/ KMB/AT. Villavent VV-835/K. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning. Installation, user and maintenance instructions

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "204300 /07.09.2007 KMB/AT. Villavent VV-835/K. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning. Installation, user and maintenance instructions"

Transkript

1 / KMB/AT Villavent VV-835/K Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions

2 FORORD Systemair har produsert avtrekksvifter siden 1970 årene. Viftene er installert i tusenvis av bygg i Norge og utlandet. Erfaringen fra disse installasjonene er samlet i Villavent VV-835/K, og det er stilt høye krav til kvalitet og funksjonsdyktighet. Selv om mye kunnskap og erfaring er benyttet i utviklingen av VV-835/K, avhenger et godt resultat likevel av at viften monteres, brukes og vedlikeholdes som beskrevet i dette hefte. INTRODUCTION Systemair have been manufacturing extract fans since the early 1970 s. The fans are installed in thousands of buildings in Norway, with increasing numbers abroad. Experience from these installations is incorporated in the Villavent VV-835/K, and great emphasis is given to quality and performance. However, even after we have put all our experience into developing the VV-835/K, the final results depends on the quality of the total installation and maintenance described in this booklet. INNHOLDSFORTEGNELSE Generelt side 3 Plassering side 3 Kanaler side 4 Sikkerhet side 4 Transport og lagring side 4 Elektrisk installasjon side 5 Oppstart side 6 Vedlikehold og service side 6 INDEX General page 3 Installation page 3 Ducting page 4 Safety page 4 Transportation and storing page 4 Electrical installation page 5 Start-up page 6 Maintenance and service page 6 2

3 GENERELT Villavent avtrekksvifte, VV-835/K er produsert i galvaniserte stålplater som er termisk og akustisk isolert med 50 mm mineralull. Innvendig er viftekabinettet kledd med perforert stålplate. Villavent VV-835/K er spesielt godt egnet for bruk sammen med kjøkkenhetter som krever stor luftmengde for å fungere effektivt. Eksempel på dette er fritthengende hette ( kokeøy ), og løsninger hvor avstanden mellom komfyrtopp og kjøkkenhette er større enn vanlig. VV-835/K har bakoverbøyde skovler og vedlikeholdsfri ytterrotormotor. Motor med viftehjul er montert på hengslet luke for enkel rengjøring og service. Viften kan monteres i alle posisjoner. VV-835/K er utstyrt med kabel og skjøtekontakt, for sikker og rask el. tilkobling til Villavent kjøkkenhette. Flere Villavent kjøkkenhettemodeller er beregnet for bruk sammen med VV-835/K. Disse har egne montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisninger. PLASSERING Viften kan eksempelvis plasseres på loft, i bod eller i skap. NB! Ved plassering er det viktig å sørge for: - God adkomstmulighet og nødvendig plass for rengjøring og service. - Å ta hensyn til kanalopplegg, dvs. kortest og rettest mulig kanalopplegg. - Å plassere viften slik at den står stødig for å unngå sjenerende vibrasjoner. Montèr viften i korrekt retning (pil angir luftretning ). Viften skal monteres slik at vibrasjoner ikke overføres til kanalsystemet og bygningsstammen (festeklammer og mansjetter finnes som tilbehør). Viftene kan monteres i valgfri posisjon. Støy kan forebygges ved å montere lydfeller (tilbehør) i kanalsystemet. GENERAL The Villavent extract fan, VV-835/K, is manufactured in galvanized steel plate and with thermal and acoustic insulation (50 mm mineral wool). Internally the fan cabinet is coated with perforated steel plate. The Villavent VV-835/K is especially well suited for use together with cookerhoods requiring high airflows in order to operate efficiently, for example canopies and solutions where the distance between cooker and cookerhood is bigger than normal. The VV-835/K has backwards bent impellers and a maintenance free outer rotor motor. Motor with impellers is installed on hinged hatch for simple service and maintenance. The fan can be installed in any position. The VV-835/K is equipped with cable and electrical quick connector for easy connection to Villavent cookerhood. Villavent supply several cookerhood models for connection to VV-835/K. See separate installation, user and maintenance instructions for cookerhoods. INSTALLATION The extract fan can be installed in the loft space, in storeroom or in a cupboard. Note! Before installing the fan, make sure that: - You will have easy access for cleaning and maintenance. - The duct runs are as short and straight as possible. - The fan is mounted on a small level platform to avoid vibration. Install the fan in correct direction (arrows indicate air direction), and so that no vibration is transmitted to duct system (fixing clamps and collars can be provided as addition equipment). The fan can be installed in any position. Noise can be avoided by installing silencers (additional) on the duct runs. 3

4 KANALER Kanalanlegg bør monteres så kort og rett som mulig, og bestå av galvanisert stål (spiro). NB! Kanal mellom kjøkkenhette og avtrekksvifte skal være i ubrennbart materiale f.eks. (spiro), og alle kanaler skal kunne rengjøres. Kanaler på kaldt loft eller i uoppvarmede rom må isoleres for å unngå kondensering. NB! - Isolasjonen må trekkes godt over hverandre i skjøter. - Avtrekksluft må ikke slippes ut i røykkanal. SIKKERHET Vifter er beregnet på transport av luft i ventilasjonssystemer, og skal kun brukes etter at de er blitt innbygget, koblet til kanaler eller er blitt påmontert beskyttelsesutstyr. Etter installasjon/kanaltilslutning skal det ikke være mulig å komme bort i bevegelige deler. Viftene skal ikke brukes i brannfarlige og/eller eksplosive miljøer eller tilsluttes røykgasskanaler. Viftene skal ikke monteres utendørs, og sikkerhetsdetaljer (for eksempel motorvern og berøringsbeskyttelse) skal ikke demonteres, forbikobles eller bortkobles. NB! - Innen service og vedlikehold utføres skal viften gjøres spenningsløs vha. allpolig brudd og viftehjulet må ha stoppet. - Viftene kan ha noen skarpe kanter og hjørner som kan forårsake skader. - Utvis forsiktighet ved åpning av viftenes serviceluker da vifte med motor montert på døren kan være relativt tung. TRANSPORT OG LAGRING Viften er emballert for å kunne tåle normal godshåndtering. NB! - Ikke løft viftene etter motorkabel, koblingsboks, viftehjul eller innsugningstrakt. - Unngå støt og slag. - Viftene skal lagres tørt og sikkert, beskyttet mot vær, smuss og fukt. DUCTS The duct runs should be as short and straight as possible and be of galvanized steel (spiro). Note! The duct from cookerhood to the extract fan must be of a non flammable material f. ex. (spiro). All ducts should be accessible for cleaning. Duct runs through loft space or unheated rooms must be insulated to avoid condensation. Note! SAFETY - Make sure that insulation also covers connectors and Tee pieces. - Do not lead discharge air into smoke duct. The fans are designed for transportation of air in ventilation systems and should only be operated after being installed, connected to duct runs/protection equipment. After installation/ connection to duct system it must be impossible to reach movable parts. The fan must not be used in combustible and/or explosive environments or be connected to smoke duct. The fan must not be installed outdoors, and safety details (for example motor protection and safety shield) should not be removed or disconnected. Note! - Before service and maintenance, isolate system from mains supply and make sure that the impeller has come to a complete stop. - The fans may have sharp corners and edges, which may cause injuries. - Be careful when opening the inspection door. Fan, with motor mounted on the inspection hatch, can be relatively heavy. TRANSPORTATION AND STORING The fan is packed to withstand normal transport handling. Note! - Do not lift the fan by the motor cable, junction box, fan wheel or inlet cone. - Avoid blows and shock loads - Store the fans in a dry and safe place, protected against weather, dust/dirt and moisture. 4

5 Fig.9 1 Skjøtekontakt fra Villavent kjøkkenhette 2 Skjøtekontakt fra avtrekksvifte, type VV-835/K 1 Quick connector from Villavent cookerhood 2 Quick connector from extract fan, type VV-835/K ELEKTRISK INSTALLASJON Elektrisk installasjon skal utføres av autorisert installatør og i samsvar med gjeldene forskrifter for elektriske anlegg. Hurtigkobling Både avtrekksvifte og kjøkkenhette er utstyrt med kabel med spesiell skjøtekontakt. Dette muliggjør en sikker og rask sammenkobling av enhetene, fig. 9. Fast opplegg u/skjøtekabel Skjøtekontaktene, både på kabel fra vifte og fra kjøkkenhette, kobles fra og erstattes av koblingsboks. NB! Husk krav om to-polig servicebryter (leveres av installatør), dersom også nettstøpsel fjernes (jfr. forskrifter for elektriske bygningsinstallasjoner). Tett eventuelle tomme tilkoblingshull i koblingsboksen med blindplugg. Se også avsnitt om sikkerhet. ELECTRICAL INSTALLATION Electrical installation must be made by authorised installer and in correspondence with regulations in force. Quick connection The Villavent extract fan and cookerhood are both equipped with cable and special plug for safe and quick electrical connection between the two units, fig. 9. Traditional electrical connection Remove special plug from cable, both on fan and cookerhood, and replace by connection box. Note! If also the main plug is removed, remember to install a 2-pole service switch (provided by the installer), in accordance with regulations in force. Cable bushes in the junction box not in use, must be plugged. See also chapter regarding safety. 5

6 OPPSTART Før driftsstart skal det kontrolleres at: - elektrisk tilkobling er sluttført - beskyttelsesjording er tilkoblet - kanaler er ferdig montert - ingen fremmedlegemer finnes i viften Ved igangsettelse kontrolleres følgende: - at oppgitte data på viftens typeskilt ikke overstiges. Maks/min spenning: +6%/- 10% (jfr. IEC 38). - at merkestrøm må ikke overskrides med mer enn 5% ved merkespenning. NB! Ved turtallsregulering gjennom spenningssenkning kan motorstrømmen overstige merkestrømmen ved en lavere spenning. Motorviklingene beskyttes da av termo-kontakten. NB! Minste angitte statiske trykkfall må ikke underskrides - at det ikke høres ulyd fra viften VEDLIKEHOLD OG SERVICE START-UP Before starting the fan, check that: - electrical connection has been properly completed - protective grounding has been connected - installation of ducting has been completed - no foreign objects have been left in the fan When putting into operation, check: - that data on the data label are not exceeded. Max./min. voltage: +6%/-10% (according to IEC 38) - that rated current is not exceeded by more than 5% at rated voltage. Note! When speed controlling, by reducing the voltage, the motor current may exceed the rated current at a lower voltage. In this case the motor windings are protected by the thermal contact. Note! The minimum static pressure drop must be closely observed MAINTENANCE AND SERVICE Før service, vedlikehold og/eller reparasjon, skal: - viften frakobles strømtilførsel (allpolig brudd) - viftehjulet ha stoppet - gjeldende sikkerhetsforskifter følges Viften skal rengjøres ved behov, dog minst en gang pr. år for å unngå ubalanse, unødige lagerskader og redusert effekt. Et filter forlenger rengjøringsintervallet. Viftens lager er vedlikeholdsfritt, og skal bare byttes ved behov. Tørk viftehuset forsiktig med en fuktig klut. Selve viftehjulet bør rengjøres med en liten børste, uten vann. Det kan f.eks. brukes noe white spirit på smuss som er vanskelig å få av. Viftehuset og selve viften må tørke før sammenskruing. NB! Viften må ikke rengjøres med høytrykksspyler. Rengjøring må skje med forsiktighet, slik at viftehjulets balansevekter ikke blir forskjøvet eller at vifthjulet skades. Kontroller at det ikke høres ulyder fra viften. NB! Før rengjøring må viften gjøres strømløs f.eks. ved å trekke ut støpselet over kjøkkenhetten, eller koble fra sikringene/servicebryter (ved bruk av CKstyring). Motoren er tettkapslet med kulelager innsatt med fett fra fabrikk. Den skal ikke ettersmøres 6 Before maintenance, service or repair, make sure that: - power supply is isolated (all-pole circuit breaker) - fan impeller has come to a complete stop - observe personnel safety regulations The fan should be cleaned when necessary, at least once a year, to avoid imbalance, unnecessary damage to the bearings and reduced efficiency. A filter will prolong the cleaning intervals. The fan bearings are maintenance free, and must be replaced if damaged. Wipe the fan housing with a damp cloth. The impellers should be cleaned with a dry bush, without use of water. Use a little white spirit if necessary. Let the fan dry properly before assembling. Note! Do not use a high pressure piston when cleaning the fan. Make sure that the fan impeller's balance weights are not displaced or the fan impeller damaged. Listen for abnormal operating noise. Note! Before maintenance/service make sure that the power supply is isolated by alternatively pulling the plug over the cookerhood, disconnecting fuses/ services witch (when CK controller is installed. The fan motor bearings are lubricated from factory and need no maintenance.

7 VEDLIKEHOLD Motorvern/ Manuell termokontakt (elektrisk tilbakestiller) Gjør følgende hvis termokontakten løser ut: Koble viften fra strømmen og vent i ca min. til motoren er kjølt ned. Koble viften til igjen. Dersom viften stadig kobler ut, eller dersom den ikke starter etter kontroll og/eller tilbakestilling av termokontakten, kontakt leverandøren eller Systemair AS på tlf MAINTENANCE Motor protection/ Manual thermal trips (electrical re-set) Manual thermal trips is reset by disconnecting from mains supply for apx minutes. Let the fan cool down completely before restarting. If the fan continues to cut out, or if it does not start after service/reset of thermal trips, contact your local supplier. 7

8 Rett til endringer forbeholdes. Specifications may be changed without notice. Produsent/Hersteller/Manufacturer: 8

20.06.2011 KMB/RD VV-450. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions

20.06.2011 KMB/RD VV-450. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions 20.06.2011 KMB/RD VV-450 Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions FORORD Systemair har produsert avtrekksvifter siden 1970 årene. Viftene er installert

Detaljer

29.04.2008 RD/KMB. Villavent CA-3. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning. Installation, user and maintenance instructions

29.04.2008 RD/KMB. Villavent CA-3. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning. Installation, user and maintenance instructions 29.04.2008 RD/KMB Villavent CA-3 Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions FORORD Villavent har produsert og levert utstyr for boligventilasjon i en årrekke.

Detaljer

VQ1220PF/1250W / 20L WET/DRY VACUUM VÅT -/TØRRSTØVSUGERE IP24 02-16 17-32. Operator s manual. Bruksanvisning

VQ1220PF/1250W / 20L WET/DRY VACUUM VÅT -/TØRRSTØVSUGERE IP24 02-16 17-32. Operator s manual. Bruksanvisning VQ1220PF/1250W / 20L WET/DRY VACUUM 02-16 VÅT -/TØRRSTØVSUGERE 17-32 Operator s manual Bruksanvisning IP24 TABLE OF CONTENTS SECTION Page Warranty........... 2 Safety Instructions and Warnings...........

Detaljer

SIDE- POWER SR 80/185 T SR 100/185 T. Installation & User Guide Installasjons- og brukerveiledning. Thruster systems SLEIPNER MOTOR AS.

SIDE- POWER SR 80/185 T SR 100/185 T. Installation & User Guide Installasjons- og brukerveiledning. Thruster systems SLEIPNER MOTOR AS. SIDE- POWER Thruster systems SR 80/185 T SR 100/185 T Installation & User Guide Installasjons- og brukerveiledning SLEIPER MOTOR AS P.O. Box 519-1612 Fredrikstad orway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69

Detaljer

Brukerhåndbok & Bruksanvisningen

Brukerhåndbok & Bruksanvisningen Brukerhåndbok & Bruksanvisningen Modell Nrs. PT-70-SS-EU-A / PT-125-OFR-EU-A FORBRUKER: LES OG TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJON GENERELL ADVARSEL: Følg anvisningene og advarslene som følger med ovnen. Hvis

Detaljer

Instruction booklet IDL 6049 DISHWASHER. Contents E N. Installation, 2-3. Description of the appliance, 4. Loading the racks, 5. Start-up and use, 6

Instruction booklet IDL 6049 DISHWASHER. Contents E N. Installation, 2-3. Description of the appliance, 4. Loading the racks, 5. Start-up and use, 6 Instruction booklet DISHWASHER E N English,1 DA Dansk, 34 NO Norsk, 12 FI Suomi, 45 SV Svenka, 23 Contents Installation, 2-3 Positioning and levelling Connecting the water and electricity supplies Technical

Detaljer

2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING

2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING PREFABRICATED COLD AND FREEZER ROOMS PREFABRIKERTE KJØLE- OG FRYSEROM INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING 2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) ENGLISH THESE INSTRUCTIONS

Detaljer

PPC 800 SIDE-POWER. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual v 1.0.2

PPC 800 SIDE-POWER. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual v 1.0.2 SIDE-POWER Thruster Systems PPC 800 Keep this manual onboard! GB Installation and user's manual v 1.0.2 SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70

Detaljer

Villavent VR 400/700 DC

Villavent VR 400/700 DC 205819 08.07.2008/RD/KMB Villavent VR 400/700 DC Bruks- og vedlikeholdsanvisning Drift - och skötselanvisningar Bedienungs- und Wartungsanleitung User and maintenance instructions FORORD Villavent ventilasjonsaggregater

Detaljer

ES 60/185 S SIDE-POWER. Rev 1.0.1. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual Installasjons og brukermanual

ES 60/185 S SIDE-POWER. Rev 1.0.1. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SIDE-POWER Thruster Systems ES 60/185 S Rev 1.0.1 Keep this manual onboard! E Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SLEIPER MOTOR AS P.O. Box 519-1612 Fredrikstad orway Tel: +47

Detaljer

SAVOIE. Model : 174 08 02 Y. Technical manual. to be saved. by the user. for future reference. Oil burning stove (EN1) Description of the appliance

SAVOIE. Model : 174 08 02 Y. Technical manual. to be saved. by the user. for future reference. Oil burning stove (EN1) Description of the appliance SAVOIE Oil burning stove Document n 038- ~ 4/0/00 English Norsk Model : 74 08 0 Y (EN) Technical manual to be saved by the user for future reference Description of the appliance Installation instructions

Detaljer

Villavent VR 400/700 DC

Villavent VR 400/700 DC 205817 08.07.2008 RD/KMB. Villavent VR 400/700 DC Montasjeanvisning Montageanvisning Installationsanweisung Installation instructions FORORD Villavent ventilasjonsaggregater med varmegjenvinning er produsert

Detaljer

150800 Windlass Control Unit

150800 Windlass Control Unit Windlass Systems 10800 Windlass Control Unit Keep this manual onboard! Installasjon og brukermanual Installation and usermanual Rev1.0.0 SLEIPER MOTOR AS P.O. Box 19-1612 Fredrikstad orway Tel: +47 69

Detaljer

Ronda 160 med innsats / with insert

Ronda 160 med innsats / with insert NO Brukerveiledning 2 GB User manual 10 SE Monteringsanvisning 17 Ronda 160 med innsats / with insert Art.no: CC-RON00-1X0/ CC-RON01-1X0/ CC-RON02-1X0 Last updated: 03.07.2012 RRF: 29 09 2201. Innhold

Detaljer

Bergen. NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9. Product no: SA-BERG0-000 RRF no: 40 10 2244 Last updated: 27.05.10

Bergen. NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9. Product no: SA-BERG0-000 RRF no: 40 10 2244 Last updated: 27.05.10 Bergen NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 Product no: SA-BERG0-000 RRF no: 40 10 2244 Last updated: 27.05.10 INNHOLD 1. Før du installerer nytt ildsted 2 Installasjon og kontroll før bruk 2 Pipetrekk

Detaljer

For Outdoor Use Only EXECUTIVE #1440-652

For Outdoor Use Only EXECUTIVE #1440-652 For Outdoor Use Only EXECUTIVE #1440-652 Welcome Contents Congratulations on your purchase of Mosquito Magnet. Now you can begin to enjoy your outdoor living space again. Mosquito Magnet is the #1 mosquito

Detaljer

USER MANUAL BRUKERHÅNDBOK BRUGSVEJLEDNING 6000026C

USER MANUAL BRUKERHÅNDBOK BRUGSVEJLEDNING 6000026C XP USER MANUAL BRUKERHÅNDBOK BRUGSVEJLEDNING 6000026C 2 Engels... 4 Norsk... 28 Dansk... 52 3 English 2015 Handicare All rights reserved. The information provided herein may not be reproduced and/or published

Detaljer

Villavent VR 400/700 DC

Villavent VR 400/700 DC 205817 12.11.2010 TR 10-03. Villavent VR 400/700 DC Montasjeanvisning Montageanvisning Installationsanweisung Installation instructions FORORD Villavent ventilasjonsaggregater med varmegjenvinning er produsert

Detaljer

Villavent VR-700 EV /3

Villavent VR-700 EV /3 204352 27.03.2009/RD/KMB Villavent VR-700 EV /3 Montasjeanvisning Montageanvisning Installationsanweisung Installation instructions INSTALLASJON Villavent ventilasjonsaggregater med varmegjenvinning er

Detaljer

Tele Radio T60 INSTALLATION INSTRUCTION/ INSTALLASJONSINSTRUKSJONER FOR T60TX-15DML TRANSMITTER

Tele Radio T60 INSTALLATION INSTRUCTION/ INSTALLASJONSINSTRUKSJONER FOR T60TX-15DML TRANSMITTER Tele Radio T60 INSTALLATION INSTRUCTION/ INSTALLASJONSINSTRUKSJONER FOR T60TX-15DML TRANSMITTER ENGLISH (ORIGINAL LANGUAGE) + NORWEIGAN (TRANSLATION OF ORIGINAL) ENGELSK (ORIGINAL) + NORSK (OVERSETTELSE

Detaljer

VR-400/700 EV /2 Montasjeanvisning Montageanvisning Installationsanweisung Installation instructions

VR-400/700 EV /2 Montasjeanvisning Montageanvisning Installationsanweisung Installation instructions 392381 19.03.2004/RD/KMB VR-400/700 EV /2 Montasjeanvisning Montageanvisning Installationsanweisung Installation instructions INSTALLASJON Villavent ventilasjonsaggregater med varmegjenvinning er produsert

Detaljer

Orion NO GB. Brukerveiledning 2 User manual 9

Orion NO GB. Brukerveiledning 2 User manual 9 Orion NO GB Brukerveiledning 2 User manual 9 Produkt nr: SN-00000-000 Sintef nr: 045-047 Sist oppdatert: 23.11..2009 INNHOLD 1. Før du installerer nytt ildsted 2 Installasjon og kontroll før bruk 2 Pipetrekk

Detaljer

Villavent VR-400/700 E /3 VR-400/700 E/EC

Villavent VR-400/700 E /3 VR-400/700 E/EC 204468 27.03.2009 RD/KMB. Villavent VR-400/700 E /3 VR-400/700 E/EC Montasjeanvisning Montageanvisning Installationsanweisung Installation instructions FORORD Villavent ventilasjonsaggregater med varmegjenvinning

Detaljer

MeacoMist Deluxe Ultrasonic Humidifier Instruction Manual

MeacoMist Deluxe Ultrasonic Humidifier Instruction Manual MeacoMist Deluxe Ultrasonic Humidifier Instruction Manual October 2013 edition Please read this instruction manual before using the humidifier and keep safe for future reference. Thank you for choosing

Detaljer

RL-700S RFID Label Printer

RL-700S RFID Label Printer RL-700S RFID Label Printer User's Manual Please read this manual before using the printer. Keep this manual in a convenient place for future reference. Introduction Thank you for purchasing the RL-700S.

Detaljer

Viktig informasjon 2015

Viktig informasjon 2015 2015 Viktig informasjon Web-område for Sony-brukere På www.sonymobile.com/support finner du en kundestøttedel der du raskt får tilgang til hjelp og tips. Her finner du de siste programoppdateringene og

Detaljer

B890 LTE Wireless Gateway User Guide

B890 LTE Wireless Gateway User Guide B890 LTE Wireless Gateway User Guide English/Norwegian/Swedish/German English 1 Getting to know your device... 1 Appearance... 1 Handset screen icons... 4 2 Installation... 5 Installing the USIM card...

Detaljer

X-25F. NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 SE Installationsanvisning 15

X-25F. NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 SE Installationsanvisning 15 X-25F NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 SE Installationsanvisning 15 Product no: IN-0X25F-100 Sintef no: 10204435B RRF no: 40 13 3328 Last updated: 071013 Innhold 1. Før du installerer nytt ildsted

Detaljer

Wilo-Yonos PICO. Installation and operating instructions. Asennus- ja käyttöohje Monterings- och skötselanvisning

Wilo-Yonos PICO. Installation and operating instructions. Asennus- ja käyttöohje Monterings- och skötselanvisning Wilo-Yonos PICO GB Installation and operating instructions FIN Asennus- ja käyttöohje S Monterings- och skötselanvisning LV Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija N Monterings- og driftsveiledning

Detaljer

Handicare Produksjon AS Serviceboks - 2626 Lillehammer - Norway

Handicare Produksjon AS Serviceboks - 2626 Lillehammer - Norway Servicemanual Handicare Produksjon AS Serviceboks - 2626 Lillehammer - Norway Handicare Raptor Servicemanual Servicemanual Handicare Raptor. Innholdsfortegnelse Side INNLEDNING 2 RESERVEDELER 3 TEKNISK

Detaljer