RD/KMB. Villavent CA-3. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning. Installation, user and maintenance instructions

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "29.04.2008 RD/KMB. Villavent CA-3. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning. Installation, user and maintenance instructions"

Transkript

1 RD/KMB Villavent CA-3 Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions

2 FORORD Villavent har produsert og levert utstyr for boligventilasjon i en årrekke. Anleggene er installert i tusenvis av hjem, både i Norge og i utlandet. INTRODUCTION Villavent has manufactured equipment for domestic ventilation for many years. The systems are installed in thousands of buildings both in Norway and abroad. Selv om vi har brukt all vår erfaring i utviklingen av Villavent-utstyret, avhenger det endelige resultatet også av riktig prosjektering, installasjon og vedlikehold. Studer derfor denne anvisningen nøye før arbeidet påbegynnes. Produsent og forhandler er ikke ansvarlig for skade på utstyr eller brann som kan oppstå fordi etterfølgende instruksjoner ikke er fulgt. All our experience has been put into the development of the Villavent ventilation systems, but the final result depends on the quality of the total planning, installation and maintenance. Therefore this instruction manual must be carefully studied before the installation. The manufacturer and the distributors will not be responsible for damage on equipment or fire caused by insufficient installation. INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE side 3 TEKNISKE DATA side 3 MONTASJE side 4 Montasje av tilkoblingsstuss med spjeld side 4 Montasje i skap eller hette side 5 Avkastkanal side 6 Alternativ montasje side 7 ELEKTRISK TILKOBLING side 8 BRUK side 8 VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING side 9 INDEX DESCRIPTION page 3 TECHNICAL DATA page 3 INSTALLATION page 4 Installation of connector with damper page 4 Installation in cupboard or canopy page 5 Ventilation duct page 6 Alternative installation page 7 ELECTRICAL INSTALLATION page 8 USE page 8 MAINTENANCE AND CLEANING page 9 2

3 Fig. 1 BESKRIVELSE Villavent kjøkkenventilator, type CA-3, er beregnet for innbygging i fritthengende eller veggmonterte spesialhetter. Fritthengende hetter krever stor luftmengde for å oppnå tilstrekkelig effektivitet, og CA-3 er derfor utstyrt med 2 stk. motorer. Viftehuset har skrådde hjørner, slik at ventilatoren lettere kan tilpasses forskjellige typer hetter. DESCRIPTION The Villavent CA-3 kitchen ventilator is designed for built-in installation in free hanging or wall mounted canopies. When installed in free hanging canopy, a high air volume is required to obtain sufficient efficiency. CA-3 is therefore fitted with 2 motors. The fan housing is designed for easy installation in various types of canopies. TEKNISKE DATA Mål: Se fig. 1 Maks. luftmengde: 480 m 3 /h Maks trykk: 35 mmvs Motor: 2x120 W Spenning: 230 V, 50 Hz Regulering 3 trinn Belysning: 2x40 W Kanaltilkobling: Ø125 mm Utsparingsmål: 496 x 261 mm TECHNICAL DATA Dimensions: See fig. 1 Max. airflow: 480 m 3 /h Max pressure: 35 mmvs Motor: 2x120 W Voltage: 230 V, 50 Hz Fan speed control: 3 steps Light: 2x40 W Duct connection: Ø 125 mm Installation opening: 496 x 261 mm 3

4 Fig. 2 Fig. 3 MONTASJE Ventilatoren er beregnet for innbygging i skap eller spesialhetter over komfyr. Den skal tilknyttes avkastkanal som føres over tak eller gjennom yttervegg via veggkappe med stor kapasitet (lavt trykkfall). Montasje av tilkoblingsstuss med spjeld Før innbyggingsventilatoren plasseres i skap eller hette, må tilkoblingsstussen A og skjøtenippel (som er pakket sammen med ventilatoren) monteres. (Se fig. 2). Avkaststussen festes i hullet på ventilatorens overside ved hjelp av trykk og vri bevegelse og låses med skrue gjennom hull stussens flens. Press deretter nippelen på med jevnt trykk til den stopper i flensen på avkaststussen. Avkaststussen inneholder selvlukkende spjeld som sørger for at tilbakeslag unngås når ventilatoren ikke er i bruk. Avkastkanalen festes til nippelen vha. tape eller slangeklemme. Bruk av selvborende skruer kan hindre spjeldets funksjon og bør unngås. NB! Kontroller at spjeldet kan åpnes fritt etter montering. INSTALLATION The ventilator is designed for installation in a cupboard or special canopy over the cooker hob. Connect to discharge duct, leading over the roof or through outer wall via wall grill (with a low pressure drop). Installation of duct connector with damper Mount the provided spigot A and duct connector before installing the ventilator (see fig. 2). Fix the exhaust spigot in the opening on top of the ventilator with a "press and twist" movement. Lock by means of screws through the flange on the spigot. Then press the connector in position, i.e. until it stops on the flange on the exhaust spigot. The self-closing damper installed in the exhaust spigot will avoid back draught when the ventilator is off. Fix the exhaust duct to the connector by means of tape or hose clip. Avoid the use of self drilling screws as they may obstruct the function of the damper. NOTE! Check that the damper can be opened without obstructions after installation. 4

5 Fig. 4 Fig. 5 Utsparing i skap eller hette Før montering lages utsparing på 496 x 261 mm i skapets / hettens underside. Montasje i skap eller hette Filterpanelet løsnes ved å trykke inn festeklipsene B på hver side (fig. 3 og 4 ). Deretter kan selve ventilatoren føres inn i utsparingsåpningen og festes med de 4 medfølgende skruene C (fig. 5). Filterpanelet kan deretter trykkes på plass bak festeklipsene B. Avstanden (høyden) mellom komfyrtopp og filterflaten må være min. 60 cm. Ved gasskomfyrer må avstanden økes til min. 65 cm. Installation opening Before starting the installation, make an installation opening, 496 x 261 mm, in the bottom plate of the cupboard or canopy. Installation in cupboard or canopy Release the filter panel by pressing the filter clips "B" inwards (fig. 3 and 4). Then install the ventilator in the installation opening, and fix by means of the provided 4 screws "C" (fig. 5). Mount the filter panel back into position "B". The distance (height) between electrical cooker and filters must be at least 60 cm. For gas hob the distance must be minimum 65 cm. 5

6 Fig. 6 Avkastkanal Avkastkanalen, min. Ø125mm, skal være av ubrennbart materiale. Spirokanal (galv. stål) anbefales benyttet, men slange godkjent for slik bruk kan benyttes for fleksibel tilkobling av selve hetten. Kanalen skal kunne rengjøres, evt. skiftes ut. (Se Vedlikehold og rengjøring ). NB! Ved evt. bruk av fleksibel slange ved tilkobling av innbyggingsventilatoren, påse at kanaltverrsnittet ikke reduseres (Se fig. 6). Kanal på kaldt loft eller i uoppvarmet rom må isoleres for å unngå kondensering. Husk å isolere alle kanaldeler. NB! Vær nøye med montering av avkastkanalen. Skjøter og tilkoblinger må være tette. Sammenpresset kanal, mangelfull festing eller isolering vil kunne redusere effektiviteten og resultere i vannskader pga. kondensering. Veggkappe med fluenetting vil redusere kapasiteten og må ikke benyttes for avkast fra kjøkkenventilator. Påse at veggkappen eller takhatten plasseres med tilfredsstillende avstand fra uteluftinntak, lukkevinduer, terrasse e.l. NB! Avkastluften må ikke slippes ut i røykkanal (røykløp i pipe). Ventilation duct The exhaust duct, min. Ø125mm, must be of a non-flammable material. Spiro ducts (steel) are highly recommended, but other duct qualities approved for such use can be applied for flexible connection to the ventilator. The duct must be accessible for changing or cleaning (see chapter "Maintenance and cleaning"). NOTE! If flexible duct is applied for connection of the ventilator, make sure not to damage the duct. (See. fig. 6) Duct runs through cold loft space or other cold rooms must be well insulated to avoid condensation. Remember do insulate all duct fittings well. NOTE! Take care during installation of the exhaust duct to ensure that there is no air leakage. Smashed ducts, insufficient fixing or insulation etc. will reduce the efficiency and may lead to water leakage caused by condensation. Wall grills with mesh will reduce the capacity and must therefore not be used in connection with ventilators. Make sure that the wall grill or roof unit is installed with satisfactory distance to fresh air intake, windows or terrace. NOTE! Do not connect the exhaust duct to smoke shaft (chimney). 6

7 Fig. 7 Alternativ montasje Dersom kjøkkenet har god ventilasjon utenom komfyravtrekket (disponibel kapasitet på min. 30 l/s iht i REN 97) kan alternativ montasje med kullfilter og resirkulering benyttes. Denne løsningen er aktuell når avkastkanal over tak eller gjennom yttervegg ikke er mulig. Avkastluften føres tilbake til rommet via kanal og rist tilpasset kjøkkenhetten eller skapet som benyttes. Kullfilteret fanger opp lukt og forurensninger i avtrekksluften og reduserer forurensing av kjøkkenet. Oppfangingsevnen avhenger av brukstiden, type matlaging og rengjøring av fettfilteret. Uavhengig av dette anbefales kullfilteret byttet min. hver 4. måned. Filter med aktivt kull leveres som tilvalg og byttes på flg. måte: - Demontér filterpanelet ved å trykke inn festeklipsene B på hver side (fig. 3). Vri håndtaket mot urviseren og ta ut filtrene D. (fig. 7). - Plassér nye filter i rammen, vri håndtaket med urviseren og trykk filterpanelet på plass bak festeklipsene B. - Se for øvrig vedlikehold og rengjøring. Alternative installation If the kitchen is well ventilated in addition to the extract through the ventilator, alternative ventilation with charcoal filter and re-circulation of the extract air can be applied. This solution is of current interest in situation where installation of exhaust duct through wall or over roof is impossible. The exhaust air is returned to the room via duct and grill adaptable to the ventilator or cupboard installed. The charcoal filter will absorb smell and pollution in the extract air. The capacity of the charcoal filter depends on the operation time of the ventilator, type of food prepared and cleaning of the grease filter. In any case, it is recommended to change the filter every 4 months. Filters with active coal can be supplied as additional equipment. - Dismount the filter panel by pressing the clips "B" inwards (fig. 3). Twist the handle anti clockwise and remove the filters "D" (fig. 7). - Install new filters in the frame, twist the handle clockwise and press the filter panel back into position, behind the clips "B". - Also see chapter "maintenance and cleaning". 7

8 EL. TILKOBLING Elektrisk installasjon skal utføres av autorisert installatør, og i samsvar med gjeldende forskrifter for elektrisk anlegg. Villavent kjøkkenventilator type CA-3 leveres med ledning og støpsel som kan tilkobles 10A eller16a/230v stikkontakt. Ventilatoren er dobbeltisolert, og trenger ikke jordet stikkontakt. NB! Dersom innbyggingshetten monteres slik at støpselet ikke blir tilgjengelig må allpolig bryter monteres (for eksempel i sikringsskapet). Støpselet må i så fall demonteres, og kabel tilkobles fast opplegg via koblingsboks. (Tilgang til støpsel ved enkel demontering av innbyggingshetten er godkjent løsning som ikke krever fast opplegg). BRUK AV KJØKKENVENTILATOREN Villavent kjøkkenventilator type CA-3 kan reguleres i 3 trinn. Når ventilatoren er i bruk, trekkes matos og brukt/forurenset luft ut av kjøkkenet. Denne erstattes av ny luft som strømmer inn gjennom ventiler i yttervegg eller via spalte i dører fra tilstøtende rom. Start gjerne ventilatoren noen minutter før matlaging, og la den fortsette å gå en tid etterpå, slik at all matlukten blir ventilert ut. Når kjøkkenventilatoren er i bruk, skapes undertrykk som kan påvirke peis og andre ildsteder. For å oppnå god funksjon er det derfor nødvendig med tilførsel av m3 luft pr. time, som tilsvarer uteluftåpninger på minst 300 cm 2 i yttervegg eller via kanal direkte til ildstedet. ELECTRICAL INSTALLATION Electrical installation to be made by authorised installer and in correspondence with regulations in force. The Villavent ventilator, type CA-3 is equipped with cable and plug. The electrical connection is therefore limited to connection to a 10A or 13A/240V socket outlet. The ventilator is double insulated and earthed plug is not required NOTE! If the ventilator is installed so that the electrical plug is not accessible, service switch must be installed (f.ex. in the fuse box). Remove the electrical plug and connect wires to terminals in junction box. (Access to plug during easy demounting is an acceptable solution, not requiring fixed wiring). USING THE KITCHEN VENTILATOR The Villavent kitchen ventilator, type CA-3, can be controlled in 3 steps. When in operation, fumes and smells from food and "used" air is extracted from the kitchen and replaced by fresh air circulating in from slots in outer walls or from adjoining rooms via vents in door frames. Start the ventilator a few minutes before cooking, and let it run for a period of time after, to ensure that all fumes and smells are removed. When the ventilator is in operation, the underpressure could have an influence on open fireplaces. To avoid smoke to enter the room, ensure sufficient air supply to the fireplace ( m 3 /h air, corresponding to air openings of minimum 300 cm 2 ). 8

9 VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING Før vedlikehold og rengjøring må ventilatoren gjøres strømløs, enten ved å trekke ut støpselet, ta ut sikringene eller slå av evt. servicebryter. For å sikre god effektivitet og lang levetid på ventilatoren må det foretas regelmessig rengjøring. Fettfilteret skal fange opp fett og faste partikler i avtrekksluften. Det er nødvendig å rengjøre dette min. annenhver måned ved normal bruk. Filteret tas ut av ventilatoren ved å skyve håndtaket i låsen mot midten av filterflaten. Bløtlegg og vask filteret i varmt såpevann (ikke salmiakkholdig). Skyll deretter i lunket vann og la det tørke før innsetting. Slitt filter byttes ut med nytt. Kontakt nårmeste forhandler. Selve kjøkkenhetten tørkes av med en fuktig klut og mildt såpevann. Ikke bruk vaskemiddel som inneholder slipemiddel. Pass på at ikke vann trenger inn i motoren eller andre elektriske deler. Normalt skal ventilatoren arbeide uten problemer i årevis, men etter lengre tids bruk kan det danne seg belegg på viftehjulene. Dette kan forårsake vibrasjoner og ulyd, samt redusere effektiviteten. For rengjøring av viftehjul vil det være mest praktisk å demontere selve ventilatoren. Etter at filter og filterpanel er fjernet løsnes selve motorene m/viftehjulene ved å løsne de 4 skruene på hver. Ta så motorene ut av viftehuset og rengjør viftehjulene og motorene forsiktig vha. tørr børste. Kontroller at viftehjulene roterer fritt etter at motorene er montert tilbake etter rengjøring. NB! Mangelfull rengjøring kan forårsake brann i gammelt matfett. Bytte av lyspære(r) - Demotér filterpanelet ved å trykke inn festeklipsene B på hver side (fig. 3) - Bytt defekt(e) lyspære(r) og trykk filterpanelet tilbake på plass bak festeklipsene B. - Utbrente lyspærer erstattes med maks. 40W ventilatorpærer, el.nr ", alternativt vanlige stekeovnspærer eller sparelamper med E-14 sokkel. COMMISSIONING Before cleaning the ventilator, disconnect from mains supply. This can be done either by pulling the plug, disconnecting the fuse or by switching off the service switch. The ventilator must be cleaned regularly to ensure maximum efficiency. The grease filters prevent build-up of grease and dust inside the ventilator. The filters should be cleaned at least every second month. Remove the grease filters by pressing the handle in the lock towards the centre of the filter plate. Wash in warm, soapy water (not containing ammonia). Rinse well and allow filters to dry properly before remounting. Worn or damaged filters must be replaced. Contact your supplier. Clean the ventilator by means of a wet cloth and liquid detergent. Do not use detergent containing grinding compound. Do not allow water to get in contact with the motor or other electrical components. Even if the required maintenance is carried out, dust and grease will build up on the fan impellers. This could create noise and reduce the performance. For cleaning of the fan wheel, it will be most convenient to dismount the ventilator. Loosen the 4 screws holding each fan. Clean the fan wheel by means of a soft brush. Replace the fan wheel and check that fan impellers do not get in touch with the fan housing. NOTE! Insufficient cleaning will lead to build-up of grease inside the ventilator. This could create a fire hazard. Changing the light bulb(s) - Remove the filter panel by pressing the clips "B" inwards (fig. 3). - Change bulbs, and press the filter panel into position behind the clips "B". - Replace with new, max. 40 W light bulb, E- 14 socket. 9

10 10

11 11

12 Rett til endringer forbeholdes. Specifications may be changed without notice. Produsent/Manufacturer: Forhandler/Distributor: 12

VR-400/700 EV /2 Montasjeanvisning Montageanvisning Installationsanweisung Installation instructions

VR-400/700 EV /2 Montasjeanvisning Montageanvisning Installationsanweisung Installation instructions 392381 19.03.2004/RD/KMB VR-400/700 EV /2 Montasjeanvisning Montageanvisning Installationsanweisung Installation instructions INSTALLASJON Villavent ventilasjonsaggregater med varmegjenvinning er produsert

Detaljer

Villavent VR-700 EV /3

Villavent VR-700 EV /3 204352 27.03.2009/RD/KMB Villavent VR-700 EV /3 Montasjeanvisning Montageanvisning Installationsanweisung Installation instructions INSTALLASJON Villavent ventilasjonsaggregater med varmegjenvinning er

Detaljer

Villavent VR 400/700 DC

Villavent VR 400/700 DC 205817 08.07.2008 RD/KMB. Villavent VR 400/700 DC Montasjeanvisning Montageanvisning Installationsanweisung Installation instructions FORORD Villavent ventilasjonsaggregater med varmegjenvinning er produsert

Detaljer

Villavent VR-400/700 E /3 VR-400/700 E/EC

Villavent VR-400/700 E /3 VR-400/700 E/EC 204468 27.03.2009 RD/KMB. Villavent VR-400/700 E /3 VR-400/700 E/EC Montasjeanvisning Montageanvisning Installationsanweisung Installation instructions FORORD Villavent ventilasjonsaggregater med varmegjenvinning

Detaljer

X-25F. NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 SE Installationsanvisning 15

X-25F. NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 SE Installationsanvisning 15 X-25F NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 SE Installationsanvisning 15 Product no: IN-0X25F-100 Sintef no: 10204435B RRF no: 40 13 3328 Last updated: 071013 Innhold 1. Før du installerer nytt ildsted

Detaljer

Villavent VR 400/700 DC

Villavent VR 400/700 DC 205817 12.11.2010 TR 10-03. Villavent VR 400/700 DC Montasjeanvisning Montageanvisning Installationsanweisung Installation instructions FORORD Villavent ventilasjonsaggregater med varmegjenvinning er produsert

Detaljer

Villavent VR 400/700 DC

Villavent VR 400/700 DC 205819 08.07.2008/RD/KMB Villavent VR 400/700 DC Bruks- og vedlikeholdsanvisning Drift - och skötselanvisningar Bedienungs- und Wartungsanleitung User and maintenance instructions FORORD Villavent ventilasjonsaggregater

Detaljer

150800 Windlass Control Unit

150800 Windlass Control Unit Windlass Systems 10800 Windlass Control Unit Keep this manual onboard! Installasjon og brukermanual Installation and usermanual Rev1.0.0 SLEIPER MOTOR AS P.O. Box 19-1612 Fredrikstad orway Tel: +47 69

Detaljer

EBS 20/110 S EB 40/160 S EB 60/160 S EB 75/185 S EB 90/185 S SIDE-POWER. Thruster Systems. manual onboard! Keep this EBS 20 EB 40 EB 60/75/90

EBS 20/110 S EB 40/160 S EB 60/160 S EB 75/185 S EB 90/185 S SIDE-POWER. Thruster Systems. manual onboard! Keep this EBS 20 EB 40 EB 60/75/90 SIE-POWER Thruster Systems ES 20/110 S E 40/160 S E 60/160 S E 75/185 S E 90/185 S Keep this manual onboard! EN N Installation and user's manual Installasjons og brukermanual ES 20 E 40 E 60/75/90 SLEIPNER

Detaljer

SIDE- POWER SE 120/215T SE 150/215T. Thruster systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual Installasjons og brukermanual

SIDE- POWER SE 120/215T SE 150/215T. Thruster systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SIDE- POWER Thruster systems SE 120/215T SE 150/215T Keep this manual onboard! Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SLEIPER MOTOR AS P.O. Box 519-1612 Fredrikstad orway Tel: +47

Detaljer

SIDE- POWER SE 30/125 S SE 40/125 S SE 60/185 S. Thruster systems. manual onboard! Keep this

SIDE- POWER SE 30/125 S SE 40/125 S SE 60/185 S. Thruster systems. manual onboard! Keep this SIDE- POWER Thruster systems SE 0/25 S SE 40/25 S SE 60/85 S Keep this manual onboard! N Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 59 N-62 Fredrikstad Norway

Detaljer

SE 30/125 S SE 40/125 S SE 60/185 S

SE 30/125 S SE 40/125 S SE 60/185 S SIDE-POWER Thruster Systems Installation user's manual N Installasjons og brukermanual is rd th a p bo ee n K al o u an m SE 0/25 S SE 40/25 S SE 60/85 S P.O. Box 59 N-62 Fredrikstad Norway Tel: +47 69

Detaljer

NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 SE Installationsanvisning 6. Kobe.!kg

NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 SE Installationsanvisning 6. Kobe.!kg NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 SE Installationsanvisning 6 Kobe!kg Art.no: FP-KOB00-000 Last updated: 03.09.2014 Generelt om elementpeiser Vekt Huseier må forsikre seg om at gulvet tåler

Detaljer

NORMA - S IDRO DSA. Testata secondo / Tested according to / Geprüft nach / Testet i henhold til / : EN13240

NORMA - S IDRO DSA. Testata secondo / Tested according to / Geprüft nach / Testet i henhold til / : EN13240 ISTRUZIONI PER L INSTALLAZIONE, L USO E LA MANUTENZIONE - IT INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE - EN ANWEISUNGEN FÜR DIE AUFSTELLUNG, DEN GEBRAUCH UND DIE WARTUNG - DE INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

Versjon 1.0 Januar 2013. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 Komme i gang

Versjon 1.0 Januar 2013. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 Komme i gang Versjon 1.0 Januar 2013 Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 2013 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox og figurativt merke er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller

Detaljer

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Windlass Systems Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Keep this manual onboard! N Installasjon og brukermanual Rev4.1 MINI 101 MIDI 201 SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69

Detaljer

Brannmurselementer 30 mm

Brannmurselementer 30 mm Brannmurselementer 30 mm NO Monteringsanvisning 2 SE Installation- och bruksanvisning 3 GB User manual 4 Produkt nr: HP-NEW01-010/ HP-NEW01-120 Sintef nr: 120-0236 Sist oppdatert: 15.05.13 Nordpeis Brannmurselement

Detaljer

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44 Windlass Systems Installasjon og brukermanual Rev3.2 is rd th a p bo ee n K lo ua an m! SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 www.side-power.com

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

SENTRALSTØVSUGER CENTRALDAMMSUGARE CENTRALSTØVSUGER KESKUSPÖLYNIMURI CENTRAL VACUUM SYSTEM

SENTRALSTØVSUGER CENTRALDAMMSUGARE CENTRALSTØVSUGER KESKUSPÖLYNIMURI CENTRAL VACUUM SYSTEM SENTRALSTØVSUGER Rørsystem CENTRALDAMMSUGARE Rörsystem CENTRALSTØVSUGER Rørsystem KESKUSPÖLYNIMURI Putkisto CENTRAL VACUUM SYSTEM Pipe system 94014-09 2015-06 Monteringsveiledning Monteringsanvisning Monteringsvejledning

Detaljer

Type SKA / SKB. SWF Krantechnik GmbH. Postbox 310410 68264 Mannheim Germany. Boehringer Straße 4 68307 Mannheim Germany

Type SKA / SKB. SWF Krantechnik GmbH. Postbox 310410 68264 Mannheim Germany. Boehringer Straße 4 68307 Mannheim Germany Type SKA / SKB SWF Krantechnik GmbH Postbox 310410 68264 Mannheim Germany Boehringer Straße 4 68307 Mannheim Germany Telefon +49(0)621 789-900 Telefax +49(0)621 789 90-100 Info@swfkrantechnik.com www.swfkrantechnik.com

Detaljer

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tack för att du valt Yale Doorman Denna manual tillsammans med Quick Guide och Installation Manual säkerställer att du använder produkten

Detaljer

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VIKTIG - Les bruksanvisningen grundig før bruk av varmeviften,

Detaljer

ABRAJET. Water. tool. Watech AS Waterjet technology. as a. three machines in one. Patent pend.

ABRAJET. Water. tool. Watech AS Waterjet technology. as a. three machines in one. Patent pend. ABRAJET three machines in one Patent pend. Water as a tool Watech AS Waterjet technology HYDROBLASTING Watech AS has developed a new system, Abrajet. This is a new surface treatment technology fast and

Detaljer

Bruksanvisning Kanmed BABYWARMER BW3

Bruksanvisning Kanmed BABYWARMER BW3 Bruksanvisning Kanmed BABYWARMER BW3 Bruksanvisning, art no BW3-080/3 2013-08-27 0413 Advarsel Feil bruk av utstyret til pasientvarme kan årsake pasientskade. Derfor skal du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

TEH 20 T / TEH 30 T BRUKSANVISNING BYGGVARMER TRT-BA-TEH20T-30T-TC-001-NO

TEH 20 T / TEH 30 T BRUKSANVISNING BYGGVARMER TRT-BA-TEH20T-30T-TC-001-NO TEH 20 T / TEH 30 T NO BRUKSANVISNING BYGGVARMER TRT-BA-TEH20T-30T-TC-001-NO Innholdsfortegnelse 1. Merknader om bruk av håndboken...1 Tegnforklaring...1 Illustrasjonskonvensjoner...1 2. Innhold i pakken...1

Detaljer

Air Star Light 20 / 30

Air Star Light 20 / 30 Air Star Light 20 / 30 Brukermanual Ver. 1.2 1 Innholdsfortegnelse Deleliste 3 Tekniske Data 3 Light 20 3 Light 30 3 Brukerguide 4 Forsiktighetsregler 4 Ventilasjonsaggregat 4 Åpne og lukke frontpanel

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5 Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4 1. Innledning....5 2. Garanti...5 3. Beskrivelse av maskinen....6 3.1 Sikkerhets standarder som maskinens design og konstruksjon er i samsvar med.... 6 3.2 Beskrivelse

Detaljer

Hva gjør vi når compositflyet vårt har fått en skade?

Hva gjør vi når compositflyet vårt har fått en skade? TEKNISK KOMITE INFORMERE: 4. februar 2006 Hva gjør vi når compositflyet vårt har fått en skade? Som et ledd i vårt kontinuerlige arbeid med å videreskolere våre, piloter, instruktører og våre tekniske

Detaljer