Omorganiseringer og oppgaveßyttinger. Lokale lønnsforhandlinger. nei til resultatlønn. SLN-system til besvær

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omorganiseringer og oppgaveßyttinger. Lokale lønnsforhandlinger. nei til resultatlønn. SLN-system til besvær"

Transkript

1 Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 6/2004 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Omorganiseringer og oppgaveßyttinger i etaten Lokale lønnsforhandlinger nei til resultatlønn SLN-system til besvær Foto: Jan-Erik Østlie

2 NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag: Ansv. redaktør: Stein Thorvaldsen Redaktør: Inge Sveås NT-Fylkesskattekontor 7734 Steinkjer Tlf Mobil inge.sveas Redaksjonen avsluttet: 8. desember Layout og trykk: Stiftelsen Aktuell, Oslo Tlf Innhold: Leder 2 Redaktørens hjørne 3 Oversikt hurtiginfoer og Kontrollinfoer 3 Status for arbeidet i ROS-gruppene 3 Erfaringsinnhenting SLN og AltInn 4 Reparatørene kommer! 4 Dagskonferanse i NTL -Skatt 3/06 4 Oppfølging og innkreving av mva 5 Hedersmerke delt ut i Sør-Trøndelag 5 Ny forretningsidé? 5 Penger til utdanning? 5 Leserbrev 6 Ny bokføringslov 6 Oversikt over styret, utvalg og avdelingslederne 7 SKD-samling med organisasjonene 8 Leder Oppgavesentralisering og omorganiseringer i fokus Denne høsten har det foregått mange omorganiseringer, oppgavesentraliseringer og også noen samlokaliseringer rundt om i fylkene, spesielt på fastsettingsområdet. Hvis noen hadde trodd at «mens vi venter på ROS» betyr å ligge litt på været inntil et ROS-vedtak blir fattet, har man denne høsten mange steder blitt overrasket. Flere steder har det vært omfattende endringer mht oppgaveløsningen, som etter min mening helt klart vil få følger for en fremtidig ROS-organisering. Det ser ut til at mange endringer er viktig å ha på plass til 1. januar 2005 og til fylkesskattesjefene skal skrive sine kontrakter med Skattedirektoratet om driften neste år. Blandet mottakelse ute i etaten De fleste ansatte tror jeg ser hensikten med at en stadig leter etter nye måter å gjøre oppgaveløsningen på alle områder mer effektivt. Utviklingen i etaten går stadig raskere, og vi innfører nye systemer som gjør at oppgavene kan utføres på en annen måte enn bare for få år siden. Arbeidsoppgavene blir etter hvert mer steduavhengige, slik at det i prinsippet ofte ikke spiller noen rolle hvor oppgavene utføres. Samtidig blir etatens ressurser stadig strammere og det stilles sterkere krav til ressursutnyttelse og resultater. Behovet for større fagmiljøer er også økende. Viktig med god prosess Men, blir det så mye mer effektivt og vil vi oppnå de store gevinstene av slike grep nå? Faren er etter min mening at vi gjør så mange grep rundt oppgaveløsningen på nåværende tidspunkt, uten at de ansatte ofte får klarhet i hva som er hensikten og formålet med disse endringene. Mye arbeid vil måtte medgå til å lage nye rutiner og «rigge til» den nye oppgaveløsningen og organisasjonen samtidig som den vanlige driften skal gå sin gang. Mange endringer medfører også at ansatte med god og spesialisert kompetanse plutselig ikke skal gjøre denne oppgaven lenger, fordi den er lagt til et annet sted i distriktet eller fylket. En total omorganisering og inndeling av oppgavene etter funksjoner og ikke geografi som flere fylker nå gjør, får ofte store konsekvenser for ansatte og for den spesialiseringen og oppgaveløsningen man til nå har forholdt seg til. Samtidig er det også viktig å se mulighetene slike omorganiseringer kan gi, med flere interessante oppgaver for mange ansatte. Derfor har de tillitsvalgte stort sett stilt seg åpne og positive for endringer mht oppgaveløsningen, men under forutsetning av at en har gode prosesser der kontorene og de ansatte involveres i forkant. Det må ikke bli slik at ligningskontorene nå har en innbyrdes kamp om for enhver pris å få mest mulig av de «interessante» oppgavene; les næring- og A/S-ligning. Det er viktig å få til en fornuftig oppgaveløsning i fylkene der man hensyntar den kompetansen som er bygd opp over en årrekke, og kontorenes ressurssituasjon og ikke minst viktigheten av interessante arbeidsoppgaver for medarbeiderne. Utjevning av kontrollnivået organisering av kontrollvirksomheten Mye av bakgrunn for at Skattedirektoratet ønsker at fylkene skal vurdere flytting av oppgaver og se nærmere på ressursutnyttelsen i fylkene, er hensynet til en utjevning av kontrollnivået i Man har som mål at det skal være samme avdekkingsrisiko og jevnere kontroll innad og mellom fylker. En skal også satse sterkere på kontroll ifm. svart arbeid og økonomisk kriminalitet. Dette er målsettinger som det ikke er vanskelig å være enig i, og som også samfunnet og politikerne vil forutsette av Skatteetaten. I det hele tatt vil spørsmålet om hvordan vi organiserer kontrollvirksomheten i en framtidig Skatteetat være et viktig spørsmål som en må få en større og bredere diskusjon på enn i dag. En utjevning av kontrollnivået kombinert med overføring av mange tusen psa-oppgaver og næringsdrivende fra Oslo-Akershus-området ut til i resten av landet, vil imidlertid sette store utfordringer til måten å arbeide på neste år. En større satsing på «tyngre» kontrollvirksomhet og innsats mot økonomisk kriminalitet, kan fort medføre et klart senket kontrollnivå for øvrige skattytere mange steder. Og er det til å leve med for etaten, og for myndighetene? Undertegnede tar gjerne imot innspill fra dere medlemmer på denne problematikken. Med disse ytringer, vil jeg få ønske dere alle en riktig god jul, når den tid kommer. Da er det tid for å ta en kjærkommen pust i bakken. Stein Thorvaldsen Redaktørens hjørne Den søte juletid Som overskrifta antyder, vi står foran jula! Rart er det å atter en gang, i forkant av julehøytida, å skulle gjøre et forsøk på å nedfelle noen ord og dele noen tanker med dere. Det er etter hvert fort blitt den femte anledningen jeg er blitt til del denne oppgaven. Dette fra starten av NTL- Skatt i år Et nettopp avholdt representantskapsmøte har igjen gitt meg den tillit at jeg sammen med styret i NTL-Skatt, i en periode på to nye år, skal forsøke å sy sammen et meldingsblad forhåpentligvis til glede for oss alle. Til tross for at det ene møtet, og ikke minst den ene dagskonferansen, avløser hverandre for både sentrale og lokale tillitsvalgte er det et uomtvistelig faktum at jula nærmer seg og juleforberedelsene må vi få unna før vi er i mål! Et gammelt utsagn er at jula har det med å komme overraskende på de fleste av oss. Vel i våre dager må dette tas med en klype salt, de første «advarsler» om en nært forestående høytid mener jeg å ha merket allerede tidlig i oktober! Og i fortsettelsen er postkassen stadig oversvømt av alskens mer eller mindre matnyttig reklame som skal få deg eller meg til å falle i fristelse og skaffe oss nettopp dette produktet. Mon tro hvor mye billigere artiklene hadde blitt om vi hadde sluppet, la oss si halvparten av det glansede papir som gjerne brukes til reklame. Et tankekors er det også at dette knapt nok kan NTL-Skatt ønsker alle sine medlemmer en fredelig jul og et godt nytt år! Inge Sveås brukes til opptenning i en god gammel vedovn?! Været er viktig for oss alle over det ganske land. Vi blir ettersom årstidene skifter, nettopp vitne til, årstidenes vandring gjennom og over naturen. La oss under alle omstendigheter håpe på en fredfylt og rolig jul for oss alle sammen. Glemmes skal heller ikke at også ved denne korsvei vil det være noen av oss som ikke har de, eller den omkring seg, som har vært vanlig i denne høytida. Jula er vel regnet for å være den høytida som for de fleste av oss står i høysetet. Derfor er vel nettopp denne høytida også verre enn andre å slite seg gjennom såfremt noe ikke er som det skal. At noe mangler! Uten å komme for mye inn på tvil og tro føler jeg at det å godta såvel årstidenes som høytidenes vandring over kropp og sinn, er nettopp det å godta selve livet! Vi kommer ikke unna at vi som mennesker er et stykke natur, også vi! Vi fødes og lever en stund på jorda,- for så å bli ett med den igjen. Men for all del la oss glede oss over velfortjente fridager, selv om det ved denne korsvei er mange svarte dager på kalenderen. Til dere hver især en riktig God Jul og et Godt Nytt År! Nyt dagene og øyeblikkene og vend tilbake til hverdagen i det nye året med nyvunnet overskudd rede til å ta fatt på nye utfordringer! Inge S NTL-Skatts hurtiginfoer Siden siste utgave av bladet har NTL-Skatt sendt ut følgende Hurtiginfoer: 41/04: Fra fellesmøtet i Skattedirektoratet 30. november. 42/04: Fra møte i styret for ROSprosjektet 2. desember. Følgende Kontroll-info er sendt ut siden sist: 11/04: Ny bokføringslov med forskrifter trer i kraft fra 1. januar Får du ikke tilsendt NTL-Skatts hurtiginfoer og Kontrollinfoer på e-post? Ta i tilfelle kontakt med din tillitsvalgt/- lokalavdeling, eller NTL-Skatt sentralt. Status for arbeidet i ROSarbeidsgrupper Det er som tidligere nevnt nedsatt fire sentrale arbeidsgrupper ifm. prosjektet Reorganisering av Skatteetaten (ROS): IT-gruppen - Gruppen kartlegger og jobber med hvilke tilpasninger og endringer som må gjøres med etatens IT-systemer, spesielt DSB-systemet, når en i fremtida skal jobbe i regioner og mer på tvers i etaten. Regelverksgruppen - Iflg. gruppen er tilpasninger av klagebehandlingen til fremtidig regionsstruktur den største regelutfordringen. Gruppen jobber derfor mest med dette foreløpig. Gruppen oppgaveløsning og organisasjonsstruktur - gruppen jobber videre med områder som; grenseflaten mellom direktoratet og regionnivå, landsdekkende funksjoner og oppgavefordeling internt i regionene. I tillegg jobbes det videre med regioninndelingen i landet. Gruppen økonomiske, administrative og personalmessige konsekvenser. - Gruppa jobber med nærmere gjennomgang av resultatene av den demografiske kartleggingen blant de ansatte i etaten. Ca. 90% av de ansatte har svart. Likeledes ser gruppa nærmere på tilnærmingsmåte og kartlegging av ressursfordeling mellom administrasjon/ledelse og faglig produksjon i etaten. 2 3

3 Erfaringsinnhenting SLN og AltInn Tidligere i høst hadde NTL-Skatt en stor undersøkelse ute i våre lokalavdelinger om erfaringsinnhentinger i forhold til SLN-systemet og Alt- Inn. Tilbakemeldingene fra våre medlemmer tyder på betydelige frustrasjoner over både mange systemfeil, tungvinte systemer og mange rare utslag av systemet. NTL-Skatt har flere ganger i høst tatt opp med Skattedirektoratet mange av disse forholdene, og bedt om at disse erfaringene tas med i det videre arbeide med å forbedre systemet. Mange av disse tilbakemeldingene er også meddelt til SKD på besøksrundene til fylkene tidligere i høst. Av hovedkonklusjoner i tilbakemeldingene på SLN-systemet, nevner vi: Systemet inneholder for mange bilder, som gjør det vanskelig å ha oversikt, dessuten kommer opplysninger i vinduer som stadig må åpnes og lukkes. Rekalkuleringen av skattyters påstand er kilde til stor frustrasjon. I svært mange tilfelle med fører dette at skattyters oppgaver blir feil. Alt for ofte er oppgavene fra skattyter korrekte, men på grunn av en feilføring oppfatter SLN at det skal foretas korreksjoner. Dette medfører mye leting etter feil og gjenopprettingsarbeid for saksbehandleren, som ofte tar uforholdsmessig Dagskonferanse NTL-Skatt 3-06 NTL-Skatt i Sør-Trøndelag avholdt tirsdag 12. oktober en dagskonferanse på NOVA kurs- og konferansesenter i Trondheim. Det var bra oppmøte med 45 deltakere. Tema for dagen var lokale lønnsforhandlinger. Ola Arild Ola Arild Myhre Myhre fra styret i NTL-Skatt hadde tatt turen til Trondheim for å orientere om dette. I tillegg til å forklare hvordan de lokale lønnsforhandlingene foregår informerte han om resultatet av det sentrale lønnsoppgjøret og justeringsoppgjøret. På slutten av dagen orienterte fylkestillitsvalgte i NTL-Skatt 3-06 Trond Tidslevold om lokale lønnsforhandlinger i eget fylke, lokal lønnspolitikk og hans tanker om utviklingen i Sør-Trøndelag fram mot ROS. mye tid. På grunn av rekalkuleringsfeil blir også prøvenyberegningen ofte totalt feil. Mange oppfatter at det med SLN tar atskillig lengre tid å ligne en næringsdrivende enn det gjorde tidligere. Systemet oppfattes av mange som tungvint og uhensiktsmessig. Det er generelt vanskeligere enn før å ha oversikt i en sak når alle opplysninger ligger i forskjellige bilder på skjermen, enn når man hadde opplysningene på papir. Arbeidsmiljømessig er det betydelige utfordringer med å bruke det nye systemet; mange klager over at å jobbe med mange bilder medfører belastninger både for arm og håndledd, og ikke minst er det slitsomt for øynene. Arbeidet med gjenopprettinger til skattyters opprinnelige påstand m.m. oppfattes av mange som et totalt meningsløst arbeide. Opplæringen i systemet har mange steder vært for liten. NTL-Skatt vil nå be om en tilbakemelding fra Skattedirektoratet på hvilke forbedringstiltak som tenkes settes i verk for 2005, slik at systemet kan bli mer brukervennlig både for våre saksbehandlere i etaten og også for næringsdrivende og regnskapsførerne. Reparatørene kommer! For de av dere som ennå måtte huske tilbake til den tiden da TV n fortsatt kun var i svart/hvitt, vil kanskje komme på «kultfigurene» Pompel og Pilt (ja nettopp derfor pompel ) En tredje pers(s)on var jo Gorgon vaktmesteren:«repareres, revideres, sublimeres, reverseres» osv. Første episode i progamserien (5) var: Reparatørene kommer. I dag koster det jo skjorta og mer til dersom man skal ha en «reparatør» på døra. Hvilket kanskje har medført at support (støtte) via nett og telefon er blitt mer utbredt (om det blir billigere totalt sett, kan det dog reises tvil om ). Uten sammenligning for øvrig har vel kompliserte operasjoner blitt foretatt via tv-overføring fra den ene enden av jordkoden til den andre. Vel, når tastauret på PC n begynner å svikte, er det bare å kaste seg over telefonen og håpe på svar i den andre enden. Noen har vel fått erfart at telefonsupport ikke er helt enkelt for eksempel dersom man har arbeidsgiverfinansiert hjemme-pc! Well, Dell skal ihvertfall ha skryt for sin support i dette tilfelle. God veiledning via høyttaler på sekretariats telefonen medførte at Dell-PC n ble demontert, fikset OG remontert i løpet av minutter! Og tro det eller ei: den virket etterpå!!! Selvgjort er velgjort i hvertfall noen ganger ( men oljekaminen vil jeg helst glemme. Det ER en årsak til at jeg er kortklippet!) Pompel... så langt, så godt... Dyp konsentrasjon innimellom små duppeditter. Oppfølging og innkreving av merverdiavgiftskrav gjennom Statens Innkrevingssentral Den 16. august i år var Elsa Eidstumo og jeg på besøk hos Sigurd Bernhard Myhre i anledning av at han har vært medlem i LO i 40 år. Han ble medlem 1. august Sigurd Bernard Myhre var bedriftsrevisor på fylkes- skattekontoret til han gitt av med alderspensjon i Vi hadde en veldig trivelig kaffestund hvor vi frisket opp minner fra kontoret for over 20 år tilbake. Hilsen Mona og Elsa Det skjer for tiden mye i etaten både på fastsettingsområdet og innkrevingsområdet når det gjelder oppgaveløsning og omorganiseringer, og mange prosjekter settes i gang. Til fellesmøtet i SKD i slutten av november hadde NTL-Skatt hadde bedt om en redegjørelse for et prøveprosjekt om oppfølging og innkreving av bestemte merverdiavgiftskrav gjennom Statens Innkrevingssentral (SI). Finansdepartementet ønsker at man skal se på statlig/offentlig innkreving i en viss sammenheng. Det har vært gjennomført et prøveprosjekt SI har tatt filer fra MVA3-systemet knyttet opp mot RI-koden og kjørt gjennom SI s «vaskeprogram». SI har flere register å kjøre mot enn Skatteetaten. I de tilfellene SI har fått treff der skattefogdene også har muligheter (utlegg/utleggstrekk), viser rapporten fra prøveprosjektet at skattefogdene har gode resultater. Som eksempel kan nevnes at filen knyttet til utleggstrekk gir liten verdi fordi 83% av sakene er registrert med koder som viser at sakene er gjort opp, eller at dekning er iverksatt. SKD har allikevel bedt om en fortsettelse av prøveprosjektet for fire Hedersmerket delt ut i Sør-Trøndelag Penger til utdanning medlemsfordel som mange har benyttes seg av er dette noe for deg? Er du medlem og holder på med utdanning? Da kan du få støtte fra LO Stat. LO Stats utdanningsstipend har til formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer og tillitsvalgte. Stipendet gis til enkeltmedlemmer på bakgrunn av søknad og dokumentasjon av utgifter. Søknadsfrist for første halvår 2005 er 15. januar. Dette gjelder helårsstudier. Søknadsfrist kortere utdanning er fortløpende. Rettigheter i stipendordningen har du om du har minst 1 års fullt betalende medlemskap. Har du lyst å vite mer? Du finner mer informasjon på Eller du kan ringe kontaktperson: Øystein Gudbrands, telefon: Epost: Benny Ch. Bye Studieleder i NTL-Skatt fylker (Nordland, Sør-Trøndelag, Rogaland og Oslo) der innkrevingen av merverdiavgiftskrav med RI-status overføres SI. Forsøksperioden foreslås i første omgang satt til ett år. Finansdepartementet har foreløpig ikke gitt klarsignal for pilotprosjektet. Ingrid Sølberg Ny forretningsidé? T10PF The 10 Percent Foolery er en ny forretningsidé jeg har kommet på hvor jeg skal tjene raske penger. Dere sender kr 1000 til meg, men beholder 10%. Da har dere tjent kr 100,- fordi dere bare sender kr 900,- til meg. Penger rett i lomma med en gang! Så sender dere videre til 10 stykker og ber dem sende 1000,- til meg, men beholder 10% selv og gir 10 prosent av 10% til dere som er forhandlere i systemet. Det vil si at de sender kr 900,- til meg, beholder kr 100,- selv, men sender 10 kr av dem til dere. Penger rett i lomma med en gang! Så sender de 10 dere sender til, mail til 10 nye som sender kr 1000,- til meg, men beholder 10% selv, og gir 10% av det til sin overordnet som gir 10% av dette igjen til sin overordnet. Enkelt og genialt! Mer penger rett i lomma! Jeg som startet det hele må ha kr 900,- av alle, i og med at jeg regner betydelige administrative kostnader ved organiseringen. Jeg trenger både bil, båt og hus i utlandet, samt noe å leve av de neste 30 år, fordi jeg antageligvis må rømme landet når alle forstår at 10% ikke er det de tror det er. Selsom idé, men den har jo funka for andre, så den fungerer sikkert nå også. Hvem er med?? 4 5

4 Reaksjon eller aksjon? Den dagen flygeleiarane på Røyken sjukemeldte seg, kjende eg ein skrekkblanda fryd. Endeleg har noken teke kroppens signal på alvor!!! Om resultatet vert kalla reaksjon eller akson er uviktig viktig er at abeidstakarar står saman og seier: NOK ER NOK! Over heile landet skjer det same: arbeidsgjevar krev innsparing og «nytenkjing». Resultatet er også likt over alt: sentralisering, flytting av arbeidsoppgåver og kutt i årsverk!! I vår etat fekk vi taleforbud v/oal, og no v/ros har vi tenkeforbud, i alle fall må dei negative tankane bort! Kva er dette for politikk???? Skal vi, lydige som vi alltid er, sitja stille å sjå på at all kompetanse og interessante arbeidsoppgåver vert samla ved såkalla «ressurskontor»? Trur vi lenger på at fagbevegelsen får informasjon på alle nivå, og at dei har reell medbestemmelse? Trur vi på at vernetenesta tar vare på enkeltindividet og arbeidsmiljøet? Og trur vi verkeleg på at det er effektivt og innsparande å læra opp arbeidstakarar til nye arbeidsoppgåver, for at kompetente saksbehandlarar i distrikta vert «omskulert» til punchearbeid? Forsvaret synte oss nettopp korleis det gjekk med dei: 20% kutt i tilsette 10% auke i lønnsbusdjettet. Auka kompetanse gjev auka lønn! Interessante arbeidsplasser får gode søkjarar! Vi anar eit arbeidsliv som jobbar sterkt politisk for nedlegging av distrikta, og auka arbeidsledighet. Strategisk plan for skatteetaten er inne i sluttfasen. I planen for kan vi sjå Lokale lønnsforhandlinger = smuler til de lavtlønnede? «Nei til resultatlønn det vil erfaringsmessig ikke komme de som produserer til gode?» Lokale lønnsforhandlinger er igjen blitt historie. De fleste i skatteetaten har nå gjennomført disse, sikkert med forskjellige resultater. Tiden er derfor inne til noe refleksjoner. Og moderniseringsminister Morten Meyer kaster mer bensin på bålet når han nå varsler omkamp om resultatlønn. Dette lokale lønnsoppgjøret oppleves av mange som et profilert lederlønnsoppgjør, hvor det var liten eller ingen plass til de med mer moderate eller lavere lønnsforhold. Det er nærmest opplest og vedtatt at lokale lønnsforhandlinger skal være et oppgjør som tar andre hensyn enn de sentrale oppgjørene. Lavtlønnsprofil hører hjemme i disse. Resultatorientert lønnsutvikling og lønnsutvikling for pressgrupper osv. hensyntas lokalt. Omorganiseringenes vinnere! Når det er sagt, minnes en også et annet forhold som spiller kraftig inn på lønnsutviklingen for noen grupper. Her kommer all omorganisering i staten inn med full tyngde. I en sentral avis hevdet de med full rett at det bare var en gruppe som faktisk tjente på omorganiseringer og endringer av arbeidsoppgaver ledersjiktet. Og da blir Morten Meyers ønske om resultatlønn også et betimelig spørsmål. Skal også denne omlegging av lønnsutvikling i staten kun tilfalle ledere. De er på mange måter så tydelige og lette å måle. Hvem skaper resultatene? Hva med den enkelte lavere lønnede medarbeider som sliter år etter år med pålagte oppgaver uten å få noen uttelling for det. Et betimelig spørsmål blir jo hvem som faktisk driver skuta framover? Er det ikke ofte et godt fellesskap som er utslagsgivende? Et viktig spørsmål er jo også hvordan vi skal synliggjøre gode resultater for en som betjener publikum hele dagen, eller for en som skaper gode rutiner for kontorets arkivtjenester. Debatt tilbake på visjonar som ikkje Asbjørnsen og Moe kunne ha gjort bedre. Kanskje skal vi ta lærdom av eventyra? Kanskje bør vi vakna opp av «Tornerosesøvnen», og gå til kamp mot «Trollet med 3 hovud»? Kanskje vi alle skal mota oss opp og sei at Keisaren har ikkje fått nye kle?????? Anne Grete Albrethson Folgefonn likningskontor Det blir fort til noe som må gjøres likevel! Hvordan skapes et godt arbeidsfellesskap. Er det å synliggjøre gode lederlønninger gang på gang, eller bør en tenke på hva som skjer med den trofaste medarbeider i de samme lønnsforhandlinger. Nederst på lønnsstigen betyr et par tre lønnstrinn veldig mye for selvfølelsen og interessen for å yte enda mer, mens dette i kroner ikke betyr særlig for den potten som er til fordeling. Uansett blir det ikke mer av det enn hva et enkelt lønnstrinn utgjør for de som ligger høyest på lønnsskalaen. Moderniseringsministeren iver etter å gi resultatlønn får en håpe går over i historien som håpløst, nettopp fordi det erfaringsmessig bare kommer noen grupper til gode. Det er sammenheng mellom godt lederskap og gode prestasjoner. Men det må deles med alle. Andre vil fortsatt måtte nøye seg med sentrale potter og lønnsutvikling. Medlem Ny bokføringslov med forskrifter trer i kraft fra 1. januar Finansdepartementet har fastsatt forskrift til den nye bokføringsloven og fastsatt forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler. Ut fra overgangsreglene trer den nye bokføringsloven i kraft 1. januar blir imidlertid et overgangsår hvor en kan velge å benytte bokføringsreglene i: regnskapsloven av 1977 med forskrifter eller kapittel 2 i regnskapsloven eller ta i bruk den nye bokføringsloven med forskrifter. En må bruke det regelsettet en velger hele Fra 2006 må alle bruke reglene i den nye bokføringsloven. Selv om en velger å bruke de gamle reglene i 2005 kan en allikevel følge reglene om oppbevaring i bokføringslovens 13 med tilhørende forskrifter. Den nye bokføringsforskriften er i stor utstrekning i samsvar med utkastet som var på høring i september. Et utkast som NTL-Skatt støttet. Etter mange år har vi nå endelig fått samlet bokføringsreglene i egen lov med forskrift. I de nye reglene har vi gått mer fleksible regler i forhold til blant annet oppbevaring og ajourhold. Av skjerpede krav kan vi nevne legitimasjon av kontantomsetning og utstedelse av salgsdokumenter. Skattedirektoratet hadde i november 2004 instruktørsamling for hvor den nye bokføringsloven med forslag til forskrift ble gjennomgått. Deltakere på denne samlingen er tiltenkt å avholde videre opplæring lokalt. Karl Tore Hareide Skatterevisor og styremedlem i NTL-Skatt Postadresse/ NTL-Skatt Sekretariat: Folkets Hus, rom 504 Youngsgt.11, 0181 Oslo E-postadresse: Hjemmeside: Styret: Arbeidsutvalget: Leder: Stein Thorvaldsen, Skien LK Tlf mobil: , e-post: stein.thorvaldsen Nestleder: Bente Næss Holt, Skien LK Tlf mobil: e-post: bente.holt Sekretær: Erling Broen, Hjemmekontor, Tlf mobil: , e-post: Det øvrige styret: Kasserer: Ola Arild Myhre, Ola Hammerstadsv. 8, 2270 Flisa. Tlf e-post:ola.myhre Styremedlem og studieleder: Benny Ch. Bye, Lofoten LK Tlf: e-post: benny.bye Styremedlem: Odd Magne Persson, Karmøy LK Tlf: , e-post: odd.persson Styremedlem: Ingrid Sølberg, Sør-Trøndelag SFK Tlf: e-post: Styremedlem: Astrid Lundanes, Hedmark FSK Tlf: e-post: astrid.lundanes Styremedlem: Karl Tore Hareide, Hordaland FSK Tlf: e-post: karl-tore.hareide NTL-Skatt, landsforening 3: Styremedlem: Thomas Engen, Oslo LK Tlf: e-post: thomas.engen Styremedlem: Lene Honningsvåg, Oslo og Akershus SFK Tlf: e-post: lene.honningsvag Varamedlem: Gunn Torhild Tveit, Sogn LK Tlf: e-post: gunn.tveit Varamedlem: Mona Berg Moen, Sør-Trøndelag FSK Tlf: e-post: mona-berg.moen Varamedlem: Jan Bertelsen, Dalane LK Tlf: e-post: jan.bertelsen Varamedlem: Nina Fosshaug, Skattedirektoratet Tlf: e-post: nina.fosshaug Varamedlem: Trond Augunset, Hallingdal LK Tlf: e-post: trond.augunset Redaktør: Inge Sveås, Nord-Trøndelag FSK Tlf: e-post: inge.sveas eller NTL-Skatts rådgivende utvalg: Kontrollfaglig utvalg: Roger Jensen, Lofoten LK Per Ivar Ulven, Oslo LK Oddbjørn Lium, Oslo FSK Merete Lundberg, Oslo FSK Mona berg Moen, Sør-Trøndelag FSK Folkeregisterutvalget: Anne Kvernsmyr, Sandefjord LK Line Torp, Oslo LK Karin Vartdal, Søre-Sunnmøre LK Opplæringsutvalget: Ann-Kristin Godager Aspeli, Hedmarken LK Rune Pedersen, Bodø LK Edel Duurhuus, Midt-Finnmark LK Utvalg for arbeidsmiljøspørsmål: Trond Tidslevold, Trondheim LK Linda Svenungsson, SFS Moss Audun Sylta, Nordhordland LK Lederutvalget: Ole Petter Saugen, Vest-Agder FSK Hilde Sveås Husby, Steinkjer LK Odd Inge Aarstad, SFU Sandnes Hvert av utvalgene vil bli supplert med et styremedlem. Ledere av NTL-Skatts lokalavdelinger 3-01 Oslo LK Thomas Engen, Oslo lk 3-02 Sogn og Fjordane Karina Eikevik, Sogn&Fjordane FSK 3-03 Skattedirektoratet Bengt-Magne Myrnes, Skattedirektoratet 3-04 Finnmark Edel Duurhuus, Midt-Finnmark lk 3-05 Oslo FSK Øivind Nullmeyer, Oslo FSK 3-06 Sør-Trøndelag Mona Berg Moen Sør-Trøndelag FSK 3-07 SFS Ronny Johannessen, Sentralskattekontoret for storbedrifter 3-08 SFU Geir Høyland, Sentralskattekontoret for utenlandssaker 3-09 Skattefogdkontorene/ Ingrid Sølberg, Senter for statlig økonomistyring Sør-Trøndelag SFK 3-12 Troms Astrid Domås, Sør-Troms lk 3-15 Hordaland Ingunn Borge Veseth, Nordhordland lk 3-20 Vestfold Hans Georg Svendsen, Larvik lk 3-25 Vest-Agder Grethe S. Ugland, Kristiansand lk 3-30 Akershus Reidar Schei, Bærum lk 3-31 Nordland Ludvig Pedersen, Salten lk 3-32 Østfold Per Espenes, Indre Østfold lk 3-35 Nord-Trøndelag Rita Susegg Stensmur, Nord-Trøndelag FSK 3-36 Telemark Unni Jørgensen, Skien lk 3-37 Rogaland Magnar E. Olsen, Sandnes lk 3-38 Buskerud Espen Boye Hansen, Buskerud FSK 3-42 Aust-Agder Ester Nordmo, Arendal lk 3-43 Hedmark Gerd Slettan, Midt-Hedmark lk 3-50 Møre og Romsdal Arve Einang, Nordre Sunnmøre lk 3-62 Oppland Gyda Skattebo, Valdres lk 6 7

5 B-Blad Returadr.: NTL Skatt Folkets Hus, rom 504 Youngsgt. 11, 0181 Oslo SKD-samling med organisasjonene I midten av oktober var Skattedirektoratet og organisasjonene sentralt samlet til møte på danskebåten for å diskutere evaluering av samarbeidet og de store endringene som skjer i skatteetaten for tiden. Samlingen var en vellykket begivenhet, der representanter fra direktoratet og organisasjonene hadde gode diskusjoner og erfaringsutveksling. Man diskuterte tingenes tilstand på forskjellige områder, og hva som kan forbedres i dialogen mellom partene sentralt. Likeledes hvordan de månedlige fellesmøtene kan utnyttes enda bedre enn i dag. Den sosiale delen av samlingen var også vellykket. Det er viktig å knytte kontakter og diskutere ting utenom de formelle foraene. Odd Magne Persson En brainstorming på gang... Ja, jeg ønsker å melde meg inn i NTL-Skatt! Navn: Personnummer: Adresse: Postnr.: Sted:... Stilling: Arbeidssted: Dato: Underskrift:... Får lønn utbetalt fra (lønnskontor):... Hvis du nå er medlem i et annet fagforbund i LO, og vil overføre medlemskapet til NTL, Medlemskontingenten er 1,1% av brutto lønn. I tillegg kommer premie til Kollektiv Hjemsforsikring, som er en gunstig innboforsikring. Denne er obligatorisk for alle medlemmene i NTL. oppgi forbundets navn:... FYLLES UT AV FORBUNDET: Forening/avd Lønnskass.:... Innmeldt i LO:... Innmeldt i NTL.: Tidl. LO-forbund:... Kupongen sendes til: Norsk Tjenestemannslag, Møllergata 10, 0179 Oslo. 8

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

NTL-Skatt. Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten. Nr 5/2004. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten

NTL-Skatt. Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten. Nr 5/2004. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 5/2004 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Foto: Anne-Grete Lossius Fra NTL-Skatts representantskapsmøte på Gol NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt 5 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Nr 2/2005 år - 5 år - år - år - 5 år - år - år - 5 år - år - år - 5 år - år - år - 5 år

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt. Nr 6/2003. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten. NTL-Skatt med politisk kontakt

Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt. Nr 6/2003. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten. NTL-Skatt med politisk kontakt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 6/2003 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten NTL-Skatt med politisk kontakt NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag:

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august 2016 Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer 1 Om YS Arbeidslivsbarometer Arbeidslivsbarometeret er et måleinstrument som måler trykket i norsk arbeidsliv.

Detaljer

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 16. MAI 2013 TRONDHEIMSVEIEN 529, 0962 OSLO

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 16. MAI 2013 TRONDHEIMSVEIEN 529, 0962 OSLO PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 16. MAI 2013 TRONDHEIMSVEIEN, 0962 OSLO Leder Nestleder Sekretær Kasserer Web/Infoansvarlig: Styremedlem: Thomas S. Sætheren Nils Petter Bryde

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten. NTL-Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten

Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten. NTL-Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 5/2006 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Vellykket representantskapsmøte Seminar for verneombud Syk av skatt NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Fra oppdragsbrevet (23.6.2014) «Som et ledd i arbeidet med å oppnå en bedre og mer effektiv

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt Nr 6/2006 NTL-Skatt på landsmøte i NTL Mennesket og arbeidsmiljø i fokus Foto: Colourbox.com

Detaljer

Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten. NTL-Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten

Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten. NTL-Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 4/2006 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten 2007 et unntaksår? Økonomistyringsreformen en trussel mot politisk styring? Foto: Jan Erik

Detaljer

Mesterbrevnemnda 2012

Mesterbrevnemnda 2012 Årsrapport 2012 Mesterbrevnemnda 2012 Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 20. juni 1986 gir de viktigste rammene for Mesterbrevnemndas virksomhet. Nemnda er oppnevnt av Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Hva koster det å spille fotball i Norge?

Hva koster det å spille fotball i Norge? Hva koster det å spille fotball i Norge? EN RAPPORT OM KOSTNADENE VED Å DELTA PÅ ALDERSBESTEMTE FOTBALL-LAG N F F 2 0 1 1 INNLEDNING Det foreligger lite empiri på hva det koster å drive med aldersbestemt

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

NTL-Skatt. God sommer! Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten

NTL-Skatt. God sommer! Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 3/2006 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ God sommer! Foto: Jan Erik Østlie, Aktuell NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017

Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017 Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017 December 7, 2017, 16:49 Drevet av Enalyzer Side 1 Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017 December 7, 2017, 16:49 Drevet av Enalyzer Svar status Ikke svart

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn...

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn... Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn......det vil vi også! INFORMASJON OM TROSOPPLÆRING TIL FORELDRE MED HØRSELSHEMMEDE / DØVE BARN Du har et hørselshemmet barn og vil vite hva som er det beste

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 25.06.2014 Vår ref.: 14-796/HH Deres ref.: 13/3244 SL UR/KR Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

I ÅR er det din tur til å stemme!

I ÅR er det din tur til å stemme! Rett til å mene I ÅR er det din tur til å stemme! Hvorfor har ikke vi gang- og sykkelvei? I 2011 fyller du 16 eller 17 år. Da er du en av de utvalgte til å være med på et prøveprosjekt om å senke stemmerettsalderen

Detaljer

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet v3.1-16.05.2014 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: Vår ref.: 15/6011-1 Saksbehandler:

Detaljer

Mesterbrevnemnda 2011

Mesterbrevnemnda 2011 Mesterbrevnemnda 2011 Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 20. juni 1986 gir de viktigste rammene for Mesterbrevnemndas virksomhet. Nemnda er oppnevnt av Nærings- og handelsdepartementet og

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten,

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/TJENESTEAVDELINGEN Attføringsbedriftene i NHO ASVL VIRKE Deres ref.: Vår ref. 14/1820/008/ - 11. februar 2015 Saksbehandler: Nina Strømmen Sammenslåing av avklarings- og

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet

Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Hva er Parat? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten, flytting eller

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. Altinn

Resultater NNUQ2 2012. Altinn Resultater NNUQ2 2012 Altinn Innledning NNU 2012 Q2 for Altinn 28.08.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3502 01.07.15 Høring - innføring av et register for offentlig støtte I henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte er Norge forpliktet til å innføre et register

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

HØRING OM FORSLAG TIL FREMTIDIG REGIONAL STRUKTUR I NAV. SAMMENDRAG: Ny regional struktur i NAV er sendt på høring med høringsfrist

HØRING OM FORSLAG TIL FREMTIDIG REGIONAL STRUKTUR I NAV. SAMMENDRAG: Ny regional struktur i NAV er sendt på høring med høringsfrist VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 17/02850-2 Arkivkode ---/---/&13 Saksbehandler Svein Gustav Skisland Saksgang Møtedato Kommunestyret 20.04.2017 HØRING OM FORSLAG TIL FREMTIDIG REGIONAL STRUKTUR I NAV SAMMENDRAG:

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 5/2005 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt ønsker alle sine lesere en riktig god jul NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Omstillingsforhandlinger økonomitjenestene

Omstillingsforhandlinger økonomitjenestene Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 5/2003 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Omstillingsforhandlinger økonomitjenestene Endring i reglene om offentliggjøring av skattelister

Detaljer

Behov for forenkling av Husbankens regelverk?

Behov for forenkling av Husbankens regelverk? Behov for forenkling av Husbankens regelverk? En spørreundersøkelse blant rådmenn Sluttrapport Oktober 22 Om Undersøkelsen 2 Resultatene i denne rapporten er basert på svar fra 47 rådmenn. Formålet med

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

Vi har benyttet samme regioninndeling (landsdel) som SSB benytter i sin befolkningsstatistikk. Landsdelene består av følgende fylker:

Vi har benyttet samme regioninndeling (landsdel) som SSB benytter i sin befolkningsstatistikk. Landsdelene består av følgende fylker: Den store norske borettslagsundersøkelsen 2006 Regionale forskjeller utvalgte tall NBBL juni 2006 Veiledning: Det anbefales at man leser hoveddokumentet først. I det følgende har vi brutt ned tallene på

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

juni Vegtrafikkindeksen

juni Vegtrafikkindeksen juni Vegtrafikkindeksen 2007 Vegtrafikkindeksen juni 2007 Det var 3,6 meir trafikk i juni 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,3 meir trafikk med lette

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 163 107 55 109 53 92 71 78 85 0-49 12 10 13 11 11 21-6 16 50-99 16 18 13 20 8 28-12 20 100-199 29 25 36 33 21 51-26 32

Detaljer

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Dialogmøte Hordaland 23.01.2013 Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Kven er Bli helsefagarbeider? 3 arbeidsgivarorganisasjonar: Spekter, KS og VIRKE Finansierast av Helsedirektoratet,

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge NORSK Lønns- og arbeidsvilkår i Norge Informasjon til arbeidstakere fra Den tsjekkiske republikk, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia og Ungarn Velkommen som arbeidstaker i Norge Fellesforbundet

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

Rapport for Utdanningsdirektoratet

Rapport for Utdanningsdirektoratet Rapport for Utdanningsdirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per 12.02.08. Gjennomført 11.12.07 08.02.2008. TNS Gallup,12.02.08 Politikk, samfunn, offentlig Innhold Fakta om undersøkelsen...

Detaljer

NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING. Desember 2012. Sven Ivar Skodjevåg

NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING. Desember 2012. Sven Ivar Skodjevåg NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING Desember 2012 Sven Ivar Skodjevåg Innledning NTL NAV har helt siden etableringen av NAV fått tilbakemeldinger fra våre medlemmer og tillitsvalgte

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika

Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika KONTAKTPERSONER Fylkeskommune Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 2/2006 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Årsmøter og kurs i avdelingene Skatteforvaltningen i norden NTL-Skatt Leder

Detaljer

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET 2011 ADK Øst Fellesforbundet ADK Øst Adresse: Møllergaten 24 Postnr.: 0179 OSLO Telefon: 915 89 814 E-mail: kristian.kristiansen@fellesforbundet.no Kurskatalog for Fellesforbundet

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014 Norges Bondelag Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 29.04.2014 13/00826-36 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Kopi til Årsmøte 2014 Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2014 Oversikt

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 10 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

Lars U. Kobro og Gunn Kristin Aasen Leikvoll TF-notat nr. 36 2014 416 408 404 383 346 322 322 314 303 228 207 195 158 154 135 113 73 73 55 20 12 Oslo Akershus Hordaland Sør-Trøndelag Rogaland

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1993. "Skolevalget 1993,

Detaljer

Rådmannsutvalget behandlet saken i oktober og fattet følgende enstemmige vedtak:

Rådmannsutvalget behandlet saken i oktober og fattet følgende enstemmige vedtak: Sak 10/07 INTERNASJONAL KOORDINATOR. Vedlegg: Div. statistikk fra Midt-Norge kontoret i Brussel. Vedtak: Fylkesstyret anbefaler at det opprettes stilling som internasjonal koordinator med følgende rammer:

Detaljer

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Gjennomført av Synovate Februar 2009 Synovate 2009 1 Innhold - Prosjektinformasjon - Resultater elever Svømmeundervisning Svømmehall Svømmedyktighet Påstander

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet

Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Arbeidslivet er i omstilling. Det kan være i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten, flytting eller nedleggelse. Selv

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av tingretter og jordskifteretter

Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av tingretter og jordskifteretter Dato 28.3.2014 Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av er og jordskifteretter 1. Sammenslåinger 1.1 Førsteinstansdomstolene i de alminnelige domstolene Dagens førsteinstansdomstoler

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Sprinklermelding nr. 1-2006

Sprinklermelding nr. 1-2006 Sprinklermelding nr. 1-2006 Til alle foretak med en eller flere FG-godkjenninger innen sprinklerområdene PRO, KPR, UTF og KUT. Dato: 13.09.2006 Innledning Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG)

Detaljer

Ifølge liste 15/1230 16.03.2015. Deres ref Vår ref Dato. Postadresse Kontoradresse Telefon* Saksbehandler 22 24 90 90 Tone Førland Org no.

Ifølge liste 15/1230 16.03.2015. Deres ref Vår ref Dato. Postadresse Kontoradresse Telefon* Saksbehandler 22 24 90 90 Tone Førland Org no. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/1230 16.03.2015 Ny organisering av bompengevirksomheten - Videre arbeid etter møte 24. februar 2015 Vi viser til møtet med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Subjektiv livskvalitet målsetting for offentlig politikk Temaer

Subjektiv livskvalitet målsetting for offentlig politikk Temaer Subjektiv livskvalitet målsetting for offentlig politikk Side 89 Side 91 Temaer 1) Lykke ( Subjective Well Being ) i fokus. 2) Hvorfor studere lykke? 1 Norsk Monitor Intervju-undersøkelser med landsrepresentative

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 13. MARS 2013 TRONDHEIMSVEIEN 529, 0962 OSLO

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 13. MARS 2013 TRONDHEIMSVEIEN 529, 0962 OSLO PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 13. MARS 2013 TRONDHEIMSVEIEN, 0962 OSLO Leder Nestleder Sekretær Kasserer Web/Infoansvarlig: Thomas S. Sætheren Nils Petter Bryde - forfall Mona

Detaljer

Etterundersøkelsen januar 2006

Etterundersøkelsen januar 2006 22.02.2006 0:26:45 Etterundersøkelsen januar 2006 Publisert fra 6.0.2006 til 24.0.2006 587 svar (582 unike). Hva er din alder? a 22 eller yngre b 23-24 c 25-26 d 27-28 e 2-30 f 3-32 g 33-34 h 35-36 i 37

Detaljer

Høring om forslag til fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV

Høring om forslag til fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/6704-29 Saksbehandler Dag Ole Teigen Utvalg Møtedato Samferdsels- og miljøkomitéen 18.04.2017 Fylkestinget 25.04.2017 Høring om forslag til fremtidig regional struktur i Arbeids-

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 1/ 215 3. oktober 215 Fortsatt auke i arbeidsløysa Denne månaden har vi hatt ei auke i arbeidsløysa på nærare 3 når vi tek omsyn til dei normale sesongvariasjonane. Det er ei forventa auke, og me

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Se adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16340 ART-FF-KMJ 04.12.2012 Arkivkode: Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Detaljer