om: Side 3 Mål for DKS Side 4 DKS-modellen i Oslo Side 5 Støtte til skolens

Detaljer

Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter. Fylkesvise samlinger høsten 2013

Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter. Fylkesvise samlinger høsten 2013 Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter Fylkesvise samlinger høsten 2013 Felles fokus på Mål for samlingen lokalt arbeid med læreplaner læringsmiljø grunnleggende ferdigheter

Detaljer

KUNST OG KULTUR. Teamleder Jon Endre Røed Olsen

KUNST OG KULTUR. Teamleder Jon Endre Røed Olsen KUNST OG KULTUR Teamleder Jon Endre Røed Olsen Team kunst og kultur Kunst- og kulturstrategi 2015-2018 Begrepsavklaringer Ytringskultur Kvalitet Mangfold Forankring av kulturpolitikken UNESCOS konvensjon

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 6/11 KOMPETANSEPLAN FOR GRUNNSKOLE OG VOKSENOPPLÆRING I SØRUM KOMMUNE

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 6/11 KOMPETANSEPLAN FOR GRUNNSKOLE OG VOKSENOPPLÆRING I SØRUM KOMMUNE Sak 6/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 6/11 Sakstittel: Arkivsaknr: 11/1267 Saksbehandler: K-kode: 144 KOMPETANSEPLAN FOR GRUNNSKOLE OG VOKSENOPPLÆRING I SØRUM KOMMUNE

Detaljer

Forord 2. Forankring Mål Organisering 4.1 Skolens kulturkontakt

Forord 2. Forankring Mål Organisering 4.1 Skolens kulturkontakt Innhold DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN... 1 1. Forord... 3 2. Forankring... 3 3. Mål... 3 4. Organisering... 3 4.1 Skolens kulturkontakt... 3 4.2 Samarbeide med lokale kunst- og kulturaktører... 4 4.3 Elevmedvirkning...

Detaljer

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten GENERELL INFORMASJON OM KULTURSEKKEN Kultursekken er et samlebegrep for satsinga på kulturformidling i barnehage, grunnskole og den videregåande skulen

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN Versjon for region BTV

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN Versjon for region BTV VEDLEGG 12 Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Versjon for region BTV Rev.20.11.2012 Regionalt 06.02.2013 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom endringer i den

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i en satsing på vurdering for læring

Invitasjon til deltakelse i en satsing på vurdering for læring Vår saksbehandler: Anne Husby og Hedda Birgitte Huse Direkte tlf: 23301436 ahu@udir.no, hbh@udir.no Vår dato: 21.04.2010 Deres dato: Vår referanse: 2010/1396 Deres referanse: Fylkesmannen i Aust-Agder,

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2016-2019 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2016 2019 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Fagutvalg / programråd Alle produksjoner behandles i fagutvalg / programråd. I fagutvalgene sitter representanter fra både kultur- og skolesektor innen hver sjanger. Fremdrift fagutvalg / programråd 1.Oppstartsmøte

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN Versjon for region BTV

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN Versjon for region BTV VEDLEGG 12 Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Versjon for region BTV Rev.20.11.2012 Regionalt 06.02.2013 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom endringer i den

Detaljer

DET MULIGES KUNST Ti råd 1l kulturministeren og kunnskapsministeren

DET MULIGES KUNST Ti råd 1l kulturministeren og kunnskapsministeren DET MULIGES KUNST Ti råd 1l kulturministeren og kunnskapsministeren Ekspertgruppe for kunst og kultur i opplæringen Leder Eirik Birkeland Sissel Andsnes, Magne Espeland, Ann Evy Duun, Ole Hamre, Berit

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Løten kommune Besøksadresse: Kildevegen 1 postadresse: Postboks 113 telefon: 62564000 faks: 62564001 epostadresse:

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret 2015-2016 (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Engerdal kommune Besøksadresse: Kommunehuset Enger postadresse: Engerdalsveien 1794 2440 ENGERDAL telefon:

Detaljer