NTL-Skatt. NTL-Skatt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NTL-Skatt. NTL-Skatt"

Transkript

1 Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 3/2005 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ På Bryggen i Bergen

2 NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag: Ansv. redaktør: Stein Thorvaldsen Redaktør: Inge Sveås NT-Fylkesskattekontor 7734 Steinkjer Tlf Mobil inge.sveas Redaksjonen avsluttet: 30. juni Layout og trykk: Stiftelsen Aktuell, Oslo Tlf Innhold: Leder 2 Redaktørens hjørne 3 Oversikt Hurtiginfoer og Kontrollinfoer 3 Ingrid og Trines hjørne 3 ROS-rapporten fremlagt 4 Utvalg for arbeidsmiljø er konstituert 5 Det skjedde i de dage... 6 Innførselsmerverdiavgiften 7 Evaluering av lokale lønnsforhandlinger 7 Årsmøte i NSO i Bergen 8 Å «hyttetur» for et årsmøte 10 Styremøte i NTL-skatt 11 New Public Management: Reinspikka høyrepolitikk? 12 Aktivitetsuke i Nord-Trøndelag 13 Uttalelse fra NTL-Skatt avd Folkeregisteret markerer 100 år 14 PC-hjørnet 14 Adresseliste 15 God sommer 16 Leder ROS-debatten er i gang Så er rapporten fra ROS-prosjektet lagt fram til intern kommentarrunde i etaten. Det er et omfattende dokument, men som godt beskriver mange utfordringer og mulige veivalg som Skatteetaten står overfor de kommende årene. Reduksjon av antall myndighetsnivåer fra tre til ro, og inndeling av Skatteetaten i skatteregioner, er hovedforslagene når det gjelder den organisatoriske delen. Men også andre og nye måter å jobbe på, samt mer jobbing på tvers av enheter i etaten, vil være etatens framtid. Endringer i kontorstrukturen. Flere ansatte vil mene at de mange omorganiseringer og oppgavekonsentrasjoner som er skjedd den senere tid vil påvirke den framtidige skatteetaten. Også flere samlokaliseringer og sammenslåinger av kontorer er skjedd den senere tid. Likeledes varsler Skattedirektoratet en sak om etatskontorene ifm. budsjettet for Etter min mening er det vanskelig å forholde seg til stadige forslag om endringer i strukturen som ikke er en del av den kommende ROS-prosessen. Kartet endres ved lokale prosesser, lenge før det skal fattes en beslutning om hvordan framtidens skatteetat skal se ut. Slike endringer vil legge sterke føringer for den indre organisering av skatteregionene. Like fullt er det viktig at slike prosesser har en lokal forankring og at drøftinger om slike endringer er håndtert etter avtaleverket med de lokale parter. Undertegnede vil mene at jo sterkere konsentrasjon av oppgaver vi legger opp til i de nye skatteregionene, jo større endringer vil vi reelt (på sikt) gjør med kontorstrukturen, og større konsekvenser vil endringene få for medarbeiderne. Hensynet til å jobbe desentralisert og ikke minst virtuelt med en del fjernarbeidsplasser eller lignende, må etter min mening komme opp til reell diskusjon her, bl.a. som en motvekt til en sterk konsentrasjon av oppgavene. Spesielle hensyn i forhold til kontrollvirksomheten og innkrevingsområdet? Prosjektet foreslår å styrke kontrollvirksomheten og bygge sterke fagmiljø i regionene gjennom å samle og spesialisere oppgaveløsningen og øke kapasiteten og kompetansen på de krevende oppgaveområdene. Dette er et meget viktig hensyn å ta. Tilsier kontrollhensyn for eksempel at en velger en annen modell enn den skisserte for organisering av framtidens etat? Det samme spørsmålet kan stilles i forhold til innkrevingsområdet; er det spesielle innkrevingshensyn som bør tas ifm etatens framtidige organisering? Og hva da med hensyn til medarbeiderne som jobber spesielt med kontroll og innkreving? Skattedirektoratets rolle Skattedirektøren har sagt at det er et uttalt mål å redusere Skattedirektoratets størrelse i årene framover. Han har også satt et mål for denne nedbemanningen. Det at Skattedirektoratets rolle må bli en del endret som følge av større skatteregioner ute i etaten, tror jeg de færreste er uenig i. Men måten denne prosessen er lagt opp til og foreløpig håndtert på, kan det etter min mening settes spørsmålstegn ved. Den har ihvertfall medført betydelig usikkerhet og frustrasjon blant de ansatte i direktoratet på Helsfyr. Outsourcing ren ideologi? Hva man for eksempel regner med å oppnå med å outsource en rekke drifts-og servicetjenester, dvs. å overlate utførelsen av disse oppgavene til eksterne leverandører og la private overta driften, kan det stilles et stort spørsmål ved. Likeledes hvorfor man velger å gå til dette skrittet når direktoratets egen rapport konkluderer med at det er små kostnadsbesparelser å hente, og at risikoen ved slik outsourcing absolutt er tilstede. LO-siden i fagbevegelsen er prinsipielt imot konkurranseutsetting, da enhver erfaring tilsier at dette på sikt vil medføre forverret lønnsog arbeidsvilkår for de ansatte. Når direktoratet likevel vil gjennomføre dette, må det etter min mening være ren ideologi som ligger bak. Med disse ord vil jeg få ønske alle våre medlemmer en fortsatt god sommer! Stein Thorvaldsen Redaktørens hjørne Mange uløste oppgaver En ikke alt for værmessig god forsommer er forsvunnet bak oss og vi står foran avvikling av årets hoveddel av ferien. Vi kan nok ha så forskjellige forventninger til gjennomføringen av disse etterlengtede fridagene, men jeg tror nok at solrike sommerdager med alt som hører med ikke er en fremmed tanke for mange av oss. Og det kan trenges for å være godt rustet til den travle og spennende høsten vi går i møte. Langt de fleste av oss har vel ikke kunne unngå å legge merke til at en vederstyggelig stor rapport som umiskjennelig bærer navnet «ROS» i disse dager er utsendt til kommentar/høring! Det er vel heller ikke å legge skjul på at innholdet i nettopp denne rapporten vil være med på å forme vår hverdag i årene som kommer hvor vi nå på det tidspunkt måtte bli tilbudt en jobb i systemet; hvis noen?! Nå skal selvfølgelig ikke undertegnede; i forkant av en etterlengtet sommer, bringe mer malurt i begeret enn høyst nødvendig, men spennende blir det! Ellers er det å legge merke til at f.eks en hurtig nedsatt og fort ferdig arbeidsgruppe tilsynelatende har dissekert en viss hendelse som skjedde i forkant av PSA perioden! Jeg tenker selvfølgelig på en noe for stor feilprosent i en «spørrekonkurranse» NRK satte i scene. Og i den grad en skal kalle de føringer gruppen gir for gode råd er jeg neimen ikke sikker på; ei heller om jeg skal le eller gråte?! Det synes å være et fakta at den kompetanse som nødvendigvis må ligge i bunn for den slags arbeidsoppgaver er tillagt den lokale (les omsider: regionale) ledelse å sørge for at medarbeiderne innehar, OK! Så er det da disse hersens kompetansefremmende tiltak som virker å være nødvendige og da snakker vi om penger, penger, penger! Men de stilles vel ikke til rådighet?! Skulle disse likevel finnes og nyttes til dette formål så kan rapporten virkelig leses dit hen at medarbeiderne i denne utsatte funksjonen på dette tidspunkt skal få unna enda flere forespørsler enn tidligere Inge Sveås Vel det er vel fortsatt slik at uansett kompetanse og kompetansepåfyll så rekker du vel ikke veldig mye mer pr. tidsenhet enn før. Nei, selv om dette kan være det nærmeste man kommer «å banne i kirka» så er det vel nettopp problematikken omkring menneskelige ressurser vi må sette på dagsorden! Vi har mange uløste oppgaver i vår etat og ikke så rent få av disse må vi enten vi liker det eller ikke benytte mennesker av kjøtt og blod for å utføre! Tenk det, så enten er undertegnede fullstendig på jordet med slike tanker, eller så er sentralt plasserte og stratetisk tenkende tilsatte i samme etat på fullstendig kollisjonskurs hva angår løsningen på diverse sentrale problemstillinger.vel det får bli opp til enkelte å gjøre seg opp en mening omkring dette! Vel vi får fortsette til høsten dere, men inntil det skjer, og i gjenskinnet fra ROS, SiS og hva det nå måtte være En riktig God Sommer til dere alle! PS. Når dette leses har sola igjen funnet det for godt å innta en dalende kurve! Inge S. NTL-Skatts hurtiginfoer Siden siste nummer av bladet, har NTL-Skatt sendt ut følgende utgaver av Hurtiginfo: 18/05: Revidert budsjett /05: Service-og informasjonssentre i Skatteetaten 20/05: Fra fellesmøtet i Skattedirektoratet 24.mai 21/05: Opplysninger om skatteoppgjør på internett 22/05: Møte i styret for ROS-prosjektet juni 23/05: Bortfall av boligtelefon som tjenestetelefon 24/05: Fra fellesmøtet i Skattedirektoratet 21.juni 25/05: ROS-rapporten intern kommentarrunde 26/05: Status vedr. kompetanse Følgende Kontroll-info er sendt ut siden sist: 3/05: Vedrørende endringer i reglene om innførselsmerverdiavgift 4/05: Finanskomiteens forslag vedr. endring i reglene om innførselsmerverdiavgift Får du ikke tilsendt NTL-Skatts hurtiginfoer og Kontrollinfoer på e-post? Ta i tilfelle kontakt med din tillitsvalgt/ lokalavdeling, eller NTL-Skatt sentralt. Nytt fra SSØ Ingrid og Trines hjørne Det er hektiske tider i SSØ nå. Lønnsoppgjøret skal legges inn, ferielønnen skal gjøres klar og stadig flere kunder skal over på SAP. Når man skal lære seg et helt nytt system samtidig som man gjør sin vanlige jobb, blir det hektisk. Å finne tid til nødvendig egentrening er vanskelig, men det må man skal man klare å ligge i hvert fall et lite skritt foran kunden. SSØ må bli like gode på SAP som vi i dag er på SLP. Kombinasjonen av full jobb og studier er vanskelig og slitsom, det vet alle som har prøvd. SSØ starter i disse dager arbeidet med en kompetansestrategi. Arbeidet er forankret i Strategiplanen for SSØ hvor kompetansetiltak sammen med rådgivning og veiledning utpekes som satsningsområder i denne 4 års perioden. Målet for kompetansestrategien er å fylle gapet mellom eksisterende kompetanse og ønsket fremtidig kompetanse i SSØ. I bunn og grunn handler dette om hva som skal til for at hver og en av oss skal ha en jobb i fremtiden. Hva er din plan for fremtiden? I utviklingssamtalen skal du og lederen din snakke om nettopp dette. Sammen skal dere sette opp en plan. Vi er alle forskjellige, det betyr at vi også lærer på forskjellige måter. Hva skal til for at du skal kunne tilegne deg ny kompetanse? Tenk gjennom det før utviklingssamtalen og sende gjerne en mail til oss også, slik at vi kan ta det med i arbeidet med SSØs kompetansestrategi. Til slutt vil vi ønske alle sammen en fin sommer vi håper den kommer snart! 2 3

3 ROS-rapporten fremlagt ROS-rapporten ble framlagt til intern kommentarrunde i etaten 23. juni. NTL-Skatt har bedt lokalavdelingene og medlemmer komme med tilbakemeldinger på rapporten innen 7.september. Nedenfor gjengis deler av sammendraget i rapporten. Forslaget bygger på følgende hovedkjennetegn: Én Skatteetat for brukerne Organisering i to nivå Organisering i regioner Økt fokus på illojale brukere og svart økonomi Effektiv ressursbruk, kvalitet i oppgaveløsningen og likebehandling Attraktive arbeidsplasser med breddeog spisskompetanse Organisering i to nivå innebærer at Skattedirektoratet er ett nivå og regionene (ytre etat) er ett nivå.ut fra en samlet vurdering foreslår prosjektet en regioninndeling med 5 regioner. Det er hensynet til den operative kapasiteten innenfor de krevende saksområdene, og det å kunne etablere flere spesialiserte fagmiljø tilpasset behovet i regionen, som er de viktigste begrunnelsene for denne konklusjonen. Prosjektets forslag til regioninndeling er slik: Region Nord-Norge: Finnmark, Troms og Nordland Region Midt-Norge: Nord-Trøndelag, Sør- Trøndelag og Møre og Romsdal Region Vestlandet: Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland Region Sør-Østlandet: Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud Region Østlandet: Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold Hva skal NTL-Skatt mene om ROS? Studielederen vil minne om NTL-Skatts ROS-konferanser som skal arrangeres over det ganske land like over ferien (uke 35 og 36) i samarbeid med lokalavdelingene. Har du ikke fått dette med deg i disse sommer og ferietider? Ta kontakt med din avdeling for å høre når og hvor nærmeste konferanse skal være. Avdelingenes frist for tilbakemelding til NTL-Skatt er 7. september. Det er et ønske at flest mulig medlemmer deltar og får informasjon, slik at mange får anledning til å si sin mening før avdelingenes høringsfrist går ut. Benny ROS-styret har ikke trukket noen konklusjon over antall regioner eller regioninndeling. Prosjektet skal ikke på nåværende tidspunkt ta stilling til hvor regionhovedstedene skal ligge. ROS-styret har ikke tatt nærmere stilling til antall regioner eller regioninndeling Prosjektet foreslår at den enkelte region utgjør én formell forvaltningsenhet. I den enkelte region vil det være en rekke fysiske kontorsteder. Disse benevnes som skattekontor. Ett av skattekontorene vil også ha funksjon som regionkontor. Nåværende fylkesskattekontor, skattefogdkontor og likningskontoret samles til ett skattekontor i fylkeshovedstedene, men med justeringer i oppgavesammensetningen. Med fylkeshovedsteder menes i denne sammenheng det stedet der nåværende fylkesskattekontor og skattefogdkontor er lokalisert. Det legges til grunn at regionene skal ha ansvaret for det alt vesentlige av oppgaveløsningen overfor skatte- og avgiftspliktige i regionen. Noen av oppgavene anbefales organisert som landsdekkende funksjoner, eller spesialisert på annen måte. Prosjektet foreslår at Sentralskattekontoret for storbedrifter og Sentralskattekontoret for utenlandssaker fortsetter som spesialenheter og inngår i den regionen hvor de er lokalisert. Oljeskattekontoret har helt spesielle oppgaver og styringsmessig forankring i Finansdepartementet, og bør derfor ikke inngå i den regionale strukturen i etaten. Prosjektet foreslår å styrke kontrollvirksomheten og bygge sterke fagmiljø i regionene gjennom å samle og spesialisere oppgaveløsningen og øke kapasiteten og kompetansen på de krevende oppgaveområdene. Samling av oppgaver vil kunne gjennomføres ved bl.a. flytting av oppgaver, ved at medarbeidere får endrede oppgaver, bruk av virtuelle grupper, flytting av medarbeidere og sammenslåing av enheter der dette lar seg gjennomføre uten for store omkostninger. En viktig føring for oppgavefordelingen innad i regionene er at brukerhensynene skal styrkes. Brukerne skal bli betjent ved det kontoret der de henvender seg. Dette innebærer at kontorene skal ha en førstelinje som kan gi veiledning og ta i mot henvendelser fra publikum innenfor alle etatens oppgaveområder. Prosjektet foreslår at fastsettings- og innkrevingsområdet legges under samme regionleder, men at oppgavene organiseres adskilt i den enkelte region. Forslaget til ny organisering innebærer også endringer av Skattedirektoratet. Det er gitt føringer fra skattedirektøren om å flytte oppgaver ut fra direktoratet og redusere antall ansatte med ca % over en 5 års periode. Hovedformålet er at framtidens Skattedirektorat skal ivareta og styrke sine strategiske funksjoner og oppgaver, mens operative oppgaver legges til regionene. Regelverk og nemndstruktur Prosjektet foreslår at etatens kontorsteder i hver geografiske region samlet utgjør en formell enhet - skattekontoret. Lovfullmaktene for fastsetting, innfordring og folkeregistrering mv. tillegges disse skattekontorene, og slik at de har riksdekkende vedtakskompetanse. Hvert kontorsted i regionen vil også bli kalt skattekontor. Konsekvensvurderinger Forslagene til endringer i oppgaveløsningen og organisasjonsstrukturen forutsetter en betydelig satsing på kompetanseheving med særlig vekt på å øke miljøene innenfor jus og revisjon. Mange tilsatte vil oppleve faglig utvikling som positivt og spennende og være godt motivert til å påta seg nye oppgaver. Erfaringene fra omorganiseringen av likningsforvaltningen har vist at mange setter pris på større fagmiljø og ønsker en forsterkning av miljøene velkommen. Samtidig vil det være en del tilsatte som er urolig for de endringene som reorganiseringen kan medføre og opplever usikkerheten rundt fremtidige arbeidsoppgaver som en stor utfordring. Utgangspunktet for reorganiseringen av etaten er et ønske om i hovedsak å flytte oppgaver framfor tilsatte. Prosjektet foreslår og har lagt til grunn følgende utgangspunkt for personalmessige konsekvenser: færrest mulig tilsatte skal behøve å skifte bolig (flytte) en del tilsatte må skifte til annet tjenestested som kan nås ved daglig reise mange tilsatte vil få endrede oppgaver mange tilsatte vil få mulighet til å spesialisere seg mer innenfor ulike oppgaver og områder Reorganiseringen av etaten skal skje gjennom gradvis utvikling. Prosjektet har lagt til grunn at hovedtyngden av endringene er gjennomført eller etablert i løpet av en tre års periode etter iverksettingstidspunktet. Enkelte endringer vil likevel trenge noe lenger tid av ulike årsaker. Gjennomføringstakten vil påvirke de personalmessige konsekvensene og de økonomiske og administrative kostnadene. Prosjektet beskriver de ulike kostnadselementene som er knyttet til reorganiseringen. Det vil senere bli utarbeidet en kost-nytte analyse som gir et mer utfyllende bilde av kostnader og ressursmessige gevinster ved endret organisering. Det er gjennomført en kartlegging av etatens IT-systemer og gjort en vurdering av hvert enkelt system mht. bindinger til dagens etatsorganisering og hvilke tilpasninger som må Fra venstre: Audun Sylta, Trond Tidslevolg og Odd Magne Persson. Lind Svenungsson hadde meldt forfall til møtet. gjøres. Det er først og fremst de lokale saksbehandlersystemene knyttet til ligning og forskudd som krever vesentlige endringer. Her vil det være nødvendig å lage noen mellomløsninger inntil en får nytt system for ligning (SL) som vil kunne gi full tilgjengelighet uavhengig av geografiske grenser. De andre systemene vil også kreve endringer, men da innenfor en håndterbar ressurs- og tidsramme. De organisatoriske endringene som foreslås vil ivareta distriktsmessige hensyn på flere måter. Disse hensynene vil bli ivaretatt ved utflytting av oppgaver fra Skattedirektoratet, utflytting av oppgaver fra Oslo/Akershus og ved en balansert fordeling av oppgaver innad i regionene. Utvalget for arbeidsmiljøspørsmål er konstituert Det nye utvalget hadde sitt konstituerende møte i NTL- Skatts sekretariat 13.april Utvalget består av Linda Svenungsson, Trond Tidslevold, Audun Sylta og Odd Magne Persson. Utvalget skal bistå styret i NTL-Skatt i spørsmål som er relatert til helse, miljø og sikkerhet. Odd Magne gikk gjennom en del av de saker som var protokollert av tidligere utvalg. En del av sakene er løst, andre er under oppfølging. UFA ser betydningen av å fokusere på vernetjenesten i tiden fremover ikke minst i forbindelse med ROS. UFA ønsker også å ha en nærmere oppfølging av den årlige sykefraværsstatistikken samt saker som omfattes av IAavtalen. Dette innebærer at det må arbeides videre med å øke kunnskapen om og betydningen av en aktiv vernetjeneste. Samarbeid med skatteetatens hovedverneombud vil her være meget aktuelt. UFA mener det er viktig at NTL-Skatt bidrar til at det settes fokus på arbeidsmiljøet ved omstillinger i skatteetaten. Ofte blir dette et pliktløp, med ROSende ord, dessverre ofte uten reelt innhold. Odd Magne 4 5

4 Det skjedde i de dage... da selvangivelsen skulle leveres inn. I tidligere dage var hele kontoret opptatt med å besvare de personlige henvendelser fra fremmøtte skattytere og hjelpe enker og faderløse - samt forvirrede bønder og fiskere med å FYLLE UT selvangivelse og næringsoppgave. Kontorene ble omgjort til rene flyktningleirer av skattytere som søkte tilflukt under likningskontorets lune vinger. Man la hele sin sjel og litt til i den årlige botsøvelse. Det er vel flere av leserne som nikker gjenkjennende når jeg sier at intet luktet vel mer penger enn Postbankens lille røde? Det var møllen og mottens fridag. Den dagen i året da han omsider slapp ut i frisk luft etter å ha ligget innestengt i 364 dager. Stemningen var munter om ventetiden ble lang. Var man godt inne i drøsen med naboen man ikke hadde sett på et år, overlot man gjerne sin plass i køen til nestemann slik at man fikk pratet ferdig. Strikketøy og kaffe på termos ble tatt frem, og det ble gjerne spandert en kopp på en frossen stakkar som kom inn fra snøføyka. For datoen var tross alt 31.januar Kreative sjeler tok i bruk kreative løsninger: Skolekorps og lokale foreninger fikk anledning til å lage kafé i nabolokalet, hvor det ble servert varm kaffe og nystekte vafler. Klingende mynt i en skranten kasse. Nye kølappsystemer ble stadig utviklet og mer avansert. «Nestemann er blå B nr. 64! B for Birger, seksti-fire!» Med halvfull kaffekopp og halvspist vaffel med bringebærsyltetøy lettet bestemor fra stolen og tasset sin skjebne i møte i visshet om at hjelpen var nær. Den halvferdige lesten til barnebarnet lå trygt plassert i veska sammen med selvangivelsen og den røde postbankboka. Akk ja, det var den gang folk kunne stole på oss. «Likningskontorene kan ikke skattereglene» var overskriften. Dette gir virkelig grunn til uro. Resultatet er meget trist. Det er jo en fallitt å måtte si at du ikke kan stole på ditt eget likningskontor. Også skattedirektør Bjarne Hope, som er ansvarlig for landets likningskontorer uttrykker med langt forsiktigere ord skuffelse over resultatet. Men under den forsiktige overflaten tynger et stort ansvar, skriver Økonomisk Rapport nr. 14/1997 Det eneste forsonende i undersøkelsen var den høye servicegraden på likningskontorene. Det er lett å komme frem til noen på telefon, og denne noen gjør sitt ytterste for å svare og ringer alltid tilbake hvis de må sjekke noe. «Likningskontorene burde kanskje kjent sin begrensning og ikke tatt så mange svar på strak arm», kommenterte daværende direktør Geir Brynildsen i Skattedirektoratet. «Vi må se på organiseringen slik at spørsmål rutes til rett person. Mindre kontorer kan ikke ha oversikt over alt, og bør koble inn fylkesskattekontor eller oss sentralt. Kompetansen finnes i etaten. Vi må gjøre den tilgjengelig.» Sa Bjarne. I «Landets ligningskontorer sliter med kompliserte skatteregler. En rundspørring viser at skatteytere får feil svar på mer enn ett av tre spørsmål» skriver NRK.no 26.april Leder i Skattebetalerforeningen, Tore Fritsch, mener resultatet av undersøkelsen viser at Skatteetaten har underprioritert oppbygging av kunnskap internt. «- Skattereglene er kompliserte. Men i tillegg vitner dette om at kunnskapsnivået er for lavt rundt på ligningskontorene. Det er masse flinke folk som sitter rundt om kring i landet, men det er nok også noen som skyter fra hofta og ikke bruker den tiden spørsmålene fortjener», sier Fritsch. Skattedirektør Bjarne Hope sier nok en gang - at han er overrasket over den høye feilprosenten. «- Vi er selvsagt ikke tilfreds med at mer enn en tredel faktisk ikke får rett svar. Skatteytere skal få rett svar, sier han. - Er det ikke noe galt når skattereglene er blitt så kompliserte at selv ikke ligningsfunksjonærene henger med i svingene? spør NRK. - Vi har kompliserte regler, men det er vår plikt til å sørge for at vi er godt nok oppdatert til å kunne gi riktig svar. Og det jobber vi med», - sier Hope. I Han viser til at etaten for tiden profesjona- liserer tjenestene både på kvalitet og kapasitet. Siden undersøkelsen i 1997, har ytre etat spesialisert seg ytterligere innen administrasjon, næring, kontroll og person. Det er imidlertid de stakkars sjelene på person som har blitt ofret for å oppfylle kravene til mer effektiv bruk av «innsparte ressurser» gjennom innføring av FLID og FSA. Dette ønsker imidlertid ingen i SKD å bli minnet på for det er historie. Fritsch er imidlertid inne på det: «- Skatteetaten har underprioritert oppbygging av kunnskap internt.» «- Vi må se fremover, og ikke bakover», sier profetene. «- Historieløshet» vil andre kalle det. Uansett har fokuset på ligningens grunnprinsipper blitt bevisst bygd ned gjennom 90-tallet, og fikk sitt endelige brudd med fortiden da skatteetatskolene ble nedlagt. Når man sitter og «ligner» PSA på maskin og får beskjed om å se bort fra endringer under en viss størrelse hvordan blir da kunnskapen vedlikeholdt og videreutviklet? Hvor lærer man i dag grunnlaget for ligning av lønnstakere og pensjonister som faktisk danner grunnstammen i utlignede skatter og avgifter? Gjennom et 3 dagers e-læringskurs? Lønnstakerligning er komplisert, det viser jo NRKoppslaget, men har dessverre fått et B-stempel i forhold til direktoratets årlige prioriteringer. Ofte også lønnsmessig. Aner man her en viss holdningsendring fra sentrale personer? Vi tenker også at vi nå skal opprette service- og informasjonssenter slik at henvendelser går til de som har spesiell kunnskap eller forutsetning for å svare på bestemte regelområder», sier Bjarne til NRK. Det var omtrent det samme han sa i Nå ser det ut for at SIS mer eller mindre tvinger seg frem enten man ønsker det eller ei. Således kom undersøkelsen nærmest som bestilt. Om 8 år kan vi møtes igjen og lese resultatene av undersøkelsen som ble gjennomført i forkant av innleveringen av selvangivelsen for Det vil si dersom vi har noen selvangivelse da Pompel NTL-Skatt med politisk kontakt vedrørende innførselsmerverdiavgiften Kontrollfaglig utvalg i NTL-Skatt har ut fra forslag i Stortinget om å gjøre import enklere for næringslivet, ved å fjerne ordningen med innførselsmerverdiavgift for næringsdrivende med fradragsrett, sendt brev til saksordfører Svein Roar Hansen i finanskomiteen i våres. NTL-Skatt mener at forslaget bør utredes nærmere. Forslaget vil medføre forenklinger for de næringsdrivende, men en må utrede nærmere de kontrollmessige utfordringene. Det vil være viktig å se på samordning av informasjonsflyten mellom Tollvesenet og Skatteetaten sine datasystemer og hva som må innrapporteres. I tillegg må en se nærmere på konsekvensene med å bruke snudd avregning. Forslaget ble senere i våres behandlet av finanskomiteen som enstemmig fremmet følgende forslag til Stortinget: Stortinget ber Regjeringen vurdere om et system med snudd avregning kan innebære forenkling av merverdiavgiftssystemet ved import for næringslivet og myndighetene, og legge dette frem for Stortinget på egnet måte i løpet av 2006.Mulige forenklinger bør sees opp mot eventuelle forenklinger og forbedringer som kan oppnås gjennom endringer i tollkredittsystemet. En omlegging må også vurderes opp mot de betingelser som gjelder for betaling og avregning av merverdiavgift for næringsdrivende ved innenlands kjøp. Komiteen viser til at en forutsetning for å endre innførselsmomsregimet er at skatte- og tolletatenes IKT-systemer er konvertible. Komiteen ber derfor regjeringen i sin vurdering redegjøre spesielt for hva som skal til av endringer i IKT-systemene for de to etatene for at informasjonsutvekslingen skal være tilfredsstillende for en endring av innførselsmomssystemet. Komiteens tilråding: Komiteen viser til dokumentet og det som står foran og rår Stortinget til å gjøre slikt vedtak: Stortinget ber Regjeringen vurdere om et system med snudd avregning kan innebære forenkling av merverdiavgiftssystemet ved import for næringslivet og myndighetene, og legge dette frem for Stortinget på egnet måte i løpet av Forslaget er i samsvar med NTL-Skatt sine synspunkter og kontrollfaglig utvalg vil følge opp det videre arbeidet mot en omlegging av innførselsmerverdiavgiften. Karl Tore Hareide og Mona Berge Moen, NTL-Skatts Kontrollfaglig utvalg Evaluering av lokale lønnsforhandlinger NTL-Skatt har i vår gjennomført en undersøkelse ute hos våre lokalavdelinger vedrørende de lokale årlige lønnsforhandlingene som ble gjennomført høsten Nedenfor gjengis noen av hovedpunktene i tilbakemeldingene. Det vil nå bli jobbet videre med flere av områdene, bl.a. med hensyn til forberedelser for eventuelle lokale forhandlinger i Over halvparten av avdelingene svarer at man ikke har en lokal felles lønnspolitikk. Rundt halvparten av medlemmene svarer at man ble enig med arbeidsgiver om noen felles føringer for forhandlingene, i stor grad ut fra Skattedirektoratets anbefalinger. Ved 1/3 av forhandlingsområdene ble det avtalt å skyte inn ekstra midler i forhandlingspotten. De fleste steder har arbeidsgiver gitt føringer for bruken av disse midlene. I tillegg la over halvparten av forhandlingsområdene ekstra midler i potten underveis i forhandlingene. Dette var de fleste steder nødvendig for å få forhandlingene i havn. Halvparten av avdelingene mottok arbeidsgivers første tilbud et par dager før forhandlingene tok til. Første tilbud varierte fra 50% til 86% av potten, med et par unntak på 33%. De fleste lønnstilleggene ble gitt på person, og ikke etter stillingsvurdering. To tredeler av forhandlingsstedene har brukt personvurderingssystemet. Flere påpeker at person-vurderingene foretas ulikt fra kontor til kontor, og fra leder til leder. Ved over halvparten av forhandlingsområdene har kvinner fått en større prorata-andel av lønnsmassen enn menn. Flere steder fikk uorganiserte en uforholdsmessig stor andel av potten. Fortsatt er det noen steder problemer med innsyn i forhandlingsprotokollen. De aller fleste har fått tilstrekkelig tid underveis til å vurdere arbeidsgivers tilbud, men bare halvparten avaforhandlingsområdene svarer at forhandlingene føltes reelle. Astrid Lundanes, NTL-Skatt 6 7

5 Delegater fra medlemsforeningene innen Nordisk Skatteorganisasjon satte hverandre stevne på årsmøtet 1. til 3. juni i år.. Årsmøtet i år var lagt til Norge og Bergen og med Skatteetatens landsforening som teknisk arrangør. Gjennomføringen av arrangementet gikk prikkfritt og som sedvanlig viste det seg at medlemsforeningene fra de enkelte nordiske land hadde mange sammenfallende problemstillinger. Viktige stikkord i denne sammenheng er omorganisering, og som en naturlig del av dette personalpolitiske problemstillinger og ikke minst arbeidsmiljø. Et besøk på Bergen likningskontor inngikk også i opplegget og dette innebar både en orientering om en felles nordisk internettportal innenfor skatteetatens domene som nå har sett dagens lys samt en omvisning i ekpedisjonslokalene hvor kundebehandlingen ved kontoret i første rekke foregår. Delegatene fikk oppleve Bergen i et nydelig vær det meste av tiden og tid var avsatt både til et besøk på Fløien og en guidet tur i bryggeområdet. Av Inge Sveås Sekretær Ole Pedersen og gjenvalgt leder i NSO Jørn Rise på dirigentplass. Fra Fløibanen på vei oppover. Alle delegatene samlet. Årsmøte i Nordisk Skatteorganisasjon i Bergen

6 Å «hyttetur» for et styremøte! Styremøte i NTL-Skatt Hordaland, 8 juni 2005, på foreningshytten Kvamsoll. I NTL-Skatt avd 3-15 Hordaland er vi så heldige å være medeier av en stor flott hytte som heter Kvamsoll på Kvamskogen. Hytter ble bygget da ligningsetaten var kommunal, så det er ikke noen ny hytte, men meget godt brukende, romslig, og den har sin egen sjarm. Ut fra det hyttebøkene kan fortelle, har her vært mange hyggestunder. Vi startet med å delta på dagkonferanse på SAS Radisson Bryggen, med tema «Personalhåndboken og ROS», Erling Broen loste oss gjennom emnene, vi fikk nyttig og god informasjon om hva vi finner hvor i personalhåndboken, og innsyn i våre rettigheter og plikter. På slutten av dagen fikk vi siste nytt om ROS, men ingen lekkasjer. ROS-styret hadde møte to dager etter, og alle som har lest H-info 22/2005 vet utfallet her. Etter dagkonferansen reise vi til Øyrane Torg i Arna på felles handling, mat måtte vi jo ha. Grilling var ikke aktuelt med det været som vi ha hatt, så Erling sitt forslag om «Tortillas» ble det, selv om han ikke kunne være med pga videre reiser denne uken. Mulig sjansen byr seg en annen gang. Vi kom opp ca kl seks, etter å ha installert oss og endelig fått varme i ovnen, startet vi møte. Sakslisten var lang, så møtet ble todelt, litt over kl åtte skrek magen etter mat. En dugnad på kjøkkenet, ble et velsmakende måltid med god drikke til. Det ble ikke mer møte den dagen, men godt sosialt samvær og «hvem er jeg leken», litt turgåing til nasen var nesten blåfrossen (4 grader er ikke noe å skryte av). Tok tidlig kveld etter en lang dag. Klokken ti neste dag var vi klar for ny innsats, etter en bedre frokost. (Noen var litt trøtte etter at andre pratet litt mye i søvne, og så var det denne zzzzzz lyden da). Vel vi hadde flere saker igjen, men med gode diskusjoner kom vi frem til vedtak på det meste. Det skjer mye i etaten hele tiden, ROS står for døren, tariffoppgjøret 2005 er behandlet, SIS og andre lokale saker skulle vi gjennom. Det har vært en hektisk vår får mange tillitsvalgte som er med i Ros-prosjektet. Og turen kommer nok til oss lokalt når kontor og personale skal plasseres og oppgaver fordeles. Med OAL frisk i minne, vet vi at utfordringene står i kø. Erling Broen Før hjemreise og rydding spiste vi en fortreffelig lunch, rester fra gårsdagen og laks med eggerøre! Vi hadde et godt møte i trivelige omgivelser, lært å fyre med koks har vi og!?, takker for oss for denne gang, vi kommer svært gjerne tilbake til Kvamsoll. Hilsen styret NTL-Skatt avd 3-15 Styremøte i NTL-Skatt Landsforeningen avholdt i tiden juni sitt styremøte i Hønefoss. Undertegnede benyttet ved denne korsvei anledningen til å forevige Sommeren er her! landsforeningens samlede styre. Ellers må dette styremøtet betraktes som en lang dags ferd mot natt, da dagene så absolutt ble utnyttet Det er noe uforutsigbart over hvor god den egentlig først når den er over vil vi ha full oversikt over antall sommerdager eller hvis alt går riktig godt på antall tropenetter. På hvor mange is vi har spist og hvor mange liter mineralvann og øller som har lesket strupen på oss. Så kan jo de lærde strides om hvor godt dette gjør med oss arme mennesker! For egen etats del har vi jo fått med oss at skatteoppgjøret for nesten 90 prosent av lønnstakerne og pensjonistene er vel i havn og at vel 2.1 millioner skattytere i snitt vil ha ca kroner mer i feriekassen. Men man legger merke til at farene lurer allerede bak neste sving, for ikke å si allerede i Og dette i tillegg til ROS! For til tross for agurktid, eller kanskje nettopp derfor, viser modernisten Meyer at her skal det offentlige kunne henvende seg til hver især pr. ! Allerede i 2007 mener han at tiden er inne til at vi hver for oss i all hovedsak skal kunne kommunisere med det offentlige pr. ! Videre er det ikke måte på hvor sikkert dette er! Og sist men ikke minst; man oppnår en stor reduksjon i antall offentlig ansatte! Men dette lar seg kun gjøre såfremt den sittende regjering forblir ved roret. For hvis ikke vil «det særdeles tette» samkvemet mellom AP og fagbevegelsen virke som en til siste trevl for å komme igjennom en dagsorden som nok var sjelden tett. Av Inge Sveås. bremsekloss i prosessen! Rene ord for pengene! Og der røk vel muligheten for både det RØDE eller det RØD-GRØNNE alternativet til høsten..eller!? Selv om valgets kvaler så absolutt nærmer seg har vi faktisk noe tid igjen til å tenke seg om; en kjapp hoderegning finner at det i skrivende stund er 75 dager igjen til valget! Tilbake til det daglige; må overveie å nytte opphold, sol og et langtidsvarsel som lover temperaturer godt over 20 tallet, til en beskjæring av gresset før det når meg over hodet agurkene trives nok uansett vær i disse sommermånedene! Inge S

7 New Public Management eller reinspikka høyrepolitikk i skattedirektoratet? Nå er ikke ledelsen i SKD - herunder skattedirektøren - den som setter mest pris på folk med god hukommelse særlig ikke hvis man husker ting man slett ikke burde. Men da Tatcher, Reagan og Rogers drev på som verst i England, USA og New Zealand i 80-åra, oppstod nye begreper som Tatcherism, Reaganomics og Rogernomics. New Public Management (NPM) var bølgen som skyllet inn over ethvert vestlig land med respekt for seg selv. Bølgen kom også til Norge, hvor den imidlertid har fått mindre innpass enn i andre vestlige land. Det hindret imidlertid verken Brundtland eller Willoch til å ta seg et solid bad. Flere teorier lanserer NPM som noe nytt og uprøvd. Makt- og demokratiutredningen har gitt ut en rapportserie, hvorfra det siteres fra Rapport 76, august 2003: «Hood og Jackson fremholder at spredningen av NPM (tross manglende indisier om faktisk hensiktsmessighet) blant annet har skjedd ved at tendensen til mistro har blitt undertrykket gjennom visse typer argumentasjon. Et eksempel på dette, er teknikken de kaller amnesia, nemlig presentasjonen av NPM som nye virkemidler, som ikke har blitt prøvd ut før, og som dermed ikke har blitt forkastet på bakgrunn av erfaring. Dette argumentet er en illusjon, fordi tiltak som for eksempel resultatlønn har en lang historie. Forfatterne nekter seg heller ikke å sammenligne entusiasmen rundt NPM med ritualtroen hos remote tribes of Melanasia» Nå skal jeg ikke insinuere at ledelsen i SKD driver med ritualer á la fjerne stammer fra Melanesia, eller stikker nåler i NTL-logoen, men en ting er i hvertfall sikkert, outsourcing er det siste ny-mantra-ordet i SKD s ledelse. Nytale var jo noe som George Orwell innførte i 1948, og som siden den gang har fått sin rennesanse flere ganger ettersom man «fant opp» nye måter å si sammen ting på. Må ikke forveksles med tungetale selv om sammenligningen er nærliggende. I utgangspunktet er det ikke måte på hva som kan surfes (det er jo en bølge, ikke sant?) ut av SKD: IT, vask, post, sentralbord, servicesenter, rekvisita for å nevne noen. Man kan jo da stille seg det store spørsmålet: hvorfor stoppe der? Hvorfor ikke se på alle oppgavene etaten utfører som selvstendige oppgaver som overhode ikke hører naturlig til kjernevirksomheten i etaten. Hva er så kjernevirksomheten i etaten? Tidligere var det folkeregister, forskudd, ligning, fastsetting, innkreving, kontroll, systemog regelverksutvikling for å nevne noen. Hva er det i dag? Administrasjon?! Hvorfor ikke sette ut PSA-ligningen til Rema, folkeregister og forskudd til Rimi (4 liter melk og et frikort, takk) kontroll til KPMG, regelverksutformingen til Ernst & Young, innkrevingen til Hells Angels (..hit med penga ellers går kneskåla ). Lønns- og regnskapssentralen kan jo Forsvaret ta seg av, de har erfaringen eller trenger å øve seg litt mer, mens SIS kan overlates til Tore Fritsch og Skattebetalerforeningen. Problemet med denne form for oppstykking av virksomheten i enkeltresultatområder, er at man mister den helhetlige tankegang. I stedet for å få enhetene til å samarbeide, åpner dette for konkurranse mellom enhetene om å få beholde gjenværende arbeidsoppgaver. Arbeidsmiljøet blir skadelidende. Man risikerer dessuten å miste den kompetanse man faktisk er avhengig av. Alt kan jo kjøpes for penger i dag, men det er dyrt å være fattig i Norge. Selv om det på enkeltområder brukes penger som gress, er den økonomiske situasjonen alvorlig nok for de som jobber i selve produksjonen, det være seg i SKD, på liknings-, fylkes-, skattefogd- eller sentralskattekontor. Selv om det har vært satt ut oppgaver i SKD tidligere, er det særlig Bjarnes mål om å slanke SKD med 20-30% og utsetting av IT og ressurser i tilknytning til stormaskinen som har fått fart på diskusjonen omkring SKD s surfestrategier. Mens andre virksomheter tjener på å ta tilbake IT-jobben, skal SKD gå motsatt vei. I følge Aftenpostens nettutgave 24.mai, tjente Flytoget 6 mill kroner på eget driftskonsept og egen organisasjon. Undersøkelse har også vist at flere enn tidligere er misfornøyd med oppfølgingen de får fra sin driftsleverandør. Jeg er redd for at vi i skatteetaten kan miste verdifull kompetanse innenfor IT som det kan være vanskelig å erstatte når den først er surfet ut. Til høsten er det valg, og vi kan velge om vi vil ha «four more years» eller ny-regjering. Ledelsen i SKD er ikke på valg før i 2007 Pompel Aktivitetsuke i NTL-regi Uke 21 satset NTL og LO Stat sterkt med sitt besøk i Nord-Trøndelag. Forbundssekretærene Torhild Hornslien og Tomas Sandvik samt LO Stat sekretær, Kjell Pettersen, med ansvar for bl.a Nord-Trøndelag trålet fylket fra sør til nord, besøkte arbeidsplasser, avviklet dagskonferanse og avholdt medlemsmøter. Undertegnede fanget to av de travle, Torhild og Kjell ifm et medlemsmøte på Statens Hus i Steinkjer, hvor vi i tillegg ser noen av de frammøtte fra skatteetaten. Av Inge Sveås. Uttalelse fra NTL-Skatt avd 3-15: lønnsoppgjøret i staten 2005 De vises til NTLs lønnspolitiske uttalelse som ble vedtatt på NTLs landsstyre 3. februar Det har kommet klare signaler fra flere medlemmer i NTL-Skatt avd 3-15 Hordalandtil både oss og til NTL-Skatt sentralt knyttet opp til tema tariff (tariff 2004). Det var derfor med glede det ble registrert, at de av de viktigste punktene i NTLs lønnspolitiske uttalelse for 2005 omhandlet likelønn. Her står det - NTL arbeider for lik lønn for likeverdig arbeid, og vil fjerne lønnsforskjeller som skyldes kjønn, etnisk bakgrunn, tradisjoner, status eller tilfeldigheter. Innenfor NTL sine største tariffområder, Staten og NAVO, har likelønnsutviklingen stagnert. Likelønn er derfor et høyt prioritert krav fra NTL ved årets tariffoppgjør. Dette signalet blir videresent til LO Stat som foretar de konkrete forhandlingene med staten. NTL s visjon om å ta et ekstra tak i likelønn problematikken stemmer overens med LO visjon. Likevel.Etter å ha lest årets resultat av lønnsoppgjøret i staten finner vi ikke noe som tilsier at faktiske tiltak er iverksatt i kampen for likelønn i tariffoppgjøret Årets resultat fra LO-Stat var akkurat i tråd med hva andre fagforeninger utenfor LO har fremforhandlet. Et generelt lønnsøkning til alle på minst kr Som følge av dette blir det ikke satt av noe til justeringsoppgjør eller lokale lønnsforhandlinger. Dette var hovedpunktene. Når NTL går ut og stadfester at en er veldig fornøyd med resultatet, så er vi enig i hovedlinjen i selve lønnsresultatet. En kollektiv oppjustering. Lønnsoppgjøret gir derimot ikke noe signal om at en er kommet et trinn lengre i kampen for likelønn. En står fremdeles på stedet hvil selv om forholdet har fått status «høy prioritet». NTL-Skatt avd 3-15 ønsker derfor å si fra om at NTL-Skatt og NTL må sette inn enda mer resurser på dette området. Et tema som er så klart fremme i NTL s lønnspolitikk må en kunne vise frem resultat for/fremdrift. NTL-Skatt avd 3-15 har planlagt å ta opp likelønn lik lønn for likeverdig arbeid som et av temaene på kurs til høsten. Dette oppfordrer vi at NTL/NTL-Skatt også vil prioritere i fremtiden med å sette opp likelønn som et eget tema i kurskatalogen. Økt fokus på likelønn er et viktig steg i riktig retning. NTL-Skatt avd 3-15 ber om at en NTL/ NTL-Skatt jobber aktiv med likelønn for likeverdig arbeid frem mot neste tariffoppgjør 2006 og at likelønn blir satt inn som fanesak 1. Uttalelsen må ikke tolkes dithen at NTL-Skatt avd 3-15 argumenterer for at en større andel av lønnsmidlene blir overført til de lokale forhandlingene. Vi støtter NTL syn på dette området. Med hilsen NTL-Skatt avd 3-15 Hordaland/ Styret

8 Merethe Gjersvold Evensen, Bettina Longva, Jan Bertelsen og Grete Ellingsen Aaby. Markering av folkeregisteret i Norge 100 år Etter initiativ fra NTL-skatt har Skattedirektoratet bestemt seg for å markere at 21. september 2005 er det 100 år siden Kristi ania bystyre gjorde vedtak om å opprette folkeregister. Markeringen vil skje i Skattedirektoratets lokaler på Helsfyr med et fagseminar der samarbeidspartnere, ledelse i Skattedirektoratet, brukerne gjennom representanter fra de enkelte FSK vil bli invitert. Til å forberede og forestå markeringen er der oppnevnt en liten «festkomite» under Medlemsfordeler Har du sett nettsidene til LO-favør? Husker du VG-oppslaget tidligere i våres at et vanlig LO-medlem kan spare opptil kr pr.år på LO-favør-medlemsfordelene? På LO-favørs nettsider; no vil du finne et utall av medlemsfordeler. Alt fra bensinrabatter, leiebil, hotellovernattinger, ferieturrabatter, kulturarrangementer, strømrabatt m.m. Et besøk på denne nettsiden kan absolutt være nyttig. ledelse av Grete Ellingsen Aaby fra Sentralkontoret for folkeregistrering. De øvrige medlemmer er Merete Gjersvold Evensen fra Oslo LK, folkeregisteret, Bettina Longva, SKD og Jan Bertelsen, RUF (og NTLskatt) Komiteen har allerede hatt to møter og har kommet langt i forberedelsene og fagseminaret vil sikkert gi deltakerne mye av historien for folkeregistrene, en del om nåtiden og ikke minst hvilke tanker og vyer der er for fremtiden. Bensinrabatter Som kjent har NTL-Skatt en avtale med Statoil Detaljhandel om 36 øre pr.literen i reduksjon på fakturaen for fylt drivstoff. Vi har fått flere henvendelser fra medlemmer som spør hva med tidligere avtale med Shell? NTL-Skatt har ikke lenger noen egen drivstoff-rabattavtale med Shell, slik tidligere Norges Skatterevisorers landsforening hadde. Denne avtalen har Shell selv avviklet. Men det er tilbud ved bruk av Shell som LO-favør-medlem, se nevnte nettside. Fra 1.juni er drivstofftilbudet til LO-medlemmer forbedret, ved at bonusen er økt fra 25 til 30 øre pr. literen. Når du kjøper drivstoff på Shell-stasjoner, må LO-favør-kortet trekkes gjennom kortleseren inne på stasjonen eller mates i pumpeleseren i forbindelse med betaling for at bonusen skal bli registrert. PC-HJØRNET Slik kan du beskytte maskinen din Mange av dere er vel som undertegnede mindre datakyndige, og har ofte problemer med å holde maskinen fri for angrep fra virus m.m. Det er viktig å kjøre jevnlig oppdatering av antivirusprogrammet, samt å kjøre en «scanning» av harddisken, så en får slettet infiserte filer m.m. Ikke bare virus Virus er ikke den eneste trusselen mot PC en din. Det som nå også er blitt et problem for mange er såkalte spionprogrammer og «spyware», som antivirusprogrammet ikke rydder bort. Blir det for mange slike liggende på maskinen, kan den fort bli treg og ting henger seg opp. Undertegnede hadde en slik historie i fjor høst, da det endte med at jeg måtte rydde hele harddisken C, og mistet alt jeg hadde lagret på den, da jeg selvsagt ikke hadde tatt sikkerhetskopier. Prøv programmet Ad-aware, som både finner og fjerner spyware. Programmet finner du på siden: Kjør en scanning jevnlig og slett infiserte objekter. Dette var noen enkle tips fra en mindre datakyndig ansatt i etaten. Stein Har du noen ytringer vedr. bruk av PC/ hjemme-pc ev. noen tips til dine kollegaer, send en mail til redaktøren, så vi kan ta inn budskapet i vår nystartede PC-hjørnet! Postadresse/ NTL-Skatt Sekretariat: Folkets Hus, rom 504 Youngsgt.11, 0181 Oslo E-postadresse: Hjemmeside: Styret: Arbeidsutvalget: Leder: Stein Thorvaldsen, Skien LK Tlf mobil: , e-post: stein.thorvaldsen Nestleder: Bente Næss Holt, Skien LK Tlf mobil: e-post: bente.holt Sekretær: Erling Broen, Hjemmekontor, Tlf mobil: , e-post: Det øvrige styret: Kasserer: Ola Arild Myhre, Ola Hammerstadsv. 8, 2270 Flisa. Tlf e-post:ola.myhre Styremedlem og studieleder: Benny Ch. Bye, Lofoten LK Tlf: e-post: benny.bye Styremedlem: Odd Magne Persson, Karmøy LK Tlf: , e-post: odd.persson Styremedlem: Ingrid Sølberg, Sør-Trøndelag SFK Tlf: e-post: Styremedlem: Astrid Lundanes, Hedmark FSK Tlf: e-post: astrid.lundanes Styremedlem: Karl Tore Hareide, Hordaland FSK Tlf: e-post: karl-tore.hareide NTL-Skatt, landsforening 3: Styremedlem: Thomas Engen, Oslo LK Tlf: e-post: thomas.engen Styremedlem: Lene Honningsvåg, Oslo og Akershus SFK Tlf: e-post: lene.honningsvag Varamedlem: Gunn Torhild Tveit, Sogn LK Tlf: e-post: gunn.tveit Varamedlem: Mona Berg Moen, Sør-Trøndelag FSK Tlf: e-post: mona-berg.moen Varamedlem: Jan Bertelsen, Dalane LK, Tlf: e-post: jan.bertelsen Varamedlem: Nina Fosshaug, Skattedirektoratet Tlf: e-post: nina.fosshaug Varamedlem: Trond Augunset, Hallingdal LK Tlf: e-post: trond.augunset Redaktør: Inge Sveås, Nord-Trøndelag FSK Tlf: e-post: inge.sveas eller NTL-Skatts rådgivende utvalg: Kontrollfaglig utvalg: Mona Berg Moen, Sør-Trøndelag FSK Erik Tore Lyngstad, Sør-Trøndelag FSK Roger Jensen, Lofoten LK Oddbjørn Lium, Oslo FSK Merete Lundberg, Oslo FSK Karl Tore Hareide, Styret Folkeregisterutvalget: Jan Bertelsen, styret Anne Kvernsmyr, Sandefjord LK Line Torp, Oslo LK Karin Vartdal, Søre-Sunnmøre LK Opplæringsutvalget: Lene Honningsvåg, styret Ann-Kristin Godager Aspeli, Hedm. LK Rune Pedersen, Bodø LK Edel Duurhuus, Midt-Finnmark LK Utvalg for arbeidsmiljøspørsmål: Odd Magne Persson, styret Trond Tidslevold, Trondheim LK Linda Svenungsson, SFS Moss Audun Sylta, Nordhordland LK Lederutvalget: Gunn Torhild Tveit, styret Ole Petter Saugen, Vest-Agder FSK Hilde Sveås Husby, Steinkjer LK Odd Inge Aarstad, SFU Sandnes Ledere av NTL-Skatts lokalavdelinger 3-01 Oslo LK Per Arne Reum, Oslo lk 3-02 Sogn og Fjordane Torill Anita Feidje,Fjaler LK 3-03 Skattedirektoratet Bengt-Magne Myrnes, Skattedirektoratet 3-04 Finnmark Edel Duurhuus, Midt-Finnmark lk 3-05 Oslo FSK Øivind Nullmeyer, Oslo FSK 3-06 Sør-Trøndelag Mona Berg Moen Sør-Trøndelag FSK 3-07 SFS Ronny Johannessen, Sentralskattekontoret for storbedrifter 3-08 SFU Geir Høyland, Sentralskattekontoret for utenlandssaker 3-09 Skattefogdkontorene/ Ingrid Sølberg, Senter for statlig økonomistyring Sør-Trøndelag SFK 3-12 Troms Astrid Domås, Sør-Troms lk 3-15 Hordaland Jon-Atle Spilde, Bergen lk 3-20 Vestfold Hans Georg Svendsen, Larvik lk 3-25 Vest-Agder Grethe S. Ugland, Kristiansand lk 3-30 Akershus Reidar Schei, Bærum lk 3-31 Nordland Ludvig Pedersen, Salten lk 3-32 Østfold Liv Solberg, Østfold FSK 3-35 Nord-Trøndel. Rita Susegg Stensmur, Nord-Trøndelag FSK 3-36 Telemark Unni Jørgensen, Skien lk 3-37 Rogaland Bjørn Ove Hersdal, Stavanger lk 3-38 Buskerud Hilde Hansen, Buskerud FSK 3-42 Aust-Agder Oddvar Støle, Aust-Agder FSK 3-43 Hedmark Terje Verhaug, Sør-Hedmark lk 3-50 Møre og Romsdal Arve Einang, Nordre Sunnmøre lk 3-62 Oppland Gyda Skattebo, Valdres lk 14 15

9 B-Blad Returadr.: NTL Skatt Folkets Hus, rom 504 Youngsgt. 11, 0181 Oslo Vi ønsker alle våre lesere en god sommer! Ja, jeg ønsker å melde meg inn i NTL-Skatt! Navn: Personnummer: Adresse: Postnr.: Stilling: Arbeidssted: Dato: Sted: Underskrift: Får lønn utbetalt fra (lønnskontor): Hvis du nå er medlem i et annet fagforbund i LO, og vil overføre medlemskapet til NTL, oppgi forbundets navn: Medlemskontingenten er 1,1% av brutto lønn. I tillegg kommer premie til Kollektiv Hjemsforsikring, som er en gunstig innboforsikring. Denne er obliga torisk for alle medlemmene i NTL. FYLLES UT AV FORBUNDET: Forening/avd. Lønnskass.: Innmeldt i LO: Innmeldt i NTL: Tidl. LO-forbund: Kupongen sendes til: Norsk Tjenestemannslag, Møllergata 10, 0179 Oslo.

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 1/2006 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Møte med finansministeren Fullt hus på SSØ-dagen Foran hovedtariffoppgjøret

Detaljer

Omorganiseringer og oppgaveßyttinger. Lokale lønnsforhandlinger. nei til resultatlønn. SLN-system til besvær

Omorganiseringer og oppgaveßyttinger. Lokale lønnsforhandlinger. nei til resultatlønn. SLN-system til besvær Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 6/2004 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Omorganiseringer og oppgaveßyttinger i etaten Lokale lønnsforhandlinger nei til resultatlønn

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 4/2005 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ ROS-konferanser gav NTL-skatt kontakt med nær 1200 medlemmer NTL-Skatt Leder

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 5/2005 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt ønsker alle sine lesere en riktig god jul NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt Nr 1/2007 NTL-Skatts ROS-konferanse NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 2/2006 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Årsmøter og kurs i avdelingene Skatteforvaltningen i norden NTL-Skatt Leder

Detaljer

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007 NTL Skatt Nr 3/2007 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet NTL Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag: 5.200 Ansv. redaktør: Stein

Detaljer

NTL Skatt. NTL Skatt

NTL Skatt. NTL Skatt Utgitt av NTL Landsforening 3 Skatteetaten NTL Skatt NTL Skatt Nr 2/2007 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Tillitsvalgte må på nett Innsyn i lønnsopplysninger NTL Skatts lederutvalg

Detaljer

NTL Skatt. Vervekampanje. Norsk Tjenestemannslag. Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ

NTL Skatt. Vervekampanje. Norsk Tjenestemannslag. Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL Skatt Nr 4/2007 Norsk Tjenestemannslag Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Vervekampanje Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt Foto: Colorbox.com NTL Skatt Utgis av NTL Landsforening

Detaljer

Økt satsning på ungdommen side 12

Økt satsning på ungdommen side 12 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 1 Mars 2010 Økt satsning på ungdommen side 12 Kontroll Side 4 NTL Skatt midt-norge Side 5-8 Rekordstor oppslutning om NTL Skatt møter NTLSKATT Nummmer 1

Detaljer

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 1 Februar 2009 Skattekvartalet Side 8-9 Presentasjon av NTL Skatt øst Side 8-9 Studenterfaringer Side 10-11 Vervekampanje Side 20 NTLSKATT Nummmer 1 - Februar

Detaljer

NTLSKATT. Intervjuet Nina, en travel dame på SITS side 10-11. En prat med SITS-direktøren. A-ordningen på agendaen. Årsmøte i NSO. Side 10.

NTLSKATT. Intervjuet Nina, en travel dame på SITS side 10-11. En prat med SITS-direktøren. A-ordningen på agendaen. Årsmøte i NSO. Side 10. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 2 - Juni 2014 Intervjuet Nina, en travel dame på SITS side 10-11 En prat med SITS-direktøren Side 6 A-ordningen på agendaen Side 8 Årsmøte i NSO Side 10

Detaljer

Et kriminelt arbeidsliv? side 6 NTLSKATT. De snille og stille seniorene. Store utfordringer i DFØ. Hvorfor velge NTL Skatt. Side 9. Side 10.

Et kriminelt arbeidsliv? side 6 NTLSKATT. De snille og stille seniorene. Store utfordringer i DFØ. Hvorfor velge NTL Skatt. Side 9. Side 10. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 3 - Oktober 2013 Et kriminelt arbeidsliv? side 6 Store utfordringer i DFØ Side 9 Hvorfor velge NTL Skatt Side 4 De snille og stille seniorene Side 10 NTLSKATT

Detaljer

Skattekriminalitet NTLSKATT. en vekstnæring? side 6 7. En etat til å stole på Side 5. Hva er lederne opptatt av? Side 8. Her burde alle vært!

Skattekriminalitet NTLSKATT. en vekstnæring? side 6 7. En etat til å stole på Side 5. Hva er lederne opptatt av? Side 8. Her burde alle vært! NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 4 - Desember 2011 Skattekriminalitet en vekstnæring? side 6 7 En etat til å stole på Side 5 Hva er lederne opptatt av? Side 8 Her burde alle vært! Side 10

Detaljer

God sommer! Hovedtariffoppgjøret. Regjeringens skattemelding s 6 og 7. Nordisk Skatteorganisasjon s 8 og 9. Presseoppslag med NTL-Skatt s 4

God sommer! Hovedtariffoppgjøret. Regjeringens skattemelding s 6 og 7. Nordisk Skatteorganisasjon s 8 og 9. Presseoppslag med NTL-Skatt s 4 Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 3/2004 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Hovedtariffoppgjøret s 2, 3 og 13 Regjeringens skattemelding s 6 og 7 Nordisk Skatteorganisasjon

Detaljer

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8.

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 4 - Desember 2013 Fokus på Skatteopplysningen side 4 Personal- og lederutvikling Side 8 Ny og nysjerrig Side 10 Dramatisk for DFØ Side 14 NTLSKATT Nummer

Detaljer

Madame Butterfly NTLSKATT. Intervjuet: side 4 og 5. Trainee - hva er nå det? DFØ nytt. I dette nummeret: Årsmøter over hele landet. Side 8.

Madame Butterfly NTLSKATT. Intervjuet: side 4 og 5. Trainee - hva er nå det? DFØ nytt. I dette nummeret: Årsmøter over hele landet. Side 8. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 1 - Mars 2012 Intervjuet: Madame Butterfly side 4 og 5 I dette nummeret: Årsmøter over hele landet Trainee - hva er nå det? Side 8 DFØ nytt Side 6 NTLSKATT

Detaljer

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt.

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt. SkL NYTT Nr. 4-2005/28. årgang Surt og søtt Fag i fokus Flytt oppgaver, ikke folk Side 4 Side 8 Side 10 Folkeregisteret 100 år Side 14 Langtidsfrisk? Side 7 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING

Detaljer

NTL-Skatt. Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten. Nr 2/2004. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten

NTL-Skatt. Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten. Nr 2/2004. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 2/2004 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Skatteetaten ikke rustet for EU-utvidelsen s 16 Høringsuttalelse til Pensjonskommisjonens

Detaljer

NYTT. YS ung konferansen. side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 4-2007/30. årgang

NYTT. YS ung konferansen. side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 4-2007/30. årgang NYTT Nr. 4-2007/30. årgang Statsministeren på YS visitt Side 6 Nytt servicesenter på Tøyen Side 8 Er det vits i å være medlem Side 14 Blir SkL sør en ny storavdeling i SkL Side 16 YS ung konferansen side

Detaljer

NYTT. Vårens heftigste eventyr. side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2008/31. årgang

NYTT. Vårens heftigste eventyr. side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2008/31. årgang NYTT Nr. 2-2008/31. årgang En prat med Tone Lise Risan Side 6 Historisk årskonferanse Side 8 Møt 3 på kurs Side 12 Bekymringsmelding SkL butikken Side 17 Side 18 Vårens heftigste eventyr side 10 MEDLEMSBLAD

Detaljer

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang.

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang. SkL NYTT Nr. 2-2005/28. årgang Protokollføreren Side 4 Sjakk Matt Side 7 Latterlig lønnsomt Side 9 Hvem tok osten min? Side 14 Våren kommer med PSA Side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en

Detaljer

NYTT. Ut på tur! Hva ville skattedirektøren gjort hvis han skulle omstille seg? side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND

NYTT. Ut på tur! Hva ville skattedirektøren gjort hvis han skulle omstille seg? side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND NYTT Ut på tur! Nr. 1-2007/30. årgang Omstillingsavtalen Side 6 Region Midt tenker vidt Regiontillitsvalgte Hvordan har vi det på jobben? Side 8 Side 12 Side 16 Hva ville skattedirektøren gjort hvis han

Detaljer

NYTT. Regionvise samlinger. Regionsamling for Midt-Norge på Oppdal i mars. side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING. Nr. 2-2006/29.

NYTT. Regionvise samlinger. Regionsamling for Midt-Norge på Oppdal i mars. side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING. Nr. 2-2006/29. NYTT Nr. 2-2006/29. årgang Regionsamling for Midt-Norge på Oppdal i mars Lønnsoppgjøret til mekling Vi er klare for ROS Side 4 Side 6 Regionale kontaktforum Side 7 Nye styrer Side 16 Regionvise samlinger

Detaljer

Landsstyremøtet 2014

Landsstyremøtet 2014 Nr. 5-2014 37. årgang Skatteetatens Landsforbund - et forbund i YS Landsstyremøtet 2014 - Nye oppgaver og kontorstruktur s.9 Snart tomt for fødselsnummer s.4 YS-konferansen 2014 s.6 YS Arbeidslivsbarometer

Detaljer

[ gaiden ] FOR MEDLEMMER I NTL NAV DESEMBER 2007. På innsiden av et kundesenter side 10

[ gaiden ] FOR MEDLEMMER I NTL NAV DESEMBER 2007. På innsiden av et kundesenter side 10 [ gaiden ] FOR MEDLEMMER I NTL NAV DESEMBER 2007 På innsiden av et kundesenter side 10 Redaktøren Med ønske om en god jul Gaiden har denne gangen vært innom kundesenteret i Hordaland. Her møtte vi en gjeng

Detaljer

NYTT. Lise Sannerud Side 14. Møt den nye HR-direktøren. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 3-2011/34.

NYTT. Lise Sannerud Side 14. Møt den nye HR-direktøren. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 3-2011/34. NYTT Nr. 3-2011/34. årgang Skatteetatens fullmakt til å legge ned småkontor Side 4 Region sør - 5 fylker tett i tett Side 6 Intervju med Frida Nokken Side 12 SkLs seniorer trives på jobb Side 16 Møt den

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV april 2008. NAV i medienes søkelys side 10

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV april 2008. NAV i medienes søkelys side 10 [ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV april 2008 NAV i medienes søkelys side 10 Redaktøren Kompetanse hva er det? NAV-reformen er nå halvveis, mens brukere, politikere og media i økende grad forventer at

Detaljer

NYTT. Tillitsvalgte i SkL øst på evalueringskonferanse side 15. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2009/32.

NYTT. Tillitsvalgte i SkL øst på evalueringskonferanse side 15. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2009/32. NYTT Nr. 1-2009/32. årgang Ankom Kongsberg i drivende frostrøyk Tilbake til skatteetaten Involvere og engasjere Verv og reis! Side 6 Side 8 Side 10 Side 16 Tillitsvalgte i SkL øst på evalueringskonferanse

Detaljer