Omorganiseringer og oppgaveßyttinger. Lokale lønnsforhandlinger. nei til resultatlønn. SLN-system til besvær

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omorganiseringer og oppgaveßyttinger. Lokale lønnsforhandlinger. nei til resultatlønn. SLN-system til besvær"

Transkript

1 Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 6/2004 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Omorganiseringer og oppgaveßyttinger i etaten Lokale lønnsforhandlinger nei til resultatlønn SLN-system til besvær Foto: Jan-Erik Østlie

2 NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag: Ansv. redaktør: Stein Thorvaldsen Redaktør: Inge Sveås NT-Fylkesskattekontor 7734 Steinkjer Tlf Mobil inge.sveas Redaksjonen avsluttet: 8. desember Layout og trykk: Stiftelsen Aktuell, Oslo Tlf Innhold: Leder 2 Redaktørens hjørne 3 Oversikt hurtiginfoer og Kontrollinfoer 3 Status for arbeidet i ROS-gruppene 3 Erfaringsinnhenting SLN og AltInn 4 Reparatørene kommer! 4 Dagskonferanse i NTL -Skatt 3/06 4 Oppfølging og innkreving av mva 5 Hedersmerke delt ut i Sør-Trøndelag 5 Ny forretningsidé? 5 Penger til utdanning? 5 Leserbrev 6 Ny bokføringslov 6 Oversikt over styret, utvalg og avdelingslederne 7 SKD-samling med organisasjonene 8 Leder Oppgavesentralisering og omorganiseringer i fokus Denne høsten har det foregått mange omorganiseringer, oppgavesentraliseringer og også noen samlokaliseringer rundt om i fylkene, spesielt på fastsettingsområdet. Hvis noen hadde trodd at «mens vi venter på ROS» betyr å ligge litt på været inntil et ROS-vedtak blir fattet, har man denne høsten mange steder blitt overrasket. Flere steder har det vært omfattende endringer mht oppgaveløsningen, som etter min mening helt klart vil få følger for en fremtidig ROS-organisering. Det ser ut til at mange endringer er viktig å ha på plass til 1. januar 2005 og til fylkesskattesjefene skal skrive sine kontrakter med Skattedirektoratet om driften neste år. Blandet mottakelse ute i etaten De fleste ansatte tror jeg ser hensikten med at en stadig leter etter nye måter å gjøre oppgaveløsningen på alle områder mer effektivt. Utviklingen i etaten går stadig raskere, og vi innfører nye systemer som gjør at oppgavene kan utføres på en annen måte enn bare for få år siden. Arbeidsoppgavene blir etter hvert mer steduavhengige, slik at det i prinsippet ofte ikke spiller noen rolle hvor oppgavene utføres. Samtidig blir etatens ressurser stadig strammere og det stilles sterkere krav til ressursutnyttelse og resultater. Behovet for større fagmiljøer er også økende. Viktig med god prosess Men, blir det så mye mer effektivt og vil vi oppnå de store gevinstene av slike grep nå? Faren er etter min mening at vi gjør så mange grep rundt oppgaveløsningen på nåværende tidspunkt, uten at de ansatte ofte får klarhet i hva som er hensikten og formålet med disse endringene. Mye arbeid vil måtte medgå til å lage nye rutiner og «rigge til» den nye oppgaveløsningen og organisasjonen samtidig som den vanlige driften skal gå sin gang. Mange endringer medfører også at ansatte med god og spesialisert kompetanse plutselig ikke skal gjøre denne oppgaven lenger, fordi den er lagt til et annet sted i distriktet eller fylket. En total omorganisering og inndeling av oppgavene etter funksjoner og ikke geografi som flere fylker nå gjør, får ofte store konsekvenser for ansatte og for den spesialiseringen og oppgaveløsningen man til nå har forholdt seg til. Samtidig er det også viktig å se mulighetene slike omorganiseringer kan gi, med flere interessante oppgaver for mange ansatte. Derfor har de tillitsvalgte stort sett stilt seg åpne og positive for endringer mht oppgaveløsningen, men under forutsetning av at en har gode prosesser der kontorene og de ansatte involveres i forkant. Det må ikke bli slik at ligningskontorene nå har en innbyrdes kamp om for enhver pris å få mest mulig av de «interessante» oppgavene; les næring- og A/S-ligning. Det er viktig å få til en fornuftig oppgaveløsning i fylkene der man hensyntar den kompetansen som er bygd opp over en årrekke, og kontorenes ressurssituasjon og ikke minst viktigheten av interessante arbeidsoppgaver for medarbeiderne. Utjevning av kontrollnivået organisering av kontrollvirksomheten Mye av bakgrunn for at Skattedirektoratet ønsker at fylkene skal vurdere flytting av oppgaver og se nærmere på ressursutnyttelsen i fylkene, er hensynet til en utjevning av kontrollnivået i Man har som mål at det skal være samme avdekkingsrisiko og jevnere kontroll innad og mellom fylker. En skal også satse sterkere på kontroll ifm. svart arbeid og økonomisk kriminalitet. Dette er målsettinger som det ikke er vanskelig å være enig i, og som også samfunnet og politikerne vil forutsette av Skatteetaten. I det hele tatt vil spørsmålet om hvordan vi organiserer kontrollvirksomheten i en framtidig Skatteetat være et viktig spørsmål som en må få en større og bredere diskusjon på enn i dag. En utjevning av kontrollnivået kombinert med overføring av mange tusen psa-oppgaver og næringsdrivende fra Oslo-Akershus-området ut til i resten av landet, vil imidlertid sette store utfordringer til måten å arbeide på neste år. En større satsing på «tyngre» kontrollvirksomhet og innsats mot økonomisk kriminalitet, kan fort medføre et klart senket kontrollnivå for øvrige skattytere mange steder. Og er det til å leve med for etaten, og for myndighetene? Undertegnede tar gjerne imot innspill fra dere medlemmer på denne problematikken. Med disse ytringer, vil jeg få ønske dere alle en riktig god jul, når den tid kommer. Da er det tid for å ta en kjærkommen pust i bakken. Stein Thorvaldsen Redaktørens hjørne Den søte juletid Som overskrifta antyder, vi står foran jula! Rart er det å atter en gang, i forkant av julehøytida, å skulle gjøre et forsøk på å nedfelle noen ord og dele noen tanker med dere. Det er etter hvert fort blitt den femte anledningen jeg er blitt til del denne oppgaven. Dette fra starten av NTL- Skatt i år Et nettopp avholdt representantskapsmøte har igjen gitt meg den tillit at jeg sammen med styret i NTL-Skatt, i en periode på to nye år, skal forsøke å sy sammen et meldingsblad forhåpentligvis til glede for oss alle. Til tross for at det ene møtet, og ikke minst den ene dagskonferansen, avløser hverandre for både sentrale og lokale tillitsvalgte er det et uomtvistelig faktum at jula nærmer seg og juleforberedelsene må vi få unna før vi er i mål! Et gammelt utsagn er at jula har det med å komme overraskende på de fleste av oss. Vel i våre dager må dette tas med en klype salt, de første «advarsler» om en nært forestående høytid mener jeg å ha merket allerede tidlig i oktober! Og i fortsettelsen er postkassen stadig oversvømt av alskens mer eller mindre matnyttig reklame som skal få deg eller meg til å falle i fristelse og skaffe oss nettopp dette produktet. Mon tro hvor mye billigere artiklene hadde blitt om vi hadde sluppet, la oss si halvparten av det glansede papir som gjerne brukes til reklame. Et tankekors er det også at dette knapt nok kan NTL-Skatt ønsker alle sine medlemmer en fredelig jul og et godt nytt år! Inge Sveås brukes til opptenning i en god gammel vedovn?! Været er viktig for oss alle over det ganske land. Vi blir ettersom årstidene skifter, nettopp vitne til, årstidenes vandring gjennom og over naturen. La oss under alle omstendigheter håpe på en fredfylt og rolig jul for oss alle sammen. Glemmes skal heller ikke at også ved denne korsvei vil det være noen av oss som ikke har de, eller den omkring seg, som har vært vanlig i denne høytida. Jula er vel regnet for å være den høytida som for de fleste av oss står i høysetet. Derfor er vel nettopp denne høytida også verre enn andre å slite seg gjennom såfremt noe ikke er som det skal. At noe mangler! Uten å komme for mye inn på tvil og tro føler jeg at det å godta såvel årstidenes som høytidenes vandring over kropp og sinn, er nettopp det å godta selve livet! Vi kommer ikke unna at vi som mennesker er et stykke natur, også vi! Vi fødes og lever en stund på jorda,- for så å bli ett med den igjen. Men for all del la oss glede oss over velfortjente fridager, selv om det ved denne korsvei er mange svarte dager på kalenderen. Til dere hver især en riktig God Jul og et Godt Nytt År! Nyt dagene og øyeblikkene og vend tilbake til hverdagen i det nye året med nyvunnet overskudd rede til å ta fatt på nye utfordringer! Inge S NTL-Skatts hurtiginfoer Siden siste utgave av bladet har NTL-Skatt sendt ut følgende Hurtiginfoer: 41/04: Fra fellesmøtet i Skattedirektoratet 30. november. 42/04: Fra møte i styret for ROSprosjektet 2. desember. Følgende Kontroll-info er sendt ut siden sist: 11/04: Ny bokføringslov med forskrifter trer i kraft fra 1. januar Får du ikke tilsendt NTL-Skatts hurtiginfoer og Kontrollinfoer på e-post? Ta i tilfelle kontakt med din tillitsvalgt/- lokalavdeling, eller NTL-Skatt sentralt. Status for arbeidet i ROSarbeidsgrupper Det er som tidligere nevnt nedsatt fire sentrale arbeidsgrupper ifm. prosjektet Reorganisering av Skatteetaten (ROS): IT-gruppen - Gruppen kartlegger og jobber med hvilke tilpasninger og endringer som må gjøres med etatens IT-systemer, spesielt DSB-systemet, når en i fremtida skal jobbe i regioner og mer på tvers i etaten. Regelverksgruppen - Iflg. gruppen er tilpasninger av klagebehandlingen til fremtidig regionsstruktur den største regelutfordringen. Gruppen jobber derfor mest med dette foreløpig. Gruppen oppgaveløsning og organisasjonsstruktur - gruppen jobber videre med områder som; grenseflaten mellom direktoratet og regionnivå, landsdekkende funksjoner og oppgavefordeling internt i regionene. I tillegg jobbes det videre med regioninndelingen i landet. Gruppen økonomiske, administrative og personalmessige konsekvenser. - Gruppa jobber med nærmere gjennomgang av resultatene av den demografiske kartleggingen blant de ansatte i etaten. Ca. 90% av de ansatte har svart. Likeledes ser gruppa nærmere på tilnærmingsmåte og kartlegging av ressursfordeling mellom administrasjon/ledelse og faglig produksjon i etaten. 2 3

3 Erfaringsinnhenting SLN og AltInn Tidligere i høst hadde NTL-Skatt en stor undersøkelse ute i våre lokalavdelinger om erfaringsinnhentinger i forhold til SLN-systemet og Alt- Inn. Tilbakemeldingene fra våre medlemmer tyder på betydelige frustrasjoner over både mange systemfeil, tungvinte systemer og mange rare utslag av systemet. NTL-Skatt har flere ganger i høst tatt opp med Skattedirektoratet mange av disse forholdene, og bedt om at disse erfaringene tas med i det videre arbeide med å forbedre systemet. Mange av disse tilbakemeldingene er også meddelt til SKD på besøksrundene til fylkene tidligere i høst. Av hovedkonklusjoner i tilbakemeldingene på SLN-systemet, nevner vi: Systemet inneholder for mange bilder, som gjør det vanskelig å ha oversikt, dessuten kommer opplysninger i vinduer som stadig må åpnes og lukkes. Rekalkuleringen av skattyters påstand er kilde til stor frustrasjon. I svært mange tilfelle med fører dette at skattyters oppgaver blir feil. Alt for ofte er oppgavene fra skattyter korrekte, men på grunn av en feilføring oppfatter SLN at det skal foretas korreksjoner. Dette medfører mye leting etter feil og gjenopprettingsarbeid for saksbehandleren, som ofte tar uforholdsmessig Dagskonferanse NTL-Skatt 3-06 NTL-Skatt i Sør-Trøndelag avholdt tirsdag 12. oktober en dagskonferanse på NOVA kurs- og konferansesenter i Trondheim. Det var bra oppmøte med 45 deltakere. Tema for dagen var lokale lønnsforhandlinger. Ola Arild Ola Arild Myhre Myhre fra styret i NTL-Skatt hadde tatt turen til Trondheim for å orientere om dette. I tillegg til å forklare hvordan de lokale lønnsforhandlingene foregår informerte han om resultatet av det sentrale lønnsoppgjøret og justeringsoppgjøret. På slutten av dagen orienterte fylkestillitsvalgte i NTL-Skatt 3-06 Trond Tidslevold om lokale lønnsforhandlinger i eget fylke, lokal lønnspolitikk og hans tanker om utviklingen i Sør-Trøndelag fram mot ROS. mye tid. På grunn av rekalkuleringsfeil blir også prøvenyberegningen ofte totalt feil. Mange oppfatter at det med SLN tar atskillig lengre tid å ligne en næringsdrivende enn det gjorde tidligere. Systemet oppfattes av mange som tungvint og uhensiktsmessig. Det er generelt vanskeligere enn før å ha oversikt i en sak når alle opplysninger ligger i forskjellige bilder på skjermen, enn når man hadde opplysningene på papir. Arbeidsmiljømessig er det betydelige utfordringer med å bruke det nye systemet; mange klager over at å jobbe med mange bilder medfører belastninger både for arm og håndledd, og ikke minst er det slitsomt for øynene. Arbeidet med gjenopprettinger til skattyters opprinnelige påstand m.m. oppfattes av mange som et totalt meningsløst arbeide. Opplæringen i systemet har mange steder vært for liten. NTL-Skatt vil nå be om en tilbakemelding fra Skattedirektoratet på hvilke forbedringstiltak som tenkes settes i verk for 2005, slik at systemet kan bli mer brukervennlig både for våre saksbehandlere i etaten og også for næringsdrivende og regnskapsførerne. Reparatørene kommer! For de av dere som ennå måtte huske tilbake til den tiden da TV n fortsatt kun var i svart/hvitt, vil kanskje komme på «kultfigurene» Pompel og Pilt (ja nettopp derfor pompel ) En tredje pers(s)on var jo Gorgon vaktmesteren:«repareres, revideres, sublimeres, reverseres» osv. Første episode i progamserien (5) var: Reparatørene kommer. I dag koster det jo skjorta og mer til dersom man skal ha en «reparatør» på døra. Hvilket kanskje har medført at support (støtte) via nett og telefon er blitt mer utbredt (om det blir billigere totalt sett, kan det dog reises tvil om ). Uten sammenligning for øvrig har vel kompliserte operasjoner blitt foretatt via tv-overføring fra den ene enden av jordkoden til den andre. Vel, når tastauret på PC n begynner å svikte, er det bare å kaste seg over telefonen og håpe på svar i den andre enden. Noen har vel fått erfart at telefonsupport ikke er helt enkelt for eksempel dersom man har arbeidsgiverfinansiert hjemme-pc! Well, Dell skal ihvertfall ha skryt for sin support i dette tilfelle. God veiledning via høyttaler på sekretariats telefonen medførte at Dell-PC n ble demontert, fikset OG remontert i løpet av minutter! Og tro det eller ei: den virket etterpå!!! Selvgjort er velgjort i hvertfall noen ganger ( men oljekaminen vil jeg helst glemme. Det ER en årsak til at jeg er kortklippet!) Pompel... så langt, så godt... Dyp konsentrasjon innimellom små duppeditter. Oppfølging og innkreving av merverdiavgiftskrav gjennom Statens Innkrevingssentral Den 16. august i år var Elsa Eidstumo og jeg på besøk hos Sigurd Bernhard Myhre i anledning av at han har vært medlem i LO i 40 år. Han ble medlem 1. august Sigurd Bernard Myhre var bedriftsrevisor på fylkes- skattekontoret til han gitt av med alderspensjon i Vi hadde en veldig trivelig kaffestund hvor vi frisket opp minner fra kontoret for over 20 år tilbake. Hilsen Mona og Elsa Det skjer for tiden mye i etaten både på fastsettingsområdet og innkrevingsområdet når det gjelder oppgaveløsning og omorganiseringer, og mange prosjekter settes i gang. Til fellesmøtet i SKD i slutten av november hadde NTL-Skatt hadde bedt om en redegjørelse for et prøveprosjekt om oppfølging og innkreving av bestemte merverdiavgiftskrav gjennom Statens Innkrevingssentral (SI). Finansdepartementet ønsker at man skal se på statlig/offentlig innkreving i en viss sammenheng. Det har vært gjennomført et prøveprosjekt SI har tatt filer fra MVA3-systemet knyttet opp mot RI-koden og kjørt gjennom SI s «vaskeprogram». SI har flere register å kjøre mot enn Skatteetaten. I de tilfellene SI har fått treff der skattefogdene også har muligheter (utlegg/utleggstrekk), viser rapporten fra prøveprosjektet at skattefogdene har gode resultater. Som eksempel kan nevnes at filen knyttet til utleggstrekk gir liten verdi fordi 83% av sakene er registrert med koder som viser at sakene er gjort opp, eller at dekning er iverksatt. SKD har allikevel bedt om en fortsettelse av prøveprosjektet for fire Hedersmerket delt ut i Sør-Trøndelag Penger til utdanning medlemsfordel som mange har benyttes seg av er dette noe for deg? Er du medlem og holder på med utdanning? Da kan du få støtte fra LO Stat. LO Stats utdanningsstipend har til formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer og tillitsvalgte. Stipendet gis til enkeltmedlemmer på bakgrunn av søknad og dokumentasjon av utgifter. Søknadsfrist for første halvår 2005 er 15. januar. Dette gjelder helårsstudier. Søknadsfrist kortere utdanning er fortløpende. Rettigheter i stipendordningen har du om du har minst 1 års fullt betalende medlemskap. Har du lyst å vite mer? Du finner mer informasjon på Eller du kan ringe kontaktperson: Øystein Gudbrands, telefon: Epost: Benny Ch. Bye Studieleder i NTL-Skatt fylker (Nordland, Sør-Trøndelag, Rogaland og Oslo) der innkrevingen av merverdiavgiftskrav med RI-status overføres SI. Forsøksperioden foreslås i første omgang satt til ett år. Finansdepartementet har foreløpig ikke gitt klarsignal for pilotprosjektet. Ingrid Sølberg Ny forretningsidé? T10PF The 10 Percent Foolery er en ny forretningsidé jeg har kommet på hvor jeg skal tjene raske penger. Dere sender kr 1000 til meg, men beholder 10%. Da har dere tjent kr 100,- fordi dere bare sender kr 900,- til meg. Penger rett i lomma med en gang! Så sender dere videre til 10 stykker og ber dem sende 1000,- til meg, men beholder 10% selv og gir 10 prosent av 10% til dere som er forhandlere i systemet. Det vil si at de sender kr 900,- til meg, beholder kr 100,- selv, men sender 10 kr av dem til dere. Penger rett i lomma med en gang! Så sender de 10 dere sender til, mail til 10 nye som sender kr 1000,- til meg, men beholder 10% selv, og gir 10% av det til sin overordnet som gir 10% av dette igjen til sin overordnet. Enkelt og genialt! Mer penger rett i lomma! Jeg som startet det hele må ha kr 900,- av alle, i og med at jeg regner betydelige administrative kostnader ved organiseringen. Jeg trenger både bil, båt og hus i utlandet, samt noe å leve av de neste 30 år, fordi jeg antageligvis må rømme landet når alle forstår at 10% ikke er det de tror det er. Selsom idé, men den har jo funka for andre, så den fungerer sikkert nå også. Hvem er med?? 4 5

4 Reaksjon eller aksjon? Den dagen flygeleiarane på Røyken sjukemeldte seg, kjende eg ein skrekkblanda fryd. Endeleg har noken teke kroppens signal på alvor!!! Om resultatet vert kalla reaksjon eller akson er uviktig viktig er at abeidstakarar står saman og seier: NOK ER NOK! Over heile landet skjer det same: arbeidsgjevar krev innsparing og «nytenkjing». Resultatet er også likt over alt: sentralisering, flytting av arbeidsoppgåver og kutt i årsverk!! I vår etat fekk vi taleforbud v/oal, og no v/ros har vi tenkeforbud, i alle fall må dei negative tankane bort! Kva er dette for politikk???? Skal vi, lydige som vi alltid er, sitja stille å sjå på at all kompetanse og interessante arbeidsoppgåver vert samla ved såkalla «ressurskontor»? Trur vi lenger på at fagbevegelsen får informasjon på alle nivå, og at dei har reell medbestemmelse? Trur vi på at vernetenesta tar vare på enkeltindividet og arbeidsmiljøet? Og trur vi verkeleg på at det er effektivt og innsparande å læra opp arbeidstakarar til nye arbeidsoppgåver, for at kompetente saksbehandlarar i distrikta vert «omskulert» til punchearbeid? Forsvaret synte oss nettopp korleis det gjekk med dei: 20% kutt i tilsette 10% auke i lønnsbusdjettet. Auka kompetanse gjev auka lønn! Interessante arbeidsplasser får gode søkjarar! Vi anar eit arbeidsliv som jobbar sterkt politisk for nedlegging av distrikta, og auka arbeidsledighet. Strategisk plan for skatteetaten er inne i sluttfasen. I planen for kan vi sjå Lokale lønnsforhandlinger = smuler til de lavtlønnede? «Nei til resultatlønn det vil erfaringsmessig ikke komme de som produserer til gode?» Lokale lønnsforhandlinger er igjen blitt historie. De fleste i skatteetaten har nå gjennomført disse, sikkert med forskjellige resultater. Tiden er derfor inne til noe refleksjoner. Og moderniseringsminister Morten Meyer kaster mer bensin på bålet når han nå varsler omkamp om resultatlønn. Dette lokale lønnsoppgjøret oppleves av mange som et profilert lederlønnsoppgjør, hvor det var liten eller ingen plass til de med mer moderate eller lavere lønnsforhold. Det er nærmest opplest og vedtatt at lokale lønnsforhandlinger skal være et oppgjør som tar andre hensyn enn de sentrale oppgjørene. Lavtlønnsprofil hører hjemme i disse. Resultatorientert lønnsutvikling og lønnsutvikling for pressgrupper osv. hensyntas lokalt. Omorganiseringenes vinnere! Når det er sagt, minnes en også et annet forhold som spiller kraftig inn på lønnsutviklingen for noen grupper. Her kommer all omorganisering i staten inn med full tyngde. I en sentral avis hevdet de med full rett at det bare var en gruppe som faktisk tjente på omorganiseringer og endringer av arbeidsoppgaver ledersjiktet. Og da blir Morten Meyers ønske om resultatlønn også et betimelig spørsmål. Skal også denne omlegging av lønnsutvikling i staten kun tilfalle ledere. De er på mange måter så tydelige og lette å måle. Hvem skaper resultatene? Hva med den enkelte lavere lønnede medarbeider som sliter år etter år med pålagte oppgaver uten å få noen uttelling for det. Et betimelig spørsmål blir jo hvem som faktisk driver skuta framover? Er det ikke ofte et godt fellesskap som er utslagsgivende? Et viktig spørsmål er jo også hvordan vi skal synliggjøre gode resultater for en som betjener publikum hele dagen, eller for en som skaper gode rutiner for kontorets arkivtjenester. Debatt tilbake på visjonar som ikkje Asbjørnsen og Moe kunne ha gjort bedre. Kanskje skal vi ta lærdom av eventyra? Kanskje bør vi vakna opp av «Tornerosesøvnen», og gå til kamp mot «Trollet med 3 hovud»? Kanskje vi alle skal mota oss opp og sei at Keisaren har ikkje fått nye kle?????? Anne Grete Albrethson Folgefonn likningskontor Det blir fort til noe som må gjøres likevel! Hvordan skapes et godt arbeidsfellesskap. Er det å synliggjøre gode lederlønninger gang på gang, eller bør en tenke på hva som skjer med den trofaste medarbeider i de samme lønnsforhandlinger. Nederst på lønnsstigen betyr et par tre lønnstrinn veldig mye for selvfølelsen og interessen for å yte enda mer, mens dette i kroner ikke betyr særlig for den potten som er til fordeling. Uansett blir det ikke mer av det enn hva et enkelt lønnstrinn utgjør for de som ligger høyest på lønnsskalaen. Moderniseringsministeren iver etter å gi resultatlønn får en håpe går over i historien som håpløst, nettopp fordi det erfaringsmessig bare kommer noen grupper til gode. Det er sammenheng mellom godt lederskap og gode prestasjoner. Men det må deles med alle. Andre vil fortsatt måtte nøye seg med sentrale potter og lønnsutvikling. Medlem Ny bokføringslov med forskrifter trer i kraft fra 1. januar Finansdepartementet har fastsatt forskrift til den nye bokføringsloven og fastsatt forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler. Ut fra overgangsreglene trer den nye bokføringsloven i kraft 1. januar blir imidlertid et overgangsår hvor en kan velge å benytte bokføringsreglene i: regnskapsloven av 1977 med forskrifter eller kapittel 2 i regnskapsloven eller ta i bruk den nye bokføringsloven med forskrifter. En må bruke det regelsettet en velger hele Fra 2006 må alle bruke reglene i den nye bokføringsloven. Selv om en velger å bruke de gamle reglene i 2005 kan en allikevel følge reglene om oppbevaring i bokføringslovens 13 med tilhørende forskrifter. Den nye bokføringsforskriften er i stor utstrekning i samsvar med utkastet som var på høring i september. Et utkast som NTL-Skatt støttet. Etter mange år har vi nå endelig fått samlet bokføringsreglene i egen lov med forskrift. I de nye reglene har vi gått mer fleksible regler i forhold til blant annet oppbevaring og ajourhold. Av skjerpede krav kan vi nevne legitimasjon av kontantomsetning og utstedelse av salgsdokumenter. Skattedirektoratet hadde i november 2004 instruktørsamling for hvor den nye bokføringsloven med forslag til forskrift ble gjennomgått. Deltakere på denne samlingen er tiltenkt å avholde videre opplæring lokalt. Karl Tore Hareide Skatterevisor og styremedlem i NTL-Skatt Postadresse/ NTL-Skatt Sekretariat: Folkets Hus, rom 504 Youngsgt.11, 0181 Oslo E-postadresse: Hjemmeside: Styret: Arbeidsutvalget: Leder: Stein Thorvaldsen, Skien LK Tlf mobil: , e-post: stein.thorvaldsen Nestleder: Bente Næss Holt, Skien LK Tlf mobil: e-post: bente.holt Sekretær: Erling Broen, Hjemmekontor, Tlf mobil: , e-post: Det øvrige styret: Kasserer: Ola Arild Myhre, Ola Hammerstadsv. 8, 2270 Flisa. Tlf e-post:ola.myhre Styremedlem og studieleder: Benny Ch. Bye, Lofoten LK Tlf: e-post: benny.bye Styremedlem: Odd Magne Persson, Karmøy LK Tlf: , e-post: odd.persson Styremedlem: Ingrid Sølberg, Sør-Trøndelag SFK Tlf: e-post: Styremedlem: Astrid Lundanes, Hedmark FSK Tlf: e-post: astrid.lundanes Styremedlem: Karl Tore Hareide, Hordaland FSK Tlf: e-post: karl-tore.hareide NTL-Skatt, landsforening 3: Styremedlem: Thomas Engen, Oslo LK Tlf: e-post: thomas.engen Styremedlem: Lene Honningsvåg, Oslo og Akershus SFK Tlf: e-post: lene.honningsvag Varamedlem: Gunn Torhild Tveit, Sogn LK Tlf: e-post: gunn.tveit Varamedlem: Mona Berg Moen, Sør-Trøndelag FSK Tlf: e-post: mona-berg.moen Varamedlem: Jan Bertelsen, Dalane LK Tlf: e-post: jan.bertelsen Varamedlem: Nina Fosshaug, Skattedirektoratet Tlf: e-post: nina.fosshaug Varamedlem: Trond Augunset, Hallingdal LK Tlf: e-post: trond.augunset Redaktør: Inge Sveås, Nord-Trøndelag FSK Tlf: e-post: inge.sveas eller NTL-Skatts rådgivende utvalg: Kontrollfaglig utvalg: Roger Jensen, Lofoten LK Per Ivar Ulven, Oslo LK Oddbjørn Lium, Oslo FSK Merete Lundberg, Oslo FSK Mona berg Moen, Sør-Trøndelag FSK Folkeregisterutvalget: Anne Kvernsmyr, Sandefjord LK Line Torp, Oslo LK Karin Vartdal, Søre-Sunnmøre LK Opplæringsutvalget: Ann-Kristin Godager Aspeli, Hedmarken LK Rune Pedersen, Bodø LK Edel Duurhuus, Midt-Finnmark LK Utvalg for arbeidsmiljøspørsmål: Trond Tidslevold, Trondheim LK Linda Svenungsson, SFS Moss Audun Sylta, Nordhordland LK Lederutvalget: Ole Petter Saugen, Vest-Agder FSK Hilde Sveås Husby, Steinkjer LK Odd Inge Aarstad, SFU Sandnes Hvert av utvalgene vil bli supplert med et styremedlem. Ledere av NTL-Skatts lokalavdelinger 3-01 Oslo LK Thomas Engen, Oslo lk 3-02 Sogn og Fjordane Karina Eikevik, Sogn&Fjordane FSK 3-03 Skattedirektoratet Bengt-Magne Myrnes, Skattedirektoratet 3-04 Finnmark Edel Duurhuus, Midt-Finnmark lk 3-05 Oslo FSK Øivind Nullmeyer, Oslo FSK 3-06 Sør-Trøndelag Mona Berg Moen Sør-Trøndelag FSK 3-07 SFS Ronny Johannessen, Sentralskattekontoret for storbedrifter 3-08 SFU Geir Høyland, Sentralskattekontoret for utenlandssaker 3-09 Skattefogdkontorene/ Ingrid Sølberg, Senter for statlig økonomistyring Sør-Trøndelag SFK 3-12 Troms Astrid Domås, Sør-Troms lk 3-15 Hordaland Ingunn Borge Veseth, Nordhordland lk 3-20 Vestfold Hans Georg Svendsen, Larvik lk 3-25 Vest-Agder Grethe S. Ugland, Kristiansand lk 3-30 Akershus Reidar Schei, Bærum lk 3-31 Nordland Ludvig Pedersen, Salten lk 3-32 Østfold Per Espenes, Indre Østfold lk 3-35 Nord-Trøndelag Rita Susegg Stensmur, Nord-Trøndelag FSK 3-36 Telemark Unni Jørgensen, Skien lk 3-37 Rogaland Magnar E. Olsen, Sandnes lk 3-38 Buskerud Espen Boye Hansen, Buskerud FSK 3-42 Aust-Agder Ester Nordmo, Arendal lk 3-43 Hedmark Gerd Slettan, Midt-Hedmark lk 3-50 Møre og Romsdal Arve Einang, Nordre Sunnmøre lk 3-62 Oppland Gyda Skattebo, Valdres lk 6 7

5 B-Blad Returadr.: NTL Skatt Folkets Hus, rom 504 Youngsgt. 11, 0181 Oslo SKD-samling med organisasjonene I midten av oktober var Skattedirektoratet og organisasjonene sentralt samlet til møte på danskebåten for å diskutere evaluering av samarbeidet og de store endringene som skjer i skatteetaten for tiden. Samlingen var en vellykket begivenhet, der representanter fra direktoratet og organisasjonene hadde gode diskusjoner og erfaringsutveksling. Man diskuterte tingenes tilstand på forskjellige områder, og hva som kan forbedres i dialogen mellom partene sentralt. Likeledes hvordan de månedlige fellesmøtene kan utnyttes enda bedre enn i dag. Den sosiale delen av samlingen var også vellykket. Det er viktig å knytte kontakter og diskutere ting utenom de formelle foraene. Odd Magne Persson En brainstorming på gang... Ja, jeg ønsker å melde meg inn i NTL-Skatt! Navn: Personnummer: Adresse: Postnr.: Sted:... Stilling: Arbeidssted: Dato: Underskrift:... Får lønn utbetalt fra (lønnskontor):... Hvis du nå er medlem i et annet fagforbund i LO, og vil overføre medlemskapet til NTL, Medlemskontingenten er 1,1% av brutto lønn. I tillegg kommer premie til Kollektiv Hjemsforsikring, som er en gunstig innboforsikring. Denne er obligatorisk for alle medlemmene i NTL. oppgi forbundets navn:... FYLLES UT AV FORBUNDET: Forening/avd Lønnskass.:... Innmeldt i LO:... Innmeldt i NTL.: Tidl. LO-forbund:... Kupongen sendes til: Norsk Tjenestemannslag, Møllergata 10, 0179 Oslo. 8

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 1/2006 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Møte med finansministeren Fullt hus på SSØ-dagen Foran hovedtariffoppgjøret

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 5/2005 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt ønsker alle sine lesere en riktig god jul NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening

Detaljer

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007 NTL Skatt Nr 3/2007 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet NTL Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag: 5.200 Ansv. redaktør: Stein

Detaljer

NTL Skatt. Vervekampanje. Norsk Tjenestemannslag. Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ

NTL Skatt. Vervekampanje. Norsk Tjenestemannslag. Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL Skatt Nr 4/2007 Norsk Tjenestemannslag Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Vervekampanje Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt Foto: Colorbox.com NTL Skatt Utgis av NTL Landsforening

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt Nr 1/2007 NTL-Skatts ROS-konferanse NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten

Detaljer

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8.

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 4 - Desember 2013 Fokus på Skatteopplysningen side 4 Personal- og lederutvikling Side 8 Ny og nysjerrig Side 10 Dramatisk for DFØ Side 14 NTLSKATT Nummer

Detaljer

God sommer! Hovedtariffoppgjøret. Regjeringens skattemelding s 6 og 7. Nordisk Skatteorganisasjon s 8 og 9. Presseoppslag med NTL-Skatt s 4

God sommer! Hovedtariffoppgjøret. Regjeringens skattemelding s 6 og 7. Nordisk Skatteorganisasjon s 8 og 9. Presseoppslag med NTL-Skatt s 4 Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 3/2004 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Hovedtariffoppgjøret s 2, 3 og 13 Regjeringens skattemelding s 6 og 7 Nordisk Skatteorganisasjon

Detaljer

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang.

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang. SkL NYTT Nr. 2-2005/28. årgang Protokollføreren Side 4 Sjakk Matt Side 7 Latterlig lønnsomt Side 9 Hvem tok osten min? Side 14 Våren kommer med PSA Side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en

Detaljer

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt.

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt. SkL NYTT Nr. 4-2005/28. årgang Surt og søtt Fag i fokus Flytt oppgaver, ikke folk Side 4 Side 8 Side 10 Folkeregisteret 100 år Side 14 Langtidsfrisk? Side 7 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING

Detaljer

NYTT. Regionvise samlinger. Regionsamling for Midt-Norge på Oppdal i mars. side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING. Nr. 2-2006/29.

NYTT. Regionvise samlinger. Regionsamling for Midt-Norge på Oppdal i mars. side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING. Nr. 2-2006/29. NYTT Nr. 2-2006/29. årgang Regionsamling for Midt-Norge på Oppdal i mars Lønnsoppgjøret til mekling Vi er klare for ROS Side 4 Side 6 Regionale kontaktforum Side 7 Nye styrer Side 16 Regionvise samlinger

Detaljer

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Side 6 Møt Elin Kristensen Verv og reis Side 12 Side 14 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering Side 16 Side 19 Først ut SkL Midt-Norge side 10

Detaljer

NYTT. Ut på tur! Hva ville skattedirektøren gjort hvis han skulle omstille seg? side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND

NYTT. Ut på tur! Hva ville skattedirektøren gjort hvis han skulle omstille seg? side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND NYTT Ut på tur! Nr. 1-2007/30. årgang Omstillingsavtalen Side 6 Region Midt tenker vidt Regiontillitsvalgte Hvordan har vi det på jobben? Side 8 Side 12 Side 16 Hva ville skattedirektøren gjort hvis han

Detaljer

NYTT. Intet dør så vakkert som blader. I de vakreste farger jorden eier, kler de seg. Sigbjørn Obstfelder

NYTT. Intet dør så vakkert som blader. I de vakreste farger jorden eier, kler de seg. Sigbjørn Obstfelder NYTT Nr. 4-2009/32. årgang Nye strategier Yes...jeg har lyst Side 4 Side 6 Valgkomiteens forslag Side 9 Ingen SOL pool uten... Side 15 Intet dør så vakkert som blader. I de vakreste farger jorden eier,

Detaljer

Årskonferanser s. 15-19. Arbeidsmiljø og omstilling på SkL-konferansen. s.12. Årsavgiften - skal, skal ikke? s. 4

Årskonferanser s. 15-19. Arbeidsmiljø og omstilling på SkL-konferansen. s.12. Årsavgiften - skal, skal ikke? s. 4 Nr. 2-2015 38. årgang Skatteetatens Landsforbund - et forbund i YS Arbeidsmiljø og omstilling på SkL-konferansen s.12 Årsavgiften - skal, skal ikke? s. 4 Kommunikasjon i omstilling - bidrar du? s. 6 Årskonferanser

Detaljer

NYTT. Landsstyremøtet 2011. god jul! Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 5-2011/34. årgang

NYTT. Landsstyremøtet 2011. god jul! Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 5-2011/34. årgang god jul! NYTT Nr. 5-2011/34. årgang Lang reisevei eller i kø hos NAV? Side 6 Vær frampå og ikke bakpå! Side 12 Vi vil ha ditt forslag Side 15 Kurs for nye medlemmer i SkL øst Side 16 Landsstyremøtet 2011

Detaljer

SkL NYTT. God Jul og Godt Nyttår! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING. Nr. 5-2005/28. årgang. Stolt verbal mitraljøse.

SkL NYTT. God Jul og Godt Nyttår! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING. Nr. 5-2005/28. årgang. Stolt verbal mitraljøse. SkL NYTT Nr. 5-2005/28. årgang Stolt verbal mitraljøse Bedre bruk av folks talenter Side 4 Side 6 SkL etter ROS Side 7 Tror Pål på julenissen? Side 9 God Jul og Godt Nyttår! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS

Detaljer

Kampen om SKOs. 8. Styrking av etatens registre s. 4. Toll-Skatt Kartleggingssamtalene er i gang s. 6 Når fravær blir nærvær s. 10.

Kampen om SKOs. 8. Styrking av etatens registre s. 4. Toll-Skatt Kartleggingssamtalene er i gang s. 6 Når fravær blir nærvær s. 10. Styrking av etatens registre s. 4 Nr. 3-2015 38. årgang Skatteetatens Landsforbund - et forbund i YS Toll-Skatt Kartleggingssamtalene er i gang s. 6 Når fravær blir nærvær s. 10 Kampen om SKOs. 8 - En

Detaljer

NR. 2 2009 UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET. Høsten er her. I dette nummer, bl.a.: SIDE 3 Leder SIDE 5. SIDE 9 Hvilken betydning har regnkapsførerloven

NR. 2 2009 UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET. Høsten er her. I dette nummer, bl.a.: SIDE 3 Leder SIDE 5. SIDE 9 Hvilken betydning har regnkapsførerloven NR. 2 2009 UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET Høsten er her SIDE 3 Leder SIDE 5 I dette nummer, bl.a.: «Utvalget» Det nyttige hjelpemiddel SIDE 9 Hvilken betydning har regnkapsførerloven for skatteetaten og den

Detaljer

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4.

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4. 101 BLADET for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr. 1 2006 Ny vår for forsvaret Et forsvar for folket av folket side 4 Det går mot vår side 3 Ny hovedavtale i staten er klar side

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

Møt ny finansminister og ny skattedirektør

Møt ny finansminister og ny skattedirektør NR. 1 2013 I dette nummer bl.a. SIDE 2 Fra Redaktøren UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET Møt ny finansminister og ny skattedirektør SIDE 3 Lederen har ordet SIDENE 4 6 Møte med finansminister Siv Jensen SIDENE

Detaljer

NYTT. SkL konferansen i Svolvær. Side12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2011/34. årgang. Småkontorsaken.

NYTT. SkL konferansen i Svolvær. Side12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2011/34. årgang. Småkontorsaken. NYTT Nr. 2-2011/34. årgang Småkontorsaken Side 4 SkL øst Side 6 Ung i Riga Side 14 Årskonferansser Side 16 SkL konferansen i Svolvær Side12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS

Detaljer

Årsmøter landet rundt

Årsmøter landet rundt NYTT Nr. 1-2014/37. årgang Årets lønnsoppgjør Side 4 Fremtidsbildet 2025 Side 7 SkLs kurs og konferanser Side 11 Årsmøter landet rundt Side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i

Detaljer

Redaksjonen ønsker alle sine lesere en riktig god sommer UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET. I dette nummer bl.a.

Redaksjonen ønsker alle sine lesere en riktig god sommer UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET. I dette nummer bl.a. NR. 1 2014 UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET I dette nummer bl.a. SIDE 2 Fra Redaktøren SIDE 3 Lederen har ordet SIDENE 4 8 Konferanse om nemndsstruktur SIDENE 9 10 Klagenemnda for MVA SIDENE 11 12 Skatteklagenemnda

Detaljer

NYTT. Send et sommerkort. side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 3-2008/31. årgang. Offentlig innkreving.

NYTT. Send et sommerkort. side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 3-2008/31. årgang. Offentlig innkreving. NYTT Nr. 3-2008/31. årgang - for deg og meg Offentlig innkreving Side 5 Sommervotter Side 7 Kan vi avlive myten Side 8 GOD SOMMER Skuddsikre 17-åringer 2 0 0 8 Side 10 - for deg, med deg og nær deg SkL

Detaljer

kommuniké. TEMA: LOKALE FORHANDLINGER 03.2011 HVEM ER MEST FORNØYD? S.4 9 blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang

kommuniké. TEMA: LOKALE FORHANDLINGER 03.2011 HVEM ER MEST FORNØYD? S.4 9 blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang kommuniké. blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang TEMA: LOKALE FORHANDLINGER HVEM ER MEST FORNØYD? S.4 9 03.2011 2 leder lederen EN LEVENDE ORGANISASJON «I dette lange og viktige arbeidet er det

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV Mars 2015. Kontorlandskap

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV Mars 2015. Kontorlandskap [ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV Mars 2015 Kontorlandskap Redaktøren Kamerater! Vi har i dette nummeret av Gaiden valgt å fokusere helt og holdent på oss selv og på hvordan vi har det på jobben. Diskusjonen

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer