INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I/ NOTICE OF EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING IN DEEP SEA SUPPLY ASA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I/ NOTICE OF EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING IN DEEP SEA SUPPLY ASA"

Transkript

1 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I/ NOTICE OF EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING IN DEEP SEA SUPPLY ASA Styret i Deep Sea Supply ASA innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Deep Sea Supply ASA den 17. august 2005 klokken 10:00 i Shippingklubbens lokaler i Haakon VII s gate 1 i Oslo, Norge. Avskrift av seneste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er utlagt på selskapets kontor. Redegjørelse for hendelser som er inntruffet etter seneste balansedag og som er av vesentlig betydning for selskapet er vedlagt denne innkalling. Office translation of original version in Norwegian The board of Deep Sea Supply ASA hereby give notice of an extraordinary shareholders meeting in Deep Sea Supply ASA to be held on 17 August 2005 at 10 a.m. at the Shippingklubben s premises in Haakon VII s gate 1 in Oslo, Norway. A copy of the latest annual accounts, annual report and auditor s report are available at the company s office. A statement of events which have occurred following the latest balance sheet date and which are of significant importance to the company is attached. Til behandling foreligger følgende: 1. Åpning av generalforsamlingen og nedtegning av møtende aksjonærer 2. Valg av møteleder for generalforsamlingen samt representant til å medundertegne protokollen 3. Godkjennelse av innkallingen til og dagsorden for generalforsamlingen The following issues will be considered and resolved: 1. Opening of the shareholders meeting and recording of meeting shareholders 2. Appointment of a chairman of the shareholders meeting and of a person to co-sign the minutes from the shareholders meeting 3. Approval of the calling and the agenda of the shareholders meeting 4. Valg av styremedlemmer 4. Election of new member of the Styrets leder, Harald Norvik, har bedt om å fratre sitt styreverv i selskapet grunnet habilitetsspørsmål i forhold til andre styreverv. Styret er i ferd med å vurdere styrets sammensetning. Forslag til eventuelle nye styremedlemmer eller utskiftninger vil bli presentert under generalforsamlingen. The chairman of the board, Harald Norvik, has requested to withdraw from his board position with the company due to legal qualification issues as a result of other board positions. The board of directors are considering the composition of the board. A proposal on eventual new board members or replacement will be presented in the shareholders meeting. 5. Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen - spredningsemisjon 5. Authorisation to the board of directors to increase the share capital public share offering Deep Sea Supply ASA har søkt Oslo Børs om opptak til kursnotering av selskapets aksjer på Oslo Børs. I forbindelse med kursnotering av Deep Sea Supply ASAs aksjer på Oslo Børs foreslår styret at det finner sted en offentlig emisjon for å sikre påkrevd og hensiktmessig spredning av selskapets aksjer, samt å styrke selskapets arbeidskapital ved tilførsle av ny egenkapital. Av tidsmessige hensyn og for å sikre selskapet fleksibilitet ved gjennomføringen av den offentlige emisjonen i forbindelse med børsnoteringen, foreslår styret at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital ved utstedelse av nye aksjer ved kontant oppgjør. Deep Sea Supply ASA has applied for listing of the Deep Sea Supply-shares at Oslo Børs. In connection with such listing, the board proposes that a public share offering takes place in order to facilitate a required and desirable spread of the shares, and to strengthen the company s working capital by additional equity. Both from a timing perspective and in order to ensure the company flexibility when completing the public share offering in connection with the listing, the board proposes that the shareholders meeting grant the board an authorisation to increase the company s share capital by issuance of new shares upon cash settlement. 1

2 Styret foreslår på denne bakgrunn at styret gis fullmakt til å kunne fravikke de eksisterende aksjeeiernes rett til å tegne de nye aksjene, jf. allmennaksjeloven 10-4, jf På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende beslutning: a) I henhold til allmennaksjeloven gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK Based on this, the board proposes that the board may deviate the existing shareholders pre-emptive right to subscribe for the new shares, cf. the Norwegian Public Limited Companies Act section 10-4, cf. section Based on this, the board proposes that the shareholders meeting adopts the following resolution: a) The board is granted an authorization in accordance with the Norwegian Public Limited Companies Act section to increase the company s share capital with up to NOK 3,000,000. b) Fullmakten gjelder i 8 måneder regnet fra generalforsamlingens beslutning. c) Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven 10-4 skal kunne fravikes. b) The authorization is valid for 8 months from the resolution of the shareholders meeting. c) The pre-emptive rights of the shareholders according to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act may be set aside. d) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelser mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter jf. allmennaksjeloven e) Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven d) The authorisation does not cover an increase of the share capital against non-cash contributions or a right to incur special obligations for the company, cf. section 10-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act. e) The authorisation does not cover a resolution on a merger in accordance with section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act. f) Tegningskurs og andre tegningsvilkår kan fastsettes av styret. f) The subscription price and other terms and conditions for subscription may be determined by the board. g) Styrefullmakten kan kun benyttes ved gjennomføringen av offentlig emisjon i forbindelse med den planlagte børsnotering av selskapets aksjer på Oslo Børs. h) Innenfor de grenser som gjelder for styrefullmakten, kan denne benyttes én eller flere ganger. g) The authorisation may only be used for the purpose of carrying out a public share offering in connection with the planned listing of the company s shares on Oslo Børs. h) The authorization may within the limitations applying for the authorization be applied one or several times. 6. Fullmakt for styret til å utstede aksjer - generell 6. Authorisation to issue share general Selskapets strategi om å ha en opportunistisk holding til blant annet kjøp og salg av fartøyer kan innebære et behov for raskt å gjennomføre kapitalforhøyelser i forbindelse med gjennomføringen av denne strategi eller benytte selskapet aksjer som oppgjørsmiddel, helt eller delvis. For å sikre fleksibilitet og handlefrihet i forbindelse med mulige kjøp av skip, skipseiende selskaper eller annen virksomhet som står i forbindelse med selskapets virksomhet, foreslår styret at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å øke selskapets aksjekapital ved utstedelse av aksjer ved kontant innskudd, andre eiendeler enn penger eller i forbindelse med fusjon. In relation to the company s strategy to have an opportunistic approach to inter alia acquisitions and sales of vessels, there may be a need to carry out share capital increases quickly or to use the company s shares as settlement, in whole or in part. In order to ensure flexibility and freedom of action in connection with possible acquisitions of vessels, companies owning vessels or other business in relation to the business of the company, the board proposes that the shareholders meeting grants the board authorisation to increase the company s share capital by issuance of sharers upon cash contributions, non cash-contributions or in connection with a merger Styret vurderer fortløpende selskapets The board is continuously assessing the structure of the 2

3 finansieringsstruktur, herunder selskapets rentebærende lån. Styret foreslår for selskapets generalforsamling at styrefullmakten også skal kunne benyttes til å innhente kapital ved utstedelse av nye aksjer i forbindelse med mulige restruktureringer av selskapets lån og finansieringsstruktur. For å sikre nødvendig fleksibilitet og handlefrihet er det ønskelig at styret kan fravike aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven 10-4, jf company s financing, including the company s interest bearing debt. The board proposes that the authorisation also may be applied in order to raise funds by issuance of new shares in relation to possible restructuring of the company s loans and financing. In order to ensure necessary flexibility and freedom of action it is desirable that the board may deviate the shareholders pre-emptive right pursuant to the Norwegian Public Limited Companies Act section 10-4, cf På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: Based on this, the board proposes that the shareholders meeting adopts the following resolution: a) I henhold til allmennaksjeloven gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK a) The board is granted an authorization in accordance with the Norwegian Public Limited Companies Act section to increase the company s share capital with up to NOK 18,500,000. b) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2006 avholdes. c) Aksjeeiernes fortrinnsrett til nye aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 skal kunne fravikes. b) The authorization is valid until the ordinary shareholders meeting in 2006 is held. c) The pre-emptive rights of the shareholders according to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act may be set aside. d) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelser mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter jf. allmennaksjeloven d) The authorisation covers an increase of capital against non-cash contributions or a right to incur special obligations for the company, cf, section 10-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act. e) Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven f) Tegningskurs og andre tegningsvilkår kan fastsettes av styret. e) The authorization covers a resolution on a merger in accordance with section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act. f) The subscription price and other terms and conditions for subscription may be determined by the board. g) Styrefullmakten kan kun benyttes i forbindelse med (i) refinansiering av selskapets lån eller finansieringsstruktur, (ii) kjøp av skip eller skipseiende selskaper (iii) kjøp av eiendeler eller annen virksomhet som står i forbindelse med selskapets virksomhet. g) The authorisation may only be sued in connection with (i) refinancing of the company s loans or financing structure, (ii) acquisitions of vessels or companies owning vessels or (iii) acquisitions of assets or other business that is in relation to the business of the company. h) Innenfor de grenser som gjelder for styrefullmakten, kan denne benyttes én eller flere ganger. 7. Endring av selskapets vedtekter Styret foreslår for selskapets generalforsamling at selskapets vedtekter 2 endres til å lyde som følger slik at generalforsamlinger kan avholdes i Oslo kommune, som et alternativ til Arendal: h) The authorization may within the limitations applying for the authorization be applied one or several times. 7. Amendment of the company s articles of association The board proposes to the shareholders meeting that 2 of the company s articles of associations is amended as follows so that shareholders meetings may be held in Oslo municipality, as an alternative to Arendal: 3

4 2 Selskapets forretningskontor er i Arendal. Selskapets generalforsamlinger kan avholdes i Oslo kommune. 2 The company s registered office is in the municipality of Arendal. Shareholders meetings in the company the may be held in Oslo municipality. *** Generalforsamlingen åpnes av styrets viseformann, Peter Moe. Det anmodes om at deltagelse på generalforsamlingen meldes til selskapet innen 15. august 2005 ved å benytte vedlagte formular. Aksjonærene kan velge å møte ved fullmektig. Om ønskelig kan vedlagte fullmakt benyttes. Fullmakt kan også gis til administrerende direktør Odd Brevik. *** The shareholders meeting will be opened by the deputy chairman, Peter Moe. Shareholders are encouraged to give notice to the company about their intent to attend the shareholders meeting within 15 August 2005 by using the attached form. Shareholders may choose to be represented by power of attorney. If so preferred, the attached power of attorney may be used. Power of attorney can also be given to chief executive officer Odd Brevik. Kristiansand, 2.august 200 På vegne av styret i Deep Sea Supply ASA Peter Johan Moe Etter fullmakt Sign Kristiansand, 2 August 2005 On behalf of the Board of Deep Sea Supply ASA Peter Johan Moe By power of attorney Sign 4

5 MELDING OM DELTAGELSE PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING / NOTIFICATION OF INTENT TO ATTEND THE EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING Undertegnede vil møte på ordinær generalforsamling i/the undersigned will attend the ordinary shareholders meeting of Deep Sea Supply ASA 17. august /August 2005 kl/at 10: Som eier av/as owner of aksjer/shares 2. Ifølge fullmakt for/with power of attorney for aksjer/shares fullmakter vedlegges/powers of attorney are attached Sted/Place Dato/Date Underskrift/Signature Navn med blokkbokstaver/name in capital letters Sendes til/to be sent to Deep Sea Supply ASA, attn: Odd Brevik, fax FULLMAKT / POWER OF ATTORNEY Undertegnede eier av/the undersigned as owner of aksjer i/shares in Deep Sea Supply ASA gir herved/hereby grant Navn/name: (med blokkbokstaver/with capital letters) fullmakt til å møte og representere meg/oss for mine/våre/power of attorney to represent me/us on behalf of my/our aksjer på ekstraordinær generalforsamling i Deep Sea Supply ASA den 17. august 2005 klokken 10:00/shares on the extraordinary shareholders meeting to be held in Deep Sea Supply ASA on 17 August 2005 at 10 o clock. Sted/Place Dato/Date Underskrift/Signature Navn med blokkbokstaver/name in capital letters VPS-konto/Norwegian Securities Registry Account: Denne fullmakten kan benyttes dersom aksjonæren selv ikke kan møte på generalforsamlingen. Det kan om ønskelig gis fullmakt til administrerende direktør Odd Brevik This power of attorney may be used if the shareholders does not want to attend the shareholders meeting in person. Power of attorney can be given to chief executive officer Odd Brevik if the shareholder so prefers. 5

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjeeierne i Panoro Energy ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING

3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING Side 1 av 12 UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I COMROD COMMUNICATION AS (org. nr. 990 295 697) Styret innkaller

Detaljer

(i) Orientering vedrørende Selskapets lederlønnspolitikk i foregående regnskapsår

(i) Orientering vedrørende Selskapets lederlønnspolitikk i foregående regnskapsår Til aksjeeierne i Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret i Det norske oljeselskap ASA ( Selskapet ) innkaller med dette til ordinær generalforsamling. Tid: 12. april

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation

Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Til aksjeeierne i Vardia Insurance Group ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING These minutes have been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancies between the versions, the Norwegian version shall prevail. Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA INNKALLING TIL

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i NEXT Biometrics Group ASA, org nr 982 904 420 ( Selskapet ), holdes i lokalene til: NOTICE OF EXTRAORDINARY

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING RE: NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING RE: NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING RE: NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING (2) (3) Til aksjonærene i AUSTEVOLL SEAFOOD ASA / To the shareholders of AUSTEVOLL SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

3. Godkjennelse av innkalling og agenda 3. Approval of the notice and the agenda

3. Godkjennelse av innkalling og agenda 3. Approval of the notice and the agenda INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERODUS ASA Styret ("Styret") innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Serodus ASA ("Selskapet") den 17. august 2015 kl 13.00 CET i Forskningsparken,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Reach Subsea ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i REACH SUBSEA ASA. Sted: Haraldsgata 190, 5527 Haugesund Dato: 28. mai

Detaljer

(OFFICE TRANSLATION) NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN GROUP ASA

(OFFICE TRANSLATION) NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN GROUP ASA (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I DOLPHIN GROUP ASA NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN GROUP ASA Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

(OFFICE TRANSLATION)* NOTICE INNKALLING TIL OF AN ORDINÆR ORDINARY GENERAL MEETING GENERALFORSAMLING DOLPHIN GROUP ASA DOLPHIN GROUP ASA

(OFFICE TRANSLATION)* NOTICE INNKALLING TIL OF AN ORDINÆR ORDINARY GENERAL MEETING GENERALFORSAMLING DOLPHIN GROUP ASA DOLPHIN GROUP ASA (OFFICE TRANSLATION)* INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DOLPHIN GROUP ASA NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN GROUP ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Dolphin

Detaljer

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 NYTT TISPUNKT OG OPPDATERT AGENDA FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NEW DATE AND UPDATED AGENDA FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA ORG NR 990 947 619 GLOBAL RIG COMPANY ASA

Detaljer

3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING

3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING Side 1 av 4 UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I COMROD COMMUNICATION ASA (org. nr. 990 295 697) Styret

Detaljer

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2014. ("Selskapet / the Company")

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2014. (Selskapet / the Company) INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2014 ("Selskapet / the Company") (The English wording in this document is an office translation, and in case

Detaljer

Apptix ASA Extra Ordinary Shareholder Meeting 3 June 2005

Apptix ASA Extra Ordinary Shareholder Meeting 3 June 2005 P R O T O K O L L EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING APPTIX ASA OFFICE TRANSLATION THE OFFICIAL LANGUAGE OF THE MINUTES IS NORWEGIAN. THE TRANSLATION IS SUBMITTED FOR INFORMATION PURPOSES ONLY M I N U T E

Detaljer

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA. To the shareholders of PCI Biotech Holding ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA. To the shareholders of PCI Biotech Holding ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

(OFFICE TRANSLATION)* INNKALLING NOTICE OF AN TIL ORDINARY ORDINÆR GENERALFORSAMLING GENERAL MEETING DOLPHIN GROUP ASA DOLPHIN GROUP ASA

(OFFICE TRANSLATION)* INNKALLING NOTICE OF AN TIL ORDINARY ORDINÆR GENERALFORSAMLING GENERAL MEETING DOLPHIN GROUP ASA DOLPHIN GROUP ASA (OFFICE TRANSLATION)* INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DOLPHIN GROUP ASA NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN GROUP ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Dolphin

Detaljer

4. Endring av selskapets vedtekter. 4. Amendment of the Company s Articles of Association.

4. Endring av selskapets vedtekter. 4. Amendment of the Company s Articles of Association. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I PHILLY TANKERS AS Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Philly Tankers AS, org.nr. 913 752 783, onsdag 2. september 2015 kl. 10.00

Detaljer

TARBLASTER AS INNKALLING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 25.02.08 KL. 1700 FORSKNINGSPARKEN MØTEROM 7 GAUSTADALLEEN 21, OSLO CALL

TARBLASTER AS INNKALLING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 25.02.08 KL. 1700 FORSKNINGSPARKEN MØTEROM 7 GAUSTADALLEEN 21, OSLO CALL INNKALLING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 25.02.08 KL. 1700 FORSKNINGSPARKEN MØTEROM 7 GAUSTADALLEEN 21, OSLO CALL EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY 25.02.08 AT 1700 O CLOCK OSLO INNOVATION CENTER MEETING

Detaljer

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF ROCKSOURCE ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF ROCKSOURCE ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Rocksource ASA, org. nr. 940376 645, for avholdelse i kontorlokalene til Advokatfirmaet

Detaljer

APPENDIX 1: VEDLEGG 1: PUNKT 3 PÅ AGENDAEN: FORSLAG OM Å UTSTEDE AKSJER I DEN RETTEDE EMISJONEN

APPENDIX 1: VEDLEGG 1: PUNKT 3 PÅ AGENDAEN: FORSLAG OM Å UTSTEDE AKSJER I DEN RETTEDE EMISJONEN VEDLEGG 1: PUNKT 3 PÅ AGENDAEN: FORSLAG OM Å UTSTEDE AKSJER I DEN RETTEDE EMISJONEN Selskapet gjennomførte en betinget rettet emisjon mot enkelte institusjonelle og profesjonelle investorer og noen eksisterende

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene,

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling. Calling notice for Annual General Meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297

Innkalling til ordinær generalforsamling. Calling notice for Annual General Meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Innkalling til ordinær generalforsamling Organisasjonsnummer 987 989 297 Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Norwegian Energy Company ASA (heretter Selskapet ). Møtet avholdes 28.

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive Holding ASA. 7. mai 2014 kl. 1000

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive Holding ASA. 7. mai 2014 kl. 1000 (For English version see pages 11-20) Til aksjonærene i Kongsberg Automotive Holding ASA Kongsberg, 10. april 2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

1. Opening of the meet ng by the Cha rman of the Board and registration of attending shareholders

1. Opening of the meet ng by the Cha rman of the Board and registration of attending shareholders PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RENEWABLE ENERGY CORPORATION ASA MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING IN RENEWABLE ENERGY CORPORATION ASA* Ordinær generalforsamling i Renewable Energy Corporation

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Songa Offshore ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA holdes på: Shippingklubben, Haakon VIIs

Detaljer

OFFICE TRANSLATION THE OFFICIAL LANGUAGE OF THE MINUTES IS NORWEGIAN. THE TRANSLATION IS SUBMITTED FOR INFORMATION PURPOSES ONLY P R O T O K O L L

OFFICE TRANSLATION THE OFFICIAL LANGUAGE OF THE MINUTES IS NORWEGIAN. THE TRANSLATION IS SUBMITTED FOR INFORMATION PURPOSES ONLY P R O T O K O L L P R O T O K O L L EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING APPTIX ASA M I N U T E S EXTRAORDINARY GENERAL MEETING APPTIX ASA Den 10. september, 2004 kl. 08.00, ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i

Detaljer