HÅPOLLEN OPPSUMMERING Ove Aga m/flere: Gnr. 144 Bnr. 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HÅPOLLEN OPPSUMMERING Ove Aga m/flere: Gnr. 144 Bnr. 6"

Transkript

1 HÅPOLLEN OPPSUMMERING Ove Aga m/flere: Gnr. 144 Bnr. 6 Vår eiendom i Håpollen på Aga i Bømlo kommune har vært utleid til aquakulturformål siden tidlig i 60-årene. Stolt Sea Farm A/S (SSF) har leid område siden (tilleggsavtale angående utvidelse av landområde er datert ). Leieavtalen har vært basert på 9 års løpetid med opsjonsrett. Bruk av opsjonsretten forutsatte 12 mnd. varsel. Leiearealet for bnr.6 (og 24) er oppgitt å være 6398 m2. Vi er åtte søsken som arvet bnr. 6 etter vår far i Avtalen mellom oss og SSF ble fornyet i mai Vi forsto det slik at vi søsken eide grunnen i Håpollen sammen med Torbjørg Aga, nå Vibeke Aga og Trond Sandnes (bnr.24). Sameie er ikke bekreftet skriftlig på det nåværende tidspunkt ( ). Vi forholdt oss til Torbjørg Aga sitt utsagn. Våren 2003 skjønte vi at SSF ville avslutte sin virksomhet i Håpollen. SSF benyttet seg ikke av opsjonsretten. Leieavtalen ville derved utløpe i mai Vi begynte da å diskutere hva vi som grunneiere, og også som eiere til det som SSF eventuelt lot bli igjen på område, skulle bruke Håpollen til (ref. SSF sin avtale med grunneierne pk. 8.5). I januar/februar 2004 fikk vi via rykter på bygda høre at det allerede var en ny bedrift, Aga Marin AS (AM), som hadde etablert seg i Håpollen. Vi fikk vite at tre arbeidere i SSF, Jonny Innvær, Leif Berg og Aksel R. Pedersen, hadde fått overdratt SSF sine rettigheter i Håpollen for kr.1 (ref. avtale av mellom AM og SSF). I denne avtalen er ikke ordet salg nevnt, kun overtagelse/overdragelse av SSF sine forpliktelser/rettigheter vedrørende virksomheten, inkl. leieavtalen mellom SSF og grunneierne. Ifølge avtalen mellom SSF og grunneierne er dette tillatt, forutsatt at grunneierne godkjenner en slik overdragelse. Ifølge AM forelå det en slik godkjenning (ref. avsnitt 5 pk. 2 i overdragelsesavtalen mellom SSF og AM av ). EN SLIK GODKJENNING ER UKJENT FOR OSS. I brev av ber AM om et møte med oss grunneierne av bnr. 6 og 24 for å diskutere et utkast til en ny leieavtale (på oppfordring fra oss). De ber også om utsettelse av betaling av leie for 2004, p.g.a. svært dårlig økonomi i bedriften. I følge SSF sin avtale med grunneierne av bnr. 6 var årlig leie for rettigheter/bruksrett kr forskuddsvis, og årlig leie av grunn kr etterskuddsvis (indeksreguleres). Begge leiebeløpene har forfallsdato pr. 1. januar. I juni-04 var to av grunneierne, Ove og Leif Johannes Aga, på møte med AM. AM lovet å utarbeide et forslag til ny leieavtale (ovennevnte spørsmål vedrørende en eventuell utsettelse av leie for 2004 ble ikke nevnt). Ove Aga minnet AM på at det var viktig at en slik avtale ble godkjent/undertegnet av alle grunneierne, åtte søsken. Leif Berg var enig og sa at han var kjent med dette, da det var ham som innhentet personlige underskrifter i 1995 (ref. avtalen mellom SSF og grunneierne). Vi var positivt innstilt til at AM skulle fortsette driften i Håpollen, selv om opsjonsretten ikke ble benyttet, og at de ikke hadde fått i stand en ny leieavtale før den gamle opphørte. LOVNADEN OM Å UTARBEIDE EN NY LEIEAVTALE BLE ALDRI INNFRIDD. 1

2 I løpet av sommeren og høsten 2004 følte vi det som om AM hadde mistet interessen for å lei i Håpollen. Lovnaden om utkast til ny leieavtale og betaling av manglende leievedrelag synes å være glemt. Med tanke på muligheten for leie/salg i det åpne markede, tok vi kontakt med ingeniør/takstmann Johannes Tufteland, for å få en takst på grunnen (6398 m2) og bygningsmassen på område (ref. verditakst av ). Vi tolker SSF sin avtale med grunneierne slik at gjenværende byggingsmassen tilfaller grunneierne ved opphør av leieavtalen (ref. pk. 8.5 i SSF sin avtale med grunneierne). AM deltok aktivt under Johannes Tufteland sin befaringen , og forsøkte, etter vår mening, å påvirke utfallet av taksten ved å fortelle hvor vanskelige tider det var for oppdrettsnæringen. I brev av inviterte AM grunneierne til et nytt møte, denne gangen angående kjøp av grunn i Håpollen. I brevet hevdet AM at de ville gå konkurs innen dager dersom de ikke fikk innvilget lån. Lån var det bare Inovasjon Norge (IN) som ville gi, og da bare dersom AM eide grunnen. Dette har vist seg å være URIKTIG. AM fikk avslag på søknad om lån fra IN (ref ). Begrunnelsen var bl.a. at selskapet allerede hadde fått lån utover gitte rammer, altså, uten å eie grunnen. Ovennevnte møte ble holdt Ove og Einar Aga representerte grunneierne. De fikk høre om den vanskelige økonomiske situasjonen AM var i, og at kjøp av grunnen var den eneste muligheten for å overleve økonomisk (det ble også fortalt at privat eiendom var pantsatt). AM tilbød grunneierne kr for grunnen på 6398 m2, og hevdet at dette var overpris. Sigmund Steinsbø var også til stede på møte (noe vi undret oss over).han fortalte ikke noe om samarbeidsplanene han hadde med AM, men hevdet at han representerte Bømlo kommune for å ivareta bedrifter i kommunen. Sigmund Steinsbø har senere, i møtet mellom Bømlo kommunen, AM og grunneierne (der han også var til stede), på direkte spørsmål fra oss angående hans rolle på møtet , utalt at han ikke representerte Bømlo kommune. Dette må da være en form for UÆRLIGHET? PS! Tilført Info. gitt i lokalavisa Bømlo-Nytt , vedr. en mulig dobbeltrolle fra kommunens side i vår sak. I følge ovennevnte info. har Sigmund Steinsbø, på et tidligere tidspunkt, bedt Bømlo kommune om hjelp til å få hånd om en eiendom på Bømlo, som han selv hadde solgte for noen år tilbake. Bømlo kommune og Sigmund Steinsbø opprettet for dette formålet, Jiser Eiendom AS, registrert Aksjonærer er: Bømlo kommune (51%), med rådmann Sverre Olav Svarstad som styreformann og Sigmund Steinsbø (49%), som 2

3 dagligleder og styremedlem. (Ref. kunngjøring i Brønnsundregisteret ). Ovennevnte faktum, vedr. kommunens mulige dobbeltrolle, har vært ukjent for oss, og ble dermed ikke et tema under rettsprosessen i vår sak. På ovennevnte møte fremsatte AM ønske om kjøp av vår eiendom i Håpollen. Ove Aga minnet AM på at leieavtalen utløp for 5 mnd. siden, og at ifølge denne tilhørte bygningsmassen nå grunneierne. Vi hadde hele tiden vært positivt innstilt til en fornyelse av leieavtalen. men, etter 5 mnd. bevist drenering av denne fra AM sin side, mente vi at vi hadde vært imøtekommende lenge nok. Ved et eventuelt salg mente vi at bygningsmassen skulle medregnes. Det ble enighet om at en uavhengig advokat skulle se på leieavtalen, og deretter komme med en uttalelse om hva han mente var riktig i denne sammenheng, før et eventuelt salg til AM. Sigmund Steinsbø tilbød seg å ordne med en uavhengig advokat. Det var svært viktig for AM å få en hurtig avklaring på husspørsmålet. De sa at de ikke hadde tid å vente på en rettslig kjennelse. Advokaten skulle komme til Aga for å snakke med partene, og AM lovet å dekke kostnadene for advokathjelp (ref. møtereferat av ). Et slikt møte ble aldri arrangert. UKJENT ÅRSAK. Sigmund Steinsbø valgte en advokat han hadde benyttet tidligere, adv. Alf Nielsen i Vogt & Wiig AS. Partene ble gjort kjent med dette, av adv. Alf Nielsen, men, grunneierne visste ikke på dette tidspunkt, , at Sigmund Steinsbø hadde personlige interesser i AM. Vi ble først kjent med dette via oppslag i Bømlo-nytt , der han fortalte til avisen om etableringen av et nytt selskap på Bømlo, Aga Halibut A/S (AH) hvor han var medeier og styreformann. Han fortalte videre at AH skulle samarbeide med AM. Dette er FORSØK PÅ LURERI. I ettertid er vi blitt kjent med at også Helgeland Arbeiderblad hadde hatt flere oppslag, bl.a og , der de fortalte om en underskrevet intensjonsavtale mellom bankene som eide konkursboet på Dønna, og bedriften fra Bømlo, representert ved Sigmund Steinsbø siterte Helgeland Arbeiderblad også daglig leder i AM og AH, Jonny Innvær som sa at Bømlobedriften hadde en sterk rygg bestående av mange selskaper i Bømlo. Selskapet ble også betegnet som en kveitegigant. AH ble registrert i Brønnøysund-registeret (ca 1 mnd. etter vårt møte med AM og Sigmund Steinsbø). AH flyttet inn på vårt område i Håpollen, med samme adresse og telefonnummer som AM, uten at vi ble informert. I tillegg til Sigmund Steinsbø hadde AH, i følge avisa, følgende aksjonærer: Lars Eidesvik, Kristian Eidesvik i Caiano med sønnen Eivind Eidesvik, LOS Elektro AS og Anders Staveland. AH forhandlet om kjøp av et oppdrettsannlegg for kveite på Dønna (konkursbo). På Caiano sin egen hjemmesiden fremgår følgende, sitat Sammen med tre andre investorer fra Bømlo, etablerte Caiano i 2004 kveiteoppdrettsselskapet Aga Halibut AS. Selskapet er en videreføring av Aga Marine og konkursboet til Dønna Marine Holding sitat slutt. 3

4 Ovennevnte aktivitet (spill) foregikk altså bak vår rygg fra sommeren 2004, mens AM (med AH som støttespiller) forsøkte desperat å få hånd om vår eiendom i Håpollen på en, etter vår menig, ikke helt ærlig måte. FREKT Allerede (ett og et halvt døgn etter møte ) hadde AM forfattet en salgskontrakt for kjøp av grunnen i Håpollen, tiltross for at det hadde vært enighet om at en skulle vente med salg til eiendomsretten til bygningsmassen var avklart. Denne salgskontrakten ble forelagt bare en av oss åtte søsken, for underskriving. AM hevdet at det hastet svært med å få denne underskrevet p.g.a. søknad om lån snarest mulig for å hindre en konkurs. Avtalen ble underskrevet (ref. salgsavtale av ) med muntlig forbehold om at han som signerte gjorde det kun for sin egen del. Dette forbeholdet har AM bekreftet, bl.a i brev av via sin advokat Johan Nygård. Vedkommende står ved sin underskrift med begrunnelse i at han, på dette tidspunktet, trodde at tilbudt pris var riktig, og at salgskontrakten ville være den bekreftelsen som AM trengte for å få lån i IN (I tillegg hadde teknisk rådgiver, Kåre Nysæter i Bømlo Kommune, bekreftet på forespørsel fra vedkommende , at han var enig med AM vedrørende tilbudt pris). Vi (åtte søsken) ble i utgangspunktet enige om å selge vår eiendom i Håpollen til AM, hvis dette kunne være med på å hindre bedriften fra å gå konkurs. Men, vi andre (syv søsken) godtok aldri tilbudt pris for grunnen på kr Vi har heller aldri blitt forelagt noen salgskontrakt med spørsmål om signering. Vi hadde da også, for en knapp uke siden, fått verditaksten fra Johannes Tufteland av som mente grunnen på 6398 m2 var verdt kr. 1.mill. Høsten 2005 (ett år etter første verditakst) kontaktet vi eiendomsmegler Rolf Henry Pedersen for å få en ny taksering av grunnen i Håpollen. Dette for å få to uavhengige verdivurderinger. Taksten forelå og var på kr. 1,5 mill. for 6398 m2. I ettertid er den ugyldige salgskontrakten blitt brukt som en voldgiftsavtale av adv. Alf Nielsen, i spørsmålet angående eierforholdet til bygningsmassen i Håpollen. Salgskontrakten ble aldri brukt i søknad om lån i IN. Torbjørg Aga ønsket å selge sin del av grunnen til tilbudt pris (hennes del kr ), og undertegnet salgskontrakten med AM Vi har, p.g.a. påstått sameie, forkjøpsrett til hennes part av grunnen i Håpollen, noe vi benyttet oss av (ref. salgsavtale mellom Torbjørg Aga og oss ). Torbjørg Aga har i brev av trukket nevnte salg tilbake da hun i ettertid har solgt hele sin eiendom til Vibeke Aga og Trond Sandnes. Datoen for dette salget er ukjent (tinglyst ). Vi informerte AM om denne situasjonen i brev Den forelå det en vurdering fra adv. Alf Nielsen, vedrørende eiendomsdomsretten til bygningsmassen i Håpollen. Adv. Alf Nielsen hadde avgjort saken ved voldgiftsavgjørelse (dette var første gang ordet voldgift ble benyttet). AM ble tilkjent eiendomsretten. Denne avgjørelsen aksepterte vi aldri men tok den til etterretning. Vi mente og mener fortsatt at avgjørelsen umulig kan være riktig i henhold til SSF sin leieavtale med grunneierne. Adv. Alf Nielsen skriver i pkt. 2 i voldgiftsavgjørelsen, sitat Partene har i salgskontrakten datert gitt voldgiftsretten følgende mandat: sitat slutt. I den ugyldige salgskontrakten står det imidlertid ikke noe om at det er gitt voldgiftsretten noe mandat. I tillegg ble adv. Alf Nielsen 4

5 informert, i to brev, og , fra oss grunneiere, om at salgsavtalen var ugyldig. Dette mens vi ventet på det avtalte møte som skulle finne sted på Aga. Sitat fra vårt brev , Partene er innforstått med at endelig salgsavtale forutsetter at den enkelte grunneier (8 stk.) til GNR 144 BNR 6, ved egen signatur godkjenner denne. sitat slutt. Vider fra vårt brev , sitat Etter at nevnte salgsavtale nå er forelagt samtlige grunneiere sammen med AM sin begrunnelse for ovennevnte hastverk, har flere av mine søsken muntlig reservert seg mot salg på bakgrunn av en slik begrunnelse. sitat slutt. Adv. Alf Nielsen skriver videre i voldgiftsavgjørelsen, bl.a. i pkt. 6.2, sitat Jeg er ikke enig med Grunneierne i at Leieavtalens pkt 8.5 medfører at bygninger SSF etterlot seg ved avslutningen av leieperioden, og som ikke ble fjernet av SSF, tilfaller Grunneierne. Slik jeg ser det regulerer ikke denne bestemmelsen eierforholdet til byggingsmassen. sitat slutt. AM har flere ganger, bl.a. i brev av innrømt at det ikke finnes noen leieavtale mellom partene, sitat: At leieavtalen i dag er utløpt er hevet over tvil, spørsmålet er hvilken konsekvenser dette har avstedkommet, i forhold til eiendomsretten til bygningene, og som må vurderes utfra den aktuelle avtalen, sitat slutt. Videre i same brev fremgår følgende, sitat: Aga Marin AS er videre iht avtalen, ikke pålagt å fjerne bygningsmassen, om leieforholdet skulle opphøre. sitat slutt. Riktig, men hvem tilfaller bygningene da, når leieforholdet er slutt og husene ikke er blitt fjernet? Avtalen vedrørende eiendomsretten til gjenstående bygningsmasse, etter 5 mnd. manglende leieavtale (fra mai-04), virker nokså klar etter vårt syn. Vi ble svært overasket over avgjørelsen. Vi vurderte å kontakte advokat for å få dommen etterprøvd. I avgjørelsen fra adv. Alf Nielsen var det imidlertid ikke gitt noen ankefrist. Etter nærmere undersøkelse via Internett, forstod vi det slik at dette var ment å være en bindende avgjørelse. Vi var ikke på noe tidspunkt blitt informert om at det skulle avsies en voldgiftsavgjørelse, og hvilke juridiske konsekvenser dette innebar. Vi skjønte nå at vi hadde fiender, ikke forhandlingspartnere. VI FØLTE OSS LURT. Først etter at vi kontaktet adv. Christian Thrane Asserson (vår advokat i ekspropriasjonssaken, fra ), ble vi gjort oppmerksom på formalitetene ved en voldgiftsrett. Adv. Asserson påklaget i brev av , ovenfor adv. Alf Nielsen og AM, at gjeldende krav til formaliteter for en voldgiftsavgjørelse ikke var fulgt og avviste derved, på formelt grunnlag, avgjørelsen. AM har anket tvisten vedrørende voldgiftsavgjørelsen/eiendomsretten til bygningsmassen inn for Sunnhordland tingrett. I vårt brev minner vi igjen AM på at det ikke foreligger noen gyldig salgskontrakt. I samme brev minner vi dem også på at det heller ikke foreligger noen leieavtale mellom partene, og at AM ikke har betalt noen godtgjørelse for den tiden de har oppholdt seg på vårt område, slik som de gjentatte ganger har lovet. AM hadde nå oppholdt seg ulovlig i Håpollen i 8 mnd. (AH i 2 mnd.). 5

6 Vi følte nå at grensen for vår tålmodighet var nådd, og ber i ovennevnte brev av om at AM forlater området eller ordner opp, sitat: Aga Marin AS gies en frist på 3-tre-mnd. etter mottak av dette brev til å fjerne sine eiendeler, inkludert tilkjent bygningsmasse fra vår grunn. Dersom Aga Marin AS ønsker å diskutere en mulig leieavtale for videre drift på vår grunn i Håpollen, er grunneierne villige til å diskutere dette. sitat slutt. Til tross for flere forsøk på lureri (bevist eller ubevist) fra AM sin side, truer de oss i sitt svarbrev av med å gjøre oss ansvarlig for tapte inntekter p.g.a. avtalebrudd (vi godtok ikke AM sitt tilbud i salgskontrakten), videre framgår det, sitat Vi vil derfor informere om at vi ila. februar vil stevne dere for kontraktbrudd med mindre vi hører fra dere innen 1. feb. 05, at dere vil holde avtalen. Sitat slutt. I samme brev trues det også (for første gang) med at AM vil kontakte Bømlo kommune for å be om at vår grunn blir ekspropriert til fordel for AM. Sitat I mellomtiden vil vi også kontakte kommunen, med tanke på å få til en oreigning av eiendommen sitat slutt. Dette viste seg å være alvorlig ment, altså INGEN TRUSSEL. I ovennevnte brev forteller AM (for første gang) også om den planlagte fusjonen med AH. AM hevder i ovennevnte brev av at vi trakk salgskontrakten tilbake p.g.a utfallet i voldgiftsavgjørelsen Dette er ikke riktig. I våre brev av og til adv. Alf Nielsen, fremgår det at salgskontrakten som AM hadde sendt til adv. Alf Nielsen, var å betrakte som ugyldig p.g.a. manglende fullmakter fra øvrige grunneiere. For å forsikre oss om at Bømlo kommune fikk kjennskap til vårt syn på ekspropriasjonstrusselen sendte vi f.o.m kopi til Bømlo kommunen av våre utgående brever angående saken. Allerede hadde Bømlo kommune, via , kontakt med sin advokat, Magne Revheim, vedrørende muligheten for ekspropriasjon (formuleringen på spørsmålet kjenner vi ikke). Svaret fra kommunens advokat Magne Revheim, datert , gir Bømlo kommune klarsignal til å ekspropriere grunnen fra oss. AM hadde altså, før de skrev brevet til oss , inngått forhandlinger med Bømlo kommune om ekspropriasjon. STARTEN PÅ EKSPROPRIASJONSSAKEN Den får vi et varsel fra Bømlo kommune om oreigning av grunn til fordel for AM. Begrunnelsen er, sitat: Tidligere leigeavtale er gått ut og kommunen har registrert at forhandlingane om å inngå ny leigeavtale har brote saman sitat slutt. Videre i samme brev, sitat saka haster svært mykje, derfor vil kommunen vurdera å søkja om løyve til førehandstiltredning av areala sitat slutt. Det ble også opplyst om at vi hadde rett til å få dekke alle nødvendige utgifter, inkludert utgifter til juridisk hjelp. Vi ble også oppfordret til å forklare oss om saken innen Etter å ha lest brevet fikk vi en følelse av at Bømlo kommunen allerede hadde bestemt seg for ekspropriasjon, og at de umulig kunne ha fått kjennskap til at AM allerede hadde oppholdt seg ulovlig på vårt område i 9 måneder (AH i 3 mnd.). Dette gjorde vi kommunen oppmerksom på, samt at AM ikke ønsket å ha en leieavtale med oss. 6

7 Den var Ove og Einar Age på møte med Bømlo kommune (v/teknisk rådgiver Nils Kåre Nysæter), for å få mer utfyllende informasjon om utviklingen i saken. Vi skrev også et brev til Bømlo kommune, med anmerkninger til ekspropriasjonssaken, og at vi eventuelt ville benytte oss av fri rettshjelp. Den arrangerte Bømlo kommune v/rådmann Sverre Olav Svarstad et, etter vår mening, symbolsk møte mellom grunneierne og AM, i et forsøk på mekling. Dette er for øvrig det eneste forsøket fra kommunens side for å få partene sammen til forhandlinger. Syv av oss åtte søsken deltok for å vise at vi fortsatt ønsket å finne frem til en løsning vedr. leieforholdet. Tilstede var, også denne gangen, Sigmund Steinsbø fra AH. Under forhandlingene virket det som om Sigmund Steinsbø var vår reelle motpart. I dette møte svarte Sigmund Steinsbø, på spørsmål fra oss, at han ikke var ansatt i Bømlo kommune som han tidligere hadde hevdet i møte mellom grunneierne og AM Videre svarte han at han hadde vært i kontakt med AM allerede sommeren/høsten 2004 vedrørende samarbeid mellom AH og AM. Daglig leder i AM og AH Jonny Innvær sa i sin presentasjon på møtet , bl.a. at de nå måtte spyle all fisken i do, da med henvisning til vårt brev av Vi på vår side ba ham lese hele brevet der vi ber AM, ennå en gang, ordne opp i de uholdbare forholdene vedrørende manglende leieavtale og utestående leievederlag. I møtet tilbød vi AM å leie grunnen i Håpollen i 30 år. Dette lovet Sigmund Steinsbø å gå inn for, dersom IN aksepterte en langsiktig leieavtale som garanti for lån til AM, noe han lovet å få avklart. I møtereferatet ble det skrevet at dersom IN godtok en langsiktig leieavtale for lån til AM skulle, sitat AM ta kontakt for å få på plass ein leiegeavtale sitat slutt. Fristen for en slik avtale ble satt til (ref. referat fra møte ). I ettertid er vi blitt kjent med at Sigmund Steinsbø allerede i til IN hadde stilt et lignende spørsmål vedrørende en langsiktig leieavtale (et av våre tilbud). I svaret fra IN fremgår det, sitat: En langsiktig leieavtale vil være bedre enn ingen ting, men panteverdien vil være redusert i forhold til eiende grunn. For øvrig var en vesentlig del av lånebehovet knyttet til kjøp av eiendommen. Denne delen av lånebehovet bortfaller ved en leieavtale sitat slutt. ALTSÅ, KJØPE GRUNNEN FOR Å FÅ LÅN TIL Å KJØPE GRUNNEN? Det viste seg dermed at Sigmund Steinsbø på møte var kjent med IN sitt syn på spørsmålet. DETTE ER LURERI En salgssum på grunnen tilsvarende 30 års leie ble også foreslått av oss, uten at leiebeløpet ble diskutert. Johannes Tufteland sin verditakst på kr. 1. mill. (for 6398 m2) ble også nevnt. Dette ble heller ikke kommentert i den videre diskusjonen på møtet Til tross for at vi var villige til å inngå en langsiktig leieavtale på 30 år, eventuelt selge til en pris tilsvarende 30 års leie, eller salg til takst, spurte Sigmund Steinsbø om AM kunne få lov til å oppholde seg i Håpollen ut Dette for å redde kveiteyngelen som allerede var på anlegget. Vi aksepterte dette, forutsatt at AM betalte leievederlag i forhold til tidligere leieavtale mellom SSF og grunneierne. Vi forsto det slik at driften deretter skulle innstilles, til en eventuelt enighet ble oppnådd. I følge referatet fra møtet ble følgende forsikring 7

8 gitt, sitat Sigmund Steinsbø lova og gjera opp for bruken av grunnen og ordna manglande leigeoppgjør sitat slutt. BETALING I FORHOLD TIL AVTALEN FORELIGGER IKKE PR Det har blitt hevdet i argumentasjonen for ekspropriasjon at grunneierne har stilt urealistiske økonomiske krav for en framtidig leie av område. DETTE ER IKKE RIKTIG. Faktum er: Det har aldri blitt ført forhandlinger om noe leiebeløp. AM ble i brev av fra vår advokat Asserson minnet om at den muntlige avtalen fra , om å få oppholde seg midlertidig i Håpollen utløp , og at AM hadde misligholdt sine betalingsforpliktelser. AM svarte via adv. Johan Nygård i brev av , sitat Videre bestrides at det er noen tidsbegrensninger i leieavtalen som utløper ved årsskifte sitat slutt. Videre i samme brev, sitat Det bestrides også at betalingsforpliktelsene er misligholdt, sitat slutt. DETTE ER LØFTEBRUDD. Den får vi brev fra AM (innen fristen som ble satt til i møtet med kommunen ) der de skriver, sitat: Aga Halibut AS har på styremøte vurdert en løsning med langsiktig leieavtale, og de vil ikke fusjonere med Aga Marin AS, dersom ikke sistnevnte står som grunneier sitat slutt. JA, SÅ ER DET ALTSÅ BEVIST AT DET ER AH SOM STÅR BAK DEN MANGLENDE LEIEAVTALEN! I brev av fra AM sin advokat, Johan Nygård, blir vi åtte søsken truet med søksmål for brutt avtale, tiltross for at han samtidig skriver, sitat Aga Marin AS bekrefter at De i ovennevnte møte tok forbehold om at De hittil ikke hadde fått samtykke fra samtlige søsken om den inngåtte avtalen sitat slutt. Vi har tilbakevist påstått avtalebrud i flere brev, da det ikke forelå noen fullmakt til salg av eiendommen fra syv av oss åtte søsken. Ingen av oss andre søsken hadde fått forelagt salgskontrakten av da denne ble underskrevet, med forbehold. AM har heller ikke i ettertid forelagt salgskontrakten overfor oss andre søsken, til en eventuell godkjenning/underskriving. TRUSSEL. I samme brev blir vi igjen gjort oppmerksom på, at hvis vi ikke blir enige om å holde avtalen så vil AM anmode Bømlo kommune om å foreta de nødvendige vedtak ang. ekspropriasjon, sitat Etter min oppfatning vil dette være en mye dårligere løsning for dere grunneiere enn å gjennomføre avtalen av da det er åpenbart at ekspropriasjonsprisen for et areal på ca. 6 da. vil bli betydelig under Kr ,- sitat slutt. ENDA EN TRUSSEL. Med henvisning til vårt brev av (der vi gir AM frist til å ordne opp), protesterer adv. Johan Nygård også mot vårt krav om at AM skal fjerne seg fra vår eiendom innen 3 mnd. Han hevder at dette er i strid med tomtefesteloven av 1996, sitat Tomtefestet i denne sak er nå å anse som et feste på oppsigelse siden festeavtalen er utløpt. Oppsigelsesfristen er da to år i h.t. tomtefesteloven 9 sitat slutt. Basert på ovennevnte uttalelse hevder adv. Johan Nygård, slik vi forstår det, at oppsigelsen først utløper Men, har vi en festeavtale med AM? Kan dette være riktig, eller er dette bare et nytt forsøk på LURERI? I brev fra Bømlo kommune (v/rådmannen) til grunneierne, tar kommunen opp tema fra møte vedrørende vårt forslag angående salgspris for grunnen i Håpollen, sitat: 8

9 Underteikna vil i denne sammenheng koma tilbake til et tema som vart drøfta på møte i rådhuset, men som ikkje er nemnd i utsendt referat. Med tanke på sal av område og eventuell korrekt pris, vart det lufta om partane kunne akseptera et avtaleskjønn. Partane er då i utgangspunktet samde om ei overdraging av eigedomen, og prisen vært fastsett av Sunnhordland Tingrett. sitat slutt. I brev avviste vi forslaget om avtaleskjønn da vi forstod at dette ville være en bindene avtale. Vi hadde jo allerede hatt takst på grunnen (ref. Johannes Tufteland sin verditaks av ) på kr. 1. mill. (for 6398 m2). Et nytt sitat fra kommunen sitt brev av hvor rådmannen skriver, sitat Underteikna forsto det slik i nemde møte, at alle grunneigarane er samde i eit ynskje om at Aga Marin AS skal få halda fram i det aktuelle område, sitat slutt. Ja, dette er vi enige om. Men, AM vil ikke leie i Håpollen, og de vil heller ikke kjøpe grunnen til takst. Hva blir da løsningen? Ekspropriasjon? fikk vi E-post fra Leif Berg i AM, der han skriver, sitat Aga Marin A/S oppfatter det videre slik at grunneierne er åpne for slik kjøp/salg, så lenge det tilbys en akseptabel salgssum som ikke er nærmere definert, sitat slutt. Ja, det stemmer det, og salgssummen bør være takst fastsatt av fagpersoner. Ekspropriasjonssaken ble behandlet i formannskapet hvor 3 av oss søsken var til stede. Etter en kort diskusjon ble saken utsatt p.g.a. at noen av politikerne ønsket mer informasjon. Vi følte nå at situasjonen var svært vanskelig og at vi egentlig kjempet mot Bømlo kommune og AH. D.v.s. sterke politiske og økonomiske krefter. Den kontaktet vi (grunneiere til bnr. 6) adv. Christian Thrane Asserson. Fra nå av hadde også vi advokat. I av fra oss til AM, viser vi til tidligere purringer vedr. manglende betaling i samsvar med vår leieavtale med SSF, for oppholdet i Håpollen. Vi informerte også om at vi, grunneierne av bnr. 6, har levert vårt krav på manglende betaling til Bømlo forliksråd. Sum forfalt til betaling , er kr ( betalte AM til vår konto, kr d.v.s. ca. 50% av vårt krav). I av svarer AM bl.a. følgende, sitat: Med bakgrunn i dette ser Aga Marin AS det som positivt at grunneierne av Br. 6 sender saken til Bømlo Forliksråd slik at en uavhengig instans kan vurdere tvisten og sette rettmessige leiebeløp. Aga Marin AS har gjentatte ganger uttrykt at vi vil betale det vi er grunneierne skuldig, og vil med dette igjen bekrefte dette. sitat slutt. Den skrev adv. Asserson brev til Bømlo kommune med innvendinger til kommunens plan om ekspropriasjon. Bømlo kommune behandlet ekspropriasjonsspørsmålet i ekstraordinært formannskapsmøte (lukket møte). Samme dag vedtok Bømlo kommunestyre å søke om 9

10 ekspropriasjon til fordel for AM, da flertallet (17 mot 8) av kommunestyremedlemmene støttet rådmannen sitt forslag. Vi to som var til stede på kommunestyremøte følte at det ble en hurtig avgjørelse, med lite diskusjon rundt vår sak. Rådmannen viste til ett brev fra grunneierne sin advokat. Han opplyste videre om at kommunen sin advokat hadde vurdert ovennevnte brev, og tilbakevist vår advokat sine innvendinger. Rådmannen viste også til et brev fra AM. Kommuneadvokaten sin vurdering av vår advokat sitt brev, og AM sitt brev, var ikke vedlagt saksdokumentene. Adv. Asserson har senest i brev av til Bømlo kommune, etterlyst ovennevnte brev fra AM som ble forelagt formannskaps- og kommunestyremedlemmene. I svarbrevet , viser kommunen sin advokat, Magne Revheim, til et brev fra AM datert og skriver videre, sitat: Bømlo kommune mottok utenom ordinær postgang en kopi av brevet, det ble aldri registrert inn bl.a på grunn av at kopien ikke viste underskriften til avsender. Det har mindre betydning for denne sak. sitat slutt. For oss virker det svært underlig at vi ikke får kjennskap til innholdet i dette brevet, da brevet ble referert til som det eneste saksdokumentet fra AM i ekspropriasjonssaken mot oss, av rådmannen i kommunestyremøte BØMLO KOMMUNE SIN BEGRUNNELSE FOR Å SØKE FYLKESMANNEN OM EKSPROPRIASJON Bømlo kommune sin argumentasjon for ekspropriering av vår grunn i Håpollen til fordel for AM, er i Saksutgreiing til folkevalde organar, datert , under vurderinger, bl.a. som følgende, sitat: Grunneigarane og Aga Marin AS er klart usamde om leigeavtale eller eigande grunn er best sitat slutt. Så, det er altså begrunnelsen for å søke om ekspropriasjon. Vi har oppfattet det slik at AH ikke aksepterer at AM skal leie, men krever at AM eier grunnen før selskapene fusjonere. Samtidig er de ikke villige til å betale takst ved kjøp av grunnen! Videre under vurderinger, sitat: Sett frå Bømlo kommune sin ståstad er det viktig å ta vare på disse arbeidsplassane som Aga Marin AS representerar. Ikke minst med tanke på den kompetansen som desse tilsette har innafor produksjon av kveiteyngel, er det viktig at denne verksemda kan halda fram i kommunen. Rådmannen ser at denne kompentansen også på kort eller lang sikt kan føra til knoppskyting og nyetableringar innan dette område. sitat slutt. Ja, knoppskytingen er det vel AH som skal stå for? Videre under oppsummering og konklusjon: Sitat I: For å sikre videre drift ved Aga Marin AS i Håpollen, bør kommunestyre gjera nødvendige vedtak om å søke om oreigningsløyve. sitat slutt, Sitat II: Dersom aktiviteten i Håpollen forsvinn, betyr det tap av både kompetanse og arbeidsplassar for kommunen. sitat slutt. Vi spør; Hvem har hindret dette? 10

11 At en kommune vil ekspropriere privat grunn (som har vært utleid til aquakultur i ca. 40 år) til en privat bedrift med tre ansatt, som har misligholdt leieavtalen de fikk overdratt fra SSF i 2003, og som i tillegg hevder at de er på konkursens rand, er for oss helt uforståelig (AM har tapt sin aksjekapital, ref. årsregnskap, og blir holdt i live av AH og Sigmund Steinsbø privat). Hvorfor innrømte ikke rådmann Sverre Olav Svarsted på direkte spørsmål fra oss, i forbindelse med formannskapsmøtet , at det er AH man i realiteten eksproprier til fordel for? I E-post fra AM tilbyr de oss grunneier kr for grunnen i Håpollen, hvor bl.a. følgende fremgår, sitat: Betaling vil bli gjort kr (kr ,- til eiere av Gnr 144, bnr 26 og kr ,- til eier av Gnr 144, bnr. 6) ved underskrivet kontrakt og skjøte. Under forutsetning av at det fortsatt er aktivitet på område pr 1.jan Skal det av Aga Marin A/S eller det selskapet som viderefører driften på område betales ut kr ,- (kr ,- til eiere av Gnr. 144, bnr 26 og kr , til eiere av Gnr 144, Bnr 6). sitat slutt. DETTE TILBUDET SVARTE VI IKKE PÅ søkte Bømlo kommune v/adv. Magne Revheim, fylkesmannen i Sogn og Fjordane (settefylke) om tillatelse til ekspropriasjon og forhåndstiltredelse. Dokumentet i søknaden ser ut til å være det samme som saksutredningspapirene av til folkevalgte organer, da vi ikke har fått tilgang til noe annet saksdokument. I brev til fylkesmannen i Sogn og Fjordane , klaget adv. Asserson, på vegne av grunneierne, på Bømlo kommune sitt vedtak vedrørende søknad om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse. I brev til fylkesmannen i Sogn og Fjordane angriper adv. Magne Revheim vår advokat sin protest, og skriver bl.a., sitat Det er ikke korrekt av Aga Marin AS ikke er villig til å betale markedsleie. Partene er derimot svært uenige om hva som er korrekt markedsleie. Det fremsatte kravet fra grunneierne hindrer fortsatt drift og derved bruk av området i samsvar med arealet til kommuneplan. Det er derfor nødvendig ut fra et offentlig synspunkt å realisere fremtidig drift ved ekspropriasjon av grunnen sitat slutt. DETTER ER GROV FEILINFORMASJON OG BESKYLDNINGER SOM OGSÅ ER BLITT GJENTATT I FYLKESMANNENS VEDTAK gir fylkesmannen i Sogn og Fjordane sitt samtykke til ekspropriasjon av grunnen i Håpollen, men avviser samtidig forhåndstiltredelse da det ikke er framsatt krav om å avholde skjønn (prisfastsettelse). Først innvilges forhåndstiltredelse (etter at skjønn ble krevd ). En forutsetning var at Bømlo kommune oppfylte lovens krav i denne sammenheng (oppmåling og betaling av forskudd på vederlaget). Kravene er ikke oppfylt pr. dags dato D.v.s at AM har oppholdt seg ulovlig på vårt område, uten leieavtale, uten å betale leievederlag og uten forhåndstiltredelse f.o.m mai 2004 (AH fra november 2004).VAR DET NOEN SOM SA AT SAKEN HASTET SVÆRT MYE?

12 BØMLO FORLIKSRÅD møttes partene i Bømlo forliksråd vedr. AM sin manglende vilje til å betale leievederlag for sitt opphold i Håpollen. Representanten for AM, Leif Berg, hevdet at AM kun benyttet ca. halvparten av tidligere leieareal, og derfor kun skulle betale leie i forhold til dette. Vi gjorde forliksrådet kjent med at det ikke forelå noen ny leieavtale med AM. Samme dag forelå domsslutningen som gav oss medhold på alle punkter. Ankefrist ble satt til 1 mnd. regnet fra AM betalte fortsatt ikke sendte vår adv., Asserson, konkursvarsel vedr. AM sin manglende betaling til Bømlo lensmannskontor. D.v.s. 45 dager etter at AM, i følge dommen, skulle ha betalt, og 29 dager etter at ankefristen utløp. Noe svar fra lensmannskontoret har vi ikke mottatt. AM v/adv. Nygård anket forliksrådet sin dom til Sunnhordland tingrett. Først i brev av , over 1 mnd. etter at ankefristen var utløp, informerte Sunnhordland tingrett oss om nevnte anke. PS! Tilført BØMLØ FORLIKSRÅD (for andre gang) Den skrev vi brev til AM, etter å ha mottatt trusselbrev om inkasso fra deres advokat Johan Nygård, vedr. at vi holdt tilbake idømte saksomkostninger i Høyesterett i forbindelse med skjønnsaken (minus vårt tilgodehavende fra AM i forlikssaken ). I brevet krevde vi at AM betaler leievedrelag for sitt opphold i Håpollen, også etter forliksdommen , og inntil de lovlig overtar området (skjøte). Den møttes partene i Bømlo forliksråd. Jonny Innvær representerte AM. På dette møtet ble saken løst i minnelighet. Avtalen som ble inngått ble senere underskrevet av partenes advokater. Pr har AM ennå ikke innfridd sine forpliktelser vedr. ovennevnte avtale FYLKESMANNEN SIN BEGRUNNELSE FOR EKSPROPRIASJON Fylkesmannen avviste vår klage, og begrunner sin avgjørelse bl.a. som følgende, sitat: Behovet for tvangsovertaking av arealet er oppgitt å være at selskapet som leiger arealet til si oppdrettsverksemd, Aga Marin AS, ikkje har kome til semje med grunneigarane om vederlag for bruken av området. Det er opplyst at forhandlingssituasjonen er fastlåst og at det er ein risiko for at verksemda må legge ned drifta på området, eller godta å betale vederlag som er høgare enn vanlege marknadsvilkår. Kommunen meinar derfor at det er grunnlag for å ekspropriere arealet for å sikre drift og arbeidsplassar på staden. sitat slutt. Vi presiserer at selskapet ikke leier arealet, de oppholder seg ulovlig på området (på lik linje med AH). 12

13 Begrunnelsen som her er brukt, om at forhandlingssituasjonen er fastlåst, er etter vår mening en feil fremstilling. Vi har tilbudt en langsiktig leieavtale eller kjøp til markedspris, AM har avslått. Påstanden om krav utover vanlig marknadsvilkår, er etter vår mening også feil. Vi har tidligere protestert mot en slik fremstilling. Størrelsen på et eventuelt leiebeløpet har aldri vært diskutert. Verditaksten på grunnen på kr. 1. mill. for 6398 m2 som vi har innhentet fra en seriøs takstmann, skulle da være pålitelig nok? Den , ca. en mnd. etter fylkesmannens uttalelse, forelå vår andre verditakst på grunnen i Håpollen. Denne gangen fra eiendomsmegler Rolf Henry Pedersen. Taksten var på kr. 1,5 mill. for 6398 m2. Videre i fylkesmannens begrunnelse heter det, sitat kommunen hevdar at den offentlege samfunnsinteressa som ligg til grunn for søknaden om oreigning, er omsynet til å sikra rammevilkår for verksemda slik at næringsverksemd og arbeidsplassar i kommunen kan tryggast sitat slutt. Vi spør: Hvordan klarte rådmannen å få kommunepolitikerne og fylkesmannen til å tro på slike argumenter? Fikk de ikke kjennskap til våre tilbud? I brev til fylkesmannen i Sogn og Fjordane , klaget adv. Asserson, på vegne av grunneierne, over fylkesmannens vedtak. Vi følte at fylkemannen ikke tok hensyn til våre argumenter , skriver adv. Magne Revheim i brev til fylkesmannen bl.a., sitat Aga Marin AS kan ikke være avhengig av den usikkerhet som alltid vil ligge i fremtidige forhandlinger med grunneierne. Etter hvert som Aga Marin AS er etablert på området vil det gi betydelig makt for grunneierne ved fremtidige forhandlinger, hvor de kan risikere å måtte akseptere urimelige leievilkår, sitat slutt. Videre skriver han i samme avsnitt, sitat Den manglende forutberegneligheten er et viktig moment ved vurdering om ekspropriasjonen skal tillates. sitat slutt. Håpollen har vært utlei til aquakultur siden tidlig i 60-årene. SSF har drevet uavbrutt i Håpollen siden Det har ikke vært noen form for konflikt mellom leietaker og grunneiere inntil AM overtok 1 september Fylkesmannen opprettholdt sitt vedtak og anken gikk videre til Fiskeri- og Kystdepartementet. I fylkesmannens oversendelsesbrev til departementet viderefører fylkesmannen sin tidligere argumentasjon, samt bl.a. følgende kommentar, sitat: Korrespondansen synleggjer godt at situasjonen for videre drift er usikker, konfliktfylt og lite forutberekneleg og at tilhøva såleis inneber at kommunen har hatt saklig grunn til å gripe inn i forholdet til dei sysselsetjingsomsyn som gjer seg gjeldane. sitat slutt. Finnes det her en korrespondanse som vi ikke kjenner til? Adv. Asserson anket på vegne av grunneierne fylkemannen sitt vedtak, i brev av , til Fiskeri- og kystdepartementet. 13

14 FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET SIN BEGRUNNELSE FOR EKSPROPRIASJON avviser Fiskeri- og Kystdepartementet vår klage på fylkesmannens vedtak , om ekspropriasjon, med bl.a følgende begrunnelse, sitat: Partene er ikke enige om en avtale for videre bruk av arealet. Av den grunn vurderer vi ikke leieavtale som en hensiktsmessig løsning i denne saken. sitat slutt. Vider ble det også sagt, sitat: Et samtykke til ekspropriasjon i foreliggende sak vil, etter departements syn, bidra til å sikre arbeidsplasser og næringsvirksomhet i Bømlo kommune. Samtidig vil ekspropriasjon bidra til at kompetanse om akvakulturnæringen forblir i distriktet. For kommunen er dette viktig, særlig med tanke på senere utvikling og satsing på akvakultur i distriktet. sitat slutt. Ja, men området vårt har vært benyttet til nettopp dette formålet i en periode på ca. 40 år (fra tidlig i 60-årene). AM ønsker ikke å leie vår grunn i Håpollen p.g.a AH sitt krav. De vil heller ikke kjøpe grunnen til takst. Så, en hensiktmessig løsning er nok ekspropriasjon! Bømlo kommune krevde skjønn (prisfastsettelse på grunnen) Denne saken ble behandlet i Sunnhordland tingrett Vi var uenige i Fiskeri- og Kystdepartementet sin avgjørelse, og ønsket dermed at tingretten samtidig vurderte om vilkårene for ekspropriasjon var til stede. SUNNHORDLAND TINGRETT SIN BEGRUNNELSE FOR EKSPROPRIASJON Tingretten opprettholdt ekspropriasjonsvedtaket i dom av , basert på følgende vurdering, sitat I og med at Fiskeri- og kystdepartementet har hatt full prøvingsrett i saka, er det, slik retten ser det, tilstrekkelig at ein vurderer vedtaket i departementet av , når det gjeld manglar ved vedtaket. Retten kan ikke sjå at departementet har hatt manglende eller feil opplysninger i saka, som har påverka resultatet. sitat slutt. Videre legger retten til grunn følgende, sitat Når det gjelder dei skjønsmessige vurderingane som vidare er gjort av dei offentlege organa som har gjort vedtak her, finn retten at det vanskelig kan prøvast av retten. Retten kan ikke sjå at skjønnet er vilkårlig eller sterkt urimelig, og finn fra dette at vedtaket om oreigning er gyldig sitat slutt. Nei, det er vanskelig å tro at Fiskeri- og Kystdepartementet kan gjøre noen feil. Departementet skal jo, på lik linje med fylkesmannen (trodde vi), bygge sin vurdering på Bømlo kommunes, AM s og grunneierne sine opplyninger. Det kan allikevel virke som om at heller ikke Fiskeri- og Kystdepartementet har lagt vekt på våre argumenter, men slutter seg til fylkesmannen sitt vedtak. Men, dersom rådmann og fylkesmann har gjort en feil, så vil jo dette følge saken videre Vi mener at det ble gjort feil i starten av Bømlo kommune som i sin saksutredning ikke tok hensyn til de faktiske forhold. Kommunen brukte i sin argumentasjon for ekspropriasjon bl.a., sitat Grunneigarane og Aga a Marin AS er klart usamde om leigeavtale eller eigande grunn er best sitat slutt, uten å definere nærmere hva denne uenigheten besto i. Dette mener vi er feil saksfremstilling. 14

15 Faktum er at AM, p.g.a ovennevnte årsak (AH sitt krav), har avvist vårt tilbud om en leieavtale (pris ble aldri diskutert). AM var heller ikke villige til å betale høyere pris for kjøp av grunnen, enn den de fastsatte selv (kr for 6398 m2. Arealet er senere blitt redusert til 3828 m2 av AM). De påsto i tillegg at dette var overpris. Da vi ikke godtok denne prisen p.g.a. at det forelå en verditakst på grunnen (6398 m2) på kr. 1 mill. (innhentet av oss før AM henvendte seg til oss ang. kjøp), gikk AM (AH?) til Bømlo kommune og ba dem om å ekspropriere til AM fordel (AM sin advokat truet oss i denne sammenheng med at en slik løsning ville medføre vesentlig lavere pris). DETTE ER SAKENS KJERNE! Det var svært skuffende at tingretten valgte og ikke etterprøve kommunens bevisførsel/argumentasjon, for å få gjennomført sitt ønske om ekspropriasjon. SUNNHORDLAND TINGRETT ANG. SKJØNN (PRISFASTSETTELSE) behandlet Sunnhordland tingrett skjønnssaken. I dommen av skriver sorenskriver Knut Gramstad, sitat Bømlo kommune har krevd skjønn i samband med oreigning av en parsell på 3828 m2 sitat slutt. Vi ble tilkjent en pris på kr. 125,- pr. m2. AM sitt tilbud var, til sammenligning, ca. kr. 35,- pr. m2. Bømlo kommune sin advokat, Magne Revheim, hevdet (i saksdokumentene) at pris for industritomt i dette område var kr ,- pr. m2. FOR FØRSTE GANG FØLTE VI OSS HØRT. Tiltross for at sorenskriver, Knut Gramstad i Sunnhordland tingrett, var enige med oss i at AM sitt pristilbud var for lavt, så opprettholdt retten ekspropriasjonsvedtaket. HVORFOR? Ekspropriasjonssaken er anket til Gulating lagmannrett. SUNNHORDLAND TINGRETT ANG. VOLDGIFTSSAKEN (EIENDOMSRETTEN TIL BYGNINGSMASSEN I HÅPOLLEN) ble voldgiftssaken behandlet av dommerfullmektig Renate Støa i Sunnhordland tingrett. Voldgiftsavgjørelsen av ble opprettholdt. I dommen fra Sunnhordland tingrett fremgår det bl.a., sitat Begrepet voldgiftsavgjørelse ble ikke benyttet før advokat Nielsen introduserte begrepet i sin avgjørelse. Begge parter uttalte under hovedforhandlingene at de ikke hadde kunnskap om innholdet av begrepet voldgift sitat slutt. Tingetten kommenterte ikke vitneutsagnene fra begge parter, hvor det fremgikk at partene ikke kjente til en avtale om at det skulle avsies en voldgiftsavgjørelse. Samt at adv. Alf Nielsen sa i telefonavhør at han trodde han skulle ta en voldgiftsavgjørelse. Tingretten valgte å vurdere to problemstillinger i forhold til voldgiftsavgjørelsens gyldighet. Første problemstilling som ble vurdert var om avtalegrunnlaget mellom partene var tilstrekkelig klart, sitat Utgangspunktet for vurderingen om voldgiftavtale er inngått er salgskontrakten av 6 juni 2004 sitat slutt (en forutsetter at det er salgskontrakten av retten her refererer til). 15

16 Salgskontrakten som var, og er ugyldig, forelå ikke på avtaletidspunktet som var , der enigheten om å få en advokats syn på leieavtalens innhold, ble inngått. Avtalen var at advokaten skulle komme til Aga for å høre partene, og deretter komme med en uttalelse om hva han mente var riktig i forhold til eiendomsretten til bygningsmassen, etter at leieforholdet var avsluttet. Utgangspunktet for nevnte uttalelse skulle kun være SSF sin leieavtale. Det var dette som var avtalen mellom AM og grunneierne. Altså, det forelå ingen salgskontrakt på daværende tidspunkt. At saken utviklet seg i en annen retning, og ble til en voldgiftsavgjørelse uten ankemuligheter, med bl.a. henvisninger til en voldgiftsavtale i den ugyldige salgskontrakten, var en stor overraskelse for oss. Tingretten kommenterte heller ikke at vi i to brev, og , til adv. Alf Nielsen sa ifra om at salgskontrakten var ugyldig. Tingretten konkluderte med at ordlyden i grunneierne sine brever til henholdsvis adv. Alf Nielsen (her skriver vi at vi ønsker eierforholdet endelig avklart, og at salgskontrakten er ugyldig) og AM (her ber vi AM ordne opp, eller forlate området med sine eiendeler, inkludert tilkjent bygningsmasse), tilsier at vi grunneierne måtte ha hatt kjennskap til at det skulle avsies en voldgiftsavgjørelse. Hva da med AM sin manglende kjennskap til at det skulle avsies en voldgiftsavgjørelse? UFORSTÅELIG Med henvisning til vårt brev av skriver tingretten, sitat Det har formodningen mot seg at de brukte utrykk som endelig avklart dersom det var en vurdering/betenkning de ønsket at advokat Nielsen skulle utarbeide sitat slutt. At vår bruk av utrykket endelig avklart, kunne bety det samme som en avtale om å benytte voldgiftsretten, var vi ikke klar over. Vi ønsker fortsatt en endelig avklaring i forhold til leieavtalen, slik det var enighet om på møte Med henvisning til vårt brev av , skriver tingretten, sitat Etter rettens oppfatning trekker formuleringene i dette brevet i retning av at grunneierne aksepterte advokat Nielsens avgjørelse. Dersom grunneierne hadde vært av den oppfattning at de ikke måtte forholde seg til avgjørelsen, har det etter rettens oppfatningen formodningen i mot seg at de ba Aga Marin om å fjerne bygningene. Sitat slutt. Vi spør: Var vi ikke nettopp blitt lurt av noen som, av en eller annen grunn, ønsket en bindende voldgiftsavgjørelse for, etter vårt mening, å få eiendomsretten til bygningsmassen? Brevet av ble skrevet etter at voldgiftsavgjørelsen forelå. I voldgiftsdommen ble det ikke opplyst noe om at vi hadde klagerett/ankemuligheter. Hadde vi noe valg med den informasjonen vi hadde på dette tidspunktet? At vi i slutten av samme brev skriver at vi tar voldgiftsavgjørelsen til etterretning (altså ingen godkjenning) blir ikke kommentert av tingretten. Det må også tilføyes at vi var i sjokk. Vi hadde nettopp fått vite (via avisoppslag) at Sigmund Steinsbø som hadde hevdet at han representerte kommunen, var medeier i AH som ville overta AM. I tillegg fikk vi brev fra AM og AH sin advokat, Johan Nygård, at de ville be 16

17 kommunen ekspropriere vår eiendom, dersom vi ikke godtok tilbudt pris. (Dette nettopp p.g.a. at salgsavtalen var ugyldig). Andre problemstilling tingretten valgte å ta stilling til var om kravet til skriftlighet var oppfylt. Tingetten mente at kravet til skriftlighet var oppfylt, sitat Skriftlighets kravet anses oppfylt dersom vedtagelsen av voldgift for eksempel blir dokumentert ved brevveksling gjennom partene sitat slutt. Videre heter det, sitat I herværende sak finner retten at samtlige saksøkte gav sin skriftlige tilslutning til voldgiftsavgjørelse i brev til advokat Nielsen av 18. november sitat slutt. Altså, i samme brev som vi, første gang, påpeker at salgskontrakten ikke var gyldig. At vår bruk av utrykket endelig avklart, i ovennevnte brev, også tilfredsstiller kravet til en skriftlig tilslutning til en voldgiftsavgjørelse fra samtlige saksøkte, var vi heller ikke klar over. Hva da med AM sin manglende skriftlige tilslutning? UFORSTÅELIG Tiltross for at begge parter i vitneavhør bekreftet at de ikke kjente til innholdet i begrepet voldgift, og at de ikke kjente til at det skulle avsies en voldgiftsavgjørelse, vurderte tingretten det slik at det forelå en forståelse for, og en skriftlig tilslutning til en voldgiftsavgjørelse. Adv. Alf Nielsen sa i sin vitneforklaring (telefonavhør), at han trodde at han skulle avsi en voldgiftsavgjørelse. Vi spør: Hvem fikk adv. Nielsen til å TRO at han skulle avsi en bindende voldgiftsavgjørelse?? Hvorfor var dommeren ikke interessert i å få belyst dette spørsmålet? I forbindelse med Sigmund Steinsbø sin vitneforklaring i samme sak ble han spurt om han hadde bedt adv. Nielsen foreta en voldgiftsavgjørelse. Han svarte at han ikke kunne huske dette. Han ble også spurt om AH eventuelt kunne være interessert i å kjøpe boligmassen. Han svarte da at dette ikke ble aktuelt. Voldgiftssaken er anket til Gulating lagmannsrett. 17

18 SUNNHORDLAND TINGRETT ANG. FORLIKSSAKEN behandlet Sunnhordland tingrett AM sin anke av Bømlo forliksråd sin dom av , fordi at de mente at de ikke benyttet mer en ca. halvparten av tidligere leiearealet. Vi fikk medhold på alle punkter. DETTE GLEDET OSS! AM ble dømt til å betale leievederlag i forhold til leieavtalen vi hadde hatt med SSF, og som AM overtok fra SSF AM har ikke villet opprette ny leieavtale med grunneierne. I dommen som er datert , ble AM er dømt til å betale skyldig leievederlag og saksomkostninger innen 14 dager. Betaling er fortsatt ikke mottatt pr Rev. dato:

19 FORTSETTELSE PÅ VÅR OPPSUMMERING Den behandlet lagdommer Terje Einarsen i Gulating lagmannsrett, vår anke av Sunnhordland tingrett sin dom i ekspropriasjonssaken/skjønnssaken. GULATING LAGMANNSRETT SIN BEGRUNNELSE FOR EKSPROPRIASJON Gulating lagmannsrett opprettholdt ekspropriasjonsvedtaket, for et areal i underkant av 4 mål, i dom av Begrunnelsen for dette er bl.a., sitat Gjenstand for lagmannsrettens prøving er Fiskeri- og Kystdepartementets vedtak av Lagmannsretten er enig med de saksøkte grunneierne i at dette vedtaket også må sees i sammenheng med fylkesmannens vedtak om samtykke til ekspropriasjon av , og søknaden fra Bømlo kommune om ekspropriasjon av , med henblikk på eventuelle feil som kan ha oppstått i det faktiske grunnlaget for departementets vedtak. Departementet har prøvd alle sider av saken, herunder presumptive alle relevante faktiske forhold av betydning for om vilkårene er oppfylt og at samtykke bør gies sitat slutt. Har departementet virkelig gjort dette? Gulating lagmannsrett skriver videre, sitat Lagmannsretten har riktignok forståelse for at grunneierne opprinnelig, og fra sitt ståsted, kan ha oppfattet det slik at kommunen uten særlig god grunn blandet seg inn i en interessekonflikt mellom grunneierne og Aga Marin AS, samt at grunneierne på det tidspunkt mente at en forhandlingsløsning fortsatt var mulig. sitat slutt. Ja, det er riktig det. Det er AM/AH som ikke ville forhandle om en leieavtale. De ville heller ikke forhandle om noen annen pris ved kjøp, enn sitt eget tilbud på kr (for 6398 m2). Allikevel velger Gulating lagmannsrett, i likhet med Sunnhordland tingrett, kun å se på Fiskeri- og Kystdepartementets sin behandling av saken. De godtar Fiskeri- og Kystdepartementet sitt vedtak, uten selv å undersøke om Bømlo kommune har gjort feil i sitt faktiske grunnlag for å søke fylkesmannen om ekspropriasjon. Gulating lagmannsrett avviser vår anke slik, sitat Lagmannsretten finner etter dette ikke grunnlag for å avise departementets vedtak som ugyldig, og skjønn blir å fremme sitat slutt. Gulating lagmannsrett velger, etter vår mening, å gjøre som kommunen, fylkesmannen, Fiskeri- og Kystdepartementet og tingretten, å overse våre tilbud til AM om å få leie eller kjøpe til takst (innhentet fra fagpersoner). Konsekvensen av dette er at det er vi som blir straffet med ekspropriasjon, fordi AM ikke har vært villige til å forhandle på dette grunnlaget. HVORFOR? I sin vitneforklaring for lagmansretten hevdet daglig leder i AM og AH, Jonny Invær, at han ikke hadde oppfattet at grunneierne hadde kommet med noen pristilbud. Dette står i sterk kontrast til påstanden fra kommunen, der et av hovedargumentene for ekspropriasjon var at grunneierne stilte urealistiske økonomiske krav. HVEM ER DET SOM STÅR BAK DISSE PÅSTANDENE? GULATING LAGMANNSRETT ANG. SKJØNN (PRISFASTSETTELSE) I denne saken var eiendomsmegler Rolf Henry Pedersen (vår andre takstmann) innkalt av oss, for å gi vitneforklaring. 19

20 Gulating lagmannsrett var enig i at markedsprisen på vår grunn i Håpollen var i samsvar med eindomsmeglerens takst på kr. 250 pr. m2. Altså, langt over Sunnhordland tingrett sin takst på kr. 125 pr. m2, og AM sitt tilbud på ca. kr. 35 pr. m2. Gulating lagmannsrett skriver i dommen, sitat Verdsettelse av tomten må skje på grunnlag av grunnlovens prinsipp om full erstatning og vederlagglovens regler. Det er lovens 5 som her får anvendelse, vederlag etter salgsverdien sitat slutt. Videre skriver Gulating lagmannsrett, på bakgrunn av eiendomsmeglerens vurdering, sitat Lagmannsretten legger på denne bakgrunn, og ut fra opplysninger i saken for øvrig, til grunn at selve tomten har en markedsverdi på kr. 50 pr. kvadratmeter, mens salgsverdien for tomten som næringstomt med henblikk på akvakultur, slik den ligger i dag, har en verdi på om lag kr. 250,- pr. kvadratmeter sitat slutt. Men, for å fastsette salgsverdien/markedsverdien på vår tomt i Håpollen gjør Gulating lagmannsrett, i motsetning til tingretten, noe som vi er sterkt uenig i. Lagmannsretten viser til paragraf, 5 tredje ledd i vederlagloven (fradragsregelen). Dermed finner lagmannsretten grunnlag for å hevde at vår tomt i Håpollen skal takseres som råtomt med kr. 50,- pr. m2 Lagmannsretten sin begrunnelsen for dette er sitat grunneierne har ikke selv bidratt til verdistigningen sitat slutt. Nei, men det har heller ikke AM eller AH gjort. I følge vitneutsagn i retten, fra Sigmund Steinsbø, har han gitt personlig lån til AM. Dette for å stoppe blødningene og holde pasienten i stabilt sideleie. Altså, holde liv i den konkurstruede bedriften AM, inntil kommunen har gjort sin jobb. Deretter skal den planlagte fusjonen gjennomføres. Lagmannsrett sidestiller altså SSF og AM som om det er samme selskap, og godskriver AM hele verdiøkningen for opparbeidelse av tomta og infrastrukturen (vei) som er utført for mer en 10 år siden av SSF. Dette er etter vår mening uriktig. Vi begrunner dette med at AM har oppholdt seg ulovlig på vårt område i to år og to mnd., fra mai 2004 (AH fra nov. 2004), til AM fikk forhåndstiltredelse i (med diverse krav som ennå ikke er innfridd). AM har misligholdt alt ovenfor grunneierne i forhold til den tidligere leieavtalen som de fikk overdratt fra SSF Etter at leieavtalen med SSF ble avsluttet i mai 2004 er det, etter vår mening, ingen andre enn grunneierne som har råderett over området/næringstomten i Håpollen. Veien til området ble bygget av SSF i 1995, etter de aktuelle grunneierne hadde avgitt nødvendig grunn til denne. Kommunen vedtok i 1995 å gi økonomisk støtte til vedlikehold av veien etter søknad fra SSF, men, p.g.a. kommunens vanskelig økonomi skulle deres bidrag først utbetales i P.g.a. dette, mener vi, ble veien først asfaltert av kommunen i 1999 (ref. kommunevedtak i 1995). Kommunen overtok veien i juli 2006 da de fikk underskrevet skjøte fra berørte grunneierne. Dersom lagmannsrettens dom blir stående, betyr det i realiteten at Bømlo kommune gir AM/AH en billig tomt til kr. 50 pr. m2, på grunneiernes bekostning, og som kan selges dagen etter til kr. 250 pr. m2. Samtidig har Bømlo kommune, hindret oss i å leie ut eller selge til andre. 20

HÅPOLLEN OPPSUMMERING Ove Aga m/flere: Gnr. 144 Bnr. 6

HÅPOLLEN OPPSUMMERING Ove Aga m/flere: Gnr. 144 Bnr. 6 HÅPOLLEN OPPSUMMERING Ove Aga m/flere: Gnr. 144 Bnr. 6 Vår eiendom i Håpollen på Aga i Bømlo kommune har vært utleid til aquakulturformål siden tidlig i 60-årene. Stolt Sea Farm A/S (SSF) har leid område

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

MARKNADSPLASSEN KONTAKT OSS ABONNEMENT REDAKSJONEN INFO

MARKNADSPLASSEN KONTAKT OSS ABONNEMENT REDAKSJONEN INFO MARKNADSPLASSEN KONTAKT OSS ABONNEMENT REDAKSJONEN INFO http://www.bomlo-nytt.no/ Søk i politikk Søk POLITIKK: Eigar: Bømlo kommune Skriven av: Håvard Hammarstrøm Publisert: 25.02.2008 18:17 Oppdatert:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Formannskapet

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Formannskapet SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/883-1 Arkiv: GNR/B 26/585 Sakbeh.: Svein J. Kemi Sakstittel: EKSPROPRIASJON AV GNR.26 BNR.585 - DELER AV PLANID 20060027- GAKORIMYRA SØR - BOLIGFELT Planlagt behandling: Formannskapet

Detaljer

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte En kvinne mente seg diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver

Detaljer

JORDLEIEAVTALE. Mellom som eier av g nr. b nr. og som bruker på g nr. b nr. .(heretter kalt eier) leier til

JORDLEIEAVTALE. Mellom som eier av g nr. b nr. og som bruker på g nr. b nr. .(heretter kalt eier) leier til JORDLEIEAVTALE Mellom som eier av g nr. b nr. og som bruker på g nr. b nr. er inngått slik avtale: 1. Omfang.(heretter kalt eier) leier til..(heretter kalt leier) jordbruksarealet på eiendommen g nr. b

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for byutvikling - Utsatt Utvalg for byutvikling Formannskapet Bystyret

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for byutvikling - Utsatt Utvalg for byutvikling Formannskapet Bystyret SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000633 : O: : L81-43 : Dag Ove Søvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for byutvikling - Utsatt Utvalg for byutvikling Formannskapet

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-324 4.10.2010 If Skadeforsikring AS Rettshjelp Tvist om overformynderiets vedtak om overføring av eiendom sammenheng med arv? Sikrede fikk overført en fritidseiendom

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 36/7 Arkivsaksnr.: 08/751

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 36/7 Arkivsaksnr.: 08/751 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 36/7 Arkivsaksnr.: 08/751 EKSPROPRIASJON OG FORHÅNDSTILTREDELSE AV DEL AV GNR. 36/7, FORMÅL UTBYGGING FISKEMOTTAK/SLAKTERI. Rådmannens innstilling:

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret. Gjevilvassvegen - resultat av Jordskiftesak ved Sør Trøndelag Jordskifterett

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret. Gjevilvassvegen - resultat av Jordskiftesak ved Sør Trøndelag Jordskifterett OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Dag Hopland Gorseth Referanse DAGO/2013/371-26/611 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret Gjevilvassvegen - resultat av Jordskiftesak ved Sør Trøndelag

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD

AVTALE OM LEIE AV JORD AVTALE OM LEIE AV JORD 1. AVTALENS PARTER: Eier (den som leier ut jord) Navn som eier av eiendommen Mellom og Leier (den som skal leie jord) Navn som eier av eiendommen gnr bnr kommune gnr bnr kommune

Detaljer

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan NOTAT Oslo, 14. oktober 2014 Ansvarlig advokat: Terje Bjørndahl Til: Fra: Leangentravets Eiendom AS VEDR EKSPROPRIASJON AV TOMTER FOR TRAVBANE PÅ ORKDAL 1. Innledning Vi er blitt bedt om å foreta en vurdering

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT TILLEGG TIL UT. 7209 Bindende avtale om oppgjør? Den 23.1.06 ble det begått innbrudd i sikredes leilighet. I telefaks

Detaljer

Protokoll i sak 750/2014. for. Boligtvistnemnda 16.12.14 ------------------------------------

Protokoll i sak 750/2014. for. Boligtvistnemnda 16.12.14 ------------------------------------ Protokoll i sak 750/2014 for Boligtvistnemnda 16.12.14 Saken gjelder: Krav om dagmulkt ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Entreprenøren sender 20. mars 2013, i en e-post, "pristilbud"

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Nedenfor gis en oppsummering av bakgrunnen for klagen og sekretariatets vurdering.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Nedenfor gis en oppsummering av bakgrunnen for klagen og sekretariatets vurdering. Klagenemnda for offentlige anskaffelser AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage på offentlig anskaffelse av 19. mars 2007. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

Vedlegg 1: Heimelsoverføring og krav om deling Side 1 av 19

Vedlegg 1: Heimelsoverføring og krav om deling Side 1 av 19 Vedlegg: 1. Brev frå advokat Louis Anda av 12.9.2008 2. Brev frå advokat Louis Anda av 21.11.2008 3. Brev til advokat Louis Anda av 19.11.2008 4. Brev til advokat Louis Anda av 5.12.2008 5. Brev frå advokat

Detaljer

Protokoll i sak 726/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Uenighet vedrørende utvendig malerarbeid ------------------------------------

Protokoll i sak 726/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Uenighet vedrørende utvendig malerarbeid ------------------------------------ Protokoll i sak 726/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Uenighet vedrørende utvendig malerarbeid ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 9. august 2011

Detaljer

FROSTATING LAGMANNSRETT

FROSTATING LAGMANNSRETT FROSTATING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 18.08.2015 i Frostating Iagmannsrett 15-O61394ASK-FROS Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Sverre Erik Jebens Knut Røstum Roger Faanes Sandhaug AS

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i HR-2011-02175-U, (sak nr. 2011/1850), sivil sak, anke over kjennelse: Frank Johansen

Detaljer

Sammendrag 12/1546 01.11.2013

Sammendrag 12/1546 01.11.2013 Vår ref.: Dato: 12/1546 01.11.2013 Sammendrag A mente seg diskriminert på grunn av sin rombakgrunn da B skole informerte Nav om at hennes barn oppholdt seg i utlandet. A forklarte at dette ikke stemte,

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200100873 : O: : 39-542 : Kristin Totland Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08 KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 7/08 PÅLEGG

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD

AVTALE OM LEIE AV JORD AVTALE OM LEIE AV JORD Mellom som eier av eiendommen gnr bnr i kommune og som leietaker er pr. dags dato inngått slik avtale: Avtalen gjelder: Eier av ovennevnte eiendom,, gnr bnr forplikter seg i henhold

Detaljer

Protokoll i sak 794/2015. for. Boligtvistnemnda 17.06.15 ------------------------------------

Protokoll i sak 794/2015. for. Boligtvistnemnda 17.06.15 ------------------------------------ Protokoll i sak 794/2015 for Boligtvistnemnda 17.06.15 Saken gjelder: Krav om dagmulkt ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 11. september 2013 «Kontrakt om kjøp

Detaljer

AVTALE. bruksrett til grunn m m mellom [Vatn] og [Fjorden]

AVTALE. bruksrett til grunn m m mellom [Vatn] og [Fjorden] AVTALE mellom [1. ] [2. ] [3. ] [4.... ] (heretter kalt Grunneierne ) og [Lillekraft] AS (heretter kalt Fester ) (Grunneierne og Fester i fellesskap kalt Partene ) om bruksrett til grunn m m mellom [Vatn]

Detaljer

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Kommentar Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Av Stein Owe* 1 Innledning Under behandlingen av en tvist om bl.a. midlertidig ansettelse er hovedregelen etter arbeidsmiljølovens

Detaljer

Protokoll i sak 828/2015. for. Boligtvistnemnda 15.03.2016

Protokoll i sak 828/2015. for. Boligtvistnemnda 15.03.2016 Protokoll i sak 828/2015 for Boligtvistnemnda 15.03.2016 Saken gjelder: Krav om kompensasjon for entreprenørens uriktige informasjon om antall rom (2 rom eller 3 rom) i forbindelse med kjøp av leilighet.

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 23.06.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/ Etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) og Bærekraftige Liv på Landås (heretter benevnt leietaker) for eiendommen: Kanonhaugen

Detaljer

2010-067 Påstand om manglende frarådning ved låneopptak prioritetsvikelse med borett

2010-067 Påstand om manglende frarådning ved låneopptak prioritetsvikelse med borett 2010-067 Påstand om manglende frarådning ved låneopptak prioritetsvikelse med borett Klager hevdet at hun burde ha vært frarådet å ta opp lån på kr 2.337.000,- sammen med sin daværende ektefelle i juni

Detaljer

Bergenhus, gnr. 167 bnr. 653, Rotthaugsgaten 1-7. Kommunal forkjøpsrett ved salg av leiegårder.

Bergenhus, gnr. 167 bnr. 653, Rotthaugsgaten 1-7. Kommunal forkjøpsrett ved salg av leiegårder. Byrådssak 476/15 Bergenhus, gnr. 167 bnr. 653, Rotthaugsgaten 1-7. Kommunal forkjøpsrett ved salg av leiegårder. MBOL ESARK-8140-201530775-47 Hva saken gjelder: Vest Utleie Holding AS og H-2 Eiendom AS

Detaljer

2009-053 Realkausjon tvungen gjeldsordning ugyldighet?

2009-053 Realkausjon tvungen gjeldsordning ugyldighet? 2009-053 Realkausjon tvungen gjeldsordning ugyldighet? Klager hadde flere lån i banken. Lånene var sikret i bl.a. en eiendom som var eid av klagers far. Etter farens død var eiendommen overtatt av klager.

Detaljer

JORDLEIEAVTALE. Avtalen skal underskrives i tre - 3 - eksemplar. Partene beholder et eksemplar hver, og et blir levert kommunen:

JORDLEIEAVTALE. Avtalen skal underskrives i tre - 3 - eksemplar. Partene beholder et eksemplar hver, og et blir levert kommunen: JORDLEIEAVTALE Avtalen skal underskrives i tre - 3 - eksemplar. Partene beholder et eksemplar hver, og et blir levert kommunen: Aure kommune Rådhuset 6690 Aure Att.: Enheten for kultur, plan og næring

Detaljer

Etiske retningslinjer for grunnerverv i Bodø kommune

Etiske retningslinjer for grunnerverv i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.08.2010 46006/2010 2010/1288 9 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/123 Formannskapet 29.09.2010 Bystyret 28.10.2010 Etiske retningslinjer for

Detaljer

JUR111 1 Arve- og familierett

JUR111 1 Arve- og familierett JUR111 1 Arve- og familierett Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 JUR111, generell info Dokument Automatisk poengsum 2 JUR111, oppgave 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 JUR111, oppgave 2 Skriveoppgave Manuell

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2009-331 11.11.2009 Gjensidige Forsikring Rettshjelp Rettshjelputbetaling med befriende virkning direkte til advokat. Advokaten fikk utbetalt kr 40.175 fra selskapet

Detaljer

DOMSTOL ADMINISTRASJONEN

DOMSTOL ADMINISTRASJONEN DOMSTOL ADMINISTRASJONEN John F. Knutsen Torleiv Kvalviksgate 5B 4022 STAVANGER Deres ref: Vår ref: Dato: 200300039-11 05.03.2003 Klage på Haugesund tingrett bo. nr. 93-00239 O.A Knutsens dødsbo Det vises

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. desember 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. desember 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. desember 2015 truffet vedtak i Sak nr: 15-073 (arkivnr: 15/1044) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på dommerfullmektig B ved X tingrett. Unni Sandbukt

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Protokoll i sak 666/2012. for. Boligtvistnemnda 29.11.12 ------------------------------------

Protokoll i sak 666/2012. for. Boligtvistnemnda 29.11.12 ------------------------------------ Protokoll i sak 666/2012 for Boligtvistnemnda 29.11.12 Saken gjelder: Krav om dagmulkt ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 16. juli 2011 "Kontrakt om planlegging

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD. Mellom (navn) som eier. (adresse) (telefon) (e-postadresse) og (navn) som leier. (telefon) (e-postadresse)...

AVTALE OM LEIE AV JORD. Mellom (navn) som eier. (adresse) (telefon) (e-postadresse) og (navn) som leier. (telefon) (e-postadresse)... AVTALE OM LEIE AV JORD 1. Avtalens parter og omfang Mellom (navn) som eier (adresse) (telefon) (e-postadresse) og (navn) som leier (adresse) (telefon) (e-postadresse)..... er det inngått avtale om leie

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2100-26.09.1994

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2100-26.09.1994 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2100-26.09.1994 ADVOKATANSVAR - Spørsmål om inneståelseserklæring kan anses som eiendomsmegling i henhold til forsikringsavtalen. I forbindelse med eiendomshandel

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Sunnaas Sykehus HF Org.nr: 883 971 752 heretter kalt Selger og Kjøper: Askim Kommune Org.nr: 840 894 312 heretter kalt Kjøper er i dag inngått følgende avtale: 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005.

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7758 Patentsøknad nr. 1999 2369 PCT-nummer: PCT/US97/20430 Søker: Virogenetics Corp., Troy, New York, USA Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sylvia Friedrich Arkiv: GNR/B 44/756 Arkivsaksnr.: 14/1161. Riving av naustdel på gnr. 44 bnr. 756 - klagebehandling

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sylvia Friedrich Arkiv: GNR/B 44/756 Arkivsaksnr.: 14/1161. Riving av naustdel på gnr. 44 bnr. 756 - klagebehandling SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Sylvia Friedrich Arkiv: GNR/B 44/756 Arkivsaksnr.: 14/1161 Riving av naustdel på gnr. 44 bnr. 756 - klagebehandling... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA

Detaljer

Nord-Troms tingrett har mottatt stevning av 16.2.2012 om odelsløsning fra advokat Kjetil Rege, som representerer Christian Johan Forsmo.

Nord-Troms tingrett har mottatt stevning av 16.2.2012 om odelsløsning fra advokat Kjetil Rege, som representerer Christian Johan Forsmo. Fylkesrnannen i Troms Romssa Fyikkamånni Saksbehandler Bjørn Einan Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 77 64 21 05 10.12.2012 2012/3187-9 422.4 Deres dato Deres ref. g 15-9- Statens Landbruksforvaltning

Detaljer

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager LEIEKONTRAKT for Lagerlokale Tingulstad Gård LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager Mellom nedennevnte Trond Håkon Tingulstad - heretter kalt utleier og Navn: - heretter kalt leier Fødselsnr.: / Adresse:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdelingen for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 12. oktober

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger) KJØPEKONTRAKT mellom Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) og Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger) 1 SALGSOBJEKTET Selger overdrar til Kjøper deler av sin eiendom gnr 227 bnr 1 i Gausdal kommune.

Detaljer

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.:

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.: MOTTATT tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT _:,gl~i~13!#) ~ Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, 14-072088TVA-NHER Tingrettsdommer Morten Berg Klage i sak vedrørende besittelsestakeise

Detaljer

0403/1/1783 (Lundbo) - Avhending av eiendommen

0403/1/1783 (Lundbo) - Avhending av eiendommen Saknr. 13/14856-1 Saksbehandler: Geir Aalgaard 0403/1/1783 (Lundbo) - Avhending av eiendommen Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i HR-2012-02013-U, (sak nr. 2012/1569), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 21. august 2007 fra A. A mener X AS (Selskapet) trakk tilbake et tilbud om

Detaljer

REGLER FOR ALMINNELIG VOLDGIFT NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN

REGLER FOR ALMINNELIG VOLDGIFT NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN REGLER FOR ALMINNELIG VOLDGIFT NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN 1 VOLDGIFTSFULLMAKTEN. 1.1 Når en tvist er henvist til voldgift etter disse regler skal voldgiftsretten (heretter Retten ), i mangel

Detaljer

Damgata 62, 2/534, Stifinneren barnehage - Videreføring av festekontrakt

Damgata 62, 2/534, Stifinneren barnehage - Videreføring av festekontrakt Horten kommune Vår ref. 10/38048 10/972-15 / EIEN-2/534 Saksbehandler: Erling Eri Damgata 62, 2/534, Stifinneren barnehage - Videreføring av festekontrakt Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 29.11.2010

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse

Anonymisert versjon av uttalelse Anonymisert versjon av uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 16. juli 2010 fra A. Ombudet har kommet med uttalelse i saken i dag. Uttalelsen er lagt ved dette brevet. A

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B

HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B PARTENE 1. Partene i avtalen Leier/utleier må være over 18 år, eller representeres av en myndig fullmektig. Fullmektigen skal i så fall undertegne avtalen. Utleier

Detaljer

leie av fallrettigheter mellom [Vatn] og [Fjorden].

leie av fallrettigheter mellom [Vatn] og [Fjorden]. AVTALE mellom [1. ] [2. ] [3.... ] [4....] (heretter kalt Falleierne ) og [ ] Energiverk (heretter kalt Energiverket ) (Falleierne og Energiverket i fellesskap kalt Partene ) om leie av fallrettigheter

Detaljer

Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1

Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1 Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1 Den rettslige problemstillingen i denne oppgaven går ut på om Peder Ås har akseptert tilbudet som Marte Kirkerud gir i henhold til

Detaljer

LEIEKONTRAKT for lagerlokale

LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT For utleie av varmtlager Mellom nedenfornevnte Nils- Christian og Liv Halvorsrud heretter kalt utleier og Navn:, heretter kalt leietaker. Adresse: Telefon: e-

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 18.11.2011 i Oslo tingrett 11-162476TVI-OTIR/07 Dommer: Dommerfullmektig Bård Skeie Hagen Saken gjelder: Kontrollavgift Erik Halfdan Vasquez Pedersen mot

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GNR 24 BNR 38 OG 59 - KLAGE PÅ VEDTAK OM DELINGSTILLATELSE ETTER JORDLOVEN 12

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GNR 24 BNR 38 OG 59 - KLAGE PÅ VEDTAK OM DELINGSTILLATELSE ETTER JORDLOVEN 12 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO SAH-14/7862-1 45530/14 02.06.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap

Detaljer

Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak. 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015

Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak. 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015 Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015 Saksdokumenter ikke vedlagt: ingen Oppkjøp av eiendommer

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. Verdivurdering september 2010 v/takstmann Per-Christian Saxebøl, Ås

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. Verdivurdering september 2010 v/takstmann Per-Christian Saxebøl, Ås US-SAK NR: 195/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 2010/653 Salg av Raveien 13, g.nr. 42 b.nr 1 f.nr. 4 i Ås kommune

Detaljer

JAN TENNØE. Prosesskrift til Oslo tingrett

JAN TENNØE. Prosesskrift til Oslo tingrett JAN TENNØE Advokat med møterett for Høyesterett Grindbakken 58, 0765 Oslo Tlf. 92 21 98 90, 0033 632 94 74 93 Mail: jantennoe@gmail.com Prosesskrift til Oslo tingrett Oslo tingretts sak nr.11 089355 TVI

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i HR-2014-02508-U, (sak nr. 2014/2096), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 49 52 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 31.08.2009 Tidspunkt: 13:00 TEMAMØTE Kommunestyresalen, Rødberg 10.30 12.45 Kommunestyret kalles inn til temamøte.

Detaljer

STIKKORD: travprat.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H

STIKKORD: travprat.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H DOK-2012-38 INSTANS: DATO: 2012-08-06 DOKNR/PUBLISERT: Domeneklagenemnda - vedtak DOK-2012-38 STIKKORD: travprat.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H SAMMENDRAG: SAKSGANG:

Detaljer

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG Revidert oktober 2013 1. Partene Uleier Navn: Telefon: E-post: Leietaker Navn: Telefon: E-post: Fødselsnr (11 siffer): 2. Eiendommen 2.1 Avtalen gjelder følgende eiendom: Gnr:

Detaljer

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hovedpunkt: Noen begrep til å begynne med Når kan Vegvesenet erverve grunn? Skjematisk oversikt over hvordan grunnervervet skjer

Detaljer

Til : Sør-Odal kommune v/rådmann Rune Hallingstad. Sak : Redegjørelse vedr. skolebrann og tilhørende saker om forelegg og Forsikringsoppgjør mm.

Til : Sør-Odal kommune v/rådmann Rune Hallingstad. Sak : Redegjørelse vedr. skolebrann og tilhørende saker om forelegg og Forsikringsoppgjør mm. NOTAT Til : Sør-Odal kommune v/rådmann Rune Hallingstad Fra : Advokat Jens Christian Skallerud skallerud@campbellco.no Dato : 11. mars 2016 Sak : Redegjørelse vedr. skolebrann og tilhørende saker om forelegg

Detaljer

Protokoll i sak 722/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt ------------------------------------

Protokoll i sak 722/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt ------------------------------------ Protokoll i sak 722/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår

Detaljer

Avtale. om tilrettelegging for ferdsel med hest på fremmed grunn (U2-3)

Avtale. om tilrettelegging for ferdsel med hest på fremmed grunn (U2-3) Denne avtalen er et samarbeid mellom Norges Bondelag, Norsk Hestesenter, Norges Rytterforbund, Norges Skogeierforbund og Det Norske Travselskap. Utgiver er uten ansvar som følge av feil ved avtalen eller

Detaljer

GULATING LAGMANNSRETT

GULATING LAGMANNSRETT GULATING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 07.11.2012 i Gulating lagmannsrett, 12-027723ASD-GULA/AVD2 Dommere: Magni Elsheim Rolf Strøm Carl Petter Martinsen Ankende part Sos Rasisme Ankemotpart

Detaljer

Saker etter barneloven

Saker etter barneloven Oslo tingrett Saker etter barneloven - allmennprosess - Orientering om Oslo tingretts behandling av saker etter barneloven om foreldreansvar, fast bosted og samvær. September 2009 Før saken reises 1. Gjennomført

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Advokat Tore Flaatrud Pb 6644 St.Olavs plass 0129 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2009/282 26.02.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00996-A, (sak nr. 2014/135), sivil sak, anke over overskjønn, (advokat Ingrid N. Leipsland til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00996-A, (sak nr. 2014/135), sivil sak, anke over overskjønn, (advokat Ingrid N. Leipsland til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 19. mai 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00996-A, (sak nr. 2014/135), sivil sak, anke over overskjønn, AS Bærums-Hus (advokat Ingrid N. Leipsland til prøve) mot Kristiania Hjemmelselskap

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i HR-2012-00031-U, (sak nr. 2011/1890), sivil sak, anke over kjennelse: Stiftelsen

Detaljer

Kjøp av eiendommen Farmannsveien 36, Tønsberg

Kjøp av eiendommen Farmannsveien 36, Tønsberg Arkivsak 200903555 Arkivnr. Saksbehandler Per Christian Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 15.10.2009 83/09 Fylkestinget 20.10.2009 69/09 Kjøp av eiendommen Farmannsveien 36, Tønsberg Fylkesrådmannens

Detaljer

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Sammendrag av sak 11/2579 11/2579 18.09.2013. Saksnummer: 11/2579. Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012

Sammendrag av sak 11/2579 11/2579 18.09.2013. Saksnummer: 11/2579. Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012 Vår ref.: Dato: 11/2579 18.09.2013 Saksnummer: 11/2579 Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012 Sammendrag av sak 11/2579 A skulle 22.12.2011, sammen med sin søster og niese, spise på Kongensgate

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 610 &00 Arkivsaksnr.: 14/497-2 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 610 &00 Arkivsaksnr.: 14/497-2 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 610 &00 Arkivsaksnr.: 14/497-2 Klageadgang: Nei RETNINGSLINJER FOR SALG / AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval for tekniske saker og næring

MØTEINNKALLING. Utval for tekniske saker og næring HÅ KOMMUNE Møtestad: Hå rådhus Møtedato: 18.01.2005 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING Utval for tekniske saker og næring Eventuelt forfall må meldast til telefon 51793114/51793012. Vararepresentantar får eiga

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 31/12 (arkivnr: 201200423-13) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter - klage på vedtak i sak PS 12/40

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter - klage på vedtak i sak PS 12/40 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.08.2012 50184/2012 2010/3173 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/124 Formannskapet 05.09.2012 Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark

Detaljer

Rutiner og retningslinjer for salg/avhending av kommunal eiendom og bolig i Loppa kommune

Rutiner og retningslinjer for salg/avhending av kommunal eiendom og bolig i Loppa kommune RUTINER OG RETNINGSLINJER FOR SALG/AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM OG BOLIG I LOPPA KOMMUNE Loppa kommunestyre vedtar nedenstående retningslinjer og rutiner for salg/avhending av kommunal eiendom og bolig

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3195-21.12.1998 MOTORVOGN/RETTSHJELP oppsigelse, FAL 4-3,1 jfr. 3-3 + urimelige

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM Standardisert mal kan bli endret. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den [ ] mellom: (i) Flekkerøy eiendom AS, (org nr.988 759 553), Østerøya 39, 4625 Flekkerøy ("Selger")

Detaljer

(Kriminelle forhold må klager anmelde til politiet. Bare domstolene kan ilegge erstatninger.)

(Kriminelle forhold må klager anmelde til politiet. Bare domstolene kan ilegge erstatninger.) NGFs behandling av klager 1. Generelt 1.1 Hvordan klage Dersom en klient av en gestaltterapeut som er medlem av NGF mener gestaltterapeuten har brutt NGFs etiske prinsipper eller vedtekter, kan klienten

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn og Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn og Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt for utførelse av bygningsmessige arbeider i forbindelse med renovering av Engvollen omsorgsboliger

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 206/12 12/1177 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN GNR 13/BNR 37 - FLUBERGVEGEN 1040

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 206/12 12/1177 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN GNR 13/BNR 37 - FLUBERGVEGEN 1040 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.09.2012 Tid: Kl. 09.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Retningslinjer for endring av rente- og avdragsvilkår og utenrettslige gjeldsforhandlinger for privatpersoner med betalingsproblemer

Retningslinjer for endring av rente- og avdragsvilkår og utenrettslige gjeldsforhandlinger for privatpersoner med betalingsproblemer HB 5.B.4 21.12.2009 Retningslinjer for endring av rente- og avdragsvilkår og utenrettslige gjeldsforhandlinger for privatpersoner med betalingsproblemer INNHOLDSFORTEGNELSE Hjemmelsforhold Endring av rente-

Detaljer

Studiekontrakt. Personalia 1. Nærmeste pårørende. Fylles ut dersom du ikke skal betale studieavgiften selv 2

Studiekontrakt. Personalia 1. Nærmeste pårørende. Fylles ut dersom du ikke skal betale studieavgiften selv 2 Kontrakten fylles ut og returneres fagskolen på adresse: Turistvegen 92, 2390 MOELV Merk: Studiekontrakt Returneringsfrist: 10 dager Studieprogram/klasse: (Fylles ut av fagskolen) Unntatt offentlighet

Detaljer

Retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler og eiendom.

Retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler og eiendom. Retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler og eiendom. LEBESBY KOMMUNE Retningslinjer for avhending av eiendeler og eiendommer Side 1 Retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler og eiendom.

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/1821-2 14.01.2013 Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Vest- Agder av 28.06.2012.

Detaljer

Protokoll i sak 632/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12

Protokoll i sak 632/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12 Protokoll i sak 632/2011 for Boligtvistnemnda 24.04.12 Saken gjelder: Uenighet om maling av utvendig kledning inngår i leveransen ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Entreprenøren

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 040/002 Arkivsaksnr.: 14/589-15 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 040/002 Arkivsaksnr.: 14/589-15 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 040/002 Arkivsaksnr.: 14/589-15 Klageadgang: Ja GBNR 040/002 - KLAGE PÅ VEDTAK Administrasjonssjefens innstilling: ::: &&&

Detaljer

Deres ref Vår ref Ansvarlig advokat Dato Esther Lindalen R. Garder Oslo, 2. september 2015

Deres ref Vår ref Ansvarlig advokat Dato Esther Lindalen R. Garder Oslo, 2. september 2015 Skanska Norge AS v/trygve Schiøll Innkjøpsservice Advokatfirma AS Nyveien 19 8200 Fauske Besøksadresse Oslo: Akersgaten 8, 0158 Oslo Tlf.: +(47) 93 40 12 11 Dette brevet er kun sendt på e-post til: trygve.schioll@skanska.no

Detaljer

Vadsø,22. mars 2012. Side 1 av 31

Vadsø,22. mars 2012. Side 1 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 1 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 2 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 3 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 4 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 5 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 6 av 31 Vadsø,22.

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i Sak nr: 14-037 (arkivnr. 201400257 14/188-1) og 14-065 (arkivnr. 201400386 14/190-1) Saken gjelder:

Detaljer