RD/KMB. Villavent CA-3. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning. Installation, user and maintenance instructions

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "29.04.2008 RD/KMB. Villavent CA-3. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning. Installation, user and maintenance instructions"

Transkript

1 RD/KMB Villavent CA-3 Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions

2 FORORD Villavent har produsert og levert utstyr for boligventilasjon i en årrekke. Anleggene er installert i tusenvis av hjem, både i Norge og i utlandet. INTRODUCTION Villavent has manufactured equipment for domestic ventilation for many years. The systems are installed in thousands of buildings both in Norway and abroad. Selv om vi har brukt all vår erfaring i utviklingen av Villavent-utstyret, avhenger det endelige resultatet også av riktig prosjektering, installasjon og vedlikehold. Studer derfor denne anvisningen nøye før arbeidet påbegynnes. Produsent og forhandler er ikke ansvarlig for skade på utstyr eller brann som kan oppstå fordi etterfølgende instruksjoner ikke er fulgt. All our experience has been put into the development of the Villavent ventilation systems, but the final result depends on the quality of the total planning, installation and maintenance. Therefore this instruction manual must be carefully studied before the installation. The manufacturer and the distributors will not be responsible for damage on equipment or fire caused by insufficient installation. INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE side 3 TEKNISKE DATA side 3 MONTASJE side 4 Montasje av tilkoblingsstuss med spjeld side 4 Montasje i skap eller hette side 5 Avkastkanal side 6 Alternativ montasje side 7 ELEKTRISK TILKOBLING side 8 BRUK side 8 VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING side 9 INDEX DESCRIPTION page 3 TECHNICAL DATA page 3 INSTALLATION page 4 Installation of connector with damper page 4 Installation in cupboard or canopy page 5 Ventilation duct page 6 Alternative installation page 7 ELECTRICAL INSTALLATION page 8 USE page 8 MAINTENANCE AND CLEANING page 9 2

3 Fig. 1 BESKRIVELSE Villavent kjøkkenventilator, type CA-3, er beregnet for innbygging i fritthengende eller veggmonterte spesialhetter. Fritthengende hetter krever stor luftmengde for å oppnå tilstrekkelig effektivitet, og CA-3 er derfor utstyrt med 2 stk. motorer. Viftehuset har skrådde hjørner, slik at ventilatoren lettere kan tilpasses forskjellige typer hetter. DESCRIPTION The Villavent CA-3 kitchen ventilator is designed for built-in installation in free hanging or wall mounted canopies. When installed in free hanging canopy, a high air volume is required to obtain sufficient efficiency. CA-3 is therefore fitted with 2 motors. The fan housing is designed for easy installation in various types of canopies. TEKNISKE DATA Mål: Se fig. 1 Maks. luftmengde: 480 m 3 /h Maks trykk: 35 mmvs Motor: 2x120 W Spenning: 230 V, 50 Hz Regulering 3 trinn Belysning: 2x40 W Kanaltilkobling: Ø125 mm Utsparingsmål: 496 x 261 mm TECHNICAL DATA Dimensions: See fig. 1 Max. airflow: 480 m 3 /h Max pressure: 35 mmvs Motor: 2x120 W Voltage: 230 V, 50 Hz Fan speed control: 3 steps Light: 2x40 W Duct connection: Ø 125 mm Installation opening: 496 x 261 mm 3

4 Fig. 2 Fig. 3 MONTASJE Ventilatoren er beregnet for innbygging i skap eller spesialhetter over komfyr. Den skal tilknyttes avkastkanal som føres over tak eller gjennom yttervegg via veggkappe med stor kapasitet (lavt trykkfall). Montasje av tilkoblingsstuss med spjeld Før innbyggingsventilatoren plasseres i skap eller hette, må tilkoblingsstussen A og skjøtenippel (som er pakket sammen med ventilatoren) monteres. (Se fig. 2). Avkaststussen festes i hullet på ventilatorens overside ved hjelp av trykk og vri bevegelse og låses med skrue gjennom hull stussens flens. Press deretter nippelen på med jevnt trykk til den stopper i flensen på avkaststussen. Avkaststussen inneholder selvlukkende spjeld som sørger for at tilbakeslag unngås når ventilatoren ikke er i bruk. Avkastkanalen festes til nippelen vha. tape eller slangeklemme. Bruk av selvborende skruer kan hindre spjeldets funksjon og bør unngås. NB! Kontroller at spjeldet kan åpnes fritt etter montering. INSTALLATION The ventilator is designed for installation in a cupboard or special canopy over the cooker hob. Connect to discharge duct, leading over the roof or through outer wall via wall grill (with a low pressure drop). Installation of duct connector with damper Mount the provided spigot A and duct connector before installing the ventilator (see fig. 2). Fix the exhaust spigot in the opening on top of the ventilator with a "press and twist" movement. Lock by means of screws through the flange on the spigot. Then press the connector in position, i.e. until it stops on the flange on the exhaust spigot. The self-closing damper installed in the exhaust spigot will avoid back draught when the ventilator is off. Fix the exhaust duct to the connector by means of tape or hose clip. Avoid the use of self drilling screws as they may obstruct the function of the damper. NOTE! Check that the damper can be opened without obstructions after installation. 4

5 Fig. 4 Fig. 5 Utsparing i skap eller hette Før montering lages utsparing på 496 x 261 mm i skapets / hettens underside. Montasje i skap eller hette Filterpanelet løsnes ved å trykke inn festeklipsene B på hver side (fig. 3 og 4 ). Deretter kan selve ventilatoren føres inn i utsparingsåpningen og festes med de 4 medfølgende skruene C (fig. 5). Filterpanelet kan deretter trykkes på plass bak festeklipsene B. Avstanden (høyden) mellom komfyrtopp og filterflaten må være min. 60 cm. Ved gasskomfyrer må avstanden økes til min. 65 cm. Installation opening Before starting the installation, make an installation opening, 496 x 261 mm, in the bottom plate of the cupboard or canopy. Installation in cupboard or canopy Release the filter panel by pressing the filter clips "B" inwards (fig. 3 and 4). Then install the ventilator in the installation opening, and fix by means of the provided 4 screws "C" (fig. 5). Mount the filter panel back into position "B". The distance (height) between electrical cooker and filters must be at least 60 cm. For gas hob the distance must be minimum 65 cm. 5

6 Fig. 6 Avkastkanal Avkastkanalen, min. Ø125mm, skal være av ubrennbart materiale. Spirokanal (galv. stål) anbefales benyttet, men slange godkjent for slik bruk kan benyttes for fleksibel tilkobling av selve hetten. Kanalen skal kunne rengjøres, evt. skiftes ut. (Se Vedlikehold og rengjøring ). NB! Ved evt. bruk av fleksibel slange ved tilkobling av innbyggingsventilatoren, påse at kanaltverrsnittet ikke reduseres (Se fig. 6). Kanal på kaldt loft eller i uoppvarmet rom må isoleres for å unngå kondensering. Husk å isolere alle kanaldeler. NB! Vær nøye med montering av avkastkanalen. Skjøter og tilkoblinger må være tette. Sammenpresset kanal, mangelfull festing eller isolering vil kunne redusere effektiviteten og resultere i vannskader pga. kondensering. Veggkappe med fluenetting vil redusere kapasiteten og må ikke benyttes for avkast fra kjøkkenventilator. Påse at veggkappen eller takhatten plasseres med tilfredsstillende avstand fra uteluftinntak, lukkevinduer, terrasse e.l. NB! Avkastluften må ikke slippes ut i røykkanal (røykløp i pipe). Ventilation duct The exhaust duct, min. Ø125mm, must be of a non-flammable material. Spiro ducts (steel) are highly recommended, but other duct qualities approved for such use can be applied for flexible connection to the ventilator. The duct must be accessible for changing or cleaning (see chapter "Maintenance and cleaning"). NOTE! If flexible duct is applied for connection of the ventilator, make sure not to damage the duct. (See. fig. 6) Duct runs through cold loft space or other cold rooms must be well insulated to avoid condensation. Remember do insulate all duct fittings well. NOTE! Take care during installation of the exhaust duct to ensure that there is no air leakage. Smashed ducts, insufficient fixing or insulation etc. will reduce the efficiency and may lead to water leakage caused by condensation. Wall grills with mesh will reduce the capacity and must therefore not be used in connection with ventilators. Make sure that the wall grill or roof unit is installed with satisfactory distance to fresh air intake, windows or terrace. NOTE! Do not connect the exhaust duct to smoke shaft (chimney). 6

7 Fig. 7 Alternativ montasje Dersom kjøkkenet har god ventilasjon utenom komfyravtrekket (disponibel kapasitet på min. 30 l/s iht i REN 97) kan alternativ montasje med kullfilter og resirkulering benyttes. Denne løsningen er aktuell når avkastkanal over tak eller gjennom yttervegg ikke er mulig. Avkastluften føres tilbake til rommet via kanal og rist tilpasset kjøkkenhetten eller skapet som benyttes. Kullfilteret fanger opp lukt og forurensninger i avtrekksluften og reduserer forurensing av kjøkkenet. Oppfangingsevnen avhenger av brukstiden, type matlaging og rengjøring av fettfilteret. Uavhengig av dette anbefales kullfilteret byttet min. hver 4. måned. Filter med aktivt kull leveres som tilvalg og byttes på flg. måte: - Demontér filterpanelet ved å trykke inn festeklipsene B på hver side (fig. 3). Vri håndtaket mot urviseren og ta ut filtrene D. (fig. 7). - Plassér nye filter i rammen, vri håndtaket med urviseren og trykk filterpanelet på plass bak festeklipsene B. - Se for øvrig vedlikehold og rengjøring. Alternative installation If the kitchen is well ventilated in addition to the extract through the ventilator, alternative ventilation with charcoal filter and re-circulation of the extract air can be applied. This solution is of current interest in situation where installation of exhaust duct through wall or over roof is impossible. The exhaust air is returned to the room via duct and grill adaptable to the ventilator or cupboard installed. The charcoal filter will absorb smell and pollution in the extract air. The capacity of the charcoal filter depends on the operation time of the ventilator, type of food prepared and cleaning of the grease filter. In any case, it is recommended to change the filter every 4 months. Filters with active coal can be supplied as additional equipment. - Dismount the filter panel by pressing the clips "B" inwards (fig. 3). Twist the handle anti clockwise and remove the filters "D" (fig. 7). - Install new filters in the frame, twist the handle clockwise and press the filter panel back into position, behind the clips "B". - Also see chapter "maintenance and cleaning". 7

8 EL. TILKOBLING Elektrisk installasjon skal utføres av autorisert installatør, og i samsvar med gjeldende forskrifter for elektrisk anlegg. Villavent kjøkkenventilator type CA-3 leveres med ledning og støpsel som kan tilkobles 10A eller16a/230v stikkontakt. Ventilatoren er dobbeltisolert, og trenger ikke jordet stikkontakt. NB! Dersom innbyggingshetten monteres slik at støpselet ikke blir tilgjengelig må allpolig bryter monteres (for eksempel i sikringsskapet). Støpselet må i så fall demonteres, og kabel tilkobles fast opplegg via koblingsboks. (Tilgang til støpsel ved enkel demontering av innbyggingshetten er godkjent løsning som ikke krever fast opplegg). BRUK AV KJØKKENVENTILATOREN Villavent kjøkkenventilator type CA-3 kan reguleres i 3 trinn. Når ventilatoren er i bruk, trekkes matos og brukt/forurenset luft ut av kjøkkenet. Denne erstattes av ny luft som strømmer inn gjennom ventiler i yttervegg eller via spalte i dører fra tilstøtende rom. Start gjerne ventilatoren noen minutter før matlaging, og la den fortsette å gå en tid etterpå, slik at all matlukten blir ventilert ut. Når kjøkkenventilatoren er i bruk, skapes undertrykk som kan påvirke peis og andre ildsteder. For å oppnå god funksjon er det derfor nødvendig med tilførsel av m3 luft pr. time, som tilsvarer uteluftåpninger på minst 300 cm 2 i yttervegg eller via kanal direkte til ildstedet. ELECTRICAL INSTALLATION Electrical installation to be made by authorised installer and in correspondence with regulations in force. The Villavent ventilator, type CA-3 is equipped with cable and plug. The electrical connection is therefore limited to connection to a 10A or 13A/240V socket outlet. The ventilator is double insulated and earthed plug is not required NOTE! If the ventilator is installed so that the electrical plug is not accessible, service switch must be installed (f.ex. in the fuse box). Remove the electrical plug and connect wires to terminals in junction box. (Access to plug during easy demounting is an acceptable solution, not requiring fixed wiring). USING THE KITCHEN VENTILATOR The Villavent kitchen ventilator, type CA-3, can be controlled in 3 steps. When in operation, fumes and smells from food and "used" air is extracted from the kitchen and replaced by fresh air circulating in from slots in outer walls or from adjoining rooms via vents in door frames. Start the ventilator a few minutes before cooking, and let it run for a period of time after, to ensure that all fumes and smells are removed. When the ventilator is in operation, the underpressure could have an influence on open fireplaces. To avoid smoke to enter the room, ensure sufficient air supply to the fireplace ( m 3 /h air, corresponding to air openings of minimum 300 cm 2 ). 8

9 VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING Før vedlikehold og rengjøring må ventilatoren gjøres strømløs, enten ved å trekke ut støpselet, ta ut sikringene eller slå av evt. servicebryter. For å sikre god effektivitet og lang levetid på ventilatoren må det foretas regelmessig rengjøring. Fettfilteret skal fange opp fett og faste partikler i avtrekksluften. Det er nødvendig å rengjøre dette min. annenhver måned ved normal bruk. Filteret tas ut av ventilatoren ved å skyve håndtaket i låsen mot midten av filterflaten. Bløtlegg og vask filteret i varmt såpevann (ikke salmiakkholdig). Skyll deretter i lunket vann og la det tørke før innsetting. Slitt filter byttes ut med nytt. Kontakt nårmeste forhandler. Selve kjøkkenhetten tørkes av med en fuktig klut og mildt såpevann. Ikke bruk vaskemiddel som inneholder slipemiddel. Pass på at ikke vann trenger inn i motoren eller andre elektriske deler. Normalt skal ventilatoren arbeide uten problemer i årevis, men etter lengre tids bruk kan det danne seg belegg på viftehjulene. Dette kan forårsake vibrasjoner og ulyd, samt redusere effektiviteten. For rengjøring av viftehjul vil det være mest praktisk å demontere selve ventilatoren. Etter at filter og filterpanel er fjernet løsnes selve motorene m/viftehjulene ved å løsne de 4 skruene på hver. Ta så motorene ut av viftehuset og rengjør viftehjulene og motorene forsiktig vha. tørr børste. Kontroller at viftehjulene roterer fritt etter at motorene er montert tilbake etter rengjøring. NB! Mangelfull rengjøring kan forårsake brann i gammelt matfett. Bytte av lyspære(r) - Demotér filterpanelet ved å trykke inn festeklipsene B på hver side (fig. 3) - Bytt defekt(e) lyspære(r) og trykk filterpanelet tilbake på plass bak festeklipsene B. - Utbrente lyspærer erstattes med maks. 40W ventilatorpærer, el.nr ", alternativt vanlige stekeovnspærer eller sparelamper med E-14 sokkel. COMMISSIONING Before cleaning the ventilator, disconnect from mains supply. This can be done either by pulling the plug, disconnecting the fuse or by switching off the service switch. The ventilator must be cleaned regularly to ensure maximum efficiency. The grease filters prevent build-up of grease and dust inside the ventilator. The filters should be cleaned at least every second month. Remove the grease filters by pressing the handle in the lock towards the centre of the filter plate. Wash in warm, soapy water (not containing ammonia). Rinse well and allow filters to dry properly before remounting. Worn or damaged filters must be replaced. Contact your supplier. Clean the ventilator by means of a wet cloth and liquid detergent. Do not use detergent containing grinding compound. Do not allow water to get in contact with the motor or other electrical components. Even if the required maintenance is carried out, dust and grease will build up on the fan impellers. This could create noise and reduce the performance. For cleaning of the fan wheel, it will be most convenient to dismount the ventilator. Loosen the 4 screws holding each fan. Clean the fan wheel by means of a soft brush. Replace the fan wheel and check that fan impellers do not get in touch with the fan housing. NOTE! Insufficient cleaning will lead to build-up of grease inside the ventilator. This could create a fire hazard. Changing the light bulb(s) - Remove the filter panel by pressing the clips "B" inwards (fig. 3). - Change bulbs, and press the filter panel into position behind the clips "B". - Replace with new, max. 40 W light bulb, E- 14 socket. 9

10 10

11 11

12 Rett til endringer forbeholdes. Specifications may be changed without notice. Produsent/Manufacturer: Forhandler/Distributor: 12

03.06.2013 AT/KMB. Villavent SLIM-LINE (SL-2A) Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning. Installation, user and maintenance instructions

03.06.2013 AT/KMB. Villavent SLIM-LINE (SL-2A) Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning. Installation, user and maintenance instructions 03.06.2013 AT/KMB Villavent SLIM-LINE (SL-2A) Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions FORORD Villavent har produsert og levert utstyr for boligventilasjon

Detaljer

29.04.2008 AT/KMB. Villavent SLIM-LINE (SL-2A) Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning. Installation, user and maintenance instructions

29.04.2008 AT/KMB. Villavent SLIM-LINE (SL-2A) Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning. Installation, user and maintenance instructions 29.04.2008 AT/KMB Villavent SLIM-LINE (SL-2A) Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions FORORD Villavent har produsert og levert utstyr for boligventilasjon

Detaljer

122780 06.07.2011 AT/KMB. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions

122780 06.07.2011 AT/KMB. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions 122780 06.07.2011 AT/KMB 210 Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions FORORD INTRODUCTION Villavent-utstyr for boligventilasjon er produsert i en årrekke.

Detaljer

122760 20.11.2003/RD/KMB 480-17. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning. Installation, user and maintenance instructions

122760 20.11.2003/RD/KMB 480-17. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning. Installation, user and maintenance instructions 122760 20.11.2003/RD/KMB 480-17 Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions FORORD Villavent har produsert og levert utstyr for boligventilasjon i en årrekke.

Detaljer

124427 06.07.2011 AT/KMB. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions

124427 06.07.2011 AT/KMB. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions 124427 06.07.2011 AT/KMB 420 Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions FORORD Villavent-utstyr for boligventilasjon er produsert i en årrekke. Anleggene

Detaljer

126002/991.0358.781 01.09.2015 RD/KMB. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions

126002/991.0358.781 01.09.2015 RD/KMB. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions 126002/991.0358.781 01.09.2015 RD/KMB 400 Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions FORORD Systemair har produsert og levert utstyr for boligventilasjon

Detaljer

122760 06.07.2011 AT/KMB 480-17. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions

122760 06.07.2011 AT/KMB 480-17. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions 122760 06.07.2011 AT/KMB 480-17 Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions FORORD Villavent har produsert og levert utstyr for boligventilasjon i en årrekke.

Detaljer

123389 06.07.2011 AT/KMB 490-16. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions

123389 06.07.2011 AT/KMB 490-16. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions 123389 06.07.2011 AT/KMB 490-16 Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions FORORD INTRODUCTION Villavent-utstyr for boligventilasjon er produsert i en årrekke.

Detaljer

123112/0716 06.07.2011 AT/KMB 490-10/B. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions

123112/0716 06.07.2011 AT/KMB 490-10/B. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions 123112/0716 06.07.2011 AT/KMB 490-10/B Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions FORORD Systemair har produsert og levert utstyr for boligventilasjon i en

Detaljer

126024/ RD/KMB. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions

126024/ RD/KMB. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions 126024/991.0358.129 01.09.2015 RD/KMB 210 Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions FORORD Villavent-utstyr for boligventilasjon er produsert i en årrekke.

Detaljer

124525 / 991.0293.020 01.09.2015 RD/KMB 392-16. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions

124525 / 991.0293.020 01.09.2015 RD/KMB 392-16. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions 124525 / 991.0293.020 01.09.2015 RD/KMB 392-16 Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions FORORD Systemair har produsert og levert utstyr for boligventilasjon

Detaljer

126028/991.0358.133 01.09..2015 RD/KMB 251-10/B. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions

126028/991.0358.133 01.09..2015 RD/KMB 251-10/B. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions 126028/991.0358.133 01.09..2015 RD/KMB 251-10/B Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions FORORD Systemair har produsert og levert utstyr for boligventilasjon

Detaljer

122656 06.07.2011 AT/KMB 251-16. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions

122656 06.07.2011 AT/KMB 251-16. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions 122656 06.07.2011 AT/KMB 251-16 Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions FORORD Systemair har produsert og levert utstyr for boligventilasjon i en årrekke.

Detaljer

125992/ RD/KMB. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions

125992/ RD/KMB. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions 125992/991.0358.720 01.09.2015 RD/KMB 420 Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions FORORD Villavent-utstyr for boligventilasjon er produsert i en årrekke.

Detaljer

20.06.2011 KMB/RD VV-450. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions

20.06.2011 KMB/RD VV-450. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions 20.06.2011 KMB/RD VV-450 Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions FORORD Systemair har produsert avtrekksvifter siden 1970 årene. Viftene er installert

Detaljer

125968/ RD/KMB Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions

125968/ RD/KMB Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions 125968/991.0358.696 01.09.2015 RD/KMB 480-17 Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions FORORD Villavent har produsert og levert utstyr for boligventilasjon

Detaljer

126023/991.0358.128 01.09.2015 RD/KMB 251-16. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions

126023/991.0358.128 01.09.2015 RD/KMB 251-16. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions 126023/991.0358.128 01.09.2015 RD/KMB 251-16 Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions FORORD Systemair har produsert og levert utstyr for boligventilasjon

Detaljer

30.09.2003 RD/KMB TSL-1/A. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning. Installation, user and maintenance instructions

30.09.2003 RD/KMB TSL-1/A. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning. Installation, user and maintenance instructions 30.09.2003 RD/KMB TSL-1/A Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions FORORD Villavent har produsert og levert utstyr for boligventilasjon i en årrekke. Anleggene

Detaljer

126038/ RD/KMB Villavent TK/B Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions

126038/ RD/KMB Villavent TK/B Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions 126038/991.0358.144 01.09.2015 RD/KMB Villavent 251-17 TK/B Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions FORORD Systemair har produsert og levert utstyr for

Detaljer

125971/ RD/KMB /B. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions

125971/ RD/KMB /B. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions 125971/991.0358.699 01.09.2015 RD/KMB 480-10/B Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions FORORD Systemair har produsert og levert utstyr for boligventilasjon

Detaljer

125972/ RD/KMB /B. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions

125972/ RD/KMB /B. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions 125972/991.0358.700 01.09.2015 RD/KMB 490-10/B Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions FORORD Systemair har produsert og levert utstyr for boligventilasjon

Detaljer

Avtrekksvifter VV-DUO, TSL-2 VV-DUO, TSL-2. Målskisse Alle mål i mm. rev. 05.03.07/LJ

Avtrekksvifter VV-DUO, TSL-2 VV-DUO, TSL-2. Målskisse Alle mål i mm. rev. 05.03.07/LJ Avtrekksvifter rev. 05.03.07/LJ VV-DUO, TSL-2 Villavent Duo, TSL-2 er en unik kombinasjon av kjøkkenventilator og vifte for sentralavtrekk i mindre boliger og boligenheter. Vifteenheten monteres over komfyren

Detaljer

Avtrekkssystem type TSL-2 Bruk og vedlikehold

Avtrekkssystem type TSL-2 Bruk og vedlikehold 16.10.98/AFK/KMB 8 Duo BRUK Avtrekkssystem type TSL-2 Bruk og vedlikehold Friskluft tilføres boligen via spalteventiler/ventiler i vegg i oppholdsrom som soverom, stue etc. Luften strømmer deretter via

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

Product Facts. Product code example

Product Facts. Product code example ESAM Smoke control damper for multi Rectangular smoke control damper ESAM is specifically designed for use in multi fire compartment applications as a closing or as an opening damper for smoke extract

Detaljer

125984/991.0358.712 01.09.2015 RD/KMB 490-16. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions

125984/991.0358.712 01.09.2015 RD/KMB 490-16. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions 125984/991.0358.712 01.09.2015 RD/KMB 490-16 Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions FORORD Villavent-utstyr for boligventilasjon er produsert i en årrekke.

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Vifter Ventilasjonsaggregater Luftfordelingsutstyr Røyk- og brannventilasjon Punktavsug Boligventilasjon. Villavent komfyravtrekk

Vifter Ventilasjonsaggregater Luftfordelingsutstyr Røyk- og brannventilasjon Punktavsug Boligventilasjon. Villavent komfyravtrekk Vifter Ventilasjonsaggregater Luftfordelingsutstyr Røyk- og brannventilasjon Punktavsug Boligventilasjon Villavent komfyravtrekk Kjøkkenhetter Komfyravtrekk med spesielt lavt støynivå Villavent kjøkkenhetter

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for ventilator BV 950 991.0358.105/126010

HÅNDBOK. Bruksanvisning for ventilator BV 950 991.0358.105/126010 HÅNDBOK Bruksanvisning for ventilator 991.0358.105/126010 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

bondura dual 36 Ø50mm - Ø200mm assembly & inspection manual art rev A

bondura dual 36 Ø50mm - Ø200mm assembly & inspection manual art rev A bondura dual 36 Ø50mm - Ø200mm assembly & inspection manual art. 103803 rev. 27.04.2016 A TABLE OF CONTENT / INNHOLD 1/ assembly montering 2/ technical specifications/torque tekniske data/tiltrekkingsmoment

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QC900U. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QC900U i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE

MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE ADVARSEL WARNINGS Dette armaturet er et Klasse II produkt som IKKE SKAL TILKOBLES JORD. This device is a class II product: DO NOT CONNECT THE LAMP and the pole to

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS

Detaljer

Replacing the carbon brushes

Replacing the carbon brushes ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the carbon brushes EN NO 9010180A 5.2.4 9010180 Replacing the carbon brushes (Puma 20/40) Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Be sure that the

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S10 for position indication of earthing switch De module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S10 for position indication of earthing switch De module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S10 for position indication of earthing switch De module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module Installation Instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS 2008-12-15 BJGU/GUSO Checked

Detaljer

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 791 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.964/124990/2014-05-02 (9087) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor EN NO 9010182A 5.2.7 9010182 Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor Preparation Be sure that

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

204300 /07.09.2007 KMB/AT. Villavent VV-835/K. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning. Installation, user and maintenance instructions

204300 /07.09.2007 KMB/AT. Villavent VV-835/K. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning. Installation, user and maintenance instructions 204300 /07.09.2007 KMB/AT Villavent VV-835/K Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions FORORD Systemair har produsert avtrekksvifter siden 1970 årene. Viftene

Detaljer

Replacing the batteries

Replacing the batteries ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the batteries EN NO 9010189A 5.2.14 9010189 Replacing the batteries Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Remove the fuses from the battery compartment

Detaljer

Kjøkkenventilator 725 Tender

Kjøkkenventilator 725 Tender Kjøkkenventilator 725 Tender NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 9 991.0292.981/125216/2014-05-05 (9089) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

- Vennlig hilsen gründerne bak retyre

- Vennlig hilsen gründerne bak retyre Etter to år med utvikling og testing er retyre endelig klar for å møte den norske vinteren. Det begynte med en idé om en enkel sykkelkjetting, og endte opp med verdens første modulære sykkeldekk. Vi håper

Detaljer

KAMPANJE APK : APK-5: Skifte pakninger mellom turbo og CCDPF

KAMPANJE APK : APK-5: Skifte pakninger mellom turbo og CCDPF KAMPANJE APK-5 20150722: APK-5: Skifte pakninger mellom turbo og CCDPF Berørte modeller for APK-5: Vitara APK416D, totalt 66 biler. Liste med chassisnummer legges ikke ved, bruk Forhandlerweb til å sjekke

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S7 & S10 for position indication of load break switch and earthing switch C, F and SI modules

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S7 & S10 for position indication of load break switch and earthing switch C, F and SI modules SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S7 & S10 for position indication of load break switch and earthing switch C, F and SI modules Installation instructions www.abb.com Document status Responsible

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

BRUKSANVISNING STØVSUGER D 775

BRUKSANVISNING STØVSUGER D 775 BRUKSANVISNING STØVSUGER D 775 1 Støvindikator Støvsugeren kjenner selv av når sugeeffekten blir dårlig på grunn av full eller gjentettet støvbeholder. Når støvindikatoren lyser bør støvbeholderen byttes.

Detaljer

Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13

Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13 NOMonteringsanvisning 2 GB Assembly instructions 3 Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13 Roma Garden Vekt Krav til gulvplate 352 kg 670 mm Ta kontakt med en faghandler om du trenger tips

Detaljer

Instruksjons manual Instruction manual

Instruksjons manual Instruction manual knm Copyright c - 2011 knm Side. 1 BRUK AV UTSTYRET Utstyret er designet for løft, trekk, folding/bøying, kutting, støtteoperasjoner etc, og krever, med sitt høye operasjonstrykk og tunge arbeids last,

Detaljer

13611 Juni 01 CUISINE-F KJØKKENHETTE FOR FELLESAVTREKK MONTERINGS- OG BRUKERVEILEDNING 1 INNHOLD MONTERING 3 1 Plassering 3 2 Forberedelse for avtrekkskanal 3 3 Merk følgende 3 4 Frisklufttilførsel 3 5

Detaljer

Brasserie M Bistro M Fondue M Bruker-/Monteringsveiledning

Brasserie M Bistro M Fondue M Bruker-/Monteringsveiledning 94251-02 2009-09 Brasserie M Bistro M Fondue M Bruker-/Monteringsveiledning Innhold 1 Slik bruker du Brasserie MW/MS...3 1.1 Vedlikehold/Rengjøring...3 1.2 Bytte av lysrør...3 1.3 Hvis kjøkkenhetten ikke

Detaljer

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne 650 mm min. Generelt Innstallering Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av feilaktig innstallering. Minimum sikkerhetsavstand

Detaljer

Fitting instruction. devi-pipeheat / devi-flexheat Assembly between cold tail and selflimiting. Montering av tilledning på selvbegrensende varmekabel

Fitting instruction. devi-pipeheat / devi-flexheat Assembly between cold tail and selflimiting. Montering av tilledning på selvbegrensende varmekabel GB/NO Fitting instruction devi-pipeheat / devi-flexheat Assembly between cold tail and selflimiting heating cable Item no. 19806415 Montering av tilledning på selvbegrensende varmekabel Art. nr. 19806415

Detaljer

Nedfellbar koketopp Brukermanual. Importør: Sunwind Gylling AS postboks 64, 1309 RUD

Nedfellbar koketopp Brukermanual. Importør: Sunwind Gylling AS postboks 64, 1309 RUD NO Nedfellbar koketopp Brukermanual Importør: Sunwind Gylling AS postboks 4, 1309 RUD Kjære kunde Takk for ditt kjøp av denne koketoppen som er testet grundig i ulike kvalitetskontroller og er produsert

Detaljer

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening.

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. 27.5 LCD Electronic thermostat with program setting. Bright LCD display placed at the top of the heater

Detaljer

13620 Juni 01 CHEF-S KJØKKENHETTE FOR SENTRALAVTREKK MONTERINGS- OG BRUKERVEILEDNING 1 INNHOLD MONTERING 3 1 Plassering 3 2 Forberedelse for avtrekkskanal 3 3 Merk følgende 3 4 Frisklufttilførsel 3 5 Klargjøring

Detaljer

bondura Multi Tool 200

bondura Multi Tool 200 bondura Multi Tool 200 pin and conical sleeve removal Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly art. 103807 rev. 16.03.2016 A 1/ bondura 6.6 1.1 conical sleeve removal / demontering av konhylse 1.2

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

MCP-16RC, luftrenertårn

MCP-16RC, luftrenertårn Kompakt filterkassett med pulsrengjøring MCP-16RC luftrensertårn er en kompakt filterkassett for desentralisert inneluftrengjøring der luftgjenoppretting er mulig. Den kompakte filterenheten leveres med

Detaljer

bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly

bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly 1/ cone sleeve removal demontering av konhylse 2/ pin removal demontering av bolt 3/ additional Ø140mm - Ø195mm tillegg for

Detaljer

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Detaljer

Kjøkkenventilator

Kjøkkenventilator Kjøkkenventilator 480 16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 8 Service og garanti... 10 991.0292.783/123252/2014-05-05 (9073) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

MONTASJEANVISNING INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE

MONTASJEANVISNING INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE MONTASJEANVISNING INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE Småvarereol R 3000 Shelving unit R 3000 ZERTIFIZIER T 1. Gavl / Upright frame 2. Hylle / Dividing shelf 3. Krysstag / Back braces 4. Gitter bakvegg /

Detaljer

Flexit kjøkkenventilasjon

Flexit kjøkkenventilasjon Flexit kjøkkenventilasjon Kjøkkenventilatorer med motor Kjøkkenhetter med eksterne avtrekksvifter PRODUKTNYHETER! Kjøkkenhetter for fellesanlegg i blokkleiligheter F O R E T S U N T I N N E M I L J Ø Kjøkkenventilatorer

Detaljer

Avtrekkshette NO Bruksanvisning

Avtrekkshette NO Bruksanvisning Avtrekkshette 622-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0293.061/124640/2014-05-05 (9077) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Mounting the electrically elevating legrest

Mounting the electrically elevating legrest ASSEMBLY INSTRUCTION Mounting the electrically elevating legrest EN NO 9000A ..8 9000 Mounting the electrically elevating legrest Preparation Note! Switch off the wheelchair via remote control. Instructions

Detaljer

Kjøkkenventilator 771 Opal Fri

Kjøkkenventilator 771 Opal Fri Kjøkkenventilator 771 Opal Fri NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 8 Service og garanti... 9 991.0292.965/124988/2014-05-02 (9085) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP Trådløsnett med Windows XP Wireless network with Windows XP Mai 2013 Hvordan koble til trådløsnettet eduroam med Windows XP Service Pack 3? How to connect to the wireless network eduroam with Windows XP

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

Brasserie E Bistro E Fondue E

Brasserie E Bistro E Fondue E 94248-02 2008-02 Brasserie E Bistro E Fondue E Bruker/Monteringsveiledning Innhold 1 Slik bruker du Brasserie E 3 1.1 Vedlikehold/Rengjøring 3 1.2 Bytte av lysrør 3 1.3 Hvis kjøkkenhetten ikke fungerer

Detaljer

Brasserie M Bistro M Fondue M

Brasserie M Bistro M Fondue M Art no: 1487 Fun: 991.09.915 Brasserie M Bistro M Fondue M 9451-04 015-01 Bruker/Monteringsveiledning Innhold 1. Sikkerhetsforskrifter.... Slik bruker du Brasserie MW/MS...4.1.Vedlikehold/Rengjøring...4..Bytte

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015.

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015. S e r v i c e o r d r e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer pålegg omkring forhold som ansees som vesentlige for å oppnå de målsettinger som er satt for materiellarbeidet via denne Service

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of capacitive voltage indication type VPIS C, De, F and V Modules

SafeRing / SafePlus Retrofit of capacitive voltage indication type VPIS C, De, F and V Modules We reserve all rights in this document and in the information contained therein: Reproduction, use or disclosure to third parties without SafeRing / SafePlus Retrofit of capacitive voltage indication type

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

Montering av Lian Skyvedør Installation of Lian Sliding Door

Montering av Lian Skyvedør Installation of Lian Sliding Door Montering av Lian Skyvedør Installation of Lian Sliding Door Les dette før du starter monteringen! Read these instructions carefully before installation. Sjekk nøye at produktet stemmer med bestilling

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of Y4 or Y5 relay trip coil V Module

SafeRing / SafePlus Retrofit of Y4 or Y5 relay trip coil V Module SafeRing / SafePlus Retrofit of Y4 or Y5 relay trip coil V Module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS 2008-12-15 BJGU/GUSO

Detaljer

Du vil trenge: Umbraco Nøkkel (Inkludert); Skiftnøkkel/Fastnøkkel sett (For styrestem bolten og de 4 styreboltene),pumpe

Du vil trenge: Umbraco Nøkkel (Inkludert); Skiftnøkkel/Fastnøkkel sett (For styrestem bolten og de 4 styreboltene),pumpe Pawtrekker DOG SCOOTERS / SPARKSYKKEL Monteringsanvisning Du vil trenge: Umbraco Nøkkel (Inkludert); Skiftnøkkel/Fastnøkkel sett (For styrestem bolten og de 4 styreboltene),pumpe Vi anbefaler å montere

Detaljer

Kullsett/Coal Set for Jøtul GF 100 BF2 Jøtul GF 3 BF2

Kullsett/Coal Set for Jøtul GF 100 BF2 Jøtul GF 3 BF2 Jøtul GF 100BF2/GF 3 BF2 Jøtul GI 160 BF Kullsett/Coal Set for Jøtul GF 100 BF2 Jøtul GF 3 BF2 Jøtul GI 160 BF Monterings- og bruksanvisning - Norsk 2 Installation and Operating Instructions- English 3

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

229 SONATA Manual NO_ENG 1.04

229 SONATA Manual NO_ENG 1.04 -SONATA 2 SONATA SONATA Informasjon og sikkerhet ADVARSEL -Bruk bare strømforsyning som er godkjent av COMMidt, for bruk sammen med denne enheten. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti,

Detaljer

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING [Skriv inn tekst] TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING 3 x 1,6 m Trappetårn Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta TRAPPETÅRN. Delta TRAPPETÅRN er typegodkjent under

Detaljer

KAMPANJE APK : APK-8: Bytte bakaksel bolter

KAMPANJE APK : APK-8: Bytte bakaksel bolter KAMPANJE APK-8 20160222: APK-8: Bytte bakaksel bolter Berørte modeller for APK-8: Vitara APK, S-cross AKK, og Swift AZG. Totalt 454 biler på det norske markedet. Liste med chassisnummer legges ikke ved,

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Monteringsprosedyre for Soundstop - lydmatte

Monteringsprosedyre for Soundstop - lydmatte NORSOK STANDARD PIPING AND EQUIPMENT INSULATION R-004 5.7 Guidelines for acoustic insulation The acoustic pipe insulation classes can be met by various combinations of insulation materials and jacketing

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

BEHA VENTILATOR BV 405 INSTRUKSJONER FOR INSTALLERING, VEDLIKEHOLD OG BRUK AV KJØKKENVENTILATOR. Kjøkkenventilator BV 405

BEHA VENTILATOR BV 405 INSTRUKSJONER FOR INSTALLERING, VEDLIKEHOLD OG BRUK AV KJØKKENVENTILATOR. Kjøkkenventilator BV 405 BEHA VENTILATOR BV 405 INSTRUKSJONER FOR INSTALLERING, VEDLIKEHOLD OG BRUK AV KJØKKENVENTILATOR Kjøkkenventilator BV 405 BV 405 BV 405 Bygginn ventilator i rustfritt stål utførelse. For montering over

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of Ronis key for earthing switch Interlock type EL11AP C, De, F and Sl modules

SafeRing / SafePlus Retrofit of Ronis key for earthing switch Interlock type EL11AP C, De, F and Sl modules We reserve all rights in this document and in the information contained therein: Reproduction, use or disclosure to third parties SafeRing / SafePlus Retrofit of Ronis key for earthing switch Interlock

Detaljer

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Handicare Emineo Ledsagerbrems Basic / Drum brake Basic

Handicare Emineo Ledsagerbrems Basic / Drum brake Basic Monteringsanvisning Assembly instructions Handicare Emineo Ledsagerbrems Basic / Drum brake Basic Beskrivelse/Description Art. nr / Item no. 20 Flexel/Compact 84417 20 Luft/Pneumatic 84416 22 Flexel/Compact

Detaljer

Røros Kjøkkenhette NO...3 Installasjon...3 Brugsanvisning...5

Røros Kjøkkenhette NO...3 Installasjon...3 Brugsanvisning...5 Røros Kjøkkenhette 251 12 NO...3 Installasjon...3 Brugsanvisning...5 125587/2012-11-21 (1475) INSTALLASJON Kjøkkenhette 251-12 er laget for montering under, innfelt i eller mellom skap. Kjøkkenhetten har

Detaljer